Германские языки


Всего работ:424


101 СИНТАКТИКА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА АНГЛОМОВНИХ ПРИЄДНУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ З ПІДРЯДНИМ ЗВ’ЯЗКОМ

102 СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕКСТІВ СУЧАСНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ: КОГНІТИВНО-СЕМІОТИЧНИЙ ТА СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ

103 СИНТАКСИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЛИКАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ В АНГЛИЙСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

104 СИНТАГМАТИЧНІ, ПАРАДИГМАТИЧНІ ТА ЕПІДИГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИКМЕТНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

105 СИНТАГМАТИЧНІ ТА ПАРАДИГМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИСЛІВНИКІВ У СПОЛУЧЕННІ З ДІЄСЛОВАМИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художніх і публіцистичних текстів)

106 СИНТАГМАТИЧНІ ТА ПАРАДИГМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИКМЕТНИКІВ КОЛЬОРУ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

107 СИНонимия в пенитенциарной лексической подсистеме современного английского языка (функционально-стилистический анализ)

108 СИНЕСТЕЗІЙНА ОБРАЗНІСТЬ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі американської жіночої поезії кінця ХІХ – початку ХХІ століття)

109 СИНЕКОП ОКСАНА СТЕПАНІВНА МЕТОДИКА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

110 СИМВОЛІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЧАТКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ ПРИГОЛОСНИХ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

111 СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ОДИНИЦЬ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ З КОМПОНЕНТОМ “КОЛЬОРОНАЗВА” В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

112 СЕМАНТИЧНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНИХ ПОХІДНИХ ІМЕННИКІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

113 СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРИКМЕТНИКІВ ОЦІНКИ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ VIII XVII СТОЛІТЬ

114 СЕМАНТИЧНИЙ ПРОСТІР КОНЦЕПТУ ДІМ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

115 СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВФЕМІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

116 СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ СПОНУКАЛЬНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі німецькомовних художніх творів ХХ ст.)

117 СЕМАНТИЧНІ ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПТУ ЄВРОПА У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

118 СЕМАНТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ РИС ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ XIX – XX ст.)

119 Семантические и функциональные особенности прецедентных феноменов в немецком язычном дискурсе

120 СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРАДУАЛЬНИХ ЧАСТОК СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

121 СЕМАНТИКО-КВАНТИТАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛІСЕМІЧНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

122 СЕМАНТИКА, СПОЛУЧУВАНІСТЬ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художнього, публіцистичного та наукового стилів)

123 СЕМАНТИКА, СИНТАГМАТИКА, ПАРАДИГМАТИКА ПРИКМЕТНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

124 СЕМАНТИКА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕТНОНОМІНАЦІЙ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

125 СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА ВИСЛОВЛЕНЬ ВІДМОВИ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

126 СЕМАНТИКА НІМЕЦЬКИХ АДВЕРБІАЛЬНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ЛЕКСИКОГРАФІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ: ДЕНОТАТИВНИЙ ТА КОНОТАТИВНИЙ АСПЕКТИ

127 СВІЙ/ЧУЖИЙ В ОБРАЗНІЙ СИСТЕМІ РОМАНІВ Г.ГРІНА: СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

128 РОЗМІР ТА ЧАСТОТА ВЖИВАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ РЕЧЕНЬ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художньої прози та публіцистики)

129 РОЗВИТОК СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВІЙСЬКОВОЇ СФЕРИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

130 РОЗВИТОК АБСТРАКТНОЇ ЛЕКСИКИ В РАННЬОНОВОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ XVI СТ.)

131 РОЗВИТОК АБСОЛЮТНОЇ ІНФІНІТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (ХІІ-ХІХ ст.)

132 РИТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОСОДІЇ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПРОПОВІДІ (експериментально-фонетичне дослідження)

133 РИТМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі промов сучасних політиків Великої Британії)

134 РЕЧЕВОЙ АКТ ИРОНИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVI И ХХ ВЕКОВ)

135 РЕДУКЦІЯ НАГОЛОШЕНИХ ГОЛОСНИХ У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМУ МОВЛЕННІ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

136 РЕГУЛЯТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БРИТАНСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ ЯК ЗАСОБІВ МОВНОГО ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТІВ ЧОЛОВІК ТА ЖІНКА

137 РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ ГЕНДЕРНО МАРКОВАНИХ ОДИНИЦЬ МОВИ (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу)

138 РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В АМЕРИКАНСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ XIX-XX ВЕКОВ

139 РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ VII–XVII СТ

140 РЕАЛІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ СТРАТЕГІЙ ВВІЧЛИВОСТІ У ДИСКУРСІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-ФОРУМІВ

141 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ФАТИЧЕСКОЙ МЕТАКОММУНИКАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ ДИСКУРСЕ XVI – XX ВВ.

142 ПРУДЫВУС Анна Николаевна ЭВФЕМИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

143 ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ В ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: синтаксичний, семантичний, когнітивний та комунікативний аспекти

144 ПРОСОДИЯ УБЕЖДЕНИЯ В АНГЛИЙСКОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ (экспериментально-фонетическое исследование)

145 ПРОСОДИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ РЕКЛАМИ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі британської телевізійної реклами)

146 ПРОСОДИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ (експериментально-фонетичне дослідження мовлення арабо-англійських білінгвів)

147 ПРОСОДИЧНІ МАРКЕРИ ГЕНДЕРНОЇ ВАРІАТИВНОСТІ МОВЛЕННЯ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовного дискурсу радіореклами)

148 ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗНОСТІ ТЕКСТУ АНГЛІЙСЬКОЇ ПРОЗОВОЇ БАЙКИ (експериментально-фонетичне дослідження)

149 ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ РИТМІЧНОЇ СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі підручників з англійської мови)

150 ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ТИПОВ БРИТАНСКОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ (экспериментально-фонетическое исследование на материале шести территориальных типов британского произношения)ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)