Петренко Світлана Миколаївна ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ І ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
Петренко Світлана Миколаївна ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ І ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ
Альтернативное Название: Петренко Светлана Николаевна ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЕГО ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ
Тип: Автореферат
Краткое содержание: Увступіобґрунтованоактуальністьтемивизначенометузавданняоб’єктіпредметдослідженнярозкритонауковуновизнутапрактичнезначенняотриманихрезультатівподаноінформаціющодоапробаціїтапублікаціїрезультатівдослідження
Упершомурозділі“Концептуальнізасадивнутрішньогоконтролю”дослідженозагальнотеоретичнітаметодологічнізасадивнутрішньогоконтролюсистематизованоуявленняпросутністьдефініціїконтрольобґрунтованометодологічніпідходидовизначенняоб’єктівіпараметріввнутрішньогоконтролюзурахуваннямбагатоаспектностійбагаторівневостіструктурисистемипідприємства
СтворюючипередумовиповноїекономічноїсамостійностіриноквисуваєжорсткіфінансовійекономічнівимогиобєктивністьякихорієнтуєпідприємстванаефективнуірентабельнудіяльністьЗвідсиосновнимнапрямомвдосконаленняпідходівдоуправлінняєпошуктареалізаціявнутрішніхможливостейпідприємстватобтостворенняефективноїсистемивнутрішньогоконтролюСпрямованістьконтрольнихдійудисертаціїрозглядаєтьсявмежахсистемиуправлінняпідприємством
ЯкпоказалодослідженняівекономічнійлітературіівпрактичнійдіяльностімаємісценеоднозначністьпонятьвнутрішнійконтрольвнутрішньогосподарськийконтрольвнутрішньосистемнийконтрольвнутрішнійаудитНемаєчітковиробленоїконцепціївідноснотогочиєвнутрішнійаудитскладовоючастиноювнутрішньогоконтролючинавпакиЦяситуаціяможепояснюватисявідсутністюправовогополящодоорганізаціїіфункціонуваннявнутрішньогоконтролющоніякнепозначаєтьсяпозитивнонайогорозвиткуіспричиняєнеоднозначністьвтермінологіїірозумінніосновоположнихпонятьвнутрішньогоконтролю
Результатисутнісногоаналізудефініції“внутрішнійконтроль”дозволиливизначитищовнутрішнійконтрольцекомплексконтрольнихдійорганізованихвласникомікерівництвомпідприємстваспрямованихнадосягненняметипідприємствазпозиціїоцінкиуправлінськоїдіяльностіщодорізнихрівнівуправліннявчастиніідентифікаціїізниженняризикуведеннябізнесуЗапропонованевизначеннявраховуєсуб’єктиформуванняінформаціїдляздійсненнявнутрішньогоконтролютаособливостіїїнакопиченнявідповіднодопотребкористувачіврізнихрівнівуправлінняпідприємством
РозглядаючизвязокконтролюзоблікомзазначимоособливемісцеоблікуякевінзаймаєвсистеміінформаційногозабезпеченнявнутрішньогоконтролюЗодногобокуоблікдаєкількісневідображенняіякіснухарактеристикуекономічнихпроцесівсуспільноговідтворюваннятапотребуєконтролюякостіцьоговідображенняіправильностіякісноїхарактеристикицихпроцесівщозабезпечуєйогодостовірністьЗіншогобокуконтрольнеможефункціонуватибезобліковоїінформаціїівідповіднооднієюіззадачконтролюєотриманнякількісноїіособливоякісноїінформаціїЦеєпринципововажливиммоментомдлярозуміннясутівідмінностіконтролюіоблікуатакожїхзвязку
РозглядвнутрішньогоконтролюізгносеологічноїточкизорудаєпідставудляйоготлумаченнявкількохпізнавальнихвимірахнайважливішимизякихєйогоінтерпретаціяяксистемиякфункціїуправлінняуправлінськийаспекттаякпроцесуВнутрішнійконтрольяксистемарозглядаєтьсязпозиціїобґрунтуваннятеоріївнутрішнійконтрольякфункціяуправліннятаякпроцесєаспектамирозглядузпозиціїреалізаціїпрактичноїдіяльності
УроботітеоріявнутрішньогоконтролюрозглядаєтьсяякполісистемаякійпритаманніелементирізнихсистемзнанняЗпоглядунацеобґрунтуваннятеоріївнутрішньогоконтролюздійснювалосьзадопомогоювизначенняйхарактеристикиелементівтеоретичноїсистемиасамесутнісноїосновилогічнихправилсемантичногозв’язкуЗвідсимісцевнутрішньогоконтролювсистемігосподарськогоконтролюрозглядаєтьсяяксамостійнийнапрямщовідокремивсявтеоріїконтролюякийможебутирозтлумаченийукількохпізнавальнихвимірахіякомупритаманнівідповідніелементитеоретичноїсистеми
ВосновудослідженняпокладенотвердженняпротещовнутрішнійконтрольєнелишеспособомзабезпеченнязаконностіалейнеобхідноюфункцієюуправліннядіяльністюпідприємстваВідтаквизначенняметивнутрішньогоконтролюбазуєтьсянаосновнихправилахтакоговажливогоелементапроцесууправлінняякцілепокладеннявідповіднодоякогокінцеваголовнагенеральнаметаформуєтьсявиходячизголовногонапрямудіяльностізконтролюреалізаціївсіхекономічновиправданихзаходівспрямованихнапопередженняіпрофілактикуконфліктнихситуацій
Вивченнярезультатівдослідженняпопередниківізрозв’язанняпроблемвнутрішньогоконтролюздійснювалосьумежахокремихдосліджуванихдефініційпроцесівявищтадозволилоавторусформувативласнівисновкитаотриматипевнінауковідобутки
ВідсутністьабослабкаорганізаціяконтролюнапідприємствієоднієюзпричинзниженняприбутковостітапоявизбитковихпідприємствТакдослідженнястатистичнихданихсвідчатьпротещоуроціпромисловихпідприємствДонецькогорегіонуєзбитковимиЦейпоказникуроцісіченьсерпеньсклавСтатистичнітаемпіричніданіщодоактуальностідослідженняпроблемвнутрішньогоконтролюсвідчатьпротещоіззагальноїсукупностідослідженихпідприємствуфункціонуєсистемавнутрішньогоконтролюілишеупідприємстввонаєефективноюРазомізтимбільшекерівниківпідприємстввважаютьнеобхіднимзапровадженнязаходівщодопідвищенняефективностіроботисистемивнутрішньогоконтролюВумовахзменшеннявпливудержавинароботупідприємствтарозширенняможливостейвласникавимогиостанньогощодоефективностіуправлінняпідприємствомєпідґрунтямдовирішенняпроблемвнутрішньогоконтролю
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины