ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КРАТНОСТІ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КРАТНОСТІ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Альтернативное Название: СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ кратности В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, ступінь її дослідження, наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації, визначено її обєкт, предмет, мету, завдання та методологію, сформульовано основні положення, які виносяться на захист.


У першому розділі “Кратність у парадигмі аспектуальних категорій” висвітлено основні положення сучасної теорії аспектуальності в германських мовах, проаналізовано низку аспектуальних класифікацій, визначено поняття кратності як одного з аспектуальних способів дії, обґрунтовано взаємодію аспектуальності, кількісності та кратності у сфері дієслівної дії.


Аспектуальність стосується передусім характеру перебігу дії у часі. До аспектуальності належать такі характеристики перебігу та розподілу дії у часі, як обмеженість/ необмеженість, наявність/ відсутність внутрішньої межі, уявлення про дію як про плинний процес або як обмежений цілісний факт, кратність, тривалість, виділення тієї або іншої фази дії (фазовість), відмінність між власне дією, станом і відношенням.


Однією з найважливіших аспектуальних категорій є категорія кратності дієслівної дії, яка пов’язана з більш загальним поняттям кількісності, зокрема дієслівною множинністю. Кратність – це аспектуальна категорія, яка залежно від кількості “крат” характеризує дієслівну дію як однократну її реалізацію чи як багатократне повторення.


Межі цієї категорії все ще залишаються не визначеними. Вперше поняття кратності дії було розглянуто Г. Павським (1850). Пізніше воно висвітлено у працях І.О. Бодуена де Куртене (1963), О. Шахматова (1941). У сучасних дослідженнях кратність дії трактують як комбінацію різнорівневих засобів, “семне” притягування взаємодіючих мовних елементів (Є. Люшинська), окремий вияв дискретності (М. Гловінська).


Кратність досліджували на матеріалі різних мов: української – Т. Голосова (2001), О. Пчелінцева (2005), російської – В. Храковський (2006), З. Годізова (2004), Є. Кокарєва (2000), Є. Нікіфорова (1993), Є. Соколова (1994), вірменської – Г. Акопян (1975), угорської – Б. Корпонай (2000), чеської – А. Широкова (1966), татарської – Г. Лутфулліна (2004), індонезійської – Н. Алієва (1974) та в порівняльному аспекті – німецької та татарської – Н. Салєхова, Р. Рахматулліна (1988), російської та осетинської – А. Цомартова (1988), російської та мордовської – Є. Лісіна (1998) тощо. В англійській мові відсутні монографічні дослідження, об’єктом вивчення яких є категорія кратності. Існують лише поодинокі публікації, які стосуються цієї проблеми, передусім К. Адамса (2001), Є. Губерт (1997),   Н. Свашенко (1990), К. Сміт (1997) та інші.


Крім того, немає одностайної думки лінгвістів щодо розмежування категорій кратності та ітеративності: часто ці поняття нашаровують одне на одне, а інколи й ототожнюють. Вважаємо, що категорії кратності та ітеративності слід розмежовувати, оскільки ітеративний аспект (iterative) вказує на те, що дія повторюється багато разів, знову і знову, і є необмеженою у часі: There was one noise he kept hearing again and again on his travels that intrigued him (St. McDonald). Категорія кратності не характеризується повторюваністю, вона стосується властивості деяких дієслів позначати дію як один окремий акт її реалізації. На відміну від ітеративності, кратність є граничною дією, як-от:


Cinzia’s eyes suddenly flashed and she smiled… (M. Dibdin);


He knocked once on the door, and it was instantly opened (S. Beauman).


Основними виразниками цієї категорії в англійській мові є мультиплікативні та семельфактивні дієслова.


Мультиплікативами називаємо предикати типу jump, knock, nod, які позначають хвилеподібні процеси та процеси коливання й об’єднані за кількісно-часовою ознакою внутрішнього поділу дії на серію повторюваних ідентичних квантів. Мультиплікативи вважаємо одними з різновидів дієслівної множинності, оскільки вони позначають граничну монотемпоральну множинність повторюваних мікроситуацій.


Одиничний квант мультиплікативного виду множинності виражається за допомогою семельфактивів, які співвідносяться з мультиплікативами семантично та позначають миттєві дії, які відбуваються протягом дуже короткого проміжку часу, наприклад: blink, glance.


В англійській мові розрізняють дієслова, які виражають семельфактивне та мультиплікативне значення у формі основного розряду, наприклад: to wink ‘кліпати, кліпнути’, to kick ‘вдарити, вдаряти’, to cough ‘кашлянути, кашляти’, to knock ‘стукнути, стукати’ тощо. Ці лексеми мають мультиплікативне значення в імперфектних формах, у конструкціях із фазовими дієсловами і лексичними ітеративами, у контексті обставин багатократності. Якщо ж ці дієслівні лексеми вживаються у перфектних формах, у контексті обставин миттєвості, раптовості, інстантності, обставин кратності зі значенням ‘один раз’, вони позначають семельфактивну дію. Порівняйте:


(1) He hit him but once, but as he had foretold, that hit was a mortal one   (A. C. Doyle) та (2) He was hitting the door with both hands (W. S. Maugham).


 Очевидно, що одне й те ж дієслово, залежно від контексту, позначає семельфактивну (1) чи мультиплікативну дію (2). Крім того, існують особливі конструкції типу to give a kick, to give a look, to take a peep, to take a deep breath, to give a cough, які мають лише семельфактивне значення.


В англійській мові немає чіткого морфологічного протиставлення видових пар (за винятком дієслів типу crackcrack-le), як це спостерігається в українській мові (словоформа булькати є мультиплікативом, а булькнути – семельфактивом).


Значення миттєвості актуалізується за допомогою:


а) темпоральних обставин suddenly [quickly and unexpectedly – LDCE: 1659], instantly [immediately – LDCE: 843], immediately [without delay: at once – LDCE: 811], rapidly [very quickly and in a short time – LDCE: 1357], які увиразнюють однократну реалізацію дії. Наприклад: Instantly, the car leaped back onto the roadway (S. Marton); The strip of mirror suddenly flashed at a struck match (A. Carter); Suddenly her heart jerked as the answer came like a flash of lightning (M. Bowring);


б) for-адвербіалій: for an instant, for a split second, for a fraction of a second, for a second, for a moment тощо. Наприклад: For an instant his eyes blazed    (M. Gladstone); Klickman was a meathead with little finesse, and for a split second his shoulders flinched as if he would accept the challenge (J. Grisham); Her eyes flickered for a split-second to see Lucenzo’s reaction (S. Wood); A message flashed for a fraction of a second on a cinema screen …(R. White);


в) модифікатора once [a single occasion; one time only – WUCD: 554; on one occasion only – LDCE: 1147]. Наприклад: The door banged once again (T. Ba es); "0!" said Mr. Crawley, and pushed his head once forward and began again to read a great pamphlet with which he was busy (W. Thackary);


г) обставин, які позначають момент здійснення дії: Hearing this, Bilbil jumped up at once (L. F. Baum);


д) прийменникових та прислівникових груп, порівнянь, наприклад: …Melanie and Pitty leaped as though a bomb had exploded (M. Mitchell); His master’s voice acted on Buck (the dog) like an electric shock. He sprang to his feet and ran to the bank ahead of men (J. London); I leaped as if it had been fired at me, and shrieked at Posi (D. Hill).


У другому розділі “Категорія кратності та її функціонально-семантичне поле” проаналізовано звуконаслідувальні дієслова, RL-дієслова та сталі дієслівно-субстантивні сполучення типу to give a glance, які належать до семельфактивних і мультиплікативних дієслів та є компонентами функціонально-семантичного поля кратності.


Результати дослідження показали, що більшість звуконаслідувальних дієслів (їх перелік подано у додатках 4, 5 до дисертаційного дослідження) позначає невимушене звучання, джерелом якого є людина, яка створює цей звук ненавмисно, неістота чи природна сила. Якщо джерелом звуку виступає людина, то невимушеність звуку передбачає ненавмисність дій, наявність певного фізіологічного чи емоційно-психологічного стану, тобто ці дії є реакцією людини на зовнішні чи внутрішні подразники. У випадку, коли джерелом звуку є неістота, невимушеність звуку передбачає наявність зовнішнього каузатора. Якщо ж джерелом звуку є природна сила, то невимушеність звуку зумовлена природою цього явища, тобто не передбачає контролю з боку людини.


Отож, диференційними компонентами значення звуконаслідувальних дієслів є ненавмисність, наявність певного фізіологічного чи емоційно-психологічного стану людини, зовнішнього каузатора та відсутність контролю з боку виконавця дії.


За ознакою кратності звуконаслідувальні дієслова поділяємо на:


а) дієслова, що виражають однократну дію: blurt, bolt, gasp3, smack2, snap4, squeak3, whoop, yelp; gasp1, hush, shush, puff2; bang1, bump1, burp, clack1, clang1, clash, clank1, crash3, explode, flip, smash, snap1, snip, squeak1 тощо, наприклад: The code,” Sophie blurted, in sudden revelation (D. Brown); She put an arm around A ies


waist and smacked him loudly on the cheek (St. King); The racing train smashed into the rear coach, lifting and crumpling it in a fraction of a second… (M. Banks);


б) дієслова, що виражають багатократну дію – boom3, buzz3, clatter8, mumble1,2, snivel, whiff2; chatter1, clatter7, rattle6, slurt; chipper, chirm, coo1, cuckoo1, gnarl, hee-haw2, mou , warble; buzz2, clatter2, echo1,2, jingle1, knell1, knoll1, pound1, rattle2, swish, tinkle1 тощо, наприклад: The helmet speaker buzzed, then went silent (M. Banks); The sheer walls and slim towers of the prison-palace echoed and reflected with the booms and flashes of continuing fire-fights (M. Banks);


в) дієслова, які позначають як однократну, так і багатократну дії: chirp2, crack4, groan2, growl1, hiccup2, screech2, shriek2, sigh2, sob2, spit3, thunder3; belch, cough, gnash, hiccup1, sigh1, sneeze, snort, whistle, yawn1; bellow1, bray1, bugle2, cackle1, chirp1, crow1, mew, purr1, snarl1, squawk1; bang2, blast, chap, chug, click1, clink1, crackle1, creak1, crunch1, ding1, groan3, jangle1, jar2, shriek3, strike1 тощо, порівняйте: Suddenly Marillion shrieked, covering his head with his woodharp as a horse leapt over their rock (G. Martin) та They screamed terrified high-pitched wails that shrieked in my earphones (B. Bova); John put two fingers in his mouth and whistled (G. Martin) та He whistled tunelessly as he went (C. Barker); …the mess PA crackled once, and then came clear with the voice of Kraiklyn (M. Banks) та The explosive shells from Neisin’s gun crackled round the window the first shots had come from (M. Banks).


У роботі вирізняється група дієслів fizz, fizzle, hiss1, jet, sizzle, spit1, splutter2, spout, sputter1, які позначають звук, що виникає при виділенні газів. Усі дієслова цієї групи виражають багатократну дію, наприклад: The engine spluttered, chu ed (R. Thomson); It sizzled, spluttered and smoked, sending an unpleasant odour into the air and completely overriding the previous aroma of cooked sausages and bacon  (M. Macgregor); … the fire was crackling away merrily, and a haunch of a young goat was tu ing above the flame, spitting and hissing (G. Martin).


Результати аналізу показали, що ознака кратності найбільш яскраво виражена в дієсловах, які вказують на звук, спричинений твердими тілами. За семантичною ознакою “спосіб виникнення звуку” ці дієслова класифікуємо на ті, що номінують звук, який виникає внаслідок зіткнення, тертя, вібрації, впливу людини на предмет, руйнування структури предмета, різкого руху його у просторі й реверберації, як-от: blast (95%), clash (100%), click (95%), flap (100%), snap (99%), snip (100%) та інші, де, зокрема у дієслова blast, 95% є відсотковим співвідношенням між кратною та загальною кількістю слововживань.


RL-дієслова (їх перелік подано в додатку 6 до дисертаційного дослідження), які відносимо до категорії граматичних мультиплікативів, характеризуються семою повторюваності і є одним із основних засобів вираження категорії кратності в англійській мові. Результати аналізу показали, що ознака кратності є показовою у предикатів cackle (100%), chuckle (100%), crackle (97%), flicker (95%), giggle (94%), jingle (100%), quiver (100%) та інших.


RL-дієслова здебільшого позначають багатократну дію. Корелят мультиплікативного дієслова без суфіксів -er, -le інколи виражає семельфактивне значення у формі основного розряду (crackle ‘потріскувати, тріщати’ – crack ‘сильно вдаряти’). Порівняйте: A fire quickly crackled to life (I. Banks) та The pistol cracked, its plasma bolt missing him by only a few centimeters (I. Banks).


Однак у багатьох дієслів немає таких корелятів, наприклад: babble ‘бурмотіти’, giggle ‘хихотіти’. У більшості випадків базове дієслово є повним чи частковим (стилістичним) синонімом граматичного мультиплікатива (як-от: chatter ‘балакати’ – chat ‘невимушено розмовляти’, prattle ‘лепетати’ – prate ‘балакати, розповідати нісенітниці’, fizz ‘шипіти, сичати’ – fizzle ‘злегка шипіти, тихо сичати’). Порівняйте: Intense blue and purple sparks fizzed out of its trail, leaving a contrail of saffron smoke behind it (P. Hamilton) та The flow chart fizzled and he made lists of possibilities … (J. Grisham).


Ті мультиплікативи, у яких у синхронії немає відповідних лексичних мультиплікативів (напр. gigg-le ‘хихотіти’), відносимо до лексичних (непохідних) мультиплікативів.


Сталі дієслівно-субстантивні словосполучення (далі – СДСС) типу to give a glance, to give a push – це особливий спосіб позначення квантитативної дії, що складається з дієслова (V) та віддієслівного конвертованого іменника (vN). Домінантним категоріальним значенням СДСС є кратність. Внаслідок аналізу встановлено, що із 345 досліджуваних дієслів 61 зустрічалося в ролі субстантивного компонента відповідного СДСС. Зокрема, beat (4%), blast (5%), blow (7%), breathe (77%), burst (2%), buzz (5%), clap (3%), crack (3%), cry (4%), dash (8%), echo (1%), flash (2%), gasp (7%), glance (16%), glimpse (71%), glint (4%), growl (4%), gurgle (8%), hit (1%), howl (2%), jerk (2%), jump (3%), kick (3%), knock (1%), laugh (8%), leap (1%), look (7%), moan (6%), murmur (1%), pat (13%), peep (50%), puff (11%), punch (6%), push (1%), rattle (2%), roar (3%), scream (2%), shake (2%), shiver (10%), shove (5%), shriek (7%), shudder (1%), sigh (23%), slap (2%), smack (8%), snarl (3%), sniff (8%), snort (10%), sob (6%), sound (12%), splash (3%), stammer (6%), thump (4%), toll (20%), whiff (100%), whine (7%), whistle (3%), whiz (50%), yawn (22%), yell (1%), де відсотки вказують на співвідношення між досліджуваними дієсловами та відповідними конвертованими віддієслівними іменниками.


Оскільки аспектуальне значення моделі V1+vN зосереджене в її іменному компоненті, то однина девербативного іменника вказує на однократність, а множина – на багатократність, порівняйте: All three cast quick, frightened glances at one another and at Raff (M. Dodge) та Philip cast one glance at him, observed the signs, and thought better of making any demands on him (E. Pargeter).


Багатократність дії увиразнюється вживанням СДСС, іменний компонент яких виражається множиною, у поєднанні з квантитативними детермінаторами, які позначають точну чи приблизну кількість повторюваних ситуацій: As we progressed we beat away then Beachie gave three quick beats on his drum, the noise stopped, and we sang the ditty (A. Maidment); She gave two sharp little nods, as if that finished the matter, which no doubt it did, except that I still looked for gaps in her defences (D. Francis).


Однократність дії окреслюється за допомогою:


а) квантитативних синтаксем ступеня, які позначаються прислівниками much, little, як-от: I uttered a crazy little shriek of laughter (St. King);


б) адєктивних та прономінальних детермінативів: single, final, аnother, наприклад: She bent upon them a single cool glance (F. Sc. Fitzgerald); The black wolf gave Lannister one final snarl and bounded off to Rickon, who hugged him tightly around the neck (G. Martin); Then he gave him another blow on the head, just to stun him till he came back again (Ch. Dickens);


в) числівника one: He took one more glance round to see that there were no witnesses (A. C. Doyle);


г) інших модифікаторів кратності: He suddenly shot a rancorous glance at his mother as he added harshly … (A. Cronin); The messenger gave Tyrion’s clansmen a quick, queer look as he dropped to one knee before Lord Tywin (G. Martin).


Предикат однократної дії може позначатися не тільки дієсловом широкої семантики, але й дієсловом вузької семантики, порівняйте: Aware that his father had given him another quick glance, Kit tried to carry on with the toast (J. Lindsay) та He cast one brief glance at Charlotte, caught her large, clear, self-possessed eye, and one conspiratorial spark of laughter passed between them (E. Peters).


Кількісні підрахунки досліджуваних мультиплікативних та семельфактивних дієслів, їх здатність виступати в ролі субстантивного компонента СДСС подано у додатку 8 до дисертаційного дослідження. До нього внесено 345 дієслів кратності. Типовими є наведені нижче приклади (табл. 1).


Як бачимо, загальна кількість слововживань дієслова shake становить 522, із яких 513 позначають кратність дії (388 дієслів вживаються в часовій формі Indefinite, 123 – Continuous та 2 – Perfect). Співвідношення вираження ознаки кратної дії до загальної кількості слововживань становить 98 %. Зафіксовано 4 випадки використання цього дієслова із модифікатором suddenly. За результатами дослідження субстантивоване дієслово shake виступає іменним компонентом СДСС із дієсловом широкої семантики give (11 одиниць). 9 випадків його вживання вважаємо ітеративними.


 
Longman Dictionary of Contemporary English / ed. by Della Summers. – New ed.,  2003. – 1949 p.
Webster Universal College Dictionary. – New York: Gramercy Books, 1997. – 945 p. 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины