ДИЗАЙН СПОЖИВЧОЇ УПАКОВКИ В УКРАЇНІ: СТАНДАРТ ТА ЕКСКЛЮЗИВ
 • скачать файл:
 • Название:
 • ДИЗАЙН СПОЖИВЧОЇ УПАКОВКИ В УКРАЇНІ: СТАНДАРТ ТА ЕКСКЛЮЗИВ
 • Альтернативное название:
 • ДИЗАЙН потребительской упаковки В УКРАИНЕ:   СТАНДАРТ И ЭКСКЛЮЗИВ
 • Кол-во страниц:
 • 309
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ


  На правах рукопису


  Ганоцька Ольга Василівна

  УДК 7.05: 621.798 (477)  ДИЗАЙН СПОЖИВЧОЇ УПАКОВКИ В УКРАЇНІ:
  СТАНДАРТ ТА ЕКСКЛЮЗИВ

  17.00.07 дизайн

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата мистецтвознавства  Науковий керівник:
  кандидат мистецтвознавства, доцент
  Сбітнєва Надія Федорівна  Харків 2008


  ЗМІСТ
  ВСТУП ...3
  РОЗДІЛ 1. ДИЗАЙН УПАКОВКИ: СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ .9
  1.1. Огляд літератури з матеріально-технологічного аспекту упаковки..10
  1.2. Естетичний аспект упаковки у наукових дослідженнях.25
  1.3 Методи дослідження ......40
  Висновки до 1 розділу ..42
  РОЗДІЛ 2. СТАНДАРТ ТА ЕКСКЛЮЗИВ У ДИЗАЙНІ
  СПОЖИВЧОЇ УПАКОВКИ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ ...44
  2.1. Історія упакування від стародавніх часів до початку ХХ століття ...44
  2.1.1. Праупаковка як первісна форма ексклюзивної упаковки ..... 44
  2.1.2. Розвиток та розповсюдження ексклюзивної тари для перших товарів 53
  2.1.3. Інновації у галузі пакування у ХІХ на поч. ХХ ст. .60
  2.2. Стандартизація та уніфікація упаковки (30-ті рр. ХХ ст. поч. ХХІ ст.) ......77
  Висновки до 2 розділу ..93
  РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  СТАНДАРТНОЇ ТА ЕКСКЛЮЗИВНОЇ УПАКОВКИ В УКРАЇНІ..95
  3.1. Основні напрямки розвитку таропакувальної галузі України
  порівняно зі світовими тенденціями 96
  3.2. Сучасний розвиток таропакувальної галузі України 109
  3.3. Сегмент ексклюзивної упаковки у таропакувальній галузі .120
  3.3.1. Значення ексклюзивної упаковки в індустрії пакування ..123
  3.3.2. Перспективи розвитку ексклюзивної упаковки в Україні 141
  Висновки до 3 розділу 167
  ВИСНОВКИ ...169
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..173
  ДОДАТКИ: А. Глосарій 193
  Б. 1. Список ілюстрацій .......221
  Б.2. Альбом ілюстрацій ...242

  ВСТУП


  Упаковка має глибокі історичні корені і є невід'ємною частиною сучасної культури, адже розвивається разом з графічним мистецтвом та, безперечно, на неї впливають економічні умови, що склалися в країні. Упаковка є складовою частиною культури споживання, віддзеркаленням традицій, менталітету, образу мислення та смаків суспільства у конкретний період. Характер та функції упаковки змінювалися у різні культурні епохи.
  Останні десятиріччя свідчать про виокремлення пакувального дизайну України у спеціалізовану галузь графічного дизайну, а також демонструють становлення окремих сфер виробництва, які забезпечують виробництво пакувальних матеріалів, виготовлення спеціального устаткування, розробку дизайну упаковки, поліграфію тощо. Споживча упаковка складова частина продукту, її властивості безпосередньо впливають на конкурентоспроможність товару. Якість упаковки багато в чому визначає прихильність споживача. При насиченості ринку великою кількістю близьких за якістю товарів, упаковка стає певним чинником конкурентної боротьби. Тому сьогодні, працюючи над упаковкою, дизайнеру необхідно постійно відстежувати зміни в естетичних, функціональних і технологічних вимогах, які висуваються суспільством, ринком і виробництвом.
  Нині проблемам таропакувальної промисловості приділяється багато уваги в усьому світі. Збільшення обсягів виробництва упаковки пояснюється, зокрема, зростаючим асортиментом продукції, появою сучасних пакувальних матеріалів, нових видів упаковок. А в нашій країні це також пов'язано з розширенням мережі супермаркетів. За даними Всесвітньої асоціації пакувальників (WPO), обсяг виробництва таропакувальної продукції у світі оцінюється у $ 400 500 млрд. та спостерігається стійка тенденція до його збільшення. У розвинутих країнах таропакувальне господарство посідає одне з домінуючих місць у національній економіці. За обсягом виробництва пакувальна галузь багато в чому визначає стан і розвиток національної економіки певної країни.
  Зараз дуже важливим моментом є розробка та впровадження нових стандартних більш економічних конструкцій упаковки, проведення досліджень за якістю та конкурентоспроможністю таропакувальної продукції, що випускається українськими підприємствами. Здійснення такого стратегічного завдання ускладнюється, якщо не проводиться широкий комплекс розробок та наукових досліджень у цій галузі діяльності. Проте на сьогодні це є можливим при об’єднанні зусиль державних структур, приватних підприємств та організацій, які справді зацікавлені у процесі розвитку таропакувальної індустрії України. У Києві вже кілька років існує «Клуб пакувальників України», який з 1998 року є членом WPO і щорічно проводить виставки, форуми, семінари та конкурси на кращу упаковку у певних номінаціях, а також відстежує нові тенденції, які сьогодні складаються у таропакувальній галузі.
  Сьогодні потрібно зробити акцент на тому, що за рахунок збільшення асортименту товарів утворюється нова група продукції, яка водночас потребує вже не стандартної, а ексклюзивної упаковки. На сучасному етапі спостерігається поступове розвинення двох принципів виготовлення упаковки: стандартного та ексклюзивного. Таким чином, актуальність дослідження визначається сучасним розвитком дизайну упаковки в Україні, тобто тим фактом, що зараз після епохи масового тиражу поширюється виробництво ексклюзивної упаковки. Особливо важливим у такій ситуації є вирішення завдання щодо створення образу продукту, як саме дизайн упаковки сприяє виявленню його певних характеристик. Розглядаючи стандартну та ексклюзивну упаковку у порівнювальному контексті, можна визначити, в якому випадку робиться ставка на простоту й функціональність, а в якому на емоційність і чуттєвість. Слід дослідити їхнє походження, розвиток та розглянути у якій галузі таропакування найбільш прийнятно застосовувати стандартну або ексклюзивну упаковку.

  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
  Дослідження проводилось у межах держбюджетної науково-дослідної програми «Закономірності розвитку, принципи, методи і засоби дизайну та формування національної моделі дизайну України» (20052006рр.) (державний реєстраційний номер 0104U000834), а також науково-дослідної роботи «Комп’ютерна лексикографія з дизайну та образотворчого мистецтва» розділи 2.2 і 2.3, додаток № 3 «Термінологічно-тлумачний словник з візуальним апаратом з графічного дизайну» (державний реєстраційний номер 0103U006435).
  Мета і завдання дослідження
  Метою дисертації є виявлення особливостей стандартної та ексклюзивної упаковки в Україні. Для досягнення зазначеної мети було поставлено наступні завдання:
  - розглянути спеціальні літературні джерела з питань дизайну упаковки в Україні, визначити стан дослідження об’єкта, що вивчається;
  - дослідити історико-культурний досвід розвитку стандартної та ексклюзивної упаковки;
  - простежити процеси стандартизації та уніфікації упаковки з періоду 30-х років ХХ ст. до початку ХХІ ст.;
  - розглянути упаковку за матеріально-технологічними та естетичними аспектами, виявити особливості стандартної та ексклюзивної упаковки, надати визначення цим поняттям;
  - охарактеризувати сучасний стан, окреслити інновації та основні напрямки розвитку таропакувальної галузі України порівняно зі світовими тенденціями розвитку цього сектора;
  - визначити перспективи розвитку ексклюзивного та стандартного напрямів української упаковки.
  Об’єктом дисертаційної роботи є дизайн споживчої упаковки в Україні.
  Предмет дослідження стандарт та ексклюзив у дизайні споживчої упаковки в Україні.
  Хронологічні межі роботи визначені історією виникнення і розвитку упаковки в Україні, з V IV тис. до н.е. до сучасного періоду. Цей часовий відрізок дозволяє виявити і простежити за процесом становлення дизайну упаковки на основних стадіях його розвитку: від раннього, коли з’явилася потреба у пакуванні (зберіганні та транспортуванні продукції), до часу самовизначення графічного дизайну і професійного підходу до процесу проектування упаковки.
