ЗАСОБИ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ В ДИЗАЙНІ ТЕКСТИЛЮ (Черкаський регіон) : Средств выразительности В дизайне текстиля (Черкасский регион) • Название:
 • ЗАСОБИ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ В ДИЗАЙНІ ТЕКСТИЛЮ (Черкаський регіон)
 • Альтернативное название:
 • Средств выразительности В дизайне текстиля (Черкасский регион)
 • Кол-во страниц:
 • 334
 • ВУЗ:
 • ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  на правах рукопису

  ЯКОВЕЦЬ ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА

  УДК 7.012:746.1  ЗАСОБИ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ В ДИЗАЙНІ ТЕКСТИЛЮ
  (Черкаський регіон)

  Спеціальність 17.00.07 дизайн

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата мистецтвознавства  Науковий керівник
  Романенко Наталія Григорівна
  доктор технічних наук, професор
  Черкаси 2007


  ЗМІСТ


  ВСТУП .................................................................................................................. 4
  РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА І
  МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ..............................................................................10
  1.1. Дизайн текстилю України: історіографія питання....................................10
  1.2. Методи дослідження.....................................................................................30
  Висновки до першого розділу ............................................................................34

  РОЗДІЛ2.ВИДИХУДОЖНЬОГОТЕКСТИЛЮЗАСПОСОБОМ ВИГОТОВЛЕННЯ І ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ .................................................36
  2.1. Видихудожньоготекстилюзаспособомвиготовлення.............................36
  2.1.1. Тканини ручного виготовлення........................................................36
  2.1.2. Тканини машинного виробництва. .................................................50
  2.2. Види художнього текстилю за призначенням ............................................63
  2.2.1. Текстиль для одягу .............................................................................64
  2.2.2. Текстиль в інтер’єрі ............................................................................67
  Висновки до другого розділу ...............................................................................71

  РОЗДІЛ3.ТЕХНОЛОГІЧІЗАСОБИДЛЯВІДТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГОЗОБРАЖЕННЯНАТКАНИНІ..................................... 73
  3.1.Вплив складу сировини на асортимент текстильних матеріалів ................73
  3.2.Технологічнізасобифарбування ідруку натканині ...................................78
  3.3.Художні особливості створення текстильної графіки ..............................100
  Висновки до третього розділу ...........................................................................108


  РОЗДІЛ 4. ХУДОЖНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ТЕКСТИЛЬНОЇ
  ДИЗАЙН-ПРОДУКЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ
  ТЕКСТИЛЮЧЕРКАЩИНИ(наприкладівиробівЧеркаського шовковогокомбінату) ............................................................................................112
  4.1.Текстильна графіка як засіб художньої виразності в дизайні текстилю..............112
  4.1.1. Орнаментальні композиції ...................................................................114
  4.1.2. Шрифтові композиції .........................................................................129
  4.1.3. Сюжетно-тематичні композиції ..........................................................135
  4.2.Колір як засіб художньої виразності в дизайні текстилю .......................139
  4.3.Фактураякзасібхудожньоївиразності в дизайні текстилю........................148
  4.4.Регіональна своєрідність текстилю Черкащини (на прикладі виробів
  Черкаського шовкового комбінату)...............................................................156
  Висновки до четвертого розділу ........................................................................163

  ВИСНОВКИ ...........................................................................................................166
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..........................................................169
  ДОДАТКИ ....................................................................................................... ......185
  ВСТУП

  З набуттям Україною статусу незалежної держави головні складові національного дизайн-проектування зазнають змін. З’являються нові форми та технології, поступово зростає рівень національної свідомості, спостерігається конкуренція на ринку дизайнерських товарів та послуг. Поширення інформаційного простору сприяє розвитку професійної дизайнерської освіти, і як наслідок значне збільшення кількості теоретичних розробок, серед яких істотний обсяг досліджень належить регіональному дизайну.
  В цих умовах стає актуальною проблема системного аналізу розвитку дизайну текстилю, як малодослідженої сфери художньо-проектної діяльності в Україні взагалі та Середнього Подніпров’я і Черкащини, зокрема. Вирішення поставлених проблем обумовлює необхідність звернутися до аналізу специфіки засобів художньої виразності в дизайні текстилю та виявленню характерних рис художнього текстилю Черкаського регіону.
  Актуальність теми дослідження. Актуалізація процесів інтеграції національних традицій та іновацій в сучасному мистецтві і дизайні обумовлює необхідність використання їх у всіх видах художньо-проектної діяльності, у тому числі в дизайні текстилю.
  Черкаський регіон належить до Середнього Подніпров’я Центральної України. Саме тут відбувалися вирішальні для етнотворення української культури події. Про це свідчать залишки трипільської культури та княжої доби, витоки культури українського козацтва, гайдамацький рух, зародження капіталістичних відносин. Ці знакові історичні періоди знайшли своє відображення у народно-вжитковому мистецтві, одним з напрямків якого є художній текстиль.
  Дизайн текстилю Середнього Подніпров’я, не зважаючи на багату історію і культурну значущість цього регіону, дотепер не був об’єктом спеціального мистецтвознавчого аналізу, зокрема і дизайн текстилю Черкаського регіону, що вирізняється певною своєрідністю.
  Теоретичні дослідження засобів художньої виразності у сфері дизайну текстилю, як самостійної сфери дизайнерського проектування, можуть стати однією із суттєвих складових формування національної моделі дизайну, обумовлюючи таким чином актуальність роботи.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямок дисертаційного дослідження, проведеного згідно з планом науково-дослідної роботи Черкаського державного технологічного університету, є складовою частиною держбюджетної теми „Дизайн України в контексті художньо-проектної культури ХІХ-ХХ ст.” (№ держреєстрації УкрІНТЕІ 0106U005387 від 10.05.06р.). Крім того, дисертація виконана в рамках реалізації Постанови Кабінету міністрів України №37 від 20.01.1997р. Про першочергові заходи щодо розвитку національної системи дизайну та ергономіки і впровадження їх досягнень у промисловому комплексі, об’єктах житлової, виробничої і соціально-культурної сфер”.
  Мета і завдання дослідження. Мета роботи виявити засоби художньої виразності в дизайні текстилю та охарактеризувати розвиток дизайну текстилю Черкаського регіону.
  Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження:
  проаналізувати матеріали, присвячені історії становлення дизайну текстилю в Україні взагалі та особливостям його розвитку в Середньому Подніпров’ї Центральної України на період 70-х рр.ХХст.поч.ХХІст.;
  виявити особливості естетичного вигляду досліджуваних тканин залежно від засобів виготовлення та призначення;
  проаналізувати вплив складу сировини на художні особливості створення зображення на тканині;
  визначити роль технологій виготовлення продукції текстильного дизайну в забезпеченні її художньої виразності;
  виявити сучасні прийоми кольоро-фактурного опорядження текстилю з визначенням найбільш перспективних;
  виявити характерні риси художнього текстилю та сучасні тенденції розвитку дизайну текстилю Черкаського регіону.
  Об’єктом дослідження є український текстиль як вагомий елемент національної художньо-проектної культури.
  Предметом дослідження є засоби художньої виразності в дизайні текстилю.
  Межі дослідження. Хронологічні рамки дослідження позначені періодом 70-х роківХХст.поч.ХХІст. Територіальні межі дослідження визначені Черкаським та суміжними з ним регіонами України. При розгляданні об’єкта дослідження основну увагу приділено художнім тканинам.
  Джерельною базою дослідження послужили матеріали, зібрані автором в особистих архівах дизайнерів текстилю Черкащини, фондах Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського (м.Київ) та наукової бібліотеки МГХПУ (Московский государственный художественно-промышленный университет) ім.С.Г.Строганова (м.Москва, Росія), фондах Черкаського шовкового комбінату та музею Черкаського державного технологічного університету, а також авторські зразки художніх тканин.
  Методи дослідження. При розгляді дизайну текстилю як складової цілісної системи художньо-проектної діяльності в Україні використовувався системний підхід. Під час аналізу матеріалів, присвячених історії становлення дизайну текстилю, зразків текстильних виробів було застосовано метод систематизації архівно-історичних матеріалів. З метою виявлення естетичних особливостей художніх тканин, залежно від засобів виготовлення та їх призначення, автор користувався методом композиційно-порівняльних характеристик. Дослідження питань впливу складу сировини та виробничих технологій на рівень художньої виразності продукції текстильного дизайну, а також виявлення прийомів кольоро-фактурного опорядження текстилю здійснювалося в процесі практичних експериментів та з урахуванням висновків авторів проектно-художніх розробок. Методи порівняльного аналізу та проектної екстраполяції використовувались для виявлення характерних рис та тенденцій розвитку дизайну текстилю Черкаського регіону.
  Наукова новизна одержаних результатів:
  вперше здійснено системне мистецтвознавче дослідження стану та розвитку дизайну текстилю Середнього Подніпров’я Центральної України;
  всебічно розглянута специфіка засобів художньої виразності в дизайні текстилю із визначенням ролі виробничих технологій та окремих композиційно-художніх прийомів, притаманних майстрам даного регіону;
  введено до наукового обігу нові архівні матеріали та мистецькі твори, які стосуються дизайну текстилю Черкаського регіону і перебувають у приватних зібраннях;
  розкриті характерні риси художнього текстилю та сучасні тенденції розвитку дизайну текстилю Черкаського регіону.
  Теоретичне значення роботи полягає в тому, що вона надає цілісне науково обґрунтоване уявлення про історію, стан і напрями розвитку дизайну текстилю в Черкаському та суміжних з ним регіонах України. Значне місце приділяється розкриттю засобів досягнення художньої виразності та урахуванню виробничих технологій при створенні сучасної текстильної продукції.
  Практичне значення одержаних результатів. Матеріали й результати дослідження можуть знайти застосування в практичній діяльності сучасних дизайнерів текстилю, а також серед теоретиків, мистецтвознавців, культурологів при написанні підручників, навчальних посібників та наукових робіт. Одержані результати можуть бути використані при викладанні курсів з історії та теорії дизайну, історії української культури і мистецтва в вищих навчальних закладах України дизайнерського спрямування.
  Положення, викладені в дисертації, використовувалися автором в навчальному процесі підготовки фахівців спеціальності 7.020210 Дизайн” спеціалізацій Графічний дизайн” і Промисловий дизайн” Черкаського державного технологічного університету, під час проведення лекційних і практичних занять з дисциплін Теорія і практика дизайну” в 2005/2006 н.р., а також при виконанні випускних робіт бакалаврів спеціалізації Художнє моделювання одягу” в 2005/2006 н.р. Матеріали дослідження були використані під час формування асортименту тканин, проектування та виготовлення верхнього одягу ТОО Weise Style” (Черкаси, 2006 р.), а також при оновленні асортименту художніх тканин Черкаського шовкового комбінату.
  Особистий внесок здобувача. У співавторстві з Н.Романенко написані: стаття Цвет и его психологическое воздействие на человека”, де здобувачу належить підрозділ щодо розгляду виразних функцій кольору; стаття Взаимосвязь учебных дисциплин: пластическая анатомия и рисунок при подготовке дизайнеров одежды”, в якій здобувачем проаналізовано проблему підготовки фахівця-дизайнера у сфері текстилю; стаття Принтерная печать в дизайне текстильных материалов”, де здобувачем розглянуто сучасні технології друку на тканині і перспективи їх розвитку. У співавторстві з Н.Романенко і Ю.Іщенко написана стаття Цвет в дизайне текстиля”, в якій здобувач висвітлює питання сприйняття кольору текстильного матеріалу залежно від сировини і фактури тканини. У статті Графическая организация рисунка текстильного полотна”, написаній у співавторстві з Н.Романенко і Ю.Борисовим, здобувач розглядає питання пошуку композиції, гармонії орнаментального ритму і фактури текстильних матеріалів.
  У статті Экологическая оценка предотвращенного ущерба от внедрения интенсифицированных технологий печатания текстильных материалов”, написаній у співавторстві з Н.Романенко, А.Сисоєнко, Д.Романенко, здобувачем здійснено екологічну оцінку застосованих засобів художньої виразності. У статті Методологічні засади дизайн-освіти ЧДТУ в контексті положень Болонської декларації”, що написана у співавторстві з Н.Романенко та О.Лагодою, здобувач конкретизує увагу на художній фаховій підготовці дизайнерів. У статті Электроактивированные водные системы в технологиях дизайна текстиля” здобувачем запропоновано оптимальні умови художнього опорядження тканин.
  Основні результати роботи отримані автором самостійно.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати досліджень, пройшли апробацію в доповідях на всеукраїнських і міжнародних конференціях: Всеукраїнській науковій конференції Дизайн-освіта 2004: теорія, практика та перспективи розвитку” (Харків, ХДАДМ, 22-23 квітня 2004р.); Міжрегіональній науково-методичній конференції Дизайн-освіта: методологія викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін” (Черкаси, ЧДТУ, 14-15 вересня 2004р.), (доповідь Проблеми підготовки фахівця-дизайнера у сфері текстилю”); Міжнародній науковій конференції Дизайн-освіта 2005: тенденції розвитку та інтеграція в європейський освітній простір” (Харків, ХДАДМ, 20-22 квітня 2005р.), (доповідь Дизайн текстильних матеріалів”); Всеукраїнській науковій конференції Дизайн-освіта 2006: пошуки нової естетичної парадигми в сучасному дизайні” (Харків, ХДАДМ, квітень 2006р.); Міжнародній науково-методичній конференції Дизайн-освіта 2007: головні вектори розвитку вищої дизайнерської освіти в контексті Болонського процесу” (Харків, ХДАДМ, 24-28 квітня 2007р.), (доповіді: Печать на ткани: варианты новых технологий”, К вопросу о формировании украинской научной терминологии в сфере дизайна текстиля”).
  Основні положення і зміст дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету.
  Публікації. Основні положення і результати дослідження викладені в 15 (п’ятнадцяти) наукових публікаціях, з яких 10 у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 тези доповідей. Загальний обсяг публікацій 4,5 др.арк.

  Структура та обсяг дисертації. Структура роботи визначається характером порушених у дослідженні проблем, його головною метою та завданнями. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури (207 позицій) і трьох додатків, які включають словник спеціальних термінів (53 позиції), документи щодо впровадження отриманих результатів і альбом ілюстрацій (357 ілюстрація на 144 сторінках). Обсяг основної частини дисертації становить 163 с., повний обсяг з додатками 334с.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  1.Автором здійснено системне мистецтвознавче дослідження історії становлення дизайну текстилю в Україні взагалі та особливостей його розвитку в Середньому Подніпров’ї Центральної України. Підкреслено, що до теперішнього часу засоби художньої виразності в дизайні текстилю не були предметом глибокого наукового вивчення. В існуючих численних публікаціях, що в своїй більшості мають інформативно-описовий характер, текстиль розглядається як явище декоративно-прикладного мистецтва.
  2.Для зручності виявлення засобів художньої виразності в дизайні текстилю та розкриття вузькопрофесійних питань, що відображають специфіку зазначеної галузі, виділено та охарактеризовано види художнього текстилю за способом виготовлення (художні тканини ручного і машинного виробництва) і за призначенням (текстиль для одягу, текстиль в інтер’єрі). Встановлено, що звернення до традицій народного мистецтва свого регіону додає текстильним виробам своєрідної неповторності і різноманітності. Показано, що на сучасному етапі розвитку дизайну в Україні спостерігається орієнтація дизайну текстилю на новітні технології, матеріали та тенденції формоутворення об’єктів, на пошуки нових виразних засобів у розробці нетрадиційних мотивів.
  3.Показано, що склад сировини текстильних матеріалів відіграє важливу роль у їх художній виразності, оскільки властивості текстилю обумовлюють важливі чинники у створенні художньо-пластичних образів. Доведено, що під час пошуку нових видів художнього опорядження текстильних матеріалів з різних волокон і ниток завдання дизайнера полягає в умілому використанні властивостей сировини для створення тканин поліпшеного вигляду і якості.
  4.Визначено, що дизайнер текстилю осмислює технологію виготовлення відповідної продукції, як специфічний художній засіб, що визначає такі зовнішні показники її якості, як: фактура текстилю, його блиск, текстура, чистота поверхні, характер графічного зображення. Доведено, що художнє осмислення технології виготовлення та художнього проектування текстилю не зводиться тільки до врахування технологічного чинника, оскільки воно робить технологію одним з джерел пошуку проектного образу, підпорядковує собі всі складові проектного рішення, стає показником сучасності й естетичної досконалості продукції текстильного дизайну.
  5.Виявлено сучасні прийоми кольоро-фактурного опорядження текстилю. Перспективна роль належить інноваційним способам друку на тканині, а саме: струминному друку, фотодруку, трансферному, принтерному, пігментному, що забезпечують високу якість друку з правильною кольоропередачею на різних видах фактур текстилю і дозволяють використовувати широкий діапазон колірних відтінків для текстильної графіки будь-якої складності.
  6.Аналіз художньої своєрідності текстилю Черкаського регіону періоду 70-х роківХХст.поч.ХХІст. дозволив виявити такі його найбільш характерні риси:
  1970поч.1990рр.: використання в текстильній графіці українських традиційних народних мотивів, що відтворюють флору Черкащини; рисунків на фантастичні теми; поперечно-смугастих та діагональних композицій; колірна гама переважання жовтого, червоного коричневого кольорів та їх відтінків, з додаванням синього, чорного; розширення варіантів фактурних рішень з використанням хімічних волокон, дисперсних й активних барвників;
  з початку 1990-х рр. і по теперішній час, у з’явязку з новою соціокультурною ситуацією в Україні відбувається зміна пріоритетів при створенні текстильної дизайн-продукції: в незначному обсязі зберігаються квіткові стилізовані мотиви і геометричні композиції; з’являється нова тематика текстильного рисунка для тканин різного призначення: текстиль для церковних обрядів християнської церкви, найбільш поширеної на Черкащині; орнаменти похідні трипільської культури та княжої доби, писанки; колірна гама насичені чисті кольори з імітацією золотого” шитва; в тканинах дитячого асортименту використання нових стилізованих зображень сучасних героїв світової мультиплікації; шрифтових композицій; колірна гама насичені спектральні кольори; в сувенірних тканинах християнська тематика рисунків; колірна гама основні кольори на загальному білому тлі.
  Виявлено сучасні тенденції розвитку дизайну текстилю Черкаського регіону, а саме:
  посилення ролі дизайнера у створенні споживчих якостей текстильної дизайн-продукції; відродження національних традицій при створенні нової текстильної дизайн-продукції; формування національної і регіональної системи дизайну текстилю на професійному рівні на базі Черкаського державного технологічного університету та Черкаського шовкового комбінату за актуальними напрямками сучасного етапу розвитку художньо-проектної культури в Україні. 7.Матеріали дисертації відкривають перспективи подальшого наукового дослідження: пошук нових прийомів кольоро-фактурного опорядження текстилю; вплив новітніх комп’ютерних технологій на процес формоутворення виробів галузі легкої промисловості; дослідження розвитку дизайну текстилю інших регіонів України та визначення їх ролі у формуванні сучасної художньо-проектної культури України.
  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  1. АгостонЖ. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне: Пер. с англ. М.: Мир, 1982. 184 с.
  2. Андриевский А. М. Красители: качество, ассортимент, конкуренция // Текстильная пром-сть. 2001. № 3. С. 9-11.
  3. АнтоновичЄ.А., ВасилишинЯ.В., ШпильчакВ.А. Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури: Навч. посібник. Львів: Світ, 2001. 240 с.
  4. АрмандТ. Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани. М. Л.: Academia, 1931 206 с.
  5. Археологія Української РСР. К.: Наук. думка, 1976. Т. 1. С. 180-206.
  6. БалашоваТ.Д., БулушеваН.Е., ПопиковИ.В. Отделка шелковых тканей. М.: Мир, 1986. 88 с.
  7. БарышниковА.П. Закономерности композиции орнамента по содержанию, ритмическому строю и по изобразительным средствам орнаментальной композиции: Дисс. д-ра искусствоведения: 17.00.05. М., 1954. 365 с.
  8. БересневаВ.Я., РомановаН.В. Вопросы орнаментации ткани. М.: Легкая индустрия, 1977. 192 с.
  9. БесчастновП.Н. Художественное проектирование печатного текстильного рисунка с использованием фототехнологий: Дисс. канд. искусствоведения: Мин-во образов. РФ Моск. гос. текст. ун-т им. А.Н.Косыгина. М., 2003. 186 с.
  10. БирюковаН.Ю. Западноевропейское прикладное искусство XVII-XVIII веков. Л.: Искусство, 1972. С. 5-10.
  11. БоднарО.Я. За” і проти” європейського вектора розвитку дизайн-освіти в Україні // Вісник Львівської академії мистецтв: Спецвипуск. Львів: ЛАМ, 1999. С. 177181.
  12. БойчукА.В. Метаморфозы проектной культуры в контексте проблем дизайн-образования // Вісник ХХПІ. 2001. № 4. С. 53-57.
  13. БорисовЮ.Б. Художественная целостность народного искусства центральной Украины: Дисс. ... канд. искусствоведения: . М., 1994. 186 с.
  14. БуткевичЛ.М. Орнамент как процесс. М.: МГТУ, 2000. 359 с.
  15. Бутнік-СіверськийБ.С. Українське радянське народне мистецтво (1941-1967). К.: Либідь, 1970. 232 с.
  16. БхаскаранЛ. Дизайн и время. М.: АРТ-РОДНИК, 2006. 256 с.
  17. ВеснинаБ. Фотоколлажи Александра Родченко // Техническая эстетика. 2005. № 6. С. 25.
  18. ВолковН.Н. О понятии композиции // Проблемы композиции. М.: Изобразительное искусство, 2000. С. 7-31.
  19. ВолховскаяН.С., ВеденееваС.Н. Семинар по проблемам пигментной печати // Текстильная пром-сть. 1996. № 2. С. 27-29.
  20. ВороновН.В. Академия и мода // Декоративное искусство. 2003. № 3-4. С .23.
  21. ВороновН.В. Развитие термина дизайн” и его практики // Декоративное искусство. 2003. № 3-4. С. 16-20.
  22. ВудсонУ., КоноверД. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов: Пер. с англ. М.: Мир, 1967. 354 с.
  23. ГенисаретскийО.И. Методологические и гуманитарно-художественные проблемы дизайна: Автореф. Дис. д-ра искусствоведения: 17.00.06 / ВНИИТЭ. М., 1990. 37 с.
  24. ГенисаретскийО.И. Проблемы исследования и развития проектной культуры дизайна: Автореф. дис канд. искусствоведения: 17.00.06 / ВНИИТЭ. М., 1988. 22 с.
  25. ГерасименкоМ.Ф. Роль цвета в предметном мире // Вісник ХХПІ. 2001. № 4. С. 72-73.
  26. ГерчукЮ.Я. Что такое орнамент? М.: Изд-во Галарт”, 1998. 328 с.
  27. ГильманР.А. Художественная роспись тканей. М.: Изд-во Владос”, 2003. 160 с.
  28. ГлазычевВ.Л. Образ системности в дизайне // Техническая эстетика. 1981. № 5. С.17-19.
  29. ГлубішП.А., МакейА.С. Спосіб акварельного друку по текстильних матеріалах // Легка промисловість, 1969. № 1. С. 32-33.
