ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ РЕЦИДИВУЮЧОГО ГЕНІТАЛЬНОГО ГЕРПЕСУ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ   : ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ рецидивирующего генитального герпеса у женщин репродуктивного возраста

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ РЕЦИДИВУЮЧОГО ГЕНІТАЛЬНОГО ГЕРПЕСУ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ  
 • Альтернативное название:
 • ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ рецидивирующего генитального герпеса у женщин репродуктивного возраста
 • Кол-во страниц:
 • 153
 • ВУЗ:
 • Луганський державний медичний університет
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
  Луганський державний медичний університет

  На правах рукопису

  ЧЕРКАСОВА ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА

  УДК 618.1-022-08-055.26:616.523


  ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ РЕЦИДИВУЮЧОГО ГЕНІТАЛЬНОГО ГЕРПЕСУ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ  14.01.01 акушерство та гінекологія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата медичних наук


  Науковий керівник:
  доктор медичних наук, професор
  СІМРОК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

  Луганськ-2009  ЗМІСТ  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ...


  4
  ВСТУП.


  6
  РОЗДІЛ 1 КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ РЕЦИДИВУЮЧОГО ГЕНІТАЛЬНОГО ГЕРПЕСУ У ЖІНОК
  РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ (огляд літератури)....
  11
  1.1. Епідеміологія та патогенез генітального герпесу у жінок...


  11
  1.2. Клінічні аспекти та вплив генітального герпесу на репродуктивне здоров’я жінок  18
  1.3. Основні принципи лікування герпесвірусної інфекції в гінекологічній практиці.  25
  РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ..


  34
  РОЗДІЛ 3 КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ЖІНОК...


  42
  3.1.Ретроспективний клініко-статистичний аналіз контрольних карт диспансерного нагляду пацієнток із запальними захворюваннями урогенітального тракту...
  42
  3.2.Проспективний аналіз результатів загальноклінічного обстеження жінок репродуктивного віку з рецидивуючим генітальним герпесом...  45
  РОЗДІЛ 4 СИСТЕМНІ ТА МІСЦЕВІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ОБСТЕЖЕНИХ ЖІНОК ПІД ВПЛИВОМ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ...  62
  4.1. Особливості загального імунного статусу....


  62
  4.2. Характеристика показників місцевого імунітету.


  72
  4.3. Порушення метаболічного гомеостазу.


  75
  РОЗДІЛ 5 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАПРОПОНОВАНОЇ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ У ЖІНОК З ГЕРПЕТИЧНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ..  81
  5.1. Клінічна ефективність запропонованої схеми лікування


  83
  5.2. Зміни загального імунітету під впливом лікування.....


  86
  5.3. Динаміка показників місцевого імунітету під впливом різних методів лікування......  94
  5.4. Корекція показників метаболічного гомеостазу у обстежених жінок....


  99
  АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ...


  105
  ВИСНОВКИ


  123
  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


  125
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...


  126
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ  АОЗ


  антиоксидантний захист
  ВПГ


  вірус простого герпесу
  ГГ


  генітальний герпес
  ГІ


  герпесвірусна інфекція
  ДК


  дієно­ві кон’югати
  ЗПСШ


  захворювання, що передаються статевим шляхом
  ІА


  індекс атракції
  ІЛ


  інтерлейкін
  ІП


  індекс перетравлення
  ІС


  інтерфероновий статус
  ІФА


  імуноферментний аналіз
  ІФН


  інтерферон
  КТ


  каталаза
  МДА


  малоно­вий діальдегід
  МФС


  макрофагальна фагоцитуюча система
  ПЛР


  полімеразна ланцюгова реакція
  ПО


  поліоксидоній
  ПОЛ


  перекисне окислення ліпідів
  РГГ


  рецидивуючий генітальний герпес
  СМ


  середні молекули
  СМІ


  синдром «метаболічної» інтоксикації
  СО


  слизова оболонка
  СОД


  супер­оксиддисму­таза
  ФАМ


  фагоцитарна активність моноцитів
  ФІ


  фа­го­­ци­тар­ний індекс
  ФНПα


  фактор некрозу пухлин альфа
  ФЧ


  фагоци­тар­не чис­­ло
  ЦІК


  циркулюючі імунні комплекси
  ЦК


  цитокіни
  ЦП


  цитокіновий профіль
  (<11S) ІК


  дрібномолекулярні імунні комплекси
  (>19S) ІК


  великомолекулярні імунні комплекси
  (11S-19S) ІК


  середньомолекулярні імунні комплекси
  CD22+


  В-лімфоцити
  CD3+


  загальна популяція Т-лімфоцитів
  CD4+


  Т-лімфоцити хелпери /ін­дук­то­ри
  CD8+


  Т-лімфоцити супресори/кі­ле­ри
  IgA


  імуноглобулін А
  IgG


  імуноглобулін G
  IgM


  імуноглобулін М
  sIgA


  секреторний імуноглобулін А
  NK-клітини


  натуральні кілери  ВСТУП  Актуальність теми. На сьогодні провідна роль у порушенні репродуктивної функції жінок належить хронічним та рецидивуючим інфекціям, які передаються статевим шляхом [1-4], а одну з головних серед них відіграє генітальний герпес (ГГ) [5-8]. В 1997-2000рр. в Україні за даними серологічного типування хронічне інфікування вірусом простого герпесу (ВПГ) І та ІІ типів виявлено у 92 % жінок репродуктивного віку та вагітних [9, 10]. Широке розповсюдження ГГ, схильність хвороби до тривалого, часто рецидивуючого перебігу, наявність при рецидивуючому генітальному герпесі (РГГ) онкогенних, тератогенних, нервово-психічних і соціальних наслідків обумовлюють зростання уваги науковців та практичних лікарів-гінекологів до цієї проблеми [11-13].
  Сучасні погляди на причини, які обумовлюють розвиток рецидивів ГГ, ґрунтуються на особливостях взаємодії збудника з імунною системою людини [14]. Однак, часто буває важко зробити обґрунтований висновок стосовно відносного внеску того чи іншого захисного механізму у формування персистенції ВПГ, та виходячи з цього, встановити конкретну дефектну ланку в реалізації імунних механізмів противірусного захисту [15-17], внаслідок чого питання щодо порушень імунологічного гомеостазу при РГГ залишаються «відкритими». До теперішнього часу залишаються практично не вивченими взаємовідносини між імунологічними та метаболічними показниками при РГГ у жінок репродуктивного віку, хоча загальновідомо, що порушення з боку метаболічного гомеостазу організму, зокрема інтенсифікація процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та розвиток синдрому «метаболічної» інтоксикації (СМІ), негативно впливають на стан імунної системи, що сприяє подальшому погіршенню протиінфекційного захисту [18,19].
  Лікування РГГ на теперішній час залишається ще не повністю вирішеною проблемою. Жоден з відомих на сьогодні специфічних противірусних хіміопрепаратів не здатний елімінувати ВПГ з організму людини [20, 21], а чисельні методи імунокорекції не забезпечують стійкої ремісії захворювання [22, 23]. У зв’язку з цим вважається надзвичайно важливою розробка науково обґрунтованих схем лікування РГГ, які б базувались саме на патогенетичних механізмах.
  Таким чином, недостатнє вивчення окремих ланок патогенезу РГГ у жінок репродуктивного віку та необхідність подальшого вдосконалення патогенетично обґрунтованих схем лікування даного захворювання обумовлюють актуальність і практичну значущість цієї роботи.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до основного плану науково-дослідних робіт (НДР) Луганського держав­ного ме­дичного університету та являє собою фрагмент теми НДР «Вірусні генітальні інфекції та репродуктивне здоров’я жінки» (№ державної реєстрації 0104U009182) .
  Мета дослідження: підвищення ефективності лікування РГГ у жінок репродуктивного віку шляхом розробки та впровадження науково обґрунтованої схеми лікування з урахуванням імунологічних та метаболічних порушень.
  Для досягнення вказаної мети були поставлені такі конкретні задачі:
  1. Провести ретроспективний аналіз контрольних карт диспансерного нагляду пацієнток із запальними захворюваннями урогенітального тракту та встановити відсоток інфікування ВПГ; уточнити структуру акушерсько-гінекологічних ускладнень серед жінок, інфікованих ВПГ.
  2. Проаналізувати особливості клінічної картини РГГ у жінок репродуктивного віку.
  3. Вивчити загальний та місцевий імунний статус жінок репродуктивного віку, хворих на РГГ.
  4. Оцінити активність ПОЛ, стан системи антиоксидантного захисту (АОЗ) та виразність СМІ у пацієнток репродуктивного віку, хворих на РГГ.
  5. Розробити та впровадити в практику науково обґрунтовану схему лікування РГГ у жінок репродуктивного віку з урахуванням її впливу на імунологічні та метаболічні показники і довести її ефективність.
  Об’єкт дослідження рецидивуючий генітальний герпес у жінок репродуктивного віку.
  Предмет дослідження клінічні особливості, імунологічні показники, рівень «метаболічної» інтоксикації, активність ПОЛ, стан системи АОЗ у жінок репродуктивного віку, хворих на РГГ; ефективність запропонованої схеми лікування.
  Методи дослідження: клінічні, інструментальні, бактеріологічні, цитологічні, молекулярно-генетичні, серологічні, імунологічні, біохімічні, математично-статистичні.
  Наукова новизна одержаних результатів. В роботі уточнено деякі аспекти імунопатогенезу РГГ, а саме доповнено відомості про те, що при рецидиві ГГ у жінок репродуктивного віку мають місце зміни різних ланок імунного статусу: пригнічення клітинної ланки імунітету, дисбаланс в гуморальній ланці, порушення співвідношення між про- та протизапальними цитокінами (ЦК), пригнічення інтерфероногенезу. Встановлено патогенетичне значення СМІ при даній патології.
  Вперше у жінок, хворих на РГГ, встановлений взаємозв’язок між імунологічними та метаболічними показниками: статистично доведена пряма кореляційна залежність між рівнем середньо- та дрібномолекулярних циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) і концентрацією малонового діальдегідду (МДА) та зворотна кореляційна залежність між числом Т-лімфоцитів хелперів/ін­дук­то­рів (CD4+) і рівнем середніх молекул (СМ), між індексом перетравлення (ІП) фагоцитарної активності моноцитів (ФАМ) і рівнем СМ.
  Встановлено, що рецидив захворювання виникає на тлі порушення мікробіоценозу піхви та пригнічення місцевого імунітету слизової оболонки (СО) урогенітального тракту. Це дозволило розширити уявлення про патогенез РГГ, а також науково обґрунтувати доцільність нової схеми лікування даного захворювання з використанням сучасного імуноактивного препарату з антиоксидантними, мембранностабілізуючими та детоксикуючими властивостями.
  Доведено, що розроблена схема лікування РГГ у жінок репродуктивного віку сприяє прискоренню досягнення стійкої клінічної ремісії захворювання, обумовлює нормалізацію показників імунітету (як загального, так і місцевого), у тому числі цитокінового профілю (ЦП) та інтерферонового статусу (ІС), прискорює ліквідацію проявів СМІ у даного контингенту хворих, зменшує активність ліпопероксидації та підвищує спроможність системи АОЗ.
  Практичне значення одержаних результатів. Розроблено та впроваджено патоге­не­тично обґрунтовану схему лікування РГГ у жінок репродуктивного віку під час рецидиву в амбулаторних умовах. Запропонована схема дозволяє підвищити ефективність лікування шляхом досягнення більш тривалої ремісії захворювання та суттєвого зменшення частоти рецидивів ГГ. Встановлено критерії ефективності лікування жінок репродуктивного віку, хворих на РГГ, з використанням імунологічних та метаболічних показників.
  За матеріалами дисертації отримано патент України на корисну модель: №31535 «Спосіб лікування рецидивуючого генітального герпесу у жінок репродуктивного віку», опубл. 10.04.2008 р. Матеріали дисертаційної роботи впроваджено до практичної діяльності у жіночих консультаціях мм. Луганська, Алчевська, Кремінної, Красного Луча, Стаханова, Лисичанська. Теоретичні та практичні рекомендації дисертаційної роботи включені до навчального процесу на кафедрі акушерства, гінекології та дерматовенерології Луганського державного медичного університету.
  Особистий внесок здобувача. Дисертанткою самостійно проаналізовані джерела наукової літератури, патентна документація й архівний матеріал з проблем РГГ у жінок репродуктивного віку. Самостійно розроблено методологію дослідження. Здобувачкою особисто обстежені усі хворі, дані про яких включені до дисертації. Розроблено науково обґрунтовану схему лікування РГГ у жінок репродуктивного віку, яка особисто здобувачкою була вперше застосована в амбулаторно-поліклінічних умовах, проведено диспансерне спостереження пацієнток, які лікувалися за розробленою схемою, та хворих групи порівняння, що отримували загальноприйняту терапію. Самостійно проведений аналіз одержаних результатів, здійснена їхня статистична обробка та впровадження у практику охорони здоров’я.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були представлені та обговорені на таких наукових конференціях, конгресах і симпозіумах: «Репродуктивне здоров’я жінки» (Тернопіль, 2007); «Перинатальна охорона плода: діагностика і фармакокорекція» (Чернівці, 2007); «Розвиток наукових досліджень ’2007» (Полтава, 2007); «Досягнення фундаментальної та прикладної медицини» (Луганськ, 2007); «Сучасні методичні підходи до аналізу стану здоров’я» (Луганськ, 2008); «Актуальні питання клінічної і лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації» (Київ, 2008); «Соціум і особистість: освіта, культура, здоров’я, якість життя» (Луганськ, 2008); «Актуальні питання акушерства, гінекології та перинатології» (Судак, 2008); обласних науково-практичних конференціях акушерів-гінекологів Луганської області (Луганськ, 2006-2008).
  Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 10 наукових робіт, з яких: 8 статей (з них 3 одноосібні) у фахових виданнях, затверджених ВАК України (6 статей в центральних журналах, 2 статті в збірках наукових праць), 1 патент України на корисну модель та 1 тези доповіді.

  Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 153 сторінках машинопису, в тому числі основний текст на 120 сторінках, який включає вступ, огляд літератури, 4 розділи власних досліджень, аналіз і узагальнення отриманих результатів, висновки та практичні рекомендації. Список використаних джерел включає 173 роботи українською й російською та 67 іноземною мовами. Дисертація ілюстрована 21 таблицею та 5 рисунками, які займають 5 повних сторінок.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ  В дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове практичне вирішення актуальної наукової задачі гінекології підвищення ефективності лікування жінок репродуктивного віку, хворих на рецидивуючий генітальний герпес (РГГ), шляхом удосконалення лікувальних заходів, спрямованих на зниження частоти рецидивів генітального герпесу (ГГ), нормалізацію імунологічної реактивності організму та відновлення метаболічного гомеостазу, на підставі застосування сучасного імуноактивного препарату поліоксидонію в лікувальній схемі при рецидиві захворювання.
  1. Ретроспективний аналіз довів, що у жінок із запальними захворюваннями урогенітального тракту в 71,4% випадків має місце інфікування ВПГ. У 55,5% жінок, інфікованих ВПГ, обтяжений акушерський анамнез (викидні в різні терміни гестації, передчасні пологи, анте- або інтранатальна загибель плода, вагітності малих строків, що не розвиваються, анембріонії, вади розвитку плода). Серед гінекологічної патології превалювали: гострі вагініти 82,4% та вульвіти 70,9%; рецидивуючі вагініти 50,1% та вульвіти 22,1%; бактеріальний вагіноз 77,9%, ендоцервіцити 61,9%, хронічні сальпінгоофорити 47,3%, ерозії шийки матки 41,7%, непліддя 18,8%, ЗПСШ 12,0%.
  2. За даними проспективного аналізу встановлено, що при РГГ превалює атиповий перебіг захворювання 82,6% випадків, типова форма спостерігалась у 17,4%. Легкий ступінь РГГ встановлений у 57,4% жінок, середній ступінь у 42,6%. Рецидив ГГ в 62,6% випадках перебігає з продромальним періодом, в 45,2% із загальноінфекційними симптомами та в 53,9% розвивається на тлі дисбіозу піхви.
  3. Встановлено, що у обстежених жінок під час рецидиву ГГ мають місце Т-лімфопенія зі зниженням кількості СD3+-клітин на 15% (Р<0,05), зниження СD4+-лімфоцитів в 1,3 та імунорегуляторного індексу в 1,2 рази (Р<0,05), а також достовірне пригнічення показників ФАМ на тлі дисімуноглобулінемії сироватки крові зі зниженням рівнів IgА в 1,7 та IgG в 1,4 рази (Р<0,05) при паралельному збільшенні вмісту IgМ в 1,3 рази (Р<0,05), підвищення вмісту в крові ЦІК у середньому в 2 рази (Р<0,05).
  4. У жінок, хворих на РГГ, має місце дисбаланс цитокінового профілю з підвищенням вмісту в крові прозапальних цитокінів (ФНПα в 2,8 та ІЛ-1β в 2 рази; Р<0,05) на тлі недостатності протизапальних (ІЛ-4 в 2 та ІЛ-10 в 2,1 рази; Р<0,05), а також пригнічення показників системи інтерферону зниження рівня α-ІФН в 2,1 та γ-ІФН в 1,9 рази (Р<0,05). Також встановлено пригнічення місцевого імунітету зниження вмісту IgА в 1,6, sIgА в 1,9 та лізоциму в 2 рази (Р<0,05) в піхвовому вмісті та цервікальному слизі.
  5. У жінок, хворих на РГГ, під час рецидиву встановлено підвищення рівня СМ у крові в 2,2 рази (Р<0,05), що свідчить про наявність у них СМІ, на тлі активації процесів ліпопероксидації (накопичення у крові продуктів ПОЛ - ДК в 1,6 та МДА в 1,7 разів; Р<0,05) та пригнічення функціональних спроможностей ферментної ланки системи АОЗ (зниження активності КТ в 1,4 та СОД в 1,5 разів; Р<0,05).
  6. Розроблена схема лікування РГГ у жінок репродуктивного віку із застосуванням імуноактивного препарату з антиоксидантними та детоксикуючими властивостями сприяє прискоренню в 2 рази клінічного одужання при рецидиві (Р<0,05), обумовлює нормалізацію показників загального та місцевого імунітету, прискорює ліквідацію проявів СМІ, зменшує активність ліпопероксидації та підвищує спроможність системи АОЗ, забезпечує стійку клініко-лабораторну ремісію захворювання у 86,2% пацієнток відсутні рецидиви протягом диспансеризації, у 13,8% знижена частота рецидивування. Вищенаведене свідчить про патогенетичну обґрунтованість і доцільність використання розробленої схеми при лікуванні РГГ у жінок репродуктивного віку та дозволяє рекомендувати її до застосування в практичній гінекологічній службі.  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  1. Жінкам, хворим на рецидивуючий генітальний герпес, з метою оптимізації лікування доцільно включати до загальноприйнятої терапії сучасний імуноактивний препарат з антиоксидантною та детоксикуючою дією поліоксидоній внут­ріш­ньом’язово по 6 мг 1 раз на добу через день, на курс 10 ін’єкцій (60 мг) препарату. Пацієнткам з герпетичним ураженням шийки матки поряд із внутрішньом’язовим введенням доцільно додатково призначати даний препарат інтравагінально у вигляді супозиторієв, по 6 мг активної речовини в кожному, 1 раз на добу на ніч, протягом 5 діб поспіль (90 мг препарату на курс лікування).
