Литературоведение


Всего работ:441. Цинтар Наталя Василівна Категорія емотивності в англійській художній літературі XIX та XXI століття (гендерний аспект)
Год: 2022

2. Янковець Олена Володимирівна Англійська прикордонна термінологія: структурно-семантичний, когнітивний і функціональний аспекти
Год: 2022

3. Білогорська Людмила Вячеславівна Романи О. Гріна як художня єдність: мотивіка, символіка, хронотоп, типологія характерів
Год: 2021

4. Вергалюк Марія Миколаївна Біблійна фразеологія в сучасній українській мові: склад, семантична структура, динаміка, функціонування
Год: 2021

5. Нікітська Катерина Ігорівна Жанр поеми у творчості М.С. Гумільова
Год: 2021

6. Степаненко Катерина Василівна Неантропоморфне посередництво в англійських та українських казкових світах: лінгвосеміотичний аспект
Год: 2021

7. Бойко Ольга Олексіївна Реалізація категорії інтертекстуальності в художньому дискурсі фентезі
Год: 2021

8. Довбищенко Федір Володимирович Наративні стратегії давньогрецької історіографії (на матеріалі творів Ксенофонта та Геродіана
Год: 2021

9. Коврига Юлія Володимирівна Екзистенційні проблеми в прозі Л. Улицької (на матеріалі романів “Казус Кукоцького” і “Даніель Штайн, перекладач”)
Год: 2021

10. Полякова Євгенія Олегівна Поетика малої прози М. Кузміна
Год: 2021

11. Широкова Ірина Іванівна Специфіка та мультимодальні засоби актуалізації індивідуально-авторської картини світу В. Блейка
Год: 2021

12. Варчук Ліана Вікторівна Образ оповідача в сучасній англомовній амеріндіанській прозі: лінгвокультурний аспект
Год: 2021

13. Карачева Ольга Борисовна. Реализация супрасегментных единиц в интерферированной речи билингвов (сопоставительное исследование на материале звуковых систем русского и эвенкийского языков)
Год: 2021

14. Сазонова Ярослава Юріївна Феномен страху в текстах жахів: теорія референції та смислотворення
Год: 2019

15. Коротєєва Вікторія Вікторівна Міфологеми першостихій у по­езії В. Стуса та А. Тарковського: типологічний аспект
Год: 2019

16. Онопрієнко Анастасія Дмитрівна Мотив “туги життя” (“I’ennui de vivre”) у поезії французького та російського символізму
Год: 2019

17. Сав’юк Андрій Мирославович Мультикультуральність художнього світу Галичини у творчості Леопольда Фон Захер-Мазоха
Год: 2019

18. Комарніцька Людмила Миколаївна Осо­бливості художньої трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця XIX - початку XXI століть
Год: 2018

19. Прокопчук Юлія Павлівна Дмитро Загул як літературознавець і перекладач
Год: 2018

20. Н.Л. БІЛИК СТРАТЕГІЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ В СЕРБСЬКОМУ РОМАНІ ПОРУБІЖЖЯ ХХ–ХХІ СТОРІЧ
Год: 2018

21. ГОНЧАРЕНКО БОГДАНА БОГДАНІВНА. МОДЕЛІ ПОЛЬСЬКОГО ПОЗИТИВІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ
Год: 2017

22. ПАВЛЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА. АВТОРСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ПЕРЕКЛАДАЦТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗИ)
Год: 2017

23. Погребняк Олена Альбертівна. Модус України в чеській прозі кінця ХХ - початку ХХІ століття: типологія і жанрологія
Год: 2016

24. КОБУТА Світлана Степанівна. КОНЦЕПЦІЯ «ВІЛЬНОЇ ЛЮДИНИ» У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА БАГРЯНОГО ТА ДЖОРДЖА ОРВЕЛЛА
Год: 2015

25. БІГУН Ольга Альбертівна. Амбівалентність візантійства у творчості Тараса Шевченка
Год: 2015

26. Малышев, Владислав Борисович. Фундаментальные метафоры в метаязыке новоевропейской культуры
Год: 2013

27. Жорнокуй Уляна Василівна. Ерос і Танатос в українсько-польському літературному діалозі (на матеріалі прози Валерія Шевчука, Ярослава Івашкевича і Міхала Хороманського)
Год: 2013

28. Колінько Олена Петрівна. Українська і російська модерністська новела рубежу XIX - XX ст. (типологічний аспект)
Год: 2013

29. Норина Наталья Викторовна. Поэтика трагического в прозе И. С. Шмелёва 1920-х – 1930-х годов
Год: 2012

30. Архангельский, Юрий Евгеньевич. Художественная жизнь в архитектонике социокультурного пространства советского общества
Год: 2012

31. Макарова Нина Ильинична. Символика супружества в искусстве Тициана
Год: 2004

32. Тихонова Дина Николаевна. Сохранение наследия Л. Н. Толстого в усадьбе Ясная Поляна, вторая половина XIX века-1930 год
Год: 2000

33. Нугыбаева, Гулянда. Детская литература Казахстана 1970-80-ых годов (развитие, нравственная проблематика, язык)
Год: 1984

34. Погореленко, Г. М.. Стилистически окрашенная и терминологическая лексика в деловом языке XYIII века: на материале рукописи ""Экстракт с присовокупленными рассуждениями и примечаниями о Колывано-Воскресенских заводах в рассуждении оных по сие время состояния""
Год: 1972

35. Мацкевич, Андрій Романович. Типологія семантико-прагматичних засобів вираження модальності в українському й арабському публіцистичному тексті
Год: 0000

36. Зінякова, Вікторія Володимирівна. Мовно-смисловий універсум релігійної традиції та його зв'язок з неперекладністю сакральних текстів
Год: 0000

37. Федорів, Микола Іванович. Похідні іменники з латинськими суфіксами на позначення особи у німецькій та українській мовах: структура, семантика, прагматика
Год: 0000

38. Кушнєрова, Олена Андріївна. Лінгвокогнітивні параметри віршованих текстів (на матеріалі збірок любовної лірики “Birthday Letters” Т. Hughes, “Споглядання дерева” В. Грабовського та “Судьбы и сердца” Э. Асадова)
Год: 0000

39. Березовська, Ганна Григорівна. Структурна організація та географія назв одягу і прикрас у східноподільських говірках.
Год: 0000

40. Біляніна, Вікторія Ігорівна. Типи діалогових стратегм в індивідуально-авторських картинах світу китайських та українських письменників ХVIII-поч. ХХІ ст.
Год: 0000

41. Барабаш, Світлана Миколаївна. Поетика художньої прози Михайла Козоріса: жанрово-стильові аспекти
Год: 0000

42. Гурбанська, Світлана Олександрівна. Типологія оказіональних трансформацій стійких висловлювань в англійських та українських художніх текстах ХХ століття
Год: 0000

43. Хоменська, Інна Валеріївна. Вербалізація концепту Україна в українському художньому дискурсі
Год: 0000

44. Яручик, Антоніна Іванівна. Світоглядно-гуманістична концепція Мішеля Монтеня
Год: 0000


[1]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)