Інваріантні значення і типові смисли англійських прикметників семантичного поля температурної ознаки

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
Інваріантні значення і типові смисли англійських прикметників семантичного поля температурної ознаки
Альтернативное Название: Инвариантные значения и типичные смыслы английских прилагательных семантического поля температурного признака
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Дослiдження проблем мови щодо взаємозв’язку фiлософських i мовних категорiй постiйно знаходили своє вираження у семантиці слова як явища, де тiсно стикаються областi логiчного змiсту – поняття – i лексичного – значення.


Поняття – це логiчна категорiя, яка є однiєю з форм мислення, в якiй здiйснюється узагальнене вiдображення того чи iншого класу предметiв. Значення – це вiдображення об’єктивної дiйсностi; воно може бути визначеним як зв’язок, вiдношення свiдомостi (мислення) до iсторично утвореної i соцiально зумовленої системи матерiальних знакiв. Значення знака є те, що позначається чи виражається за допомогою знака. Знак вказує на конкретне значення тому, що за ним суспiльною практикою закрiплено це значення. В єдностi звучання i значення знак завжди зберiгає властивiсть бути маркером цього значення.


В основі процесу відображення лежить важливе для його розуміння відношення – суб’єктивного смислу і значення. Значенню як формі соціальної фіксації і кодифікації діяльності протистоїть смисл як мотивоване відношення до значення, як форма входження значення у структуру свідомості людини.


Кожне слово поряд зі значенням має смисл, під яким ми розуміємо виділення з цього значення тих сторін, які пов’язані з конкретною ситуацією. Контекст, ситуація спілкування створюють умови для виявлення смислу слова. При цьому значення слова залишається незмінним.


Мовознавці по-різному визначають загальне, що є у слові, називаючи його основним значенням, елементарним значенням. Всі ці пошуки мають одну мету – виділити основний елемент, спільний для усіх випадків вживання певного слова. Ця серцевина має визначатись як інваріантне значення у мові, що складається з набору елементарних одиниць – сем, тобто узагальнених, абстрагованих, комунікативно релевантних ознак відповідного поняття. Семи виконують функції семантичних диференційних ознак (СДО) послідовно різних понять. Інваріантне значення прикметника складається не лише з категоріальних, диференційних, і потенційних сем, але й градаційних сем. У мовленні семи створюють щоразу відповідно різні смисли і залишаються відносно незмінними, інваріантними в мові.


Упорядкований набір сем становить семантичну структуру відповідного слова. Набір породжуваних різних смислів одного слова у різних контекстах визначається як смислова структура слова. Основою смислу є марковане поняття, яке разом з СДО однозначно визначає смисл кожного вживання слова. Визначити однозначний смисл слова можна за допомогою методу семантичних опозицій, який розробив С.О.Гурський, за яким змінні смисли слова – це поєднання семантичного інваріанта (план мови) із змінним поняттям (план мовлення).


У процесі аналізу теоретичних проблем семантики прикметника досліджувалися такі питання: 1) співвідношення семантики прикметника і семантики іменника, 2) процес інтеграції їхніх семантик, 3) наявність власного значення прикметника до його сполучення з іменником, 4) питання про те, чи дійсно семантика іменника є настільки визначальною, що семантика прикметника іманентно нівелює. Огляд літератури дає підстави зробити висновки про те, що прикметник не позбавлений власної семантики, в основі якої є категорія якості. Для визначення семантичного поля прикметників температурної ознаки необхідно вияснити природу самого поняття поле, його місце у системі мови. Проблема є складною, вона тісно пов’язана з низкою інших питань, які знаходяться у центрі лінгвістичних досліджень, зокрема: системний і багаторівневий характер мови, співвідношення між поняттями мова і мовлення; система, структура, поле в лінгвістиці. Під системою ми розуміємо ієрархічно організовану і певним чином упорядковану сукупність взаємопов’язаних елементів, а під структурою – спосіб організації системи, відношення і зв’язки між її компонентами. Семантичним полем ми називаємо множину слів, в інваріантному значенні яких є спільні категоріальні, диференційні, градаційні і потенційні семи. Семантичні поля є парадигматичного, синтагматичного, змішаного типу.


Для того, щоб дослідити значення прикметників cемантичного поля температурної групи, важливо з’ясувати, які прикметники належатимуть до цієї групи, і які з них формуватимуть ядро цього поля.


Щоб виявити члени синонімічних рядів з домінантами cold і warm, ми проаналізували словникові статті відомих англійських тезаурусів і синонімічних словників: Rogets Thesaurus (RT), Rogets 21st century Thesaurus (R21CT), Oxford American Dictionary (OAD), Websters New World Dictionary WNWD), the Scribner-Bantam English Dictionary (BSED). Компонентний аналіз словникових дефініцій дав змогу ідентифікувати ад’єктивні лексеми, встановити якісні та кількісні характеристики кожного слова, їхні взаємозв’язки та місце кожної з лексичних одиниць в ядерно-периферійній структурі поля.


Наше дослідження семантичного поля температурної ознаки складалося з п’яти етапів за нижче наведеною методикою: 1) виявлення синонімічного ряду з домінантою сold; 2) виділення ядра синонімічного ряду з домінантою cold; 3) виявлення синонімічного ряду з домінантою warm; 4) виділення його ядра; 5) об’єднання відповідних синонімічних рядів в антонімічну групу температурної ознаки, ядро якої складатиме сума двох відповідних ядер.


Ми зафіксували, що прикметник cold має 103 синоніми. Проте це не означає, що синонімічний ряд з домінантою cold складається із 103-х членів. Кожен з них має свою статтю у словниках синонімів. Деякі з них ми вже зустрічали серед синонімів cold, інші трапляються вперше, але, без сумніву, належать до семантичного поля cold-warm. Наприклад, прикметник cool має 84 синоніми, chill – 45, bitter – 60, penetrating – 40. Найменшу кількість синонімів (15) має прикметник stony, найбільшу кількість (134 члени) має прикметник dead , brisk – 111, raw має 110 синонімів. Літерою S ми позначили суму всіх синонімів досліджуваних 103-х слів, що становить 2070 слів, серед яких деякі повторюються.


Список членів поля (позначмо літерою s ) становить 1076 членів. Тоді остача S мінус s – це кількість слів, які повторюються в дефініціях цих синонімів. Слово cold повторюється 39 разів (позначмо число вживання кожного слова літерою n з певним індексом ), cool – 29, chill – 11 і т.д., тобто n1 = 39, n2 = 29, n3 = 11. Визначімо коефіцієнт частотності вживання кожного члена цього поля – k за формулою k = n:(S­s)x100%.


            Наприклад, коефіцієнт домінанти cold k=39:(2070-1076)x100=3,9%, коефіцієнт cool k1=29:(2070-1076)x100=2,9%, коефіцієнт chill k2=11:(2070- 1076)x100=1,1% і т.д. Прикметники з найвищим коефіцієнтом частотності становитимуть ядро семантичного поля прикметників цієї групи. Ми визначили, що до ядра синонімічного ряду з домінантою cold належать прикметники cold, cool, frigid, chilly, icy, arctic, freezing.


Аналогічно віднаходимо кількість прикметників синонімічного ряду з домінантою warm і виділяємо ядро цього поля. Із 934 прикметників до ядра належать warm, lukewarm, hot, tepid, torrid.


Отже, до семантичного поля прикметників температурної ознаки входить 2010 членів. Ядро поля формують 12 членів, зокрема, cold, cool, frigid, chilly, icy, arctic, freezing, warm, lukewarm, hot, tepid, torrid.


Ми перевірили отримані результати за допомогою вже відомих у лінгвістиці формул, зокрема, формули для визначення вагомості компонента в тлумаченні W=((n+1)-r):n, де n – кількість компонентів (рубрик) тлумачення, r – ранг компонента, та формули для визначення ступеню синонімічності v=2c:(n+m), де n і m кількість значень кожного слова, а с – кількість значень, які збігаються.


Так, прикметник cool з коефіцієнтом k=2,9%, має cтупінь синонімічності v=2х12:(18+8)=0,92 (OED) і вагомість W=((12+1)–1):12=1. Ми визначили показники 50-ти членів поля з найвищими коефіцієнтами k і зробили такі висновки: що вищий показник вагомості слова, то більший ступінь його синонімічності, і це слово частіше використовується у словникових статтях синонімів членів цього семантичного поля.


Отже, семантичне поле температурної ознаки – це закрита парадигма, ядро якої має 1) два полюси arctic-torrid, 2) середні квантори позитивного і негативного полюсів (домінанти) cold-warm, 3) підсилення ознаки tepidlukewarmwarmhottorrid, та ослаблення ознаки сoolchillcoldfreezinigfrigidicyarctic, 4) велику кількість членів (1076).


Семантична структура слова є досить складною, оскільки вона утворюється (за подібними уявленнями) з різних семантичних ознак, тобто сем. Прикметники, які ми досліджували, мають спільну категоріальну сему і об’єднуються в одну групу, оскільки виражають спільну ознаку. Слід зазначити, що доcі немає універсального інвентаря семантичних ознак, який можна було б застосовувати до опису значень слів. Не встановлено, чи набір сем має впорядкований характер. Навіть якщо визнається впорядкований характер внутрішньої структури значення, то невідомо, чи порядок сем довільний. Інтегральна сема вказує на наявність тепла, кількість якого може бути різною. Ми простежили, що у складі інваріантного значення є градаційна сема. Саме градаційна сема відрізняє синоніми cold та arctic. Крім того, саме градаційна сема зумовлює виникнення різних смислів, наприклад, прикметника сold – байдужий (невелика кількість внутрішнього тепла), бездушний (найменша кількість (відсутність) внутрішнього тепла).


Семний (маємо на увазі потенційні семи) склад інваріантного значення домінанти cold: a) низька температура, б) відсутність тепла, в) розташований на значній відстані (немалій) від тепла, г) який спричиняє пониження тепла, ґ) який є причиною відсутності тепла, д) який використовує пониження тепла, е) який має малу кількість внутрішнього тепла, є) якому властива відсутність внутрішнього тепла, ж) який є причиною зменшення внутрішнього тепла, з) який є причиною відсутності внутрішнього тепла. Вони об’єднані інтегральною семою наявність кількості (невеликої) тепла. При диференційній семі 1) наявність зовнішнього тепла (малої кількості) утворюються потенційні семи a, б, в, г, ґ, д; при диференційній семі 2) наявність внутрішнього тепла актуалізуються потенційні семи е, є, ж, з. Комбінації градаційних і потенційних сем є причиною утворення різноманітних смислів слів. Значення ж залишається незмінним – наявність невисокої температури чи невеликої кількості тепла.


Аналогічно прикметники синонімічного ряду з домінантою warm мають спільну категоріальну сему – ознака, інтегральну сему – наявність тепла, диференційні семи 1) зовнішнє тепло, 2) внутрішнє тепло. Диференційна сема наявність зовнішнього тепла породжує потенційні семи а) який має певну кількість тепла, б) який має високу температуру (гарячий), в) розташований біля тепла, г) сприяє збільшенню температури (тепла); ґ) використовує тепло (чи його збільшення).


Диференційна сема наявність внутрішнього тепла сприяє утворенню потенційних сем д) наявність невеликої, помірної кількості внутрішнього тепла, е) наявність великої кількості внутрішнього тепла, є) спричиняє утворення великої кількості внутрішнього тепла.


Визначивши семний склад значень членів поля, ми вивели коефіцієнти синонімічності за формулою: k=4S:((2N+(n1+n2), де N – загальна кількість сем, n1 – кількість сем першої лексичної одиниці, n2 – кількість сем другої лексичної одиниці, S – кількість спільних сем. Наприклад, kchilly = 0,67; kfreezing = 0,76; k frigid = 0,76; k icy = 0,76; karctic = 0,67.


Коефіцієнт синонімічності рядів визначено за допомогою формули:


К=2x(S+S1+S2+S3+S4+S5+S6):(mxN+(n+n1+n2+n3+n4+n5+nm),        де m – кількість членів ряду.


Наприклад, коефіцієнт синонімічності ряду з домінантою cold K=2х(10+8+6+7+7+7+6):(7x10+(10+8+6+7+7+7+6))=0,84.


Також ми вивели формулу визначення ступеня антонімічності слів на основі семного складу їх значень: ka = 4Sa:((N1+N2)+(n1+n2)), де Sa – кількість сем з антонімічним значенням, N1 – загальна кількість сем синонімічно ряду, N2 – загальна кількість сем антонімічного ряду, n1 – кількість сем однієї лексичної одиниці, n2 – кількість сем другої лексичної одиниці. Наприклад, коефіцієнт антонімічності домінант cold i warm дорівнює: kа(dominants)=4х8:((10+8)+(10+8))=0,89; kа(cool)=4х7:((10+8)+(8+8))=0,82; ka(chilly)=4х5:((10+8)+(6+8)=0,63; ka(frigid)=4х5:((10+8)+(7+8))=0,61; ka(freezing)=0,61; ka(icy)=0,61; ka(arctic)=4х4:((10+8)+(6+8))=0,50; ka(lukewarm)=4х5:((10+8)+(10+5))=0,61; ka(tepid)=0,61; ka(hot)=4х7:((10+8)+(10+7))=0,80; ka(torrid)=0,61. У середньому коефіцієнт антонімічності (середнє арифметичне) Ка(с)=0,66. Зрозуміло, що цей показник не може бути дуже високим. В мові не існує ні абсолютних синонімів, ні абсолютних антонімів. Проте він не може бути дуже низьким, оскільки ми тестували члени ядра семантичного поля, а не периферію. Тому наведемо приклад визначення коефіцієнта антонімічності прикметника з периферії calm, kа(calm) = 4x2:((10+8)+(8+5)) = 0,26.


У процесі дослідження смислів, які мають прикметники семантичного поля температурної ознаки, ми зробили висновок, що досліджувані одиниці вступають у зв’язки з великою кількістю іменників. Цей факт зумовлений власне їхньою семантикою. В інваріантному значенні прикметників – наявність невеликої кількості тепла – значну роль відіграє диференційна сема, яка вказує на те, про яке тепло йдеться: зовнішнє чи внутрішнє. Основні типи смислів досліджуваних прикметників поділяються на дві великі групи, зокрема, ті, в яких актуалізується диференційна сема – зовнішнє тепло, і ті, в яких діє сема – внутрішнє тепло. Відповідно іменники, з якими сполучаються прикметники, поділяємо на дві групи: ті, які характеризують зовнішній світ, і ті, які є атрибутами внутрішнього світу людини. До перших належать слова, які називають: 1) явища природи; 2) проміжки часу; 3) місце знаходження; 4) приміщення; 5) предмети одягу; 6) страви; 7) предмети. Іменники другої групи характеризують людину, риси її характеру, стан. Так, при актуалізації диференційної семи – внутрішнє тепло – домінанта cold вживається в таких смислах: холодний, байдужий (cold look, cold reply, cold smile), стриманий (cold fury, manner), тверезий (cold logic), непривітний (cold reception, cold greeting), гордовитий (cold beauty, cold perfection), пихатий (cold bow, cold tone), зарозумілий (cold voice, cold language), зневажливий (cold contempt), безжалісний (cold justice). Синоніми цього ряду мають спільну сему – наявність тепла та диференційні семи – зовнішнє, внутрішнє тепло. Відрізняє їх градаційна сема, яка вказує на кількість тепла, зокрема, cool – більшої кількості тепла, порівняно з домінантою, chill – меншої кількості тепла, freezing, frigid – невеликої кількості тепла, arctic – найменшої кількості тепла. Це є причиною утворення відмінних смислів у прикметників цього синонімічного ряду.


У процесі аналізу смислів прикметників досліджуваного ряду для характеристики зовнішнього ми дійшли таких висновків:


·                    Прикметник сool відрізняється від cold тим, що означає вищу температуру. Вживання сool передбачає скоріше приємне відчуття або нейтральне, має смисли прохолодний (про явища природи, проміжки часу, місце знаходження), свіжий, освіжаючий, охолоджений, охололий (про напої, страви). The cool mo ing felt wonderful on her naked body. When she had stripped completely, she stepped into water. It was cold and invigorating. (Sheldon, The Sands of Time, 220).


·                    Прикметники вживаються з назвами кольорів, характеризуючи холодні відтінки, до яких, за даними з Інтернету, належать green, violet, blue, bluish-green, turquoise, lime, jade, aqua. Вони впливають на сприйняття часу, розміру, ваги, зокрема, а) в приміщеннях, пофарбованих у холодні відтінки, плин часу недооцінюється, тому в такі кольори рекомендується фарбувати кімнати, де часто виконується повсякденна робота, б) предмети, речі цих кольорів здаються коротшими, меншими, в) вага предметів, які мають ці кольори, здається легшою, г) розміри ж кімнати холодні кольори збільшують. The style was aristocratic, but it was not a cold room. The four hues melded in perfect mix – the delicate pink and russet reds of the sofas; the creamy yellow of the lampshades against the tan walls (Booth, 17).


·                    Сhill означає холодний, пронизливий холод, який викликає тремтіння.


·                    Прикметники freezing, frigid, icy означають найнижчі температури, які важко переносити, які можуть спричинити шкоду людині (тваринам, рослинності): freezing (frigid) winter – сувора зима, freezing (frigid, icy) wind – льодяний вітер, freezing (frigid, icy) water – льодяна вода. Прикметник freezing набуває смислу заморожений, коли йдеться про продукти харчування (freezing meat, freezing fruit and vegetables).


·                    Аrctic означає найвищу ступінь холоду, який нагадує холод Арктики.


·                    Прикметники freezing, severe, icy не вживаються з порами року, для яких характерна плюсова температура, оскільки вони вказують на певний діапазон температур з позначкою мінус, а також з природними явищами, які, як правило, мають місце в теплі пори року (rain, breeze, drizzle).


На характеристику внутрішнього світу людини припадає 33983 випадки вживання синонімів цього ряду. Прикметник сool означає не стільки безсердечність, ворожість, скільки пасивність, відсутність активного інтересу до чогось, нездатність відчувати чи небажання проявляти симпатію, невміння відгукнутися на чужі почуття. Проте на сторінках Інтернету ми зафіксували багато випадків вживання прикметника cool, смисл якого прекрасний, чудовий, крутий. Really Cool Idea Exchange – обмін надзвичайними ідеями, Cool Idea Forum – форум, на якому можна почути хороші ідеї.


Синоніми зберігають смислові відмінності в значенні: cool reception – прохолодне (непривітне) приймання гостей, cold reception – холодне, офіційне приймання, chill reception – сухе приймання, arctic reception – підкреслено холодне приймання.


Домінанта warm характеризується високою частотністю, зокрема 825 контекстів у вибірці з художньої літератури (ЛВ) і 889851 у комп’ютерній вибірці (КВ). На характеристику зовнішнього світу припадає 509 випадків вживання, зокрема, з іменниками, які називають природні явища 180 контекстів, проміжки часу – 146, місце знаходження – 23, приміщення – 80, страви – 80. На внутрішній світ людини припадає 316 контекстів.


Прикметники синонімічного ряду у сполученні з іменниками в результаті актуалізації диференційної семи – зовнішнє тепло – породжують смисли теплий, теплуватий, гарячий, жаркий, затишний, комфортабельний, зручний, радіоактивний, гарний, щасливий, ніжний, яскравий, насичений, гострий, різкий. В результаті дії семи – внутрішнє тепло – утворюються смисли добрий, гарний, щирий, сердешний, приємний, зацікавлений, небайдужий, енергійний, запальний.


Наприклад, грудень – зимовий місяць. Прикметники температурної групи здебільшого характеризують температурні особливості пір року і утворюють відповідні смисли (теплий, холодний, прохолодний тощо). У вірші Джеральда Томпсона “Flight of the Black Butterfly” життя порівнюється з порами року. Словосполучення warm December набуває смислу гарний грудень, на який люди надіються, оскільки вони не мріють про певні температурні ознаки будь-якого місяця, а про красу, щастя, радість. В цьому випадку смисл гарний утворюється на основі актуалізації диференційної семи – наявність внутрішнього тепла, та градаційної – великої кількості тепла.


Прикметники синонімічного ряду з домінантою warm поєднуються з іменниками, які називають кольори, і утворюють такі смисли: warm – теплий, який викликає приємне відчуття тепла (затишку), особливо про червоний, жовтий кольори, lukewarm, tepid – ніжний, hot – насичений, torrid – дуже насичений, яскравий. Останній може набувати смислу почорнілий (після згорання). До теплих кольорів належать: red, yellow, pink, ivory, cream, peach, coral, lemon, rose, wine.


Оскільки всі предмети мають якусь температуру, прикметники цього синонімічного ряду вживаються з назвами предметів, яким притаманна температура вища, ніж та, що характеризується прикметниками антонімічного ряду. Здебільшого прикметники об’єднуються з іменниками, які називають те, що людина безпосередньо використoвує для зігрівання свого тіла (одяг, взуття, ковдри), і набуває смислу – теплий, зігріваючий, виготовлений з матеріалу, який зберігає тепло.


Часто прикметники цієї групи характеризують страви, що є закономірним явищем, оскільки всі продукти харчування - солоні, солодкі, кислі, гострі, перше, друге чи десерт - є або теплими, або гарячими, або підігрітими, або охолодженими. Смисли, які при цьому утворюються, не зовсім прямо пропорційні до характеристик температури цих продуктів. Останні мають відповідати смакам, інколи звичаям окремих груп людей чи країн, навіть вікові якоїсь особи. У деяких контекстах вживаються для надання вислову негативного смислу. I dressed, ate a roll and drank some tepid coffee, feeling very sobered тепла кава, тобто не гаряча, така, що відповідає вподобанням персонажа. Порівняймо: The room is uncomfortable, smelling of sweat, cigarette smoke, tepid coffee, bad breath, fear, corruption (КВ) – запах поту, диму цигарок, гидкої кави і т.д.


Крім того, прикметники hot, torrid під дією потенційної (уточнювальної) семи який спричиняє виникнення великої кількості тепла можуть набувати смисли гострий, різкий (taste, dish, smell, pepper, mustard etc.). The dish is hot of pepper. У цьому смислі hot частіше вживається, коли йдеться про спеції, які викликають відчуття пекучості. Hot pint – це cкандинавський напій, до інгредієнтів якого входять пиво, цукор, перець та інші гострі спеції.


Прикметники цього ряду є атрибутами людської особистості. Так само, як члени антонімічного ряду, вони характеризують людину, її стан, вчинки і здатні утворювати різноманітні смисли. Прикметники синонімічного ряду з домінантою cold характеризують людину як з негативного (байдужий, жорстокий, безсердечний), так і з позитивного (розсудливий, стриманий) боків. Аналогічно прикметники з домінантою warm утворюють смисли, що мають позитивну оцінку (добрий, сердешний, душевний, енергійний, зацікавлений, небайдужий, приємний) і негативну (запальний, нестриманий).


Цікавими є смисли, які мають прикметники lukewarm і tepid. Коли мова йде про людину, основну роль відіграє диференційна сема – кількість внутрішнього тепла, яке практично неможливо виміряти. Градаційна сема вказує, що у цих прикметників кількість внутрішнього тепла менша, ніж у прикметника warm. Тому якщо смисли прикметника warm у словосполученнях warm friends – хороші друзі, warm relations – близькі стосунки, warm links – тісні зв’язки, warm people – добрі люди, warm lovers – щасливі коханці, то в поєднанні цих самих іменників з lukewarm матимемо lukewarm friends – друзі, але трішки менше, ніж хороші, lukewarm relations – стосунки, але не зовсім ще близькі, lukewarm people – не дуже добрі люди, хоча ще не погані. Вважаємо вдалим приклад з Біблії: The great danger of being lukewarm is that it is easy to believe you are all right. A lukewarm person thinks: “ Well, at least I’m not cold. But lukewarm isn’t warm enough for God (КВ). Вустами Бога, краще бути байдужим, аніж трішки щирим. Тому смисл прикметників lukewarm і tepid у цих контекстах носить в собі негативну оцінку і є синонімічним до смислу прикметника cool у поєднанні з відповідними іменниками. Ми спостерігаємо випадок, коли відбувається зміщення точки виміру (нуля) на градуальній шкалі. Значення ж залишається незмінним – наявність певної кількості тепла, внутрішнього (диференційна сема), малої кількості (градаційна сема).


 


ВИСНОВКИ


 


            Проведене в обсязі дисертації дослідження основних напрямів вивчення значення слова, інваріантного значення в мові та смислу в мовленні дало змогу дійти таких висновків:


1.                 В основі відображення лежить важливе для його розуміння відношення смислу і значення. Значення слова – це об’єктивне відображення системи зв’язків і відношень, які склалися в процесі історії. Поряд з ним кожне слово має смисл, під яким ми розуміємо виділення з цього значення тих сторін, які пов’язані з конкретною ситуацією. Значення – відносно незмінний зміст слова у плані мови, смисл – змінний зміст у мовленні.


2.                 Незмінне інваріантне значення слова складається з набору сем – елементарних, узагальнених, абстрагованих, комунікативно релевантних ознак відповідного поняття. Семи виконують функції семантичних диференційних ознак і в плані мовлення породжують відповідно різні смисли. Семи є категоріальні, інтегральні, диференційні, градаційні, потенційні. Градаційна сема – це елементарний не дискретний компонент інваріантного значення, який виконує функцію семантичної градації, характеризує градуальні відношення відповідних ознак.


3.                 Семантичною основою прикметника є якість, суттєва визначеність предмета, внаслідок якої він є тим, чи іншим предметом. Прикметники бувають градуальними, якісно-однорідними, предметно-якісними. Досліджувані нами прикметники температурної ознаки є градуальними.


4.                 Семантичним полем ми називаємо множину слів, в інваріантному значенні яких є спільні семи. Семантичні поля є парадигматичного, синтагматичного, змішаного типу. Оскільки в нашому дослідженні ми основну увагу приділили проблемі значення слова, семантиці прикметника, то нас передусім цікавило семантичне поле парадигматичного типу і, зокрема, прикметників температурної ознаки. Ми визначили склад ядра цього поля, периферію. Семантичне поле температурної ознаки – це закрита парадигма, яка має 1) два полюси arctic-torrid, 2) середні квантори позитивного і негативного полюсів (домінанти) cold-warm, 3) підсилення ознаки tepidlukewarmwarmhottorrid, та ослаблення ознаки сoolchillcoldfreezinigfrigidicyarctic, 4) велику кількість членів (1076), 5) ядро, якому належать прикметники arctic, freezing, frigid, icy, cold, chill, cool, lukewarm, tepid, warm, hot, torrid.


5.                 Семантика прикметника дозволяє досліджуваному класу слів сполучатись з великою кількістю іменників і породжувати багато різноманітних смислів, про що яскраво свідчать статистичні дані з Інтернету, і при цьому значення залишається інваріантним.


6.                 Формули визначення коефіцієнта синонімічності та антонімічності членів поля за семним складом їхніх значень – k=4S:(2N+(n1+n2), де (n1+n2) - це сума сем двох слів, 2N тобто (N+N) – це подвоєна загальна кількість сем, S – кількість спільних сем; ka=4Sa:((N1+N2)+(n1+n2), де Sa – кількість сем з антонімічним значенням. За допомогою цих формул ми визначили коефіцієнти антонімічності домінант cold і warm ka(dominants)=0.89, коефіцієнти синонімічності та антонімічності членів ядра поля. Синонімічність та антонімічність прикметників визначаються на основі стабільних інваріантних значень, а не на основі змінних смислів із синтагматичного плану. Синонімічність визначається кількістю тотожних сем, а антонімічність – кількістю протилежних сем у значеннях співвідносних прикметників. Запропоновані формули можна застосовувати для визначення коефіцієнтів синонімічності та антонімічності прикметників та інших частин мови, що утворюють інші семантичні поля.


7.                 Основні типи смислів прикметників семантичного поля температурної ознаки утворюються внаслідок актуалізації сем інваріантних значень відповідних прикметників, зокрема, диференційних сем (наявність зовнішнього (внутрішнього) тепла) та градаційних (кількість тепла) та потенційних. Дія диференційної семи зумовлює той факт, що прикметники досліджуваної групи характеризують зовнішній світ (навколишнє середовище, явища природи, проміжки часу, приміщення тощо) та внутрішній світ людини (риси характеру, настрій, стан тощо). Градаційна сема характеризує градуальні відношення відповідних ознак. Функціонування смислів прикметників зумовлюється актуалізацією сем їхніх інваріантних значень, а не сполучуваністю з іменниками. Тотожність смислів визначається спільною змінною основою семантичної опозиції і тотожними семами синонімічних прикметників. Протилежність смислів визначається спільною основою семантичної опозиції і протилежними семами антонімічних прикметників.


 


Можливі напрямки подальших досліджень: запропонована методика та отримані результати дають нам можливість для подальшого лінгвістичного аналізу складної філологічної проблеми значення слова. Висновки нашої роботи свідчать про те, що цю методику дослідження можна екстраполювати на інші семантичні поля. Цікавим видається дослідження утворення нових смислів на основі актуалізації диференційних, градаційних та потенційних сем. Перспективним також видається застосування формул визначення коефіцієнтів синонімічності та антонімічності членів семантичного поля за семним складом їхніх інваріантних значень. 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины