Историография, источниковедение, методы исторического исследования


Всего работ:1400201. Белых Ольга Александровна. Интернет-периодика как источник для изучения российско-американских отношений (вторая половина XX - начало XXI вв.)»
Год: 2017

202. Гусева Наталия Сергеевна. Математические методы исследования аграрной истории России в отечественной историографии (конец 1950-х - начало 1990-х гг.)
Год: 2017

203. Ершова Гузель Николаевна. Документы центрального государственного архива историко-политической документации республики Татарстан - источники по истории общественно-политических объединений Татарстана (1988 - 2007 гг.)
Год: 2017

204. Зяппаров Тимур Ильдусович. Формирование российской университетской арабистики в XIX в. (на примере казанского университета)
Год: 2017

205. Казакова Гандалиф Хабибовна. Романтический историзм и проблема реабилитации средневековой культуры в творческом наследииФ.Р.де Шатобриана
Год: 2017

206. Карначёв Александр Евгеньевич. Двуязычные памятники средневековой греко-латинской образованности в собраниях Петербурга и Москвы. Идентификация и исследование
Год: 2017

207. Ковеля Валерий Валерьевич. М.Н. Тихомиров и его научное наследие: развитие научных концепций и влияние политико-идеологического фактора
Год: 2017

208. Лощенков Алексей Вячеславович. Текст “Быстрый путь” Панчен-ламы Лосанга Еше в системе источников традиции Ламрим
Год: 2017

209. Панова Валентина Игнатьевна. Ипатьевская летопись как источник для изучения православного духовенства Руси в XII веке.
Год: 2017

210. Пашков Сергей Владимирович. Концепция М.П. Погодина начальной истории Руси и ее оценка в отечественной историографии
Год: 2017

211. Попов Виктор Владимирович. Кронштадтские события 1921 г.: историография проблемы
Год: 2017

212. Пронин Александр Алексеевич. Российская эмиграция в отечественных диссертационных исследованиях 1980–2005 гг.
Год: 2017

213. Рубинина Зоя Максимовна. Семейный фотографический архив Левицких (вторая половина XIX – вторая половина ХХ в.) из собрания государственного исторического музея как объект источниковедческого исследования
Год: 2017

214. Савельев Петр Юрьевич. Генезис Российской социал-демократической рабочей партии: Проблемы историографии и источниковедения
Год: 2017

215. Симонова Марина Владимировна. Образ крестьянских вождей XVII–XVIII веков в отечественной историографии: опыт сравнительного анализа
Год: 2017

216. Троянова Елена Владимировна. Проблемы истории и культуры народов Центральной Азии в трудах Ю.Н. Рериха
Год: 2017

217. Цыганова Яна Михайловна. Среднее Поволжье в историко-культурном пространстве Российской империи второй половины XIX – начала XX вв.
Год: 2017

218. Шимбирёва Ольга Александровна. Документальные комплексы архивного фонда Союза русского народа «Письма черносотенцев и других лиц» как источник изучения общественных настроений в Российской империи начала ХХ века
Год: 2017

219. Юмашева Юлия Юрьевна. Историография научных исследований информатизации архивного дела в Российской Федерации (начало 1990-х 2016 гг.)
Год: 2017

220. ТУРАНЛИ ФЕРГАД ҐАРДАШКАН ОГЛУ. КОЗАЦЬКА ДОБА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В ОСМАНСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ПИСЕМНИХ ДЖЕРЕЛАХ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI – ПЕРША ЧВЕРТЬ XVIII СТОЛІТТЯ)
Год: 2017

221. Сидорова Олена Миколаївна Володимир Міяковський (1888 - 1972): життєвий шлях, діяльність та наукова спадщина
Год: 2017

222. Красько Ольга Іванівна Джерела мему­арного характеру другої половини XX ст. - початку XXI ст. з історії Харківського університету
Год: 2017

223. Торопцева Альона Ігорівна Deux annees en Ukraine (1917 - 1919)
Год: 2017

224. Рудюк Андрій Валентинович Розвиток територіальної та муніципальної геральдики в Україні (1991 - 2016 pp.)
Год: 2017

225. Кіцелюк Володимир Васильович Шляхетський галицький рід Березовських у XV - XVIII ст. Генеалогічне дослідження
Год: 2017

226. Слободянюк Михайло Васильович Передумови появи та становлення нарукавної емблематики Сухопутних військ Збройних Сил України (1992 - 2012)
Год: 2017

227. Колибаб’юк Світлана Петрівна Українська історіогра­фія діяльності громадських організацій Галичини у другій половині XIX - 30-х роках XX ст.
Год: 2017

228. Іванов В’ячеслав Олександрович Полі­тика СРСР щодо Фінляндії у 1939 - 1944 pp.: історіографія
Год: 2017

229. Гарасимчук Марія Євгенівна Актові книги Самбірської економії кінця ХУІ - ХУІІ ст.: історико-джерелознавче дослідження
Год: 2017

230. Кравченко Микола Сергійович Діяльність українських націоналістичних політич­них рухів кінця 1980-х - початку 2000-х рр. у мемуарних джерелах
Год: 2017

231. Грицик Лариса Юріївна Студентство в суспільно-політичному житті Наддніпрянської України (друга половина XIX - по­чаток XX ст.): історіографія
Год: 2017

232. Кивгила Ігор Григорович Внесок економістів-аграрників у розбудову сільського господарства УСРР (1921 - 1929 рр.): історіографія
Год: 2017

233. Животівська Діана Миколаївна Наукова і просвітницька діяльність фізико-математичних товариств на теренах України в другій по­ловині XIX - на початку XX ст.: історіографія
Год: 2017

234. Куций Іван Петрович Схід» і «Захід» в українській історіографії (кінець XVIII - початок XX ст.): ґенеза цивілі- заційної ідентичності
Год: 2017

235. Кушлакова Надія Миколаївна Громадсько-наукові об’єднання інженерів промислових регіонів України: друга половина XIX - початок XX ст.
Год: 2017

236. Куценко Сергій Юрійович Становлення та розвиток Інтернет-ресурсів музеїв України
Год: 2017

237. Куксенко Сергій Іванович Взаємовідносини РПЦ з органами вла­ди в Українській PCP у 1940 - 1960-і pp.: історіографія
Год: 2017

238. Агафонов Иван Сергеевич. Осада Новгорода в 1170 г. по письменным источникам
Год: 2016

239. Амир ТеймуриМортеза Шахриар. "Джаханкуша-и хакан" как источник по истории Ирана и Хорасана первой половины ХУ1в.
Год: 2016

240. Амири Мандана Ахмад. Сочинение Амира Махмуда Хондамира « История шаха Исмаила и шаха Тахмаспа «Зейли Хабиб ус-сияр» как исторический источник 1 половины ХУ1в
Год: 2016

241. Андронов Илья Евгеньевич. Межконфессиональная полемика в западноевропейской церковной историографии XVI века
Год: 2016

242. Битнер Кирилл Андреевич. Кумранская редакция «Песен Раба Господня» (свиток 1QIsaa) как историко-культурный источник
Год: 2016

243. Валегина Карина Олеговна. Массовые источники по истории реализации реформы 19 февраля 1861 г. в Тамбовской губернии (опыт количественного анализа структуры наделов и платежей)
Год: 2016

244. Валиев Абдусалом нет. Освещение этнографии таджикского народа в трудах русских дореволюционных исследователей(Х1Х-начало ХХ вв.)
Год: 2016

245. Валиев Абдусаллом нет. Освещение этнографии таджикского народа в трудах русских дореволюционных исследователей( Х1Х-начало ХХвеков)
Год: 2016

246. Вальц Мария Павловна. Рецепция идей немецких ученых в работе А.С. Лаппо-Данилевского "Методология истории"
Год: 2016

247. Головина Ольга Сергеевна. Исторические памятники Древней Руси в дореволюционной отечественной фотографии
Год: 2016

248. Грибков Иван Владимирович. Газеты на оккупированной территории СССР на русском языке в период Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.): источниковедческое исследование
Год: 2016

249. Джобиров Раджабали Фатхуллоевич. Академик А.А. Семенов-исследователь истории и культуры таджикского народа
Год: 2016

250. Емельянов Евгений Павлович. Творческий путь Н.В. Устюгова в контексте развития советской исторической науки
Год: 2016ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Экспрессия молекул – маркеров нейродегенеративных заболеваний в головном мозге и периферических тканях у людей пожилого и старческого возраста Зуев Василий Александрович
Депрескрайбинг в комплексной профилактике гериатрических синдромов в косметологической практике Резник Анна Вячеславовна
Преждевременное старение женщин зрелого возраста: биологические основы концепта и его операционализация в геронтопрофилактике Малютина Елена Станиславовна
Динамика лабораторных показателей, отражающих функциональную активность макрофагальной системы, у пациентов с болезнью Гоше I типа на фоне патогенетической терапии Пономарев Родион Викторович
Особенности мобилизации и забора гемопоэтических стволовых клеток при аутологичной трансплантации у больных с лимфопролиферативными заболеваниями Федык Оксана Владимировна

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)