ІВАСЕЧКО УЛЯНА ВІКТОРІВНА ОБЛІК І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА СТРАХУВАННЯМ У ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
  • скачать файл:
Название:
ІВАСЕЧКО УЛЯНА ВІКТОРІВНА ОБЛІК І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА СТРАХУВАННЯМ У ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Альтернативное Название: Ивасечко УЛЯНА ВИКТОРОВНА УЧЕТ И АУДИТ Расчеты по страхованию В ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У першому розділі «Теоретичні основи обліку і аудиту розрахунків за страхуванням» охарактеризовано економічну природу страхування, досліджено еволюцію його нормативно-правового забезпечення, обґрунтовано принципи та функції страхування у будівництві; наведено класифікацію будівельних ризиків та видів страхування в Україні як основу організації його обліку; розкрито вплив організаційно-технологічних особливостей будівництва на облік і аудит розрахунків за страхуванням.
Доведено, що страхування як економічне явище є одним із найбільш прибуткових видів бізнесу, а отже, займає важливе місце у світовій фінансовій системі. За класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), у Системі національних рахунків (СНР-93) його зараховують до діяльності фінансових установ. Надання йому рис, властивих категорії «фінанси», жорстко обмежує сферу дії страхування на практиці та спотворює його сутність як повноцінної галузі економіки. Страхування запропоновано вважати видом економічних відносин на основі договору страхування або регламентованих чинним законодавством, метою яких є захист фінансових інтересів фізичних та юридичних осіб на випадок страхових подій за рахунок грошових фондів, що формуються із страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) учасників страхового процесу.
Розвиток страхування у будівництві супроводжується генезисом його нормативно-правового забезпечення. При розгляді цього питання запропоновано такі етапи розвитку цього забезпечення в незалежній Україні: етап створення (1991 р. – 2003 р.), етап становлення (2004 р. – 2009 р.), етап розвитку (2010 р. – до сьогодні). Обґрунтовано доцільність вдосконалення змісту Закону України «Про страхування» у частині впровадження обов’язкового страхування будівництва, що передбачатиме виплату компенсацій з державного бюджету у разі виникнення страхових випадків та забезпечить захист будівництва на законодавчому рівні.
Незалежність страхування як окремої сфери діяльності підтверджують його принципи та виконувані функції. До принципів страхової діяльності запропоновано зарахувати такі: страховий ризик, наявність страхового інтересу в страхувальника, принцип вільного вибору страхувальником страховика, а страховиком – виду страхування, надання повної та достовірної інформації страхувальником щодо майна, що підлягає страхуванню, та зміни рівня майнових ризиків, відшкодування згідно з внесками та в межах завданих збитків, контрибуція, франшиза. Серед функцій страхування у будівництві рекомендовано виділяти: функцію формування спеціалізованого страхового фонду, відшкодування збитку й матеріальне забезпечення юридичних осіб, попередження страхового випадку і зменшення розміру збитків від стихійних лих і нещасних випадків, превентивну функцію, ризикову функцію, функцію заощадження коштів, контрольну, інвестиційну, взяття страховиком за певну плату на певний термін матеріальної відповідальності перед страхувальником за наслідки від реалізації ризику, репресивну та кредитну функції.
В дисертації обґрунтовано, що основними класифікаційними ознаками страхування, які потрібно використовувати в аналітичному обліку розрахунків за страхуванням у будівництві, є класифікація за історичною, економічною та юридичною ознаками. Для виокремлення основних видів страхування у будівництві запропонована конкретизація внутрішніх і зовнішніх будівельних ризиків (табл. 1).
Перелік будівельних ризиків дає змогу уніфікувати види страхування у будівництві. З урахуванням особливостей ризиків будівництва наведено таку класифікацію страхування у будівельних підприємствах: соціальне страхування; індивідуальне страхування; страхування майна та діяльності. Запропонований поділ видів страхування дозволяє використовувати таку класифікацію при розробці відповідної методики обліку для створення належного інформаційного забезпечення учасників страхового процесу.
Будівництво є окремою галуззю економіки і характеризується низкою організаційно-технологічних особливостей, що мають суттєвий вплив на організацію страхування та облік розрахунків за страхуванням. У дисертаційній роботі описано вплив таких відмінностей, як більш високий ступінь ризику, порівняно з іншими галузями; залежність від природних факторів; нерухомість будівельної продукції; індивідуальний і дрібносерійний характер виробництва; рухомість структурних підрозділів, будівельної техніки та організацій; участь у будівництві багатьох учасників; довготривалість терміну будівництва; різні способи ведення робіт.
Доведено, що своєчасне та повне відображення розрахунків за страхуванням в обліку будівельних підприємств посилює захисні функції страхування та підвищує стабільність роботи суб’єктів господарювання, а проведення аудиту договорів страхування будівництва забезпечує оптимізацію витрат на його здійснення та повноту відшкодування страхових сум.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)