Эндокринология


Всего работ:213101. Крицький Тарас Ігорович Взаємозв’язок андрогенного дефіциту, недостатності вітаміну D і структурно-функціонального стану кісткової тканини у чоловіків з гіпотиреозом
Год: 2020

102. Горбань Людмила Ігорівна Особливості кровообігу в осіб з різними психосоматичними параметрами
Год: 2020

103. Клинические, нейроэндокринные и молекулярно-генетические аспекты нарушений формирования пола Кудряшова Елена Константиновна
Год: 2020

104. Клинико-функциональные и иммуногенетические особенности патологии щитовидной железы при метаболическом синдроме Фатеева Анастасия Александровна
Год: 2020

105. Первичный гиперпаратиреоз: заболеваемость, клиническая картина и лечение в Архангельской области Баранова Ирина Александровна
Год: 2020

106. Эффективность различных прандиальных регуляторов у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и морбидным ожирением Амосова Мария Вадимовна
Год: 2020

107. Эпидемиологический, фармакоэпидемиологический и клиникоэкономический анализ в оценке эффективности оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом 2 типа Калашникова Марина Федоровна
Год: 2019

108. Лучицький Віталій Євгенович Патогенез і лікування еректильної дисфункції в чоловіків, хворих на цукровий діа­бет 2-го типу
Год: 2019

109. Спринчук Наталя Андріївна Синдром біологічно неактивного гормону росту: клі­ніка, особливості патогенезу, діагностика та лікування
Год: 2019

110. Попруга Алла Олександрівна Вивчення особливостей клінічного пере­бігу цукрового діабету 2 типу у поєднанні з ожирінням залежно від поліморфізму гена GPx1 з урахуванням ґендерних, вікових, гормонально-метаболічних по­рушень та хронічного системного низькоінтенсивного запалення
Год: 2019

111. Бєлкіна Інна Олегівна Застосування наночастинок гадоліній ортованадату для корекції розладів чоловічої ре­продуктивної функції (експериментальне дослідження)
Год: 2019

112. Величко Наталія Федорівна Віддалені наслідки нео­натального впливу фітоестрогенів і стресу на репродук­тивну функцію та гормонально-метаболічні показники у дорослих самців щурів (експериментальне дослідження)
Год: 2019

113. Ніжинська-Астапенко Зоріна Петрівна Порушення газового складу кро­ві при діабетичному кетоацидозі та шляхи їх корекції
Год: 2019

114. Гуда Богдан Богданович Високодиференційований рак щитоподібної залози: молекулярно-біологічні та клінічні аспекти, оптимізація хірургічного лікування та післяопераційної реабілітації пацієнтів
Год: 2019

115. Тітова Юлія Олександрівна Остеопороз у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки: оптимізація діагностики та обґрунтування лікування
Год: 2019

116. Лучицький Вiталiй Євгенoвич ПАТОГЕНЕЗ ТА ЛIКУВАННЯ ЕРЕКТИЛЬНOЇ ДИСФУНКЦIЇ В ЧOЛOВIКIВ, ХВOРИХ НА ЦУКРOВИЙ ДIАБЕТ 2-го ТИПУ
Год: 2019

117. Влияние сахарного диабета 2 типа на клинические особенности и диагностические критерии саркопении у женщин старшего возраста Онучина Юлия Сергеевна
Год: 2019

118. Врожденный гиперинсулинизм: молекулярная основа, клинические особенности и персонализированное лечение Меликян Мария Арменаковна
Год: 2019

119. Врожденная дисфункция коры надпочечников у детей: эпидемиология, генетическая основа, персонализированный подход к диагностике и лечению, мониторинг соматического и репродуктивного здоровья Карева Мария Андреевна
Год: 2019

120. Инновационные технологии в персонализированной диагностике и лечении инфертильных мужчин с эндокринопатиями и тяжелыми нарушениями сперматогенеза Витязева Ирина Ивановна
Год: 2019

121. Клинико-иммунологическая и морфофункциональная характеристика аутоиммунных заболеваний щитовидной железы (клинико-экспериментальное исследование Здор Виктория Владимировна
Год: 2019

122. Особенности гемостаза и артериолярного кровотока у женщин, больных сахарным диабетом 2 типа и гипертонической болезнью Каукова Александра Николаевна
Год: 2019

123. Оптимизация диагностики узловых заболеваний щитовидной железы Яновская Елена Александровна
Год: 2019

124. Особенности клинического течения метаболического синдрома у женщин, ассоциированного с аутоиммунным тиреоидитом Канавец Наталия Сергеевна
Год: 2019

125. Оценка нефропротективных эффектов терапии ингибиторами дипептидилпептидазы 4 типа у пациентов сахарным диабетом 2 типа Михалева Ольга Валентиновна
Год: 2019

126. Патогенетические аспекты нарушения костного ремоделирования и предикторы низкотравматичных переломов при сахарном диабете 2 типа Ялочкина Татьяна Олеговна
Год: 2019

127. Персонификация лечения ожирения препаратом центрального действия с учетом генетически индивидуализированных рисков Галиева Марина Олеговна
Год: 2019

128. Первичные и вторичные синдромы гипо- и гипернатриемии в эндокринологии, их современная диагностика и лечение Пигарова Екатерина Александровна
Год: 2019

129. Предиабет и сахарный диабет: метаболические аспекты и гемостаз Петрик Галина Георгиевна
Год: 2019

130. Роль системы кисспептина KISS1/KISS1R в генезе задержки старта пубертата и мужского гипогонадотропного гипогонадизма (клинико-экспериментальное исследование) Юхлина Юлия Николаевна
Год: 2019

131. Предикторы рецидива болезни Иценко-Кушинга после нейрохирургического лечения Надеждина Елена Юрьевна
Год: 2019

132. Прогнозирование риска диабетической нефропатии у больных сахарным диабетом 1 типа и оценка нефропротективных эффектов терапии инкретинами Зураева Замира Тотразовна
Год: 2019

133. Функциональное состояние гипофизарно-гонадной системы и особенности сперматогенеза у персонала химически опасных объектов Зайцев Владимир Александрович
Год: 2019

134. Конституциональная задержка пубертата у мальчиков: диагностические критерии, клинические варианты, прогноз Бржезинская Любовь Борисовна
Год: 2019

135. Эпигенетические биомаркеры для дифференциальной диагностики АКТГ-зависимого эндогенного гиперкортицизма и результаты лечения пациентов с невизуализируемой по данным МРТ аденомой гипофиза Хандаева Патимат Магомедовна
Год: 2019

136. Костіцька Ірина Олександрівна Діабетичний гастропарез: частота виникнення, фактори ризику, механізми розви­тку, лікування
Год: 2018

137. Шушляпіна Олена Володимирівна Вплив ожиріння на морфофункціональний стан щито­подібної залози та обґрунтування методів лікування поєднаної патології у хворих пре- та пубертатного віку
Год: 2018

138. Кіприч Тетяна Валеріївна Особли­вості біохімічних та функціональних порушень в серце­во-судинній системі за умов цукрового діабету 2 типу на тлі гіпоестрогенії (експериментальне дослідження)
Год: 2018

139. Лукашеня Оксана Сергіївна Участь системи генерації оксиду азоту, протеїнкіназних систем та ядер­них транскрипційних факторів в регуляції функції кори надниркових залоз
Год: 2018

140. Сазонов Максим Євгенович Особливості клініко-морфологічних і прогностичних факторів фолікулярних неоплазій щитоподібної залози
Год: 2018

141. Калініченко Олена Вікторівна Ліпосомальні, мітохондріальні та постмітохондріальні етапи регуляції та реалізації апоптозу в диференційованих кар­циномах щитоподібної залози
Год: 2018

142. Кушнарьова Наталія Миколаївна Особли­вості порушення спектру жирних кислот сироватки крові хворих на цукровий діабет 2 типу з різними типами ізо­льованої дисліпідемії та методи їх корекції
Год: 2018

143. Архипкіна Тетяна Леонідівна Ендокринне безпліддя при синдромі по- лікістозних яєчників: гормонально-метаболічні аспекти патогенезу та шляхи підвищення ефективності лікування
Год: 2018

144. Місюра Катерина Василівна Надлишкова маса тіла і ожиріння: популяційні, клінічні та гормональ­ні особливості; механізми формування метаболічних ускладнень
Год: 2018

145. Ткачук Олена Юріївна Урогенітальна форма діабетичної автономної нейропа- тії у жінок з цукровим діабетом: особливості діагности­ки і лікування
Год: 2018

146. Клинико-морфологическая характеристика пролактинсекретирующих опухолей гипофиза, резистентных к лечению агонистами дофамина Федорова Наталья Сергеевна
Год: 2018

147. Урбанович Аліна Мечиславівна Роль гормонів жирової тканини та медіаторів неспецифічного запален­ня у патогенезі серцево-судинних ускладнень у хворих на цукровий діабет 2 типу
Год: 2017

148. Марунчин Наталія Андріївна Оцінка ефективності застосування аморфного нанороз- мірного кремнезему у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки
Год: 2017

149. Чернявська Ірина Василівна Модифікуючий вплив воглібозу на показники вуглеводного обміну в осіб з порушенням толерантності до глюкози і високим серцево-судин­ним ризиком
Год: 2017

150. Ткачова Тетяна Олександрівна Клінічні особливості перебігу та фактори кардіоваскулярного ризику у хво­рих на соматотропну недостатність з маніфестацією в дитинстві
Год: 2017


[1] [2] [3] [4] [5]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)