  Методи дослідження. Системний підхід використовувався при постановці мети, визначенні завдань, формулюванні новизни дослідження, забезпечив розгляд дизайну упаковки як єдиного цілого з узгодженим функціонуванням усіх елементів у контексті історичних, соціокультурних та економічних факторів. При розгляді літературного матеріалу було використано історико-зіставний метод. Для дослідження еволюції пакування застосовувався хронологічний метод, який дав змогу розглянути дизайн упаковки в динаміці, змінах і часовій послідовності. Типологічний метод використовувався при аналізі зразків стандартної та ексклюзивної упаковки, що дало змогу виявити їхні функціональні особливості та естетичні характеристики. Діагностичний та прогностичний методи застосовувався для вивчення практики дизайну упаковки в Україні з використанням статистичних даних. Упаковка як складова частина дизайнерського проектування розглядалася у контексті соціокультурних потреб суспільства, вивчення упаковки України здійснювалося за допомогою аналізу комплексу умов історичного, економічного, художнього і загальнокультурного становища в нашій країні.
  Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що в роботі вперше:
  - представлено генезис дизайну пакування України, а також введено нові матеріали для подальшого вивчення історії упаковки;
  - досліджено специфіку ексклюзивної та стандартної упаковки, обумовлену історико-культурними і соціально-економічними чинниками;
  - виявлено особливості ексклюзивної та стандартної упаковки, а також дано визначення цим двом поняттям;
  - набуло подальшого розвитку вивчення питань стандартизації та уніфікації споживчої упаковки в Україні з перших етапів її становлення і до сьогодення;
  - визначено перспективи розвитку ексклюзивної та стандартної упаковки в Україні.
  Теоретичне значення роботи полягає в тому, що вона заповнює прогалини, які існують у науці щодо історії розвитку вітчизняного розвитку упаковки, а саме специфіки ексклюзивної і стандартної упаковки. Матеріали дисертації можуть увійти до праць з історії графічного дизайну, використовуватися як довідковий посібник для подальшого вивчення науковцями питань дизайну упаковки.
  Практичне значення дисертації полягає у можливості використання отриманих результатів фахівцями таропакувальної галузі для вирішення актуальних проблем пакування. Результати дослідження споживчої упаковки дозволять упровадити їх до сучасної практики дизайнерів упаковки. Зібраний в дисертації матеріал може бути задіяний у дизайн-освіті, рекомендований для включення до навчального курсу лекцій з історії графічного дизайну і реклами, а також для спецкурсу «Макетування і моделювання упаковки». Крім того, отримані результати можуть бути використані у музейній практиці при формуванні фондів та розробці експозицій тематичних виставок.
  Особистий внесок здобувача полягає у висвітленні тих аспектів у дизайні упаковки, які раніше не акцентувалися, у виявленні особливостей стандартної та ексклюзивної упаковки, а також перспектив їх розвитку в Україні. Основні результати дослідження отримані автором самостійно.
  Апробація і упровадження результатів дисертації здійснювалися в ході науково-дослідницької роботи. За темою дисертації були зроблені доповіді: на тему «Час розвитку ексклюзивної упаковки»на Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Простір і час сучасної науки» (Київ, 24-26 квітня 2006 р.); на тему «Упаковка як символ минулого часу»на VIIІ електронній науковій конференції ХДАДМ (Харків, 20 грудня 2006р.); на тему «Сучасний стан та перспективи розвитку таропакувальної галузі в Україні»на Міжнародній науково-методичній конференції «Дизайн-освіта 2007: головні вектори розвитку вищої дизайнерської освіти в контексті Болонського процесу» у рамках IV Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2007» (Харків, квітень, 2007р.); на тему «Функціональні аспекти ексклюзивної упаковки» на електронній науковій конференції ХДАДМ «Молода мистецька наука України» (Харків, 20 грудня 2007р.).
  Публікації. Основні положення й результати дослідження викладені у шести наукових публікаціях, які опубліковані у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України.
  Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. Загальний обсяг дисертації 309 сторінок. Основна частина подана на 172 сторінках. Список використаної літератури складає 261 найменування (20 стор.). У Додатку А представлено глосарій (266 найменувань на 28 стор.), Додаток Б складає список (21 стор.) та альбом ілюстрацій упаковки (331іл. на 68 стор.).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. При розгляді та аналізі літератури за темою дисертації виявлено, що предмет дослідження стандарт та ексклюзив у дизайні упаковки України не був висвітлений належним чином, на сьогоднішній день не існує комплексного порівняльного аналізу цих двох явищ, не визначено їх характерні риси та особливості. У роботах, які торкаються матеріально-технологічного аспекту упаковки, більше висвітлено стандартну упаковку, а ексклюзивну упаковку розглянуто фрагментарно. Починаючи з 30-х років ХХ ст., у перших публікаціях з естетичного аспекту упаковки усвідомлення естетичної функції було універсальним для будь-якої упаковки. Пізніше різко підвищилося естетичне і соціальне значення упаковки, що знайшло відображення у більшості публікацій останнім часом.
