Изобразительное искусство


Всего работ:253201. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕЧІЙ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ БУКОВИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (ДО 1940 РОКУ)
Год: 2009

202. КИТАЙСКАЯ МОНУМЕНТАЛЬНЯ СКУЛЬПТУРА: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Год: 2009

203. УКРАЇНСЬКА САТИРИЧНА ГРАФІКА У ГАЛИЧИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. – ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ЕВОЛЮЦІЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ.
Год: 2009

204. Ікони св. Миколи в українському малярстві кінця ХІV – ХVІ століть: ґенеза, особливості іконографії та семантики
Год: 2009

205. ТВОРЧІСТЬ ЛЕОПОЛЬДА ЛЕВИЦЬКОГО У КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНЬОКУЛЬТУРНИХ ДІАЛОГІВ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА 30 – 70-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
Год: 2009

206. КНИЖКОВА ГРАФІКА РОБЕРТА ЛІСОВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ХХ СТОЛІТТЯ
Год: 2009

207. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ЛЬВОВА КІНЦЯ 1950-х – ПОЧАТКУ 1970-х РОКІВ: ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ
Год: 2009

208. ХУДОЖНЄ ЖИТТЯ КАТЕРИНОСЛАВА – ДНІПРОПЕТРОВСЬКА КІНЦЯ ХІХ – ХХ СТОЛІТТЯ
Год: 2009

209. МОНУМЕНТАЛЬНЕ МАЛЯРСТВО XVIIІ СТ. ГАЛИЧИНИ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ МИСТЕЦЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ: ІКОНОГРАФІЯ ТА СТИЛІСТИКА
Год: 2009

210. УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
Год: 2008

211. ГОБЕЛЕН У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 1960 – 1990-х РР.
Год: 2008

212. ЯПОНСКИЙ ПЕРИОД В ТВОРЧЕСТВЕ ДАВИДА БУРЛЮКА (1920-1922)
Год: 2008

213. ЭВОЛЮЦИЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ В ИКОНОГРАФИИ ЛИТУРГИЧЕСКОГО ШИТЬЯ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Год: 2008

214. КРАЄВИД У МАЛЯРСТВІ ГАЛИЧИНИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX СТ. (традиції та інновації образної мови)
Год: 2008

215. КАМ’ЯНА ПЛАСТИКА ПІВДНЯ УКРАЇНИ СКІФО – САРМАТСЬКОГО ПЕРІОДУ: ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ І ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ
Год: 2008

216. СКУЛЬПТУРА В СИНТЕЗЕ ИСКУССТВ КОМПЛЕКСА БААЛЬБЕК
Год: 2008

217. ЕМАЛЬЄРНЕ МИСТЕЦТВО В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНИЙ СТАН
Год: 2008

218. Краківська академія мистецтв у контексті українсько-польських мистецьких взаємин у 20-30-х роках ХХ століття
Год: 2007

219. МАЛЯРСТВО І ГРАФІКА ГАЛИЧИНИ ПЕРІОДУ РОМАНТИЗМУ: ЖАНРОВА СТРУКТУРА І ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ
Год: 2007

220. МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ И ОБРАЗЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ОДЕССЫ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ ХХ – НАЧАЛА ХХІ ВЕКА
Год: 2007

221. СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНОГО ЖИВОПИСУ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII — XIX ст.
Год: 2007

222. Мистецькі об’єднання в Україні 1920-х – початку 1930-х років (теоретичні засади та творча практика)
Год: 2007

223. Концепція НЕНАРАТИВНості в контексті розвитку ВІТЧИЗНЯНОГО нефігуративного живопису ХХ століття
Год: 2006

224. ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦИОННОЕ ИСКУССТВО ХАРЬКОВА: АВАНГАРДНЫЕ ИСКАНИЯ 1910-1920-х ГОДОВ
Год: 2006

225. ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ МОДЕРНА
Год: 2006

226. Київська книжкова графіка кінця 50-х — початку 70-х років ХХ століття. Тенденції розвитку, стилістика, майстри
Год: 2006

227. ХУДОЖНЄ ЖИТТЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ КІНЦЯ Х1Х – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Год: 2006

228. СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ МОНУМЕНТАЛЬНО- ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ (ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ)
Год: 2006

229. ОРІЄНТАЛІЗМ В УКРАЇНСЬКОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Год: 2006

230. ХУДОЖНЄ ЖИТТЯ ТА МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЦЕС ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ КІНЦЯ ХІХ – ХХ СТОЛІТТЯ
Год: 2006

231. ПЛЕНЭР В ЖИВОПИСИ ОДЕССЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХІ ВЕКА
Год: 2006

232. ХАРКІВСЬКА ШКОЛА ГРАФІКИ (друга половина ХХ століття)
Год: 2005

233. СТИЛЬОВА ЕВОЛЮЦІЯ В ІКОНОПИСІ СЛОБОЖАНЩИНИ ХVІІ – ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ
Год: 2005

234. ТВОРЧІСТЬ ГЕОРГІЯ МАЛАКОВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ГРАФІКИ 50 – 70 років ХХ століття
Год: 2005

235. Губко, Андрей Викторович Проблемы творческого поиска в графике А.А. Дейнеки: По материалам неопубликованного семейного архива художника
Год: 2005

236. МИХАЙЛО БОЙЧУК ТА ЙОГО КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА (перша третина ХХ ст.)
Год: 2004

237. МІФОПОЕТИКА СКУЛЬПТУРИ О. АРХИПЕНКА ТА І. КАВАЛЕРІДЗЕ
Год: 2004

238. БІБЛІЙНІ ЦИКЛИ ОСИПА СОРОХТЕЯ: ПРОБЛЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТВОРЧОГО МЕТОДУ
Год: 2004

239. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 1930-х РОКІВ
Год: 2004

240. Игнатьев Филипп Игоревич. Эндрью Ллойд-Уэббер как феномен современной художественной культуры
Год: 2004

241. ЛЬВІВСЬКЕ ПОРТРЕТНЕ МАЛЯРСТВО кінця ХУІІІ - першої половини ХІХ ст.: ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ
Год: 2003

242. Процесійні ікони Західної України XVII — XІX століть (походження, іконографічні та художні особливості)
Год: 2003

243. ТВОРЧІСТЬ ТЕОФІЛА КОПИСТИНСЬКОГО У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ
Год: 2003

244. МОНУМЕНТАЛЬНИЙ ЖИВОПИС ТРОЇЦЬКОЇ НАДБРАМНОЇ ЦЕРКВИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ. СЕМАНТИКА. СТИЛІСТИКА
Год: 2003

245. ІСТОРІЯ ЖИВОПИСНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НАОМА І ЙОГО РОЛЬ У ВИХОВАННІ МИСТЕЦЬКИХ КАДРІВ ТА ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЖИВОПИСНОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ 1917-1941 РОКІВ
Год: 2003

246. МИСТЕЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЛЬВОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (соцреалізм і свобода творчості)
Год: 2002

247. Мистецтво Острозького осередку др. пол. XVI – п. пол. XVII століття (Синтезування середньовічних візантійських та ренесансних західноєвропейських ідейно-художніх концепцій)
Год: 2002

248. ТВОРЧА СПАДЩИНА І. Г. МЯСОЄДОВА (ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ СТИЛЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ)
Год: 2002

249. ШКОЛА ФОНТЕНБЛО І МАНЬЄРИЗМ У ФРАНЦУЗЬКОМУ МИСТЕЦТВІ XVI СТОРІЧЧЯ
Год: 2002

250. ТЕНДЕНЦИЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ СТАНКОВОЙ КАРТИНЫ В ПАННО В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ КОНЦА Х1Х-НАЧАЛА ХХвв.
Год: 2002


[1] [2] [3] [4] [5] [6]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)