ЕТИКЕТ У ВІРТУАЛЬНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі чатлайнових сесій)
  • скачать файл:
Название:
ЕТИКЕТ У ВІРТУАЛЬНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі чатлайнових сесій)
Альтернативное Название: ЭТИКЕТ в виртуальной англоязычной коммуникации (на материале чатлайнових сессий)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовується вибір і актуальність теми, визначається об’єкт і предмет дослідження, формулюється мета і завдання дисертації, розкривається наукова новизна, теоретичне значення і практична цінність роботи, зазначаються методи і матеріал дослідження, наводяться дані про апробацію результатів та публікації.


У першому розділі “Лінгвістичні аспекти етикету в мережі Інтернет” розкривається поняття дискурсу в сучасній лінгвістиці, порівнюються поняття етикету, мовленнєвого етикету і нетикету, їхні характерні риси і функції, узагальнюються основні принципи англомовної комунікації – принцип ввічливості і принцип кооперації, подається визначення і характеристика віртуальної комунікації та її різновиду – чатлайнової комунікації, досліджуються невід’ємні складові Інтернет-грамотності – емотикони, акроніми, чатлайнові перформативи, характерні графічні прийоми.


Віртуальну реальність розуміють потрійно: як сукупність різноманітних інформаційних ресурсів, доступних через комп’ютерні мережі та Інтернет, як сукупність спільнот, утворених у результаті спільного користування інформаційними ресурсами, а також як особливу культуру, що виникла в межах eлектронно об'єднаних спільнот. Віртуальна реальність або кіберпростір твориться мовцями колективно за допомогою мовних засобів у процесі комунікації. Простір глобальної мережі можна розглядати як комунікативне середовище, а віртуальну комунікацію визначити як деяку окрему, специфічну сферу за ознакою комунікативного каналу. Матеріальним втіленням віртуальної комунікації служить мультимодальний (мультимедійний) текст – різновид тексту, що поєднує декілька форм вираження (текст, графіку, аудіо, анімації, малюнки) для утворення єдиного цілого. Як найбільш інтерактивна форма віртуальної комунікації, чатлайнова комунікація є новим різновидом розмовного жанру – змішаним типом усно-писемного мовлення (talking in writing), що відбувається в оперативному режимі, не має темпорально-просторових обмежень реального світу і дозволяє вести інтенсивний обмін повідомленнями. Єдиними умовами спілкування є доступ до мережі Інтернет і спільний мовний код. Спонтанній віртуальній комунікації властива низка типових ознак: нові мовні і мовленнєві конвенції, лінгвістична креативність, публічність, інтерактивність, відносна ефемерність (нефіксованість) продукту комунікації (тексту), мовна економія, англізація, нативізація, відсутність темпорально-просторових обмежень, швидкий зворотній зв’язок, певна безадресатність (множинний адресат), конструювання образу адресата і власного образу мовця, спонтанність мовлення, посилена експресивність, відхилення від норм лексики, граматики і орфографії, евфемізація, ігровий характер комунікації, масовість, глобальність, неоднорідність аудиторії, швидке перемикання мовних кодів.


Сучасні комп’ютерні технології змінюють умови комунікації, встановлюють нові типи комунікативних стосунків між віртуальними співрозмовниками і визначають специфіку етикетної поведінки в Інтернет. Нетикет або мережевий етикет (від англ. “netiquette”, “netiket”, утворених від “network etiquette”, “network ethics”) є сукупністю правил, сформованих на основі принципів загальнолюдської ввічливості, призначених регулювати комунікативну взаємодію у віртуальному просторі, сприяти успішності спілкування і створювати привабливий віртуальний образ мовця. Подібно до традиційного етикету, нетикет є універсальним явищем, але ситуативно (контекстуально) обумовленим: він набуває динамічного характеру залежно від топонімічних і антропонімічних характеристик віртуального простору.


Для адекватного перебігу комунікації, безумовно, важливими є комунікативно-значимі паралінгвістичні компоненти, що супроводжують мовлення. Відсутність зорового, слухового, тактильного контактів у віртуальному просторі компенсується за рахунок специфічних графічних одиниць – емотиконів або “смайликів”. Емотикони уточнюють і доповнюють зміст вербальних повідомлень, посилюють їх експресивність, виражаючи не лише емоції, але й мовленнєві, фізичні, ментальні дії, вчинки, процеси, характеристики і властивості. Як невід’ємна складова спілкування, усмішка є найбільш поширеним емотиконом: :-) або :^) доброзичлива, ;-) лукава, -) питальна, :-} стримана, :-[) голлівудська, :-] тупа, 8-) або В-) усмішка з-під окулярів, : - 7 штучна або самовдоволена, : - D  недобра, зла. Емотикони також виражають сміх: :-))))))) гучний сміх, :’-D сміх крізь сльози; прихильність, кохання: :-Х поцілунок, :-x  поцілуночок, XO цілую і обнімаю, :-}{ губки, складені у поцілунок, <3 закохане серце, @--^-----  троянда, ;-) підморгування; щастя, радість, задоволення: JJJJ  я дуже щасливий, :-D дуже радий; позитивну оцінку адресата: ОJ янголятко; посилюють експресивність висловлювань: <O> крики, вигуки схвалення, :-O здивування або крик; виражають неприємні емоційні переживання та дії: :’-( плач,  >: - ( роззлючення і смуток, >8-D лютий сміх, >:-@! або :-@! гнів і лайку, /: - | роздратування, >: -| лють, :-l страх, :-( або :-С  cмуток, печаль, :-оzz zz ZZ мені нудно, (:-: моє серце розбите, LLL = я у відчаю. 


Емотикони можуть вживатися самостійно або доповнювати й уточнювати вербальні повідомлення: :-> hey hey = вітання-привертання уваги, hi :-x = вітання з поцілунком, u can rely on me :-& (рот на замку) = обіцянка, зобов’язання, how about me and you and… (_)] (кружка пива) = запрошення. Комунікативно небезпечними, з точки зору етикету, є наступні смайлики: :-S = в останньому повідомленні немає глузду, :-------) = ти брехун, :+( = це мене зачепило. Значення графічних одиниць часто залежить від контексту, наприклад, емотикон ___! (На сьогодні досить) у передфінальній фазі спілкування служить сигналом припинення комунікативного контакту, а у вербальній сутичці (флеймовій війні) вказує на відмову у подальшому сперечанні, :-L (я курю сигарету або трубку) = ухиляння від спілкування, схвалення куріння, запрошення, : І (хм…) = нерішучість, невизначеність, іронія, невдоволення. Смайлики також можуть вживатися для внесення у розмову елементу гри і не нести смислової інформації.


Серед інших графічних прийомів, що реалізують невербальну складову нетикету, слід назвати наступні:


· зірочки (***) як традиційний спосіб евфемістичної заміни нецензурної лексики (слова або цілої фрази) мовцем або автоматичною функцією у чаті: just bring ur big a** to school 2moro // what the f*** are you talking about? З цією метою також вживають беззмістовний набір символів: ExTRimaL: %$&# u all the room is %$%# ing boring.


· зірочки на початку, в кінці чи з обох боків слова як засіб передачі гучного голосу, iнтонаційного чи смислового виділення: hi anne* // I said *no* // love is *all u need ppl. Цей приом зумовлений тим, що використання великих літер сприймається як крик і загалом вважається порушенням нетикету. Незважаючи на заборону, мовці вживають капіталізацію для передачі смислової інформації і додаткової експресивності: I am JUST MAKING A POINT ABOUT YOUR BEHAVIOR// no vodka plz im not THAT Russian! У деяких чатах функцію капіталізації взагалі не передбачено. З метою інтонаційного і смислового виділення також використовують короткі підкреслювання:_ my_ chat is for real rnb fans; розмежування літер за допомогою пробілу: fellas dont  s  p a  m!


· зірочки як спосіб виправлення граматичної помилки чи друкарської похибки шляхом позначення виправленого слова у наступному повідомленні: Sid, I was try to be nice*trying // I  tried spamming a stock I owned, and got reorted and they froze my acct for a whilereported*


· підкреслення важливої інформації чи додаткової експресивності шляхом повторення графем: hey leakyyyyyyyyyy // HEEEEEEEEELPPPPPPP


Ефективним засобом передачі невербального змісту є пунктуація:


а) за допомогою крапки, коми і трикрапки передають темп мовлення. Численні крапки виражають невпевненість, роздуми вголос, повільне мовлення і фрагментують висловлювання: mtnsnow_angel2000: bell sorta like sharkthe first time i ate sharkmy husband says as im about to take a bite..."wonder how many people this shark ate"... needless to say i didnt eat it


б) за допомогою тире виділяють важливу інформацію, протиставляють її попередньому тексту: and after that he saidthough the idea was minethat we could stay longer


в) в дужках подають те, що є несуттєвим, а також метатекст – текстовий замінник візуальної інформації або пояснення відправника повідомлення: The biggest injustice (which is also the biggest lie) which we humans can commit is to say that there are other gods as partners to the only One God.


г) знаки оклику посилюють гучність і експресивність висловлювання: Aаааrchers!!!!!!!! – Natasha!!! Moooo ing!!!!!!


ґ) знаки питання виражають сильний подив, несподіванку: leaky???? аre you there??? роздратування, невдоволення: wassup ppl???// аny1 sane in here???


Мовцям притаманний творчий підхід до відтворення невербальних компонентів комунікації, що виражається у комбінуванні експресивних засобів і створенні на їх основі нових графічних технік передачі невербального змісту.


Комунікація за допомогою електронної пошти і в чатах свідчить про появу нового типу грамотності, за яким слова, словосполучення і цілі речення зазнають різноманітних скорочень. Акроніми виконують функції дискурсивних маркерів, сприяють зв’язності повідомлень: BTW = By The Way, OTOH  = On Тhe Оther Нand; підкреслюють діалогічність спілкування, враховуючи фактор адресата: JTLUK = Just To Let You Know, FYI = For Your Information,  FYA = For Your Amusement; передають невпевненість мовця, суб’єктивний характер висловленої думки, пом’якшують категоричність: AFAIK / AFAIC = As Far As I Know, IMHO = In My Humble Opinion, ICBW = I Could Be Wrong. Поява деяких акронімів викликана технологічними умовами ведення комунікації – вони полегшують сприйняття і опрацювання повідомлень адресатом: EMSG = Email Message, CNP = Continued in Next Post, CP = Chat Post, PM = Private Message, IM = Instant Message. Акроніми вживаються у вітаннях: GTSY = Glad To See You, WB = Welcome Back, LTNS = Long Time No See; прощаннях: BFN/ B4N  = Bye For Now, BBS = Be Back Soon, BRB = Be Right Back, GTG / GOTG / G2G = Got To Go, KIT = Keep In Touch, CUL8R = See You Later; виражають солідарність з адресатом, взаєморозуміння: GMTA = Great Minds Think Alike, ICWYM = I See What You Mean; виконують невербальні етикетні дії (поцілунки, обійми): H&K = Hug And Kiss, KOC = Kiss On Cheek, SWAK = Sealed With A Kiss; виражають кохання, повагу, захоплення: LY = Love You, ILUWU/ ILU  = I Love You, TIAIL = Think I Am Іn Love, TOY = Thinking Of You. Усмішка, доброзичливий або нестримний сміх відображені у наступних акронімах: LOL = Laughing Out Loud, ROFL = Rolling Оn Floor Laughing, SETE = Smiling Ear To Ear, SWL = Screamimg With Laughter. Для вияву сильних емоцій використовують стилістично знижену лексику, однак у чатах це не вважається порушенням нетикету, а навпаки, сприяє зміцненню почуття групової спільності та скороченню соціальної дистанцї між мовцями: LMCO = Laughing My Cock Over, GMBO = Giggling My Butt Off.


Віртуальні співрозмовники виробили цілу низку акронімічних звертань: BF = Boyfriend, GF = Girlfriend, YG = Young Gentleman, YL = Young Lady, YM = Young Man. Акроніми також виражають вибачення: SCNR = Sorry Could Not Resist, PMFJI = Pardon Me For Jumping In; згоду: YYSSW  = Yeah, Yeah, Sure, Sure, Whatever; попередження: YBS = Youll Be Sorry; запрошення: WAN2TLK = Want To Talk?; cподівання: HTH = Hope This Helps; подяку: TA = Thanks Again, THX/ TX/ THKS = Thanks, TUVM = Thank You Very Much; комплімент: QT = Cutie; побажання: AMBW = All My Best Wishes, GL = Good Luck!; жалкування: CID = Crying Іn Disgrace. Віртуальній комунікації характерні скорочення вигуків: OMG = Oh, My God! WTH = What/ Who The Heck! Кількість акронімів із негативним значенням набагато менша, однак у чатах поширені такі, що виражають роздратування, гнів, зневагу: ESO = Equipment Smarter Тhan Operator; іронію, сарказм: BEG = Big Evil Grin, C&G = Chuckle & Grin, G = Grin; лайливі, образливі висловлювання імперативного характеру: LMAO = Lick Mе All Over, GTH = Go Тo Hell. Акроніми заміщують різні комунікативні типи висловлювань: а) розповідні (стверджувальні і заперечні): ISS = I Said So, IDST = Didnt Say That; б) питальні: WDYS = What Did You Say? WYP = Whats Your Problem? в) спонукальні – прохання: PDS = Please Dont Shoot; заборону: DGT = Dont Go There! DDI = Dont Do It! наказ: RN = Right Now!


Чатлайновими перформативами називають вербальні і невербальні дії, виражені дієсловами у третій особі однини теперішнього часу. Перформативи посилюють інтерактивний, ігровий аспект спілкування і одночасно підкреслюють віртуальне роздвоєння особистості через те, що автор повідомлення і виконавець дії – одна особа. У чатах перформативи вживаються у ситуаціях вітання: greets roommates, says good mo ing to every1, welcоmes all newcomers, joins the room; у фінальній фазі спілкування: kisses everyone good-bye, bows gracefully god-bye, kisses cherry good night. Перформативи виконують невербальні етикетні дії (поцілунки, обійми, підморгування, посмішки, укліни, схвальне кивання головою, аплодування): cheers with enthusiasm for welsh_princess, smiles at devil, winks at dad2be, aplauds welshprincess, bows to shellbabe79 gracefully. Цікаві комунікативні ситуації, де спілкування відбувається лише за допомогою перформативів без застосування прямої мови, що є ефективним засобом письмової фіксації немовленнєвої діяльності. Перформативи вживаються для вираження згоди: agrees with cool_shy_man wholeheartedly; незгоди: tells scaryfeet1970 that he got it all wrong; компліменту: thinks shellbaby79 is lovely; усмішки і сміху: dad2be: laughs out loud; допомагають мовцям “виконати” фізичнi дії: peers around, stumbles back, gets on grass and dance;, ментальні дії: is keeping dreaming; передають емоційний стан мовця: cherrys heart explodes with happiness; неприємні переживання, що мають викликати співчуття: moanscause her belly aches, sighs painfully but no one cares. Емоції та дії можуть передаватися вербально і братися в шеврони: <grin>, <frown>, <frustrated>, в дужки: (madly in love), (thinks it оver), (amused) або виділятися зірочками: *smile*, *kiss*, *hug*. За своїми функціями до чатлайнових перформативів наближаються маркери статусу комунікантів: I’m available, Busy, Not at my desk, On the phone, Stepped out, Be right back.


У другому розділі “Динамічність нетикету як чинник ефективної віртуальної комунікації” досліджуються чатлайнова антропоніміка і топоніміка, тематика віртуальних бесід, характерні комунікативні стратегії і тактики, етикетні жанри чатлайнової комунікації, вивчається динаміка універсального зразку нетикету в комп’ютерних, ділових, молодіжних і релігійних віртуальних товариствах та особливості приватного спілкування у чатах і за допомогою програм швидкого зв’язку.


Анонімність, якою мовці користуються у віртуальному просторі, передусім виявляється у використанні вигаданого умовного псевдоніму (ніку, аліасу). Проте це не виключає розкриття комунікантами певної інформації про себе шляхом вибору псевдоніма, що містить достовірну інформацію про реальну людину, а не про її екранний образ (kusha22_usa, Robert_21, cute_1967, male_16_poland, miss_ann_thrope_33, m_37_paris). Вони є згорнутими текстами, оскільки несуть великий обсяг інформації у мінімальній формі і виконують функцію “прискореного пошуку” віртуальних приятелів. Також поширене використання псевдонімів, що відображають справжні імена: Liz!!!, Sergio, david, Ba ey, Laura, Maggie, Sam, Vincent, Kostya, Alexander, Nata, DARINA. З метою економії мовленнєвих зусиль у звертаннях ніки, звичайно, скорочуються: momz (momz_is_a_new_grandma), magic ( x x littlemissingmagic x x), greg (greg 7062003), kid (the_69_kid_bro_2001), nice (neve ice2beginwith), southe (southe bell_042003), princess (sensible_unled_princess). Проте в деяких ніках майже неможливо виокремити більш-менш зрозумілий елемент, що ускладнює вибір форми звертання: rqcerbo13, dithuhuong, jmsbrg, sgtvalusmc.


Псевдонім є одним із засобів лінгвістичного конструювання екранного персонажа, тому більшість мовців вигадують імена, що викликають приємні асоціації: dad2be, goodhealthiswealth, silk_wrap, Bright_future, rainbowgirl. Поряд із тим псевдоніми можуть мати негативне забарвлення: yes_its_death, filthy509, devilmind_around, nasty_bob18, hell_is_coming. Поштовхом до спілкування вважаються “контактні” або “конативні” імена: 1) псевдоніми, що мають імперативну форму або містять займенники I, you, me, my, your: continue29, free_me_freesia, call_me_jork_pie, I_wonder_you, see_mewhat_do_you_want, brendon4u2000 і 2) псевдоніми-звертання: halo26, heythere, ALO, ladies_man_is_here. Промовиста кількість ніків відображають те, яке враження про себе мовець прагне створити: pretty_sum1, im_soooo_gorgeous, SIMPOTYAGA, krasavchik, і звучать як привабливі запрошення до спілкування: SmartMale_IsHere, anothersuntanfinefemale, krazyfine_b_a_b_e, jollystud03, Arabic_knight, adorablelady1091. Згідно максими скромності, мовець має висловлювати мінімум похвали на власну адресу, однак у чатах стратегія конструювання віртуального образу мовця передбачає максимальне піднесення свого “Я”: averypositivepretty_girl, cool_shy_man, Obayatelny, Gorgeous_Girl.


 


Важливого значення в мережі Інтернет набуває поняття “товариство” (“virtual community”) – спільнота, утворена в мережевому просторі, члени якої спілкуються за допомогою комп’ютерів і, як правило, не зустрічаються у реальному світі. Факторами утворення чатлайнових спільнот виступають вік (Adult Chat, Кids Chat, Teen Chat, Youth Chat, Generation X Chat, Grape Wine30s, 20s Love, L@L 30 something, L@L 40 plus, Seniors 60), стать (Girls Only Chat, Boys Only Chat, LadіesLounge, Gentlemеns Club, Womens Room, Transgendered), спільні інтереси комунікантів (Animal Chat, Video Games Chat, Music Chat, Music Shop, Sports Chat), професійний (Medical Chat, Computer Chat, Geek & Proud), етнічний (Co ish Connection, English Chat Bar, Chamrock Chat, Russkie za granicey!!!, Deutche_in_USA), релігійний (MUSLIM_CHAT, Hinduism chat, Jewish Chat, Catholic Chat), а також географічний фактор (Americas, Australian Chat, Asia, Europe, Ukraine_the_best, Uzbekistan, Mеditerranean Chat, Indonesia, Highlands Chat, Texas Cowboys, Birminghаm & West Mids Chat). Критерії часто комбінуються, що передбачає додаткове фільтрування учасників (Canadian Jews, Cali Yuppies, Catholic Teens). В основу організації чатлайнових кімнат покладено ідею дружби, приятелювання, спільної діяльності, приємного спілкування (A Place To Chill Out & Talk, *The Forum*, *Рarty*, Singles Chat, Amongst Friends, Club de Luca).

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)