КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР АНГЛІЙСЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ BIG І LARGE : КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО АНГЛИЙСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ BIG И LARGEНазвание:
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР АНГЛІЙСЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ BIG І LARGE
Альтернативное Название: КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО АНГЛИЙСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ BIG И LARGE
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

         У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, завдання, об'єкт, предмет дослідження, розкрито наукову новизну, особистий внесок авторки, висунуто гіпотезу, висвітлено теоретичне та практичне значення, сформульовано основні положення, що виносяться на захист, а також описано відібраний емпіричний матеріал, принципи й методи його наукового аналізу, подано відомості про апробацію отриманих результатів і структуру роботи.


         У першому розділі "Концептуальний простір як фрагмент картини світу мовної спільноти" – здійснено виклад сучасних наукових поглядів на проблеми вивчення концептуального простору як результату пізнавальної діяльності людини (1.1.), охарактеризовано найновіші підходи до трактування концепту (1.1.1.). Одночасно з’ясовано ті особливості простору, які мають безпосереднє відношення до проблеми сприйняття та виміру фрагментів навколишнього світу (1.2.), розглянуто синонімічні зв’язки досліджуваних параметричних прикметників, що передають невербалізовані концепти (1.3.).


         Вихідним моментом у становленні когнітивної лінгвістики виявилося розуміння того, що інформація, залучена до декодування текстів, не може обмежуватися знаннями тільки мови, а повинна включати глибокі й різнобічні знання про світ і місце людини в ньому. Однак, щоб жити в гармонії з навколишньою дійсністю, людина постійно відчуває потребу впорядковувати її у своїй свідомості на концептуальному рівні, тобто створювати максимально адаптований до світосприйняття концептуальний простір. Виявлення обсягу й поглиблений опис останнього передбачає оволодіння реципієнтом навичками відтворення в пам'яті фонової інформації про різні фрагменти об’єктивної реальності. У підрозділі 1.1. висловлюється думка про те, що когнітивною основою дослідження концептуального простору є залучення сукупності знань індивідів стосовно конкретної ситуації спілкування.


         Концептуальний простір розглядаємо як таку множину концептів, що відображає результат пізнавальної діяльності людини, актуалізований в адекватному сприйнятті та осмисленні нею інформації про членування й категоризацію навколишнього світу, і слугує забезпеченню потреб орієнтування у ньому. Підтвердженням такого визначення є численні висловлювання багатьох дослідників про те, що концептуалізація певного фрагмента дійсності й отримання набутого досвіду індивіда відбувається на ґрунті інформації з усіх доступних йому каналів, а це веде до утворення усталених уявлень про простір як сукупність концептів.


Поняття "концепт" описано з урахуванням лінгвокогнітивного підходу до його визначення, що базується на вивченні як семантичних ознак, так і поглибленому аналізі контекстів уживання англійських прикметників big і large. Прихильники такого напряму трактують концепт як ментальне утворення, що репрезентує обсяг знань і вражень про певний об'єкт у свідомості індивіда. Оскільки інтерес лінгвокогнітологів фокусується на виявленні й описі диференційних смислових ознак під час характеристики, на перший погляд, тотожних фрагментів навколишнього світу, увага в підрозділі зосереджена на аналізі специфічних ознак концептуального простору кожного з досліджуваних прикметників.


         У підрозділі 1.2. висловлено твердження про те, що саме просторові уявлення складають основу формування багатьох фундаментальних концептів у свідомості носія тієї чи іншої мови. Тривимірність та об’ємний характер простору, його значення для життєдіяльності людини і для пізнання навколишньої дійсності ведуть до того, що природна мова створює різні способи та засоби об’єктивації просторових уявлень, сукупність яких складає концептуальний простір. Зокрема доведено, що прикметники big і large не тільки описують великий розмір об’єкта, а й дають йому різноманітну просторову характеристику на основі принципу бінарної опозиції. Остання проявляється в тому, що прикметник big указує на протяжність відносно певного параметра, а large – на її відсутність.


Із виникненням концептуального аналізу сформувався новий підхід до вивчення синонімії, який полягає у можливості виявлення відмінностей навіть серед найбільш подібних змістових ознак. У підрозділі 1.3. висловлюється основоположна в роботі думка про те, що мові з точки зору логіки її будови не потрібні абсолютні, взаємозамінні синоніми. Тому навіть найближчі за значеннями з них здатні до утворення своїх власних концептуальних просторів, стрижнем яких є відмінні змістові ознаки, що висуваються комунікантами на передній план у кожній конкретній ситуації спілкування. Частково знаходячись в одному концептуальному просторі, синонімічні прикметники big і large усе-таки маркують переважно різні ділянки цього простору та уточнюють асоціативні й когнітивні структури, які за ними стоять. Звідси в дисертації робиться висновок про те, що застосування семантико-когнітивного підходу уможливлює різнобічне вивчення їх концептуального простору.


          У другому розділі "Сучасні напрями й методи дослідження концептуального простору прикметників big і large" – розглянуто основні засади проведення пошукової роботи, зокрема сучасних шляхів і способів вербальної репрезентації концептуального простору англійських прикметників big і large (2.1.). У ньому визначено складники концептуального простору досліджуваних одиниць, які представлено у вигляді моделі (2.2.), а також описано поетапну методику концептуального аналізу зібраного емпіричного матеріалу (2.3.).


Різновидами такої методики у лінгвокогнітивному дослідженні специфіки концептуального простору big і large є комплексний компонентний аналіз їх різних дефініцій, з одного боку, та виявлення серед установлених концептів синонімічних відношень – із іншого. Як відомо, найбільш релевантна інформація для виконання життєво важливих функцій носіями тієї чи іншої мови зафіксована у словникових дефініціях. Про це свідчать результати проведеного нами аналізу вербальної репрезентації концептуального простору ад’єктивних одиниць big і large із різних англомовних лексикографічних джерел найновіших видань. Вербальна інтерпретація семантики цих прикметників, як зазначено у підрозділі 2.1., є носієм лише частини концептуальних характеристик, важливих для мовленнєвої комунікації. Однак її врахування необхідне й суттєве для опису та моделювання концептуального простору і виявлення особливостей концептосфери тієї чи іншої мови, засобом доступу до якої є мовні знаки.


Керуючись потребами адекватного пізнання навколишньої дійсності, концепт проходить через складні мисленнєві процеси, прямуючи від нижчого до вищого рівнів абстракції. Це дало вагому підставу розглядати концептуальний простір англійських прикметників big і large як щонайменш тривимірне утворення, в якому виділяються картинно-образний, раціонально-логічний й аксіологічний складники, названі в роботі модусами.


          Результати вербальної реалізації прикметників big і large демонструють неоднорідну структуру їх лексико-семантичних варіантів (далі – ЛСВ), що свідчить про різні способи концептуалізації дійсності носіями англійської мови. Так, ЛСВ "Розмір" відображає їх знання про предмети, які сприймаються за допомогою органів чуття, і тому засвідчує існування картинно-образної репрезентації big і large. ЛСВ "Впливовість" та "Важливість", що передаються big, і ЛСВ "Воля", "Загальна риса" та "Сприятливість" – large, відображають раціонально-логічне знання англомовних комунікантів, оскільки вони безпосередньо не сприймаються за допомогою органів чуття й вимагають обов’язкового раціонально-логічного осмислення. Із аналізу семантичної структури параметричних прикметників також можна зробити висновок про те, що ЛСВ "Успішність", "Вагітність", "Доброта", "Сила", "Гордість" та "Пихатість" прикметника big і "Повнота" та "Помпезність" – large свідчать про здатність цих мовних одиниць бути носіями як позитивної, так і негативної оцінки. Звідси стає очевидним, що аксіологічна репрезентація синонімів big і large є одним із способів вивчення їх концептуального простору.


Виходячи з розуміння моделі як теоретичного конструкту, за допомогою якого описують ментальні структури, беремо до уваги той безперечний факт, що концептуальний простір складається з модусів, пов’язаних із різними способами репрезентації близьких за значеннями синонімів у концептуальній системі людини: картинно-образним, раціонально-логічним та оцінним. Тому модель концептуального простору прикметників big і large визначаємо в підрозділі 2.2. як структурний аналог наявних в англійській мові способів вербалізації знань та уявлень у сфері мовленнєвої комунікації.


Метод концептуального аналізу розглянуто у підрозділі 2.3. дисертації як процедуру інтерпретації, яка ґрунтується на наявності вихідного знання. Проведений у роботі за його допомогою семантико-когнітивний аналіз дозволив з'ясувати й наочно продемонструвати синонімічні відношення, що виникають між різними ментальними структурами. Їх актуалізація простежується у певній ситуації змістових складників, які в кожному з проаналізованих нами висловлювань висвітлюють тільки певну частину концептуального простору англійських прикметників big і large.


         Третій розділ – "Концептуальний простір англійського прикметника big" – є викладом результатів дослідження картинно-образного (3.1.), раціонально-логічного (3.2.) й аксіологічного (3.3.) модусів концептуального простору прикметника big та кола концептів, що є носіями відповідних їм знань. Основну увагу розділу зосереджено на з’ясуванні когнітивної суті концептуального простору прикметника big, тобто того, що саме мають на увазі носії англійської мови, коли висловлюють думку про об'єкти, процеси чи явища, хоча спеціально не займаються рефлексією над своїм знанням про них.


 


         У розділі запропонована класифікація концептів, які складаються з компонентів – концептуальних (змістових) ознак. Картинно-образний модус концептуального простору прикметника big утворюють 2 037 текстових фрагментів. Найчастотнішим компонентом концепту ВИСОТА у дослідженому матеріалі виявилася концептуальна ознака "вертикальна відстань знизу вгору" (824 текстові фрагменти), яка дає підставу для тверджень про те, що вертикаль складає основу концептуалізації більшості наявних у світі об’єктів, і саме їй належить найважливіша роль у параметричній концептосфері англійської мови. Для характеристики зовнішності живих істот носії сучасної англійської мови використовують прикметник big, у центрі уваги якого є не тільки їх високий зріст, але й наявна вказівка на м'язисте тіло, напр., Most people would describe Web London, with his sinewy body, strong arms and standing six-foot-two, as a big man (Baldacci 2001, p.7). Друге місце посідає концептуальна ознака "значна віддаленість основного корпусу від певної поверхні" (317 текстових фрагментів), яка об’єктивує дистантне, вертикально орієнтоване сприйняття простору англомовною спільнотою, напр., A big truck that probably required a step stool to climb into was parked behind it (Macomber 1997, p.11). 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины