Биохимия


Всего работ:388251. Яремчук Ольга Зеновьевна Механизмы действия модуляторов системы оксид азота в условиях экспериментального антифосфолипидного синдрома
Год: 2021

52. Кобилінська Леся Іванівна Біохімічні механізми протипухлинної дії похідних 4-тіазолідинону за їхньої доставки у клітини нанорозмірним полімерним носієм
Год: 2021

53. Романович Людмила Вікторівна Біохімічні механізми впливу добавок вітамінів Е і С на імунний потенціал та антиоксидантний захист курчат-бройлерів
Год: 2021

54. Чорна Ірина Віталіївна Вплив гліфосатрезистентної генетично модифікованої сої на показники білкового обміну та антиоксидантну систему щурів
Год: 2021

55. Ординський Юрій Миколайович Статеві особливості метаболічних процесів у тварин з різною резистентністю до гіпоксії при стресі
Год: 2021

56. Ставнійчук Анна Миколаївна Розвиток фіброзу та запалення нирок у мишей за умов введення нових біфункціональних молекул
Год: 2021

57. Гриценко Марія Андріївна Експресія генів білків цитоскелету і матриксу в культурах фібробластів шкіри і легенів щурів у постнатальному онтогенезі
Год: 2021

58. Зеленюк Катерина Володимирівна Вплив алкілкарбоксилатів диренію(ІІІ) на біохімічні характеристики щурів-пухлиноносіїв, лейкемічні клітини людини та ДНК
Год: 2021

59. Коновалова Олена Сергіївна Біохімічні маркери функціонального стану печінки щурів за розвитку звичайної та резистентної до цисплатину пухлини і введення цитостатиків
Год: 2021

60. Палиця Лілія Михайлівна Біохімічні механізми впливу С60 фулеренових наночастинок на токсичність толуолу в різних біологічних системах
Год: 2021

61. Пилипчук Тарас Павлович Особливості метаболізму кісткової тканини за умови експериментального синдрому тривалого стиснення
Год: 2021

62. Солопова Христина Ярославівна Стан антиоксидантної й імунної систем у коропів, уражених аеромонозом і сапролегніозом, та їх лікування
Год: 2021

63. Короткий Олександр Григорович Біохімічні механізми ремоделювання хрящової тканини при експериментальному остеоартриті
Год: 2021

64. Михалюк Василина Володимирівна Біохімічна характеристика кератинів та створених на їх основі моделей біоматеріалів
Год: 2021

65. Полохіна Катерина Володимирівна ДНК-зв’язуюча та антиканцерогенна активність кластерних сполук ренію з біологічно активними лігандами
Год: 2021

66. Максиміва Івана Васильовича Вплив триазинових гербіцидів на вільнорадикальні процеси у тканинах карася сріблястого (Carassius auratus L.)
Год: 2021

67. Шкурашівської Світлани Василівни Макро- та мікроелементний статус і біохімічні механізми адаптації експериментальних тварин за умов адреналінового стресу
Год: 2021

68. Курас Лілії Дмитрівни Стан енергетичного обміну в експериментальних тварин за умов поєднаної дії ксенобіотиків
Год: 2021

69. Тихомиров Артем Олександрович Протеїни плазміноген/плазмінової системи як регулятори клітинних процесів та маркери патологічних станів різного ґенезу
Год: 2021

70. Векліч Тетяна Олександрівна Механізми дії каліксаренів на катіон-транспортувальні АТР-гідролази та кальцієвий гомеостаз в міометрії
Год: 2021

71. Данилович Ганна Вікторівна Біосинтез та регуляторна роль оксиду азоту в мітохондріях гладенького м’яза
Год: 2021

72. Котляр Ірина Петрівна Біохімічні механізми протизапальної дії похідних піролу при виразковому коліті
Год: 2021

73. Михайлова Елена Викторовна. Меланокортиновая и серотониновая системы гипоталамуса и среднего мозга в норме и при метаболическом синдроме у мышей и крыс
Год: 2021

74. Демьяненко Светлана Викторовна. Сигнальные и эпигенетические процессы повреждения и защиты мозга после ишемического инсульта
Год: 2021

75. Монахова Варвара Сергеевна. Получение и биохимическая характеристика рекомбинантного фолликулостимулирующего гормона человека
Год: 2021

76. Сахабеев Родион Григорьевич. "Свойства полимерных биосовместимых микро- и наночастиц на основе полимолочной кислоты и рецепторных белков, связывающих вирусы"
Год: 2021

77. Агафонов Михаил Олегович. Метилотрофные дрожжи Ogataea polymorpha и O. parapolymorpha: молекулярно-генетическая модель для изучения секреции белков и гомеостаза ионов кальция
Год: 2021

78. Ключникова Анна Алексеевна. Перекодирование белков в центральной нервной системе модельных организмов и человека вследствие редактирования матричной РНК аденозиндезаминазами
Год: 2021

79. Кострюкова Любовь Викторовна. Фосфолипидная наносистема направленного транспорта фотосенсибилизатора хлорина Е6 к опухолевым клеткам
Год: 2021

80. Масамрех Рами Ахмад. Взаимодействие новых потенциальных противоопухолевых препаратов со стероид-метаболизирующими изоферментами цитохрома Р450
Год: 2021

81. Случанко Николай Николаевич. Молекулярные основы функционирования белков семейства 14-3-3
Год: 2021

82. Давлетова Кристина Игоревна. Влияние экзогенных и эндогенных факторов на продукцию цитокинов клетками крови и Human Leukemia Differentiation Factor на дифференцировку злокачественных клеток при заболеваниях молочной железы
Год: 2021

83. Чайка Софья Олеговна. MALDI-TOF масс-спектрометрический дифференциальный анализ протеома штаммов Escherichia coli, Vibrio cholerae и диагностического бактериофага El Tor
Год: 2021

84. Дмитриева Елена Михайловна. Сравнительный протеомный анализ сыворотки крови больных расстройствами шизофренического спектра
Год: 2021

85. Акентьева Наталья Павловна. RHAMM-таргет пептиды: идентификация, влияние на жизнеспособность, апоптоз и инвазивность опухолевых клеток
Год: 2021

86. Орлов Юрий Александрович. Транспортеры CTR1 и DMT1: альтернативные пути импорта меди в клетку и их биологические роли
Год: 2021

87. Селезнева Инна Александровна. «Саливадиагностика при молекулярно-деструктивных поражениях организма»
Год: 2021

88. Климович Анна Анатольевна. «Биомедицинские свойства фармакологически перспективных вторичных метаболитов растений и морских организмов»
Год: 2021

89. Бернадо Альбина Владимировна. Биохимические маркёры злокачественных и доброкачественных заболеваний молочной железы
Год: 2021

90. Пустыльняк Владимир Олегович. Молекулярные механизмы активации конститутивного андростанового рецептора и регуляции его генов-мишеней в печени лабораторных животных
Год: 2021

91. Рысенкова Карина Дмитриевна. Молекулярные механизмы участия урокиназного рецептора в дифференцировке и выживаемости клеток нейробластомы мыши
Год: 2021

92. Шлеева Маргарита Олеговна. Особенности биохимии и физиологии покоящихся микобактерий
Год: 2021

93. Студеникина Анастасия Александровна. Влияние поликлональных активаторов и HUMAN LEUKEMIA DIFFERENTIATION FACTOR на продукцию цитокинов образцами ткани при заболеваниях молочной железы
Год: 2021

94. Гатауллина Марина Олеговна. Функционирование малатдегидрогеназной системы в листьях кукурузы в стрессовых условиях
Год: 2021

95. Колотьева Наталия Александровна. «Малые молекулы – переключатели обмена веществ»
Год: 2021

96. Горбачева Ирина Васильевна. «Метаболические предпосылки нарушений нутритивного статуса у детей»
Год: 2021

97. Подлесных Степан Васильевич. Исследование репертуара циркулирующих антител и белок-белковых взаимодействий с использованием пептидных микрочипов
Год: 2021

98. Цидулко Александра Юрьевна. Протеогликаны как прогностические маркеры глиобластомы и их роль в развитии рецидива заболевания
Год: 2021

99. Рак Александра Яковлевна. Получение и исследование биологических свойств рекомбинантного антимюллерова гормона человека и его производных
Год: 2021

100. Завьялова Мария Геннадиевна. Таргетный масс-спектрометрический анализ фосфорилирования белков
Год: 2021ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)