Педиатрия


Всего работ:1807101. Купкіна Анна Василівна Особливості клінічного перебігу та оптимізація терапії бронхіальної астми у дітей з надлишковою масою тіла та ожирінням
Год: 2021

102. Марченко Ірина Анатоліївна Особливості процесу формування бактеріальних біоплівок залежно від змін показників факторів неспецифічної резистентності у дітей з пієлонефритами
Год: 2021

103. Слюзар Зоряна Львівна Ефективність алерген-специфічної імунотерапії бронхіальної астми у дітей шкільного віку, сенсибілізованих до кліщів домашнього пороху
Год: 2021

104. Усенко Дар'я Вячеславівна Значення високочастотної осциляції грудної клітки в комплексній терапії позалікарняної пневмонії в дітей
Год: 2021

105. Федосєєва Олена Станіславівна Прогностична та клініко-діагностична значимість взаємодії генетичних і середовищних факторів в реалізації бронхіальної астми у дітей
Год: 2021

106. Шавлюк Руслан Володимирович Обґрунтування методів діагностики, лікування та прогнозування перебігу пілонідальної хвороби у дітей (експериментально-клінічне дослідження)
Год: 2021

107. Дяченко Марина Сергіївна Діагностика та прогностичне значення внутрішньоклітинних збудників для перебігу та наслідків гострих обструктивних бронхітів у дітей
Год: 2021

108. Лисиця Юлія Миколаївна Клініко- патогенетичні особливості формування і перебігу соматоформних розладів у підлітків, асоційованих з афективними станами
Год: 2021

109. Амаш Анастасія Григорівна Оптимізація нагляду за дітьми грудного та раннього віку залежно від виду вигодовування та екологічних умов району проживання
Год: 2021

110. Хаджинова Юлія Володимирівна Забезпеченість вітаміном D та профілактика його дефіциту у дітей з ювенільним ідіопатичним артритом
Год: 2021

111. Штрах Катерина Василівна Профілактика розвитку дисфункції серцево-судинної системи у дітей зі зниженою толерантністю до фізичних навантажень
Год: 2021

112. Бубир Людмила Миколаївна Оптимізація діагностики та критеріїв прогнозування харчової алергії у дітей з патологією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту
Год: 2021

113. Оболонська Ольга Юріївна Рання діагностика гострого пошкодження нирок у недоношених дітей з гемодинамічно значущою відкритою артеріальною протокою
Год: 2021

114. Дубецька Тетяна Олександрівна Клінічне значення реакцій еозинофільних гранулоцитів в оптимізації менеджменту бронхіальної астми у дітей
Год: 2021

115. Ануфриева Елена Владимировна. Закономерности формирования, прогнозирования здоровья детей школьного возраста и совершенствование системы медицинского обеспечения в образовательных организациях
Год: 2021

116. Плаксина Анна Николаевна. Клинические, медико-социальные и организационные основы комплексной оценки здоровья, формирования прогноза и разработки методов реабилитации у детей, зачатых при помощи вспомогательных репродуктивных технологий
Год: 2021

117. Шахова Наталья Викторовна. Аллергические заболевания органов дыхания у детей дошкольного возраста: распространенность, факторы риска, биомаркеры воспаления
Год: 2021

118. Верисокина Наталья Евгеньевна. Обеспеченность витамином D и уровень провоспалительных цитокинов новорождённых, рождённых от матерей с эндокринной патологией
Год: 2021

119. Кочнева Любовь Дмитриевна. Качество жизни детей и подростков с целиакией в остром периоде и на фоне безглютеновой диеты
Год: 2021

120. Иваненкова Юлия Андреевна. Значение эритроцитарных показателей крови, особенностей феррокинетики, инсулиноподобных белков для прогнозирования и диагностики ранней анемии недоношенных у детей, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела
Год: 2021

121. Фисюк Юлия Андреевна. Особенности функционального состояния эндотелия у глубоконедоношенных новорожденных с функционирующим артериальным протоком
Год: 2021

122. Плаксина Анна Николаевна. Клинические, медико-социальные и организационные основы комплексной оценки здоровья, формирования прогноза и разработки методов реабилитации у детей, зачатых при помощи вспомогательных репродуктивных технологий
Год: 2021

123. Васильев Андрей Юрьевич. Диагностическая значимость современных маркеров бактериальной инфекции при неонатальном сепсисе у недоношенных детей
Год: 2021

124. Маскова Галина Станиславовна. Персонализированный клинико-патогенетический подход к диспансерному наблюдению и реабилитации детей с ожирением и избыточной массой тела
Год: 2021

125. Жогова Ольга Валериевна. Клинико-эпидемиологические особенности семейной средиземноморской лихорадки в Крыму
Год: 2021

126. Рыбалко Ольга Николаевна. Раннее прогнозирование отдаленных последствий церебральной ишемии у поздних недоношенных детей
Год: 2021

127. Любимова Наталья Андреевна. Оценка напряженности поствакцинального иммунитета против кори, краснухи, паротита, дифтерии, гепатита В у детей с ювенильным идиопатическим артритом
Год: 2021

128. Сорокина Любовь Сергеевна. Основные факторы риска и профилактика развития остеоартрита тазобедренного сустава у пациентов с ювенильным идиопатическим артритом
Год: 2021

129. Орлова Ольга Михайловна. Клиническое значение системы «ADAMTS13–фактор фон Виллебранда–тромбоциты» при гемолитико-уремическом синдроме у детей
Год: 2021

130. Рахмаева Разиля Фоатовна. Диагностика и коррекция нарушений нутритивного статуса у детей с детским церебральным параличом
Год: 2021

131. Сластникова Евгения Сергеевна. Состояние функции эндотелия и артериальной ригидности у детей с семейной гиперхолестеринемией
Год: 2021

132. Галкин Станислав Алексеевич. Клинико-динамические особенности, когнитивное функционирование и нейрофизиологические изменения у пациентов с алкогольной зависимостью, коморбидной с аффективными расстройствами
Год: 2021

133. Соколов Ина. Оптимизация нутритивной поддержки у детей с муковисцидозом
Год: 2021

134. Цветкова Валерия Сергеевна. Совершенствование неинвазивной диагностики активности воспалительных заболеваний кишечника у детей
Год: 2021

135. Овчинникова Ольга Викторовна. Клинико-нейрофизиологические особенности детей 6 лет, родившихся при ранних преждевременных родах
Год: 2021

136. Хачиян Магда Мелсиковна. Клинико-генетическая характеристика детей и подростков с муковисцидозом в Краснодарском крае и оценка роли стафилококковой инфекции при муковисцидозе
Год: 2021

137. Кошурникова Анастасия Сергеевна. Морфофункциональное состояние верхних отделов желудочно-кишечного тракта и микробиоценоз желудка у детей с ожирением
Год: 2021

138. Никитина Ирина Владимировна. Персонифицированные подходы к диагностике и лечению инфекционно-воспалительных заболеваний у недоношенных детей
Год: 2021

139. Зайкова Наталья Михайловна. Закономерности формирования и прогнозирование течения рефлюкс-нефропатии у детей в обосновании ранней ренопротективной терапии (клинико-экспериментальное исследование)
Год: 2021

140. Антонова Мария Владимировна. Клинико-иммунологические критерии инфекционного мононуклеоза у детей при первичной и реактивации Эпштейна – Барр вирусной инфекции
Год: 2021

141. Аверина Ирина Анатольевна. Генетические и биохимические аспекты витамин D-статуса у детей с хроническими заболеваниями легких
Год: 2021

142. Хиштилова Патимат Багировна. Клинико-генетические предикторы тяжести и исходов бронхолегочной дисплазии у детей
Год: 2021

143. Шаповалова Наталья Сергеевна. Особенности хронического гастрита у детей с целиакией
Год: 2021

144. Максимычева Татьяна Юрьевна. Индивидуализированная коррекция нутритивного статуса у детей с муковисцидозом
Год: 2021

145. Наумова Александра Сергеевна. Эффективность терапии лимфомы Ходжкина у детей и подростков по протоколу GPOH-HD-2003
Год: 2021

146. Зейд Сайель Сами Камел. Особенности статуса витамина D у детей подросткового возраста с артериальной гипертензией в зависимости от индекса массы тела
Год: 2021

147. Матыскина Наталья Владимировна. Ранний врожденный сифилис: состояние проблемы и перспективы совершенствования медицинской помощи (на примере Красноярского края)
Год: 2021

148. Маракулина Алёна Викторовна. Оптимизация контроля бронхиальной астмы при рекуррентных респираторных инфекциях у детей дошкольного возраста
Год: 2021

149. Перетягина Наталья Романовна. Железодефицитные состояния у девочек пре- и пубертатного возраста: оптимизация диагностики и профилактики
Год: 2021

150. Роппельт Анна Артуровна. Сравнительная характеристика клинических проявлений и ответа на терапию у детей с х-сцепленным лимфопролиферативным синдромом 1 и 2 типов
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)