Книговедение, библиотековедение, библиографоведение


Всего работ:761. Зінько Оксана Ярославівна Професійна діяльність Романа Луцика (1900–1974): бібліотечний, бібліографічний, книгознавчий аспекти
Год: 2024

2. Гвоздецька Марія Андріївна Наукові каталоги кириличних стародруків як складник бібліографії книжкових пам’яток
Год: 2024

3. Толмач Марина Сергіївна Цифрова компетентність як інтегральна характеристика професійної діяльності бібліотечних фахівців
Год: 2024

4. Курганова Олена Юріївна Від образу до художньої структури: стиль бароко в українській богослужбовій книзі кінця XVI–XVIII ст.
Год: 2023

5. Хрущ Світлана Сергіївна Формування інноваційного медіапростору в публічних бібліотеках України
Год: 2023

6. Вакульчук Ольга Анатоліївна Багатотиражні газети України як феномен радянської преси (1917–1941 рр.)
Год: 2022

7. Шаповал Андрій Іванович Володимир Миколайович Перетц (1870–1935) як вчений-українознавець, археограф, бібліограф, бібліофіл та дослідник рукописних і книжкових пам’яток
Год: 2021

8. Петренко Оксана Валеріївна Дитяча книга на теренах України: видавничий і статистично-обліковий аспекти (друга половина ХІХ ст. – початок ХХІ ст.)
Год: 2021

9. Шкурко Олена Петрівна Управління якістю обслуговування користувачів наукових бібліотек закладів вищої освіти України
Год: 2021

10. Плахтій Альона Миколаївна Публічні бібліотеки в системі інформаційно-комунікаційного забезпечення електронного урядування в Україні
Год: 2021

11. Маранчак Микола Миколайович Стратегії репутаційного інтернет-маркетингу публічних бібліотек України
Год: 2021

12. Колоскова Галина Валеріївна Бібліотечно- інформаційний потенціал регіону: організаційно-функціональний аспект
Год: 2021

13. Мазур Олександр Леонідович Музичні архівні фонди радіокомпаній в умовах цифровізації
Год: 2021

14. Левченко Наталія Петрівна Відкриті електронні ресурси у діяльності бібліотек закладів вищої освіти: специфіка формування, управління, доступ
Год: 2020

15. Дубас Тетяна Петрівна Науково-видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: напрями, тенденції змін, перспективи (1991–2019)
Год: 2020

16. Медведєва Анжеліка Сергіївна Бібліометричні дослідження в бібліотеках як інструментарій моніторингу наукової діяльності
Год: 2020

17. Островська Олена Миколаївна Інформаційні ресурси мережі військових бібліотек України: стан та перспективи розвитку
Год: 2020

18. Назаровець Марина Анатоліївна Цифрові інструменти підтримки наукової комунікації у бібліотеках закладів вищої освіти
Год: 2020

19. Мацюк Галина Ростиславівна Тезаурус як інструмент інформаційного забезпечення міждисциплінарних наукових досліджень
Год: 2020

20. Гарагуля Сергій Сергійович Електронна бібліотека як інтегратор джерел наукової інформації
Год: 2019

21. Бруй Оксана Миколаївна Збалансована система показ­ників у стратегічному управлінні бібліотекою
Год: 2019

22. Половинчак Юлія Миколаївна Бібліотека в систе­мі мережевих інтерактивних практик формування націо­нальної ідентичності
Год: 2019

23. Липак Галина Ігорівна Формування консолідованих інформа­ційних ресурсів бібліотек, архівів та музеїв територі­альних громад
Год: 2019

24. Збанацька Оксана Миколаївна Документ­на евристика в системі соціальних комунікацій: бібліоте­кознавчий аспект
Год: 2019

25. Сокур Олена Леонідівна Взаємодія бібліотек наукових установ Національної академії наук України у формуванні вітчизняного наукового інформаційного простору: науково-організаційне забезпечення
Год: 2019

26. Сенченко Оксана Миколаївна Книга як інструмент «М’якої сили» в інформаціно-мережевих війнах
Год: 2019

27. Мар’їна Олена Юріївна Бібліотеки України у цифровому медіапросторі: теоретико-методологічні засади розвитку
Год: 2018

28. Сенченко Оксана Миколаївна Книга як інструмент «м’якої сили» в інфор­маційних війнах
Год: 2018

29. Потіха Андрій Леонідович Засоби ма­сової комунікації політичних партій в інформаційно-ана­літичній діяльності бібліотек України (1990 - 2010-ті рр.)
Год: 2018

30. Желай Оксана Петрівна Розви­ток вітчизняного бібліотечного електронного сервісу
Год: 2018

31. Шендрик Ольга Олегівна Міжнародне співробітництво публічних бібліотек України (90-ті рр. XX ст. - поч. XXI ст.)
Год: 2018

32. Апшай Марія Василівна Регіональні бібліотекознавчі дослідження: стан, проблеми, тенденції
Год: 2018

33. Пестрецова Ольга Олександрівна Інформаційно-правове обслугову­вання в діяльності бібліотеки як соціально-комунікаційного центру
Год: 2018

34. Коновал Людмила Володимирівна Інформаційні потреби користувачів наукових бібліотек: стан і перспективи розвитку в умовах електронної комуніка­ції
Год: 2018

35. Перенесієнко Ігор Петрович Організація тема­тичного доступу до електронних бібліотечних колекцій
Год: 2018

36. Грабар Наталя Григорівна Система професійного спілкування в соціокомунікативному середовищі бібліотечної сфери
Год: 2018

37. Горова Світлана Валеріївна Глобальна інформатизація і розвиток бібліотечної сфери в формуванні особи інфор­маційного суспільства
Год: 2018

38. Булах Тетяна Дмитрівна Рекламна комунікація в книжковій галузі: теоретико-методологічний аспект
Год: 2018

39. Бережна Ксенія Сергіївна Публічні бібліотеки Укра­їни: вектори модернізації в інформаційному суспільстві
Год: 2018

40. Лоштин Назарій Тарасович Бібліотеки монастирів Львівської латинської митрополії XW - XVIII ст.: книгознавчі аспекти
Год: 2018

41. Каращук Оксана Миколаївна Бібліотеки в розвитку системи національних інформаційних комунікацій
Год: 2018

42. Черняк Ірина Володимирівна Внесок О. С. Сокальського у розвиток бібліо­течної науки та освіти України
Год: 2018

43. Струнгар Валерія Валеріївна Бібліотеч­на складова в системі суспільного використання соці­альних медіа
Год: 2018

44. Шевцова Юлія Олександрівна Бібліотекознавчі журна­ли провідних країн Європи як канал професійної кому­нікації
Год: 2018

45. Гнатенко Людмила Анатоліївна Палеографічно-орфографічна атрибуція укра­їнських кириличних уставних та півуставних кодексів кінця XIII - початку XVII ст.
Год: 2018

46. Лобузін Іван Володимирович Цифрові колекції наукової бібліотеки: організація інформаційних ресурсів та мере­жевої комунікації
Год: 2018

47. Кулик Євгенія Володимирівна Інноваційні інтерактивні канали взаємодії бібліотек з юнацькою аудиторією як засіб модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва в Україні
Год: 2016

48. Бикова Ольга Миколаївна. Комунікаційно-жанрові модифікації репортажу в сучасній українській пресі (за матеріалами періодичних видань 2000 - 2012 рр.)
Год: 2015

49. Бірюкова Тетяна Леонідівна. Бібліотека в системі документних комунікацій: функціональний аспект
Год: 2015

50. Глазунова Людмила Володимирівна. Бібліографознавство в Україні на сучасному етапі: організаційно-управлінський аспект
Год: 2015


[1] [2]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)