КНИЖКОВА ГРАФІКА РОБЕРТА ЛІСОВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ХХ СТОЛІТТЯ
 • скачать файл:
 • Название:
 • КНИЖКОВА ГРАФІКА РОБЕРТА ЛІСОВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ХХ СТОЛІТТЯ
 • Альтернативное название:
 • КНИЖНАЯ ГРАФИКА Роберта Лисовского В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОГО Изобразительное искусство ХХ ВЕКА
 • Кол-во страниц:
 • 363
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
  ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА

  На правах рукопису


  МЕЛЬНИК
  Оксана Ярославівна

  УДК 76.038.532:766.012(477)

  КНИЖКОВА ГРАФІКА РОБЕРТА ЛІСОВСЬКОГО
  В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО
  ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ХХ СТОЛІТТЯ

  Спеціальність 17. 00. 05 образотворче мистецтво  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата мистецтвознавства

  Науковий керівник
  ЯЦІВ Роман Миронович
  кандидат мистецтвознавства  Львів 2009
  ЗМІСТ

  ВСТУП.................................................................................................................4
  РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ...........................................................................................................10
  1.1. Стан наукової розробленості теми
  1.2. Методологічна основа роботи ............................................................................26
  1.3. Джерельна база дослідження...................................................................................27
  Висновки до розділу........................................................................................................28
  РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ У 19101930-х РОКАХ ТА СТАНОВЛЕННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ Р. ЛІСОВСЬКОГО.........................................................................29
  2.1. Історичні передумови формування художньо-образної системи графічного мистецтва України першої третини ХХ століття.........................................................29
  2.2. «Школа Г. Нарбута» та її роль у відродженні високого рівня української книжкової графіки...........................................................................................................44
  2.3. Вплив графічної майстерні Г. Нарбута на формування творчої oсобистості
  Р. Лісовського..................................................................................................................50
  Висновки до розділу........................................................................................................60
  РОЗДІЛ 3. ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ Р. ЛІСОВСЬКОГО ТА ЗАГАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ХХ СТОЛІТТЯ............................................63
  3.1 . Основні етапи творчої біографії Р. Лісовського....................................................63
  3.2. Формування мистецького світогляду Р. Лісовського та зорієнтованість його творчого мислення у 1910-х роках.................................................................................67
  3.3. Цілісність художньо-естетичних пошуків Р. Лісовського у 19201930-х роках..................................................................................................................................76
  3.4. Концептуальні засади творчості Р. Лісовського у другій половині
  ХХ століття......................................................................................................................94
  Висновки до розділу......................................................................................................100
  РОЗДІЛ 4. ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРАФІЧНИХ ТВОРІВ Р. ЛІСОВСЬКОГО У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НОВОГО ОБРАЗУ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ ХХ СТОЛІТТЯ..............................................103
  4.1. Структура графіки Р. Лісовського........................................................................103
  4.2. Особливості графічно-композиційних вирішень у творах книжково-журнальної та газетної графіки Р. Лісовського...............................................................................112
  4.3. Специфіка шрифтів як структурного елементу графічних
  творів Р. Лісовського.....................................................................................................134
  4.4. Поєднання функціональності та естетики у творах прикладної графіки
  Р.Лісовського..................................................................................................................142
  4.5. Поетика образу у творах оригінальної графіки Р. Лісовського.........................153
  4.6. Значення творчого досвіду Р. Лісовського як графіка для історії українського образотворчого мистецтва............................................................................................157
  Висновки до розділу......................................................................................................165
  ВИСНОВКИ........................................................................................................169
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................175
  ДОДАТКИ: А (18 таблиць); Б (перелік творів, 169 ілюстрацій); В (12 фотокопій).  ВСТУП

  На тлі української культури перших десятиліть ХХ ст. суттєво зростає статус графіки яка, у контексті загальноєвропейської переорієнтації мистецтва на «виробничі потреби», спрямовується у річище нестанкових прикладних форм. Книга сприймається як ідеальне середовище для вирішення художниками новітніх завдань, а книжково-журнальна та ужиткова графіка стають пріоритетними в образотворчому мистецтві й залучають до творчої праці велику кількість митців.
  У пошуках найбільш відповідної форми розвитку українського мистецтва з чіткими національними ознаками, нове покоління художників наполегливо звертається до культурного досвіду різних історичних епох, до художніх традицій українського народу, вбачаючи в їхніх мистецьких явищах як естетичний, так і духовний сенс. Особливе місце у процесі становлення нової національної графічної школи належить Георгію Нарбуту. Він не лише вивів на якісно новий рівень графічне оформлення української книги та поліграфічної продукції, але й мав уплив на ціле покоління українських художників-графіків, покликавши до життя яскраве та непересічне явище українського образотворчого мистецтва нарбутівську школу.
  Серед учнів та послідовників Г. Нарбута виділяється універсальна за діапазоном творчості постава Роберта Лісовського (18931982), чий мистецький доробок репрезентує найкращі націозорієнтовані вартості українського мистецтва ХХ ст. співзвучні з динамічними змінами в загальній системі європейської естетичної культури.
  Актуальність теми. Враховуючи те, що у 2000-х роках зростає міжнародний авторитет української художньої культури, гостро актуальним для мистецтвознавства залишається поглиблення наукових моделей розгляду найбільш значимих мистецьких явищ. До пріоритетних належить, зокрема, вивчення творчих досвідів провідних персоналій образотворчого мистецтва по усій конфігурації національного модернізму, одним із найпомітніших представників якого був і Р. Лісовський. Незважаючи на те, що більшу частину свого життя Р. Лісовський провів на еміграції, його життєвий і творчий шлях становить важливу ланку в ланцюгу культурно-мистецької спадщини України. Книжково-журнальна графіка художника до 70-х рр. ХХ ст. послідовно репрезентувала ідейно-естетичну платформу нарбутівської школи, демонструючи пріоритет «національної» форми українського образотворчого мистецтва, як магістрального шляху його розвитку у ХХ ст.
  Пропонована дисертація є першою спробою комплексного відтворення цілісності творчого досвіду художника, визначення його ролі й місця у мистецькому житті України.
  Враховуючи такі аспекти, як загальні тенденції українського книжкового мистецтва в історичному зрізі; характер соціокультурних явищ першої третини ХХ ст., як однієї з умов утвердження нових прогресивних тенденцій в тогочасному образотворчому мистецтві; беручи до уваги педагогічні установки та естетичні ідеали митця, в роботі передбачається здійснити наукову систематизацію всього мистецького доробку Р. Лісовського та конкретизувати вагу його внеску у скарбницю українського та світового образотворчого мистецтва XX ст. Дослідження мистецької концепції Р. Лісовського на основі творів книжково-журнальної та прикладної графіки сприятиме належній оцінці його творчості та дозволить визначити їй відповідне місце серед подібних пам’яток української та світової культури.
  Метою даної наукової роботи є наукова реконструкція цілісного образу Р. Лісовського та його мистецької концепції; вияв художньо-естетичних особливостей його творів у галузі книжкової графіки; визначення місця художника та його творчого доробку в історії українського образотворчого мистецтва. Для досягнення цієї мети сформульовано наступні завдання:
  висвітлити особливості мистецького процесу в Україні у зазначений період та розглянути процес становлення новітньої української графічної школи;
  визначити найістотніші риси мистецької школи Г. Нарбута та виявити суть спадкоємності художньо-стильової концепції його графіки у творчому досвіді Р. Лісовського;
  дослідити мистецький шлях художника, виявити найважливіші етапи та маловідомі факти його творчої біографії; на конкретному фактологічному матеріалі проаналізувати особливості творчого мислення Р.Лісовського, його світогляд, естетичні ідеали;
  систематизувати творчу спадщину Р. Лісовського, ввести в науковий обіг твори, які досі не згадувались у спеціальній літературі;
  провести мистецтвознавчий аналіз графічних творів художника, розкрити особливості їх структурно-композиційних та образно-змістових вирішень;
  дослідити специфіку шрифту як структурного елемента графіки Р.Лісовського, та з’ясувати його композиційну і змістову роль у роботах митця;
  визначити місце Р. Лісовського в контексті розвитку українського образотворчого мистецтва ХХ ст.
  Об’єктом дослідження є творчість Р. Лісовського у сфері графіки, його судження про мистецтво у тісному зв’язку з набутками його сучасників творців книжкової графіки, на тлі мистецьких процесів в Україні та Європі у 2070-ті рр. ХХ ст.
  Предметом дослідження є художньо-образні, графічно-композиційні та стилістичні особливості книжкової графіки Р. Лісовського, а також концептуальні ідеї українського модернізму та постмодернізму, в річищі яких розгорталася індивідуальна творча програма митця.
  Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1910-х по 1970-ті роки − час активної творчої діяльності Р. Лісовського в Україні та поза її межами.
  Територіальні межі дослідження пов’язані з місцями перебування та діяльності Р. Лісовського: Миргород, Київ, Львів (Україна), Варшава (Польща), Берлін (Німеччина), Прага (Чехословаччина), Джезі, Рим (Італія), Лондон (Велика Британія).
  Методологія дослідження. Для досягнення поставленої мети у даному дисертаційному дослідженні базовим є метод мистецтвознавчого аналізу. При роботі з літературними джерелами застосовані порівняльний та аналітичний методи. Синхроністичний та історико-діахронний методи дослідження використано для з’ясування характеру історико-культурних процесів. Проблемно-хронологічний метод був застосований при викладі матеріалу в хронологічній послідовності, метод періодизації при виокремленні певних етапів творчого шляху художника. Під час систематизації матеріалу залучено метод індукції, а оригінальні твори митця були досліджені із застосуванням зіставно-типологічного методу, а також методів композиційного та мистецтвознавчого аналізу.
  Джерела дослідження оригінальні твори, книжкова та журнальна графіка Р. Лісовського та його сучасників, архівні матеріали, публікації у наукових виданнях, наукова література.
  Наукову новизну роботи характеризують наступні положення:
  за сукупністю ідейно-творчих та структурно-образних рис у графічних працях Р. Лісовського розвинуто думку щодо приналежності митця до школи Нарбута та доведено послідовність його творчої програми в контексті репрезентації ідей цієї школи до 1970-х рр.;
  у максимально повному обсязі розкрито художньо-естетичну природу творчості Р.Лісовського та надано комплексну наукову оцінку його мистецькій спадщині;
  здійснено мистецтвознавчий аналіз графічних робіт митця, наочно розкрито особливості їх стилістичних та графічно-композиційних вирішень. За виявленими ознаками структуровано твори книжково-журнальної та прикладної графіки;
  досліджено та класифіковано шрифт, як важливий структурний елемент графічних творів Р. Лісовського;
  проведено максимально вичерпну наукову каталогізацію графічних праць художника; введено у науковий обіг значну кількість робіт, які до цього часу перебували поза межами досліджень спеціалістів;
  визначено роль і місце Р. Лісовського у мистецьких процесах України ХХ ст.
  Практичне значення роботи полягає у збагаченні історії та культури України, шляхом повернення із забуття творчого надбання Р. Лісовського. Результати та висновки дослідження, його фактичний та ілюстративний матеріал можуть бути використані для наукової реконструкції цілісної картини художнього процесу України ХХ ст., а також слугуватимуть додатковим аргументом для переосмислення творчої спадщини багатьох інших українських митців-емігрантів. Також результати дослідження можуть стати підставою для створення в місцях перебування митця різноманітних форм вшанування його імені.
  Матеріали дисертації можуть використовуватися при розробці як загального, так і спеціального курсу лекцій з історії українського образотворчого мистецтва та історії української культури, а також на практичних заняттях із вивчення основ композиції, шрифтів, проектної графіки, графічного дизайну та дизайну книги. Поданий у дисертації значний ілюстративний матеріал може бути творчо використаний сучасними графіками та дизайнерами.
  Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертація пов’язана фундаментальним дослідженням інституту народознавства НАН України «Українське мистецтво: художньо-стильова еволюція та проблеми творчої індивідуальності» (державний реєстраційний номер 0109U001692). Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні Вченої ради Інституту народознавства НАН України (протокол № 1 від 24. 01. 2006).
  Апробація основних положень. Основні положення дисертації були представлені та обговорювались на наукових конференціях: Наукова конференція професорсько-викладацького складу ХДАДМ за підсумками роботи у 2006/2007 н. р. (Харків, травень 2007 р.) у доповіді «Дослідження творчості Роберта Лісовського в мистецтвознавчих розвідках ХХ ст.»; Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу наукових працівників та аспірантів УАД (Львів, лютий 2008 р.) у доповіді «Графічна спадщина Роберта Лісовського у львівських виданнях 2030-их рр. ХХ ст.»; Всеукраїнська науково-методична конференція «Дизайн-освіта 2008: умови адаптації до європейського освітнього та наукового простору» (Харків, квітень 2008 р.) у доповіді «Прикмети національного в творчості Роберта Лісовського періоду еміграції (1927 1970)».
  Зміст дисертації відображено в 14 публікаціях, що містять основні положення та результати дослідження.
  Структура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження. Робота (174 сторінки основного тексту) містить вступ, чотири розділи, висновки, список використаних джерел (233 позиції). Додатки оформлені окремою книгою: додаток А (18 таблиць), додаток Б (169 ілюстрацій), додаток В (12 фотокопій).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  В Україні стиль модерну набув неповторного етнічного забарвлення. В образотворчому мистецтві початку ХХ ст. спостерігається, з одного боку, загальноєвропейська тенденція тіснішого залучення до транснаціональних художніх процесів і взаємопроникнення мистецьких ідей, а з іншого постає питання пошуку найбільш відповідної національної форми розвитку українського мистецтва. На цьому ґрунті розгортаються програмні мистецькі засади таких видатних особистостей як В. Кричевський, М. Бойчук, Г. Нарбут О.Кульчицьката ін. Художні пошуки та стильові новації цих універсальних, за діапазоном творчості, митців стають справжньою школою для цілої генерації художників-графіків, зорієнтовуючи їх творчий пошук до українського традиційного мистецтва та культурного досвіду попередніх історичних епох, як до найбільш виразної ідейно-ціннісної джерельної бази.
  Непересічна роль у розквіті української графіки належить, без сумніву, Г. Нарбуту. Стратегічною метою його творчо-педагогічної системи була «графічна й духовна українізація», виховання художника-графіка з «українським» обличчям, синтетичним мисленням, здатного осягнути високі здобутки національного мистецтва і творити нові естетичні цінності, підносячи українське мистецтво до світового рівня. Творчість цього митця без перебільшення перевернула світогляд цілого покоління вітчизняних художників-графіків. Саме ж поняття «школа Нарбута» міцно утвердилося в українському образотворчому мистецтві першої половини ХХ ст., ставши, фактично, загальнонаціональним художнім явищем у просторі формально-образних пошуків української графіки.
  Проведене дослідження на тему: «Книжкова графіка Роберта Лісовського в контексті розвитку українського образотворчого мистецтва ХХ століття» дає підстави сформулювати наступні висновки:
  1. Естетичні та формальнi ідеї нарбутівської школи мали вирішальний вплив на формування мистецької концепції Р. Лісовського. Будучи безпосереднім учнем Г. Нарбута, він мав змогу «зсередини» дослідити і переосмислити творчий метод свого наставника, осягнути теоретичні засади його вчення, внутрішньо прийняти його бачення національної моделі та дальшого розвитку української модерної графіки. Г.Нарбут відкрив для Р. Лісовського естетичне багатство барокової культури та традиційного народного мистецтва. Він же спрямував художника на використання модерних пластичних засобів та сучасних композиційних схем, заклавши підвалини майбутнього стилю Р. Лісовського та сформувавши низку притаманних графічній творчості Р. Лісовського рис, як от: обов’язкова попередня аналітична робота; цілісний підхід до композиційного вирішення обкладинки; розробка стилістично та композиційно відповідного шрифту; образне узагальнено-символічне світобачення та відповідне формальне вираження ідеї; культивована «графічність» творів; відповідність графічних матеріалів до друкарських процесів.
  2. У контексті творчої біографії художника встановлено п’ять основних періодів: 1) дитинство і навчання у Миргородській мистецько-промисловій школі ім. М. В. Гоголя (18931908 рр.), 2) київський (19101921 рр.), 3) львівський (19221927 рр.), 4) празький (19291945 рр.) та лондонський (1950 кінець 70-х рр.) етапи. Саме у рамках запропонованих часових відрізків найкраще прослідковується становлення Р.Лісовського як видатного графіка і громадського діяча. Зокрема під час першого періоду відбулося формування характеру, особистісних якостей та професійних пріоритетів майбутнього митця. Самобутність національних мистецьких традицій на яку були зорієнтовані учні гоголівської школи майже на підсвідомому рівні запрограмувала стремління Р. Лісовського до дальшого творчого пошуку, увиразнивши в його естетичній свідомості відповідні мистецькі орієнтири. Київський період життя став вирішальним у процесі становлення творчої постави митця. Це був час здобуття фахової освіти та паралельного інтенсивного занурення у бурхливе мистецько-інтелектуальне середовище Києва, тісного спілкування із творчою та політично активною молоддю. У цій атмосфері еволюціонувало мислення митця як в образотворчій, так і національно-політичній площині. Львівський період був позначений активною творчою та громадською працею Р. Лісовського. Багатоманіття його мистецьких зацікавлень, вагомі досягнення у галузі книжкової та ужиткової графіки сприяли входженню художника до авангарду мистецького життя Львова 1920-х рр. Загалом, і київський, і львівський, і празький етапи були позначені працею Р.Лісовського в атмосфері безперервного мистецького діалогу з молодими та досвідченими художниками, абсорбуванням нових ідей і мистецьких концепцій. Все це найкраще проглядається у створених в цей час графічних роботах. Натомість, певною мистецькою ізоляцією пояснюється більш одноманітна діяльність митця у Лондоні.
  3. За результатами проведеного дослідження вдалося узагальнити та систематизувати сукупний творчий доробок Р.Лісовського, розшукати цілу низку важливих робіт, які досі залишалися невідомими для мистецтвознавців. При цьому, необхідно особливо відзначити значну ширину діапазону графічних спеціалізацій, до яких звертався Р. Лісовський. Його мистецький спектр охоплює такі напрями: а) книжкова та газетно-журнальна графіка: обкладинка, графічний паспорт, віньєтка, заставка, шрифт; б) прикладна графіка: видавнича марка, поштова марка, емблема, печатка, відзнака, екслібрис, грамота, цеглина, плакат, упаковка; в) оригінальна графіка: рисунки, замальовки, акварелі.
  4. У дисертації наочно демонструється, що саме книжково-журнальна графіка Р. Лісовського репрезентує найбільш вагому та мистецьки вартісну сферу його професійної діяльності. Залучивши до широкого наукового обігу більше ста обкладинок художника в роботі доведено, що у контексті полістилізму українського образотворчого мистецтва перших десятиліть ХХ ст. пріоритетним для становлення творчої постаті Р. Лісовського виступили культурне річище необароко, ознаки якого наявні майже у кожному творі книжкової і прикладної графіки митця. Водночас треба підкреслити, що чимала кількість робіт художника позначена й рисами експресіонізму, а також, дещо рідше, конструктивізму, однак, вони жодним чином не затіняють традиційні національні (необарокові) мотиви. Стилістично обкладинки Р.Лісовського було б найбільш доцільно розділити на дві умовні групи: 1) необарокові «класичні» обкладинки; 2) обкладинки, у пластичній мові яких ознаки необароко поєднані з експресіоністичними та конструктивістськими прийомами творення образу.
  Рисами індивідуального почерку митця є округла (іноді кутаста) форма декоративних елементів, особливе співвідношення чорного та білого (часто 1:1), висока виконавська культура, яскраво виражений нахил до декоративності.
  5. Детальний аналіз усього масиву обкладинок Р.Лісовського дає підстави стверджувати, що незалежно від стильових ознак вони часто мають спільні структурно-композиційні вирішення. Виходячи з цього, зазначені графічні праці систематизовані за такими параметрами: 1) обкладинки із замкненою статичною композицією, вираженою вертикальною віссю симетрії та віньєтним мотивом (барокового чи експресивного звучання); 2) обкладинки зі замкненою статичною композицією з вертикальною віссю симетрії та сюжетною віньєткою; 3) обкладинки з відкритою асиметричною композицією та сюжетним мотивом (із традиційною чи експресіоністичною пластичною мовою); 4) обкладинки, основним композиційним елементом яких є орнаментальна (сюжетна) рама; 5) обкладинки із самостійною композиційною структурою.
  6. У роботі констатовано, що особливе місце в загальній структурі графіки Лісовського належить шрифту. Шрифти Р. Лісовського є підкреслено матеріальними, контрастними та виразно пластичними. Їм притаманна гнучкість у способі композиційного-змістового та стилістичного єднання з образотворчим чи орнаментальним мотивом. У цілому, ці шрифти систематизовано наступним чином: 1) мальовані шрифти на основі уставу чи півуставу прямі або нахилені, що диференціюються, за формою засічок; 2) мальовані шрифти на основі скоропису; 3) мальовані шрифти на основі стилізованих під кирилицю антикви і гротеску (з засічками чи без них). У дисертації показано, що Р. Лісовський доволі активно користався набутками історичних взірців, спрямовуючи свої шрифтові розробки на пошук їх осучасненого «українського» характеру. Загалом можна констатувати, що шрифтові розробки Р. Лісовського стали важливою складовою у процесі формування українського художнього шрифту, справивши вплив на становлення сучасної української поліграфічної стилістики.
  7. Як засвідчує проведений аналіз, вагому частину творчого спадку Р. Лісовського складають твори прикладної графіки розроблені для: 1) суспільно-громадських потреб (запрошення, цеглини, листівки, відзнаки тощо); 2) державних замовлень (печатки, емблеми, поштові марки тощо); 3) комерційних корпоративних інституцій (фірмові та видавничі знаки (логотипи), емблеми, рекламні плакати, цінні папери, упаковка тощо); 4) приватних осіб (екслібриси). Характерною рисою усіх прикладних творів Р. Лісовського виступає наявність виразного декоративного чи образотворчого задуму. Відтак, функціональне начало є присутнім, проте воно прочитується на одному рівні з художньою стороною прикладного твору, іншими словами, естетична функція прикладних робіт Р. Лісовського є настільки ж виразною, як і утилітарна.
  8. У дисертації доведено, що естетична та загально-ціннісна платформа нарбутівської школи була одним із визначальних чинників у процесі формування української модерної графіки ХХ ст. Прогнозовано-послідовна мистецька програма Р. Лісовського, закладена саме у майстерні Г. Нарбута, пронесла визначальні ідеї цього культурного феномену аж до 1970-х рр. і цілком може слугувати моделлю стабільності мистецьких пріоритетів художника. Заявивши про себе ще у перші десятиліття ХХ ст. як про художника-представника національного модернізму, Р. Лісовський послідовно, протягом усієї творчої діяльності дотримувався цієї позиції. Поєднуючи традиційні образи з новаціями сучасних пластичних засобів, він створював книжкову графіку із промовистим «українським обличчям», а в його графічних творах незмінно втілювались високі досягнення художньої культури періоду «національного відродження».
  Подібна відданість традиціям та «захищеність» від неумотивованих зовнішніх естетичних впливів зайвий раз доводить унікальність та непересічність мистецької постави художника. Творчість Роберта Лісовського можна по праву вважати визначним явищем в історії українського образотворчого мистецтва.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Андрієвський Д. Виставка в Брюсселі / Д. Андрієвський // Бібліологічні вісті, 1927. С. 120122.
  2. Антонович Д. Триста років українському театру 1619 1919 / Д. Антонович Львів : Нац. у-т ім. І. Франка, 2001. 273 с.
  3. Антонович Д. Група пражської студії / Д. Антонович // Група пражської студії. Сучасне мистецьке товариство. Прага. 1925.
  4. Антонович М. Роберт Лісовський / М. Антонович // Самостійна думка. 1935. №36. С. 353355.
  5. Антонович-Рудницька М. Останній із нарбутівців / М. Антонович-Рудницька // Свобода. 1984. 14 січня.
  6. Асеева Н. Украинское искусство и европейские художественные центры кон. ХІХ нач. ХХ в. / Н. Асеева АН УССР. Ин-т искусствоведения фольклора и этнографии им. М. Рыльского. К. : Наукова думка. 1989. 223 c.
  7. Балицький П. Етюди з історії української книги / П. Балицький // Життя й революція. 1927. № 78. С. 142160; // Життя й революція. 1927. № 9. С. 304309; // Життя й революція. 1928. № 2. С. 130153; // Життя й революція. 1927, № 12. С. 157 167.
  8. Балицький П. Фрагменти спогадів про Нарбута / П. Балицький // Бібліологічні вісті. 1926. №3. C. 4657.
  9. Белецкий П. Георгий Иванович Нарбут: [художник - график] / П. Белецкий. Л.: Искусство, 1985. 238 с.
  10. Белоконь С. Георгий Нарбут / С. Белоконь // Искусство 1977. №2. C. 6267.
  11. Беляшевський Н. Украинский орнамент / Н. Беляшевський // Искусство и печатное дело. 1909. № 46.
  12. Білецький П. Георгій Іванович Нарбут: Нарис про життя і творчість / П. Білецький К. : Держ. вид-во образотворчого мистецтва. 1959. 48 с.
  13. Білокінь С. Г. Нарбут і українське народне мистецтво / С. Білокінь // Наука і культура. Україна. Вип. 21. К. 1987. С. 432439.
  14. Білокінь С. Другий після Нарбута. Невідоме про Л. Лозовського / С. Білокінь // Україна. 1989. №5. С. 1617.
  15. Білокінь С. Многоцвіття П.Ковжуна / С. Білокінь // Вітчизна. 1988. № 6(5). С. 178186.
  16. Білокінь С. Нарбутівські сюжети / С. Білокінь // Жовтень. 1983. №7. С. 9197.
  17. Білокінь С. Шляхетних ліній плин / С. Білокінь // Україна. 1982. №28. C. 2223.
  18. Бобинський В. Від символізму на нові шляхи / В. Бобинський // Митуса. 1922. січень. С.18.
  19. Боднарук Л. Михайло Сорока: до 80-річчя від дня народження і 30-річчя від дня смерті / Л. Боднарук. Дрогобич : Відродження, 2001. 160 с.
  20. Бойцов Д. На перехресті Європи і віку. Іван Мозолевський / Д. Бойцов, Р. Шмагало. Львів, 1996. 113 с.
  21. Бурачек М. Виставка української книжкової графіки і виставка німецької графіки / М. Бурачек // Нові шляхи. 1929. №5.
  22. Бурачек М. Мистецтво у Києві / М. Бурачек // Музагет. К. МСМХІХ. №13. С.102.
  23. Бурачек М. Спогади про Г.І. Нарбута. / М. Бурачек // Бібліологічні вісті. 1927. №1. С.91101.
  24. Виднянський С. Культурно-освітня і наукова діяльність української еміграції в Чехо-Словаччині: Український вільний університет (1921-1945) / С.Виднянський. НАНУ, Ін-т історії України. К., 1994. 81 с.
  25. Винницький М. Рефлексії з виставки української графіки / М. Винницький // Мистецтво. 1932. Ч. І. С. 53 55.
  26. Виппер Б. Статьи об искусстве / Б. Виппер М.: Искусство. 1970. 560 с.
  27. Виставки сучасної української графіки (Львів, АНУМ, 1932): катальог / [упор. П. Ковжун] Львів: АНУМ. 1932.
  28. Волицька І. Театральна юність Леся Курбаса / І. Волицька. Інститут народознавства НАН України. Львів, 1995. 149 с.
  29. Волошин Л. Рання графіка Святослава Гординського 1920-1930-ті роки / Л. Волошин. Львів: Афіша, 2007. 188 с.
  30. Врона І. Станкова і книжкова графіка / І. Врона, Л. Попова // Історія українського мистецтва в 6-ти томах. К.: АН УРСР, Голов. ред. УРБ, 1967. Т. 5. С. 166204.
  31. Герчук Ю. История графики и искусства книги: [уч. пособие для студентов вузов] / Ю. Герчук. М.: Аспект Пресс. 2000. 320 с.
  32. Голлербах Е. Графіка В. М. Алексєєва / Е. Голлербах // Бібліологічні вісті. 1927. №4. С.85 90.
  33. Голлербах Е. Графіка Л. Хіжинського / Е. Голлербах // Бібліологічні вісті. 1927. №1. С.84 90.
  34. Голлербах Е. Книжні знаки Нарбута / Е. Голлербах // Бібліологічні вісті 1926. №3. ­ C. 4245.
  35. Голлербах Е. М. Кирнарський / Е. Голлербах // Бібліологічні вісті. 1926. №2. С.68 72.
  36. Голлербах Е. Нарбут як майстер обгортки / Е. Голлербах // Бібліологічні вісті. 1926. №3. С. 36 41.
  37. Голубець М. Роберт Лісовський / М. Голубець // Українське мистецтво. 1926. №2. С.3338.
  38. Гончаренко Н. Критика современных буржуазных концепций искусства / Н. Гончаренко М.: Знание. 1981. 360 c.
  39. Горбачов Д. Обложки и титулы украинской книги 20-30-ых годов / Горбачов Д. // Cоветская графика 73. М. : Советский художник, 1974. С. 144152.
  40. Горинь Б. Туга Віктора Цимбала: Докум. роман-есе. / Б. Горинь. К.: Унів. вид-во «Пульсари». 2005. 288 с.
  41. Графіка Львова [упорядник З. Кецало] К. : Мистецтво. 1971. 23 с.
  42. Гусарова А. «Мир искусства» / Гусарова А. Л.: Художник РСФСР, 1972. 243 с.
  43. Даниленко В. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури : монографія / В. Даниленко. Х.: Колорит, 2005. 243 с.
  44. Диченко І. Крила музи Георгія Нарбута / І. Диченко // Народна творчість та етнографія. 1966. №6. C.2535.
  45. Державний архів м. Києва. Ф. 93, оп. 1, од. зб. 2459, ар. 129. Роберт Антонович Лісовський (20/VIII 1911 14/IX 1915).
  46. Драган М. Сучасний український екслібрис / М. Драган // Екслібрис. Збірник АНУМ. Перший випуск. Львів: Ізмарагд. 1932. 48 с.
  47. Ернст Ф. Георгій Нарбут в українському мистецтві / Ф. Ернст // Життя і революція. 1925. №5. С. 2631
  48. Ернст Ф. Георгій Нарбут та нова українська книга / Ф. Ернст // Бібліологічні вісті. 1926. №3. С.1 41.
  49. Эко У. Постмодернизм, ирония, занимательность. Заметки на полях «Имени Розы» / У. Эко. СПб.: Симпозиум. 1997. 268 с.
  50. Эстетика Морриса и современность : [сб. cтатей / отв. ред. и сост. В. Шестаков]. М., 1987. 223 с.
  51. Естетика: підручник / [Левчук Л., Кучерук Д., Панченко В. та ін.] , за заг. ред. Л. Левчук. К.: Вища школа, 2000. 399с.
  52. Єфремов С. В тісних рамцях. Українська книга в 1798-1916 рр. / С. Єфремов // Бібліологічні Вісті. 1926. №2. С. 4067.
  53. Запаско Я. Мистецькі рукописні пам’ятки України / Я. Запаско. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1997. 280 c.
  54. Запаско Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга / Я. Запаско. Львів: Світ, 1995. 478 с.
  55. Згадаймо «Сизого Орла», нашого особливого пластового друга // Юнак. 1983. Ч.11. (240). С.3.
  56. Зеров М. Мої зустрічі з Г.І.Нарбутом / М. Зеров // Бібліологічні вісті. 1927. №1. C.102105.
  57. Знаний у світі, але не в себе на Батьківщині // Західна Україна. 1993. №47. С.2.
  58. Зубар М. Виставка сучасної графіки / М. Зубар // Червоний шлях. 1929. №7. С. 208210.
  59. Іванушкін В. Графічне мистецтво та його утилітарна роль в новому побуті / В. Іванушкін // Життя і революція. 1925. №67. С. 48.
  60. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм / И. Ильин. М.: Интрада. 1996. 366 с.
  61. ІМФЕ. Ф. 13, оп. 5, од. зб. 319, ар. 2. Каталог 2-ої звітової виставки УАМ 1921 року.
  62. ІМФЕ. Ф. 13, оп. 4, од. зб. 245, ар. 19+1. Кричевський В. Нарбут в Українській академії мистецв / В. Кричевський. Рукопис [1928, 22 червня] 19 c.
  63. ІМФЕ. Ф. 13, оп. 4, од. зб. 247, ар. 154. Таранушенко С. Мотиви старого українського мистецтва в творах Нарбута / С. Таранушенко. Машинопис статті [1928, 15 січня]. 54 с.
  64. Ісаєвич Я. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / Я. Ісаєвич. Львів: Вища школа. 1975. 150 с.
  65. Исаков С. Книжная графика. К рисункам Г.И.Нарбута / Исаков С. // Новый журнал для всех. 1917. №1. C.135138.
  66. Історія української культури [pед. І. Крип’якевичa]. К.: Либідь. 2002. 654 с.
  67. Каганов І. Культура української книги / І. Каганов // Критика. 1928. ч. 2. С. 2832.
  68. Каганов І. Українська книга к. ХVI XVII століть / І. Каганов. Харків: Вид-во книжкової палати УРСР. 1952. 144 с.
  69. Кара-Васильєва Т. Декоративне мистецтво України початку ХХ століття. Формування національного стилю / Т. Кара-Васильєва // Записки наукового товариства імені Шевченка. Львів. 2004. Т.CCXLVIII. С.257278.
  70. Кармазин-Каковський В. Суть теорії Нарбута / В. Кармазин-Каковський // Українські історики мистецтв про Г. Нарбута та його школу. Мюнхен. 1983. С.1517.
  71. Кармазин-Каковський В. Творча школа Нарбута / В. Кармазин-Каковський // Українські історики мистецтв про Г. Нарбута та його школу. Мюнхен. 1983. С. 1720.
  72. Касіян В. Мистецтво графіки / В. Касіян. К.: Держ. вид. обр. мист. і муз. літ. УРСР, 1960. 44 с.
  73. Касіян В. Українська дожовтнева реалістична графіка / В. Касіян, Ю. Турченко. К.: Вид-во Ак. наук УРСР, 1961. 199 с.
  74. Каталог-альманах ІІІ виставки спільних праць українських образотворчих мистців. 1942 / [передм. С. Гординського]. Львів. 1943.
  75. Кейван І. Українські митці поза Батьківщиною / І. Кейван. Едмонтон; Монреаль. 1996. 226 с.
  76. Ківшар Т. Український книжковий рух, як історичне явище (1917-1923) / Т. Ківшар. К.: Логос, 1996. 340 с.
  77. Клименко П. Українські ритодруки / П. Клименко // Бібліологічні вісті. 1924. І-ІІІ. С.114125.
  78. Ковальчук О. З історії формування української школи живопису 19171941рр. / О. Ковальчук // УАМ. Київ, 2004. Вип.6. С.5157.
  79. Ковжун П. Василь Крижанівський, 18911926 / П. Ковжун // Українське мистецтво. 1926. №3. С. 66.
  80. Ковжун П. Записки маляра / П. Ковжун // Митуса. 1922. січень. С.22 24.
  81. Ковжун П. Музагет / П. Ковжун // Назустріч. 1934. №3. С. 6.
  82. Ковжун П. Неопубліковані праці Нарбута / П. Ковжун // Нові шляхи. 1929. № 1. С. 76 77.
  83. Коцюба Г. Красне письменство у 1920 році / Г. Коцюба // Шляхи мистецтва. 1921. №1. С. 5455.
  84. Кравченко Я. Школа Михайла Бойчука. Охрім Кравченко. Художник і час / Я. Кравченко. К.: Оранта, 2005. 312 с.
  85. Крвавич Д. Штрихи до творчих портретів українських митців зарубіжжя ХХ століття / Д. Крвавич // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. Т. CCXLVIII. С. 211 230.
  86. Крвавич Д. Українське мистецтво : навч. посібник / Д. Крвавич, В. Овсійчук, С. Черепанова. Львів: Світ, 2005. Ч. 3. 286 с.
  87. Криволапов. М. Мистецтво та соціально-культурні процеси в Україні на поч. ХХ ст. і осмислення їх художньою критикою / М. Криволапов // Мистецтвознавство України. 2004. Вип. 4. С.6 24.
  88. Крип’якевич І. До історії львівської гравюри в XVII в. / І. Крип’якевич // Бібліологічні вісті. 1927. І. С. 6 24.
  89. Кузьмович О. Чи мистецький талант переходить із генами? / О. Кузьмович // Свобода. 1989. 14 жовтня. С. 1 2.
  90. Куленко М. Основи графічного дизайну : підручник / М. Куленко. К.: Кондор, 2006. 492 с.
  91. Кульчицька О. Самореклама / О. Кульчицька // Жінка. 1935. 1 черв.
  92. Куточок екслібриста / П. К. // Назустріч. 1938. №5, 01.03. С. 4.
  93. Лагутенко О. Від модерну до конструктивізму: Книжкова графіка Василя Кричевського / О. Лагутенко // Родовід. 1995. Ч.3. С.6271.
  94. Лагутенко О. На перехресті традицій та авангарду: книжкова графіка «нарбутівців» / О. Лагутенко // Родовід. 1994. Ч.7. С.9 24.
  95. Лагутенко О. «Постмодернізм» у модернізмі: особливості розвитку української графіки першої третини ХХ століття / О. Лагутенко // Мистецтвознавство України. Збірник наукових праць. К. 2003. Вип. 3. С. 32 36.
  96. Лагутенко О. Стиль модерн. Його роль в мистецтві книги на Україні / О. Лагутенко // Образ епохи. Культурне середовище Києва кінця ХІХ початку ХХ ст. Міжнародна конференція : тези доповідей. Київ, 1995. С.5960
  97. Лагутенко О. Українська книжкова та журнальна обкладинка / О. Лагутенко. К.: Політехніка. 2005. 154 с.
  98. Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття / О. Лагутенко. К.: Грані-Т, 2006. 240 с.
  99. Лагутенко О. GRAPHEIN ГРАФІКИ. Нариси з історії української графіки ХХ століття / О. Лагутенко. К.: Грані-Т, 2007. 168 с.
  100. Ламонова О. Київська книжкова графіка кінця 50-их початку 70-их років ХХ століття. Тенденції розвитку, стилістика, майстри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мист. : спец. 17.00.05 «Образотворче мистецтво» / О. Ламонова. Київ. 2006.20 с.
  101. Ламонова О. «Новий стиль» в українській графіці кінця 1950-х початку 1970-х років / О. Ламонова // Українська академія мистецтв. Випуск 6. К., 1999. С.185191.
  102. Лань О. Повернення художника / О. Лань // Високий замок. 1993. 20 лист. С.2.
  103. Левицький М. Зустріч з Робертом Лісовським / М. Левицький // Нові дні. 1956, вересень. С.1920.
  104. Леник В. Українська організована молодь (молодечі організації від початків до 1914 р.) / В. Леник // Мюнхен, Львів, 1994. 181 с.
  105. Лісовський Р. Спомини про Г.Нарбута / Р. Лісовський // Книголюб. 1930, №111. С.179190.
  106. Лісовський Р. Як не треба видавати книжки / Р. Лісовський // Звіт Українського Товариства прихильників книги в Празі за 1934 р. Прага. 1934.
  107. Лобановський Б. Українське мистецтво д. п. ХІХ поч. ХХ ст. / Б. Лобановський, П. Говдя. К.: Мистецтво, 1989. 206 с.
  108. Логвин Г. З глибин. Давня книжкова мініатюра ХІ ХVIII століть / Г. Логвин. К.: Дніпро, 1974. 204 с.
  109. Лопата П. Нарбутівських ідей графік Роберт Лісовський / П. Лопата // Гомін України. 5. 09. 2008.
  110. Лотоцький О.Українська книга. Виставка кн. культури при міжн. з’їзді б-рів і приятелів книги в Празі / О. Лотоцький. Прага, 1936. 13 с.
  111. Лупій Т. Інтеграція західноєвропейських художніх течій в образотворчому мистецтві Львова першої третини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мист. : спец. 17.00.05 «Образотворче мистецтво» / Т. Лупій. Л., 2002. 18 с.
  112. Мазуренко Г. Шлях творчих зусиль / Г. Мазуренко // Хроніка 2000. Український культурологічний альманах. «Україна Чехія». Ч.ІІ. С. 248251.
  113. Макаренко М. Мистецтво книги / М. Макаренко // Бібліологічні Вісті. 1924. Ч.ІІІ. С.94100.
  114. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / Є. Маланюк. Укр. нар. у-т. Орг. оборони чотирьох свобід України. Нью-Йорк, 1954. 80 с.
  115. Маслов С. Українська друкована книга XVI XVII ст
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)