МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ КАРТИ В ШКІЛЬНИХ КУРСАХ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ : МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ В ШКОЛЬНЫХ КУРСАХ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ • Название:
 • МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ КАРТИ В ШКІЛЬНИХ КУРСАХ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ
 • Альтернативное название:
 • МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ В ШКОЛЬНЫХ КУРСАХ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
 • Кол-во страниц:
 • 288
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

  На правах рукопису  КУДИРКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ  УДК 372.8 : 912.43

  МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ КАРТИ В ШКІЛЬНИХ КУРСАХ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

  13.00.02 – теорія та методика навчання (географія)

  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник
  Топузов Олег Михайлович,
  доктор педагогічних наук, професор  Київ - 2011
  ЗМІСТ
  ВСТУП……………………………………………………………………. 3
  РОЗДІЛ 1
  ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КАРТОГРАФІЧНИХ ПОНЯТЬ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ …………………………….
  12
  1.1. Проблема формування картографічних понять та методики вивчення шкільної картографії у філософській, психолого-педагогічній та методичній літературі …………………………………

  12
  1.2. Розвиток методики формування картографічних понять та становлення сучасної системи шкільного картознавства …………….
  32
  1.3. Зміст, структура та обсяг картографічного матеріалу в шкільних курсах фізичної географії ……………………………………………….
  56
  1.4. Основи картознавства в шкільній практиці вивчення фізичної географії …………………………………………………………………..
  75
  Висновки до першого розділу ………………………………………… 84
  РОЗДІЛ 2
  МЕТОДИКА ЗАСВОЄННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ КАРТИ В ШКІЛЬНИХ КУРСАХ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ………………….
  88
  2.1. Методичні особливості формування поняття «географічна карта» в учнів у процесі навчання фізичної географії ………………………..
  88
  2.1.1. Методика вивчення поняття «картографічна генералізація» ….. 105
  2.1.2. Методика вивчення поняття «математична визначеність карти» 116
  2.1.3. Методика вивчення поняття «умовність географічної карти» … 123
  2.2. Експериментальна перевірка результатів педагогічного дослідження ………………………………………………………………
  131
  Висновки до другого розділу ………………………………………... 180
  ВИСНОВКИ ……………………………………………………………. 184
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………. 188
  ДОДАТКИ ………………………………………………………………. 212

  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Сучасна школа в Україні знаходиться під впливом мінливих соціально-економічних умов розвитку суспільства, які, в свою чергу, сприяють змінам у цілях, завданнях, структурі й змісті навчально-виховного процесу. Державним стандартом базової і повної середньої освіти особлива увага приділяється практичній і творчій складовим навчальної діяльності, підкреслюється зростаюча роль уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності. Органічною складовою стандарту є географічна компонента, яка, зокрема, має забезпечувати формування просторового уявлення про оточуючий світ, сучасної географічної картини світу, своєї країни. Без позиціонування географічної карти, як домінанти географічної освіти, без належної картографічної підготовки учнів, виконання цієї державної вимоги, яка є обов’язковою для всіх навчальних закладів, є досить проблематичним завданням.
  Основна педагогічна мета щодо вивчення в школі картографії повинна випливати із того, що учні змогли б отримані знання з картографії уміло використовувати в різноманітній роботі з картами, як у школі, так і після її закінчення, та через процес засвоєння головних властивостей географічної карти удосконалити просторові уявлення. Сьогодні це завдання вирішується не в повній мірі. Якщо якісних зрушень у подоланні формального підходу до шкільної картографії не станеться, то виконання географічної компоненти Державного стандарту буде тільки частковим.
  Упродовж останнього часу в теорії та практиці шкільної картографії здійснена певна робота щодо вдосконалювання змісту і методів навчання. Ці доробки вчених, методистів, вчителів знайшли відображення у Державному стандарті, шкільних програмах з географії, нових підручниках. Сьогодні спостерігається позитивна тенденція посилення картографічного аспекту навчання географії. В свою чергу, це зумовлює необхідність вироблення нових підходів до науково-методичного супроводу процесу вивчення географічної карти у шкільних географічних курсах, розробки нових методик, форм, методів та прийомів роботи, створення удосконаленої системи завдань та вправ з картографії.
  Як показує практика роботи вчителів географії та аналіз результатів досліджень рівня навчальних досягнень учнів, багато питань шкільної картографії виділяються серед інших специфічною складністю для засвоєння. Особливо, на наш погляд, це стосується таких елементів шкільної картографії як властивості географічної карти. Це зумовлено, з одного боку, недостатнім розумінням вчителями значення основних властивостей географічної карти для подальшого формування в учнів об’єктивного образу території, а як наслідок – формальний, поверховий підхід до їх вивчення, з іншого – певною складністю самого навчального матеріалу. Тому одним із завдань, які ми ставили в нашому дослідженні, є розроблення прийомів, прикладів завдань і вправ для вивчення географічної карти у курсах фізичної географії.
  Методика вивчення елементів картографії у школі знайшла відображення в багатьох роботах вітчизняних і зарубіжних вчених. Вагомий внесок у розв’язання проблем шкільної картографії зробили видатні радянські та російські дидакти і методисти у 40-х–90-х роках ХХ століття: В. Буданов (1939), В. Єрделі (1949), А. Половинкін (1950), А. Бібік (1952), М. Баранський (1954), І. Заславський (1957), В. Коринська (1964), Т. Герасимова (1964), М. Студенікін (1967), М. Малахов (1969), Г. Грюнберг (1971), М. Андреєв (1981), А. Лютий (1985), Н. Вікулова (1989), О. Берлянт (1995), Т. Комісарова (2000), С. Буланов (2003), а також українські вчені та методисти: М. Откаленко (1966),С. Трегуба (1979), Я. Жупанський (1997), І. Левицький (1996), К. Матусевич (1987), Р. Сосса (2000), які обґрунтували науково-теоретичну та методологічну сторони проблеми.
  Питанням удосконалення системи шкільної картографічної освіти початку ХХІ століття присвячено роботи вітчизняних вчених, зокрема А. Байназарова, Й. Гілецького, Л. Даценко, Л. Зеленської, Є. Копильця, В. Корнєєва, М.Криловця, Л. Круглик, Д. Ляшенка, О. Надтоки, Т. Назаренко, І. Руденко, Л. Руденка, О. Скуратовича, Р. Сосси, О. Топузова, Г. Уварової, Б. Чернова, В. Шевченка та ін., які, мали позитивний вплив на розвиток методики вивчення географічної карти.
  Важливим етапом у розвитку теорії та методики навчання географії стало створення українськими авторами сучасних підручників з фізичної географії, де значно ґрунтовніше, ніж у попередні роки, поданий картографічний блок. Останні роки, тільки для шестикласників з курсу загальної географії, було видано кілька підручників з якісно новими підходами до побудови методичного апарату, в т.ч. і подачі картографічного розділу «Земля на плані та карті». Курсом загальної географії розпочинається повноцінна шкільна географія, і тому, на наш погляд, питанням змісту, навчально-методичного забезпечення цього курсу слід приділити особливу увагу. Дослідження показують, що помилки, допущені у викладанні цього курсу, зокрема питань формування картографічних знань та умінь, негативно позначаються на можливості якісного засвоєння матеріалу подальших географічних курсів. Результати дослідження та аналізу картографічної складової змісту підручників шкільного курсу загальної географії дозволяють стверджувати, що сучасні підручники дають широкі дидактичні і методичні можливості для опанування учнями елементами картографії. Разом з тим зміст і структура як програми, так і підручників потребують подальшого удосконалення. Актуальними є питання визначення нових підходів як до подальшого конструювання змісту завдань з картографії, так і умов ефективної організації діяльності учнів з їх виконання.
  Проведені нами дослідження дозволили виявити той факт, що багато учнів відчувають серйозні труднощі, зіткнувшись з задачами про географічний простір і просторові взаємовідносини. Саме тому, як одне із надзавдань географічної освіти, ми розглядаємо необхідність формування просторових знань, умінь і навичок в процесі роботи з картами та іншими графічними засобами відображення оточуючого світу. Вирішення цієї задачі можливе лише за умови створення і реалізації системного, цілісного змістового і методичного підходів до вивчення і розуміння географічної карти.
  Отже, в методиці навчання географії існує певне протиріччя між змістом сучасного шкільного картознавства у курсах фізичної географії та методичним забезпеченням процесу засвоєння картографічних знань учнями. Особливо гостро воно проявилось при вивченні такого важливого змістового елементу шкільної картографії, як географічна карта.
  Виходячи з актуальності проблеми, її недостатньої теоретичної, методичної і практичної розробленості, для дослідження було обрано тему «Методика вивчення географічної карти в шкільних курсах фізичної географії».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану наукових досліджень лабораторії географічної та економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України «Науково-методичні засади відбору і реалізації змісту географічної освіти в середній загальноосвітній школі» (номер державної реєстрації 0102U000335). Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні вченої ради Інституту педагогіки АПН України (протокол № 7 від 26.09.2002 р.) і узгоджено в Раді з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 9 від 26.11.2002 р.).
  Мета дослідження – теоретично обґрунтувати методику вивчення географічної карти в учнів 6–8 класів у процесі навчання географії.
  Відповідно до мети було поставлено такі дослідницькі задачі:
  1. Здійснити науково-педагогічний аналіз стану розроблення досліджуваної проблеми за літературними джерелами та практикою роботи загальноосвітніх закладів.
  2. Визначити педагогічні умови для більш ефективного вивчення географічної карти та місце основних картографічних понять у шкільних курсах фізичної географії.
  3. Удосконалити систему завдань та методичних прийомів шляхом переорієнтації їх змісту на вивчення основних властивостей географічної карти, які дозволять сформувати більш високий рівень картографічних знань і умінь.
  4. Експериментально перевірити запропоновану методику вивчення географічної карти та навчальні матеріали з точки зору ефективності формування картографічної грамотності учнів на уроках фізичної географії.
  5. Розробити методичні рекомендації для вчителів географії загальноосвітніх навчальних закладів щодо вивчення учнями географічної карти.
  Об’єкт дослідження – процес навчання фізичної географії в загальноосвітніх навчальних закладах.
  Предмет дослідження – зміст та методичні особливості вивчення географічної карти в системі географічної освіти учнів 6–8 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
  Теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження становлять філософські, психолого-педагогічні і методичні положення щодо картографічної освіти, закономірностей навчання та розвитку учнів; діалектичний зв’язок і взаємообумовленість картографії і географії; системний підхід, як різнобічний і багаторівневий спосіб аналізу досліджуваної проблеми; основні положення щодо розвитку географічної освіти в Україні, викладені в освітніх стандартах, концепціях, законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) і Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті.
  У роботі було застосовано такі методи досліджень, що відповідають предмету та поставленим задачам:
  - методи ретроспективного та порівняльного аналізу наукових джерел філософської, психолого-педагогічної, методичної, географічної та картографічної літератури, якими формувались теоретичні основи дослідження;
  - емпіричні методи спостереження за навчально-виховним процесом, педагогічний експеримент, аналіз багаторічних результатів виконання олімпіадних завдань, ДПА, ЗНО, бесіди з учителями, опитування та анкетування вчителів та учнів;
  - методи математичної статистики для кількісного та якісного аналізу результатів педагогічного експерименту.
  Організація дослідження. Дослідження здійснювалося протягом 2002–2011 рр. і передбачало три етапи.
  На першому, теоретико-діагностувальному етапі (2002–2004 рр.), аналізувалася філософська, психолого-педагогічна і методична література з проблеми дослідження; розроблялись методологічні та методичні основи дослідження; було здійснено аналіз передового педагогічного досвіду й організовано констатувальний експеримент.
  Другий, аналітико-пошуковий етап дослідження (2004–2006 рр.), присвячено теоретичному обґрунтуванню та створенню навчально-методичного забезпечення експериментальної методики вивчення географічної карти в курсах фізичної географії; підготовці матеріалів для діагностичних зрізів щодо вивчення рівнів картографічних знань і умінь учнів.
  На третьому, формувально-підсумковому етапі (2007–2011 рр.), у формувальному експерименті перевірялась ефективність розроблених методик вивчення географічної карти; аналізувалися й узагальнювалися одержані матеріали формувального експерименту; формулювалися висновки; здійснювалось літературне оформлення дисертації.
  Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота виконувалась на базі загальноосвітніх навчальних закладів міст Дніпропетровська, Кривого Рогу, Дніпродзержинська, Тернополя, Миколаєва. Констатувальним експериментом було охоплено 1294 учні 6, 7 і 8 класів та 47 учителів. У формувальному експерименті взяли участь 811 учнів експериментальних класів і 796 учнів контрольних класів.
  До проведення констатувального експерименту були також залучені учителі географії, які підвищували свою кваліфікацію у Дніпропетровському та Тернопільському обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти.
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в Україні вперше в методиці шкільної картографії поставлено проблему ґрунтовного вивчення географічної карти як моделі навколишнього середовища, формування шкільної картографії як єдиного змістового блоку, що об’єднує всі курси фізичної географії; розроблено, науково обґрунтовано й апробовано методики вивчення таких властивостей географічної карти, як генералізація, математична визначеність та знаковість зображення; удосконалено систему спеціальних завдань через орієнтацію їх змісту на вивчення географічної карти; набули подальшого розвитку форми, прийоми і методи вивчення картографії в процесі викладання фізичної географії.
  Теоретичне значення дослідження полягає: в розвитку актуальної наукової проблеми створення концептуального підходу до комплексного, повноцінного, поєднаного за змістом і часом вивчення географічної карти впродовж викладання усіх шкільних курсів фізичної географії; педагогічному обґрунтуванні та розробленні діяльнісного підходу щодо формування картографічних понять; створенні елементів нової концентричної структури вивчення картографії в школі.
  Практичне значення дослідження полягає: в методичному забезпеченні педагогічної діяльності вчителів географії з питань вивчення шкільної картографії, зокрема географічної карти; розробленні рекомендацій для вчителів, методистів географії методичних кабінетів, центрів, інститутів післядипломної педагогічної освіти; внесенні пропозицій щодо вдосконалення змісту географічної компоненти нової редакції Державного стандарту, навчальних програм, шкільних підручників у частині картографічної складової географічної освіти.
  Результати дослідження використано при написанні практикумів «Зошит для практичних робіт з географії» для учнів 6–8 класів, які схвалені для використання в ЗНЗ МОН України (Лист МОН України 1.4/18-Г-436 від 20.10.2009 р., 1.4/18-Г-437 від 20.10.2009 р., 1.4/18-Г-440 від 20.10.2009 р.) [100, 101, 102].
  Вірогідність і надійність результатів дослідження забезпечена передусім рівнем теоретико-методологічного аналізу конкретної наукової проблеми; використанням теоретичних положень психолого-педагогічної науки, реалізацією експериментальної методики дослідження, адекватністю його наукового апарату; репрезентативністю вибірки, якісним і кількісним аналізом одержаних результатів з використанням методів математичної статистики.
  Апробація та впровадження результатів дослідження. Апробація здійснювалась шляхом оприлюднення результатів дослідження на міжнародному науково-методичному семінарі «Безперервна географічна освіта» (Харків, 2002 р.), Всеукраїнських географічних з’їздах (Чернівці, 2004 р., Київ, 2008 р.), Всеукраїнських науково-практичних конференціях Інституту педагогіки АПН України «Шкільна географічна освіта: проблеми і перспективи», (Київ, 2003, 2006 рр.), Всеукраїнських науково-методичних семінарах методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (Рівне, 2009 р., Тернопіль, 2010 р.), на звітних науково-практичних конференціях і засіданнях лабораторії географічної і економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України (2002–2010 рр.), на засіданнях кафедри природничої освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
  Впровадження результатів дослідження здійснено у загальноосвітніх навчальних закладах №№ 12, 31 м. Дніпропетровська (довідка № 12/3793 від 23. 12. 2011р.), ЗНЗ №№ 9, 36, 44 м. Дніпродзержинська (довідка № 01-20/131від 29.12. 2011 р.), ЗНЗ №№ 62, 81, 95, 124 м. Кривого Рогу (довідка № 218 від 05.12. 2011р.), під час проведення науково-практичних семінарів, лекційних та практичних занять для вчителів географії на курсах факультетів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Дніпропетровському (довідка № 547 від 05.09.2011р.) та Тернопільському ОІППО (довідка № 01/830 від 06. 12. 2011 р.) та при підготовці змісту нового Державного стандарту базової і повної середньої освіти, навчальних програм з географії (довідка МОНмолодьспорту України № 2/2-15-27 від 05.01. 2012 р.)
  Публікації. Основні теоретичні положення та результати дисертаційного дослідження і висновки знайшли відображення в 10 одноосібних публікаціях, з яких 5 – у наукових фахових виданнях з педагогічних наук, затверджених МОНмолодьспорту України, 5 – в інших науково-методичних виданнях та матеріалах конференцій.
  Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел (212 найменувань) та додатків. Повний обсяг дисертації становить 288 сторінок, основний зміст викладено на 187 сторінках. Роботу ілюстровано 30 таблицями та рисунками, 6 з яких займають окремі сторінки.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційному дослідженні запропоновано розв’язання методичної проблеми щодо підвищення якості вивчення властивостей географічної карти в шкільних курсах фізичної географії, за результатами якого можна сформулювати наступні висновки:
  1. Методика вивчення географічної карти, проблема сприйняття картографічного зображення є досить актуальною проблемою в педагогічній науці, перебуває в тісному контакті з логіко-філософськими науками та психологією. Одним з ключових способів пізнання простору в шкільній картографії є формування картографічної образності, ефективність якого у розвитку мислення учня доведена психологами. Актуальним для психологічної та педагогічної наук залишається питання об’єктивації абстракції в наочних образах та розуміння учнями просторових взаємовідносин.
  2. Достатньо добре розробленим і апробованим в методиці вивчення шкільної картографії є картографічний метод пізнання, який є одним із основних чинників формування географічного і картографічного мислення. Проте, методику формування власне картографічних понять, можна віднести до питань, які не знайшли відповідного висвітлення у сучасній науково-методичній літературі. Аналіз досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених доводить, що для досягнення розуміння картографічного поняття вищого рангу, яким є поняття про географічну карту, учні повинні оволодіти певною кількістю картографічних понять нижчих рангів і порядків. Опрацьовані нами джерела інформації та практика роботи загальноосвітніх закладів, дозволяють зробити висновок про недостатній рівень педагогічного супроводу вивчення картографії в курсах фізичної географії і перш за все, властивостей географічної карти.
  3. Сучасна освітня парадигма з її особистісно-орієнтованою, компетентнісною, практичною спрямованістю, визначає необхідність узгодження і приведення змісту та обсягів картографічних знань і умінь у відповідність з основними детермінантами географічної освіти.
  Поряд з іншими педагогічними умовами для більш ефективного вивчення географічної карти в шкільних курсах фізичної географії мають бути забезпечені системність і послідовність. Процес формування поняття «географічна карта» має відбуватися через застосування методики вивчення таких властивостей географічної карти, як генералізація, математична визначеність та знаковість зображення, удосконаленої системи спеціальних завдань, орієнтованих за змістом на розуміння географічної карти.
  Однією з головних передумов підвищення якості картографічної освіти є комплексний підхід до підбору методів та методичних прийомів навчання. Навчальний процес при вивченні конкретних елементів картографії в шкільних курсах фізичної географії, в т.ч. географічної карти, є своєрідним і неповторним за навчально-виховними завданнями, змістом. Тому, на нашу думку, для формування кожного поняття слід підбирати певну систему, певне поєднання методів і методичних прийомів. Створення саме такої системи, яка базується на основі концентричної структури викладання картографії в шкільних курсах фізичної географії, стало результатом наших досліджень.
  4. З метою всебічного вивчення проблеми формування картографічних понять в курсах фізичної географії було здійснено констатувальний і формувальний експерименти. Обов’язковими складовими обох стали педагогічне спостереження і педагогічний аналіз діяльності вчителів та учнів, вивчення передового педагогічного досвіду.
  Констатувальним експериментом було досягнуто мети щодо встановлення рівня картографічної грамотності учнів на різних етапах здобуття повної загальної середньої освіти. На основі перевірки знання учнями окремих елементів картографії, були сформульовані висновки: рівень картографічних знань і умінь учнів на різних етапах навчання в школі досить низький і не задовольняє сучасних вимог; формування картографічних знань учнів, в т.ч. про географічну карту, на уроках фізичної географії проводиться не систематично.
  5. В ході педагогічного дослідження розроблено та апробовано нові підходи до створення та практичного використання удосконаленого навчально-методичного забезпечення вивчення географічної карти в шкільних курсах фізичної географії, зокрема властивостей географічної карти, як для вчителів так і для учнів. Експериментально перевірено ефективність практичного застосування міні-посібника для вчителів та учнів «Земля на плані та карті» з курсу загальної географії. Результати дослідження свідчать про позитивні результати їх використання для формування картографічних понять.
  Підтверджено позитивний вплив використання спеціальних методичних прийомів та системи завдань на якість картографічних знань учнів під час вивчення всіх курсів фізичної географії. Розроблено методичні рекомендації для вчителів географії щодо вивчення географічної карти в загальноосвітніх закладах.
  Одержані результати підтверджені методами математичної статистики. Аналіз результатів показав, що рівень навчальних досягнень з картографії учнів експериментальних класів вищий, ніж у контрольних. Добрий рівень картографічної грамотності у експериментальних класах виявили 67% учнів, а в контрольних класах цей показник склав 45%. До групи з низьким рівнем картографічної грамотності у експериментальних класах потрапило у два рази менше учнів, ніж у контрольних класах. Задовільний рівень виявили 28% учнів у експериментальних класах і 45% у контрольних.
  Таким чином, можемо стверджувати, що запропонована і впроваджена нами система методичних прийомів і завдань у експериментальних класах сприяє поліпшенню картографічної грамотності учнів. Дослідження дозволили сформулювати головні педагогічні умови, необхідні для отримання високих навчальних результатів:
  - високий рівень вивчення географічної карти забезпечується за умови систематичного виконання спеціальних завдань для роботи з різноманітними видами і типами карт;
  - усвідомлення учнями картографічних понять різних рангів може забезпечити чітко структурована система методичних прийомів і форм роботи з географічною картою на кожному уроці впродовж вивчення всіх географічних курсів на основі концентричної структури викладання картографії ;
  - відповідний рівень картографічної культури учня може бути досягнутий тоді, коли географічна карта виступатиме і як засіб для вивчення тих чи інших географічних об’єктів та явищ і, як самостійний об’єкт вивчення;
  - у значній мірі успішність процесу формування картографічних знань і умінь учнів залежить від фахової майстерності вчителя географії, від володіння ним відповідною методи¬кою.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів методики вивчення географічної карти в шкільних курсах фізичної географії. В ході дослідження виявлено ряд проблем, що потребують подальшої розробки, вдосконалення методики викладання картографії, зокрема, пов’язаних із розширенням застосування ІКТ та ГІС в навчанні географії.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Алексеенко, Н. А. Картографическое образование школьников (опыт школы юных географов МГУ) [Текст] / Н. А. Алексеенко // (с. 147). Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць – Вінниця: Консоль, 2002. – Випуск 3. – 338 с.
  2. Алексеенко, Н. А. Картография в школе юных географов МГУ [Текст] / Н. А. Алексеенко // (с. 63). Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць – Вінниця: Антекс, 2001. – Випуск 2. – 240 с.
  3. Алескеров, Я М О. Методика формирования картографических знаний и умений в страноведческих курсах физической географии [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Алескеров Я М О ; НИИ содержания и методов обучения АПН СССР. – М., 1976. – 19 с.
  4. Андреев, Н. В. Методическое пособие по факультативному курсу «Топография и картография» [Текст] / Н. В. Андреев // – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1985. 112 с , ил.
  5. Андреев, Н. В. Основы топографии и картографии. Пособие для учащихся по факультативному курсу [Текст] / Н. В. Андреев // – М., Просвещение, 1972. 143 с , с илл.
  6. Андреев, Н. В. Совершенствование системы содержания картографических знаний в географическом образовании [Текст] / Н. В. Андреев // Сб.: Проблемы совершенствования содержания и структуры географического образования в средней школе. – М.: 1981. – С. 99 – 107.
  7. Анцибор, В. Я. Картографические аспекты географического образования [Текст] / В. Я. Анцибор // (с. 241). Модернізація і реформування середньої, вищої і післядипломної географічної та картографічної освіти в країнах СНД: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали ХІІ Міжнародного науково-методичного семінару, Харків, 8 – 12 вересня 2003 р. – Вінниця: Антекс-У Лтд., 2003. – 376 с.
  8. Анцибор, В. Я. Учебно-воспитательная деятельность по картографии [Текст] / В. Я. Анцибор, О. Ф. Боброва, Е. А. Маркова // (с. 6). Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць/– К.: Інститут передових технологій. 2006. – Випуск 6. – 240 с.
  9. Асланикашвили, А. Ф. Метакартография. Основные проблемы [Текст] / А. Ф. Асланикашвили. Тбилиси: Мицниереба, 1974. – 125 с.
  10. Байназаров, А. М. Дидактична мозаїка з географії [Текст] / А. М. Байназаров, Ю. М. Афанасенко, О. Ю. Селіверстов. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 96 с. (Б-ка журн. «Географія»; Вип 2. (14)).
  11. Байназаров, А. М. Підводні камені картографії в школі [Текст] / А.М. Байназаров // Науково-методичний журнал «Географія», № 13(113), липень 2008 р.
  12. Баранский, Н. Н. Методика преподавания экономической географии [Текст] / Н. Н. Баранский. – М.: 1960.
  13. Баринова, И. И. Развитие познавательной самостоятельной деятельности деятельности учащихся при изучении физической географии: (Из опыта работы) [Текст] / Под редакцией И. И. Бариновой, Т. П. Герасимовой. – М.: Просвещение, 1983. – 128 с., ил.)
  14. Берлянт, А. М. Карта рассказывает. Пособие для учителей [Текст] / А. М. Берлянт. – М., «Просвещение», 1978. 144 с. с ил.
  15. Берлянт, А. М. Картография: Учебник для вузов [Текст] / А. М. Берлянт. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 336 с.
  16. Берлянт, А. М. Образ пространства: карта и информация [Текст] / А. М. Берлянт. – М.; Мысль, 1986.
  17. Берлянт, А. М. Будущее картографии как науки и учебной дисциплины [Текст] / А. М. Берлянт (с.18). Збірник наукових праць. – К.: Інститут передових технологій. 2005. – Випуск 5. – 208 с.
  18. Берлянт, А. М. Виртуальные геоизображения [Текст] / А. М. Берлянт. – М.; Научный мир, 2001. – 56 с.: 2 цв. вкл.
  19. Берлянт, А. М. Картографическая грамотность и географическое образование: проблемы переориентации [Текст] / А. М. Берлянт // География в школе. – 1990. – № 2. – С. 28 – 31.
  20. Берлянт, А. М. Карты виртуального мира [Текст] / А. М. Берлянт // География в школе. – 2001. - № 8. – С. 54-59.
  21. Берлянт, А. М. Создание и использование картографических презентаций в учебном процессе [Текст] / А. М. Берлянт // (с. 234). Модернізація і реформування середньої, вищої і післядипломної географічної та картографічної освіти в країнах СНД: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали ХІІ Міжнародного науково-методичного семінару, Харків, 8 – 12 вересня 2003 р. – Вінниця: Антекс-У Лтд., 2003. – 376 с.
  22. Бєскова, Н. В. Географія: Зб. тестів для підготов. до зовні. не залеж. оцінювання [Текст] / Н. В. Бєскова, Г. Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2008. – 136 с.: іл.
  23. Билич, Ю. С. Московский государственный университет геодезии и картографии. К современному взгляду на легенду учебной карты и методику ее разработки [Текст] / Ю. С. Билич // (с.133) Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць / Відп. за вип. О. О. Жемеров. – К.: Антекс, 2000. – Випуск 1. – 208 с.
  24. Божок, А. П. Картографія: Підручник [Текст] / А. П. Божок, Л. Е. Осауленко, В. В. Пастух. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2000. – 250 с.
  25. Бойко, В. М. Загальна географія: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл [Текст] / В. М. Бойко, С. В. Міхелі. – К.: Пед. преса, 2006. – 272 с.: іл., карти.
  26. Бондар, В. І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі [Текст] / В. І. Бондар. – К.: ФАДА ЛТД, 2000.
  27. Буданов, В. П. Карта в преподавании географии [Текст] / В. П. Буданов. – М.: Учпедгиз, 1938.
  28. Буланов, С. В. Совершенствование системы картографических знаний и умений [Текст] / С. В. Буланов // (с. 39). Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць – Вінниця: Антекс, 2001. – Випуск 2. – 240 с.
  29. Буланов, С. В. Московский педагогический государственный университет. История изучения картографических тем в рамках школьной географии России [Текст] / В. С. Буланов // (с.125) Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць / Відп. за вип. О. О. Жемеров. – К.: Антекс, 2000. – Випуск 1. – 208 с.
  30. Буланов, С. В. Проблемы совершенствования системы картографических знаний и умений в школьной географии [Электронный ресурс] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Буланов Сергей Владимирович – М. 2003. – 151 с. (Из фондов Российской Государственной библиотеки).
  31. Булгакова, В. В. На допомогу вчителеві географії. Загальна географія (6 клас). Методичні поради: – завдання для роботи з атласом; – практичні роботи [Текст] / В. В. Булгакова. – Київ, 2000, 48 с.
  32. Булгакова, Т. Є. Практичні завдання на контурних картах. 5 – 10 класи [Текст] / Т. Є. Булгакова, А. М. Байназаров. – Х.; Видавнича група «Основа», 2005. – 112 с. (Б-ка журн. «Географія»; Вип 1. (13)).
  33. Викулова, Н.П. Совершенствование методики формирования картографо-топографических знаний и учений учащихся ІІІ – V классов [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. П. Викулова.; НИИ содержания и методов обучения АПН СССР, – М., 1984. – 17 с.
  34. Выготский, Л. С. Избранные психологические произведения [Текст] / Л. С. Выготский. – М.: Учпедгиз, 1956. – 426 с.
  35. Гедымин, А. В. Практикум по картографии с основами топографии: Учеб. пособие для студентов геогр. фак. пед. ин-тов [Текст] / А. В. Гедымин, Г. Ю. Грюнберг, М. И. Малых; Под ред. А. В. Гедымина. – М. : Просвещение, 1981. – 144 с., ил., 5 л. карт., 2 л. вкл.
  36. Географія. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії за курс основної школи [Текст] / Г. О. Ковальчук, Л. Б. Паламарчук, О. Я. Скуратович. – Х.; Гімназія, 2004. – 296 с.
  37. Географія: підручник для 7 класу [Текст] / О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Т. Г. Назаренко, Л. П. Вишнікіна, А. А. Шуканова, В. М. Самойленко. К.: ДНВП «Картографія», 2011. – 320 с.
  38. Герасимова, Т. П. Задания для проверки знаний учащихся по курсу физической географии 5 класса (Из опыта работы) [Текст] / Т. П. Герасимова, Л. П. Сафонов Герасимова, Т. П. и Сафонов Л. П. – М., «Просвещение», 1975. 96 с.
  39. Герасимова, Т. П. Методика преподавания начального курса физической географии [Текст] / Т. П. Герасимова. – М.: узд. – во АПН РСФСР., 1958. – 335 с.
  40. Герасимова, Т. П. Методы и формы организации обучения географии [Текст] / Т. П. Герасимова, В. А. Коринская. – М.: Просвещение, 1964. – 221 с.
  41. Герасимчук, В. М. Найпростіші способи визначення географічних координат у середній школі [Текст] / В. М. Герасимчук // (с. 199). Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць – Вінниця: Антекс, 2001. – Випуск 2. – 240 с.
  42. Гиясов, Обид. Методика изучения факультативного курса «Топография и картография» в средней школе [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Обид Гиясов ; – М., 1982. – 21 с.
  43. Гілецький, Й. Р. Вивчення елементів картографії в шкільному курсі географії 6 класу [Текст] / Й. Р. Гылецький // Географія. – 2007. - № 8 . С 22 – 31.
  44. Гілецький, Й. Р. Географія України (фізична з основами загального землезнавства) Підручник для 8 класу [Текст] / Й. Р. Гілецький. – Львів: ВНТЛ, 2001. – 140 с.
  45. Гілецький, Й. Р. Теоретичні засади формування змісту загальної географічної освіти [Текст] / Й. Р. Гілецький // Географія та основи економіки в школі. – 2002. – № 2 . С 12 – 14.
  46. Гільберг, Т. Г. Завдання для оцінювання досягнень учнів з географії. Фізична географія України. 8 клас [Текст] / Т. Г. Гільберг, Г. В. Думанська. – Камянець-Подільський: «Абетка-НОВА», 2001. – 148 с.
  47. Гнєдашев, В. М. «Ефект жульвернізма»: через картографічну грамотність до формування конструктивістського мислення учнів [Текст] / В. М. Гнєдашев // (с. 68). Збірник наукових праць/– К.: Інститут передових технологій. 2008. – Випуск 8. – 324 с.
  48. Гнєдашев, В. М. Учнівські картографічні твори і формування конструктивістського мислення старшокласників [Текст] / В. М. Гнєдашев // (с. 48). Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць /– К.: Інститут передових технологій. 2006. – Випуск 6. – 240 с.
  49. Голота, Н. С. Формування картографічних понять за допомогою комп’ютерних технологій в процесі вивчення шкільного курсу географії. [Текст] / Н. С. Голота // (с. 194) Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць/– К.: Інститут передових технологій. 2007. – Випуск 7. – 208с.
  50. Гончаренко, С. У. Педагогічні дослідження. Методичні поради молодим науковцям [Текст] / С. У. Гончаренко. АПН України, Київ – 1995 р.
  51. Грюнберг, Г. Ю. Учись сам делать географические карты и планы [Текст] / Г. Ю. Грюнберг. Издательство «Просвещение», Москва, 1965. – 127 с.
  52. Грюнберг, Г. Ю. Анализ системы картографических понятий в школьных учебниках по географии и географических атласах [Текст] / Г. Ю. Грюнберг // Вопросы географии. – 1977. – № 103. – С. 193 – 215.
  53. Грюнберг, Г. Ю. Изготовление географических карт в школе: Пособие для учителей [Текст] / Г. Ю. Грюнберг. – М.: Просвещение, 1972. – 128 с., с ил., карт.
  54. Грюнберг, Г. Ю. Картографические понятия в школьной географии: Пособие для учителей [Текст] / Г. Ю. Грюнберг. – М.: Просвещение, 1979. – 95 с., ил.
  55. Даринский, А. В. Методика преподавания географии. Учеб. пособие для студентов геогр. специальностей пед. ин-тов. Изд. 3–е, перераб. и доп. [Текст] / А. В. Даринский. – М., «Просвещение», 1975. 368 с. с ил.
  56. Даценко, Л. М. Навчальні карти для школи. Навчальний посібник для студентів географічного факультету зі спеціальності «картографія» [Текст] / Л. М. Даценко. – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – 108 с.
  57. Даценко, Л. М. Основи геоінформаційних систем і технологій у шкільній освіті країн світу [Текст] / Л. М. Даценко, К. С. Подкаленко // Географія та основи економіки в школі. – 2010. - № 6. – С. 3 – 7 .
  58. Даценко, Л. Програма курсу за вибором «Основи геоінформаційних систем і технологій» (Для організації профільного навчання в старших классах ЗНЗ) [Текст] / Л. Даценко, В. Остроух // Географія та основи економіки в школі. – 2011. - № 2. – С. 14 – 19.
  59. Демкович, В. І. Методи і прийоми роботи з географічними картами [Текст] / В. І. Демкович // Географія та основи економіки в школі. – 2006. - № 5. – С. 23.
  60. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні [Текст] // Освіта України. – 2004. - № 5. С. 3 – 24.
  61. Динь Куинь Чунг. Совершенствование методики работы с картой в курсе географии материков VI класса [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 : утверждена 24.04. 85 / Динь Куинь Чунг – Л., 1984. – 145 с.
  62. Довідник здобувача наукового ступеня. Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації [Текст] / Упорядник Ю.І. Цеков; переднє слово Р.В. Бойка. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 23000. – 64 с.
  63. Єна, О. В. Словник-довідник з фізичної географії: (Для школярів і абітурієнтів) [Текст] / О. В. Єна, О. В. Супричов. – К.: Довіра, 2002. – 238 с.
  64. Жупанский, Я. И. Твой спутник – карта [Текст] / Я. И. Жупанский. – К.: Рад. шк., - 46 с., ил.
  65. Жупанський, Я. І. Історія географії в Україні: Навч. посібник. [Текст] / Я. И. Жупанский. – Львів: Світ, 1997. – 264 с.; іл.
  66. Жучкевич, В. А. Наглядность в преподавании географии [Текст] / В. А. Жучкевич. – 2-е изд. – Мн.: Выш. школа, 1983. – 208 с., ил.
  67. Замятин, Д. Н. Географические образы: что это такое? [Текст] / Д. Н. Замятин // География в шк. – 2003. - №6.
  68. Замятин, Д. Н. Формирование представлений о пространстве [Текст] / Д. Н. Замятин // География в шк. – 2003. - №4.
  69. Занимательные географические задачи и вопросы. Пособие для учителей [Текст] Изд. 5-е, перераб. и доп. М., «Просвещение», 1978.
  70. Заславский, И. И. Карта на уроках географии. Из опыта работы учителя школы № 315 г. Москвы [Текст] / И. И. Заславский. Государственное учебно-педагогическое изд-во Министерства просвещения РСФСР. М.; 1954.
  71. Заставецька, О. В. Фізична географія. Збірник задач і вправ. 6 – 8 класи [Текст] / О. В. Заставецька. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 48 с.
  72. Захаров, С. В. Значення карт як засобу розвитку пізнавальних інтересів з метою виховання творчої особистості школярів [Текст] / С. В. Захаров // (с. 48). Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць – Вінниця: Антекс, 2001. – Випуск 2. – 240 с.
  73. Зеленська, Л. І. Теоретичні і методологічні основи створення засобів навчання географії (регіональний компонент) [Текст] / Л. І. Зеленська. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1998. – 244 с. – Рос. – Табл. 40, іл.. 49.
  74. Земледух, Р. М. Картографія з основами топографії: Навч. посібник [Текст] / Р. М. Земледух. – К.: Вища шк., 1993. – 456 с: іл.
  75. Иванов, А. Н. Чтение карт при преподавании географии. Сб.: преподавание географии в средней школе [Текст] / А. Н. Иванов. – М.: 1950.
  76. Кабанова-Меллер, Е. Н. Обучение учащихся приемам работы с учебником и картой на уроках географии [Текст] / Е. Н. Кабанова-Меллер, Н. А. Паремская. – В сб. Урок географии в школе. М., 1967, с. 134 – 149.
  77. Кабанова-Меллер, Е. Н. Психология формирования умений и навыков [Текст] / Е. Н. Кабанова-Меллер. – М., Изд. АПН РСФСР. – 1962.
  78. Каргалова, С. Ф. Методика преподавания географии [Текст] / С. Ф. Каргалова, Т. С. Панфилова, В. Г. Эрдели – М.: Просвещение, 1966. – 318 с.
  79. Каргапольцев, С. В. Картографическое содержание занимательных заданий и кроссвордов [Текст] / С. В. Каргапольцев // (с.170) Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць – Вінниця: Консоль, 2002. – Випуск 3. – 338 с.
  80. Картель, Л. М. Початки географії. Посібник для вчителів [Текст] / Л. М. Картель. – К.: «Радянська школа», 1977. – 112 с.
  81. Касянчук, Д. В. Розвиток картографії та послідовність засвоєння шкільних географічних знань [Текст] / Д. В. Касянчук, А. О. Корнус // (с. 264). Модернізація і реформування середньої, вищої і післядипломної географічної та картографічної освіти в країнах СНД: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали ХІІ Міжнародного науково-методичного семінару, Харків, 8 – 12 вересня 2003 р. – Вінниця: Антекс-У Лтд., 2003. – 376 с.
  82. Книга вчителя географії: Довідково-методичне видання [Текст] / Упоряд. Н.В. Бєскова, В.М. Проценко. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 288 с.
  83. Кобернік, С. Г. Географія материків і океанів: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів [Текст] / С. Г. Кобернік, О. Я. Скуратович. – К.: Навч. книга, 2003. – 319 с.: іл.., карти.
  84. Комиссарова, Т. С. Геопространственные представления и картографическая составляющая подготовки учителя географи [Текст] / Т. С. Комисарова // География в школе. – 1999. - № 1 – С. 73 – 80.
  85. Комиссарова, Т. С. Картография с основами топографи: Учеб. Для студентов высших пед. учеб. заведений [Текст] / Т. С. Комисарова. – М.: Просвещение, 2001. – 181 с.: ил., карт.
  86. Контрольные задания и упражнения по географии: Пособие для учителей [Текст] / Под ред. Л.М. Панчешниковой. – М.: Просвещение, 1982. – 191 с. – (Б-ка учителя географии).
  87. Копелець, Є. Контурні карти в шкільній географії на рубежі тисячоліть [Текст] / Є. Копелець // Географія та основи економіки в школі, 2005. С. 42 – 45.
  88. Корман, Т. А. Уроки географии. (Психологические основы) Пособие для учителей / [Текст] / Т. А. Корман. – М., «Просвещение», 1968. 80 с.
  89. Корнєєв, В. П. Вивчення географії своєї області. Методичний лист [Текст] / В. П. Корнєєв. – К.: Рад. шк.. 1991. 27 с.
  90. Корнєєв, В. П. Дидактичні і методичні засади підручника географії [Текст] / В. П. Корнєєв // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць/ Редкол. – К.: Педагогічна думка, 2008. – Вип.8. – 544 с.
  91. Корнєєв, В. П. Методи навчання географії в школі [Текст] / В. П. Корнєєв // Український географічний журнал. – 1997. – №4.
  92. Корнєєв, В. П. Проблеми шкільної картографії [Текст] / В. П. Корнєєв // (с. 34). Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць – Вінниця: Антекс, 2001. – Випуск 2. – 240 с.
  93. Коцун, Б.Б. Комплекс краеведческих картографических средств обучения и его использование на уроках физической географии [Текст]: дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Коцун Борис Борисович – М., 1994. – 176 с.
  94. Криловець, М. Г. Поліпшення картографічної підготовки майбутніх вчителів географії [Текст] / М. Г. Криловець // Проблеми розвитку географічної освіти в Україні: Тези доповідей. Луцьк, травень 1993 р. – К., 1993. – С. 146.
  95. Криловець, М. Г. Проблеми картографічного оформлення сучасних підручників з географії [Текст] / М. Г. Криловець // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць. – Ін-т педагогіки АПН України. – К.: Пед. думка, 2006. – Вип. 6. – С. 169 – 174.
  96. Криловець, М. Г. Удосконалення системи післядипломної освіти вчителів географії [Текст] / М. Г. Криловець // Зб. наук. праць викладачів природничо-геогр. ф-ту. – Ніжин, 2006. – Вип. 1. – С. 45 – 49.
  97. Круглик, Л. І. Науково-теоретичне та методичне забезпечення курсу «Загальна географія». 6 клас. [Текст] / Л. І. Круглик // Географія. Методичний банк, № 19 2004 р. – С. 1 – 8.
  98. Кудирко, В. І. Шляхи удосконалення картографічної складової змісту підручників шкільного курсу загальної географії [Текст] / В.І. Кудирко // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць. – Ін-т педагогіки НАПН України. К.: 2010. – Вип. 1 (10). - С. 264 – С. 269.
  99. Кудирко, В. І. Впровадження електронних топографічних карт у шкільну географію – один із шляхів удосконалення процесу формування картографічної культури учнів [Текст] / В. І. Кудирко // Географія та основи економіки в школі. – 2011. - № 6. – С. 41 – 43.
  100. Кудирко, В. І. Зошит для практичних робіт з географії материків і океанів для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / В.І. Кудирко, А.В. Скоробогатов. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2009. – 32 с.
  101. Кудирко, В. І. Зошит для практичних робіт з загальної географії для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / В.І. Кудирко, А.В. Скоробогатов. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2009. – 36 с.
  102. Кудирко, В. І. Зошит для практичних робіт з фізичної географії України для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / В.І. Кудирко, А.В. Скоробогатов. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2009. – 24 с.
  103. Кудирко, В. І. Картографічні поняття про умовність карт в шкільному курсі загальної географії [Текст] / В. І. Кудирко // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред.. І.М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2011. – Вип. 9. – 407 с.
  104. Кудирко, В. І. Методика вивчення властивостей географічної карти в шкільних географічних курсах [Текст] / В.І. Кудирко // Географія та основи економіки в школі. – 2007. - № 1. – С. 42 – 45.
  105. Кудирко, В. І. Методика вивчення математичної основи карт, як основи формування об’єктивного географічного образу території [Текст] / В.І. Кудирко // Географія та основи економіки в школі. – 2011. - № 2. – С. 33 – 36.
  106. Кудирко, В. І. Проблема формування просторових понять і географічного образу території в педагогічних та психологічних дослідженнях [Текст] / В. І. Кудирко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Випуск 22, Київ, Видавничий центр КНЛУ. – 2011. С. 205 – 209.
  107. Кудирко, В. І. Формування картографічних понять на географічних картах. Шкільна географічна освіта: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції [Текст] / В. І. Кудирко // – К.:ДНВП «Картографія», 2006. – Випуск 1. – 203 с.
  108. Кудирко, В. І. Формування картографічних понять у підручниках географії [Текст] / В. І. Кудирко // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць/ Редкол. – К.: Педагогічна думка, 2008. – Вип.8. – 544 с.
  109. Кудирко, В. І. Шкільна картографія – складова географічної освіти [Текст] / В. І. Кудирко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2008 рік: інформаційне видання. – К.: Педагогічна думка, 2009. – 424 с.
  110. Кудирко, В. І., Карти в шкільній географії [Текст] / В. І. Кудирко // Науково-методичний журнал «Географія», № 16(20), серпень 2004 р.
  111. Куприн, А. М. Занимательно об ориентировании: Пособие для учащихся [Текст] / А. М. Куприн. – М.: Просвещение, 1980. – 96 с., ил.
  112. Куприн, А. М. На местности и по карте [Текст] / А. М. Куприн. – М.: Недра, 1982. – 112 с., ил.
  113. Лазаревич К. Знать карту [Электронный ресурс] / К. Лазаревич / Рубрика «Картография». Электронная версия журнала «География» – Режим доступа до журн.
  http://geo.1september.ru/topic.php?TopicID=8&Page=1
  114. Ламекіна, Г. О. Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів 6 – 8 класів в процесі вивчення фізичної географії [Текст] : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Ламекіна Ганна Олександрівна – К., 2004. – 178 с.
  115. Лапкина, Н. А. Практические работы по топографии и картографии [Текст] / Н. А. Лапкина. Изд-во «Просвещение», М., 1971, 173 с.
  116. Лапташкина, Л. М. Картография: Конспект лекцій [Текст] / Л. М. Лапташкина / Чуваш. ун-т. Чебоксары. 2001. 140 с.
  117. Левицький, І. Ю. Словник з топографії та картографії для школярів [Текст] / І. Ю. Левицький, О. І. Лукаш – Х., 2000. – 43 с.
  118. Лютый, А. А. Язык карты: сущность, система, функции [Текст] / А. А. Лютый. – М.: ИГ АН СССР, 1988. 292 с.
  119. Лялькова, Ж. А. Роль картографо-аэрокосмического материала в преподавании географии в школе [Текст] / Ж. А. Лялькова // (с.156). Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць – Вінниця: Консоль, 2002. – Випуск 3. – 338 с.
  120. Ляшенко, Д. Сучасні проблеми викладання картографії в школі [Текст] / Д. Ляшенко // Географія та основи економіки в школі. – 2002. - № 3.
  121. Ляшенко, Д. О. Картографія і геоінформатика [Текст] / Д. О. Ляшенко // Український географічний журнал. – 2004. – №1. – С. 44-52.
  122. Макаренко, А. А. Картографическая проекция и ее элементы на карте как основа для освоения и контроля географических знаний школьников [Текст] / А. А. Макаренко, В.В. Шлапак // (с. 318). Модернізація і реформування середньої, вищої і післядипломної географічної та картографічної освіти в країнах СНД: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали ХІІ Міжнародного науково-методичного семінару, Харків, 8 – 12 вересня 2003 р. – Вінниця: Антекс-У Лтд., 2003. – 376 с.
  123. Максаковский, В. П. Географическая культура: учебное пособие для студентов вузов [Текст] / В. П. Максаковський – М.: Гуманит. узд. центр ВЛАДОС. – 1998. – 416 с.
  124. Малахов, Н. В. Изучение географических карт с элементами занимательности. (пособие для факультативных занятий в школе) [Текст] / Н. В. Малахов. – Ижевск, 1968.
  125. Малахов, Н. В. Элементы картографии в средней школе [Текст] / Н. В. Малахов. – М., «Просвещение», 1972.
  126. Матвеев, А. В. Роль картографических знаний в изучении географии в начальной школе [Текст] / А. В. Матвеев // (с. 51). Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць – Вінниця: Антекс, 2001. – Випуск 2. – 240 с.
  127. Матрусов, И. С. Методика преподавания физической географии СССР [Текст] / И. С. Матрусов, А. М. Низова. – М.: 1958.
  128. Матусевич, К. Н. Работа с картами школьных географических атласов : Пособие для учителя [Текст] / К. Н. Матусевич. – К.: Рад. шк., 1987. – 60 с.: ил.
  129. Методика викладання географії в школі: Навчально-методичний посібник [Текст] / За ред. С. Г. Кобєрніка. та ін. – К.: Стафед-2, 2000. – 320 с.: іл., картосхеми.
  130. Методика обучения географии в средней школе [Текст] / Под ред. И. С. Матрусова. – М. : Просвещение, 1985.
  131. Методика обучения географии в средней школе. (Теоретические основы методики обучения географии) [Текст] / Под ред. А. Е. Бибик др. – М., «Просвещение», 1968.
  132. Методика обучения географии в средней школе: Учеб. пособие для студентов пед.. ин-тов по геогр. спец [Текст] / Под ред. Л. М. Панчешниковой. – М.: Просвещение, 1993. – 320 с., ил.
  133. Морозова, Н. Г. Використання топографічної карти в середній школі [Текст] / Н. Г. Морозова // (с. 164). Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць – Вінниця: Консоль, 2002. – Випуск 3. – 338 с.
  134. Москаленко, О. П. Совершенствование топографической подготовки учащихся общеобразовательных школ [Текст] / О. П. Москаленко // (с. 259). Модернізація і реформування середньої, вищої і післядипломної географічної та картографічної освіти в країнах СНД: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали ХІІ Міжнародного науково-методичного семінару, Харків, 8 – 12 вересня 2003 р. – Вінниця: Антекс-У Лтд., 2003. – 376 с.
  135. Навчальний посібник з топографії 6 кл.: Методичні рекомендації по використанню завдання з топографії з правильними відповідями [Текст] – Вінниця: ДНВП. Картографія, 2004. – 20 карти.
  136. Навчальний посібник з топографії 8 кл.: Методичні рекомендації по використанню завдання з топографії з правильними відповідями [Текст] – Вінниця: ДНВП. Картографія, 2004. – 20 карти.
  137. Назаренко, Т. Г. Електронні карти та методика роботи з ними на уроках географії [Текст] / Т. Г. Назаренко // Науково-методичний журнал «Географія», № 9 (133), 2009 р.
  138. Назаренко, Т. Г. Формування картографічних понять під час вивчення шкільного курсу «Фізична географія України» [Текст] / Т. Г. Назаренко // (с. 104). Збірник наукових праць/– К.: Інститут передових технологій. 2005. – Випуск 5. – 208 с.
  139. Науково-методичний журнал «Географія» видавничої групи «Основа» [Электронный ресурс] / Архів – Режим доступа до сайта: http://www.osnova.com.ua/magazines/13/archive/
  140. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст. [Текст] – К., 2003.
  141. Немець, К. А. Картографічна підготовка школярів: досвід, проблеми та перспективи [Текст] / К. А. Немець, Л. М. Немець, А. М. Байназаров, І. В. Самарська , К. М. Старцева // (с. 45). Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць – Вінниця: Антекс, 2001. – Випуск 2. – 240 с.
  142. Новикова, В. І. Особливості використання картографічних посібників на уроках географії [Текст] / В. І. Новикова // (с. 112). Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць – Вінниця: Антекс, 2001. – Випуск 2. – 240 с.
  143. Новые взгляды на географическое образование: Н 76 Пособие ЮНЕСКО: Пер. с англ. [Текст] / Под ред. В. П. Максаковского и Л.М. Панчешниковой. – М.: Прогресс, 1986. – 463 с., 109 ил.
  144. Образцов, П. И. Методы и методология психолого-педагогического исследования [Текст] / П. И. Образцов. – СПб.: Питер, 2004. – 268 с.: ил.
  145. Общая география, 6 класс. Конспект [Электронный ресурс] / Украинские учебники – Режим доступа до сайта:
  http://www.ukrmap.kiev.ua/index.php?id=191&lang=ru
  146. Основи топографії та картографії: посібник для студентів і вчителів [Текст] / В. В. Загородній, М. Г. Криловець, Б. О. Чернов ; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 143 с.
  147. Остроух, В. І. ЗАТ «Інститут передових технологій», аспірант Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Картографічне забезпечення навчального процесу з географії [Текст] / В. І. Остроух // (с.140) Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць/Відп. за вип. О.О. Жемеров. – К.: Антекс, 2000. – Випуск 1. – 208 с.
  148. Откаленко, М. П. Методика роботи з картою на уроках географії [Текст] / М. П. Откаленко. Вид-тво «Рад. шк». К. – 1966. 140 с.
  149. Оцінювання практичних робіт з географії у 5 – 10 класах загальноосвітніх шкіл за 12-бальною шкалою [Текст] / Корнєєв В.П., Ковальчук Г.О., Паламарчук Л.Б., Круглик Л.І. – м. Камянець-Подільський: «Абетка НОВА», 2001 р. – 64 с.
  150. Панчешникова, Л. М. Методика обучения географии в средней школе : Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по геогр. спец. [Текст] / Под ред Л.М. Панчешниковой. – М.: Просвещение, 1983. – 320 с., ил.
  151. Пархоменко, Г. О. м. Київ. Науково-методичні проблеми укладання шкільних географічних атласів [Текст] / Г. О. Пархоменко // (с.137) Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць/Відп. за вип. О.О. Жемеров. – К.: Антекс, 2000. – Випуск 1. – 208 с.
  152. Пасько, Л. П. та ін. Самостійні та практичні роботи з географії України (8 клас): Посібник для вчителів географії [Текст] / Л. П. Пасько. – Вінниця: Антекс, 2001. – 60 с.
  153. Пересадько, В. А. Способи зображення на картах [Текст] / В. А. Пересадько // – Науково-методичний журнал «Географія», № 70, 2006 р.
  154. Пересадько, В. А. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Удосконалення методики викладання спецкурсу «Шкільна топографія і картографія» [Текст] / В. А. Пересадько // (с.187) Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць/Відп. за вип. О.О. Жемеров. – К.: Антекс, 2000. – Випуск 1. – 208 с.
  155. Пересадько, В. А. Шкільний словник-довідник з картографії й топографії [Текст] / В. А. Пересадько, Л. Я. Борисенко. – Х.: Видав. гр.. «Основа», 2004. – 80 с. – (Серія «Бібліотека журналу «Географія»,; Вип. 2).
  156. Пестушко, В. Ю. Загальна географія: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл [Текст] / В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2006. – 240 с.: іл.
  157. Пестушко, В. Ю.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины