МОЖЛИВОСТІ УНІФІКАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ




 • скачать файл:
 • Название:
 • МОЖЛИВОСТІ УНІФІКАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ
 • Альтернативное название:
 • ВОЗМОЖНОСТИ УНИФИКАЦИИ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ вирусных гепатитов
 • Кол-во страниц:
 • 412
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

  На правах рукопису

  ШКУРБА АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

  УДК 616.36-002-022.6-073-08:681.3

  МОЖЛИВОСТІ УНІФІКАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ

  14.01.13 - інфекційні хвороби
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

  Наукові консультанти
  доктор медичних наук, професор,
  академік АМН України, Заслужений
  лікар України, Заслужений діяч
  науки і техніки України, лауреат
  Державної премії України
  ВОЗІАНОВА ЖАННА ІВАНІВНА
  доктор педагогічних наук,
  професор, Заслужений працівник
  освіти України
  БУЛАХ ІРИНА ЄВГЕНІВНА

  КИЇВ 2009







  ЗМІСТ.2
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ..5
  ВСТУП....7
  РОЗДІЛ 1. Огляд літератури....14
  1.1. Проблеми діагностики і лікування вірусних гепатитів......14
  1.2. Комп’ютерні методи в медицині..28
  1.3. Комп’ютерна підтримка діагностики та лікування
  вірусних гепатитів.42
  РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика обстежених хворих
  та методи дослідження..46
  2.1. Загальна характеристика хворих..46
  2.2. Використані методи дослідження хворих...53
  РОЗДІЛ 3. Результати дослідження хворих61
  3.1. Результати вивчення динаміки клінічних
  проявів та лабораторно-інструментальних даних у хворих
  із жовтяницею різного походження, не викликаної
  вірусами гепатитів, аналіз помилок при госпіталізації..61
  3.2. Результати вивчення динаміки клінічних проявів
  та лабораторно-інструментальних даних у хворих
  на вірусні гепатити. Обґрунтування критеріїв послідовної
  діагностики вірусних гепатитів77
  РОЗДІЛ 4. Комп'ютерні інформаційно-довідкові програми
  підтримки діагностики вірусних гепатитів...106
  4.1. Комп'ютерна інформаційно-довідкова програма "Жовтяниці"....106
  4.2. Комп'ютерна інформаційно-довідкова програма "Вірусні гепатити".131
  4.2.1. База даних файлу "Вірусні гепатити:
  етіологія, епідеміологія, патогенез, діагностика"...131
  4.2.2. База даних файлу "Холестаз при вірусних гепатитах".161
  4.2.3. База даних файлу "Фульмінантний перебіг
  вірусних гепатитів".164
  4.3. Результати тестування роботи комп'ютерних
  інформаційно-довідкових програм167
  РОЗДІЛ 5. Бази даних експертних та приладно-комп'ютерних
  програм підтримки діагностики вірусних гепатитів170
  5.1. Процедура й етапи отримання даних від експертів та
  інших джерел інформації для створення бази даних
  комп'ютерної експертної програми170
  5.2. Експертна комп’ютерна програма
  "Диференціальна діагностика жовтяниць"176
  5.3. Експертна комп’ютерна програма
  "Варіанти перебігу вірусних гепатитів"204
  5.4. Експертна комп’ютерна програма "Фульмінантна печінкова
  недостатність при вірусних гепатитах".230
  5.5. Приладно-комп’ютерна програма "Кислотно-основний стан"247
  РОЗДІЛ 6. Оптимізація лікування різних
  варіантів вірусних гепатитів...259
  6.1. Обґрунтування доцільності конкретних схем при
  лікуванні хворих з різними варіантами клінічного перебігу
  вірусних гепатитів різної етіології.259
  6.2. База даних файлу "Лікування вірусних гепатитів"
  інформаційної програми "Вірусні гепатити"266
  РОЗДІЛ 7. Прототип комплексної комп'ютерної експертної
  системи діагностики і лікування різних варіантів
  вірусних гепатитів як модель автоматизованого
  робочого місця лікаря-інфекціоніста-гепатолога клінічної ланки.284
  7.1. Структура, особливості роботи прототипу
  комплексної експертної системи діагностики і
  лікування різних варіантів вірусних гепатитів
  в клінічному тестуванні..284
  7.2. Особливості застосування прототипу комплексної
  експертної програми діагностики і лікування
  різних варіантів вірусних гепатитів у навчальному процесі..292
  ВИСНОВКИ295
  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ297
  ДОДАТКИ...299
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..386







  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  АлАТ аланін-амінотрансфераза
  АсАТ аспартат-амінотрансфераза
  АТ артеріальний тиск
  ВГ - вірусний гепатит (чи вірусні гепатити в залежності від контексту)
  ВГА - вірусний гепатит А
  ВГВ - вірусний гепатит В
  ВГС - вірусний гепатит С
  ВГD - вірусний гепатит D
  ВГЕ - вірусний гепатит Е
  ГГТП γ-глютамілтранспептідаза
  ГКС - глюкокортикостероїди
  ДНК дезоксирибонуклеїнова кислота
  ЕОМ електронно-обчислювальна машина
  ЕС - ентеросорбенти
  ЖКХ жовчнокам'яна хвороба
  ІФН - інтерферон
  КТ комп'ютерна томографія
  ЛФ - лужна фосфатаза
  МРТ магниторезонансна томографія
  ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція
  РНК - рибонуклеїнова кислота
  РХПГ - ретроградна холангіопанкреатографія
  УЗД - ультразвукове дослідження
  ФГДС - фіброгастродуоденоскопія
  ФПН фульмінантна печінкова недостатність
  ХВГ - хронічний вірусний гепатит (хронічні вірусні гепатити)
  ШЗЕ - швидкість зсідання еритроцитів
  АнтиHAVIgM - антитіла імуноглобуліни класу М до вірусу гепатиту А
  АнтиHBcIgM - антитіла імуноглобуліни класу М до серцеподібного антигену вірусу
  гепатиту В
  АнтиHBcIgG антитіла імуноглобуліни класу G до серцеподібного антигену вірусу
  гепатиту В
  АнтиHBeIgM - антитіла імуноглобуліни класу М до HBe-антигену вірусу гепатиту
  В
  АнтиHBeIgG - антитіла імуноглобуліни класу G до HBe-антигену вірусу гепатиту В
  АнтиHBsIgM - антитіла імуноглобуліни класу М до поверхневого антигену вірусу
  гепатиту В
  АнтиHBsIgG - антитіла імуноглобуліни класу G до поверхневого антигену вірусу
  гепатиту В
  HBcAg серцевинний антиген вірусу гепатиту В
  HBeAg - антиген інфекціозності вірусу гепатиту В
  HBsAg - поверхневий антиген вірусу гепатиту В
  НАV вірус гепатиту А
  HBV - вірус гепатиту В
  HCV - вірус гепатиту С
  HDV вірус гепатиту D
  HEV - вірус гепатиту Е
  HLA - система антигенів гістосумісності








  ВСТУП

  Актуальність теми. На земній кулі більше 2 мільярдів людей уражено вірусними гепатитами (ВГ), щорічно первинно заражаються ними більше 300 млн. людей, збільшується кількість загиблих від фульмінантної форми, помираючих від наслідків цирозу печінки та гепатокарциноми (Онищенко Г.Г., Монисов А.А., Наркевич М.И., 1999; Лучшев В.И. з співавт., 2004; Гураль А.Л. та ін., 2007). Все це призводить до значних економічних збитків (Шаханина И.Л, Радуто О.И., 2001). У світі та в Україні також неухильно зростає захворюваність на ВГ (Марієвський В.Ф., 2006). Прогнозується, що список гепатотропних вірусів ще далеко не вичерпаний (Kuntz E., Kuntz, H.-D., 2006, Hall G.F., 2007). Внаслідок усе частішого ураження людей ВГ зростає кількість випадків хронізації їх та виникнення первинної гепатокарциноми (особливо це стосується уражень, що викликані вірусами В та С) (Михайлов М.И., 2001; Дрижак В.І., Андрейчин М.А., Вугляр Ю.В., 2004;). Крім того, збільшується кількість пошкоджень печінки, що викликані різноманітними іншими інфекційними агентами (Thomas H. C., Lemon S., Zuckerman A., 2005; Chang JH з співавт., 2008). Подібна тенденція до підвищення рівня захворюваності відзначається й при хворобах із неінфекційними причинами жовтяниць - значно підвищилась кількість захворілих на токсичні гепатити (у тому числі й медикаментозні), на холестатичну та надпечінкову жовтяницю (Беседін В.М., Герасун Б.А., Шевченко Л.Ю., 1999, Шерлок Ш., Дули Дж., 1999, Ивашкин В.Т., 2002). Все частіше у сучасному світі створюються ситуації, коли ВГ або, навіть, їх поєднання виникають у хворого на тлі різноманітних процесів у печінці при вживанні наркотичних речовин, медикаментів, пухлинах і т. ін.. (Ющук Н.Д., Климова Е.А., 2000, Yamada T., 2005; Llanos L з співавт., 2009). Лікар все більш і більш зштовхується із випадками мікст-патології, іноді досить складними, коли необхідно проводити ретельну і тривалу диференціальну діагностику жовтяниць (Возианова Ж.И., Голубовская О.А., 2007; Ивашкин В.Т., Герман Е.Н., Маевская М. В., 2008). Відсутність чіткого стандартизованого направлення в лікуванні ВГ зі усім притаманним їм розмаїттям факторів, які потрібно враховувати і динамічно оцінювати в процесі лікування, теж призводить до погіршення наслідків ВГ (Сологуб Т. В. з співавт., 2006).
  На жаль, відсутня уніфікація як засобів діагностики, тлумачення їх результатів, так і лікування хворих на ВГ. У процесі проведення діагностики допускається значна кількість помилок (Громашевская Л. Л., 2003). Цьому сприяє наступне. В останній час змінились, іноді докорінно, наші уявлення про необхідність чи доцільність застосування різних методів лабораторної та інструментальної діагностики. Постійно впроваджуються нові методи для розпізнавання жовтяниць. Це призводить до широкого розмаїття варіантів їхньої розшифровки, в чому може заплутатися практикуючий лікар (Громашевская Л.Л., 2001; Козько В.Н., Соломенник А.О., Бондар А.Є., 2004). Запам’ятати велику кількість тестів, їх норм та, навіть, послідовність, доцільність їх застосування в тих або інших випадках дуже складно. Лікарі різняться за можливостями своєї пам’яті, підготовки та кваліфікації. Це, насамперед, виявляється у здатності правильно оцінити отримані дані при обстеженні хворого, влучно застосувати їх для встановлення вірного діагнозу. У окремих лікарів відсоток верифікації правильних діагнозів буде більший. Якби була можливість використати досвід та вміння такого лікаря у повсякденній практиці, то це призвело б до зниження рівня діагностичних помилок іншими лікарями. В сучасних умовах все більше значення здобувають математичні методи при аналізі отриманих даних, їхньому зіставленні, верифікації (Мінцер О.П., Москаленко В.З., Веселий С.В., 2004). В медицині, на жаль, такі методи медичної інформатики ще недостатньо впроваджені, особливо це стосується нашої країни (Добровська Л.М., Булах І.Є., 1998).
  Скористатися досвідом та вмінням цього лікаря (або лікарів), видатного фахівця-експерта у своїй області, в період його фізичної відсутності (тобто коли він у відпустці, відрядженні, далеко від місця проведення діагностики та ін.) дозволяють у розвинених країнах так звані експертні комп’ютерні програми, що реалізують свій потенціал через ЕОМ (Burke L., Weill B., 2005; Saini D. з співавт., 2008). До їх створення залучається багато експертів з відповідного фаху, що мають дати раду своїм знанням та за допомогою програмістів внести їх до комп’ютерної бази даних (Mirza M. з співавт. 2007). Ці програми досить розгалужені, складні, коштують дорого, мають іншу мову спілкування (Назаренко Г.И., Гулиев А.И., Єрмаков Д.Е., 2005). Все це відображає наслідки умов медичної діяльності, що склалися у цих країнах. Наприклад, хворий з жовтяницею попадає у соматичне відділення або гепатологічний центр, де йому встановлюється етіологічний діагноз, а лікування проводиться у межах цього закладу. У нашій же країні існують певні обставини, через які у відповідності до директивних інструкцій хворі з «інфекційними» (ВГ, лептоспіроз та ін.) причинами жовтяниці мають лікуватися тільки в інфекційних стаціонарах, а з іншими причинами - в інших відділеннях. У подібній ситуації вітчизняний лікар-інфекціоніст має вирішити в першу чергу питання - чи належить хворий до його компетенції, чи його потрібно перевести для подальшого обстеження та лікування до іншого відділення, або, навіть, іншого медичного закладу. Тому й вітчизняні експертні комп'ютерні програми мають на цьому етапі існування нашої системи охорони здоров'я вирішувати трохи інші за направленістю питання діагностики і лікування ВГ.
  Таким чином, поширеність ураження людей ВГ с серйозними їх наслідками, складність та багатогранність сучасної діагностики ВГ, необхідність проведення етапної диференціації жовтяниць, відсутність уніфікованого підходу до проведення такої етапної діагностики і оптимального лікування ВГ, відсутність вітчизняних засобів комп'ютерної підтримки діагностики і лікування ВГ, неадаптованість подібних зарубіжних засобів до умов нашої системи охорони здоров'я спонукало провести наше дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота не має зв’язку з планами Національного медичного університету, а також з галузевими і державними планами та програмами і є самостійною науковою роботою.
  Мета роботи. З використанням комп’ютерних технологій розробити концепцію, що стандартизує та полегшує процес діагностики та диференційної діагностики жовтяниць різного походження і вибір лікувальної тактики при варіантах клінічного перебігу ВГ різної етіології.
  Задачі дослідження:
  1. Вивчити причини помилок на догоспітальному етапі, особливості змін в динаміці комплексу клінічних, лабораторних і інструментальних показників у хворих на жовтяницю різної етіології, не викликаної вірусами гепатитів, виявити найбільш діагностичні показники для диференціації.
  2. Вивчити особливості динаміки змін комплексу клінічних, лабораторних і інструментальних показників у хворих на ВГ різної етіології, виявити діагностичні критерії диференціації різних варіантів їх перебігу.
  3. Створити бази даних інформаційно-довідкових програм комп’ютерної підтримки діагностичного процесу при ВГ та дослідити ефективність їх роботи.
  4. Створити бази даних експертних і приладних комп’ютерних програм підтримки діагностики варіантів клінічного перебігу ВГ різної етіології та дослідити чутливість, специфічність та ефективність їх роботи.
  5. Вивчити обсяг заходів, доцільних і достатніх для лікування виявлених варіантів перебігу ВГ різної етіології, оптимізувати схеми лікування та дослідити ефективність такої оптимізації.
  6. Розробити структуру прототипу комплексної комп’ютерної системи діагностики і лікування різних варіантів ВГ, вивчити особливості роботи та дослідити ефективність його складових на етапі попереднього клінічного тестування і в навчальному процесі.
  Об’єкт дослідження. Хворі на ВГ, в тому числі мікст-гепатити, пацієнти з печінковою жовтяницею невірусного походження, надпечінковою і холестатичною (обтураційною) жовтяницею.
  Предмет дослідження. Комплекс клініко-анамнестичних і лабораторно-інструментальних даних та параметрів перебігу у хворих на різні варіанти ВГ, з печінковою жовтяницею невірусного походження, надпечінковою і холестатичною (обтураційною) жовтяницею, функціональний стан печінки.
  Методи дослідження. Клінічні, епідеміологічні, загальнолабораторні, біохімічні, серологічні, молекулярно-генетичні, інструментальні, комп’ютерні.
  Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в Україні розроблена концепція, що узагальнює та стандартизує процес послідовної етапної діагностики жовтяниці за підтримки комп’ютерних технологій. При використанні сучасних методів діагностики удосконалено процес етапної діагностики жовтяниць, клінічних варіантів ВГ різної етіології, виявлені їх діагностичні критерії. Удосконалено і оптимізовано заходи лікування хворих на ВГ. Вперше в Україні створені бази даних інформаційно-довідкових, експертних та діагностично-приладних комп’ютерних програм підтримки діагностики і лікування ВГ, розроблено прототип нової комплексної експертної комп’ютерної системи, визначено особливості роботи його складових в клінічній медицині та навчальному процесі.
  Практичне значення одержаних результатів. Розроблені бази даних комп'ютерних програм комплексної експертної комп’ютерної системи діагностики і лікування різних варіантів ВГ можуть бути використані у роботі приймальних відділень стаціонарів, інфекційних, гастроентерологічних, хірургічних відділень, навчальному процесі у вищих медичних закладах. Впровадження розроблених комп'ютерних програм дозволить створити науково-технічний ефект шляхом внесення до роботи практичного лікаря сучасного способу і пристрою підтримки його роботи, дасть суттєвий економічний ефект через економію часу, підвищення продуктивності праці, зумовить якісний соціальний ефект через поліпшення характеру й умов праці лікаря-користувача, підвищить ефективність вивчення ВГ та жовтяниць у вищих медичних закладах. Положення дисертації дозволяють уніфікувати та суттєво поліпшити процес діагностики різних варіантів ВГ в нашій країні, створити ґрунтовну підтримку лікаря, оптимізувати лікування хворих на різні варіанти ВГ.
  Результати дисертаційної роботи впроваджені у Центральній міській клінічній лікарні м. Києва (нині Олександрівська лікарня №13 м. Києва), клінічних лікарнях №9, 15 м. Києва. Викладені в дисертації матеріали використовуються при викладанні лекцій студентам Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, а також на практичних заняттях та семінарах з студентами всіх факультетів та курсантами факультету удосконалення викладачів на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. За результатами роботи опубліковано 2 методичних рекомендацій та один інформаційний лист.
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана здобувачем особисто. Автором особисто сформовані основні напрямки досліджень, проведено облік та аналіз первинного матеріалу, систематизовані клінічні ознаки у хворих, біохімічні та інструментальні показники, проведено усі статистичні обчислення та узагальнення. На основі цього автором окреслені різні варіанти сучасного перебігу ВГ. Особисто проведено оптимізацію лікування хворих із різними варіантами клінічного перебігу. Автором особисто створені бази даних інформаційно-довідкових, експертних та приладно-діагностичних комп’ютерних програм, основи прототипу комплексної комп’ютерної системи діагностики і лікування різних варіантів перебігу вірусних гепатитів, розроблена концепція уніфікації цих процесів. За темою дисертації автором особисто сформульовані основні положення і висновки.
  Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи було оприлюднене та обговорено на ХIII з'їзді Українського товариства мікробіологів, епідеміологів та паразитологів ім. Д.К. Заболотного (Вінниця, 1996р.), на науково-практичній конференції і пленумі Асоціації інфекціоністів України "Вікові особливості інфекційних хвороб" (Тернопіль, 1998р.), на республіканській науково-практичній конференції «Досягнення та невирішені питання гастроентерології" (Харків, 1998р.), на міжнародній науково-практичній конференції інфекціоністів і епідеміологів ЗС України «Актуальні питання інфектології, епідеміології і мікробіології» (Київ, 1998р.), на XIV з’їзді терапевтів України (Київ, 1998р.), на V з’їзді інфекціоністів України (Тернопіль, 1998 р.), на засіданні обласного та міського товариства інфекціоністів (Київ, 1999р.), на ювілейній конференції, присвяченій 75-річчю кафедри інфекційних хвороб Харківського інституту удосконалення лікарів «Інфекції не знають кордонів» (Харків, 1999 р.), ювілейній конференції «125 років Центральній міській лікарні» (Київ, 2000р.), на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми діагностики і терапії гепатитів» (Харків, 2000р.), на міжнародній конференції "Вірусні гепатити з парентеральним механізмом передавання збудників і їх наслідки" (Київ, 2000р.), на науково-практичній конференції і пленумі Асоціації інфекціоністів України Тяжкі форми інфекційних хвороб і невідкладні стани” (Дніпропетровськ, 2001 р.), на засіданні обласного та міського товариства інфекціоністів (Київ, 2001р.), на VI з’їзді інфекціоністів України (Одеса, 2002р.), на науково-практичній конференції з міжнародною участю "Сучасна терапія хворих з інфекційною та паразитарною патологією на догоспітальному та госпітальному етапах, методи профілактики" (Харків, 2002р.), на науково-практичній конференції "Проблеми епідеміології, діагностики, клініки, лікування та профілактики інфекційних хвороб" (Київ, 2002р.), на науково-практичній конференції "Сучасні аспекти військової медицини" (Київ, 2003р.), на науково-практичній конференції "Гепатити в практиці терапевта, сімейного лікаря та інфекціоніста. Сучасні методи діагностики і терапії" (Харків, 2003р.), на конференції лікарів міста "Загальні помилки в діагностиці інфекційних хвороб на догоспітальному етапі" (Київ, 2004 р.), на науково-практичній конференції "Вищі навчальні заклади Києву" (Київ 2004 р.), на VI Національній Школі гастроентерологів, гепатологів України (Київ, 2004 р.), на пленумі та нараді-семінарі з клінічної лабораторної діагностики "Нові методи та підходи в лабораторній діагностиці. Експрес- та неінвазивні методи. Сучасні методи оцінки гемостазу" (Київ, 2004 р.), на читаннях, присвячених Л.В. Громашевському (Київ, 2004 р.), на VII з’їзді інфекціоністів України (Миргород, 2006 р), на 18th International Conference on the Reduction of Drug Related Harm. (Poland,13-17 may 2007).
  Публікації. Основні положення дисертації відображені у 57 публікаціях: у 33 статтях у фахових наукових журналах, що включені до Переліку ВАК (з них 19 без співавторів), 3 статтях у збірниках наукових праць, що включені до Переліку ВАК. Отриманий 1 патент України. Опубліковано також 6 статей в фахових журналах, які додатково відображають наукові результати дисертації. Видано 14 статей та тез доповідей конференцій та з'їздів. Випущено двоє методичних рекомендацій та інформаційний лист.

  Автор виносить глибоку подяку науковим консультантам - академіку АМН України, професору Возіановой Ж.І. і професору Булах І.Є., а також колективу кафедри і клініки інфекційних хвороб НМУ, особливо доцентам Печінці А.М. та Голубовській О.А.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації вирішена проблема уніфікації діагностики і лікування різних варіантів перебігу вірусних гепатитів за допомогою створеного прототипу комплексної комп’ютерної системи. Отримано нові дані про клінічний перебіг ВГ при застосуванні сучасних методів обстеження, встановлено критерії послідовної діагностики жовтяниць, різних варіантів клінічного перебігу ВГ, оптимізоване лікування хворих з цими варіантами перебігу ВГ, розроблено концепцію комплексної комп’ютерної системи і втілено її у вигляді прототипу, створено бази даних інформаційно-довідкових, експертних та приладно-діагностичних комп’ютерних програм.
  1. Незважаючи на досить чітку клінічну картину при госпіталізації хворих до клініки інфекційних хвороб допущена велика кількість помилок діагностики: з 1875 хворих в 26,08% були виявлені інші причини жовтяниці. Найбільше було випадків помилкової діагностики через недостатню увагу до окремих симптомів або недооцінку їх лікарями при амбулаторному обстеженні хворих - 48,08%.
  2. Проведені статистичні обчислення, порівняння й узагальнення результатів дослідження в динаміці комплексу клініко-анамнестичних, епідеміологічних й лабораторно-інструментальних даних дали можливість достовірно виявити критерії розмежування 24 варіантів клінічного перебігу ВГ різної етіології. Застосовування послідовної діагностики ВГ з використанням цих критеріїв зумовило відмову від недоцільних методик діагностики, що призвело до достовірного скорочення терміну встановлення остаточного клінічного діагнозу в середньому на 1,7±0,2 доби (α=0,05) та зменшення витрат коштів на діагностику в середньому на 128,04±14,47 грн. (p<0,01).
  3. Інформаційно-довідкові комп’ютерні програми підтримки діагностики ВГ забезпечили достовірне зменшення часу, який лікарі практичної ланки витрачають на проведення повноцінного діагностичного процесу, в середньому на 62±4 хв. (p<0,01).
  4. Експертна комп’ютерна програма «Диференціальна діагностика жовтяниць» виявила при тестуванні чутливість 91%, дала на 31±1% достовірно кращій результат, ніж у лікарів-інфекціоністів початківців, та на 35±2%, достовірно кращій результат, ніж у лікарів-неінфекціоністів початківців (p<0,01). Експертна комп’ютерна програма «Варіанти перебігу вірусних гепатитів» виявила при тестуванні чутливість й специфічність 88%, дала на 32,84±1,03% достовірно кращій результат, ніж у лікарів-інфекціоністів початківців (p<0,01). Експертна комп’ютерна програма «Фульмінантна печінкова недостатність при вірусних гепатитах» виявила чутливість у 83% та специфічність у 78%, дала при тестуванні на 19±1% достовірно кращій результат, ніж у лікарів-інфекціоністів початківців і на 35,75±2,35% достовірно кращій результат, ніж у лікарів-неінфекціоністів початківців (α<0,01). Приладно-комп’ютерна програма «Кислотно-основний стан» при тестуванні ! дала на 35±1% достовірно кращій результат, ніж у лікарів-інфекціоністів початківців та на 40,33±2,54% достовірно кращій результат, ніж у лікарів-неінфекціоністів початківців (α<0,01).
  5. Оптимізація лікування хворих з різними варіантами перебігу ВГ дозволила достовірно зменшити термін госпіталізації в середньому на 2 ліжко-дня (p<0,01).
  6. Прототип комплексної комп’ютерної системи діагностики і лікування різних варіантів ВГ при тестуванні дав можливість заощадити час лікарів, якій витрачається ними безпосередньо на проведення послідовного повноцінного діагностично-лікувального процесу, в середньому на 47±4 хв., зменшити витрати коштів на це в середньому на 103,3±6,5 грн. (p<0,05).
  7. Використання прототипу у навчальному процесі для студентів шостих курсів навчання та лікарів-інтернів надало можливість стандартизувати методичний підхід до формування знань про послідовну етапну діагностику жовтяниць та ВГ. Використання інформаційно-довідкових, експертних та приладно-діагностичних складових його дало змогу інтенсифікувати навчальний процес - відзначено покращення результатів тестування студентів шостих курсів в середньому на 12,65±1,05%, лікарів-інтернів інфекціоністів на 13,5±0,3% (p<0,05).
  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Для уніфікації методики та поліпшення діагностики у хворих жовтяниці різного походження, диференціації ВГ на ранніх етапах і прогнозування наслідків рекомендується використовувати складові прототипу комплексної комп’ютерної системи діагностики й лікування різних варіантів ВГ в роботі приймальних, інфекційних, хірургічних, гастроентерологічних відділень.
  2. При застосуванні у клінічній етапній діагностиці жовтяниці рекомендується послідовне використання експертних програм у такому порядку «Диференціальна діагностика жовтяниць», «Варіанти перебігу вірусних гепатитів», «Фульмінантна печінкова недостатність при вірусних гепатитах» при можливості звертання на кожному етапі до інших складових прототипу інформаційно-довідкових програм, приладно-комп’ютерної програми «Кислотно-основний стан», модулю «Історії хвороби».
  3. В навчальному процесі рекомендується застосування на практичних заняттях на шостому курсі всіх факультетів інформаційно-довідкових програм «Жовтяниці», «Вірусні гепатити» і «Лікування ВГ», а також у демонстраційному режимі експертних програм «Диференціальна діагностика жовтяниць», «Фульмінантна печінкова недостатність при вірусних гепатитах», приладно-комп’ютерної програми «Кислотно-основний стан». У очній навчальній підготовці лікарів-інтернів загальної практики, сімейної медицини та медицини катастроф, хірургічного профілю, інфекціоністів рекомендується застосування вищезгаданих інформаційно-довідкових програм в режимі теоретичної підготовки, експертних програм «Диференціальна діагностика жовтяниць», «Фульмінантна печінкова недостатність при вірусних гепатитах», приладно-комп’ютерної програми «Кислотно-основний стан» в режимі практичного використання з позначенням градацій кваліфікаторів реального хворого. Для очної навчальної підготовки інтернів-інфекціоністів рекомендується до вищеназваних ще й використання експертної комп’ютерної програми «Варіанти перебігу вірусних гепатитів» як в режимі практичного використання з позначенням градацій кваліфікаторів реального хворого, так і для розбору методики діагностичного процесу задля формування клінічного мислення та необхідних практичних навичок.










  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Алпатова И.А. Комп'ютерні інформаційні моделі для реєстрації первинних медичних даних / И.А. Алпатова, В.В. Багаття //Медична інформатика та інженерія. 2008.- №2. - С.18-20
  2. Андрейчин М.А. Вміст позитивних білків гострої фази у крові хворих на гострі вірусні гепатити і загострення хронічного холецистопанкреатиту / М.А. Андрейчин, І.З. Карімов // Інфекц. хвороби. — 2004. — N 2. — С. 12-16.
  3. Артемьев О.А. АРМ врача-инфекциониста [разработка, концепция] [Електронний ресурс]/ О.А Артемьев. 2005. - Режим доступу до ресурсу: http://www.mtu-net.ru/fobos/ARM
  4. Арямкина О. Л.Острый и хронический вирусные гепатиты: распространенность, клиника, диагностика, лечение / О. Л. Арямкина, Е. С. Белозеров, Ю. И. Буланьков. - Ульяновск : УлГУ, 2004. - 178 с.
  5. Бабак О.Я. Панкреатические ферменты в лечении больных с алкогольным поражением печени и поджелудочной железы/ О.Я. Бабак // Сучас. гастроентерологія. — 2002. — N 1. — С. 33-35.
  6. Безкаравайний Б.О. Сучасні шляхи подолання синдрому метаболічної інтоксикації у дітей, хворих на вірусний гепатит / Б.О. Безкаравайний, Є.Є. Сабадаш, В.М. Зенченко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2007. — N 4. — С. 95.
  7. Беседін В.М., Жовтяниці у вагітних / В.М. Бесєдін, Б.А. Герасун, Л.Ю. Шевченко. Львів: ЛДМУ, 1999. 240 с.
  8. Билиарный сладж: нерешенные вопросы [Електронний ресурс]/ С. Н. Мехтиев, В. Б. Гриневич, Ю. А. Кравчук, Р. Н. Богданов// Лечащий врач.- 2007.- №6.- Режим доступу до журналу: http://www.lvrach.ru/doctore/2007/06/4535299.
  9. Блюм Х.Е. Гепатит С - современное состояние проблемы / Х.Е. Блюм // РЖГГК. - 2005. - № 1. - С. 20-25.
  10. Бобровницкий И.П. Экспертные подходы к разработке автоматизированных систем оценки и коррекции метаболических функциональных резервов в практике восстановительной медицины [Електронний ресурс]/ И.П. Бобровницкий. - 2006.- Режим доступу до: www.medafarm.ru.
  11. Болезни печени и желчевыводящих путей [под ред. Ивашкина В.Т.]. - М. : "Медицина", 2002. - 416 с.
  12. Боллоева Ж.Л. Вирусные гепатиты В, С у наркоманов/ Ж.Л. Боллоева //Фундаментальные исследования. - 2005. - №5.- С. 40.
  13. Бондаренко А.М. Вплив абстиненції на ефекторну ланку системи адаптації у наркозалежних хворих на вірусні гепатити / А.М. Бондаренко // Інфекц. хвороби. — 2004. — N 1. — С. 14-18.
  14. Брико Н.И. Эпидемиология парентеральных гепатитов В и С / Н.И. Брико // Вакцинация. Новости вакцинопрофилактики. - 2001, ноябрь/декабрь. - вып. Вирусные гепатиты.- С.11-18.
  15. Бугай Б.Г. Хронічні запальні захворювання біліарної системи: "маска" чи атрибут хронічних вірусних гепатитів? / Б.Г. Бугай // Буков. мед. вісн. — 2003. — 7, N 2. — С. 24-27.
  16. Буеверов А.О. Острый вирусный гепатит В [Електронний ресурс] / А. О. Буеверов // Consilium medicum.- 2002.- №4.- С.33-38. - Режим доступу до журналу: http://www.consilium-medicum.com/2002/4
  17. Бутров А.В. Диагностика и коррекция кислотно-основного состояния у больных в критическом состоянии [Електронний ресурс]/ А.В. Бутров, ,С.В. Галенко, В.А. Мороз// Consilium medicum.- 2007. - Том 09. - № 7.- С. 218-223. - Режим доступу до журналу: http://www.consilium-medicum.com/
  18. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение / [Лобзин Ю.В., Жданов К.В., Волжанин В.М., Гусев Д.А.] Спб: Фолиант, 2003. 192 с. 19. Вирусные гепатиты. Современные аспекты терапии и фармакоэкономики : [учебное пособие для врачей] / [под ред. Т. В. Сологуб]. - Москва : Акад. естествознания, 2008. с. 246.
  20. Вирусный гепатит А у взрослых на современном этапе/[ Н.И. Хохлова, Н.П. Толоконская, Н.М. Лапицкая, Е.А. Губарева]// Инфекционные болезни. - 2006.- №4. - С.28-31.
  21. Вірусні гепатити у схемах, таблицях та малюнках. [Посібник з проблеми вірусних гепатитів для лікарів-інтернів та слухачів ФПДО] / Герасун Б.А., Грицко Р.Ю., Ворожбит О.Б., Герасун О.Б. Львів.: Ліга-Прес, 2008. 102 с.
  22. Возианова Ж.И. Инфекционные и паразитарные болезни/ Ж.И. Возианова. - Киев : "Здоров’я", т.1., 2008. - 965 с.
  23. Возианова Ж.И. Диагностические возможности комплексного ультразвукового исследования печени у больных вирусным гепатитом C / Ж.И. Возианова, О.А. Голубовская // Журн. Акад. мед. наук України. — 2007. — 13, N 4. — С. 750-760.
  24. Волкова Н.Н. Применение препарата ЛИВ.52 в симптоматической терапии острого вирусного гепатита с позиций доказательной медицины [Електронний ресурс] / Н.Н. Волкова // РМЖ.-2008.- №16.-С.1098-2005. - Режим доступу до журналу: http: //www.rmj.ru/articles_6057.htm
  25. Гельман В.Я. Медицинская информатика [: практикум] / В.Я. Гельман. - "Питер", 2004, 2-е изд. - 242 с.
  26. Гельфанд И.М. Очерки о совместной работе математиков и врачей/ И.М. Гельфанд, Б.И. Розенфельд, М.А. Шифрин. - Издательство:Едиториал УРСС, 2005. - 268 с.
  27. Гепатити B і C у хворих, які лікуються програмним гемодіалізом / Б.А. Герасун, О.Б. Ворожбит, О.Б. Герасун [та ін.]/ Інфекційні хвороби. - 2006. - №2. - С.24- 26.
  28. Гланц Стентон Медико-биологическая статистика/ Стентон Гланц: пер. с англ. Ю.А. Данилова. М.: Практика, 1998. 459с.
  29. Гнездилов А.А. Экспресс-метод ранней диагностики вирусных гепатитов / А.А. Гнездилов //Современные наукоемкие технологии. - 2007. - № 11 - С.55.
  30. Григорьев П.Я. Клиническая гастроэнтерология / П.Я. Григорьев, А.В. Яковенко. - М.: Медицинское информационное агентство (МИА), 2001. - 693 с.
  31. Громашевская Л.Л. Биохимические исследования при болезнях печени/ Л.Л. Громашевская// Журнал практического врача.-1996.- № 1.-С.24-28.
  32. Громашевская Л.Л. Ошибки в лабораторных исследованиях и трактовке их результатов/ Л.Л. Громашевская // Журнал практического врача. - 1996.- №2.- С.28-32.
  33. Громашевская Л.Л. О нормах биохимических показателей в сыворотке крови. Сообщение 1/ Л.Л. Громашевская, В.А. Деев // Сучасні інфекції.-1999.-№3.-С.85-93.
  34. Громашевская Л.Л. Про нормы биохимических показателей: понятие, зависимость от методов исследования и других факторов/ Л.Л. Громашевская// Лабораторная диагностика.- 2001.- №2.- С.61-62
  35. Громашевская Л.Л. Особенности биохимических исследований при вирусных гепатитах В и С: прошлое, настоящее и будущее / Л.Л. Громашевская// Лабораторная диагностика.- 2001.- №3.- С.3-10.
  36. Громашевская Л.Л. Диагностика хронического гепатита С: биохимические исследования/ Л.Л. Громашевская/ Лабораторная диагностика. - 2003. - №4. - С. 18-25.
  37. Громашевская Л.Л. Метаболическая интоксикация в патогенезе и диагностике патологических процессов/ Л.Л. Громашевская // Лабораторная диагностика. 2006. - №1. С.3-8.
  38. Гудман С. Прикладная биостатистика: знание вероятности или вероятность знания?/ С. Гудман //Межд. журнал мед. практики. 2001. - №1. С. 21-23.
  39. Джексон П. Введение в экспертные системы [Уч. пос.]/ П. Джексон : пер. с англ. — М.:«Вильямс»,2001. - 624с.
  40. Джоган М.Ю. Імуномоделюючий ефект низькоінтенсивного лазерного випромінювання в комплексному лікуванні хворих на гострий гепатит B / М.Ю. Джоган, В.Ю. Хиль, В.М. Тарусіна // Архів клініч. медицини. — 2004. — N 2. — С. 48-51.
  41. Добровська Л.М. Медичні експертні системи та їхні дидактичні можливості / Л.М. Добровська, І.Є. Булах //Проблеми освіти: Наук-метод. зб. - К.: ІЗМН. - 1998.- Вип. 12.- С.65-69.
  42. Драган С. Д. Сучасні інформаційно-технологічні та організаційні рішення для забезпечення ефективності державної системи проведення і моніторингу профілактики імунокерованих інфекційних захворювань/ С. Д. Драган // Український медичний часопис.- 2003 . -№3(35) V V.- С. 50 -57
  43. Дрижак В.І. Роль вірусів гепатитів В і С та алкоголізму в розвитку та клінічному перебігу первинного раку печінки / В.І. Дрижак, М.А. Андрейчин, Ю.В. Угляр // Інфекц. хвороби. — 2004. — N 4. — С. 10-14.
  44. Дронов О.І. Особливості імунного гомеостазу хворих на жовчнокам'яну хворобу, ускладнену гепатитом і холангітом / О.І. Дронов, М.К. Сімкін // Лікар. справа. — 2006. — N 5-6. — С. 52-55.
  45. Дюк В. Информационные технологии в медико-биологических исследованиях/ Вячеслав Дюк, Владимир Эммануэль. - Издательство:Питер, 2003. 258 с.
  46. Естественное течение вирусного гепатита В / И.А. Зайцев, Л.С. Бондарев, В.А. Мирошниченко [та ін.] // Сучас. гастроентерологія. — 2007. — N 1. — С. 81-86.
  47. Жаров С.Н. Комплексные патогенетические методы лечения больных острыми вирусными гепатитами A, B, C, D. / С.Н. Жаров //Современная медицина: теория и практика. - 2003. - №2. - С. 2-5.
  48. Жаров С.Н. Гепатит С/ С.Н. Жаров, Б.И.Санин, В.И.Лучшев// Лечащий врач. - 2008. - №2. - Режим доступу до журналу: http://www.lvrach.ru/doctore/2008/02/4829835/.
  49. Журавель С.В. Острая печеночная недостаточность [Електронний ресурс]/ С.В. Журавель// Consilium medicum. 2004. - Том 06. - № 6. С. 234-238. - Режим доступу до журналу: http://www.consilium-medicum.com/2004/6.
  50. Звягинцева Т.Д. Эссенциальные фосфолипиды в гастроэнтерологии / Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай, А.В. Дергачева // Сучас. гастроентерологія. — 2004. — N 2. — С. 51-56.
  51. Ивашкин В.Т. Печеночная энцефалопатия и методы ее метаболической коррекции/ В.Т. Ивашкин, М.Ю. Надинская, А.О. Буеверов// Болезни органов пищеварения. - 2001. - №3. - С. 2527.
  52. Ивашкин В.Т. Настоящее и будущее клинической гепатологии [Електронний ресурс] / В.Т. Ивашкин, А.О. Буеверов // РМЖ.- 2002.- №1.- Болезни органов пищеварения. - С. 13-16. - Режим доступу до журналу: http://www.rmj.ru/articles_5341.htm
  53. Ивашкин В.Т. Скрытая инфекция вирусом гепатита В / В.Т. Ивашкин, Е. Н. Герман, М. В. Маевская // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2008. - № 2. - С.4-11.
  54. Игнатова Т.И. Лечение внепеченочных поражений при хроническом гепатите С/ Т.И. Игнатова// Врач. 2005. - №7. С. 43-47.
  55. Ильченко А.А. Желчнокаменная болезнь [Електронний ресурс]/ А. А. Ильченко// Лечащий врач. - 2004. - №4. - Режим доступу до журналу: http://www.lvrach.ru/doctore/2004/04/4531232/
  56. Ильченко А.А. Заболевания желчного пузыря и желчных путей. /А.А. Ильченко. - М.: Анахарсис, 2006. 182 с.
  57. Ильченко А.А. Клинические аспекты билиарного сладжа [Електронний ресурс]/ А.А. Ильченко, О.В.Делюкина// Consilium medicum. - 2007. - Том 09. - № 7. - С. 206-211. - Режим доступу до журналу: http://www.consilium-medicum.com//articles/2007/7.
  58. Ильченко Л. Ю. Алкогольный гепатит: клинические особенности, диагностика и лечение [Електронний ресурс]/ Л. Ю. Ильченко// Лечащий врач. - 2007. - №6. - Режим доступу до журналу: http://www.lvrach.ru/doctore/2007/06/4535291.
  59. Использование компьютерных технологий в научно-исследовательской работе отдела политравмы и костно-гнойной инфекции/ К.А. Бодаченко, А.К. Рушай, С.Н. Кривенко [та ін.]// Укр.ж.телемед.мед.телемат. - 2004. - Т.2,№1.- С.71-74.
  60. Кирбасова Н.П Контроль качества медицинской помощи по результатам экспертной оценки ее критериев/ Н.П. Кирбасова, А.Б. Погорелова//Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2005. - выпуск № 5. - С.12-18.
  61. Козько В.Н. Прогностичне значення деяких імунологічних показників у хворих на вірусний гепатит С. / В.Н. Козько, А.О. Соломенник, А.Є. Бондар// Лабораторна діагностика. 2004. - №1. -С. 54-57
  62. Колганова К.А. Применение гепатопротекторов в клинической практике [Електронний ресурс] / К.А.Колганова// Русский медицинский журнал. - 2008. - том 10, №1. - Болезни органов пищеварения. - Режим доступу до журналу: http://www.rmj.ru/articles_5954.htm
  63. Комінко Л.В. Клініко-лабораторні особливості ураження нирок у військовослужбовців з гепатитом B / Л.В. Комінко // Військ. медицина України. — 2002. — 2, №2. — С. 78-80.
  64. Компьютерная программа лор-статус 1.1” как усовершенствование организации работы врача-отоларинголога/ А.З.Щурук, Г.З.Щурук, З.С.Щурук, С.И.Шестопалов// Украинский журнал телемедицины и медицинской телематики. - 2004. - Том 2, № 2. - С.45-48.
  65. Корочкина О.В. Особенности характеристики инфекционного процесса при вирусных гепатитах В, С, Д. Современное течение. Стратегия этиотропной и патогенетической терапии [Електронний ресурс]/ О.В. Корочкина, А.И. Цыбасова, С.Н. Соринсон // Consilium medicum.- 2002.- №1. - С. 43-48. - Режим доступу до журналу: http://www.consilium-medicum.com/articles/2002/1.
  66. Космінська О.М. Контроль знань студентів за допомогою тестування [Електронний ресурс]/ Олександра Михайлівна Космінська // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2008. - вип.. 2(6). - Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em6/emg.html
  67. Лазебник Л.Б. Первичный склерозирующий холангит [Електронний ресурс]/ Л.Б. Лазебник, В.С. Рыбак, Л.Ю. Ильченко//Consilium medicum. 2003. - Том 05. - №3. С. 55-59. - Режим доступу до журналу: http://www.consilium-medicum.com/2003/3.
  68. Лехан В.М. Принципи організації інтегрованих систем надання і фінансування медичної допомоги в Україні / В.М. Лехан // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров'я України. — 2001. — N 3. — С. 68-72.
  69. Лили Н. Международные стандарты для внешнего контроля качества и оценки работы наборов по диагностике вирусных гепатитов/ Нико Лили// Мир вирусных гепатитов. - 2003.- №7-8. С. 42-48.
  70. Лобзін Ю. В. Сучасна противірусна терапія хронічного гепатиту С / Ю.В. Лобзін, К.В. Жданов, Д.О. Гусєв // Інфекц. хвороби. — 2005. — N 3. — С. 75-82.
  71. Лучшев В.И. Вирусный гепатит С - глобальная проблема нашего времени / В.И. Лучшев, Б.И. Санин, С.Н. Жаров // Росс. мед. журн. - 2004. - № 3. - С. 40-45.
  72. Маевская М.В. Алкогольная болезнь печени [Електронний ресурс]/ М.В. Маевская// Consilium medicum. 2001. - Том 3. - № 6. С. 132-139. - Режим доступу до журналу: http://www.consilium-medicum.com/2001/6.
  73. Майер К.П. Гепатит и последствия гепатита/ К. П. Майер., пер. с нем. - М.:«Гэотар. Медицина»,1999 - 423 с.
  74. МакНелли П.Р. Секреты гастроэнтерологии / П.Р. МакНелли; пер. с англ. - М.СПб.: ЗАО "Издательство БИНОМ", "Невский Диалект", 1998. - 1023 с.
  75. Малий В.П. Досвід застосування різних методів діагностики HCVінфекції /В.П. Малий, О.В Гололобова// Проблеми сучасної медичної науки та освіти. 2007. - №3. С.37-39.
  76. Малый В.П. Опыт применения быстрых тестов для диагностики вирусных гепатитов В и С/ В.П. Малый// Лабораторная диагностика. - 2005. - №3. С. 36-38.
  77. Мариевский В.Ф. Эпидемиологическая характеристика внутрибольничных гепатитов В и С и стратегия их профилактики в современных условиях:дис. доктора мед. наук : 22. 03.06/ Виктор Федорович Мариевский. К., 2006 367 с.
  78. Марценюк В.П. Информационная система медико-биологических исследований: проект на основе web-технологий/ В.П. Марценюк, Н.О.Кравец, А.С. Сверстюк// Украинский журнал телемедицины и медицинской телематики. -2003.- Том 1.- №1.- С. 57-60.
  79. Махов В.М. Ферментные препараты поджелудочной железы в комплексной терапии дисфункциональной патологии органов пищеварения [Електронний ресурс]/ В.М. Махов// Русский медицинский журнал. - 2008. - том 10, № 2. - Болезни органов пищеварения. - http://www.rmj.ru/articles_6305.htm
  80. Медведев В.Н. Алкогольная болезнь печени: диагностика и лечение острого и хронического алкогольного гепатита [Електронний ресурс]/ В.Н. Медведев, Н.И. Кораблин// Consilium medicum. 2002. - Том 04. - №7. С. 245-250. - Режим доступу до журналу: http://www.consilium-medicum.com/articles/2002/4.
  81. Межевова Г.Д. Лечение острых вирусных гепатитов/ Г.Д. Межевова, Л.В. Лентяева //Практика і досвід. - 2003. - №2.- С. 37-39.
  82. Место желчегонных препаратов в клинической практике/ Э. П. Яковенко, П. Я. Григорьев, Н. А. Агафонова, А. В. Яковенко// Лечащий врач. - 2005. - №6. - Режим доступу до журналу: http://www.lvrach.ru/doctore/2005/06/4532674/
  83. Меньшиков В.В. Лабораторный анализ в арсенале лечащего врача [Електронний ресурс]/ В. В. Меньшиков //Лечащий врач. - 2004. - №6. - Режим доступу до журналу: http://www.lvrach.ru/doctore/2004/06/4531443/.
  84. Микитенко Д.А. Обучающие информационные технологии в дистанционном медицинском образовании/ Д.А. Микитенко, А.Н. Калягин // Украинский журнал телемедицины и медицинской телематики. -2005.- Том 3,№ 2. - С. 85-88.
  85. Минушкин О. Н. Билиарная дисфункция: определение, классификация, диагностика, лечение [Електронний ресурс]/ О. Н. Минушкин// Лечащий врач. - 2004. - №7. - Режим доступу до журналу: http://www.lvrach.ru/doctore/2004/07/4531528/.
  86. Мінцер О.П. Інформаційні технології в охороні здоров'я і практичній медицині: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: У 10 кн. Кн. 3. Інформаційні технології в хірургії / О.П. Мінцер, В.З. Москаленко, С.В. Веселий. — К.: Вища школа, 2004. — 424 с.
  87. Михайленко А.А. Отек-набухание головного мозга при коматозных состояниях у инфекционных больных/ А.А. Михайленко, В.И. Покровский. - Москва: «Медицина»,1997.-350 с.
  88. Михайлов М.И. Гепатит В - проблема здравоохранения, которую можно решить/ М.И. Михайлов // Вакцинация. Новости вакцинопрофилактики. -2001, ноябрь/декабрь.- вып. Вирусные гепатиты. - С.35-44.
  89. Морозов М.Н. Лекции 7-8: Экспертные системы [Електронний ресурс]/ М.Н. Морозов.- 2006. - Режим доступу до ресурсу: www.marstu.mari.ru:8101/mmlab/home/AI/index.htm l.
  90. Морозов М.Н. Лекция 12: Тенденции развития систем искусственного интеллекта [Електронний ресурс]/ М.Н. Морозов . - 2006. - Режим доступу до ресурсу: www.marstu.mari.ru/8101/mmlab/home/AI/index.html.
  91. Нагоев Б. С. Острые и хронические вирусные гепатиты / Б. С. Нагоев. - Нальчик : Эльбрус, 2006. 188 с.
  92. Надинская М.Ю. Заболевания печени, протекающие с синдромом внутрипеченочного холестаза [Електронний ресурс]/ М.Ю. Надинская// Consilium medicum. 2001. - №4 (6). С. 28692. Режим доступу до журналу: http://www.consilium-medicum.com/articles/2002/4.
  93. Надинская М.Ю. Метаболические заболевания печени [Електронний ресурс]/ М.Ю. Надинская //Consilium medicum. 2004. - Том 06. - № 6. С. 202-207. - Режим доступу до журналу: http://www.consilium-medicum.com/2004/6.
  94. Надинская М.Ю. Печеночная энцефалопатия: патогенетические подходы к лечению [Електронний ресурс]/ М.Ю. Надинская // Consilium medicum. 2004. - Том 06. - №2. С. 78-84. - Режим доступу до журналу: http://www.consilium-medicum.com/2004/6.
  95. Невойт Г. Детоксикаційна функція печінки та стан антиоксидантної системи у хворих на хронічний токсичний гепатит: метаболічні механізми детоксикації та шляхи її фармакологічної корекції / Г. Невойт // Ліки України. — 2003. — N 12. — С. 76-80.
  96. Нейко Є.М. Ефективність лікування хронічного холестатичного гепатиту берлітіоном / Є.М. Нейко, А.Д. Захараш // Запорож. мед. журн. — 2006. — N 3. — С. 14-17.
  97. Нохрина Ж. В. Клинико-морфологическое исследование различных вариантов хронической HCV+HBV-инфекции: автореферат дис. на соискание звания кандидата медицинских наук : спец. 03.00.25, 14.00.05 / Ж. В. Норина. - Новосиб. гос. мед. акад., Новосибирск, 2005. 18 с.
  98. Овчарук О.В. Інформатизація освіти та застосування ІКТ для покращення якості освіти зарубіжжя [Електронний ресурс]/ О.В. Овчарук // Інформаційні технології і засоби навчання. 2007.- вип. 2. - Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em2/emg.html
  99. Онищенко Г.Г. Заболеваемость вирусными гепатитами в стране и меры по ее снижению/ Г.Г. Онищенко, А.А. Монисов, М.И. Маркевич// ЖМЭИ.-1999.- №5.-С.8-11.
  100. Особливості перебігу гострого гепатиту В у осіб з хронічними захворюваннями дихальних шляхів / Г.М. Дубинська, О.М. Ізюмська, О.М. Минак [та ін.] // Інфекц. хвороби. — 2005. — N 1. — С. 17-19.
  101. Охлобыстин А.В. Заболевания поджелудочной железы [Електронний ресурс]/ А.В. Охлобыстин// Consilium medicum. 2002. - Том 04. - №9. С. 243-251. - Режим доступу до журналу: http://www.consilium-medicum.com/2002/9.
  102. Ошибки в лабораторной диагностике [под ред. Громашевской Л.Л.] - Киев: Здоров’я.-1990.-262 с.
  103. Парентеральные вирусные гепатиты (эпидемиология, диагностика, профилактика)/ Шахгильдян И.В., Михайлов М.И., Онищенко Г.Г. - М.: ГОУ ВУНМЦ, 2003. - 384с.
  104. Петров А.А. Медицинская информационно-аналитическая система DoctorHelp”, разбор работы [Електронний ресурс] / А.А. Петров. - 2006. Режим доступу до ресурсу: http://www.rfr-net.org/fr/profile_txt.php?id=5480
  105. Пінський Л.Л. Активність аланінамінотрансферази сироватки крові, показники залізоіндукованої хемілюмінесценції і гістологічна активність печінки при хронічному гепатиті С / Л.Л. Пінський // Інфекц. хвороби. — 2005. — N 1. — С. 22-25.
  106. Подоляка В.Л. Госпитальная информационная система как способ повышения эффективности использования ресурсов стационарного сектора системы здравоохранения / В.Л. Подоляка, Г.А. Слабкий //Укр.ж.телемед.мед.телемат. - 2004.- Т.2,№1.- С. 49-55.
  107. Подымова С.Д. Печеночная энцефалопатия: Клинические особенности, диагностика, лечение [Електронний ресурс]/ С.Д. Подымова// Consilium medicum. - 2001. - Том 3. - № 7. С.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)