Информатика и информационные процессы


Всего работ:466201. Тупичак Любов Любомирівна Інформаційні технології підтримки управлінських рішень в освітньому процесі з використанням логіко-когнітивних методів
Год: 2020

202. Бережний Андрій Олександрович Методи та інформаційна технологія автоматизованого планування маршрутів польотів безпілотних літальних апаратів для підвищення ефективності пошуку об’єктів
Год: 2020

203. Корнага Ярослав Ігорович Моделі та методи організації та управління гетерогенними розподіленими базами даних з динамічною структурою на основі мережецентричного підходу
Год: 2020

204. Шкурат Оксана Сергіївна Методи та інформаційна технологія оброблення архівних медичних зображень
Год: 2020

205. Маковейчук Олександр Миколайович Моделі, методи та інформаційна технологія побудови і використання візуальних інформаційних структур доповненої реальності
Год: 2020

206. Струзік Владислав Анатолійович Вдосконалення технологій проведення рефакторингу баз даних для інформаційних систем
Год: 2020

207. Комісаренко Олена Сергіївна Інфологічне моделювання процесів створення функціональних матеріалів
Год: 2020

208. Новікова Наталія Олексіївна Інформаційна технологія автоматизації об’єктно-орієнтованого моделювання на основі вимог предметної галузі
Год: 2020

209. Дворецький Михайло Леонідович Моделі та інформаційна технологія оптимізації структури бази даних вузла у корпоративних інформаційних системах
Год: 2020

210. Білощицька Світлана Василівна Ланцюгова ціннісно-орієнтована інформаційна технологія управління розвитком закладів вищої освіти
Год: 2020

211. Добринін Євгеній Вікторович Інформаційна технологія автоматизації технічного діагностування каналів стволів артилерійських гармат за акустичними полями пострілів
Год: 2020

212. Стрєлкіна Анастасія Андріївна Моделі та методи інформаційної технології забезпечення гарантоздатності медичних систем на основі Інтернету речей
Год: 2020

213. Пасєка Микола Степанович Теоретичні та прикладні основи групової дина­міки розроблення програмних систем з використанням хмарної технології
Год: 2019

214. Темніков Володимир Олександрович Моделі і методи контролю та управління функ­ціональністю авіадиспетчерів
Год: 2019

215. Гайдур Галина Іванівна Моделі, методи та інфор­маційна технологія побудови функціонально стійкої інте­лектуальної мережі
Год: 2019

216. Ільїн Микола Іванович Інформаційна техноло­гія екологічного моніторингу процесів забруднення атмос­фери з використанням високопродуктивних обчислень
Год: 2019

217. Ліп’яніна-Гончаренко Христина Володимирівна Інформаційна технологія моделювання та аналізу туристичного попиту на основі когнітивно-статистичного підходу
Год: 2019

218. Ревунова Олена Георгіївна Методи та інформаційна технологія стійкого відновлення сигналів за результа­тами непрямих вимірювань
Год: 2019

219. Андрущенко Валентина Борисівна Інфор­маційні технології наукометричного аналізу на основі моніторингу ресурсів мережі Інтернет
Год: 2019

220. Шарипанов Антон Веніамінович Структурний метод обробки зображень і сигналів при змінній роздільній здатності
Год: 2019

221. Бабешко Євген Васильович Методи комплексування процедур оцінювання та забезпечення функціональної безпеки інформаційно-керуючих систем
Год: 2019

222. Дорошенко Анастасія Юріївна Інформаційна технологія інтелектуального аналізу фактографічних текстових ресурсів
Год: 2019

223. Мороз Ольга Григорівна Комбінаторно-генетичний метод індуктивної побудови моделей складних об’єктів
Год: 2019

224. Ткаченко Василь Володимирович Інформаційна технологія під­тримки прийняття рішень при виникненні надзвичайних ситуацій транскордонного характеру
Год: 2019

225. Соклакова Тетяна Ігорівна Моделі і методи кіберфізичного комп’ютингу для моніторингу та управління соціальними процесами
Год: 2019

