ТВОРЧІСТЬ ГЕОРГІЯ МАЛАКОВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ГРАФІКИ 50 – 70 років ХХ століття
 • скачать файл:
 • Название:
 • ТВОРЧІСТЬ ГЕОРГІЯ МАЛАКОВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ГРАФІКИ 50 – 70 років ХХ століття
 • Альтернативное название:
 • ТВОРЧЕСТВО ГЕОРГИЯ Малаковым В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОГО ГРАФИКА 50 - 70 годов ХХ века
 • Кол-во страниц:
 • 160
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ім. М. Т. РИЛЬСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2005
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
  ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ім. М. Т. РИЛЬСЬКОГО НАН УКРАЇНИ


  На правах рукопису

  БЕЛІЧКО НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА

  УДК 76 (477) Малак 1950 / 1970”  ТВОРЧІСТЬ ГЕОРГІЯ МАЛАКОВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ГРАФІКИ 50 70 років ХХ століття


  Спеціальність 17.00.05 образотворче мистецтво


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата мистецтвознавства  Науковий керівник
  Федорук Олександр Касьянович
  доктор мистецтвознавства, професор  Київ - 2005
  ЗМІСТ
  ВСТУП ....3
  РОЗДІЛ 1
  ФЕНОМЕН ТВОРЧОСТІ Г. МАЛАКОВА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ
  ПРОСТОРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
  1.1. Ступінь наукової розробленості проблеми.....7
  1.2. Культурно-мистецьке середовище в Україні
  40 60 років ХХ століття ..........14
  1.3. Умови формування особистості митця як складові
  творчого феномену......24
  РОЗДІЛ 2
  ДІЯЛЬНІСТЬ Г. МАЛАКОВА У ГАЛУЗІ КНИЖКОВОЇ ГРАФІКИ
  2.1. Синтез традицій та інновацій в ілюструванні сучасної
  художньої української та зарубіжної літератури....66
  2.2. Гедоністична структура образів західноєвропейської
  класичної літератури .........109
  2.3. Екслібрис як віддзеркалення світоглядного аспекту
  творчості митця .....124
  РОЗДІЛ 3
  СТАНКОВІ ГРАФІЧНІ ТВОРИ ЯК САМОБУТНЄ ЯВИЩЕ
  В УКРАЇНСЬКІЙ ГРАФІЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
  3.1. Особливості інтерпретації подій Другої світової війни у творах воєнної тематики ..146
  3.2. Своєрідність концепції трактування творів побутового жанру166
  3.3. Новаторство тематичного спрямування в
  історичному жанрі ........180
  ВИСНОВКИ ....198
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.205
  ДОДАТКИ окрема книга


  ВСТУП

  Актуальність теми. Ім’я відомого українського художника Г.Малакова пов’язане з одним із складних і водночас плідних періодів у розвитку українського образотворчого мистецтва 5070 рр. ХХ ст. Саме тоді ним було створено велику кількість різних за технікою і тематикою художніх творів у галузі станкової та книжкової графіки, екслібрису. Та тогочасна заідеологізованість мистецтва і заборона окремих тем у ньому наклали свій відбиток як на творчість художника, так і на мистецтвознавчі розвідки про неї. Це призвело до того, що аналіз мистецьких творів у відомих на сьогодні дослідженнях носив здебільшого фрагментарний характер, як щодо мистецького життя зазначеного періоду, так і стосовно творчого доробку митця. Актуальність теми дисертації полягає у спробі комплексно і всебічно дослідити художню спадщину Г.Малакова в контексті новітніх мистецтвознавчих розробок і концепцій. Дисертаційна праця є першою спробою показати творчість художника у контексті розвитку української графіки 5070 рр. ХХ ст. з точки зору сучасних соціокультурних зрушень.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалась у рамках наукової теми Українська культура у міжнародних зв’язках” (шифр 4.6.9.3) у відділі мистецтва та народної творчості зарубіжних країн Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України.
  Мета дисертації полягає у виявленні і розкритті образотворчих, стилістичних та світоглядних засад творчості Г.Малакова на основі дослідження його графічного доробку в контексті історичних та культурно-мистецьких процесів в Україні ХХ ст. Для досягнення мети поставлені такі завдання:
  1. Проаналізувати суспільні явища, що впливали на стан мистецтва в Україні в 5070-ті рр. ХХ ст.
  2. Визначити основні тенденції розвитку української графіки зазначеного періоду.
  3. Виявити місце і значення творчості Г.Малакова у контексті художніх процесів українського мистецтва.
  4. З’ясувати маловідомі факти та окреслити найважливіші етапи творчої біографії художника.
  5. Провести мистецтвознавчий аналіз творів художника, розкрити стилістичні, формотворчі та образні новації.
  Об’єкт дослідження творчість Г.Малакова у взаємозв’язку з тенденціями розвитку української графіки 5070-х рр. ХХ ст.
  Предметом дослідження є розкриття самобутності творчості майстра, глибинних процесів становлення його громадянських та естетичних поглядів, закономірностей формування образної системи та методу відтворення дійсності, взаємовідносини митця і сучасного йому суспільства, новаторський внесок у розробку станкової, книжкової графіки, екслібриса, а також історичного, батального та побутового жанрів.
  Методами дослідження творчості Г.Малакова визначено: історико-хронологічний (аналіз історичних та мистецьких процесів), порівняльно-теоретичний (аналіз мистецтвознавчих, історичних джерел), біографічний (основні етапи і події життя художника), емпірично-аналітичний (мистецтвознавчий аналіз доробку майстра).
  Джерельною базою дослідження є колекція ліноритів, ескізів, гравюрних дошок, що зберігаються у фондах Відділу образотворчих мистецтв Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, документи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, архівні матеріали Інституту рукопису НБУВ, приватного архіву Д.Малакова, мемуари сучасників художника.
  Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше здійснюється у повному обсязі монографічне дослідження мистецької спадщини Г.Малакова. На основі аналізу, систематизації та узагальнення, з урахуванням тенденцій розвитку мистецтва, суспільно-культурологічних подій, визначено місце і роль його творчості у художніх процесах українського мистецтва. Показано її своєрідність, а також проведено аналогії мистецького доробку Г.Малакова із творчістю українських і зарубіжних майстрів.
  Вперше вивчено документи приватного архіву Д.Малакова, зокрема, щоденникові записи і листи митця. Досліджено особистий фонд Г.Малакова Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, архівні матеріали Інституту рукопису НБУВ. Опрацьовано мемуарні матеріали художників-шістдесятників.
  Здійснено ґрунтовний аналіз художньої творчості Г.Малакова, на основі якого виявлено характерні стилістичні риси, визначено основні тематичні спрямування, розкрито новаторські пошуки і досягнення.
  До наукового обігу введено малодосліджені та невідомі аспекти творчості майстра малюнки Автобіографічного альбому”, аркуші Акулкініани”, ілюстрації до творів сучасної української літератури, ескізи до завершених творів і тих, що залишилися на стадії розробки.
  Практичне значення роботи полягає у можливості використання результатів дослідження для подальших розробок з питань розвитку української графіки другої половини ХХ ст. Фактологічні відомості щодо особистості художника і його творчості, а також значний ілюстративний матеріал, серед якого є такий, що публікується вперше, можуть слугувати новою джерельною базою при написанні історії української графіки ХХ століття, для складання навчальних посібників та курсу лекцій з історії українського образотворчого мистецтва.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації виголошені у доповідях на міжнародних наукових конференціях: Бібліотечно-інформаційний сервіс”, Київ, 2001 (Науково-дослідницькі ресурси фонду оригінального екслібриса Відділу образотворчих мистецтв НБУВ”); Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства”, Київ, 2002 (Українська книжкова ілюстрація 5070 років ХХ ст., її досягнення та внесок в історію національної художньої культури”); Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі”, Київ, 2005 (Стильові, формотворчі та образні новації графіки Г.Малакова”).
  Основні положення дисертації опубліковані у 9 статтях, з них 5 у фахових виданнях, акредитованих ВАК України, а також науковому каталозі творів Г.Малакова (160 с.)
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. Складні та різнорідні суспільно-історичні процеси 50 70-х років ХХ століття активно вплинули на формування мистецького середовища і, відповідно, на становлення та розвиток особистості Г.Малакова. Вона формувалася в умовах своєрідної взаємодії об’єктивних і суб’єктивних складових цих процесів: суспільні зміни і події закономірно ставали фактами життя майбутнього художника, обумовлюючи самобутність його світосприйняття.
  Для розуміння неординарності особистості митця необхідно було звернутися до років становлення майстра, до витоків натхнення та жаги творчого вдосконалення. Біографічний метод став необхідним засобом для вирішення поставлених завдань. Спираючись на наукову основу досліджень психології художньої творчості, на факти біографії художника, зроблені висновки щодо становлення творчого методу Г.Малакова, першопричин виникнення тем і сюжетів, які стали змістом його майбутніх творів.
  В юнацькому віці художник вперше звернувся до створення ілюстрацій у вигляді саморобних книжок, брав участь у Другій художній виставці (1943), вигадав двійника-прототипа Акулкіна, образ якого несе автобіографічне навантаження.
  У повоєнні роки Г. Малаков брав активну участь у виставковій діяльності. Працював переважно в техніці акварелі серії воєнної тематики Букринський плацдарм” та По місцях боїв на Житомирщині” та архітектурні пам’ятки Немирівщини та Києво-Печерської лаври. В середині 1950-х років художник звернувся до малюнку тушшю пером: в цій техніці створив Автобіографічний альбом”. Г.Малаков виступив як майстер епізоду, що вміє побачити вагоме в миттєвому. В історії української графіки Автобіографічний альбом” унікальне явище як мистецького, так й історичного гатунку.
  Під час навчання в Художньому інституті напрямком професійної спеціалізації обрав книжкову графіку, навчався у І.Плещинського. Своєрідним викликом тодішній системі стала обрана тема диплому ілюстрації до повісті О.Купріна Поєдинок”. Загалом, за своє творче життя художник проілюстрував і оформив близько 130 творів художньої літератури.
  2. В 50 70-ті роки ХХ ст. визначилися основні тенденції розвитку української станкової і книжкової графіки (в контексті яких відбувалося формування і еволюція творчості Г.Малакова). Її визначальними особливостями були новаторські пошуки формотворення, тяжіння до національної своєрідності, монументалізація образу, як засіб героїзації, створення великих тематичних серій, узагальненість та оригінальність образного вирішення, експериментаторство у застосуванні різних графічних технік. Прагнення до національної своєрідності відтворення художнього образу, збагачення формальних засобів стали головною ознакою творчості С.Адамовича, А.Базилевича, Г.Гавриленка, О.Данченка, В.Куткіна, Г.Якутовича та ін. Серед цих майстрів визначне місце займає постать Г.Малакова.
  У 1950-х роках художникам доводилось пристосовуватися до умов поліграфічного виробництва і, як наслідок, використовувати обмежений набір технік і матеріалів. На початку 1960-х років відбуваються новаторські пошуки в архітектоніці книги, звернення до графічних технік, що не застосовувались у книжковій ілюстрації попереднього періоду.
  3. Творчість Г.Малакова, відобразивши концепції та досягнення української графіки зазначеного періоду є її невід’ємною складовою. В той же час, перебуваючи у загальному руслі мистецьких процесів, вона становить абсолютно своєрідне явище як за самобутньою манерою виконання, так і за новаторськими тематичними спрямуваннями митця.
  Звернення художника до образів західноєвропейської класичної літератури стало вершиною творчості Г.Малакова та видатним явищем українського мистецтва другої половини ХХ ст. До ілюстрування Декамерона” Дж. Боккаччо та Тіля Уленшпігеля” Ш. Де Костера звертались майстри світової графіки (Р. Кент, В.Клемке, О.Данченко, Ф.Мазерель, О.Кравченко, Є.Кибрик). Твори Г.Малакова є оригінальними, позбавленими будь-якої стилізації, нерозривно пов’язаними з літературною основою. Максимальна узагальненість у поєднанні з точними деталями, які несуть змістовне і символічне навантаження, є характерним виявом творчої манери художника. Ці риси виявились і в ілюстраціях до Квентіна Дорварда” В. Скотта.
  Праця над ілюстраціями до Тіля Уленшпігеля” Ш. Де Костера, до творів ЛесіУкраїнки, над створенням естампів за мотивами казок Червона Шапочка” та Попелюшка” пов’язана з цікавим аспектом української графіки 5070-х років виникненням станкової ілюстрації”.
  На 1960-ті роки припадає значний розквіт мистецтва екслібрису. Книжковий знак, незважаючи на малі розміри, сприймається невід’ємною частиною графічного мистецтва. Екслібрис складає вагому частину творчої спадщини митця. Твори Г.Малакова вирізняються фантазією, гумором, композиційною довершеністю та віртуозною технікою. У невеликих мініатюрах художником відтворений широкий ареал духовних та професійних інтересів сучасників художника.
  У станковій графіці митець був набагато вільнішим у виборі тем, які хоч і були пов’язані з умовами сучасного йому мистецького життя, проте опрацьовувалися у згоді з особистими переконаннями і знаннями. Станкову графіку Г.Малакова можна класифікувати за трьома розділами: твори воєнної тематики, побутові, історична тематика.
  Тему Другої світової війни художник почав розробляти в Автобіографічному альбомі” та акварельних малюнках розбитої радянської і ворожої техніки на полях боїв. У техніці лінориту створена серія Київ. 1941-1945”, яка є самобутнім та оригінальним явищем на тлі численних творів, в яких війна представлена в хрестоматійному вигляді з неодмінним ідеологічним глянцем. Водночас серія є типовим виявом української графіки як великий, тематично об’єднаний цикл, документальний за змістом і високохудожній за образним відтворенням.
  Узагальнене звучання притаманне монументальному триптиху Їхній шлях”, оригінальній за змістом і формою серії Київ у грізний час”, новаторському аркушу До нових перемог! Корсунь-Шевченківський”. Новими рисами на шляху еволюції збагачення власного творчого методу художника стало прагнення філософського осмислення явища, розкриття сутності події, відтворення вагомих історичних узагальнень. Філософське, синтетичне осмислення теми в контексті історичного поступу країни притаманне серіям та аркушам воєнної тематики, монументалізація художнього образу в яких є засобом розкриття епохальності явищ. Характерною рисою цих творів є принципова відмова від ідеологічних приписів в оцінці певних подій.
  У творах побутового жанру художник виявив власну своєрідну концепцію (серії Бенілюкс” та Навколо Європи”), що стали результатом відповідних подорожей. Ці лінорити практично позбавлені ідеологічних критичних засад. На перший план виходить малаковський” погляд на життя, наголошуються ідеї гуманістичного звучання. Зміст ніколи не превалює над художньою виразністю твору в цих серіях.
  Неповторне образно-тематичне спрямування і висока професійна майстерність притаманні творам історичної тематики серіям Завойовники морів”, Середньовічні сюжети”, Ленін за кордоном”. У перших двох художник наголошує на зображенні речового світу, що відтворює епоху в її відповідних матеріальних виявах. Особливу увагу звертає на індивідуальну характеристику персонажів. В аркушах серій завжди присутня вигадка автора, гумористичний підхід у відтворенні сюжетів. У серії Ленін за кордоном” основний наголос поставлений на зображенні архітектури європейських міст, що наочно втілено в назвах окремих аркушів.
  4. Маловідомими фактами творчої біографії митця є книжкове оформлення та ілюстрації до творів сучасних українських та зарубіжних письменників. Поза увагою мистецтвознавства залишився значний наробок Г.Малакова в цій галузі, який є неординарним явищем як за кількістю оформлених книжок, так і за індивідуальною манерою та майстерністю виконання. Досягнувши високого фахового рівня в техніці малюнка тушшю пером і акварелі, так само успішно працював і в лінориті. Проте, ніколи не ставився до формальних новаторських пошуків як до самодостатньої мети. Передусім художника захоплювала літературна фабула, літературний образ. Він глибоко відчував їх через суто індивідуальне сприйняття життя, через власний життєвий досвід. Але належну увагу приділяв також формальним засобам завжди максимально використовував технічні можливості матеріалу для досконалого образотворчого втілення розроблених мотивів. Малюнки тушшю пером Автобіографічного альбому” є унікльним явищем в українському мистецтві, яке має значну історико-документальну значимість та мистецьку вартість. Аркуші Акулкініани” несуть автобіографічне навантаження. Іноді в них розкриваються теми, які були недопустимі в офіційному мистецтві.
  Творчість Г.Малакова розподіляється на окремі, чітко визначені етапи, які пов’язані з періодами становлення та розвитку, фактами його біографії, суспільними процесами. Цим обумовлена тематична спрямованість його мистецької спадщини, її глибока змістовність і громадянська значимість, що вирізняє його творчу особистість серед сучасників.
  Праця Г.Малакова у книжковій ілюстрації поділяється за певними темами: науково-фантастична, воєнна, дитяча тематика, західноєвропейська класична література, що засвідчує широкий діапазон творчих зацікавлень художника.
  В ілюстраціях до творів наукової фантастики митець основну увагу зосереджував на розгортанні сюжетної лінії та характерних рисах оточуючого середовища. Іноді доповнював авторський текст власними подробицями, приділяв увагу динамічному руху в композиційній побудові. До творів воєнної тематики створював ілюстрації, вільні від історичних міфологем, від штампів радянської ідеології. Г.Малаков виступив новатором у сфері тематичного та ідейного тлумачення змісту твору. Саме в книжковій графіці він вперше відтворив сюжет Радянські військовополонені”. На ранньому етапі творчості виявив себе як талановитий майстер малюнку тушшю пером. Вільно оперував лінією, контуром, плямою, гармонійно поєднував контрасти чорного і білого.
  Обкладинки книжок Г.Малакова позначені рисами плакатного мистецтва, втілюють синтетичний образ книги, тяжіють до монументалізму, лаконізму, експресивності. В композиції обкладинки шрифт займає вивірено відповідне місце в загальній образній побудові. Певні тематичні спрямування у творчості Г.Малакова знаходяться у постійній взаємодії (як приклад, війна і дитинство).
  5. Мистецтвознавчий аналіз творів Г.Малакова засвідчує своєрідність його стилю, неповторність індивідуальної манери, фахову досконалість творчого методу, незмінно реалістичний підхід до відтворення дійсності, незалежність мислення і, відповідно, втілення переконань і думок в образну форму. Ці риси виявилися на ранньому етапі творчості та в подальшому еволюціонували шляхом удосконалення формальних та образотворчих прийомів.
  Творча неповторність Г. Малакова виявляється у надзвичайній увазі до насичення твору різноманітними деталями, органічного включення їх в структуру художнього образу, що сприяє максимальному збагаченню сюжетної розповіді.
  Г.Малаков був видатним представником українського графічного мистецтва 5070-х років ХХ ст. У його творчості виразно втілились ідеї шістдесятництва”. Він виступив новатором у тематичному спрямуванні на тлі загальних мистецьких тенденцій, засвідчив високий фаховий рівень як рисувальник, виявив тонке відчуття кольору, а також суто графічних засобів образотворення, зокрема, в техніці лінориту. Самобутня творчість Г.Малакова є не лише національним надбанням, а й вагомою складовою світового мистецького процесу.


  CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абрамович Р. В художній школі //Георгій Васильович Малаков (19281979): Каталог. Альбом (із фондів НБУВ) /Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; Відп. ред. Г.М. Юхимець; Авт.-упоряд. Н.Ю. Белічко К., 2000. С.71.
  2. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. М.: Изобразитель­ное искусство, 1985. С.28.
  3. Адамов Е. Иллюстрация в художественной литературе. М.: Искусство, 1959. С.66.
  4. Акимов Н. Содоклад о театрально-декорационном искусстве //Материа­лы Первого Всесоюзного съезда советских художников 28 февраля 7 марта 1957 года. М.: Советский художник, 1958. С.209.
  5. Артиллерия. 2-е испр. и доп. изд. М.: Государственное издательство Наркомата обороны СССР, 1938. 368 с.
  6. Бабин Яр: людина, влада, історія. Документи і матеріали: В 5-ти книгах. Кн.1: Історична топографія. Хронологія подій /Уклад. Т. Єфстаф’єва, В.Нахманович. К.: Зовнішторгвидав України, 2004. 129 с.
  7. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе (1937 38; 1973) //Введение в литературоведение. М.: Высшая школа, 1979. С.106, 109.
  8. Бейлинсон Я. Л. Киев и киевляне в экслибрисах. М.: Книга, 1982. 42с.
  9. Белецкий А. И. В мастерской художника слова //Введение в литературоведение. М.: Высшая школа, 1979. С.202203.
  10.Белза И. Повесть о жизни и гибели Моцарта //Дэвид Вейс. Возвышенное и земное. Роман о жизни Моцарта и его времени /Пер. с англ. Н.Ветошкиной, Э. Петерской; Авт. послесл. и науч. консультант И.Белза. К.: Музична Україна, 1984. С.683684.
  11.Белинский В. Собрание сочинений в трех томах. Т. І: Статьи и рецензии. 1834 1841. М.: Гос. изд. худож. лит., 1948. С.9192.
  12.Белічко Н. Колекція Георгія Малакова у фондах НБУВ //Бібліотечний вісник. 1996. № 5. С.3435.
  13.Белічко Н. Прикмети епохи у творчості Георгія Малакова //Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. Вип. 5. К., 1998. С.147154.
  14.Белічко Н. Художник лицар Георгій Малаков //Art line. 1999. № 5 6. С.89.
  15.Беличко Н. Георгий Малаков художник-летописец Второй мировой //Арсенал ХХІ століття. 2000. № 2. С.9599
  16.Белічко Н. Книжкова графіка Георгія Малакова //Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. Вип. 7. К., 2000. С.198208.
  17.Белічко Н. Західноєвропейські мотиви у творчості Георгія Малакова //Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. Вип. 8. К., 2001. С.258266.
  18.Белічко Н. Світ сучасника в екслібрисах Георгія Малакова //Мистецтвознавство України: Зб. наук. праць. Вип. 2-й. К.: Кий, 2001. С.7482.
  19.Белічко Н. Тема дитинства у творчості Г. Малакова //Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. Вип. 1(2). К., 2002. С.79 88.
  20.Белічко Н. До глибини душі закоханий в життя //Культура і життя. 2003. 14 травня. С.3.
  21.Белічко Н. Українська книжкова графіка 50 70-х років ХХст. //Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 8. К., 2003. С.126142.
  22.Белічко Ю. Екслібрис паспорт” книги //Вітчизна. 1963. № 9. С.194199.
  23.Белічко Ю.В. Пам’ять тих днів //Вітчизна. 1965. № 11. С.177181.
  24.Белічко Ю. В. Ex libris мистецтво символу і алегорії //Мистецтво. 1966. № 1. С.2324.
  25.Белічко Ю. Оформлення видань українського фольклору //Народна творчість та етнографія. 1968. № 2. С.2231.
  26.Белічко Ю. Героїка народного подвигу. Образи і події Великої Вітчизняної війни в українському образотворчому мистецтві 19451968 років. К.: Мистецтво, 1970. С.1820.
  27.Белічко Ю. В. Георгій Малаков. К.: Мистецтво, 1974. 96 с.
  28.Белічко Ю. В. Неординарність бачення і майстерність виконання графічних серій Г. Малакова //Георгій Васильович Малаков (19281979): Каталог. Альбом (із фондів НБУВ) /Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського; Відп. ред. Г. М. Юхимець; Авт.-упоряд. Н. Ю.Белічко. К., 2000. С.105106.
  29.Белоусов Р. Под черным флагом. Знаменитые пираты, каперы, флибустьеры, корсары. М.: Олимп, Изд. АСТ, 1996. 432 с.
  30.Бельгія. Нідерланди. Люксембург. Дещо з баченого (текст А. Шлепакова, малюнки Г.Малакова) //Всесвіт. 1959. № 11. С.6569.
  31.Бердичевский Я. Экслибрис на Украине //Книжная торговля. 1965. № 9. С.3739.
  32.Бердичевский Я. Малый мир больших образов //Книжная торговля. 1968. № 3. С.43.
  33.Бердичевський Я. І. Мистецтво екслібриса //Наш друг книга. К.: Реклама, 1977. 207 с.
  34.Блюмина И. В национальных традициях //Творчество. 1967. № 4. С.25.
  35.Божко Н. Неповторний почерк художника //Георгій Васильович Малаков (19281979): Каталог. Альбом (із фондів НБУВ) /Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; Відп. ред. Г. М. Юхимець; Авт.-упоряд. Н.Ю.Белічко. К., 2000. С.101.
  36.Бойко В. Слово після страти. К.: Радянський письменник, 1970. С.3.
  37.Бокань В. Українська станкова графіка шестидесятників у ХХ столітті. К., 1997. С.45.
  38.Бондаренко Володимир Іванович (19061980). Монументальне мистецтво. Живопис. Акварель. Рисунок. Декоративно-прикладне мистецтво. Театрально-декораційне мистецтво: Каталог виставки творів /Автор вступ. статті й уклад. каталогу І. І. Чуліпа. К.: Вид. Спілки худож. України, 1987. 72 с.
  39.Борев Ю. Эстетика. 3-е изд. М.: Политиздат, 1981. С.309.
  40.Борисюк П. Місту-герою присвячено//Молода Гвардія. 1966. 10 лип.
  41.Буров К. Мастерство книжного оформления //Искусство. 1966. № 8. С.3.
  42.Варварцев М. Під зачудованими соснами //Вечірній Київ. 1966. 30 черв.
  43.Вартанов А. О роли жизненных впечатлений в работе художника-иллюстратора //Творческие вопросы советского изобразительного искусства: Сборник статей. М.: Советский художник, 1950. С.132.
  44.Вартанов А. Образы литературы в графике и кино. М.: Изд. АН СССР, 1961. С.81.
  45.Васильєв Д. Малює художник війну//Київська Правда. 1981. 11 лип.
  46.Великому подвигу посвящено. Экслибрисы советских художников /Авт.-сост. Я. Л. Бейлинсон. М.: Изобразительное искусство, 1985. 223 с.
  47.Виставка робіт майбутніх художників //Вечірній Київ. 1953. 17 листоп.
  48.Владич Л. Мовою графіки. Огляди. Статті. Рецензії. К.: Мистецтво, 1967. С.25, 196.
  49.Вовк О. В. Сто великих рыцарей. М.: Вече, 2004. С.291294.
  50.Волков Н. Н. Мысли об искусстве. М.: Советский художник, 1973. С.108.
  51.Волкогонов Д. Семь вождей. Галерея лидеров СССР: В 2-х книгах. Кн. 1: Владимир Ленин. Иосиф Сталин. Никита Хрущев. М.: Новости, 1997. С.69, 155.
  52.Волохіна В. Гога малює //На зміну. 1935. 28 серп.
  53.Выготский Л.С.Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк. Изд. второе. М.: Просвещение, 1967. С.913, 34, 38, 4849.
  54.Гайдей В.І. Знавець історії //Георгій Васильович Малаков (19281979): Каталог. Альбом (із фондів НБУВ) /Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського; Відп. ред. Г. М. Юхимець; Авт.-упоряд. Н.Ю.Белічко. К., 2000. С.85.
  55.Георгій Васильович Малаков (19281979): Каталог. Альбом (із фондів НБУВ) /Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Відп. ред. Г. М. Юхимець; Авт.-упоряд. Н. Ю. Белічко. К., 2000. 157 с.
  56.Георгій Малаков: Альбом /Авт.-упоряд. Д. Малаков. К.: Мистецтво, 1984. С.6, 8, 13.
  57.Георгій Малаков: Майстри книжкової графіки //Друг читача. 1969. 25 листоп.
  58.Герчук Ю. Карел Земан в мире Жюля Верна. Люди и вещи //Декоративное искусство СССР. 1965. № 8. С.2729.
  59.Герчук Ю. Художественные миры книги. М.: Книга, 1989. С.24.
  60.Громов Е. Сталин: власть и искусство. М.: Республика, 1998. С.396, 415.
  61.Губарєв О. Студентські роки Георгія Малакова //Георгій Васильович Малаков (19281979): Каталог. Альбом (із фондів НБУВ) /Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; Відп. ред. Г. М. Юхимець; Авт.-упоряд. Н. Ю. Белічко. К., 2000. С.74, 76, 78.
  62.Гушла Ю. Є. Графіка І. С.Їжакевича до ілюстрованого періодичного видання Нива”. 1888 1915: Дипломна робота /Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Київ, 1999.
  63.Данилюк О. Мистецькі передбачення Г. Малакова //Георгій Васильович Малаков (19281979): Каталог. Альбом (із фондів НБУВ) /Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; Відп. ред. Г. М. Юхимець; Авт.-упоряд. Н.Ю. Белічко. К., 2000. С.4850, 4647.
  64.Данченко О. Школа Касіяна //Спогади про художника. К.: Мистецтво, 1986. С.65.
  65.Дмитриева Н. К вопросу о современном стиле в живописи //Творчество. 1958. № 6. С.912.
  66.Дністряк В. Другу художню виставку відкрито //Нове українське слово. 1943. 11 черв.
  67.Довженко О. Твори: У 5 т. Т. 5. К., 1985. С.154.
  68.Довженко О. Україна в огні: Кіноповість, щоденник. К.: Радянський письменник, 1990. С.135136, 249250.
  69.Дубинянская Я. Предчувствие времени //Зеркало недели. 2002. 5 окт. С.20.
  70.Екслібрис. Львів: вид. Рух, 1930. 48 с.
  71.Ермолов В. Рисунок пером //Художник. 1961. № 4. С.5459.
  72.Естампи київських художників. Ліногравюра, офорт, автолітографія, ксилографія. К.: Реклама, 1961. 75 с.
  73.Єремєєв І. С.Майстер завжди майстер. Екслібриси Георгія Малакова //Народна Газета 1997. № 21. трав.
  74.Єремєєв І. С.Митець і час: Неперевершений романтик української графіки //Вечірній Київ. 1997. 4 листоп.
  75.Єремєєв І. Екслібриси військових кораблів //Військово-історичний альманах. Річник 1, число 1. К.: 2000. С.151155.
  76.Єремєєв І. С.Неперевершений майстер композиції //Георгій Васильович Малаков (19281979): Каталог. Альбом (із фондів НБУВ) /Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; Відп. ред. Г. М. Юхимець; Авт.-упоряд. Н.Ю. Белічко. К., 2000. С.86, 88.
  77.Жидков В. С., Соколов К. Б. Искусство и картина мира. СПб.: Алетейя, 2003. С.298299.
  78.Жуков Н. Содоклад о графике. Основные этапы развития советского графического искусства //Материалы Первого Всесоюзного съезда советских художников 28 февраля 7 марта 1957 года. М.: Советский художник, 1958. С.132133.
  79.Заслужений художник Української РСР Георгій Малаков (19281979): Каталог виставки творів /Спілка художників Української РСР. Київська організація Спілки художників УРСР; Авт. вступ. статті Ю.В. Белічко; Упоряд. Д.В.Малаков. К., 1982. С.3940, 5455.
  80. Заслуженный художник Украинской ССР Георгий Малаков (19281979): Каталог выставки /Союз художников СССР. Союз художников Украинской ССР; Авт. вступ. статьи Ю. В. Беличко; Сост. Д. В. Малаков; М.: Советский художник, 1984. С.34.
  81.Зінькевич О. Музикознавство та державна ідеологія: досвід, втрати, проблеми //Музична україністика в контексті світової культури: Наук.-метод. зб. Вип. 28. К., 1998. С.64.
  82.Зуєв О. С.Зустріч з Георгієм Малаковим //Вінницька правда. 1983. 13 лип.
  83.Ивенский С.Икусство книжного знака. Л.: Художник РСФСР, 1966. С.16.
  84.Ивенский С.Г. Мастера русского экслибриса. Л.: Художник РСФСР, 1973. С.10.
  85.Ивенский С.Г. Книжный знак. История, теория, практика художественного развития. М., 1980. 271 с.
  86.Илиади А. Природа художественного таланта. М.: Советский писатель, 1965. 536 с.
  87.Іван Красний. Акварель /Авт.-упоряд. Т. Красна. К., 1999. 20 с.
  88.Касіян В., Турченко Ю. Українська радянська графіка. К.: Вид. АН Української РСР, 1957. С.188.
  89.Каталог выставки книжных знаков из собрания народного артиста СССР Б. М. Тенина. Театр, кино, цирк, эстрада, балет, музыка. М.: 1985. 140 с.
  90.Кибрик Е. А. Работа и мысли художника. М.: Искусство, 1984. С.104.
  91.Київ. 19411943: Фотоальбом (За матеріалами фотодокументальної виставки, що відбулася восени 1998 р. у Музеї історії м. Києва) /Упоряд., авт. коментарів Д. В. Малаков. К.: Кий, 2000. С.204211.
  92.Клеваєв В. М. Героїка історії і сьогодення в сучасній українській станковій графіці //Мистецтво і життя: Проблеми розвитку сучасного українського образотворчого мистецтва. К.: Мистецтво, 1978. С.3756.
  93.Книжкові знаки Георгія Малакова. До 70-річчя від дня народження /Авт. вступ. статті і упоряд. Д.В. Малаков. К.: Кий, 1998. С.13, 27.
  94.Книжкові знаки киян /Упоряд. М. Грузов та А. Ончаковський. К.: Кий, 2000.
  95.Конан-Дойл А. Морские рассказы. М., 1957. С.33.
  96.Конашевич В. Обложка детской книги //Искусство книги. Вып. 2-й: 1956 1957. М.: Искусство, 1961. С.80.
  97.Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Українознавча бібліотека НТШ. Число 3. Париж; Нью Йорк; Львів: Наук. товариство ім. Т. Шевчнка, 1993. 658 с.
  98.Костроміна Н. А. Рисування його покликання //Георгій Васильович Малаков (19281979): Каталог. Альбом ( із фондів НБУВ) /Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Відп. ред. Г. М. Юхимець; Авт.-упоряд. Н. Ю. Белічко. К., 2000. С.43.
  99.Краткая литературная энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1964. С.607617.
  100. Кричевська-Росандич К. Воєнна юність //Георгій Васильович Малаков (19281979): Каталог. Альбом ( із фондів НБУВ) /Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Відп. ред. Г. М. Юхимець; Авт.-упоряд. Н. Ю. Белічко. К., 2000. С.6264.
  101. Кричевська-Росандич К. Київські спогади дитинства //Родовід. 1997. №15. С.8486.
  102. Кузнецов А. Бабий Яр. Роман-документ. К.: Радянський письменник, 1991. С.1415, 154.
  103. Кузьмин Н. Художник и книга. М.: Дет. лит., 1985. С.20, 25, 39.
  104. Кулешова В. Анатолий Кокорин. Графика //Мастера советского искусства. М.: Советский художник, 1984. С.215.
  105. Лагутенко О. Графіки ХХ століття //Арт панорама: Інформаційно аналітичний бюллетень. 2000. № 5. С.7.
  106. Лагутенко О. Художник учитель за покликанням (До 90-річчя від дня народження І. М. Плещинського) //Українська Академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. Вип. 9. К.: Національна академія образотвочого мистецтва і архітектури, 2000. С.268278.
  107. Ламонова О. Ілюстративний цикл Георгія Малакова до роману Вальтера Скотта Квентін Дорвард”(1972) //Збірник наукових праць вузів художньо-будівельного профілю України і Росії. Вип. 3. Харків, 2001 2002. С.1923.
  108. Лаптев А. Рисунок пером. М.: Изд. Академии художеств СССР, 1962. 165 с.
  109. Лобановский Б. Книжная графика на Украине //Искусство книги. 1958 1960. Вып. 3. М.: Книга, 1962. С.79
  110. Лопухова Надія: Альбом /Авт.-упоряд. Л. І. Дмитрова. К.: Мистецтво, 1981. С.17.
  111. Лютий Я. Екслібриси Георгія Малакова //Соціалістична культура. 1971. № 9. С.48
  112. Ляхов В. Н. Оформление советской книги. Суперобложка. Переплёт. Обложка. Форзац. М.: Книга, 1966.
  113. Малаков Д. В. Незабутній час //Прапор комунізму. 1981. 21 черв.
  114. Малаков Д.В. По Брацлавщине (от Винницы до Тульчина). М.: Искусство, 1982. 174 с.
  115. Малаков Д. В. У вересні сорок першого //Прапор комунізму. 1982. 18 берез.
  116. Малаков Д. В. Київ у грізний час //Київ. 1984. №5. С.152154.
  117. Малаков Д. В. В память //В мире книг. 1985. № 5. С.6970.
  118. Малаков Д. В. Мене чарують Ваші твори //Друг читача. 1988. 4 лют.
  119. Малаков Д. В. Шах” из новеллы Боккаччо //Шахматное обозрение. 1988. №19. С.2425.
  120. Малаков Д. В. Втрачений шанс. Георгій Малаков і Анатолій Кузнецов //Київ. 1992. № 7. С.157, 159.
  121. Малаков Д. В. Календар для знавців і для всіх //Київ. 1995. № 4/5. С.134137.
  122. Малаков Д. В. Трофейна виставка. З історії Києва //Нерухомість. 1998. № 10. С.1415.
  123. Малаков Д. В. Самобутня манера митця //Георгій Васильович Малаков (19281979): Каталог. Альбом ( із фондів НБУВ) /Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Відп. ред. Г. М. Юхимець; Авт.-упоряд. Н. Ю. Белічко. К., 2000. С.59.
  124. Малаков Д. Художнє життя Києва у 19421943 роках //Українська Академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. Вип. 8. К., 2001. С.163, 167.
  125. Малаков Д. Оті два роки У Києві при німцях. Іл. Г. Малакова. К.: Видавничий дім Амадей”, 2002. 317 c.
  126. Малаков Д. Танки в малюнках Георгія Малакова //Військово-історичний альманах. Річник V, число 1(8). К., 2004. С.130141.
  127. Малаховский К. В. Кругосветный бег Золотой лани”. М.: Наука, 1980. 168 с.
  128. Малаховский К. В. Трижды вокруг света. М.: Наука, 1982. 94 с.
  129. Марченко-Пошивайло Т. Блакитний коваль України. Минуло 75 років від дня народження відомого українського мислителя, письменника, митця і громадського діяча Олеся Бердника //Українська культура. 2002. № 8. С.2223.
  130. Маховский Я. История морского пиратства. М.: Наука, 1972. 286 с.
  131. Мерцало
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)