Эндокринология


Всего работ:184101. Крицький Тарас Ігорович Взаємозв’язок андрогенного дефіциту, недостатності вітаміну D і структурно-функціонального стану кісткової тканини у чоловіків з гіпотиреозом
Год: 2020

102. Горбань Людмила Ігорівна Особливості кровообігу в осіб з різними психосоматичними параметрами
Год: 2020

103. Лучицький Віталій Євгенович Патогенез і лікування еректильної дисфункції в чоловіків, хворих на цукровий діа­бет 2-го типу
Год: 2019

104. Спринчук Наталя Андріївна Синдром біологічно неактивного гормону росту: клі­ніка, особливості патогенезу, діагностика та лікування
Год: 2019

105. Попруга Алла Олександрівна Вивчення особливостей клінічного пере­бігу цукрового діабету 2 типу у поєднанні з ожирінням залежно від поліморфізму гена GPx1 з урахуванням ґендерних, вікових, гормонально-метаболічних по­рушень та хронічного системного низькоінтенсивного запалення
Год: 2019

106. Бєлкіна Інна Олегівна Застосування наночастинок гадоліній ортованадату для корекції розладів чоловічої ре­продуктивної функції (експериментальне дослідження)
Год: 2019

107. Величко Наталія Федорівна Віддалені наслідки нео­натального впливу фітоестрогенів і стресу на репродук­тивну функцію та гормонально-метаболічні показники у дорослих самців щурів (експериментальне дослідження)
Год: 2019

108. Ніжинська-Астапенко Зоріна Петрівна Порушення газового складу кро­ві при діабетичному кетоацидозі та шляхи їх корекції
Год: 2019

109. Гуда Богдан Богданович Високодиференційований рак щитоподібної залози: молекулярно-біологічні та клінічні аспекти, оптимізація хірургічного лікування та післяопераційної реабілітації пацієнтів
Год: 2019

110. Тітова Юлія Олександрівна Остеопороз у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки: оптимізація діагностики та обґрунтування лікування
Год: 2019

111. Лучицький Вiталiй Євгенoвич ПАТОГЕНЕЗ ТА ЛIКУВАННЯ ЕРЕКТИЛЬНOЇ ДИСФУНКЦIЇ В ЧOЛOВIКIВ, ХВOРИХ НА ЦУКРOВИЙ ДIАБЕТ 2-го ТИПУ
Год: 2019

112. Костіцька Ірина Олександрівна Діабетичний гастропарез: частота виникнення, фактори ризику, механізми розви­тку, лікування
Год: 2018

113. Шушляпіна Олена Володимирівна Вплив ожиріння на морфофункціональний стан щито­подібної залози та обґрунтування методів лікування поєднаної патології у хворих пре- та пубертатного віку
Год: 2018

114. Кіприч Тетяна Валеріївна Особли­вості біохімічних та функціональних порушень в серце­во-судинній системі за умов цукрового діабету 2 типу на тлі гіпоестрогенії (експериментальне дослідження)
Год: 2018

115. Лукашеня Оксана Сергіївна Участь системи генерації оксиду азоту, протеїнкіназних систем та ядер­них транскрипційних факторів в регуляції функції кори надниркових залоз
Год: 2018

116. Сазонов Максим Євгенович Особливості клініко-морфологічних і прогностичних факторів фолікулярних неоплазій щитоподібної залози
Год: 2018

117. Калініченко Олена Вікторівна Ліпосомальні, мітохондріальні та постмітохондріальні етапи регуляції та реалізації апоптозу в диференційованих кар­циномах щитоподібної залози
Год: 2018

118. Кушнарьова Наталія Миколаївна Особли­вості порушення спектру жирних кислот сироватки крові хворих на цукровий діабет 2 типу з різними типами ізо­льованої дисліпідемії та методи їх корекції
Год: 2018

119. Архипкіна Тетяна Леонідівна Ендокринне безпліддя при синдромі по- лікістозних яєчників: гормонально-метаболічні аспекти патогенезу та шляхи підвищення ефективності лікування
Год: 2018

120. Місюра Катерина Василівна Надлишкова маса тіла і ожиріння: популяційні, клінічні та гормональ­ні особливості; механізми формування метаболічних ускладнень
Год: 2018

121. Ткачук Олена Юріївна Урогенітальна форма діабетичної автономної нейропа- тії у жінок з цукровим діабетом: особливості діагности­ки і лікування
Год: 2018

122. Урбанович Аліна Мечиславівна Роль гормонів жирової тканини та медіаторів неспецифічного запален­ня у патогенезі серцево-судинних ускладнень у хворих на цукровий діабет 2 типу
Год: 2017

123. Марунчин Наталія Андріївна Оцінка ефективності застосування аморфного нанороз- мірного кремнезему у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки
Год: 2017

124. Чернявська Ірина Василівна Модифікуючий вплив воглібозу на показники вуглеводного обміну в осіб з порушенням толерантності до глюкози і високим серцево-судин­ним ризиком
Год: 2017

125. Ткачова Тетяна Олександрівна Клінічні особливості перебігу та фактори кардіоваскулярного ризику у хво­рих на соматотропну недостатність з маніфестацією в дитинстві
Год: 2017

126. Фалюш Оксана Анатоліївна Вплив наночастинок золота на органи статевої системи самців щурів і клітини та тканини андрогензалежного раку передміхурової залози
Год: 2017

127. Шляхтич Сергій Леонович Оптимізація лікування дифузного токсичного зоба на підставі клініко-імунологічних особливостей перебі­гу захворювання
Год: 2017

128. Атанова Яна Олегівна Вплив цукрового діабету 2 типу на мінеральну щільність кісткової тканини, маркери кісткового метаболізму та фосфорно-кальцієвий обмін у постменопаузальних жінок різного віку
Год: 2017

129. Паньків Іван Володимирович Дефіцит вітаміну D та структурно-функціональний стан кісткової тканини при патології щитоподібної залози у населення різного віку, що проживає за умов йодної недостатності
Год: 2017

130. Дунаева Інна Павлівна Адипонектинемія та асоційовані фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх нутрієнтна корекція
Год: 2017

131. Дідушко Оксана Миколаївна Патогенетичні особливості розвитку, рання діагностика та лікування порушень функції нирок у хворих на гіпотиреоз
Год: 2017

132. Михальчук Лілія Миколаївна. Застосування альфакальцидолу в комплексній терапії вітамін D-дефіцитних станів у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Год: 2015

133. Морозов Олександр Володимирович. Вплив рівня фізичної активності на перебіг цукрового діабету I типу та обгрунтування планування фізичних навантажень у хворих дитячого віку
Год: 2015

134. Парцхаладзе Василь Іраклієвич. Кардіоваскулярний ризик за цукрового діабету 2 типу на тлі нормальної маси тіла та оптимізація шляхів його зниження
Год: 2015

135. Гарницька Анна Володимирівна. Клініко-нейрометрична характеристика полінейропатії у хворих на цукровий діабет
Год: 2014

136. Кехіопуло Христина Федорівна. Вплив агоністів глюкагоноподібного пептиду 1 на показники вуглеводного і ліпідного обміну, інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням
Год: 2014

137. Красний Михайло Романович. Метаболічні і ультраструктурні зміни при експериментальній діабетичній нефропатії та їх корекція антиоксидантними вітамінами С і Е
Год: 2014

138. Микитюк Мирослава Ростиславівна. Акромегалія: генез гормонально-метаболічних порушень, клініка, аспекти лікування
Год: 2014

139. Навасардян Лусине Виуловна. Особенности тиреоидного статуса у детей и подростков с сахарным диабетом типа 1 в Республике Армении
Год: 2014

140. Паламарчук Володимир Олександрович. Комплексна діагностика та лікування нервово-м'язових розладів у хірургії щитоподібної залози
Год: 2014

141. Рейзін Денис Володимирович. Тактика ведення хворих на медулярну карциному щитоподібної залози: аспекти діагностики, перебігу захворювання, лікування
Год: 2014

142. Соколова Любов Костянтинівна. Фактори ризику і клініко-діагностичні аспекти серцево-судинної патології у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типу
Год: 2014

143. Тер-Григорян Анаит Сергеевна. Мониторинг эффективности иматиниба при лечении больных хроническим миелолейкозом
Год: 2014

144. Хуторська Лариса Анатоліївна. Клініко-епідеміологічна характеристика цукрового діабету 2-го типу в Закарпатській області
Год: 2014

145. Цимбал Тетяна Сергіївна. Патогенетичні маркери розвитку діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет типу 1, їх значення у ранній діагностиці та оптимізації лікування
Год: 2014

146. ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ: ФАКТОРЫ РИСКА, МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ
Год: 2009

147. епідеміологічна характеристика цукрового діабету першого та другого типів за даними загальнонаціонального популяційного реєстру хворих  
Год: 2009

148. ВЛИЯНИЕ ПРОЛАКТИНА НА ТЕСТОСТЕРОНЗАВИСИМЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЕ  
Год: 2009

149. СТАН РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ НАЩАДКІВ СТРЕСОВАНИХ САМЦІВ ЩУРІВ
Год: 2009

150. Папілярна карцинома щитовидної залози: морфологічна характеристика в різні періоди після Чорнобильської катастрофи
Год: 2009


[1] [2] [3] [4]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)