История науки и техники


Всего работ:207101. Савелова Ольга Алексеевна. История становления и развитие магнитно-резонансной томографии в Сибири: предпосылки, институционализация, практические применения (на примере Международного томографического центра СО РАН)
Год: 2018

102. Стрельцов Олег Борисович. Совершенствование СВЧ техники и технологии направленного изменения структуры и свойств полимерных материалов
Год: 2018

103. Такаева Мадина Атлаевна. Становление и развитие процесса подготовки нефтей на грозненских НПЗ
Год: 2018

104. Фесовець Олег Романович Діяльність В. О. Соковича (1874 - 1953) в контексті розвитку залізничної науки та освіти
Год: 2018

105. Вергунов Віктор Анатолійович Науково-організаційні засади функціонування сільсько­господарської дослідної справи на теренах України (друга половина XIX ст. - початок XXI ст.)
Год: 2018

106. Салата Галина Володимирівна Науково-освітня діяльність професора Л. Д. Проскурякова (1858 - 1926 рр.) в контексті розвитку архітектури мостів (кінець XIX - перша чверть XX століть)
Год: 2018

107. Голова Валентина Вікторівна Науко­во-освітній доробок професора О. П. Лідова у дослідженні переробки органічної продукції (80-ті роки XIX - початок XX століть
Год: 2018

108. Пасічник Наталя Олексіївна Університетська фінан­сово-правова наука і освіта на терені України XIX - поч. XX ст.
Год: 2018

109. Левченко Інна Миколаївна Природ­ничі та медичні товариства на теренах України в другій половині XIX - на початку XX ст.: наукові, просвітницькі та світоглядні засади діяльності
Год: 2018

110. Ящук Віталій Юрійович Діяльність профе­сора В. В. Скопецького у галузі вітчизняної кібернетичної науки (друга половина XX - початку XXI ст.)
Год: 2018

111. Андрианов Александр Львович Зарождение и ранняя история линейного программирования
Год: 2018

112. Кузьменко Наталія Олексіївна Становлення та розвиток наукових досліджень геокосмосу в Україні (друга половина XX - початок XXI століть)
Год: 2017

113. Буц Марина Анатоліївна Внесок академіка В. І. Скока в роз­виток фізіології нервової системи в другій половині XX - початку XXI століття
Год: 2017

114. Яцентій Богдан Романович Професор О. Т. Калачиков (1902 - 1982) - вчений, педагог та організатор сільсько­господарської дослідної справи в Україні
Год: 2017

115. Евсеев Владимир Иванович. РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ: «ФОНО-ЦЕЛЕВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВВ ИНТЕРЕСАХ АРМИИ И ФЛОТА» в 1940-е – 2000-е годы
Год: 2017

116. Масликов Сергей Юрьевич. Астролябия как астрономический инструмент: от Античности до Нового времени
Год: 2017

117. Пєлєвін Євген Юрійович Ді­яльність В. І. Тимофієнка (1941-2007) у контексті розвитку історії архітектури та містобудування в Україні
Год: 2017

118. Абсеметов Марат Оралбаевич. Деятельность эвакуированных ученых в Казахской ССР в 1941-1945 гг.
Год: 2017

119. Глебов Александр Михайлович. Российское военное парусное кораблестроение XVIII–XIX веков: опыт исторической реконструкции
Год: 2017

120. Дружинин Владимир Юрьевич. "Чарака-самхита": история формирования, структура, учения и современное значение
Год: 2017

121. Евсеев Владимир Иванович. Развитие и формирование научного направления: «фоно-целевое информационное обеспечение отечественных космических средств в интересах армии и флота» в 1940-е – 2000-е годы
Год: 2017

122. Масликов Сергей Юрьевич. Астролябия как астрономический инструмент: от Античности до Нового времени
Год: 2017

123. Рындин Александр Игоревич. Гетарилсодержащие красители на основе каменноугольного и нефтехимического сырья: история создания, развития, применения
Год: 2017

124. Федоров Сергей Егорович. История исследований млекопитающих четвертичного периода в Якутии (XVIII-XX вв.)
Год: 2017

125. Царицанская Юлия Юрьевна. «Александр Васильевич Васильев и математика в России в конце XIX – начале XX веков»
Год: 2017

126. Юрчак Еліна Володимирівна Ді­яльність Л. Д. Юрчак у становленні та розвитку вчення про екологічні основи хімічної взаємодії рослин в Україні (60-ті роки XX - початок XXI століття)
Год: 2017

127. Новородовський Валерій Вікторович Аграрна наука у системі УАН - ВУАН - АН УСРР/УРСР (1918 - 1963 рр.)
Год: 2017

128. Бабічук Ірина Віталіївна Науко­ва та педагогічна діяльність академіка ВУАН І. Я. Горба- чевського в контексті розвитку біохімічної науки (кінець XIX ст. - 40-і роки XX ст.)
Год: 2017

129. Сиченко Ірина Анатоліївна Про­фесор В. Г. Бажаєв: інтелектуальна спадщина фундатора вітчизняної аграрно-економічної науки та освіти (кінець XIX - початок XX століття)
Год: 2017

130. Косенко Росана Олександрівна Історія становлення та розвитку гетерозис­ної селекції соняшнику в Україні (друга половина XX - поча­ток XXI ст.)
Год: 2017

131. Клубук Віталій Вікторович Становлення та розвиток науково-організа­ційних засад зрошуваного землеробства Південної України (друга половина XIX - початок XXI століть)
Год: 2017

132. Чумаченко Ольга Анатоліївна Розвиток галузі авіа- двигунобудівної промисловості в УРСР 1950-х - початку 1990-х рр.
Год: 2017

133. Сінягіна Катерина Андріївна Діяльність Г. А. Гамова (1904 - 1968) в контексті розвитку фізичної науки (20 - 70-ті рр. XX ст.)
Год: 2017

134. Донська Марія Дмитрівна Розвиток методів і тех­нологій очищення води в Національній академії наук України (30-ті рр. XX ст. - початок XXI ст.)
Год: 2017

135. Дем’яненко Андрій Борисович Історичні, політико-ідеологічні, соціокультурні і ментальні виміри євро­пейської дійсності другої половини 70-х років XX ст. - пер­шого десятиліття XXI ст. у творах Олександра Зінов’єва
Год: 2017

136. Дацків Людмила Вадимівна Становлення та розвиток біотехнології рослин в Україні
Год: 2017

137. Зіборова Ірина Володимирівна Діяльність П. А. Кочубея (1825 - 1892) в контексті становлення та розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи
Год: 2017

138. Радогуз Сергій Анатолійович Професор B. Л. Кирпичов (1845 - 1913) - вчений, освітянин та один із організаторів вітчиз­няної технічної науки
Год: 2017

139. Повисша Марина Анатоліївна Діяльність М. Л. Щукіна (1848-1924) в контексті розвитку залізничного транспорту
Год: 2017

140. Аллахвердян Александр Георгиевич. "Динамика научных кадров в советской и российской науке: сравнительно-историческое исследование (середина ХХ – начало ХХI вв.)"
Год: 2016

141. Литвинова Ольга Геннадьевна. Инженерно-технологические аспекты строительства водных коммуникаций России в XVIII – первой четверти XX в. (на примере Обь-Енисейской соединительной водной системы)
Год: 2016

142. Мануйлова Екатерина Григорьевна. Эколого-биологические аспекты становления радиоэкологии и радиоэкологического мониторинга в России
Год: 2016

143. Петренко Александр Николаевич. Лев Ильич Мечников и его научное наследие
Год: 2016

144. Степанчук Юлия Васильевна. Вклад учёных НИС "Витязь" в развитие океанологии (1949-1979 гг.)
Год: 2016

145. Юсупова Татьяна Ивановна. Советско-монгольское научное сотрудничество: проблемы становления, развития и основные результаты (1921–1961 гг.)
Год: 2016

146. Аслаева Роза Наилевна. Развитие технических средств транспорта нефти и нефтепродуктов по внутренним водоемам
Год: 2015

147. Валькова Ольга Александровна. Женщины-естествоиспытатели Российской империи (конец XVIII-начало XX в.)
Год: 2015

148. Гимаева Алина Рашитовна. Развитие технологий производства метанола и диметилового эфира на малодебитных и труднодоступных месторождениях
Год: 2015

149. Зубаиров Тимур Артурович. Развитие технологий изготовления и применения труб из полимерных и композитных материалов
Год: 2015

150. Лалаев Кирилл Эдуардович. Интенсификация производства и транспортировки углеводородного сырья в северных районах Западной Сибири
Год: 2015


[1] [2] [3] [4] [5]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)