Герасименко Костянтин Васильович Інформаційна технологія подавления завад супутни- ковій радіонавігаційній системі на основі адаптивної просторової фільтрації : Герасименко Константин Васильевич Информационная технология подавления помех супутни- ной радионавигационной системы на основе адаптивной пространственной фильтрации • Название:
 • Герасименко Костянтин Васильович Інформаційна технологія подавления завад супутни- ковій радіонавігаційній системі на основі адаптивної просторової фільтрації
 • Альтернативное название:
 • Герасименко Константин Васильевич Информационная технология подавления помех супутни- ной радионавигационной системы на основе адаптивной пространственной фильтрации
 • Кол-во страниц:
 • 184
 • ВУЗ:
 • у Київському національ­ному університеті імені Тараса Шевченка
 • Год защиты:
 • 2019
 • Краткое описание:
 • Герасименко Костянтин Васильович, асистент кафедри мережевих та інтернет-технологій Київсько­го національного університету імені Тараса Шевченка: «Інформаційна технологія подавления завад супутни- ковій радіонавігаційній системі на основі адаптивної просторової фільтрації» (05.13.06 - інформаційні тех­нології). Спецрада Д 26.001.51 у Київському національ­ному університеті імені Тараса Шевченка
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Міністерство освіти і науки України
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Міністерство освіти і науки України
  Кваліфікаційна наукова
  праця на правах рукопису
  ГЕРАСИМЕНКО КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ
  УДК 621.396
  ДИСЕРТАЦІЯ
  ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОДАВЛЕННЯ ЗАВАД
  СУПУТНИКОВІЙ РАДІОНАВІГАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ НА ОСНОВІ
  АДАПТИВНОЇ ПРОСТОРОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ
  Спеціальність 05.13.06 – Інформаційні технології
  Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
  Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
  результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
  ____________ К.В. Герасименко
  Науковий керівник – Кравченко Юрій Васильович, доктор технічних наук,
  професор
  Київ – 2019  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ПОЗНАЧОК............................................. 17
  ВСТУП........................................................................................................................ 18
  РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ СУПУТНИКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
  СИСТЕМ В УМОВАХ ПОХИБОК У ТРАКТАХ ОБМІНУ ДАНИМИ.
  ПОСТАНОВКА НАУКОВОГО ЗАВДАННЯ ........................................................ 25
  1.1. Аналіз супутникових інформаційних систем................................................ 25
  1.2. Дослідження існуючих способів та засобів забезпечення достовірності
  інформації супутникових систем............................................................................ 33
  1.3. Постановка наукового завдання ....................................................................... 46
  Висновки до розділу 1 .............................................................................................. 52
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ
  СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ КОМПЕНСАЦІЇ ПОХИБОК У
  ТРАКТАХ ОБМІНУ ДАНИМИ............................................................................... 54
  2.1. Аналіз методів забезпечення достовірності інформації................................ 54
  2.2. Розробка методу компенсації похибок в тракту обміну даними .................. 59
  2.3. Рекомендації щодо компенсації похибок обумовлених внутрішніми
  факторами................................................................................................................... 66
  2.4. Метод обробки інформації для забезпечення її достовірності в умовах
  похибок у трактах обміну данимиї.......................................................................... 85
  Висновки до розділу 2 .............................................................................................. 95
  РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ
  ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ АДАПТИВНОЇ ПРОСТОРОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ... 96
  3.1. Розробка методу визначення вагових коефіцієнтів адаптації при обробці
  інформації................................................................................................................... 96
  3.2 Дослідження методу визначення комплексних вагових коефіцієнтів......... 105
  3.3. Метод визначення комплексних вагових коефіцієнтів на основі методу
  спряжених градієнтів .............................................................................................. 132
  Висновки до розділу 3 ............................................................................................ 134
  16
  РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВПРОВАДЖЕННЯ
  ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ......................................................................... 135
  4.1. Структура інформаційної технології.............................................................. 135
  4.2. Апаратна реалізація інформаційної технології компенсації похибок ........ 137
  4.3. Характеристики пристрою компенсації похибок ......................................... 150
  Висновки до розділу 4 ............................................................................................ 155
  ВИСНОВКИ............................................................................................................. 157
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................... 162
  ДОДАТОК А............................................................................................................ 174
  ДОДАТОК Б. АКТИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
  ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ................................................................ 179
  ДОДАТОК В. СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ
  ДИСЕРТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ
  ДИСЕРТАЦІЇ........................................................................................................... 182
 • Список литературы:
 • -
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)