Ботаника


Всего работ:2132101. Воткальчук Катерина Анатоліївна. Флора Вигорлат-Гутинського хребта (Українські Карпати)
Год: 2015

102. Двірна Тетяна Сергіївна. Адвентивна фракція флори Роменсько-Полтавського геоботанічного округу та її інвазійний потенціал
Год: 2015

103. Кузь Інна Анатоліївна. Флора та рослинність боліт Середнього Придністров'я
Год: 2015

104. Левчик Наталія Яківна. Біолого-морфологічні особливості видів роду Vitex L. в умовах Правобережного Лісостепу України
Год: 2015

105. Лисогор Людмила Петрівна. Рослинність перелогів Правобережного степового Придніпров'я (склад, структура флори та продуктивність угруповань)
Год: 2015

106. Мала Юлія Іванівна. Фітоекологічна оцінка межі між лісостеповою та степовою зонами Правобережної України
Год: 2015

107. Начичко Віктор Олексійович. Рід Thymus L. (Lamiaceаe) у флорі Заходу України
Год: 2015

108. Павленко-Баришева Валерія Сергіївна. Роди Hieracium L. та Pilosella Vaill. у флорі Криму: морфологія, таксономія, географія
Год: 2015

109. Скляр Вікторія Григорівна. Природне відновлення як механізм забезпечення функціонування лісових фітоценозів Лівобережного Полісся України (популяційні та еколого-ценотичні аспекти)
Год: 2015

110. Скоропляс Ірина Олександрівна. Рідкісні види роду Carlina L. флори України (географічне поширення, структура популяцій, охорона)
Год: 2015

111. Сосновський Євгеній Валерійович. Структура листка фікусів (Ficus L.) та її вплив на трофічну вибірковість фітофагів в умовах оранжерей
Год: 2015

112. Старовойтова Марина Юріївна. Вища водна рослинність басейну р. Сули: синтаксономія, динаміка, охорона
Год: 2015

113. Фіщук Оксана Сергіївна. Порівняльна морфологія квітки роду Sansevieria Thunb. (Asparagaceae s. L.) та споріднених таксонів
Год: 2015

114. Ярова Олеся Анатоліївна. Рослинний покрив національного природного парку "Білоозерський" та перспективи розширення його території
Год: 2015

115. СОЛОНЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. ВОДОРОСТІ ГІПЕРГАЛІЙНИХ ВОДОЙМ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО УЗБЕРЕЖЖЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ ТА ЇХ УЧАСТЬ В УТВОРЕННІ МУЛОВИХ СУЛЬФІДНИХ ПЕЛОЇДІВ
Год: 2015

116. Єжель Ірина Миколаївна. Види родини Ericaceae Juss. Правобережжя Полісся України: еколого-морфологічні особливості, перспективи використання
Год: 2014

117. Арус Аршаковна Туманян. Водно-болотная флора Лорийского плоскогорья и задачи ёё охраны
Год: 2014

118. Бойко Наталія Сергіївна. ) в Правобережному Лісостепу України: інтродукція, біолого-екологічні особливості, використання
Год: 2014

119. Вашеняк Юлія Анатоліївна. Диференціація фіторізноманіття Центральноподільського геоботанічного округу
Год: 2014

120. Власюк Марія Миколаївна. Фенотипічна різноманітність Chlamydomonas-подібних водоростей у нерухомому стані та її зв'язок з системою фітомонад
Год: 2014

121. Горєлов Олександр Михайлович. Еколого-морфологічні основи концепції фітогенного поля
Год: 2014

122. Данилик Іван Миколайович. Родина Cyperaceae juss, флори України: систематика, фітогеографія, еколого-морфологічна диференціація та охорона
Год: 2014

123. Карташян Нуне Григорьевна. Флора и растительность восточной части Иджеванского флористического района Армении
Год: 2014

124. Кобів Юрій Йосипович. Популяції рідкісних видів рослин Українських Карпат: структура, динаміка, збереження
Год: 2014

125. Кокар Наталія Василівна. Біолого-екологічні особливості Centaurea jacea L. (Asteraceae) в Українських Карпатах
Год: 2014

126. Колодяженська Тамара Іванівна. Мезофанерофіти роду Juniperus L. у Лісостепу України: біологічні особливості, інтродукція
Год: 2014

127. Логвиненко Ірина Павлівна. Рідкісні та зникаючі види флори Волинської височини
Год: 2014

128. Реза Кеюмарс Хамзехи. Влияние недостаточного полива на рост и некоторые физиологические показатели сортов картофеля (Solanum tuberosum L.)
Год: 2014

129. Скрипка Ганна Іванівна. Морфобіологічні особливості сортів іриса гібридного (Iris hybrida hort.) при інтродукції в Лісостеп України
Год: 2014

130. Сосновська Світлана Володимирівна. Carex pauciflora Lightf. i C. dioica L. (Cyperaceae) в Україні: хорологія, ценологія, популяційна структура та збереження
Год: 2014

131. Хуман Хумаюни. Физиологические аспекты влияния водного стресса (дефицита полива) на рост и развитие гибридов кукурузы (Zea mays L.) в условиях Караджа (Иран)
Год: 2014

132. Яхья Ходакарами. Яхья Ходакарами Сравнительная оценка процесса поглощения свинца и кадмия древесными видами Robinia pseudoacacia L., Cupressus arizonica Greene и Fraxinus rotundifolia Mill. на почвах различной структуры
Год: 2014

133. Тимченко Марина Дмитрівна. Імунологічні аспекти моделювання хронічного катарального риніту
Год: 2013

134. Ніколаєва Олександра Вікторівна. МІНЛИВІСТЬ ТА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ JUNIPERUS EXCELSA BIEB. У КРИМУ
Год: 2013

135. Калашник Сергій Олександрович. Стратегії структурних пристосувань сукулентних представників роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae)
Год: 2013

136. Липин, Михаил Александрович. Полиморфизм генов системы детоксикации и НLA II класса супружеской пары на этапах экстракорпорального оплодотворения
Год: 2012

137. Луговая, Ольга Владимировна. Изучение ассоциаций полиморфизма генов факторов некроза опухолей и их рецеп-торов с формированием рака молочной железы
Год: 2012

138. Матвеева, Валерия Александровна. Молекулярно-генетическое исследование эссенциальной гипертензии: полиморфизм и транскрипционная активность генов воспалительного ответа
Год: 2012

139. Мустафин, Рустам Наилевич. Эпидемиологическое и молекулярно-генетическое исследование нейрофиброматоза I типа в Республике Башкортостан
Год: 2012

140. Насыхова, Юлия Алмазовна. Молекулярно-генетические аспекты развития воспалительных заболеваний кишечника : болезни Крона и язвенного колита
Год: 2012

141. Пономарева, Анастасия Алексеевна. Эпигенетический статус генов опухолевой супрессии и количественные характеристики циркулирующих ДНК в крови при раке легкого
Год: 2012

142. Птицын, Константин Георгиевич. Молекулярно-генетический анализ клубеньковых бактерий дикорастущих бобовых растений трибы Vicieae, произрастающих на территории Республики Башкортостан
Год: 2012

143. Пчелина, Софья Николаевна. Молекулярно-генетические основы наследственных форм болезни Паркинсона
Год: 2012

144. Ратникова, Светлана Юрьевна. Наследование и роль дозы активных рибосомных генов в постнатальном развитии детей, родившихся с задержкой внутриутробного развития
Год: 2012

145. Романов, Дмитрий Викторович. Особенности хромосомной организации протеин-кодирующих генов у Allium cepa L. и Allium fistulosum L.
Год: 2012

146. Руденко, Виктория Владимировна. Новые маркеры аномального метилирования ДНК при раке молочной железы, идентифицированные непредвзятым скринингом дифференциального метилирования геномов
Год: 2012

147. Рузина, Мария Николаевна. Анализ полиморфизма гена BoLA-DRB3 в связи с генетической устойчивостью крупного рогатого скота к лейкозу и вирусоносительством
Год: 2012

148. Савинов, Владимир Александрович. Исследование генетических механизмов корегуляции метаболизма азота и фосфора у дрожжей Saccharomyces cerevisiae
Год: 2012

149. Саранцева, Светлана Владимировна. Роль генов пресенилина 1 и белка предшественника амилоида в дисфункции синапсов при болезни Альцгеймера.
Год: 2012

150. Светлакова, Татьяна Николаевна. Молекулярно-генетический анализ и оценка состояния генофондов популяций Populus tremula L. в Пермском крае
Год: 2012ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)