Биофизика


Всего работ:1467101. Шалай Ярина Романівна Роль вільнорадикальних процесів у антинеопластичній активності похідних ті- азолу
Год: 2019

102. Міщенко Артем Михайлович Модельне дослідження ролі просторової структури саркомеру в молекулярному механізмі м’язового ско­рочення
Год: 2019

103. Бацак Богдан Вадимович Фізичні механізми взаємодії пульсової хвилі з перешко­дами та формування артеріального тиску
Год: 2019

104. Будянська Лілія Володимирівна Ефекти спільної дії лікарських речовин у багатокомпонентних системах на основі модельних ліпідних мембран
Год: 2019

105. Чопей Мар'яна Ігорівна. Організація петельних доменів ДНК у нуклеоїдах інтактних і бласттрансформованих лімфоцитів
Год: 2018

106. Боднарчук Наталія Олександрівна Зміни біофізичних та морфологічних параметрів зародків в’юна за дії флуренізиду
Год: 2018

107. Безкоровайний Андрій Олегович Ліпідний профіль, вільнорадикальні та транспортні процеси зародків в’юна за впливу похідних 1,4-нафтохінону
Год: 2018

108. Колесник Оксана Павлівна Регуляція короткотривалої пластичності ГАМК-ергічної синаптич- ної передачі між нейронами гіпокампа
Год: 2018

109. Кротов Володимир Вадимович Зміни функціювання нейронної мережі поверхневих пластин спинного мозку при хронічному болю різного ґенезу
Год: 2018

110. Вірич Павло Анатолійович Вплив нових похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на брадикінін-індуковане скоро­чення гладеньких м’язів шлунка щурів
Год: 2018

111. Попов Антон Леонидович. Исследование биологической активности цитрат-стабилизированных наночастиц диоксида церия (СеО2)
Год: 2017

112. Чопей Мар’яна Ігорівна Організація петельних доме­нів ДНК у нуклеоїдах інтактних і бласттрансформованих лімфоцитів
Год: 2017

113. Близнюк Юлія Миколаївна Механізми асо­ціації біологічно активних речовин та їх комплексоутворення з ДНК
Год: 2017

114. Отчич Оксана Орестівна Прооксидантно-антиоксидантна рівно­вага за поєднаного застосування хіміо-лазеро-озонотерапії у крові хворих на туберкульоз легень
Год: 2017

115. Дринь Дарія Олегівна Біофізич­ні властивості TRPC4 і TRPV4 каналів та їх роль у регуляції скорочення гладеньких м’язів
Год: 2017

116. Суховія Марія Ільківна Молекуляр­ні механізми впливу повільних електронів та ультрафіолетового випромінювання на біологічні структури
Год: 2017

117. Житнікова Марія Юріївна Конформації цукрофосфатного остова ДНК та білково-нуклеїнове впізнавання
Год: 2017

118. Микуляк Василь Васильович. Молекулярна динаміка тирозил-тРНК синтетази еубактерії Mycobacterium tuberculosis та формування метастабільних елементів в активному центрі
Год: 2016

119. ГУРМАЧ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ. ПОШУК in Silico ЛІГАНДІВ ДЛЯ ДОМЕНІВ SH2
Год: 2016

120. Заводовський Данило Олександрович. Структурні та механічні зміни м'язових волокон та саркомерів за умов ішемічного переродження
Год: 2015

121. Рижова Ольга Анатоліївна. Взаємодія нових флуоресцентних зондів з модельними мембранами
Год: 2015

122. Хребтова Ганна Сергіївна. Вплив лігандів на термодинамічні характеристики переходу спіраль - клубок у полінуклеотидах
Год: 2015

123. Мельник Марія Ігорівна. Вплив електромагнітних полів наднизьких частот на скорочення гладеньких м'язів шлунку щурів
Год: 2015

124. Броварець Ольга Олександрівна. Мікроструктурні механізми виникнення спонтанних точкових мутацій
Год: 2015

125. Заводовський Данило Олександрович. Структурні та мехінчні зміни м'язових волокон та саркомерів за умов ішемічного переродження
Год: 2015

126. Борисюк Анна Леонідівна. Визначення параметрів кінетичних моделей іонних каналів з макроскопічних синаптичних струмів
Год: 2014

127. Довгань Олександр Васильович. Молекулярні механізми кальційзалежної сигналізації гіпокальцину в дендритному дереві нейронів гіпокампа щурів
Год: 2014

128. Калінкевич Олексій Миколайович. Мас-спектрометрична характеристика комплексоутворення біологічно активних речовин
Год: 2014

129. Костюков Віктор Валентинович. Енергетика комплексоутворення біологічно активних сполук з нуклеїновими кислотами у водному розчині
Год: 2014

130. Кочубей Сергій Олександрович. Механізми генерації синхронних коливань в мережах інтернейронів гіпокампа з шунтуючими ГАМКергічними синапсами. Модельні дослідження
Год: 2014

131. Черкас Володимир Петрович. Клітинна сигналізація гіпокальцину у нейронах гіпокампа
Год: 2014

132. Зажицька Маріанна Олегівна. МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТРЕКУ ДНК ПРИ КОМЕТНОМУ ЕЛЕКТРОФОРЕЗІ ІЗОЛЬОВАНИХ КЛІТИН
Год: 2013

133. Козлова, Виктория Викторовна. Матрицы межаттракторных расстояний в оценке эффективности влияния дозированных физических нагрузок на организм человека
Год: 2012

134. Акчурин Георгий Гарифович. ИК лазерная инактивация клеток и фотоповреждение биотканей, сенсибилизированных плазмонно-резонансными золотыми наночастицами и красителями
Год: 2009

135. Бакунц Ануш Гамлетовна. Влияние связывания катионов металлов на кооперативность тепловых переходов в парвальбумине
Год: 2009

136. Батяновский Александр Валерьевич. Короткие олигопептиды с преобладающей конформацией
Год: 2009

137. Башаров Махмуд Ашыг-оглы. Теоретическое исследование барьеров внутреннего вращения и механизма сворачивания белков
Год: 2009

138. Бережнов Алексей Валерьевич. Исследование механизмов острых токсических эффектов ацилкарнитинов
Год: 2009

139. Бескаравайный Петр Михайлович. Электростатическая карта генома бактериофага Т7. Сравнительный анализ электростатических и функциональных свойств промоторов Т7 ДНК
Год: 2009

140. Бледжянц Диана Арсеновна. Изменение состава легких цепей миозина миокарда при адаптационно-патологических процессах: перспективы для диагностики
Год: 2009

141. Богданов Алексей Алексеевич. Молекулярная визуализация физико-химических процессов в живых системах при помощи биосовместимых зондов: новые подходы
Год: 2009

142. Галкина Анна Николаевна. Биофизические и оптические характеристики спикул морских глубоководных губок
Год: 2009

143. Глазунова Светлана Андреевна. Люминесцентные характеристики растений, обработанных рострегулирующими препаратами
Год: 2009

144. Грачев Дмитрий Евгеньевич. Роль периферического бензодиазепинового рецептора в начальных стадиях апоптоза и индукции неспецифической поры митохондрий
Год: 2009

145. Григал Павел Павлович. Математический анализ временных характеристик быстрой фазы моторного научения у детей и взрослых
Год: 2009

146. Губкина Светлана Александровна. Оксид азота и его физиологические комплексы в системах, моделирующих карбонильный стресс и их динамику в организме
Год: 2009

147. Гулин Дмитрий Андреевич. Кинетические закономерности и механизм регуляции активности фибринолитической системы различными эффекторами
Год: 2009

148. Дмитриев Андрей Викторович. Структурные и функциональные характеристики природных и хирально модифицированных модельных ионных каналов
Год: 2009

149. Дуцева Елена Андреевна. Фотодинамическая инактивация ионных каналов, образованных мини-грамицидином в бислойной липидной мембране
Год: 2009

150. Дыбовская Юлия Николаевна. Применение расчетов электростатического поля белков для анализа взаимодействия полиэлектролитов с белками
Год: 2009ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)