Германские языки


Всего работ:424


1 ЗАЙМЕННИК У ВІРШОВАНИХ ТЕКСТАХ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ: КОГНІТИВНО-СЕМІОТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ

2 ОБРАЗНИЙ ПРОСТІР АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

3 КАРАТАЄВА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА СЕМІОТИКА ВІРТУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ(на матеріалі сучасної англійської мови)

4 ІВАСЕЧКО УЛЯНА ВІКТОРІВНА ОБЛІК І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА СТРАХУВАННЯМ У ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

5 СТАНОВЛЕННЯ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ В ДАВНЬОГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ (IV-XIII ст.)

6 ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ В ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: синтаксичний, семантичний, когнітивний та комунікативний аспекти

7 CЕМАНТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКИХ ПОСЛОВИЧНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

8 КогнІтивно-семантична і комунікативно-функціональна організація німецької народної загадки

9 ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ БЕЗ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ АФФИКСОВ В СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ И СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

10 НОМІНАТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ПОЗНАЧЕННЯ УСМІШКИ ЯК КОМПОНЕНТА НЕВЕРБАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

11 СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ АБСОЛЮТНОЇ ДІЄПРИКМЕТНИКОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ У СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

12 ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА ДИСКУРСИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕПІСТЕМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

13 ДИСКУРС АКЦЕНТУЙОВАНИХ МОВНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ: КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі персонажного мовлення в сучасній американській художній прозі)

14 АНГЛІЙСЬКІ НЕОЛОГІЗМИ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК СКЛАДОВА МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

15 ВИСЛОВЛЮВАННЯ-ВІДМОВА: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

16 ІНФІНІТИВНА КОНСТРУКЦІЯ З ПРИЙМЕННИКОМ FOR У СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

17 НОРМА І ВАРІАТИВНІСТЬ У СИСТЕМІ ДИФТОНГІВ БРИТАНСЬКОГО ТА АМЕРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ)

18 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА СЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЦВЕТ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (диахроническое исследование)

19 ХРОНОЛОГИЧЕСКИ МАРКИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА КАК ФАКТОР ТЕКСТА В ЖАНРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА (на материале художественной прозы В. Скотта)

20 ПРИКМЕТНИКИ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

21 АРГУМЕНТАЦІЯ В АМЕРИКАНСЬКОМУ СУДОВОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі справ за участю суду присяжних)

22 ОБРАЗ ЧАРІВНОЇ КРАЇНИ В РОМАНАХ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІЄНА: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ

23 ЭВОЛЮЦИЯ ДИРЕКТИВНЫХ РЕЧЕВЫХ АКТОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

24 РЕЧЕВОЙ АКТ ИРОНИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVI И ХХ ВЕКОВ)

25 СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА ТА СЛОВОТВОРЧІ ФУНКЦІЇ ОСНОВ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ (на матеріалі англійської економічної термінолексики)

26 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АППАРАТ И СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

27 ЗАГОЛОВОК АНГЛОМОВНОГО ЖУРНАЛЬНОГО МІКРОТЕКСТУ-ПОВІДОМЛЕННЯ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА (на матеріалі тижневика Newsweek)

28 Способы интеграции инокодовых сообщений в текст (на материале научной и художественной англоязычной прозы)

29 ДИНАМІКА ФОНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА В АСПЕКТІ СУЧАСНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ВИМОВНОЇ НОРМИ (на матеріалі лексикографічних джерел)

30 СЛОВОТВОРЕННЯ І ТРАНСФЕРЕНЦІЯ В СЕРЕДНЬОБАВАРСЬКІЙ АВСТРІЙСЬКІЙ ГОВІРЦІ ЗАКАРПАТТЯ

31 ЭПИТЕТ В СИСТЕМЕ ТРОПОВ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (Семантика. Структура. Прагматика)

32 СИНонимия в пенитенциарной лексической подсистеме современного английского языка (функционально-стилистический анализ)

33 ПРИНЦИПИ УТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ СЛОВОТВОРЧИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ (на матеріалі англійської економічної термінолексики)

34 ВЖИВАННЯ ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ (на матеріалі англомовної прози та публіцистики)

35 ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

36 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НІМЕЦЬКОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ТВАРИННИЦТВА

37 ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З ТОПОНІМІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

38 АКСІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА АНГЛОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі художньої прози)

39 ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА ДИСКУРСИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕПІСТЕМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

40 РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ ГЕНДЕРНО МАРКОВАНИХ ОДИНИЦЬ МОВИ (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу)

41 КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІМПЛІЦИТНИХ СМИСЛІВ У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

42 ІМЕННИКОВИЙ СЛОВОТВІР У СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКИХ ДІАЛЕКТАХ: ПРЕФІКСАЛЬНА СИСТЕМА У ДИНАМІЧНОМУ АСПЕКТІ

43 ВЗАЄМОДІЯ ВЕРБАЛЬНИХ І НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ КОМУНІКАЦІЇ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

44 КОГНІТИВНІ ЧИННИКИ ЕВОЛЮЦІЇ НАЗВ ОСІБ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ XX СТОЛІТТЯ

45 ВИГУКИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (СИСТЕМНИЙ ТА ДИСКУРСИВНИЙ АСПЕКТИ)

46 ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКІ ПАРАМЕТРИ ІННОВАЦІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СФЕРІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

47 АНГЛОМОВНий КОМЕРЦІЙНИЙ КОНТРАКТ: лінгвопрагматичний та Лінгвокогнітивний аспекти

48 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: ЛІНГВОСТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ ПОПУЛЯРНИХ ПОЛІТИЧНИХ РОМАНІВ)

49 кОНЦЕПТУАЛЬНА СЕМАНТИКА СУБСТАНТИВНИХ КОМПОЗИТІВ-БАХУВРИХІ (на матеріалі антропосемічної лексики сучасної англійської мови)

50 ПАРАДОКСАЛЬНІ ВИСЛОВЛЕННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)