ПРОГНОЗУВАННЯ МІЦНОСТІ ТА РОЗПОДІЛУ БОКОВОГО ТИСКУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРЕСОВАНИХ БЕТОННИХ ДОРОЖНІХ КАМЕНІВНазвание:
ПРОГНОЗУВАННЯ МІЦНОСТІ ТА РОЗПОДІЛУ БОКОВОГО ТИСКУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРЕСОВАНИХ БЕТОННИХ ДОРОЖНІХ КАМЕНІВ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі  обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та основні завдання


досліджень, методи їх розв’язання, викладено наукову новизну та практичну цінність роботи,


наведено об’єкт й предмет дослідження, особистий внесок здобувача та відомості щодо апро-бації дисертації. 


Перший розділ присвячено огляду наукових робіт учених вітчизняних та зарубіжних


шкіл з досліджень прогнозування міцності та розподілу бокового тиску при виготовленні бе-тонних виробів.


Проведений аналіз робіт вітчизняних та закордонних вчених по проблематиці прогно-зування  міцності  бетону  із  заданими  властивостями  (Вознесенський  В.  А.,  Дворкін  Л.  Й., 


Дворкін О. Л.,  Вировий В. М.,  Файнер М. Ш., Баженов Ю. М., Лихачов Д. В., Yeh I-C., Wang


J. Z., Dewar J. D., Newille A. M.) та розподілу тиску при пресуванні ( Ахвердов Й. М., Блещик


М. П., Дудар І. Н., Жданович Г. М., Світонський О. В., Assaad J., Arslan M. та інші) дозволив


узагальнити та систематизувати інформацію про виробництво пресованих бетонних виробів,


а також методи прогнозування міцності бетону із заданими властивостями та розподілу боко-вого тиску при ущільненні суміші пресуванням.


Закономірності розподілу тиску по висоті ущільнюваної суміші бетонного виробу ви-вчені недостатньо. Відомі математичні залежності отримані Ахвердовим Й. М., Світонським


О. В.  та Дударем І.  Н. для визначення величини бокового тиску не враховують вплив часу


попереднього вібрування та вмісту пластифікуючої добавки, а тому для прогнозування роз-поділу бокового тиску потребують експериментального уточнення. 


Наведено переваги та недоліки експертних систем вибору складу бетонних сумішей,


технологічних рішень при виробництві будівельних бетонних виробів. Виробничий склад бе-тонної суміші має нечіткий характер, кількісні характеристики його заповнювачів знаходять-ся в певних діапазонах похибок складових величин. Тобто проектування складу бетону ве-деться в умовах нечітких вхідних даних про більшість параметрів заповнювачів суміші та не-визначеності результату міцності бетону на стиск. 


На основі проведеного аналізу попередніх досліджень сформульовано робочу гіпотезу,


яка полягає в припущенні, що проектування бетонного виробу з прогнозованою міцністю та


розподілом бокового тиску при ущільненні суміші пресуванням відноситься до слабоформа-лізованих задач, які можна вирішити засобами теорії нечіткої логіки, та існуючі залежності


розподілу тиску по висоті суміші не в повній мірі відображають дійсну динаміку його зміни.


Весь комплекс зазначених проблем визначив зміст даної дисертаційної роботи.


У другому розділі наведено характеристики використаних сировинних матеріалів бе-тонних сумішей, їх основні властивості, описано методи та методики досліджень, прилади та


обладнання для проведення експериментальних випробувань.  При виготовленні пресованих


бетонних виробів  наведено методологічні підходи щодо  врахування невидаленого повітря,


тертя  суміші  по  боковій  поверхні  прес-форми  різного  перерізу.  При  дослідженні  фізико-механічних процесів, що виникають при пресуванні бетонної суміші, використано портланд-цемент ПЦ II/A-Ш-400 (ПАТ “ХайдельбергЦемент Україна”, м. Кривий Ріг). Основним запо-


4


внювачем бетонних сумішей для виготовлення важкого бетону використано гранітний щебінь


фракції 5-20мм, що відповідає вимогам між-  державного стандарту ГОСТ 8267-93. В якості


мілкого заповнювача використано митий річковий пісок. Як пластифікуючі добавки викорис-тано суперпластифікатори Релаксол СУПЕР ПК (ТУ 64-16-265-80 ДП “P” ТОВ“Будіндустрія


ЛТД”, м. Запоріжжя ) та “Поліпласт СП-3” (ТУ 5870-006-58042865-05,“ООО Полипласт Но-вомосковск”, Росія).


Для виявлення фізико-механічних закономірностей процесу, що відбувається при ущі-льненні бетонної суміші в прес-формі, теоретично визначено співвідношення між об’ємом


бульбашки затисненого повітря на поверхні та на глибині прес-форми h з врахуванням тиску


 


привантаження та густини суміші 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины