Политические институты, процессы, технологии


Всего работ:915851. ОСОБЛИВОСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ
Год: 2009

852. ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Год: 2009

853. Національно-державницька концепція Томата Масарика
Год: 2009

854. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ ЯК ЧИННИК УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Год: 2009

855. ІНСТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ
Год: 2009

856. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ, УСКЛАДНЕНОГО ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК: МОЖЛИВОСТІ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ВПЛИВУ
Год: 2009

857. Впровадження електронної демократії: концептуальні підходи та особливості процесу реалізації в Україні
Год: 2009

858. ПОЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Год: 2009

859. СУДОВА ВЛАДА У ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ
Год: 2009

860. ВПЛИВ ГУСИТСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В ЧЕСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НАПРИКІНЦІ XІV - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ.
Год: 2009

861. Новиков Сергей Юрьевич. Антикоррупционная политика российского государства в современных условиях
Год: 2009

862. Opanasiuk, Valentyna Volodymyrivna. Становлення інститутів державної влади в добу гетьманату Богдана Хмельницького
Год: 2009

863. Шульженко Федір Пилипович. Соціально-правова держава сутність, проблеми політичної модернізації
Год: 2009

864. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН
Год: 2008

865. ПОЛЯКИ В ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ НА ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ У ХХ СТОЛІТТІ
Год: 2008

866. НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИВ УМОВАХ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Год: 2008

867. ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ УГОРСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН
Год: 2008

868. РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В ПРОЦЕССАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ДЕЗИНТЕГРАЦИИ В ЕВРОПЕ
Год: 2008

869. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА СУБРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ  
Год: 2008

870. Романюк Анатолій Семенович. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи інституційний вимір
Год: 2008

871. Лютко Наталія Віталіївна ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА У ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЯХ: АКСІОЛОГІЧНО-НОРМАТИВНІ ВИМІРИ ТА ПРИНЦИПИ
Год: 2008

872. Зелінська Марина Ігорівна. Інститут президентства в Україні етапи трансформації
Год: 2008

873. МІЖЕТНІЧНА ВЗАЄМОДІЯ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
Год: 2007

874. ВЛИЯНИЕ ВИКТИМНЫХ ФАКТОРОВ НА ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КРЫМСКОТАТАРСКИХ РЕПАТРИАНТОВ
Год: 2007

875. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНСЬКОГО ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВЬЯ
Год: 2007

876. Сунгуров Александр Юрьевич. Институт Омбудсмана эволюция традиций и современная практика
Год: 2007

877. Єврейський кредитно-кооперативний рух в Україні (етнополітологічний аспект)
Год: 2006

878. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕТНІЧНИМ КОНФЛІКТОМ
Год: 2006

879. ЕТНОПОЛІТИЧНА СУБ’ЄКТНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ
Год: 2006

880. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ І КОЛЕКТИВНИХ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
Год: 2006

881. ВІДРОДЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НІМЦІВ УКРАЇНИ
Год: 2006

882. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ БОЛГАРСКОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ)
Год: 2006

883. ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩИННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ЮГЕ УКРАИНЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ ВЕКА
Год: 2006

884. Игнатов Андрей Владимирович. Социальная политика Российской Федерации в условиях становления социального государства
Год: 2006

885. ЕТНІЧНІ ПРОТИРІЧЧЯ І КОНФЛІКТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: політологічний концепт
Год: 2005

886. ДЕРЖАВНА ЕТНОКУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ
Год: 2005

887. Становлення єдиної національної ідентичності в контексті реалізації національних інтересів України
Год: 2005

888. Формування української політичної нації в сучасних умовах: проблеми і перспективи
Год: 2005

889. Горбунова Наталья Евгеньевна Европейский Союз как политическая интеграционная модель: теория и практика
Год: 2005

890. Stohova, Olha Volodymyrivna. Людський вимір етнонаціональної політики та його реалізація в Україні
Год: 2005

891. Четверікова Лариса Олегівна. Соціальна держава структурно-функціональний аналіз
Год: 2005

892. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛІЕТНІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО КАНАДИ
Год: 2004

893. РОЛЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ У ВИРІШЕННІ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ПРОБЛЕМ КРИМУ
Год: 2004

894. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН
Год: 2004

895. ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Год: 2004

896. Топалова Світлана Олександрівна Політичні партії як суб'єкти державної влади компаративістський аналіз
Год: 2004

897. РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ І ГРОМАДСЬКИХ ІНСТИТУТІВ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ МІЖЕТНІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Год: 2003

898. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ: ПРОЦЕССЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И СТАБИЛИЗАЦИИ
Год: 2003

899. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР САМОВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)
Год: 2002

900. ЕТНІЧНА ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
Год: 2002ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)