  2. Встановлено, що еволюція розвитку дизайну упаковки має циклічність, тобто ланка «ексклюзив стандарт ексклюзив» розкриває загальну тенденцію розвитку дизайну упаковки, його напрямок, розкриває зв’язок між попередніми та наступними щаблями розвитку, між новим та старим. Упаковка стародавніх часів, тобто праупаковка мала усі риси ексклюзиву, особливо у виготовленні парфумів та косметики. Головним в оформленні упаковки було гармонійне поєднання її з товаром, вдало підібрані форма, колір та графічне оздоблення підкреслювали велику собівартість певного товару. На поч. ХХ ст. в умовах абсолютної націоналізації промисловості, відсутності конкуренції, планової економіки і розподільної системи, споживча упаковка в СРСР дещо втратила своє значення і основні функції, стала типовою (стандартною). Наприкінці ХХ ст. у дизайні споживчої упаковки в Україні, із значним зростанням асортименту товарів, з появою нових матеріалів та новітніх високотехнологічних можливостей починається розвиток ексклюзивної упаковки. Сьогодні також має місце зворотна тенденція від ексклюзиву до стандарту через уніфікацію зразків упаковки, які нещодавно були ексклюзивними, а зараз виробляються масово. Світові тенденції в упаковці для парфумерії та алкогольних напоїв показують, що неухильно відбувається зближення товарних характеристик продукції сегментів «мас-маркет» і «люкс», а звідси й асиміляція, тобто уподібнення характерних особливостей у дизайні стандартної та ексклюзивної упаковки у деяких випадках. Таким чином, утворюється упаковка оригінального дизайну, яка на початку свого створення є виключною та оригінальною (має певні риси ексклюзиву), але призначена для масового споживання. Зазвичай виробництво такої упаковки продиктоване створенням нового бренду.
  3. Визначено, що роботу зі стандартизації та уніфікації упаковки в Україні розпочато у 30-ті роки ХХ ст., коли цей процес торкнувся всіх галузей виробництва. Стандарт на упаковку було впроваджено на відповідь зростання асортименту товарів. Отже, стандартизація упаковки стала частиною стандартизації товару. Стандартизація упаковки була обумовлена прагненням виробників товарів до скорочення витрат на її виробництво, оправданого транспортування тощо. Стандартизація та уніфікація упаковки серйозно вплинули на покращення та розвиток таропакувальної галузі України, забезпечили на сьогодні розробку високоякісної та конкурентоспроможної упаковки.
  4. Визначено, що виробництво стандартної та ексклюзивної упаковки значно відрізняється за різними показниками: утилітарними, технологічними, екологічними, художніми, рекламними, комунікативними, соціально-економічними. Виготовлення стандартної упаковки спрямовано на досягнення оптимального ступеня упорядження у галузі пакування засобом встановлення положень для загального масового та багаторазового використання, у розумінні реально існуючих або потенційних завдань. Стандартна упаковка це упаковка, виготовлена тиражним способом, який є найбільш рентабельним і дешевим, розрахована на масового споживача. При виробництві стандартної упаковки передусім враховуються зручність транспортування, економічність, доступність матеріальної і технічної бази. Ексклюзивна упаковка це упаковка призначена для продукції високої цінової категорії, виготовлена з найякіснішого матеріалу при застосуванні новітніх технологічних можливостей, відповідає найвищім художнім якостям, які характеризують такі дизайнерські властивості, як креативність та неординарність, підкреслює престижність торговельної марки. Ексклюзивна упаковка може бути об’єктом арт-дизайну, тобто вироблятися в одному примірнику та стати предметом колекціонування.
  5. Доведено, що основні напрямки розвитку дизайну упаковки у нашій країні збігаються зі світовими тенденціями у таропакувальній промисловості, особливої актуальності зараз набувають питання екологічності та редизайну упаковки у світі. Виявлено, що найсильніший вплив на міжнародну стандартизацію справляють промислово розвинуті держави, яким властивий найвищий ступінь інтернаціоналізації економічного життя і найактивніша участь у міжнародних економічних відносинах, з’ясовано, що зараз відбувається становлення стандартизації міжнародного характеру, що виявляється у зростанні частки міжнародних стандартів у загальному обсязі нормативної документації. Також спостерігається розвинення дизайну упаковки за двома напрямками: стандартним та ексклюзивним, і навіть часткове витиснення стандарту ексклюзивом в окремих галузях виробництва.
  6. Установлено, що перспективи розвитку дизайну упаковки в Україні полягають у наступному:
  - насамперед, головною рушійною силою у розвитку таропакувальної галузі є споживач, який через своє ставлення до стандартної або ексклюзивної упаковки ініціює її розвиток. Вимоги споживача трансформуються разом із зміною його способу життя: зростає індивідуальність та матеріальний добробут, встановлюється більш високий рівень освіти та свідомості, виникає поява нової інформації, змінюються пріоритети задоволення вимог до упаковки з боку різних груп людей;
  - нові можливості розвитку стандартної упаковки зводяться до обов’язковості дотримання всіх норм та вимог, розробки нових технічних рішень у таропакувальній галузі; удосконалення та поліпшення функціональності упаковки, надання упаковці нових додаткових матеріально-технологічних та естетичних функцій, які полегшують ідентифікацію та використання продукції і спонукають до покупки певного товару; зменшення споживання ресурсів задля перетворення упаковки на ефективний інструмент зниження навантаження на довкілля;
  - розвиток ексклюзивної упаковки в Україні набирає обертів: існують як проблемні, так і позитивні моменти у розвитку таропакувальної галузі України, що пов’язано з соціально-економічним розвитком нашої країни. Ексклюзивний сегмент представлено в упаковці зі скла, фарфору, кераміки, деревини, картону. Цілком ймовірно, що найближчим часом виробництво ексклюзивної упаковки зростатиме більшими темпами. Розвинення ексклюзивного сегменту пакування в Україні також має два напрямки: у бік глобалізації та створення національної моделі дизайну. По тих зразках, які ми бачимо сьогодні, можна стверджувати, що у більшості випадків відтворення ексклюзивної упаковки в Україні тяжіє до копіювання цікавих дизайнерських знахідок дизайнерів західних, більш розвинених країн. Проте, існують спроби виготовлення ексклюзивних упаковок з використанням національних традицій. Більш перспективним сьогодні здається застосовування глибинних цінностей національної культури України з використанням найсучасніших технологічних досягнень світу.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. АксеноваТ.И. Технология упаковочного производства: Учебник для студентов вузов по спец. «Технология и дизайн упаковочного производства» специалистов «Технология полиграфического и упаковочного производства»/ АксеноваТ.И., АнаньєвВ.В., Дворецкая Н.М.; под ред. Э.Г.Розанцева. М.: Колос, 2002. 184с., ил.
  2. АкулининаВ. Упаковка из дерева: от эксклюзива до массового тиража / В.Акулинина // Тара и упаковка. 2005. № 3. С.36 37.
  3. АмангельдыевА. Золотой ключик все двери открывает, или тайны упаковки класса «люкс» [Електронний ресурс] / А.Амангельдыев // Пакет. 2003№4. Режим доступу до журн.:
  http://www. kursiv.ru / kursivnew /paket_magazine /archive /21/10 htm.
  4. АлексеевК.В. Роль упаковки в сохранении качества лекарств [Електронний ресурс] / К.В.Алексеев, И.А.Зимина, С.Н.Суслина // Российские аптеки. 2004. №5. Режим доступу до журн.:
  http://www.rosapteki.ru / archive / index. php.
  5. АрхангельскийВ.Упаковка в роскошной оправе истории / В.Архангельський// Тара и упаковка. 2003. № 5. С.106 108.
  6. Аскинази Ф. Маркировка упаковки / Ф. Аскинази, Е.Ершов // Тара и упаковка. 1930. № 10 11. С.18.
  7. БалашоваЕ.Е. Современные тенденции развития рынка тары и упаковки в Росии и мире / Е.Е.Балашова, М.А.Юлкин. Архангельск: ЦЭИ, 2000. 40с.
  8. Бекназарова Е. Universal [Електронний ресурс] / Е.Бекназарова // Pakkograff. 2004. № 5. Режим доступу до журн.:
  http: //www.upakovano.ru / design / articles /205 php.
  9. БелоновскаяТ. Современная японская упаковка / Т.Белоновская // Как. 2000. № 11. С.12 14.
  10. БесперстовС.В. Тара и сравнительная эффективность ее видов / БесперстовС.В.; под ред. А.И. Бамм. Москва, 1968. 16с.
  11. БестужеваЕ. Уникальная упаковка для драгоценного содержимого / Е.Бестужева // Тара и упаковка. 2004. № 4. С.56 59.
  12. БирюковаМ.Е. Традиции и современность в дизайне упаковки (на примере винной упаковки): автореф. дис. на соискание науч. степени канд. искусствоведения: спец. 17.00.06 «Техническая эстетика и дизайн» / М.Е.Бирюкова. Москва, 2004. 20 с.
  13. БіловолН.В. Національні традиції і дизайн / Н.В.Біловол // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Х.: ХДАДМ. 2002. № 6. С. 256 258.
  14. БожкоТ.О. Дизайн-пакування синтез мистецтв / Т.О.Божко // Упаковка. 2002. № 4. С.40 41.
  15. БожкоТ.А. Подарки не отдарки / Т.А.Божко, Л.Н.Речкалова // Мир упаковки. 2002. № 1 (21). С.50 52.
  16. БожкоТ.О. Роздуми про дизайн паковання / Т.О.Божко // Упаковка. 2003. № 3. С.52 53.
  17. БожкоТ.О. Паковання для квітів / Т.О.Божко // Упаковка. 2004. №1. С.40 41.
  18. БожкоТ.О. Елементи народного мистецтва у сучасному дизайні пакувань/ Т.О.Божко // Упаковка. 2005. № 2. С.46 49.
  19. Бойцов В. В. Стандарт и качество / Бойцов В.В. М, 1966. 226с.
  20. Больше внимания подарочной упаковке // Тара и упаковка. 2005. № 1. С.76 77.
  21. БорисовА. Cто одежек для экономики / А.Борисов // Финансовая Россия. 2001. № 42. С. 8 10.
  22. БудниковаО.А. Утилизация полимерных материалов. Немецкий опыт и российская реальность [Електронний ресурс] / О.А. Будникова, Б.О.Будников // Пакет. 2005. № 10. Режим доступу до журн.:
  http: //www. kursiv.ru/kursivnew/paket_magazine/ archive/34 /12. php.
  23. Бумажный эксклюзив: пакеты для сувениров, элитной продукции и подарков// Тара и упаковка. 2006. №3. С.44 45.
  24. Вейкен Рационализация за границей / Вейкен // Тара и упаковка. 1930. №3 4. С.39 40.
  25. ВинникТ.П. О чем говорит упаковка? / Т.П. Винник, Г.В. Белошицкая // Упаковка. 1999. № 3. С.48 49.
  26. ВинницкийС. Методы упаковки в Америке и Западной Европе/ С.Винницкий // Тара и упаковка. 1930. № 1. С.30 36.
  27. ВинницкийС. Максимум внимания учебе/ С.Винницкий // Тара и упаковка. 1930. № 5. С.30 31.
  28. ВишняковаТ., Потребительские свойства бумажных материалов/ Т.Вишнякова, Л.Коптюх, А.Морозовский// Тара и упаковка. 1998. № 2. С.34 35.
  29. Вол Д. Конструирование упаковки для товаров / Д. Вол, В. Погорелый // Тара и упаковка. 1991. № 5. С.25 26.
  30. ВоловаЛ. Эксклюзивная мода от «Премьер-Груп» / Л. Волова // Мир упаковки. 2004. № 4 (36). С.68 70.
  31. Воробьев А. Упаковка в законе [Електронний ресурс] / А.Воробьев // Pakkograff. 2005. № 7.Режим доступу до журн.:
  http: //www.upakovano.ru / business / law / 1021 htm.
  32. ГалатЕ. Упаковка это праздник на каждый день / Е.Галат // Упаковка. 2003. № 2. С.20 22.
  33. ГалатЕ. Посуда: как ее упаковывать / Е.Галат // Упаковка. 2003. №3. С.11 13.
  34. ГалатЕ. В музее одной улицы / Е.Галат // Упаковка. 2003. № 4. С.58 60.
  35. ГалатЕ. Праздничная упаковка / Е.Галат // Упаковка. 2003. № 6. С.42 45.
  36. Ганоцька О.В. Сегмент ексклюзивної упаковки у таропакувальній галузі / О.В.Ганоцька // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв «Дизайн-освіта 2006: Пошуки нової естетичної парадигми в сучасному дизайні». Х.: ХДАДМ. 2006. № 3. С. 9 4.
  37. ГаноцькаО.В. Тенденції розвитку дизайну парфумерної продукції / О.В.Ганоцька, К.А.Лаврікова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Х.: ХДАДМ. 2006. № 9. С. 27 35.
  38. ГаноцькаО.В. Принцип стандарту та ексклюзиву у дизайні етикетки / О.В.Ганоцька // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Х.: ХДАДМ. 2006. № 11. С. 33 41.
  39. ГаноцькаО.В. Еволюція ексклюзивних парфумерних флаконів / О.В.Ганоцька// Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Х.: ХДАДМ. 2007. № 5. С. 14 22.
  40. ГаноцькаО.В. Студентські фантазії на тему ексклюзивної упаковки / О.В.Ганоцька // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Х.: ХДАДМ. 2007. № 11. С. 7 13.
  41. ГаноцькаО.В. Виробництво ексклюзивної скляної тари в Україні / О.В.Ганоцька // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Х.: ХДАДМ. 2007. № 12. С. 20 26.
  42. ГаноцькаО.В. Елегантна упаковка для вишуканого товару / О.В.Ганоцька // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Х.: ХДАДМ. 2008. № 3. С. 15 20.
  43. Гладун О.Д. Формування національної моделі товарного знаку / О.Д.Гладун// Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Х.: ХДАДМ. 2002. № 6. С. 308 310.
  44. ГоддардР. Тысяча и более лет упаковки / Р.Годдард // Компьюарт. 2000. № 11. С.66 69.
  45. ГорощенкоГ. Оформление упаковок / Горощенко Г. М.,Л.:ОГИЗ ИЗОГИЗ, 1932. 56с.
  46. Горький мед победителей // Мир продуктов. 2005 № 3 (20) С.38 39.
  47. ГрундкеГ. Новые требования к упаковке (с точки зрения глобализации, экономики и экологии) / ГрундкеГ. // Упаковка. 2003. № 3. С.41 45.
  48. ГрундкеГ. Европейский институт упаковки и его задачи / ГрундкеГ. // Упаковка. 2003. № 5. С.56 57.
  49. Данилевский В.А. Картонная и бумажная тара / Данилевский В.А. М.: Лесная промышленность, 1979. 216с.
  50. ДанилевскийВ.А. Наука России для упаковки (сегодня и завтра)/ Данилевский В.А. // Упаковка. 2000. № 3. С.6 8.
  51. Даниленко В.Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури: Монографія / Даниленко В.Я. Х.: ХДАДМ, Колорит, 2005. 244с.
  52. Даниленко В.Я. Майбутнє європейського дизайну: Чехія, Польща, Україна: Наукове видання / Даниленко В.Я. Х.: ХДАДМ, Колорит, 2007. 197с.
  53. Двадцать лет // Снабжение и складское хозяйство. 1937. № 11. С.6 9.
  54. ДегтяревЮ. Торговая реклама: экономика, искусство / Ю.Дегтярев, Л.Корнилов. М.: Экономика, 1969. 161 с.
  55. ДемкинМ.В. Эксклюзивная упаковка / М.В.Демкин // Упаковка. 2001. № 2. С.21.
  56. Дергунова М.П. Централизация производства путь к повышению качества упаковки / М.П. Дергунова // Техническая эстетика. 1984. № 8. С.4 5.
  57. Дизайн упаковки и товарные отношения // Упаковка. 1997. № 5. С.31 33.
  58. ДругО.Н. Киевские «сочинители сладостей» / О.Н.Друг // Упаковка. 1998. № 2 (7). С.38 40.
  59. Дубина Н. Философия упаковки и этикетки / Н. Дубина // КомпьюАрт. Мир этикетки. 2002. № 1. С.85 91.
  60. Дяченко Ю.Г. Інтернаціональне та національне в сучасному дизайні / Ю.Г.Дяченко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Х.: ХДАДМ. 2002. № 6. С. 248 250.
  61. ЕмельяноваИ. Упаковываем парфюмерию / И.Емельянова // Тара и упаковка. 2005. № 4. С.40 43.
  62. ЕрмаковаД. У истоков бутылок и коробок [Електронний ресурс] / Д.Ермакова // Мир этикетки. 2002. № 8. Режим доступу до журн.: http//www.labelworld.ru /Archive / LW / 2002 / 8 / 34 htm.
  63. Ермакова Д. Изобретения XIX века: тюбики, бумажные пакеты, складные картонные коробки [Електронний ресурс] / Д.Ермакова // Мир этикетки. 2002. № 10. Режим доступу до журн.:
  http: // www.labelworld.ru / Archive / LW / 2002 / 10 / 34 htm.
  64. Етикетка: як виготовити? / [ВойтенкоС., Рудник Л., Сафонов О., Циманек Я., ЯкуцевичС.]; під ред. д-ра техн. наук, проф. Е.Т.Лазаренка. Київ: ІАЦ «Упаковка», 2003. 184с.
  65. ЕфимовВ. О пакетных перевозках плодоовощной продукции / В.Ефимов// Тара и упаковка 1992. № 5. C.6.
  66. Ефремов Н. Ф. Тара и ее производство / Ефремов Н. Ф. М.: МГУП, 2001. 312с.
  67. Ефремов Н.Ф. Конструирование и дизайн тары и упаковки / Ефремов Н.Ф., Лемешко Т.В., Чуркин А.В. М.: МГУП, 2004. 424с.
  68. Зайцев С. Пивная этикетка: прошлое, настоящее, будущее / С. Зайцев // Тара и упаковка 1994. № 5. С.42 43.
  69. Закалюжна Л.В. Основні тенденції розвитку торгової марки в сучасній Україні. Використання національних мотивів / Л.В.Закалюжна // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Х.: ХДАДМ. 2005. № 10. С. 13 19.
  70. Замотаев П.В. Гибкая полимерная упаковка / П.В. Замотаев // Мир упаковки. 1999. № 2. С.7 9.
  71. Запах успеха: ароматизированная упаковка // Мир упаковки. 2005. №3 (42). С.32 34.
  72. Золотые времена для табачной упаковки // Пакет. 2003. № 2 (19). С.74 77.
  73. ЗубБ.И. Стандартизация важнейшее средство повышения качества продукции / Б.И.Зуб. // Областная конференция по подготовке к аттестации продукции: тезисы докладов и сообщений. Луганск: Луганская городская типография, 1967. С.3 8.
  74. Иванов В.А. Аэрозольная упаковка в Украине. Перспективы и проблемы / В.А.Иванов // Упаковка. 1999. № 3. С.12 14.
  75. Каганов И. Стандартизация товаров массового потребления / И.Каганов// Стандарт и качество продукции. 1930. № 1. С.12 17.
  76. КазначееваМ. Упаковка для парфюмерии: тонкости декорации / М.Казначеева // Тара и упаковка. 2005. № 4. С.44 45.
  77. Калманович Научно-исследовательская работа в области тароупаковочного хозяйства / Калманович // Тара и упаковка. 1930. № 2. С.7 9.
  78. Камский В.А. Тара и упаковка как агитационно-пропагандистский фактор/ В.А.Камский // Тара и упаковка. 1930. № 6-7. С.10 13.
  79. КапланА.Ю. Итоги рационализаторских работ треста Союзснабскладтара НКТП за 1936 г. / А.Ю.Каплан // Снабжение и складское хозяйство промпредприятий. 1937. № 3. С.19 21.
  80. Карепин С. Стандартизация и товаропроводящая сеть / С. Карепин // Стандарт и качество продукции. 1930. № 1. С.20 23.
  81. КейдюкО. Упаковка вечный двигатель / О.Кейдюк // Тара и упаковка. 2003. № 4. С.34 35.
  82. КлименкоЛ.Т. Прогрессивные виды тары и упаковки / Клименко Л.Т., Арсеева Л.И., Полищук В.М. Киев: УкрНИИНТИ, 1978. 64с.
  83. КлючковичА. Цветовая гамма упаковки и психология покупателя / А.Ключкович // Упаковка. 2001. № 4. С.52 53.
  84. КовальВ. «Букет моей бабушки» / В. Коваль // Тара и упаковка. 1992. № 4. С.64.
  85. КовальВ. Из истории стеклоделия / В. Коваль // Упаковка. 1997. № 5. С.43 45.
  86. КозакА.В. Чи є українська упаковка? / А.В.Козак // Друкарство. 1995. № 1/2 С.43.
  87. КозакА.В. Пути развития упаковочной отрасли [Електронний ресурс] / А.В.Козак. Режим доступу до журналу:
  http//: www.kiaton.com. ua / stat 1. html.
  88. КозакА.В. Упаковка это целая философия / А.В.Козак // Мир упаковки. 2000. № 2. С.40 41.
  89. Козак А.В. Упаковка. Экология. Инновации // Упаковка. 2002. № 1 С. 30 31
  90. Коли Кока-Кола стає українським мистецтвом // Упаковка. 2002 № 4 С.8 9.
  91. КольниковВ. Возрождение традиций элемент стратеги предприятия / В.Кольников // Тара и упаковка. 1998. № 1. С.74 75.
  92. Косів В.М. Національні моделі і глобалізація графічного дизайну другої половини ХХ ст. до питання історіографії проблеми / В.М.Косів// Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Х.: ХДАДМ. 2002. № 6. С. 290 293.
  93. Костюхин Д. Деревянный парадокс. Немассовая упаковка [Електронний ресурс] / Д.Костюхин// Пакет. 2003. № 4. Режим доступу до журн.:
  http: //www kursiv.ru / kursivnew/paket_magazine /archive /21/58 htm.
  94. КотоваА. Эксклюзивная стеклянная упаковка [Електронний ресур
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)