Германские языки


Всего работ:424


151 ПРОСОДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ С МОДАЛЬНЫМИ ЧАСТИЦАМИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (экспериментально-фонетическое исследование на материале диалогической речи)

152 ПРИНЦИПИ УТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ СЛОВОТВОРЧИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ (на матеріалі англійської економічної термінолексики)

153 ПРИКМЕТНИКОВІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ У ТЕКСТАХ ПОТТЕРІАНИ: СИСТЕМНІ ТА ІДІОЛЕКТНІ ОСОБЛИВОСТІ

154 ПРИКМЕТНИКОВІ ДЕРИВАТИ ІЗ ЛАТЕНТНОЮ МОДАЛЬНО-ПАСИВНОЮ ПРЕДИКАЦІЄЮ

155 ПРИКМЕТНИКИ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

156 ПРИКМЕТНИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМИ “ЕГОЇСТИЧНИЙ” – “АЛЬТРУЇСТИЧНИЙ”: системно-квантитативні аспекти функціонування в німецькомовній картині світу

157 ПРИКМЕТНИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ „ОСОБЛИВИЙ” В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ПАРАДИГМАТИКА, СИНТАГМАТИКА, ЕПІДИГМАТИКА

158 ПРИКМЕТНИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «СТАРАННИЙ, ПРАЦЬОВИТИЙ» У НІМЕЦЬКОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

159 ПРИКЛАД ЯК ТИП ТЕКСТУ: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ДИДАКТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

160 ПРЕФІКСАЛЬНІ КОНВЕРСИВНІ ПАРИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКА, ПАРАДИГМАТИКА, ТЕРМІНОТВІРНІСТЬ

161 ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРІЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ АНГЛОМОВНИХ СИНОПТИЧНИХ ТЕКСТІВ ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

162 ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРИИ ИНФОРМАТИВНОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СИНОПТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ

163 ПРАГМАТИКО-КОМУНІКАТИВНІ ТА ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРАМАТУРГІЧНИХ ТЕКСТІВ ТОМАСА БЕРНГАРДА

164 ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ СТАТТІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ

165 ПОХІДНІ З НЕВІДОКРЕМЛЮВАНИМИ ДІЄСЛІВНИМИ ПРЕФІКСАМИ BE-, ENT-, ER-, VER-, ZER- У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ)

166 ПОХІДНІ ІМЕННИКИ З КАТЕГОРІАЛЬНИМ ЗНАЧЕННЯМ ЯКОСТІ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИЧНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

167 ПОРТРЕТНОЕ ОПИСАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ТЕКСТА

168 Портретний опис В РІЗНИХ типах ТЕКСТУ

169 ПОНЯТИЕ ВРЕМЕНИ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (диахроническое исследование)

170 ПОЛІСЕМІЯ ПОХІДНОГО СЛОВА: СЕМАНТИЧНИЙ ТА КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі префіксальних відіменникових дієслів сучасної німецької мови)

171 ПОЕТИКА ОБРАЗУ ТА СИМВОЛУ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ГОТИЧНОМУ ОПОВІДАННІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі новелістики Е. По, А. Бірса та Г. Лавкрафта)

172 ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ В ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: СТРУКТУРНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

173 ПАРЕМІЙНИЙ ПРОСТІР АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ І ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ

174 ПАРАДОКСАЛЬНІ ВИСЛОВЛЕННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

175 Північнонімецькі топоніми слов\'янського походження

176 ОЦІННИЙ ТЕЗАУРУС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: КОГНІТИВНИЙ І ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТИ

177 ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ БЕЗ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ АФФИКСОВ В СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ И СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

178 ОСТАФІЙЧУК ЯРОСЛАВ ФЕДОРОВИЧ ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

179 ОСОБЛИВОСТІ ВИМОВНОГО АКЦЕНТУ В АНГЛІЙСЬКОМУ МОВЛЕННІ УКРАЇНЦІВ: ФОНЕМНИЙ ТА ФОНЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ

180 ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ І ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ В АВТОРСЬКОМУ СТИЛІ (на матеріалі німецької художньої прози)

181 ОРІЄНТАЦІЙНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО МЕДІА-ДИСКУРСУ (досвід лінгвокогнітивного аналізу)

182 ОНОМАСТИКА ДИТЯЧИХ ТВОРІВ РОАЛДА ДАЛА

183 ОКЛИЧНІ ВИСЛОВЛЕННЯ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ: СЕМАНТИКА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

184 ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ РОБОТА У СУЧАСНОМУ БРИТАНСЬКОМУ ТА АМЕРИКАНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

185 ОБРАЗНИЙ ПРОСТІР АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

186 ОБРАЗНИЙ ПРОСТІР АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

187 ОБРАЗ ЧАРІВНОЇ КРАЇНИ В РОМАНАХ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІЄНА: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ

188 НОРМА І ВАРІАТИВНІСТЬ У СИСТЕМІ ДИФТОНГІВ БРИТАНСЬКОГО ТА АМЕРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ)

189 НОМИНАТИВНЫЙ И КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТЫ ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ ПАССИВА АДРЕСАТА В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

190 НОМІНАТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ПОЗНАЧЕННЯ УСМІШКИ ЯК КОМПОНЕНТА НЕВЕРБАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

191 НОМІНАТИВНО-КОГНІТИВНІ ТА СЕМАНТИКО-ДИСКУРСИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

192 НОМІНАТИВНИЙ ПРОСТІР “ІГРОВИЙ ВИД СПОРТУ” В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ

193 НОМІНАТИВНИЙ І КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ ПАРЦЕЛЯЦІЇ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

194 НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ \"ВИРАЗ ОБЛИЧЧЯ\" В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ЕМОТИВНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

195 НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ \"ВИРАЗ ОБЛИЧЧЯ\" В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ЕМОТИВНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

196 НОВА ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СФЕРИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ: СТРУКТУРНО- СЕМАНТИЧНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

197 НЕВЕРБАЛЬНІ ТА ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ЕКСТЕРІОРИЗАЦІЇ СИЛЕНЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТУ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

198 Національно-культурна своєрідність семантики фразеологічних одиниць з колористичним компонентом у сучасній німецькій мові

199 НАЦІОНАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ В АНГЛО-НІМЕЦЬКИХ ВІДНОСИНАХ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

200 НАУКОВА ДИСКУСІЯ: ДИСКУРСИВНІ ТА ПРАГМАРИТОРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (на матеріалі англомовних статей середини ХХ – початку ХХІ сторіч)ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)