Информатика и информационные процессы


Всего работ:466401. Бабкова Надія Вікторівна Моделі та інформаційна технологія ідентифікації фізичних параметрів високотемпературних процесів
Год: 2017

402. Аль-Судані Мустафа Кахтан Абдулмунем Моделі і метод інформаційної технології забезпе­чення готовності та кібербезпеки інформаційно-керуючих систем розумних будинків
Год: 2017

403. Мельник Каріна Володимирівна Метод і моделі інформацій­ного скринінгу медичної документації в системах підтримки прийняття рішень з неоднозначною інформацією
Год: 2017

404. Верхола Михайло Іванович Теоретико-методологічні основи розроблення інформацій­них технологій для аналізу і налагодження фарбодрукарських систем
Год: 2017

405. Шекета Василь Іванович Мето­дологія моделювання підтримки прийняття рішень у знання- орієнтованих інформаційних технологіях керування бурінням
Год: 2017

406. Лисецький Юрій Михайлович Інформаційні технології підтримки прийняття рішень при побудові корпоративних інтегрованих інформаційних систем
Год: 2017

407. Суровцев Ігор Вікторович Методи та інструментальні засоби інформа­ційної технології визначення концентрації токсичних елемен­тів у навколишньому середовищі
Год: 2017

408. Нетлюх Ольга Петрівна Комп’ютерні технології побудови ситуаційних тренажерів для персоналу енергопідприємств
Год: 2017

409. Хомета Тарас Михайлович Інформаційна технологія фор­мування засобів захисту соціальних інформаційних систем
Год: 2017

410. Козел Віктор Миколайович Моделі та інфор­маційна технологія реінжинірингу інформаційних процесів організаційного управління вищим навчальним закладом
Год: 2017

411. Чирченко Дмитро Вячеславович Система інтелектуальної підтримки прийнят­тя рішень при керуванні процесом збирання енергетичних культур для біогазових установок
Год: 2017

412. Посадська Ірина Сергіївна Моделі та методи структуризації контенту та контрольних тестів в системах автоматизованого навчання
Год: 2017

413. Лифар Володимир Олексійович Моделі, методи та ін­формаційні технології оцінки техногенного ризику об’єктів підвищеної небезпеки
Год: 2017

414. Собчак Андрій Павлович Мето­дологія інформаційної підтримки життєвого циклу продукції віртуальних приладобудівних підприємств
Год: 2017

415. Федина Богдана Іванівна Інформаційна технологія узгодження термо­динамічної взаємодії процесів сушіння книжкових блоків
Год: 2017

416. Гук Ігор Богданович Інформаційна технологія налагодження осьового розподі­лу фарби у фарбодрукарських системах офсетних машин
Год: 2017

417. Сорока Назар Васильович Моделі інформаційної технології проектуван­ня користувацького інтерфейсу інтерактивних електронних видань
Год: 2017

418. Петяк Юрій федорович Інформаційна технологія формування ефектив­ності видавничих і корпоративних систем захисту даних на мобільних пристроях
Год: 2017

419. Савельєв Максим Володимирович Моделі та інструментальні засоби ін­формаційної технології підтримки університетських бізнес- інкубаторів ІТ-компаній
Год: 2017

420. Філімончук Тетяна Володимирівна Методи та інформаційна технологія розподілу завдань в гетерогенних GRID-системах
Год: 2017

421. Чирва Дмитро Петрович Моделі і ме­тоди інформаційної технології автоматизованої діагностики розподілених магістралей передачі інформації
Год: 2017

422. Мирутенко Лариса Вікторівна Інформа­ційні технології формування системи дистанційного навчання вищого навчального закладу
Год: 2017

423. Москаленко Альона Сергіївна Моделі і методи інформаційної технології радіонуклідного діагностування патологій за умови неповної визначеності
Год: 2017

424. Кожухівська Ольга Андріївна Інформаційна технологія прогнозування нестаціо­нарних фінансових процесів і сукупних ризиків
Год: 2017

425. Прохоров Олександр Валерійович Методологічні основи та інформа­ційна технологія створення розподілених інтелектуальних систем
Год: 2017

426. Лучаківський Андрій Олегович Економіко-математичні моделі оціню­вання фінансової стійкості банку
Год: 2017

427. Д’яченко Лілія Іванівна Інфор­маційна технологія обробки експериментальних даних у виробництві та дослідженні напівпровідникових кристалів
Год: 2017

428. Аль-Джасрі Гамаль Халед Мохамед Інформаційна технологія акустичного мультисенсор- ного діагностування течій в теплотехнічному обладнанні
Год: 2017

429. Максименко Юрій Анатолійович Інформаційна технологія підвищення ефективності функціонування технічних засобів розвідки, що дистанційно управляються
Год: 2017

430. Кульчицька Ірина Остапівна Інформаційна технологія корекції та роз­пізнавання спотворених зображень тексту
Год: 2017

431. Заволодько Ганна Едвардівна Методи та мо­делі підвищення якості обробки даних у системі контролю повітряного простору
Год: 2017

432. Бабич Олександр Вікторович Моделі та методи інформаційної технології забезпечення якості проектування компонентно-орієнтованих програм­них систем
Год: 2017

433. Козьяков Сергій Вікторович Моделі та метод автомати­зованого управління інформаційними процесами мотивації фахівців
Год: 2017

434. Варчук Ілона Вячеславівна Інформаційна технологія аналізу та оптимізації тополо­гічної спостережуваності багатозв’язних геоінформаційних систем
Год: 2017

435. Курочкін Віктор Михайлович Метод та технологія автоматизованої обробки даних аерофотозйомки з географічною прив’язкою
Год: 2017

436. Кумченко Юрій Олександрович Інформаційна технологія іден­тифікації персоналу на основі комплексу біометричних параметрів
Год: 2017

437. Доценко Сергій Ілліч Теоретичні основи створення інтелектуальних систем комп’ютерної підтримки рішень при управлінні енергозбережен­ням організацій
Год: 2017

438. Євланов Максим Вікторович Моделі, методи та інформаційна технологія розробки архітектури складних інфор­маційних систем на основі функціональних вимог
Год: 2017

439. Булкін Віталій Іванович Інформа­ційні технології ідентифікації знань в інтелектуальних системах на основі асоціативно-логічних перетворень
Год: 2017

440. Шитікова Олена Вікторівна Інформаційна технологія підтримки процесу випробувань газотурбінних установок назем­ного використання з урахуванням невизначеності
Год: 2017

441. Романчук Катерина Геннадіївна Метод Байєса при оцінці ризиків аварій та управлінні безпекою на гідровузлах
Год: 2017

442. Пановик Уляна Петрівна Інформаційна технологія удосконалення налаштування фарбодрукарських систем офсетних машин
Год: 2017

443. Солодовніков Андрій Сергійович Інформа­ційна технологія синтезу програмної архітектури на основі графової моделі
Год: 2017

444. Бородавка Євгеній Володимирович Методологія ство­рення інформаційної технології автоматизації життєвого циклу будівельних об’єктів
Год: 2017

445. Семко Віктор Володимирович Методологія оптимального управління об’єктом в умовах конфлікту, обмежень та невизначеностей
Год: 2017

446. Шевченко Марія Валеріївна Методологічні основи й інформаційна техноло­гія створення системи моніторингу стану регіонального газопостачання
Год: 2017

447. Єсін Віталій Іванович Моделі і методи забезпечення адаптованості баз даних до змін в предметній області
Год: 2017

448. Турковська Ольга Володимирівна Методи та засоби аналізу процесів землекористування для дослідження емісії вугле­кислого газу
Год: 2017

449. Олоту Олуватосін Давід Методи та моделі управ­ління ресурсами цифрових інформаційних мереж з інтегра­цією телеінформаційних служб
Год: 2017

450. Мельник Валентин Павлович Моделі та інформаційна технологія процесу підтримки прийняття рішень для забезпечення перевезення небезпечних вантажів
Год: 2017ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)