  2. Для визначення ефективності лікування доцільно простежити динаміку наступних показників: відносний та абсолютний вміст у крові загальних Т-лімфоцитів (CD3+), Т-хелперів (CD4+) та Т-супресорів (CD8+) з визначенням імунорегуляторного індексу (CD4/CD8); рівень середніх молекул у крові; концентрацію в крові циркулюючих імунних комплексів; співвідношення вмісту в крові цитокінів з прозапальною (ФНПα, ІЛ-1β) та протизапальною (ІЛ-4, ІЛ-10) активністю; рівні α- і γ-інтерферонів у крові.
  3. Лабораторними критеріями ефективності лікування можуть служити підвищення відносного та абсолютного вмісту CD3+ та CD4+-лімфоцитів, зростання імунорегуляторного індексу, зниження рівня середніх молекул, зменшення концентрації циркулюючих імунних комплексів (особливо середньо- та дрібномолекулярної фракцій), зниження вмісту прозапальних цитокінів з паралельним підвищенням протизапальних та зростання рівнів α- і γ-інтерферонів у крові.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  1. Бойчук А. В. Мікст-інфекція в акушерстві та гінекології та сучасні підходи до ії лікування / А. В. Бойчук // Український журнал дерматології, венерології, косметології. 2007. № 2. С.46 49.
  2. Венцківський Б. М. Інфекції, що передаються статевим шляхом / Б.М.Венцківський, В. О. Товстановська // Мистецтво лікування. 2004. № 6. С. 52 55.
  3. Кандидоз и репродуктивное здоровье женщины / Э. Б. Яковлева, Н.В.Князева, Н. А. Резниченко [и др.] // Здоровье женщины. 2007. № 3 (31). С.147 150.
  4. Сравнительная клинико-морфологическая характеристика особенностей органов-мишеней репродуктивной системы у женщин с хронической вирусно-бактериальной инфекцией / А. Г. Корнацкая, Т. Д. Задорожная, А. Ю. Борисюк [и др.] // Здоровье женщины. 2005. № 1 (21). С. 107 110.
  5. Вдовиченко Ю. П. Применение протефлазида для профилактики акушерских и перинатальных осложнений у женщин с герпетической инфекцией / Ю. П. Вдовиченко, П. Н. Баскаков, И. С. Глазков // Репродуктивное здоровье женщины. 2003. № 1 (13). С. 38 40.
  6. Мавров И. И. Герпес-вирусная инфекция: глобальная проблема здравоохранения/ И. И.Мавров // Дерматологія та венерологія. 2007. № 1. С.3 8.
  7. Чайка В. К. Инфекция в акушерстве и гинекологии : практическое руководство / Чайка В. К. Донецк : Альматео, 2006. 640 с.
  8. Sulak P. Sexually transmitted diseases / P. Sulak // Am. J. Obstet. Gynecol. 2003. № 21 (4). P. 399 413.
  9. Маркевич К. Г. Генітальна герпетична інфекція: сучасний стан проблеми та перспективи її розв’язання / К. Г. Маркевич // Український журнал дерматології, венерології, косметології. 2005. № 2 (17). С.86 98.
  10. Товстановська В. О. Генітальна герпетична інфекція / В. О. Товстановська, І. В. Ус // Здоровье женщины. 2006. № 3 (27). С. 275 281.
  11. Дудченко А. А. Вплив TORCH-інфекції на репродуктивну функцію жінок/ А. А.Дудченко, М. О.Дудченко, Т. М. Дудченко // Український журнал дерматології, венерології, косметології. 2006. № 4. С.119 124.
  12. Жилка Н. Я. Генітальний герпес та вагітність / Н. Я. Жилка, Н. Й. Сало // Нова медицина. 2005. № 5 (22). С. 44 45.
  13. Маричев І. Л. Герпесвіруси у формуванні онкологічних захворювань / І. Л. Маричев // Журнал АМН України. 2005. Т. 11, № 2. С. 260 273.
  14. Клінічна імунологія та алергологія : підручн. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Драннік Г. М., Прилуцький О. С., Бажора Ю. І. та ін.] ; под. ред. Г. М. Дранніка. К. : Здоров’я, 2006. 888 с.
  15. Изменения продукции иммунорегуляторных цитокинов мононуклеарами крови при хронической герпесвирусной инфекции / В. В. Новицкий, И. О. Наследникова, Н. В. Рязанцева [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. 2005. № 5. С. 43 45.
  16. Романенко В. Н. Иммуноцитогенетические нарушения у больных рецидивирующим генитальным герпесом / В. Н. Романенко, Л. А. Лебединская, И. В. Свистунов // Российский журнал кожных и венерических болезней. 2003. № 1. С. 61 64.
  17. Сухих Г. Т. Механизмы иммунной защиты при острых и хронических заболеваниях органов репродуктивной системы / Г. Т. Сухих, Л.В.Ванько // Акушерство и гинекология (Приложение). 2006. С.17 24.
  18. Громашевская Л. Л. Метаболическая интоксикация в патогенезе и диагностике патологических процессов / Л. Л. Громашевская // Лабораторная диагностика. 2006. № 1 (35). С. 3 13.
  19. Карякина Е. В. Молекулы средней массы как интегральный показатель метаболических нарушений / Е. В. Карякина, С. В. Белова // Клиническая лабораторная диагностика. 2004. № 3. С. 4 8.
  20. Галегов Г. А. Вирус герпеса простого: от частицы до инфекционного процесса и химиотерапии / Г. А. Галегов, В. Л. Андронова // Российский журнал кожных и венерических болезней (Приложение «Герпес»). 2006. № 1. С. 11 13.
  21. Ершов Ф. И. Антигерпетики / Ф. И. Ершов // Российский журнал кожных и венерических болезней (Приложение «Герпес»). 2006. № 1. С. 5 11.
  22. Буданов П. В. Проблемы терапии рецидивирующего генитального герпеса / П. В. Буданов // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2004. Т. 3, № 4. С. 94 97.
  23. Мигунов А. И. Герпес. Современный взгляд на лечение и профилактику / Мигунов А. И. М. : ИГ «Весь», 2007. 128 с.
  24. Адаскевич В. П. Инфекции, передаваемые половым путём : руководство для врачей / Адаскевич В. П. М. : Медицинская книга, 2002. 416 с.
  25. Диагностика и лечение инфекций женских половых органов : методические рекомендации / [Н. Н. Рожковская, И. З. Гладчук, Ю. С. Мозговой и др.] ; под ред. В. Н. Запорожана. Одесса : Одесский гос. мед. университет, 2003. 36 с.
  26. Козлова В. И. Вирусные, хламидийные и микоплазменные заболевания гениталий : руководство для врачей / В. И. Козлова, А. Ф. Пухнер. М. : Триада-Х, 2003. 440 с.
  27. Гранитов В. М. Герпесвирусная инфекция / Гранитов В. М. М. : Медицинская книга, 2001. 82 с.
  28. Богадельников И. В. Герпесвирусные инфекции в организме недостаток или утонченное совершенство? / И. В. Богадельников, Ю.В.Вяльцева, Л. В. Березина // Современная педиатрия. 2006. №2 (11). С. 96 98.
  29. Мавров И. И. Половые болезни / Мавров И. И. М. : АСТ-ПРЕСС, 2002. 752 с.
  30. Aymard M. Current epidemiology of herpes / M. Aymard // Pathol. Biol. 2002. Vol. 50, № 7. P. 425 435.
  31. Тихонова Л. И. Эпидемиология урогенетального герпеса в Российской Федерации в период 1993-2004 гг. / Л. И. Тихонова, Л. Е. Мелехина // Вестник дерматологии и венерологии. 2006. № 4. С. 16 18.
  32. Bren L. Genital herpes: a hidden epidemic / L. Bren // FDA Consum. 2002. Vol. 36, № 2. P. 10 16.
  33. Looker K. J. A systematic review of the epidemiology and interaction of herpes simplex virus types 1 and 2 / K. J. Looker, G. P. Garnett // Sexually Transmitted Infections. 2005. № 81. Р. 103 107.
  34. Huraux J. M. Genital herpes and pregnancy. Preventive measures for neonatal HSV infections: 1993 consensus conference and new proposals / J. M.Huraux // Ann. Dermatol. Venerol. 2002. Vol. 129, № 4 (2). P. 646 651.
  35. WHO Regional Office for Europe. Epidemiology of herpes simplex virus infections and surveillance of other STDs in Europe // Report on a Workshop. Copenhagen, 1996. WHO Eur. 47 p.
  36. Матяш В. І. Актуальні питання епідеміології і клініки герпесвірусних інфекцій / В. І. Матяш, О. Л. Гошко // Нова медицина. 2005. № 5 (22). С. 36 39.
  37. Патяшина М.А. Эпидемиологические особенности распространения урогенитального герпеса в крупном городе / М. А. Патяшина // Казанский медицинский журнал. 2007. № 2. С. 203 204.
  38. Changing trends in sexually transmitted diseases in North Eastern India / A. K. Jaiswal, S. Banerjee, A. R. Matety [et al.] // Indian. J. Dermatol. Venereol. Leprol. 2002. № 68 (2). Р. 65 66.
  39. Баскакова Д. В. Клинико-эпидемиологические характеристики заболеваний, вызванных вирусом простого герпеса / Д. В. Баскакова, А.А.Халдин, Н. И. Брико // Российский журнал кожных и венерических болезней (Приложение «Герпес»). 2006. № 2. С. 26 30.
  40. Аналіз здоров’я людей, інфікованих вірусом простого герпесу / Г.М.Дубинська, О. М. Ізюмська, Н. В. Грінченко [та ін.] // Інфекційні хвороби. 2005. № 2. С. 31 33.
  41. Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы : клинические лекции / [Прилепская В. Н., Кулаков В. И., Кондриков Н. И. и др.] ; под ред. В.Н. Прилепской. М. : МЕДпресс-информ, 2005. 431 с.
  42. Сухих Г. Т. Иммунитет и генитальный герпес / Сухих Г. Т., ВанькоЛ.В., Кулаков В. И. Н. Новгород. ; М. : Изд-во НГМА, 1997. 220 с.
  43. Масюкова С. А. Перспективы и возможности профилактической терапии генитального герпеса / С. А. Масюкова, Е. В. Владимирова, О.В.Гладько // Consilium medicum. 2003. Т. 5, № 3. С. 168 170.
  44. Dordevic H. Serological response to herpes simplex virus type 1 and 2 infection among women of reproductive age / H. Dordevic // Med. Pregl. 2006. № 59 (11-12). Р. 591 597.
  45. Evaluation of the antiherpetic activity of standardized extracts of Achyrocline satureioides / J. M. Bettega, H. Teixeira, V. L. Bassani [et al.] // Phytother. Res. 2004. № 18 (10). P. 819 823.
  46. Ромашенко О. В. Генитальный герпес и его роль в патологии у женщин / О. В. Ромашенко // Медицинские аспекты здоровья женщины. 2007. № 2 (5). С. 46 49.
  47. Ходак Л. А. Герпесвирусные заболевания / Л. А. Ходак, О. В. Книженко, Н. М. Захарченко // Международный медицинский журнал. 2003. № 3. С. 103 106.
  48. Pavithran K. Genital herpes infection in women / K. Pavithran // Indian. J. Dermatol. Venereol. Leprol. 2002. № 68 (3). Р. 142 143.
  49. Макацария А. Д. Герпетическая инфекция. Антифосфолипидный синдром и синдром потери плода / А. Д. Макацария, Н. В. Долгушина. М. : Триада-Х, 2002. 73 с.
  50. Марков И. С. Диагностика и лечение герпетических инфекций и токсоплазмоза / Марков И. С. К. : Артек, 2002. С. 22 42.
  51. Кніженко О.В. Наслідки герпесвірусних енцефалітів у дітей / О.В.Кніженко // Інфекційні хвороби. 2003. № 4. С. 30 33.
  52. Recurrent lymphocytic meningitis: the role of herpesviruses / L. Kupila, R.Vainionpaa, T. Vuorinen [et al.] // Arch. Neurol. 2004. № 61 (10). P. 1553 1557.
  53. Wald A. Testing for genital herpes: how, who and who / A. Wald // Curr. Clin. Top. Infect. Dis. 2002. № 2. P. 166 180.
  54. Абашин В. Г. Профилактика и лечение герпеса у женщин / В. Г. Абашин, И. В. Берлев, А. С. Пушкарев // Военно-медицинский журнал. 2003. № 10. С. 45 52.
  55. Герпесвирусная инфекция: клиническое значение и принципы терапии / Н. А. Дидковский, И. К. Малашенкова, А. Н. Танасова [и др.] // Терапевт. 2005. № 4. С. 33 38.
  56. Гомберг М. А. Генитальный герпес: контроль инфекции как цель терапии / М. А. Гомберг, Г. Б. Талдыбаева, В. П. Ковалык // Российский журнал кожных и венерических болезней (Приложение «Герпес»). 2006. № 2. С. 55 58.
  57. Кулаков В. И. Генитальная герпетическая инфекция / Кулаков В. И. М. : Литтерра, 2001. 29 с.
  58. Aujard Y. Modalities of treatment local and general medicamentous or not, controlling neonate suspected to be infected/contaminated by HSV‑1 or HSV‑2 / Y. Aujard // Ann. Dermatol. Venerol. 2002. Vol. 129, № 4 (2). P. 655 661.
  59. Study of genital lesions / B. H. Anand Kumar, D. Vijaya, R. Ravi [et al.] // Indian. J. Dermatol. Venereol. Leprol. 2003. № 69 (2). Р. 126 128.
  60. Unexpected high prevalence of herpes simplex virus (HSV) type 2 seropositivity and HSV genital shedding in pregnant women living in an East Paris suburban area / J. Legoff, E. Saussereau, M. C. Boulanger [et al.] // Int. J. STD AIDS. 2007. № 18 (9). Р. 593 595.
  61. Драннік Г. М. TORCH-інфекції: герпес / Г. М. Драннік // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2006. № 1 (02). С. 68 72.
  62. Дранник Г. Н. Дендритные клетки, естественные киллеры и вирус простого герпеса / Г. Н. Дранник // Вісник фармакології та фармації. 2007. № 4. С. 5 19.
  63. Inhibition of human herpes simplex virus type 2 by interferon gamma and tumor necrosis factor alpha is mediated by indoleamine 2,3-dioxygenase / O. Adams, K. Besken, C. Oberdorfer [et al.] // Microbes Infect. 2004. № 6 (9). P. 806 812.
  64. Подавление цитопатического действия вируса герпеса простого 1 типа комплексом природных цитокинов in vitro / Л. В. Ковальчук, В.Ф.Лавров, Л. В. Ганковская [и др.] // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2005. № 1. С. 57 60.
  65. Incidence and risk factors for immune reconstitutone inflammatory syndrome in an ethnically diverse HIV type 1-infected cohort / I. Ratnam, C.Chiu, N. Kandala [et al.] // Int. J. STD AIDS. 2006. № 3 (10). Р.418 427.
  66. Иммунологические механизмы резистентности к курсовому межрецидивному лечению у пациентов с часто рецидивирующим герпесом / А.Д. Черноусов, Л. В. Пичугина, М. А. Гомберг [и др.] // Российский журнал кожных и венерических болезней (Приложение «Герпес»). 2006. № 2. С. 30 33.
  67. Панченко Л. О. Сучасні клініко-вірусологічні аспекти герпесвірусної інфекції / Л. О. Панченко, І. І. Торяник, Н. Г. Попова // Інфекційні хвороби. 2005. № 4. С. 96 99.
  68. Особенности продукции интерферонов и цитокинов при генитальном герпесе / М. В. Мезенцева, В. Э. Щербенко, А. Н. Наровлянский [и др.] // Вопросы вирусологии. 2003. № 6. С. 33 37.
  69. Система фактора некроза опухоли а и его рецепторов в иммунопатогенезе персистентных вирусных инфекций / А. П. Зима, Н. В. Рязанцева, В. В. Новицкий [и др.] // Иммунология. 2007. Т. 28, № 6. С.357 361.
  70. Carbone F. R. Transfer of antigen between migrating and lymph node-resident DCs in peripheral T-cell tolerance and immunity / F. R. Carbone, G. T. Belz, W. R. Heath // Trends. Immunol. 2004. № 25 (12). P. 655 658.
  71. Лебедев К. А. Иммунная недостаточность (выявление и лечение) / К.А. Лебедев, И. Д. Понякина. М. : Медицинская книга, 2003. 442с.
  72. Понякина И. Д. Классификация типов и причин иммунной недостаточности / И. Д. Понякина, К. А. Лебедев // Физиология человека. 2003. Т. 29, № 3. С. 147.
  73. Липова Е. В. Возможные причины рецидивов урогенитального кандидоза и генитального герпеса: клинико-лабораторное обследование, комбинированная терапия / Е. В. Липова, Р. С. Хрзаян // Вестник дерматологии и венерологии. 2007. № 1. С. 50 54.
  74. Серебряная Н. Б. Иммунные дисфункции при герпесвирусной инфекции: новые подходы к терапии / Н. Б. Серебряная // Медицинская иммунология. 2005. Т. 7, № 23. С. 321 322.
  75. Долгушина Н. В. Вирусные инфекции у беременных : руководство для врачей / Долгушина Н. В., Макарацария А. Д. М. : Триада-Х, 2004. 144 с.
  76. Сухих Г. Т. Состояние иммунной системы при генитальном герпесе / Г. Т. Сухих, А. А. Марченко, А. В. Шуршалина // Проблемы репродукции. 2000. № 6. С. 16 20.
  77. Expression of cutaneous lymphocyte-associated antigen and E-selectin ligand by circulating human memory CD4+ T lymphocytes specific for herpes simplex virus type 2 / J. C. Gonzalez, W. W. Kwok, A. Wald [et al.] // Braz. J. Infect. Dis. 2005. № 191 (2). Р. 243 254.
  78. Interleukin-12 redirects murine immune responses to soluble or aluminum phosphate adsorbed HSV-2 glycoprotein D towards Th1 and CD4+ CTL responses / D. Cooper, M. W. Pride, M. Guo [et al.] // Vaccine. 2004. № 23 (2). P. 236 246.
  79. Корюкина И. П. Лабораторная диагностика синдрома эндогенной интоксикации : методические рекомендации [электронный ресурс] / И.П. Корюкина. Пермь, 2005. Режим доступа: http://www.gastroportal.ru/php/content.php?group=111390.
  80. Титов В. Н. Экзогенные и эндогенные патологические факторы (патогенны) как причина воспаления / В. Н. Титов // Клиническая лабораторная диагностика. 2004. № 5. С. 3 10.
  81. Ветров В. В. Синдром эндогенной интоксикации в акушерско-гинекологической практике / В. В. Ветров // Эфферентная терапия. 2001. Т. 7, № 1. С. 4 9.
  82. Громашевская Л. Л. «Средние молекулы» как один из показателей «метаболической» интоксикации в организме / Л. Л. Громашевская // Лабораторная диагностика. 1997. № 1. С. 11 16.
  83. Диагностические и прогностические возможности использования показателей молекул средней массы и среднемолекулярных пептидов сыворотки крови при воспалительных заболеваниях органов малого таза женщин / Б. И. Медведев, Э. А. Казачкова, Т. В. Астахова [и др.] // Акушерство и гинекология. 1992. № 3. С. 38 40.
  84. Герасимов A. M. Молекулы средней массы у больных наружным генитальным эндометриозом / А. М. Герасимов, Л. В. Посисеева, М.А.Гришанкова // Клиническая лабораторная диагностика. 2003. № 12. С. 16 19.
  85. Нагоев Б. С. Значение определения средних молекул в плазме крови при инфекционных заболеваниях вирусной и бактериальной этиологии / Б. С. Нагоев, М. И. Габрилович // Клиническая лабораторная диагностика. 2000. № 1. С. 9 11.
  86. Свободнорадикальное окисление и антиоксидантная терапия / [Казимирко В. К., Мальцев В. И., Бутылин В. Ю., Горобец Н. И.]. К. : Морион, 2004. 160 с.
  87. Кольман Я. Наглядная биохимия / Я. Кольман, К. Г. Рем ; пер. с нем. под ред. П. Д. Решетовой. М. : Мир, 2000. 469 с.
  88. Владимиров Ю. А. Физико-химические основы патологии клетки : курс лекций [электронный ресурс] / Ю. А. Владимиров. Режим доступа: http://www.biophysics.hotmail.ru/lect.
  89. Поберезкина Н. Б. Биологическая роль супероксиддисмутазы / Н.Б.Поберезкина, Л. Ф. Осинская // Украинский биохимический журнал. 1989. Т. 61, № 2. С. 14 27.
  90. Чевари С. Определение антиоксидантных параметров крови и их диагностическое значение в пожилом возрасте / С. Чевари, Т. Андял, Я.Штренгер // Лабораторное дело. 1998. № 10. С. 9 13.
  91. Афанасьева А. Н. Сравнительная оценка уровня эндогенной интоксикации у лиц разных возрастных групп / А. Н. Афанасьева // Клиническая лабораторная диагностика. 2004. № 6. С. 11 13.
  92. Борухович Д. Г. Опыт применения плазмафереза у больных тяжелыми формами рецидивирующего генитального герпеса / Д. Г. Борухович, С. И. Данилов, А. Н. Жарков // Российский журнал кожных и венерических болезней. 2005. № 3. С. 50 53.
  93. Cohen J. Vasculitis associated with viral infections / J . Cohen, L. Guillevin // Presse Med. 2004. № 33. P. 1371 1384.
  94. Detection of herpes simplex virus, cytomegalovirus and Epstein-Barr virus DNA in atherosclerotic plaques and in unaffected bypass grafts / A. I. Ibrahim, M. T. Obeid, M. J. Jouma [et al.] // J. Clin. Virol. 2005. № 32 (1). P. 29 32.
  95. Relation of depressive symptoms to C-reactive protein and pathogen burden (cytomegalovirus, herpes simplex virus, Epstein-Barr virus) in patients with earlier acute coronary syndromes / G. E. Miller, K. E. Freedland, S.Duntley [et al.] // Am. J. Cardiol. 2005. № 95 (3). P. 317 321.
  96. Laurent R. Герпес шкіри та слизових оболонок: епідеміологія, патофізіологія, діагностика, перебіг лікування / R. Laurent, Ch. Drobacheff ; пер. з англ. З. Городенчук // Медицина світу. 2003. Т. ХІV, № 1. С. 8 20.
  97. Айламазян Э. К. Иммунокорригирующая терапия инфекционно-воспалительных заболеваний женской половой сферы : практическое пособие / Э. К. Айламазян, И. М. Нестеров, А. А. Тотолян. СПб : Б.и., 2007. 55 с.
  98. Генітальний герпес та його роль у патології; нові методи лікування / А. В. Руденко, О. В. Ромащенко, В. Т. Кругліков [та ін.] // Здоровье мужчины. 2005. № 2. С. 157 160.
  99. Маричев И. Л. Генитальный герпес / И. Л. Маричев // Здоровье женщины. 2004. № 1 (17). С. 111 114.
  100. Сидорова И. С. Воспалительные заболевания нижних отделов половой системы женщин вне и во время беременности / И. С. Сидорова, Н.А.Шешукова // Российский вестник акушера-гинеколога. 2007. Т. 7, № 4. С. 54 60.
 • Стоимость доставки:
 • 70.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины