Бухгалтерский учет, анализ и аудит


Всего работ:434


1 О проблеме сближения понятийного аппарата российских и международных стандартов учета инвестиций в р

2 Состояние и перспективы инвестирования рыбодобывающего комплекса Камчатки

3 Бухгалтерский учет доходов и расходов в негосударственных образовательных учреждениях

4 Нормативное регулирование учета выпуска и продажи готовой продукции

5 МЕТОДОЛОГІЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТА ЇЇ ДОЧІРНІХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЄДИНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОДИНИЦІ

6 КОНЦЕПЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПАСИВІВ (КАПІТАЛУ, ВЛАСНОСТІ) В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

7 КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЇЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ

8 КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ТА РОЗВИТКУ

9 Методологія та організація обліку і контролю інвестиційної діяльності

10 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМ

11 РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОБЛІКУ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

12 МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

13 ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИТРАТ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА

14 РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ

15 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА

16 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ

17 ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

18 УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В НАФТОГАЗОВІЙ ГЕОЛОГОРОЗВІДЦІ

19 ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

20 МЕТОДИКА АНАЛІЗУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ- КОНТРАГЕНТІВ НА РИНКУ МІЖБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

21 ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ НА БАЗІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

22 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА

23 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

24 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА

25 ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

26 ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В ОРГАНАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

27 АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ

28 ОБЛІК І КОНТРОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

29 ОБЛІК І АУДИТ В УПРАВЛІННІ ПРОДАЖАМИ ТОВАРІВ

30 ОБЛІК І АУДИТ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

31 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

32 ОБЛІК ПРОЦЕСІВ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ХЛІБОПЕКАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

33 ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

34 ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИРОБНИЦТВА МАШИН І УСТАТКУВАННЯ: ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ

35 АУДИТ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

36 ПОБУДОВА СИСТЕМИ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ

37 Облік і аудит лізингових операцій

38 ОБЛІК І АНАЛІЗ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО КОМПЛЕКСУ

39 ОБЛІК І АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ В ІНКУБАТОРНО-ПТАХІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

40 ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

41 ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ОБОРОТНИХ АКТИВІВ (на прикладі промислових підприємств фармацевтичної галузі)

42 ГАРМОНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

43 ОБЛІК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

44 ОБЛІК ВИТРАТ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ КАРТОПЛЯРСТВА

45 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

46 ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК І АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

47 АУДИТОРСЬКА ДІАГНОСТИКА БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

48 ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТІВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ

49 ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ НА ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

50 ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ЦЕГЕЛЬНИХ ЗАВОДІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)