Микробиология


Всего работ:2637151. Андреева Светлана Владимировна. Стратегия выбора антисептических препаратов для лечения ожоговых ран на основе моделирования естественных биоплёнок
Год: 2019

152. Безматерных Ксения Викторовна. Влияние биологически активных соединений на индукцию стрессовых регулонов и толерантность к антибиотикам у бактерий Escherichia coli
Год: 2019

153. Дудина Любовь Геннадьевна. Иммунохимическая характеристика рецепции бактериями Yersinia pseudotuberculosis и Yersinia pestis специфических бактериофагов
Год: 2019

154. Екимова Галина Александровна. Филогенетическая и биохимическая характеристика 1-аминоциклопропан-1-карбоксилатдезаминаз и D-цистеин-десульфогидраз у представителей рода Methylobacterium
Год: 2019

155. Каюмов Айрат Рашитович. Молекулярные механизмы регуляции азотного обмена грамположительных бактерий
Год: 2019

156. Кичемазова Наталья Валентиновна. Экзополисахариды бактерий родов Xanthobacter и Ancylobacter: характеристика и их биологические свойства
Год: 2019

157. Колесникова Елена Александровна. Антибиотикорезистентность бактерий родов Ureaplasma и Mycoplasma, ассоциированных с воспалительными заболеваниями урогенитального тракта
Год: 2019

158. Крицкий Андрей Александрович. Фенотипический и молекулярно-генетический анализ диагностических и адаптационных свойств генетически измененных штаммов Vibrio cholerae О1 биовара El Tor
Год: 2019

159. Лазарева Анна Валерьевна. Микробиологическая характеристика, механизмы устойчивости к антибиотикам и молекулярная эпидемиология резистентных форм респираторных патогенов и госпитальных грамотрицательных бактерий
Год: 2019

160. Макрушин Кирилл Валерьевич. L-лизин--оксидазы гриба Trichoderma cf. aureoviride Rifai ВКМ F-4268D
Год: 2019

161. Мохаммед Валид Шаабан Фуад. Сравнительный анализ микробных сообществ кишечника личинок жесткокрылых (Coleoptera)
Год: 2019

162. Сазанова Елена Владимировна. Моделирование диагностически значимых свойств Yersinia pestis с использованием авирулентных штаммов
Год: 2019

163. Хитрова Анастасия Сергеевна. Рseudomonas pseudoalcaligenes: биологические свойства, роль в микроценозе ризосферы и ризопланы томата
Год: 2019

164. Хохлова Ольга Евгеньевна. Молекулярно-генетические особенности нозокомиальных и внебольничных MRSA и их роль в развитии инфекционных заболеваний различного генеза
Год: 2019

165. Черемных Ксения Михайловна. Биодеструкция дегидроабиетиновой кислоты актинобактериями рода Rhodococcus
Год: 2019

166. Невмержицький Віталій Васильович Проти­мікробні властивості нових мазевих композицій на основі екстракту хмелю вуглекислотного
Год: 2019

167. Смуток Олег Володимирович L- і D-лактат-селективні окси- доредуктази, рекомбінантні клітини дріжджів Ogataea polymorpha та нанорозмірні матеріали для розробки нових ензиматичних і біосенсорних підходів кількісного аналізу молочної кислоти
Год: 2019

168. Цехмістер Ганна Вікторівна Патогенність Acremonium cucurbitacearum щодо рос­лин огірків та біологічні засоби обмеження його роз­витку
Год: 2019

169. Задерей Наталія Василівна Мікробіо­логічне обґрунтування застосування антисептичних лікарських засобів з декаметоксином при гнійно- запальних захворюваннях стафілококової етіології
Год: 2019

170. Турко Яромир Ігорович Мікробіоценоз сліпої кишки та імунний статус курей-несучок і розробка способу їх корекції
Год: 2019

171. Гончарова Наталія Володимирівна Епізоотологічний моніторинг та серологічна діагностика паратуберкульозу великої рогатої худо­би
Год: 2019

172. Корнієнко Марина Володимирівна Індикація та видова диференціація збудників хламідіозів тварин за полімеразної ланцюгової реак­ції
Год: 2019

173. Воронкова Ольга Сергіївна Біологічні властивості біоплівкотвірних штамів стафі­лококів - компонентів мікробіоти організму людини
Год: 2019

174. Козар Сергій Федорович Теоретичне обґрунтування та управління активністю діазотрофів за їх інтродукції в агроценози сої
Год: 2019

175. Харчук Максим Сергійович Особливості морфології і функціонування волютинових гранул Saccharomyces cerevisiae
Год: 2019

176. Письменна Юлія Борисівна Біорізноманітність, фізіологічні властивості та стійкість до біоцидних засобів мікроміцетів - контамінантів гіпсокартону
Год: 2019

177. Шевченко Любов Анатоліївна Особливості застосування мікробного препарату Поліміксобактерину в технології вирощування кукурудзи для оптимізації продукційного процесу культури
Год: 2019

178. Письменна Юлія Борисівна Біорізноманітність, фізіологічні властивості та стійкість до біоцидних засобів мікроміцетів - контамінантів гіпсокартону
Год: 2019

179. Юр’єва Олена Михайлівна Біологічна активність ендофітних і сапротрофних штамів Penicillium funiculosum Thom
Год: 2019

180. Яцула Ольга Вікторівна Мікробіологічне обґрунтування власти­востей та застосування лікарських антимікробних препа­ратів
Год: 2018

181. Юрчишин Оксана Іванівна Вивчен­ня протимікробної активності екстрактів лікарських рослин флори України відносно шкірних ізолятів мікроорганізмів з різними механізмами MLS-резистентності
Год: 2018

182. Частій Тетяна Володимирівна Мікробіологічна характеристика грибів роду Malassezia та удосконалення методів лабо­раторної діагностики маласезіозів
Год: 2018

183. Христян Геннадій Євгенович Протимікробні властивості нових композитних покриттів для стоматологічних імплантів
Год: 2018

184. Кислинська Анна Сергіївна Формуван­ня і функціонування ендофітної асоціації ґрунтового сапротрофного гриба Chaetonium cochliodes з рослинами гречки посівної
Год: 2018

185. Степанський Дмитро Олександрович Різнобіотопні аутосимбіонти роду Aerococcus та мікро­біологічне обґрунтування їх використання як пробіотиків
Год: 2018

186. Фаустова Марія Олексіївна Мікро­біологічне обґрунтування застосування антисептичних препаратів для профілактики та лікування інфекційно- запальних ускладнень одонтоімплантації
Год: 2018

187. Білявська Людмила Олексіївна Актинобактерії роду Streptomyces і їхні метаболіти у біорегуляції рослин
Год: 2018

188. Александрова Наталья Александровна. Взаимодействие энтерококков, кандид и мукозальных эпителиоцитов в экспериментальных системах
Год: 2018

189. Алиева Аминат Исагаевна. Диагностика неонатальных пневмоний: клинико-микробиологические и иммунологические аспекты
Год: 2018

190. Аль Зубейди Адавия Фадхел Аббаас. Сравнительная оценка биологического действия L- и D- аскорбатов хитозана в отношении условно-патогенных микроорганизмов
Год: 2018

191. Анциферов Дмитрий Викторович. Выделение из кислых шахтных отходов и культивирование сульфатредуцирующих бактерий, перспективных для образования сульфидов металлов
Год: 2018

192. Асташкина Елена Андреевна. Внеклеточные белоксодержащие антигены Staphylococcus aureus и их иммунобиологические свойства
Год: 2018

193. Бабикова Марина Сергеевна. Характеристика микрофлоры свободной ротовой жидкости у лиц, использующих стоматологические ортопедические конструкции, и определение влияния низкоинтенсивного электромагнитного излучения на биопленкообразование у бактерий
Год: 2018

194. Баутиста Эспиноза Хьюго. Активность фитобиоремедиации нефтезагрязненных почв бактериальными консорциумами различных климатических зон
Год: 2018

195. Беланов Сергей Сергеевич. Фенотипическая и генотипическая характеристика штаммов Streptococcus pneumoniae, циркулирующих в Санкт-Петербурге
Год: 2018

196. Бочарова Юлия Александровна. Молекулярно-генетические механизмы устойчивости Pseudomonas aeruginosa к антибиотикам группы карбапенемов
Год: 2018

197. Брагунова Рузанна Муратовна. Лабораторно-экспериментальное исследование влияния композитного пломбировочного материала с антибактериальным эффектом на кариесогенные микроорганизмы полости рта
Год: 2018

198. Буданова Ангелина Андреевна. Исследование поверхностных белковых антигенов бактерий Azospirillum brasilense
Год: 2018

199. Воронина Майя Васильевна. Фитопатогенные бактерии рода Agrobacterium: генетическое разнообразие, диагностика, меры защиты
Год: 2018

200. Евдокимова Вероника Вячеславовна. Разработка препаратов моноклональных антител для идентификации и дифференциации холерных вибрионов О1, О139 серогрупп иммуноферментными методами
Год: 2018ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)