Германские языки


Всего работ:424


101 ЗАПЕРЕЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ

102 ЗАРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ)

103 ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КРАТНОСТІ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

104 ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕГАКОНЦЕПТІВ ПРОСТІР, ЧАС, ІНФОРМАЦІЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі інновацій віртуальної реальності)

105 ЗВУКОСИМВОЛІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЧАТКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКОСПОЛУЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

106 ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЛАГОЛА TO GET В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

107 ЗНАЧЕННЯ ПРИЙМЕННИКА І ОСНОВНІ ТИПИ СМИСЛІВ ПРИЙМЕННИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ (на матеріалі англійських прийменників at, by, with)

108 ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЭКСПРЕССИВОВ НЕГАТИВНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ДИСКУРСЕ XVI – XX вв.

109 КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНОНІМІЇ ІМЕННИКА В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

110 КАРАТАЄВА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА СЕМІОТИКА ВІРТУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ(на матеріалі сучасної англійської мови)

111 КАТЕГОРІЯ ОЗНАЧЕНОСТІ/НЕОЗНАЧЕНОСТІ В РІЗНИХ ТИПАХ АНГЛІЙСЬКОГО ДИСКУРСУ

112 КАТЕГОРІЯ СУБ’ЄКТА В ПОЛІТИЧНІЙ ПРОМОВІ (на матеріалі виступів федеральних канцлерів ФРН повоєнного періоду)

113 Категорія теперішності та засоби її реалізації в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів ХІХ – ХХ століть)

114 КАТЕГОРИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ (на материале фразеологических единиц тематической группы “интеллектуальные способности человека”)

115 КОВАЛЕНКО ЛАРИСА ПАВЛІВНА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

116 КОГНІТИВНІ ЧИННИКИ ЕВОЛЮЦІЇ НАЗВ ОСІБ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ XX СТОЛІТТЯ

117 КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЧАСУ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

118 КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕЛІПТИЧНОГО РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

119 КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІМПЛІЦИТНИХ СМИСЛІВ У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

120 КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ВИБАЧЕННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ XVI–XXІ СТОЛІТЬ

121 КогнІтивно-семантична і комунікативно-функціональна організація німецької народної загадки

122 КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНА І КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НІМЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ ЗАГАДКИ

123 КОГНИТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТАФОРИЗОВАННЫХ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ НОМИНАЦИЙ ЛЖИ И ОБМАНА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

124 КОДИФИКАЦИОННО-ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ (на материале англоязычных версий МНПА XX – XXIвв.)

125 КОЛОРАТИВНА КОМПОЗИТА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

126 КОМЕНТАБЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

127 КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ НЕУВЕРЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

128 КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ И ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ В ПАРЛАМЕНТСКОМ ДИСКУРСЕ ФРГ

129 КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ВЕЖЛИВОСТИ В СТЕРЕОТИПНОМ РЕЧЕВОМ ПОВЕДЕНИИ ВИКТОРИАНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

130 КОМПАРАТИВНІ БЛОКИ У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

131 КОМПАРАТИВНІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ: ШЛЯХИ УТВОРЕННЯ ТА ІДЕОГРАФІЯ

132 КОМПОЗИЦІЙНО-СМИСЛОВА СТРУКТУРА АНГЛОМОВНОЇ БАЙКИ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

133 КОМПОЗИЦИОННО-РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО В ТЕКСТЕ АНГЛИЙСКОЙ КОМЕДИИ

134 КОМУНІКАТИВНІ ІНТЕНЦІЇ „Я-ВИСЛОВЛЕНЬ” У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

135 КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ КАНЦЛЕРІВ ФРН (НА МАТЕРІАЛІ УРЯДОВИХ ЗАЯВ І ПОЛІТИЧНИХ ВИСТУПІВ)

136 КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ ІНТЕРАКЦІЇ ЗІ СТОРОННІМ РЕЦИПІЄНТОМ (на матеріалі англійської мови)

137 КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЄСЛІВ ПОРІВНЯННЯ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

138 КОНСТРУКЦІЇ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ІРРЕАЛЬНОЇ УМОВИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА

139 КОНТЕКСТУАЛЬНІ ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІМІТАТИВНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

140 КОНТЕКСТУАЛЬНА СИНОНІМІЯ: СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі іменників сучасної німецької мови)

141 КОНТРАСТИВНІ ТРОПИ Й ФІГУРИ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ МОДЕРНІЗМУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

142 Концепт ВЛАДА в сучасній німецькій лінгвокультурі

143 КОНЦЕПТ РІВНОВАГА В СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ОПОВІДАННЯХ: ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ ТА НАРАТИВНИЙ АСПЕКТИ

144 Концепт „Жіночість” у вікторіанській лінгвокультурі

145 кОНЦЕПТУАЛЬНА СЕМАНТИКА СУБСТАНТИВНИХ КОМПОЗИТІВ-БАХУВРИХІ (на матеріалі антропосемічної лексики сучасної англійської мови)

146 КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР АНГЛІЙСЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ BIG І LARGE

147 КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ТРАГІЧНОГО В П’ЄСАХ ШЕКСПІРА: ПОЕТИКО-КОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ

148 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АППАРАТ И СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

149 КОРЕНЕВІ ДІЄСЛОВА ТА ЇХНІ ПОХІДНІ В АНГЛОМОВНІЙ МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛЕКСИЦІ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ

150 КОРОТКА ЖУРНАЛЬНА СТАТТЯ ЯК ТИП ТЕКСТУ (на матеріалі української, англійської та російської мов)ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)