Биохимия


Всего работ:3882151. Егоров Владимир Валерьевич. Индуцированные конформационные переходы в полипептидах
Год: 2020

152. Жданов Дмитрий Дмитриевич. Роль эндонуклеазы EndoG в регуляции альтернативного сплайсинга пре-мРНК апоптотических белков
Год: 2020

153. Зорина Инна Игоревна. Нейропротекторное действие инсулина на моделях in vitro и in vivo и его возможные механизмы
Год: 2020

154. Илюха Владимир Викторович. «Участие продуктов генов Cflar и Tmem173 в программированной клеточной смерти у мышей линий C57BL/6 и MSM, различающихся по устойчивости к ее активаторам»
Год: 2020

155. Кузьмичева Валерия Игоревна. Структурно-функциональный потенциал лактата в регуляции межмолекулярных взаимодействий
Год: 2020

156. Меженська Ольга Олександрівна Нові протеїнові мішені дії тіаміну і його похідних в нервовій тканині
Год: 2020

157. Раєцька Яна Борисівна Біохімічні механізми за хімічного опіку
Год: 2019

158. Егорова Инна Анатольевна. Изменения метаболических показателей крови и ротовой жидкости у женщин на фоне воспалительных заболеваний органов малого таза и пути их коррекции
Год: 2019

159. Каратовская Анна Петровна. Иммунохимическое исследование литических ферментов AlpA и AlpB, секретируемых Lysobacter sp. XL1
Год: 2019

160. СЕРПИОНОВ Генрих Владимирович. Роль взаимодействий между амилоидогенными белками в возникновении и токсичности амилоидов гентингтина человека у дрожжей Saccharomyces cerevisiae
Год: 2019

161. Синцова Оксана Владимировна. Пептиды Кунитц-типа актиний семейства Stichodactylidae: разнообразие, структура и биологическая активность
Год: 2019

162. Уразаева Сабина Ильясовна. Исследование биологических эффектов и механизмов действия глюконатов 3d-металлов при индуцированном иммунодефиците в эксперименте
Год: 2019

163. Трач Вячеслав Володимирович Обмін ліпідів у перепелів за хімічної обробки інкубаційних яєць та різного рівня вітаміну Е у раціоні
Год: 2019

164. Галкін Олег Валерійович Експресія генів про­теаз у клітинах гліоми лінії U87 за умови пригнічення IRE1
Год: 2019

165. Алі Мохаммед Моошлі Ал-Бахадлі Дослідження механізмів терморегуляції та тривалос­ті життя в експерименті
Год: 2019

166. Ткаченко Вікторія Андріївна Окисна модифікація білків та шляхи її запобігання за умов експериментальної ішемії міокарда
Год: 2019

167. Роль Наталія Валеріївна Пероксидне окиснення ліпідів та окисна модифі­кація протеїнів в організмі кролів у віковій динаміці та за дії кормової добавки
Год: 2019

168. Медвідь Світлана Михайлівна Метаболізм, резистентність та продуктивність птиці за дії мікроеле­ментів нанотехнологічного походження
Год: 2019

169. Пиршев Кирило Олександрович Особливості структурної організації ліпідів плазматичної мембрани за апоптозу та ериптозу
Год: 2019

170. Лісаковська Ольга Олександрівна Роль вітаміну D3 у регулюванні NF-кВ-асоційованих сигнальних шляхів за преднізолон-індукованого остеопорозу
Год: 2019

171. Козак Юлія Сергіївна Механізми дії антиоксидантів у моду­ляції терапевтичного ефекту протипухлинних препаратів на моделях експериментальних пухлин у миші
Год: 2019

172. Руцька Анастасія Василівна Статеві та вікові особливості оксидативних процесів у щурів за умови дії тютюнового диму на тлі застосування натрій глутамату
Год: 2019

173. Копчак Наталія Григорівна Вікові та статеві особливості біохімічних порушень при ожирінні за дії йоду в експерименті
Год: 2019

174. Гільмутдінова Марія Шамілівна Стан прооксидантно-антиоксидантної системи скелетних м’язів щурів при різній функціональній активності епіфізу в умовах стре­су
Год: 2019

175. Царенко Тетяна Михайлівна Розвиток ішемічного інсульту у пацієнтів з діабетом 2 типу
Год: 2019

176. Кирилів Богдан Ярославович Видові, онтогенетичні та орга- но-тканинні особливості протеїнового обміну й активність гідролітичних ензимів у птиці за дії аліментарних чинни­ків
Год: 2019

177. Шамелашвілі Карина Леонідівна Регуляція оксидативного стресу крові щурів- пухлиноносіїв за введення протипухлинної системи Реній - Платина
Год: 2019

178. Горак Ірина Романівна Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у контролі міграції й інвазії пухлинних клітин in vitro та in vivo
Год: 2019

179. Нечитайло Лариса Якимівна Вплив сполук кадмію та нітратів на мікро- та макроелементний склад організму експери­ментальних тварин
Год: 2019

180. Бєлікова Олена Іванівна Біо­хімічні механізми розвитку інсулінорезистентності в умовах гіпомелатонінемії та вуглеводно-ліпідної дієти
Год: 2019

181. Яковійчук Олександр Володимирович Окисно- відновні процеси та жирнокислотний склад у м’язових тканинах гусей в онтогенезі та за дії вікасолу
Год: 2019

182. Токарчук Тетяна Сергіївна Біохімічні процеси в організмі поросят у пері­од відлучення та за дії вітаміну Е і цитратів Zn, Fе та Gе
Год: 2019

183. Романович Микола Миколайович Стан системи антиоксидантного захисту та імунобіологічна реактивність курчат-бройлерів за дії пробіотичних препаратів
Год: 2019

184. Боднар Оксана Ігорівна Адаптація і регуляція зовнішніми чинниками метаболізму та продукування біологічно активних речовин у Chlorella vulgaris Beij. в аквакультурі
Год: 2019

185. Мохаммад Алі Юсеф Аль Бегаі Вік-залежні особливості прояву гормезисного ефек­ту до іонів міді
Год: 2019

186. Грушко Валентин Валерійович Біо­хімічні маркери печінки та імунний статус у спортсменів високої професійної майстерності
Год: 2019

187. Любович Ольга Євгенівна Особливості окиснювальних процесів та стану протеїназо-інгібіторної системи щурів із гіпофункцією щитоподібної залози в динаміці іммобілізаційного стресу
Год: 2019

188. Ніколаєва Олена Володимирівна Стан системи анти­оксидантного захисту у щурів за умов алотранспланта­ції ембріональної м’язової тканини
Год: 2019

189. Шамелашвілі Карина Леонідівна Регу­ляція оксидативного стресу крові щурів-пухлиноносіїв за введення протипухлинної системи Реній - Платина
Год: 2019

190. Фафула Роман Володимирович Йон- транспортувальні та вільнорадикальні процеси в спер­матозоїдах інфертильних чоловіків із різними формами патоспермій
Год: 2019

191. Вілецька Юлія Миколаївна Експресія генів, які контролюють про­цеси проліферації у підшкірній жировій тканині за умов ожиріння
Год: 2019

192. Павлова Олександра Сергіївна Ключові протеїни обміну тіаміну та функціональний стан нервових клітин за різної забезпеченості організму вітаміном В1
Год: 2019

193. Біла Іванна Іванівна Вплив агматину на агрегаційну та міграційну здатність лейкоцитів за експериментально­го цукрового діабету
Год: 2019

194. Мохаммад Алі Юсеф Аль Бегаі Вік-залежні особливості прояву гормезисного ефек­ту до іонів міді
Год: 2019

195. Мохаммад Моршед Айед Алсардіа Дослідження механізмів «відновлення» певних біохімічних показників біологічно активними спо­луками після дії токсичних доз іонів міді
Год: 2019

196. Безродна Анастасія Ігорівна Вплив блоксополімерів на основі оксипропілену та етилену на показники функціо­нального стану печінки щурів та корекція його порушень
Год: 2019

197. Денисенко Наталія Валеріївна Стан системи L-аргінін/МО-синтаза та процесів ліпопероксидації за умов моделювання активності циклооксигенази та вміс­ту серотоніну у слизовій оболонці товстої кишки щурів за умов стресу та коліту
Год: 2019

198. Литкін Дмитро Віталійович Вплив модуляторів активності ароматази жиро­вої тканини на перебіг експериментального метаболічно­го синдрому
Год: 2019

199. Амірі Горзоддіні Арефех Ме­ханізм дерматотропної дії нанокристалічного діоксиду церію
Год: 2019

200. Александров Андрій Володимирович Біохімічні та імунологічні показники в організмі щурів на експери­ментальній моделі прогестерон-індукованого ожиріння
Год: 2019ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)