226. Горбач Тетяна Вікторівна Інформаційна технологія побудови індивідуальної траєкторії навчання у розподіленому віртуальному університеті
Год: 2019

227. Кириченко Ірина Віталіївна Інформаційна технологія іденти­фікації контенту в системах адаптивного електронного навчання
Год: 2019

228. Терещенко Антон Ігорович Інформаційні техноло­гії забезпечення якості продукції на етапі проектування при процесному підході до менеджменту якості підпри­ємств
Год: 2019

229. Козіс Кристина Вікторівна Інформаційні візуально-аналітичні технології розроб­ки і контролю теплозахисних покриттів твердопаливних ракетних двигунів
Год: 2019

230. Дмитроца Леся Павлівна Моделі, методи та інфор­маційна технологія аналізу процесів зі змінним періодом
Год: 2019

231. Фомін Олександр Олексійович Ін­формаційна технологія вторинної спектрально-статистич­ної ідентифікації нелінійних інерційних об’єктів в системах технічної діагностики
Год: 2019

232. Зєйнієв Тєймур Гідаятович Моделі та методи інформаційної технології аналізу бізнес-процесів у функціонально-орієнтованій організації в умовах невизначеності
Год: 2019

233. Теслюк Тарас Васильович Методи та засоби збору і опрацювання даних в системах управління енергоефективністю підприємства
Год: 2019

234. Поточняк Яна Володимирівна Моделі, методи та інформаційна технологія створення словників предметної області для побудови інформацій­них систем
Год: 2019

235. Грабовська Наталія Романівна Інформаційні технології тривимірної реконструкції зображень металографічних дефектів для ламбертівської моделі відбиття світла
Год: 2019

236. Негоденко Олена Василівна Методи та мо­делі обробки інформації в ІоТ мережах на основі сплайн- фільтрів
Год: 2019

237. Січевська Оксана Іванівна Інформаційні техно­логії формування якості планування та художньо-тех­нічного оформлення книжкових видань
Год: 2019

238. Деркач Марина Володимирівна Моделі та метод інформаційної технології забезпечення функціонування системи моніторингу міського транспорту
Год: 2019

239. Герасименко Костянтин Васильович Інформаційна технологія подавления завад супутни- ковій радіонавігаційній системі на основі адаптивної просторової фільтрації
Год: 2019

240. Нестеров Максим Володимирович Інформаційна технологія підвищення продуктивності баз даних бізнес-критичних систем
Год: 2019

241. Коцюба Ігор Васильович Інформаційна технологія підтрим­ки прийняття рішень для забезпечення кібербезпеки розподілених інтелектуальних електроенергетичних систем
Год: 2019

242. Проніна Ольга Ігорівна Моделі, методи та інформаційна техно­логія підтримки індивідуальних потреб замовника при організації транспортних послуг
Год: 2019

243. Мисник Богдан Вікторович Інтелектуальна мультиагентна технологія оптимізації функціонування підприємств галузі
Год: 2019

244. Журавель Ігор Михайлович Інформаційна технологія авто­матизованого аналізу металографічних та фрактогра- фічних зображень
Год: 2019

245. Столбовий Михайло Іванович Технологія відеореферування на основі кластеризації для інформаційного пошуку
Год: 2019

246. Худов Владислав Геннадійович Методи тематичного сегментування зображень з бортових систем оптико-електронного спо­стереження на основі мурашиних алгоритмів
Год: 2019

247. Кравчишин Віталій Степанович Інтелектуалізація управління комплексною системою генерації електричної енергії
Год: 2019

248. Комар Микола Миколайович Інформаційна технологія керуван­ня повітряним кораблем в умовах зовнішніх збурень та особливих ситуацій у польоті
Год: 2019

249. Волков Олександр Євгенович Інформаційна технологія управління динамічними конфліктними ситуаціями пові­тряних кораблів у масштабі реального часу
Год: 2019

250. Семко Олексій Вікторович Інформаційна технологія інтелектуального управління маршрутизацією в сенсорних мережах варіативної топології за умов обмежень і невизначеностей
Год: 2019ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)