  30. ГолубеваО.Л. Основы композиции: Учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд. дом "Искусство", 2004. 120 с.
  31. Графика // БСЭ. 2-е изд. М.: 1952. Т. 12. С. 459.
  32. ГрищенкоН.С. Тканини Дарницького шовкового комбінату // Легка промисловість. 1963. № 3. С. 34-37.
  33. ГурськаА.С. Мова та граматика українського орнаменту: Навчально-методичний посібник. К.: Альтернативи, 2003. 144 с.
  34. ДаниленкоВ.Я. Дизайн: Підручник. Харків: ХДАДМ, 2003. 320 с.
  35. ДаниленкоВ.Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури: Монографія. Х.: ХДАДМ. Колорит, 2005. 244 с.
  36. Декоративно-ужиткове мистецтво: Словник / Укл.: Я.П.Запаско, І.В.Голод, В.І.Білик, Я.О.Кравченко, С.П.Лупій, В.Ф.Любченко, І.А.Мельник, О.О.Чарновський, Р.Т.Шмагало. Львів.: Афіша, 2000. Т.1. 364 с.
  37. Декоративно-ужиткове мистецтво: Словник / Укл.: Я.П.Запаско, І.В.Голод, В.І.Білик, Я.О.Кравченко, С.П.Лупій, В.Ф.Любченко, І.А.Мельник, О.О.Чарновський, Р.Т.Шмагало. Львів.: Афіша, 2000. Т.2. 400 с.
  38. Демина П. Г. Развитие качества продукции на Украине. СПб.: АПТ РОО НЕВА, 2001. 25 с.
  39. ДерибереМ. Цвет в деятельности человека: Пер. с англ. М.: Стройиздат, 1964.
  40. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б.Минервин, В.Т.Шимко, А.В.Ефимов и др. М.: Архитектура-С, 2004. 288 с.
  41. Домогацкий В. Н. О скульптуре. М.: Мир, 1984. 67 с.
  42. ЕмельяновичИ.И., БесчастновН.П. Печатный рисунок на ткани (проблемы графической организации). М.: Легпромбытиздат, 1990. 224с.
  43. ЕршовА.П., ХархаровА.А. Цвет и его применение в текстильной промышленности. Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1974. 164 с.
  44. ЕфимовА.В. Цвет в предметной среде. Актуальные проблемы // Техническая эстетика. 1988. № 12. С. 17-18.
  45. Жоголь Л. Е. Декоративное искусство в интерьере общественных зданий. К.: Будівельник, 1978. 156 с.
  46. Жоголь Л. Е. Декоративное искусство в современном интерьере. К.: Будівельник, 1986. 200 с.
  47. Жоголь Л. Є. Тканини в інтер’єрі. К.: Будівельник, 1968. 145 с.
  48. ЖукА. К. Сучасні українські художні тканини: К.: Наук. думка, 1985. 120 с.
  49. ЖукА.К. Українські народні килими (XVII поч. ХХ ст.). К.: Наук. думка, 1966. 140 с.
  50. ЖукА.К. Український радянський килим. К.: Наук.думка, 1973. 168с.
  51. ЖуравлеваТ.А.,БесчастновН.П.Методыхудожественногопроектиро-вания текстильного рисунка. М.: Мир, 1988. 185 с.
  52. ЗапаскоЯ.П. Українське народне килимарство. К.: Мистецтво, 1973. 112 с.
  53. Захарчук-ЧугайР.В. Народні художні промисли УРСР. К.: Наук. думка, 1986. 178 с.
  54. Захарчук-ЧугайР.В. Українська народна вишивка. К.: Наук. думка, 1988. 192 с.
  55. ЗемперГ. Практическая естетика: Пер. с нем. М.: Искусство, 1970. 320с.
  56. ІваненкоТ.О. Художньо-образні особливості формоутворення акцидентного шрифту: Дис. канд. мист.: 05.01.03. Х., 2006. 186 с.
  57. International Textiles / Россия, ЗАО "ИД КОН-Лига Пресс", № 2, 2003.
  58. International Textiles / Россия, ЗАО "ИД КОН-Лига Пресс", № 4, 2003.
  59. International Textiles / Украина, ЧП "ВАРИАНТПРЕСС-В", № 1, 2005.
  60. Ивли Т. Дизайн интерьера. 500 креативных идей: Пер. с англ. М.: Изд-во Эксмо, 2004. 256 с.
  61. Иллюстрированная энциклопедия моды: Пер. с англ. Прага: Артия, 1988. 608 с.
  62. ИттенИ. Искусство формы: Пер. с нем. М.: Изд. Д.Аронов, 2004. 136с.
  63. Иттен И. Искусство цвета: Пер. с нем. М.: Изд. Д.Аронов, 2004. 96с.
  64. КаганМ.С. О прикладном искусстве. Некоторые вопросы теории. Л., Художник РСФСР, 1961. 160 с.
  65. Кара-ВасильєваТ.В. Розвиток промислу художнього вишивання на Україні // Мистецтво і сучасність. К. 1960. 121 c.
  66. Кара-ВасильєваТ.В. Розвиток промислу художнього вишивання на Україні // Мистецтво і сучасність. К. 1980. 136 с.
  67. Кара-ВасильєваТ., ЧегусоваЗ. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках великого стилю”. К.: Либідь, 2005. 280 с.
  68. Кара-Васильєва Т., Чорноморець А. Українська вишивка. К.: Либідь, 2002. 160 с.
  69. КибрикЕ.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве // Проблемы композиции. М.: Изобразительное искусство, 2000. С. 32-50.
  70. КириленкоИ. В. Печать на ткани и коже // Техническая эстетика. 1989. №11. С.23.
  71. КиселевА.М. Художественное оформление текстильных материалов способом печати: Учебное пособие / СПГУТД СПб.: АПТ РОО НЕВА, 2000. 80 с.
  72. КларкП. Дизайн: Пер. с англ. М: ООО Издательство АСТ”; ООО Издательство Астрель”, 2003. 144 с.
  73. Козлов В. Н. Основы художественного оформления текстильних изделий: Учебник для вузов. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. 264с.
  74. Козлова Т. В., Рытвинская Л. Б., Тимашова З. Н. Основы моделирования и художественного оформления одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1979. 225 с.
  75. Композиционные средства и приемы художественной выразительности в дизайне: Вып. 33. М.: Труды ВНИИТЭ, 1982. Серия Техническая эстетика”. 100 с.
  76. Корюкин В. Н. Батик. Художественное оформление тканей. Л.: Искус-ство, 1978. 98 с.
  77. КосівВ.М. Національні моделі і глобалізація графічного дизайну другої половини ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 05.01.03 / ХДАДМ. Х., 2003. 20 с.
  78. КосівВ.М. Типографіка як засіб глобалізації графічного дизайну // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Х.: ХДАДМ. 2001. № 5. С. 114-116.
  79. Коэн де Винтер. Размышления об оригинальности // Техническая эстетика и промышленный дизайн. 2005. № 2. С. 11-13.
  80. Краснова М. Краткая история моды // Техническая эстетика и промышленный дизайн. 2006. № 2. С. 4-11.
  81. КричевскийВ.Г. Мир графики глазами дизайнера // Техническая эстетика. 1986. № 8. С. 23-25.
  82. КричевскийВ.Г. Типографика в терминах и образах: В 2 т. М.: Слово, 2000. Т. 1. 142 с.
  83. КричевскийВ.Г. Типографика в терминах и образах: В 2 т. М.: Слово, 2000. Т. 2. 158 с.
  84. КричевскийГ.Е. Текстильная химия: эволюционные и революционные процессы сегодняшнего дня и ближайшего будущего // Текстильная пром-сть. 2001. № 3. С. 20-24.
  85. КричевскийГ.Е. Текстильная химия: из ХХ в ХХI век // Текстильная пром-сть. 2000. № 4. С. 14-15.
  86. Крылова Л. И. Черкасский шелковый комбинат. К.: Реклама, 1989. 16с.
  87. КуленкоМ.Я. Графіка шрифту: Навчальний посібник. К.: КНУБА, 2004. 192 с.
  88. КуськоГ.Д. Біля джерел українського гобелена // Жовтень. 1985. №11. С. 11-13.
  89. КуценкоМ.Я. Основи композиції в образотворчому мистецтві: Навчальний посібник. К.: КНУБА, 2001. 80 с.
  90. ЛегенькийЮ.Г. Дизайн: культурологія та естетика. Київ.: КДУТД, 2000. 272 с.
  91. Лейтес Л. Г. Методы художественного оформления тканей. М.; Л.: Искусство, 1947. 245 c.
  92. ЛеснякВ.И. Акцидентный шрифт. 75 оригинальных шрифтов. Х.: Колорит, 2004. 140 с.
  93. Лесняк В. І. Модерністські і постмодерністські шрифти: 44 оригінальних шрифти. Х.: Колорит, 2006. 148 с.
  94. ЛосевА.Ф. Две необходимые предпосылки для построения истории эстетики до возникновения эстетики в качестве самостоятельной дисциплины // Эстетика и жизнь. М.: Мир, 1979. С. 38-40.
  95. ЛущекоЭ.М. О взаимосвязи цвета и стиля в искусстве // Техническая эстетика. 1988. №12. С. 3-5.
  96. МалаховаС.А. Специальная композиция печатного рисунка на текстильных материалах: Учебник для техникумов М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. 208 с.
  97. МаргулисМ. Ваша квартира: Пер. с англ. Е.А.Дорониной. М.: ЗАО "РОСМЭН-ПРЕСС", 2005. 128 с.
  98. Медведев В. Ю. Принципы и критерии эстетической оценки промышленных изделий произведений дизайна: Учеб. пособие. СПб.: СПГУТД, 1997. 51 с.
  99. Методика художественного конструирования / Соловьев Ю.Б., Сидоренко В.Ф., Кузьмичев Л.А. 2-е изд. М.: ВНИИТЭ, 1983. 166 с.
  100. Миронова Л. Н. Пространство и цвет в истории культуры // Техническая эстетика. 1988. №12. С. 5-8.
  101. Миронова Л. Н. Цветоведение: / Учеб. пособие. Мн.: Выш. шк., 1984. 286 с.
  102. МихайловС.М., КулееваЛ.М. Основы дизайна: Учеб. для вузов. 2-е изд. М: Союз дизайнеров, 2002. 240 с.
  103. МихайловС.М., МихайловаА.С. История дизайна. Краткий курс: Учеб. для вузов. М.: Союз Дизайнеров России, 2004. 289 с.
  104. МолчановС.В. Анализ тканей. Часть1: Учебное пособие для специальности "Ткачество"/ ВЗИТЛП. М.:Мир, 1965. 65 с.
  105. Моррис У. Искусство и жизнь: Пер. с. англ. М.: Искусство, 1973.
  106. Музей украинского народного декоративного искусства. Киев. Комплект фотопроспектов. К.: Мистецтво, 1973. 42 с.
  107. Нариси з історії зарубіжного декоративно-ужиткового мистецтва: Навч. посібник / Я. П. Запаско (керівник авторського колективу), В. І. Білик, І. В. Голод, С. П. Лупій, Г. Г. Стельмащук, Р. Т. Шмагало. К.: ІСДО, 1995. 320 с.
  108. Народні художні промисли УРСР: Довідник. К.: Наук. думка, 1986. 210с.
  109. НаулкоВ.І. Культура і побут населення України: Навч. посіб. К.: Либідь, 1991. 232 с.
  110. Науменкова Н. Ткани и материалы // Текстильная пром-сть. 2001. №3. С. 83-85.
  111. Некоторые проблемы развития отечественного дизайна // Тр. ВНИИТЭ. Сер. Техн. эст. М., 1983. Вып. 41. С. 41-42.
  112. Нечипоренко С. Г. Декоративні тканини та килими України. К.: Наук. думка, 2005. 432 с.
  113. Никитин М.Н. Художественное оформление тканей. М.: Мир, 1971. 280 с.
  114. Никорак О. І. Українська народна тканина ХІХХХст: Типологія, локалізація, художні особливості. Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2004. Частина І 584с.
  115. НовицькаМ.О. До питання про текстиль трипільської культури // Археологія. 1948. № 2. С. 52.
  116. Орлова О. А. Экологический фактор формообразования в дизайне: Дис. канд. искусствоведения: 05.01.03. Х., 2003. 262 с.
  117. Орнамент украинской набойки. К.: Академия архитектуры УССР, Институт художественной промышленности, 1950. 12 с.
  118. Орнаменты Софии Киевской. К.: Изд-во Академии архитектуры УССР, 1949. 65 с.
  119. Отработка технологии локальной очистки сточных вод в процессах отделки искусственных шелковых тканей: Отчет по НИР / ЧИТИ; №92-92 по договору с АОЗТ "Черкасский шелковый комбинат", 1996. 135 с.
  120. Печенюк Т. Г. Розпис тканин в Україні (20-ті початок 90-х років ХХ ст.): Автореф. дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / ЛАМ. Львів, 1996. 24с.
  121. ПобединВ.А. Знаки в графическом дизайне. Х.: Веста-ранок, 2001. 96с.
  122. Проектирование и моделирование промышленных изделий: Учеб. Для вузов / С.А.Васин. А.Ю.Талащук, В.Г.Бандорин, Ю.А.Грабовенко, Л.А.Морозова, В.А.Редько. М.: Машиностроение-1, 2004. 692 с.
  123. ПушкаревА.Г. Основы художественного проектирования текстиля и костюма // Московская школа дизайна: Костюм и текстиль. М.: ВНИИТЭ, 1994. С. 25-37.
  124. Реймерс Н. Ф. Экология (Теории, законы, правила, принципы и гипотезы) // Россия молодая. М.: МГТУ. 1994. 367 с.
  125. Рекомендації по створенню екологічно безпечних умов виробництва підприємств легкої та текстильної промисловості України у басейні р.Дніпро. К.: КДУТД, 1999. 142 с.
  126. Рибаков Б. А. Язычество древних славян. М.: Мир, 1981. 140 с.
  127.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины