СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ ОПОДАТКУВАННЯ В АМЕРИКАНСЬКОМУ І БРИТАНСЬКОМУ ВАРІАНТАХ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ ОПОДАТКУВАННЯ В АМЕРИКАНСЬКОМУ І БРИТАНСЬКОМУ ВАРІАНТАХ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Альтернативное Название: СТРУКТУРНО-семантические ОСОБЕННОСТИ СРОКОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В американских и британских вариантов современного английского языка
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Перший розділ, “Термінологічна номінація з позицій когнітивної лінгвістики”, присвячено вивченню особливостей термінологічної номінації, основою якої є лінгвоментальна природа загальномовної номінації. Термінологія в сучасних розвинених мовах вважається основним знаряддям міжнародної професійної комунікації, оскільки вона є головним джерелом наукових і технологічних знань. На відміну від номінації загальної лексики, де суспільна практика відбирає і закріплює деякі одиниці з тих, що спонтанно виникли в мовленні, термінологічна номінація більше детермінована суб’єктивним фактором. Теретичні засади термінологічної номінації розробляються в працях                      М.М. Володіної, О.С. Герда, В.П. Даниленко, Т.А. Журавльової, Т.Л. Канделаки,                          Л.А. Капанадзе, Т.Р. Кияка, В.М. Лейчика, Р.Ю. Кобрина, Т.С. Пристайко,                Е.Ф. Скороходька, Л.Б. Ткачевої та ін.


Сутність мовної номінації полягає в тому, що вона, відображуючи в свідомості носіїв мови їхній практичний і суспільний досвід, перетворює факти позалінгвальної дійсності у мовні значення. У процесі розвитку спеціального знання виникає потреба позначити явища, предмети, поняття спеціальної (наукової, технічної, галузевої) сфери людської діяльності, що призводить до появи найменувань особливого роду, “найбільш інформативних одиниць мови на рівні слова” (М.М. Володіна) – термінів. Різницю між загальнонаціональною і термінологічною лексикою з позиції виконуваної ними номінативної функції (об’єкт → вербалізація) бачимо в тому, що слово, беручи участь у створенні мовної картини світу, вербалізує концепти (образи, схеми, ідеї, поняття) та об’єднання концептів, які є результатом когніції; термін у складі термінології, беручи участь у створенні наукової картини світу, вербалізує спеціальне поняття, що має своє місце в певній чітко окресленій терміносистемі, яка виникає в процесі теоретичного пізнання й осмислення дійсності, і структура якої залежить від концептуального апарата спеціальної галузі.


Для здійснення подальшого структурно-семантичного аналізу термінології, в першому розділі окреслюється концептосфера американської і британської спеціальної галузі оподаткування та  пропонується модель концептуального апарата термінології оподаткування британського і американського варіантів англійської мови з виділенням концептуальних центрів понятійної області терміносистеми, що вивчається, та концептуальних груп термінів із відповідним поняттєвим навантаженням. Встановлюється, що концепт податок є системотворчим для  досліджуваної термінології (див. Схему 1).


У другому розділі дисертації, Структура термінів оподаткування в американському і британському варіантах сучасної англійської мовирозглядаються закономірності структурної організації термінології, що вивчається, здійснюється структурний аналіз моно- і полілексемних термінів оподаткування, описуються їхні структурні моделі.


Терміни – це спосіб фіксації отриманого спеціального знання мовними засобами. Вплив мови на формування національної термінології певної галузі знання змушує вивчати властивості терміна крізь призму лінгвістичних категорій, оскільки кожна розвинена мова сформувала свої специфічні засоби термінотворення: терміноелементи, терміномоделі, шляхи утворення термінів. Різні мови характеризуються певними особливостями у сфері термінотворення завдяки специфічному устрою кожної окремої мови. Так, в англістиці ще досі не вирішений статус двокомпонентних сполучень N+N таких як tax lawaccord deduction і т.п. Підкреслюючи тенденцію до цільнооформленності та потенційного перетворення таких угруповань у складні слова, лінгвісти при їх вивченні займають крайні позиції – відносять їх або до словосполучень, або до складних слів. У роботі  враховується формально-орфографічна ознака, тому цільнооформлені одиниці вважаються складними словами, а роздільнооформлені – словосполученнями, оскільки     дифузність семантики  притаманна більшості термінологічних словосполучень (ТС) незалежно від кількості та складу компонентів, де ядро-тема завжди диференціюється рештою компонентів, інакше сполучення не було б терміном.


Термінотворення здійснюється тими самими способами словотворення, що обслуговують мову в цілому: морфологічним (суфіксальний, префіксальний, складання основ), синтаксичним (утворення словосполучень), морфолого-синтаксичним (конверсія), семантичним (переосмислення слів загальнонаціональної мови на основі когнітивних процесів метафоризації та метонімізації). Окрім основних способів словотвору, в кожній мові існують так звані другорядні або нерегулярні типи словотвору, з яких у термінології оподаткування нами досліджено скорочення термінологічних одиниць (141 одиниця різних способів скорочення). У корпусі досліджуваних одиниць ми виділили такі підвиди скорочених одиниць: ініціальні абревіатури    AAA –  accumulated adjustment account нагромаджувальний корегуючий  рахунок,   B.T.A.  –   Board of Tax Appeals    податковий  суд  (в США),


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


DB – declining-balance method of depreciation прискорений метод амортизації; поскладові абревіатури dcldeclaration декларація, depndepreciation амортизація, Rev. Proc. – Revenue Procedure роз’яснення методик і процедур практики оподаткування податковою адміністрацією (США); акроніми ESOPemployee stock ownership plan система участі в прибутках у формі акцій для найманих осіб, STEPsmall business tax education program консультаційна служба з оподаткування для малого бізнесу, VITAvolunteer income tax assistance волонтерські консультаційні послуги з оподаткування (для інвалідів, неангломовних осіб та осіб з низькими доходами); подвійні скорочення – термінологічні одиниці, що функціонують у спеціальних текстах як слова-абревіатури і є скороченнями морфолого-синтаксичних утворень, до складу яких вже входить абревіатура, наприклад, PSAPAYE settlement agreement угода роботодавця з податковою адміністрацією про сплату прибуткового податку на доходи робітників за системою PAYE (де PAYE = pay as you ea у джерела); морфолого-синтаксичні утворення, які включають до свого складу слова-абревіатури, що є елементами словосполучень; вони функціонують у термінології як повноцінні терміни і не потребують декодування, наприклад, abbr+Nthe VAT man департамент податкової адміністрації зі збору ПДВ (у Великій Британії), abbr+N+NIRS pilot system автоматизована система обробки податкових декларацій (Служби внутрішніх доходів США), N+abbrbulletinFциркуляр “Еф” (Служби внутрішніх доходів США про встановлення норм і правил нарахування зносу основного капіталу), Adj+abbrtraditional IRA індивідуальний пенсійний рахунок робітника (створений відповідно до певних вимог, якщо роботодавець не пропонує своєї пенсійної схеми), Adj+abbr+Nregional IRS center місцеве податкове управління (США), Adj+abbr+Adj+Ntaxable US domestic corporation корпорація, що створена і отримує прибутки у США.


Співвіднесеність термінів із спеціальними поняттями на основі концептуального апарата певної галузі знань демонструє їхню онтологічну ознаку – системність, яка проявляється і в мовному оформленні термінів, у використанні продуктивних словотворчих афіксів і словотвірних моделей та у здатності терміна продукувати інші терміни. Мовна форма визначає термінотип термінологічного позначення – монолексемні і полілексемні терміни, які характеризуються різними структурними ознаками.


Монолексемні терміни англомовної термінології оподаткування (261 одиниця) складають 16,68% від загальної кількості термінологічних одиниць. Вони вживаються як самостійні термінологічні одиниці і як ядерні компоненти полілексемних термінів. З них найчисленнішою групою є іменники – 179 од. (11,4% від загальної кількості термінів і 68,6% від кількості монолексемних одиниць). Монолексемні терміни представлені в досліджуваній термінології непохідними (60 од.), похідними (172 од.) та складними (29 од.) словами. 


Непохідні терміни – це одиниці переважно романського походження, які увійшли в англійську мову в XIV-XVII столітті на позначення фінансових, економічних та юридичних понять, коли відбувалося становлення англійської економічної термінології на фоні інтенсивного формування мови науки в цілому в національній англійській мові (І.В. Малиновська). Вони належать загальнонаціональному лексичному фонду англійської мови, а до термінології оподаткування входять з дещо спеціалізованим значенням (22,2% від корпусу монолексемних одиниць): annuity n фіксована сума, яку отримують щорічно>щорічний дохід (як об’єкт оподаткування), foreign adj іноземний >іноземного походження, підпорядкування (про доходи, підприємства), amortize v поступово знецінювати(ся)>амортизувати (систематично списувати вартість активів).


Похідні терміни оподаткування представлені афіксальними одиницями та такими, що утворилися в результаті семантичного словотворення і коверсії. Продуктивними способами утворення монолексемних термінів оподаткування є: 1) метафоризація на основі значення загальнонаціонального слова, в основі якої лежить а) функціональний перенос appeal звертатися до когось, благати когось > подавати апеляцію, оскаржувати, б) подібність до характеристик фізичних об’єктів loop hole лазівка, хитрощі > можливість ухилитися від сплати податків  в) аналогія з антропоморфними характеристиками relief полегшення або позбавлення болю, страждань, тривоги > звільнення від уплати, знижка з податку (особливо боржникам або особам з фінансовими проблемами); 2) конверсія, особливо за моделями N>V audit n аудит, перевірка бухгалтерії підприємства > audit v робити аудит, перевірку бухгалтерії підприємства, V>N recapture v повернути назад отримане раніше > recapture n повернення платником суми податкової пільги через невиконання належних умов, Adj>N  fiduciary adj довірений, доручений > fiduciary n довірена особа, траст-агент; 3) структурні моделі V+-ation>N aggregation n агрегування (об’єднання і вирахування сукупної суми доходу з різних джерел для визначення ставки прибуткового податку), N+N>N ratepayer n платник місцевого податку на нерухоме майно, V+-able (-ible)>Adj excisable adj такий, що обкладається акцизом.


Монолексемний термін відрізняється більш узагальненим значенням і меншою інформативністю порівняно з полілексемним. Диференціація і конкретизація спеціальних понять відбувається за рахунок утворення термінологічних словосполучень (ТС). Одночасно простежується певна закономірність: ускладнення компонентної структури моделі (до 4-9 елементів) призводить до більшої однозначності й точності позначення завдяки експлікації всіх ознак поняття у складній структурі терміна, але цей процес  супроводжується зниженням продуктивності моделі і збільшенням кількості її морфологічних варіантів, які вже не фіксуються в спеціальних словниках, оскільки вважаються контекстуальними варіантами. Це свідчить про те, що функціонування термінологічних одиниць у терміносистемі зумовлено суб’єктивним фактором (обмеженість людської оперативної пам’яті) та підкоряється загальномовним принципам економії мовних засобів і стислості позначення.


Полілексемні терміни оподаткування складають абсолютну більшість корпусу досліджуваних одиниць – 1304 одиниці, або 83,32%. Вивчення словотворчих закономірностей ТС оподаткування англійської мови здійснено шляхом аналізу структурних моделей ТС, утворених синтаксичним способом. Найчисленнішу групу ТС оподаткування становлять двокомпонентні терміни – 792 одиниці (61,4% від усіх ТС). Найбільш розповсюдженим структурним типом ТС у термінології оподаткування є бінарна модель N+N (413 од., або 32% ТС), яка має здатність передавати різноманітні відношення логіко-поняттєвого характеру, що існують між поняттями терміносистеми: а) різновида певного виду: excise tax акцизний податок, б) об’єкта дії: capital taxation оподаткування капіталу, в) виконавця дії: tax adviser консультант з питань оподаткування, г) джерела походження: capital gain дохід від продажу капітальних активів, д) приналежності до певного місця: state tax податок, що стягується на рівні штату, е) часової обмеженості: accounting period звітний період, ж)  порівняльних характеристик: shell company компанія, яка не веде господарської діяльності або займається тіньовим бізнесом.


Усього було виявлено 99 структурних моделей ТС оподаткування, з яких продуктивними можна вважати наступні 2-3-компонентні моделі: Adj+N nonrefundable credit податкова пільга, яка не може перевищіти податкове зобов’язання платника податків, N+N+N discriminant function system комп’ютеризована система ідентифікації і відбору податкових декларацій для податкової перевірки, N+prep+N distributions by corporations виплати акціонерам корпорацій, Adj+N+N general property tax податок на всі види власності, PII+N deferred tax відстрочений податок.


Третій розділ, ”Семантика термінологічної лексики оподаткування у британському і американському варіантах сучасної англійської мови”, присвячено дослідженню семантики англомовних термінів оподаткування з точки зору конвергентно-дивергентних процесів сучасної англійської мови. Визначається обсяг спільного термінологічного фонду двох терміносистем, а також виявляються випадки міжваріантних термінологічних паралелей. Вивчається роль гіпонімії, синонімії, антонімії та полісемії в системній організації термінолексики оподаткування.


Термінознавці відзначають зростаючу роль міжваріантних термінологічних новотворень у сучасній англійській мові у зв’язку з її перетворенням на міжнародну мову професійного спілкування. Хоча варіантність англійської як мови “має свої межі і не зачипає ядра граматичної системи та лексичного складу” (О.І.Чередниченко), вважаємо, що розрізнення термінологічних американізмів та бритицизмів є релевантним для вузькоспеціальної термінології оподаткування, адже такі одиниці належать різним концептуальним системам знаків, які відбивають відмінні позалінгвальні реалії, різні системи оподаткування, що є характермними для об’єктивних соціально-економічних умов відповідних країн. На основі запропонованої О.Д.Швейцером класифікації міжваріантних паралелей, яка враховує двосторонню природу лексичних одиниць, нами були виявлені лексико-семантичні аналоги та лексико-семантичні дивергенти двох терміносистем оподаткування – американської та британської. Лексико-семантичні аналоги представлені, насамперед, термінами на позначення реалій – назв державних структур, установ тощо, наприклад: Inte al Revenue Service (IRS) AmE Служба внутрішніх доходівBoard of Inland Revenue BrE Управління податкових зборів, regional IRS center AmEtax office BrE місцеве податкове управління. Ми не відносимо випадки міжваріантних термінологічних аналогів до синонімії; вважаємо такі одиниці міжваріантними еквівалентами. Лексико-семантичні дивергенти представлені термінами з односторонньою локальною маркованістю, коли американізм чи бритицизм термінології оподаткування є ЛСВ терміна, що належить більш широкій  спільномовній фінансовій термінології, наприклад: benefit 1) BrE грошова допомога нужденним, 2) пільга, привілей, relief 1) AmE грошова допомога нужденним, 2) звільнення від уплати, 3)знижка з податку.


Синонімія в англомовній термінології оподаткування в основному представлена дублетами – семантично тотожними одиницями (44 ряда, загалом 108 од.). Вони не є абсолютними синонімами, оскількі демонструють різні мовні способи номінації поняття, різну частотність вживання та сполучуваність. Шляхами виникнення дублетів у термінології оподаткування є: різна етимологія терміноелементів (lessor = landlord орендодавець),  вживання синонімічних ядерних компонентів ТС (export duty = export tax податок на експорт), використання синонімічних атрибутивних компонентів ТС (fiscal policy = budgetary policy фіскальна (бюджетна і податкова політика)), використання несинонімічних лексем як атрибутивних терміноелементів у складі ТС, що характеризують різні сторони об’єкту (business rates BrE = national non-domestic rates BrE податок з нерухомості іноземного підпорядкування), паралельне функціонування ТС та монолексемних одиниць (notice of nil liability = dispensation звільнення від податкових зобов’язань). Ідеографічні синоніми становлять нечисленну групу одиниць у термінології оподаткування, наприклад: economic nationalismprotectionism захист економіки від конкуренції шляхом введення податків на імпорт (перший термін є назвою теоретичної течії, ідеї, другий вживається на позначення політики країни, практичних заходів, здійснюваних нею). Стилістичні синоніми до унормованих термінів оподаткування широко використовуються в публіцистиці. За умови регулярного вживання вони відображаються в профільних словниках з позначкою informal. У досліджуваному корпусі одиниць було зафіксовано 10 синонімічних рядів зі стилістичними синонімами, наприклад: sin tax / repressive taxexcise tax.


Гіперо-гіпонімічна організація термінолексики створює ряди нерівномірної підрядності через складні непрямолінійні зв’язки понять у цій терміносистемі. Наприклад, реалізація підвидів поняття taxподаток” на мовному рівні в залежності від ознаки в основі класифікації відбувається у таких напрямках: 1) за формою оподаткування – direct tax прямий податок, indirect tax непрямий податок; 2) за економічним змістом об’єкта оподаткування taxes on income податки на доходи, taxes on expenditure податки, пов’язані з матеріальними витратами, taxes on capital податки на капітал, taxes on transactions податки на продаж, послуги та привілеї; 3)залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки  - federal tax федеральний податок, state tax штатний / державний податок, national tax загальнодержавний податок, local tax місцевий податок, municipal tax міський податок, EC tax / community tax податок Європейського Союзу; 4) за методом стягнення податківtax at source податок у джерела, apportioned tax податок, надходження від якого розподіляються між адміністративними органами штатів.


Протиставлення понять терміносистеми оподаткування на мовному рівні систематизується антонімічними відношеннями термінологічних одиниць. В податковій термінології виділено 31 ряд антонімів, які представлені всіма видами загальномовних антонімів: конверсивними, що описують явище з погляду протиставлених учасників ситуації (acquiescence офіційне визнання рішення податкового суду податковою адміністрацією – nonacquiescence), векторними, що виражають протилежну направленість властивостей (tax revenues податкові надходження – tax expenditures втрати податкових надходжень через виплати з бюджету податкових пільг), контрарними, що виражають протилежні поняття, які передбачають існування проміжних понять (lower ea ings limit нижня межа рівня доходівupper ea ings limit верхня межа рівня доходів), комплементарними, що виражають родові поняття, які доповнюють одне одного до родового (direct tax прямий податокindirect tax непрямий податок). За структурними характеристиками антонімічні пари термінів оподаткування можна розділити на дві групи – лексичні / різнокореневі (18 рядів) та словотвірні / однокореневі (13 рядів). Більшість антонімів термінології мають мотивацію в загальномовних антонімах, наприклад: after-tax incomebefore-tax income, simple trustcomplex trust. Але антонімічні в мові лексичні одиниці в складі термінолексики не обов’язково позначають протилежні поняття, оскільки антонімія в терміносистемі виникає виключно на позалінгвальній протилежності понять спеціальної галузі. Наприклад, одиниці antidumping dutydumping duty антидемпінгове мито є морфологічними варіантами одного терміна, а не антонімами.Словотвірні антоніми утворюються приєднанням негативних афіксів або афіксів із зворотнім значенням non-, in-, re-.


Полісемія термінів оподаткування в англійській мові відбиває поглиблення, уточнення і  розвиток спеціальних знань. Полісемічний термін своїм змістом диференціює чимраз тонкіші розуміння природи речей, створюючи основу для здійснення процесів поступового переосмислення елементів термінології, що відбивається у їхній семантичній структурі. У досліджуваному корпусі одиниць зареєстровано 44 багатозначних терміна. Полісемія термінів оподаткування в англійській мові розвивається на основі наступних метафорічних і метонімічних зв’язків між ЛСВ термінологічної одиниці: 1) процес і його результат collection збір податків > надходження податкових платежів, 2) функціональний перенос  allowance податкова пільга для фізичних осіб > податкова пільга для юридичних осіб, 3) факт/подія – документ assessment оцінка (прибутку / нерухомості) з метою оподаткування > документ, що фіксує таку оцінку, 4) рід – вид capital levy податок на капітал > особливий (додатковий) податок на капітал (коли країна у скрутному становищі, у стані війни тощо), 5) вмістище – вміст tax bracket ставка, за якою оподатковують доходи на певному рівні > група /категорія платників податків відповідно до доходу тощо.


Омонімія термінам вузькофахової термінології оподаткування не притаманна.


         Структурно-семантичний аналіз термінологічних одиниць оподаткування в американському і британському варіантах сучасної англійської мови на основі теорії термінологічної номінації дає підстави дійти наступних висновків:


1. Лінгвоментальна природа термінологічної номінації зумовлює залежність семантики терміна від мовної оболонки лексичної одиниці, що термінологізується; однак цілеспрямований і творчий характер термінологічної номінації, детермінований суб’єктивним фактором, визначає пріоритетну поняттєву залежність термінів від концептуального апарата спеціальної галузі: лексична одиниця стає терміном лише в складі певної терміносистеми, де вона пов’язана ієрархічними відношеннями та певним поняттєвим взаємозв’язком з іншими елементами цієї системи.


2. Концептуальний аппарат терміносистеми оподаткування включає в себе три концептуальних центри – СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ, ПОНЯТТЯ СУМІЖНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ – та 11 концептуальних груп термінів, що тяжіють до них. Концепт податок є системотворчою концептуальною одиницею англомовної термінології оподаткування.


3.  Терміни оподаткування як спосіб фіксації, збереження і трансляції наукового / професійного знання мовними засобами, з одного боку, зазнають впливу національної мови на структурному рівні, а з іншого боку, в складі термінології спеціальної галузі знання отримують специфічні для кожної термінології структурні характеристики.


Асолютну більшість англомовних термінологічних одиниць оподаткування становлять полілексемні терміни. Продуктивними способами термінотворення в термінології оподаткування є наступні: для монолексемних термінів 1) спеціалізація значення загальнонаціонального слова при збереженні когнітивного потенціалу лексичної одиниці, 2) метафоризація на основі значення загальнонаціонального слова, 3) конверсія, особливо за моделями N>V, V>N, Adj>N, 4) структурні моделі V+-ation>N, N+N>N, V+-able(-ible)>Adj; для полілексемних термінів 1) N+N, Adj+N, N+N+N, N+prep+N, Adj+N+N, PII+N. Найбільш поширеним структурним типом термінології оподаткування є модель N+N.


   4. Лексико-семантичні процеси синонімії, антонімії, полісемії та омонімії в термінології оподаткування становлять внутрішньо єдиний мовний механізм, який забезпечує логіко-поняттєве підпорядкування понять терміносистеми, поступове переосмислення елементів термінології через розвиток знань і уточнення понять, системність і, водночас, відкритість сукупності термінологічних одиниць оподаткування на мовному рівні, вихід за межі вузько окресленої терміносистеми, тобто  поєднання лексикону в єдине семантичне ціле – вужчої терміносистеми оподаткування з більш широкою фінансово-економічною терміносистемою і, ширше, із системою національної мови.


Гіперо-гіпонімічні відношення термінів оподаткування відображають різнорівневі родо-видові зв’язки понять терміносистеми; експлікаторами гіпонімічних відношень в термінолексиці оподаткування є відношення структурно-семантичної похідності, які в матеріальній оболонці термінологічних одиниць віддзеркалюють логіко-поняттєву системність термінології. Синонімія представлена в англомовній податковій термінології стилістичними синонімами і дублетами (44 ряда, 108 одиниць).  Антонімія  (31 ряд, 64 одиниці) представлена всіма видами семантичної поляризації, що дозволяє виділити в ній контрарні (2 ряди), конверсивні (3 пари), векторні (12 рядів) та комплементарні (14 пар) терміни-антоніми. За структурними характеристиками їх можна поділити на               лексичні / різнокореневі (18 рядів) та словотвірні / однокореневі (13 рядів). Полісемія в англомовній податковій термінології розвивається за рахунок метафоризації / метонімізації на базі основного значення терміна через об’єктивацію таких семантичних зв’язків між ЛСВ термінів оподаткування: процес – результат, функціональний перенос, факт / подія – результат, рід – вид, частина – ціле, вмістище – вміст, рівноправні зв’язки ЛСВ через полісемантичний елемент терміна-складної одиниці. Загальномовний семантичний простір зумовлює асоціативний вибір певної лексичної одиниці для позначення спеціального поняття. Наявність спільних сем  у семантиці терміна і слова, що розвиває загальномовну полісемію, забезпечує послідовність людської думки при переході від загальномовної до наукової картини світу та конденсацію  інформації лексичними засобами мови.


           5. Лексико-семантичні міжваріантні термінологічні аналоги на синхронному рівні не є синонімами, а еквівалентами, оскільки такі одиниці позначають відмінні позалінгвальні явища. Інвентаризація таких одиниць дає можливість простежити їхню функціональну динаміку, адже процеси глобалізації та уніфікації терміносистем (чому сприяє спільне ядро термінології оподаткування  поліваріантної англійської мови – 79% від корпусу одиниць) призводять до змін в маркованості термінів щодо належності тому чи іншому віріанту англійської мови.


           7. Структурні і семантичні особливості термінів оподаткування в американському і британському варіантах сучасної англійської мови є взаємообумовленими:


- терміносистема понять, що вибудовується у відповідності до концептуального апарата галузі, зумовлює вибір тієї чи іншої мовної одиниці для експлікації спеціальних понять через якусь довільно обрану ознаку;


- подальший розвиток знання в цій галузі потребує адекватного відображення семантичних змін у термінології і призводить до утворення комплексних термінологічних одиниць, які за допомогою різноманітних терміноелементів передають чимраз складніші спеціальні поняття;


- збільшення довжини термінологічної одиниці має певні межі через субєктивний фактор обмеженості людської оперативної памяті та загальномовні принципи економії мовних засобів і стислості позначення, тому терміни оподаткування з числом елементів більшим за 4 в повній формі існують лише у сфері фіксації, а у сфері функціонування підлягають різноманітним видам скорочення, що призводить до конденсації семантичної інформації в скорочених формах і не перешкоджає професійній комунікації;


- процес розвитку нових значень одночасно відбувається за рахунок полісемії термінів, що дозволяє економити мовні ресурси та створює єдиний асоциативний простір терміносистеми;


- протиставлення та близкість понять терміносистеми, які реалізуються всередені гіперо-гіпонімічних рядів, на мовному рівні виражаються за допомогою синонімічних / антонімічних термінологічних одиниць, мотивованість яких часто простежується на рівні синонімів / антонімів.


 


           8. Результати дослідження свідчать, що проблеми структурно-семантичної організації англомовної термінолексики оподаткування становлять подальший інтерес в різних аспектах: соціолінгвістичному, при вивченні особливостей податкової термінолексики у канадському та  австралійському варіантах англійської мови, а також процесів запозичення англомовних термінів цієї галузі іншими мовами світу; зіставному та перекладознавчому, при вивченні процесів асимиляції та способів перекладу англомовної термінологічної лексики оподаткування  українською мовою; стилістичному, при дослідженні способів утворення та функціонування лексичних одиниць на позначення концептів, повязаних зі сферою оподаткування, що функціонують у публіцистичному та художньому підстилях сучасної англійської мови.  

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины