ТРАНСЛОКАЛЬНІ ПРИСЛІВНИКИ ІЗ ДОЦЕНТРОВОЮ СКЕРОВАНІСТЮ ДІЇ ТА ЇХ СЛОВОТВІРНІ КОРЕЛЯТИ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ТРАНСЛОКАЛЬНІ ПРИСЛІВНИКИ ІЗ ДОЦЕНТРОВОЮ СКЕРОВАНІСТЮ ДІЇ ТА ЇХ СЛОВОТВІРНІ КОРЕЛЯТИ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Альтернативное Название: ТРАНС Локальные наречия С центростремительной направленностью ДЕЙСТВИЯ И ИХ словообразовательных коррелятов В современном немецком языке
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано проблематику дослідження, вибір теми та її актуальність, визначено мету, завдання, об´єкт та предмет,  зазначено методи дослідження та матеріал, на якому його проведено, встановлено наукову новизну дисертаційної роботи та її практичне значення, вказано апробацію результатів, кількість публікацій та структуру дисертації.


У першому розділі „Морфологічні особливості транслокальних прислівників та превербів із доцентровою скерованістю дії” досліджено систему транслокального деіксису з її елементами та відношеннями, розглянуто специфіку транслокальних прислівників та превербів у вираженні просторових відношень, встановлено їх категоріальний статус. Подано критичний огляд літератури з питання мовного статусу складених дієслів із транслокальними превербами, розкрито синтаксичний характер словотвірної моделі “транслокальний    преверб + дієслово”.


Скерована характеристика  руху в німецькій мові передається лексичними та  словотвірними засобами – транслокальними прислівниками і превербами на зразок herab, які деіктично виражають просторові відношення між предметами та явищами об´єктивної дійсності. Деіксис визначається як референція на мовленнєву ситуацію чи її елементи. Поняття просторової референції вживається на позначення мовного вираження просторових відношень [Vater, 1996, c.14].  К.Бюлер пише про відношення ТУТ-ЗАРАЗ-Я як про систему суб´єктивної орієнтації, в якій людині як мовцеві належить функція первинного пункту відношень [Bühler, 1934, c.102, про „Origo des Zeigfelds“]. Відношення, яке виражає прислівник місця та напряму, є суб´єктно-предикатним відношенням, що реалізується за умови орієнтації на мовця, як на первинний центр мовленнєвої ситуації.


Транслокальність прислівників із доцентровою скерованістю дії передбачає напрям руху та різноманітні переміщення у просторі (значення прислівників подано за словником Duden. Deutsches Universalwörterbuch, 1996): herab, he ieder, herunter звідти згори сюди донизу; heran, herbei, herzu звідти сюди, в напрямі до мовця чи якоїсь предмета, із віддаленого місця до місця мовця; herauf звідти знизу сюди догори; heraus звідти зісередини сюди назовні; herein звідти зназовні сюди всередину; herüber звідти (по той бік) сюди; herunter звідти згори сюди донизу; hervor звідти зізаду сюди допереду. Транслокальні прислівники та преверби з доцентровою скерованістю дії утворюють власну підсистему просторових відношень і у суб´єктно-предикатних ситуаціях виражають скерованість суб´єктної дії до мовця. Як підгрупі лексико-семантичного класу прислівників транслокальним прислівникам властива категоріальна семантика векторної характеристики дії.


Преверб та прислівник – це одна і та ж морфема, яка у вільному вживанні є граматичною основою, а у зв´язаному вживанні – службовою префіксоподібною морфемою. Виходячи із теоретичної концепції аграматичності „аморфного слова” як  одиниці лексико-семантичної системи мови, мовні одиниці на зразок herab вважаємо аморфними граматично безвідносними морфемами словникового рівня з номінативним значенням, які, увійшовши в розряд граматики, набувають в синтагматичних відношеннях граматичного характеру, реалізуючись як основи прислівників, або як словотвірні морфеми.                                                        


Якщо транслокальний прислівник синтаксично модифікує дієслово,  то транслокальний преверб складеного дієслова модифікує дієслово словотвірно. Синтаксична модифікація дієслова передбачає уточнення його значення, в той час як при словотвірній модифікації значення дієслова доповнюється компонентом напряму або частково змінюється. Складене дієслово позначає, однак,  єдиний процес.


Прислівникові преверби виявляють просторове значення як основне. У складених дієсловах транслокальні преверби розвинули ще й інші значення, далекі від просторової семантики. Під транслокальним превербом розуміємо відокремлювану частину складеного дієслова, яка словотвірно модифікує значення дієслова, в основному значенні збігається з відповідним транслокальним прислівником та виявляє відносну синтаксичну самостійність у межах речення.


Прислівниково-дієслівні одиниці на зразок “транслокальний преверб + дієслово” одні лінгвісти розглядають як складені слова (О.И.Москальская, М.Д.Степанова, W.Henzen, H.PaulJ. Erben, W.Fleischer, K.-R.Ha isch, W.Jung, W.Fleischer/I.Barz, Aimečková, H.Wellmann), інші – як словосполучення (К.С.Брыковский, К.А.Левковская, Н.Л.Левинсон,  А.С.Юханов, H.Brinkmann, U.Engel).


Складені дієслова із транслокальними превербами розглянуто як самостійні лексеми, утворені словотвірним способом складання лексичної основи транслокального прислівника та дієслова. Рядне утворення дієслів із транслокальним превербом функціонально зближує преверб із префіксальними морфемами, а структурна і семантична кореляція з однокореневою вільною морфемою – із першими компонентами складених дієслів. 


Дослідивши функціональні особливості складених дієслів із транслокальними превербами, ми дійшли  висновку, що модель “транслокальний преверб + дієслово” через свої формально-структурні та семантичні особливості перебуває на межі словотвору та синтаксису. Просторове значення транслокальних прислівників реалізується у конструкціях з базовими дієсловами руху і дії. Слабкий семантичний зв´язок між компонентами складених дієслів  із просторовим значенням, у яких дієслова доповнюються компонентом напряму, допускає випадки відокремленого від дієслова вживання преверба:


(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                       Der Wind der Freiheit weht auch herüber bis nach Mannheim,... (Mannheimer Morgen, 07.10.2000, "Ein Licht der Hoffnung nach Jahren der Finste is")


З огляду на відокремлюваність превербів у відмінюваних формах та можливе окреме написання преверба і базового дієслова при контактній позиції і у відмінюваних, так і в невідмінюваних формах, а також відносну синтаксичну самостійність у межах речення складені  дієслова з транслокальними превербами мають явно синтаксичний характер:


(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                       Vögel begannen zu zwitsche , und der Frühling schien direkt in den Saal herein.  (St. Galler Tagblatt, 28.03.1998, Do röschen bereitete Freude)


(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ebenfalls in der Nacht zum Donnerstag wurde der Athlet von einer Glasscheibe verletzt, die aus dem sechsten Stock seines Appartments herunter fiel und ihn am Kopf traf. (Frankfurter Rundschau, 21.02.1998, Empörte NHL sucht nach Schuldigen)


(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                       Tag Heuer, habe der junge Arzt zum Bergler gesagt, der ins Tal herab gekommen war,...(Züricher Tagesanzeiger, 10.11.1998, Fischblütiger Eierkopf)


Незважаючи на певну семантичну та синтаксичну самостійність транслокальних превербів, можна констатувати словотвірний характер моделі „транслокальний преверб + дієслово” на підставі її високої продуктивності. Свідченням цього є розширені парадигматичні ряди складених дієслів та кількість словникових одиниць, яка перевищує несловникові. Опрацювавши емпіричний матеріал ми встановили 1827 дієслів із транслокальними доцентровими превербами.  Парадигматичні ряди складених дієслів містять  656 несловникових одиниць


У другому розділі „Семантична структура транслокальних прислівників та складених дієслів із транслокальними превербами” докладно описано семантичну структуру транслокальних прислівників та складених дієслів із транслокальними превербами. Прослідковано реалізацію у складених транслокальних прислівниках прийменникових сем. Здійснено системний опис векторної семантики прислівників. Представлено сполучуваність превербів із певними   лексико-семантичними класами простих дієслів, проаналізовано структурно-семантичні особливості складених дієслів із транслокальними превербами, подано словотвірні значення транслокальних превербів і встановлено їхню продуктивність.


Транслокальні прислівники є похідними від her. Для встановлення значень складених транслокальних прислівників було визначено семи, які виявляють прийменникові компоненти на основі семантики відповідних прийменників (ab, an, auf, aus, ein, nieder, über, unter, vor). Другий прийменниковий компонент виступає мотивуючим складником і зумовлює інверсійний порядок компонентів. Різні просторові значення прийменникових компонентів у сполученні із значенням напряму до мовця, що його реалізує прислівник her, формують ті цілісні значення, що їх виявляють транслокальні прислівники, які сукупно утворюють систему транслокальних відношень між явищами чи предметами дійсності.


Транслокальні прислівники виражають різноманітні напрями певного руху чи дії у межах конкретного тривимірного простору. На осі x розміщуються вектори heran, herbei, herzu, herein, heraus, herüber. Вісь y характеризується наявністю на ній єдиного вектора hervor. На одній з осей z (z1)  міститься вектор herauf із значенням напряму догори, а на іншій осі z (z2) – вектори на позначення напряму донизу: herunter, herabhe ieder.


У системі парадигматичних транслокальних відношень спостерігається прислівникова синонімія: heran-herbei-herzu, herab-he ieder-herunter. Просторова антонімія  представлена згаданими вище синонімічними прислівниками herab-he ieder-herunter, з одного боку, та прислівником herauf,  з іншого. Прислівники herein та heraus є членами корелятивної пари в опозиції транслокальних горизонтальних відношень. Поодиноко стоять прислівники  herüber і hevor.


Транслокальні преверби сполучаються з дієсловами таких лексико-семантичних груп, як: дієслова суб´єктного руху, суб´єктного руху на місці,  об´єктного переміщення, стану, дієслова на позначення протяжної характеристики суб´єкта, афективні, каузативні, результативні, екзистенційні дієслова, дієслова мовлення, зорового сприйняття, слухового та чуттєвого сприйняття, дієслова вказівки, дієслова на позначення діяльності (із значенням виду діяльності та інтелектуальної діяльності), дієслова фізіологічної діяльності та стану, дієслова звучання, дієслова на позначення світлових явищ, явищ природи, модальні дієслова, дієслова з модальним значенням та значенням, близьким до модального, дієслова  із значенням формування, росту/розвитку та рyйнування, із значенням переходу з одного стану в інший, привативні, орнативні та дієслова на позначення іншого процесу. Завершальним етапом семантичної сполучуваності прислівникових та дієслівних компонентів вважаємо лексикалізацію прислівниково-дієслівної одиниці.


Словотвірний аналіз складених дієслів із транслокальними превербами засвідчив, що словотвірна модель “транслокальний преверб + дієслово” є високопродуктивною, однак різною мірою для кожного преверба зокрема. Найбільшу кількість дієслів має словотвірна модель із превербом heraus (353). Найменше дієслів утворено з превербом  herzu (28). Продуктивність решти моделей така: herunter (290), herab (221), herein (191), heran (176), herauf (163), herüber (147), herbei (110), hervor (98), he ieder (50). Різною є і кількість несловникових одиниць у рядах. Більшість дієслів є словниковими одиницями, проте, деякі ряди складаються частково або майже повністю із несловникових одиниць: 26 із 28 (herzu-), 35 із 50 (he ieder -), 71 із 110 (herbei-). Найбільше текстових одиниць зафіксовано із превербом herunter (112). Далі йдуть herab (104), herüber (75), heran (71), herbei (71), herauf (69), herein (41), he ieder (35), heraus (33), herzu (26), hervor (20).


Лише у двох випадках транслокальні преверби стоять не при основі дієслова, а при основі іменника herausixen (Ix  n), herabzonen (Zone f). Продуктивними є базові дієслова лексико-семантичних груп на позначення суб´єктного руху,  об´єктного переміщення, протяжної характеристики суб´єкта, каузативні, модальні дієслова та дієслово sein. Дієслова  звучання, зорового сприйняття та дієслова на позначення світлових явищ, які виражають дію, що відбувається у певному просторі, також продуктивні.


На основі детального аналізу семантичної структури складених дієслів усіх парадигматичних рядів було виокремлено словотвірні значення превербів. Варто зазначити, що загальна кількість дієслів з усіма значеннями преверба більша, або менша за парадигматичний ряд складених дієслів із цим превербом. Цю різницю становлять багатозначні дієслова, або ж ідіоматичні дієслова без словотвірного значення преверба.


Результати  аналізу семантичної структури складених дієслів із транслокальними превербами дають підстави стверджувати, що парадигматичні ряди дієслів, утворених за допомогою транслокальних превербів, у плані семантичного зв´язку між превербальними та дієслівними компонентами неодноріднi, проте, подібні до рядів дієслів, що їх утворюють так звані “напівпрефікси”. Найсуттєвішою різницею у словотвірному характері останніх і транслокальних превербів є їхня семантика у складі дієслова. Більшою мірою семантика  транслокальних превербів тяжіє до значенння транслокального прислівника.


Усі дієслова, залежно від семантичної структури та семантичного зв´язку між компонентами, розподіляються за такими групами: неідіоматичні дієслова з прямим значенням преверба, неідіоматичні дієслова з переносним значенням преверба, неідіоматичні дієслова із специфічним значенням преверба, вмотивовані ідіоматичні дієслова, невмотивовані ідіоматичні дієслова. У межах кожної групи виокремлено підгрупи дієслів із конкретним словотвірним значенням преверба.


Переважна більшість складених дієслів зберігає конкретно-просторову семантику прислівника (напр., hereinkommen, heraufbitten, heranhasten, herausspringen, herbeitrommeln, he iederbaumeln, herüberbringen, herunterschlingen, hervorschauen, herzurollen. Частина дієслів виявляє переосмислене значення (переносне, напр., herabbegeben s., heranschwimmen, heraufrücken, herauskramen, herbeizaube , herüberschmuggeln, herunterzählen, і/чи специфічне, напр., herabdrehen, heranstehen; heraufschalten, herauskratzen, herbeiziehen, hereinbekommen, he iederbrechen, herunterbremsen, herüberretten, hervorwachsen, herzunahen) чи інше далеке від просторового словотвірне значення  преверба (напр., herabreißen, heranpäppeln, heraufdämme , herausragen, herbeiführen, hereinbrechen, herüberbringen, herunterraspeln, hervorheben, herzumachen s.). Більшість ідіоматичних дієслів мають вмотивовану семантику, яку можна назвати частково ідіоматичною.


Ідіоматичні дієслова, які не зберігають вмотивованість та членованість, є повністю ідіоматичними (напр., herabzonen - згідно з будівельним планом зменшити кількість поверхів у будинку; herauffahren - увімкнути комп´ютер; heranhalten s. – поспішати; herausstreichen - розхвалювати; herbeilassen s. - нарешті погодитись щось зробити; hereinschlitte - потрапити в неприємну ситуацію; heruntrleben - бездумно прожити). У повністю ідіоматичних дієслів  відсутнє словотвірне значення. Окрему нечисельну групу утворюють фразеологічні одиниці, до складу яких входять дієслова з транслокальними превербами.


У третьому розділі „Синтаксичний статус транслокальних прислівників та превербів” основну увагу приділено функціональним особливостям прислівників та превербів. Досліджено семантико-синтаксичні функції транслокальних прислівників у межах речень, дієслівних і номінальних груп. Обґрунтовано статус транслокальних превербів у реченні, проаналізовано випадки відокремленого від дієслова вживання превербів та випадки  порушення дієслівної рамки.


Аналіз вживання прислівників та превербів у конкретному контексті на базі широкого емпіричного матеріалу дав змогу встановити їхні синтаксичні функції та статус. Прислівники виступають уточненнями до дій, предметів, властивостей та відношень, тобто лексично і синтаксично модифікують дієслова, іменники, прикметники або прислівники у їхніх значеннях. Уточнення напряму характеризується граматичною факультативністю і легко опускається у реченні як і вільно додається до нього. Транслокальним превербам характерна словотвірна модифікація дієслівного значення.


Поширеним варіантом синтаксичної самостійності прислівника є випадки його вживання у бездієслівних реченнях: Heran zu mir! Hier herauf! Nur heraus an die frische Luft! Heraus mit der Wahrheit! Herein mit euch! Herunter vom Dach! У лексичному значенні транслокальних прислівників імпліцитно присутнє категоріальне дієслівне значення процесу. Для реалізації конкретно-просторової семантики прислівників наявність дієслова не обов’язкова. Рух або дію імплікує напрям. Процес вважаємо невід’ємною ознакою напряму. Бездієслівні речення із прислівником як головним структурним та функціональним членом речення є структурно та комунікативно повними, оскільки вони не мають у мові відповідних повних дієслівних конструкцій, а вираження напряму є достатнім для комунікативної повноти  речення. Тому прислівниковий компонент не є частиною дієслівного предиката. Він бере на себе функцію предиката і виступає  його субститутом.


Адвербіальне вживання прислівника  у реченні зводиться до ролі залежного від дієслова другорядного члена речення, який часто утворює синтаксичні конструкції з іншими частинами мови: іменником, прикметником, прийменником чи прислівником:


(5)                    Die Elektrischen fahren über den Platz die Alexanderstraße herauf durch die          Münzstraße zum Rosenthaler Tor. (Döblin,  Berlin Alexanderplatz, S.105)


(6)                    ...und ich mußte um nach meiner Weise zu verfahren weiter herab bis zu den früheren Anfängen zurückgehen,...(Goethe, Zur Naturwissenschaft im Allgemeinen/Morphologie, S. 131)


(7)                    "Wenn die Natur sich herausputzt, laden wir Sie, liebe Mütter und Frauen ein", meinte er von der mit großen Blütenherzen geschmückten Bühne herab. (Mannheimer Morgen, 07.05.1998, Ein Dankeschön an die Mütter)


Прислівник модифікує дієслівний процес опосередковано, виступаючи адвербіальним уточненням напряму та обставиною, яку необов´язково вимагає дієслово. Транслокальні прислівники у складі транслокальних прийменниково-прислівникових і прийменниково-іменникових груп переважно доповнюють (9), уточнюють (10) або підсилюють (11) їхні значення компонентом конкретної спрямованості, виступаючи частиною адвербіального уточнення, яким є вся транслокальна група:


(8)                    Sie öffneten von innen heraus die Haupteingangstür. (Mannheimer Morgen, 29.11.1994, Mit dem Schwert zugestochen)


(9)                    Nur von der Empore herab betrachtete er das Parlament im Stadthaus.     (Mannheimer Morgen, 13.10.1994, Altstadtrat Gerd Beyer feiert 70. Geburtstag)


(10)                Aus dem Saal heraus hörte man laute Stimmen. (Langenscheidts Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache, S.465)


Транслокальні конструкції, крім конкретно-просторових, виявляють також переносні та ідіоматичні значення (von oben herab із почуттям своєї вищості; von vo e herein із самого початку; aus sich heraus самостійно; без сторонньої участі; aus dem Bauch herausкеруючись почуттями і без довгих роздумів):


(11)                Und schon ist der Zuschauer "Mittendrin" im Verstehen - und fühlt sich gut, weil Peter Lustig ihn nicht von oben herab belehrt. (Mannheimer Morgen, 30.01.1989, "Mittendrin" (ZDF))


(12)                Reunion Jazz erweist sich als unterhaltsame Formation, die überzeugend, weil viel aus dem Bauch heraus spielt und echte Gefühle transportiert. (Mannheimer Morgen, 21.01.1991, Echte Gefühle transportiert)


Ідіоматичні адвербіальні конструкції та конструкції із транслокальними прислівниками у переносному значенні подібні до стійких словосполучень. У  межах речення вони виконують синтаксичну функцію обставини способу дії.


В атрибутивному вживанні прислівник модифікує значення іменника або прикметника. Атрибутивно вжитий прислівник уточнює іменник безпосередньо, або опосередковано у складі адвербіального акузатива, прийменниково-іменникової чи прийменниково-прислівникової групи:


(13)                Der Reiseverkehr und Besucherverkehr hinüber und herüber ist damit ganz erheblich erleichtert worden. (Bundestagsprotokolle (2. Hj. 1989), Sitzung Nr. 176, Bd. 151, S. 13326-13381)


(14)                Der Blick herunter von der Brücke auf den Fluss... (Frankfurter Rundschau, 03.09.1999, Abschied von Afrika: Was Korrespondent Wolfgang Kunath mitnimmt?)


(15)                In dem Augenblick hörten wir ein Postho sehr angenehm die Straße herauf. (Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre, S. 399)


(16)                Auf der Fahrt von Hamburg herunter. (Duden. Deutsches Universalwörterbuch, S.698)


(17)                Es gibt Strömungen von dort herüber. (Die Zeit, 06.02.87, Linie Null)


Означенням до іменника може виступати адвербіальний акузатив у сполученні з прийменниково-іменниковою групою:


(18)                “Aufgeregt war ich nur auf dem Weg die Tribüne herunter zum Court”, meinte Kiefer. (Frankfurter Rundschau, 26.11.1999, Kiefer erhält sich Chance aufs Halbfinale)


Прийменниково-прислівникові групи von oben herab і von unten herauf  мають ще переносні значення (з боку керівних органів; з нижчих структур, з підвалин):


(19)                Aber Politik von oben herab funktioniert in unserer Partei eben nicht, das weiß eigentlich auch Joschka Fischer. (Mannheimer Morgen, 13.05.2000, "Im Zweckbündnis darf geflirtet werden")


(20)                "Ich kenne den Staat von unten herauf", sagte der 46jährige Jurist Durrer. (Züricher Tagesanzeiger, 23.11.1996, Ein Trio für die CVP)


У межах речення транслокальний преверб замикає дієслівну рамку і є словотвірною частиною дієслівного предиката:


(21)                Von der Gewerbe- und Haushaltsschule kommt Chorgesang herüber. (Grass, Hundejahre, S.353)


Комунікативний ефект прислівникового компонента полягає у внесенні до  транслокальної семантики семи конкретизованої спрямованості руху –  цілеспрямованості (орієнтація на кінцевий пункт руху, місце перебування  мовця). Дистантна позиція преверба зумовлена тісним семантичним зв´язком між ним та дієсловом на основі вираження єдиного процесу.


Транслокальні преверби синтаксично є відносно самостійними. Ця самостійність виявляється передусім у можливому окремому написанні преверба і базового дієслова при контактній позиції у відмінюваних і в невідмінюваних формах. До того ж транслокальні преверби неідіоматичних та ідіоматичних дієслів можуть займати різні позиції у реченні – на його початку або всередині. Синтаксичні можливості преверба в межах речення дуже різноманітні:


(22)                "Zeus nähert sich dem scheuen Weib als Stier" - herbei stürmt ein Schüler in Fell und Hö erkopfschmuck,...(Mannheimer Morgen, 22.03.2000, Europa und Zeus feie mit)


(23)                So brach über den Leser herein eine große Konfusion. (Frankfurter Rundschau, 17.01.1998, Aus dem Bilderbuch des Theaters: "Der König von St. Pauli")


(24)                Mit wohldosiertem Schwung saust der Hammer herunter auf den Tisch,... (Frankfurter Rundschau, 17.09.1997, Für Betriebsratsvorsitzenden Kurt Fritschen und die Beschäftigten ist es...)


(25)                Aber Sie hatten auch Wasserfälle zu überwinden, mussten von Felsen herab in das Wasser springen... (St. Galler Tagblatt, 29.07.1999, Ein besonderes Naturerlebnis)


Порушення дієслівної рамки зумовлене, зазвичай, комунікативним членуванням та синтаксичною будовою речення. Місце преверба як частини предиката у позиції замикаючого члена речення  займає в таких випадках інший член речення, найчастіше прийменниково-іменникова група у рематичній функції:


(26)                Das Kind lief hinter einem Bus hervor auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten...(Frankfurter Rundschau, 13.09.1999, Kind kam mit Schürfwunden davon)


Винесення прийменниково-іменникової групи за дієслівну рамку часто зумовлене наявністю означального підрядного речення:


(27)                Die Sonne scheint herab auf die vielen Menschen, die sich zum Gottesdienst im Freien am Werderplatz versammelt haben. (Mannheimer Morgen, 04.08.1999, Kleine Spatzen ganz ohne Angst)


Поширеним випадком тематичної функції преверба є його самостійна позиція на початку речення перед відмінюваним дієсловом або препозиція до дієслова у складі транслокальної конструкції:


(28)                Seine wahren Werte zeigt der Kalkstein aber erst, wenn man ihn im Ofen auf mehr als 1200 Grad Celsius erhitzt. Heraus kommt gebrannter Kalk,... (Frankfurter Rundschau, 12.04.1997, "Von der Industriebrache zur Naherholung")


(29)                Bis ins Zimmer herein drang der Lärm. (Langenscheidts Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache, S.468)


(30)                Herüber von der Dorfstraße klang ein Geplärr. (Fontane, Effi Briest, S.261)


Незважаючи на відносну синтаксичну самостійність преверба у випадках дистантного до дієслова вживання, транслокальні преверби зберігають свій статус частини  дієслова і словотвірної частини дієслівного предиката.


 


 


ВИСНОВКИ


 


1. Складені дієслова із транслокальними превербами – це самостійні лексеми з ідіоматичним або неідіоматичним значенням на позначення єдиного процесу – спрямованого руху чи дії. Транслокальні прислівники на позначення напряму руху, дії чи іншого процесу вживаються самостійно або у складі дієслівних чи номінальних груп.


2. Транслокальні прислівники herab, heran, herauf, heraus, herbei, herein, he ieder, herüber, herunter, hervor, herzu є лексичними засобами відображення системи просторових відношень, які на словотвірному рівні модифікують дієслівний процес у функції преверба, частини дієслова. Доцентрова скерованість дії є незмінною ознакою семантичної структури прислівників і превербів із конкретно-просторовими значеннями.    


3. Транслокальні прислівники утворені способом складання основи her із прийменниковими компонентами у ролі мотивуючого складника з інверсійним порядком компонентів. Складені дієслова з транслокальним превербом утворені словотвірним способом складання лексичної основи транслокального прислівника та дієслова.


4. Преверб, лексичним корелятом якого у вільному вживанні є прислівник (адверб), як перший компонент складеного дієслова зберігає основне значення прислівника, або ж виявляє низку словотвірних значень, виконуючи функцію, характерну для префіксальних морфем. Отже, транслокальний преверб є словотвірним елементом перехідної зони між префіксацією та складанням основ. Як структурний елемент складеного дієслова через свою відносну синтаксичну самостійність у межах речення транслокальний преверб перебуває у перехідній зоні між частиною слова та словом.


5. Словотвірна модель “транслокальний преверб + дієслово” високо-продуктивна. Утім парадигматичні ряди складених дієслів кількісно та якісно неоднорідні. Найвищою продуктивністю характеризується преверб heraus- (19,3%), найнижчою – herzu- (1,53%). Словотвірно найактивнішими превербами слід вважати преверби, з якими зафіксовано найбільше текстових одиниць стосовно до загальної кількості дієслів парадигматичного ряду. Такими є herzu- (26 із 28), he ieder – (35 із 50), herbei- (71 із 110). Словотвірно неактивними є heraus- (33 із 353), hervor- (20 із 98), herein- (41 із 191).


6. Досліджувані складені дієслова виявляють неоднорідну семантичну природу. Вони діляться на дієслова тільки з неідіоматичним або з ідіоматичним значенням і на дієслова з неідіоматичним та  ідіоматичним значенням. Для більшості дієслів властива неідіоматичність, а конкретно-просторове значення превербів цих дієслів є їх основним словотвірним значенням. Кількість словотвірних значень, що їх виявляє кожен преверб зокрема, різна: herunter (13), heran (10), herab (6)herbei (6), herauf (5), herüber (5), hervor (5), herein (3),  herzu (3). Найбільше словотвірних значень виявляє преверб heraus- (22), найменше – he ieder- (2).


7. У межах речення транслокальні прислівники можуть виступати субститутом предиката – у бездієслівному реченні, а також адвербіальним або адномінальним уточненням. Для транслокальних превербів характерна роль замикаючого члена дієслівної рамки у функції словотвірної частини дієслівного предиката.


8. Порушенню дієслівної рамки сприяє функціональна перспектива речення, тобто його актуальне членування з погляду комунікативних функцій, а також синтаксична будова речення.


9. На сучасному етапі розвитку німецької мови спостерігаємо інтенсивну появу нових лексем, що творяться за моделлю “транслокальний преверб + дієслово” за аналогією до тих, які уже є. Широкий емпіричний матеріал дав змогу виявити багато дієслів, що є у мовному вжитку, які, проте, ще не зафіксовані у словниках. Закономірним є припущення, що система дієслів із транслокальними превербами відкрита, через що вона і надалі виявлятиме тенденції до розширення.


 


У додатках подано парадигматичні ряди складених дієслів із транслокальними превербами з кількісним аналізом їхньої продуктивності, таблиці словотвірних значень превербів, а також перелік транслокальних конструкцій із просторовими  та  переносними значеннями прислівників.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины