ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ : Гендерное воспитание УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ • Название:
 • ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
 • Альтернативное название:
 • Гендерное воспитание УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
 • Кол-во страниц:
 • 265
 • ВУЗ:
 • Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  ДЗ „Луганський національний університет
  імені Тараса Шевченка”


  На правах рукопису

  ЄВСТІГНЕЄВА Ірина Вікторівна

  УДК [373.5.015.31:796]-055.15-055.25(043.3)

  ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
  НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


  13.00.07 – теорія і методика виховання


  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник –
  доктор педагогічних наук, професор
  Ротерс Тетяна Тихонівна  Луганськ – 2012

  ЗМІСТ

  Вступ………………………………………………………………………....... 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ…………………………………………………..
  9
  1. 1. Гендерне виховання школярів як педагогічна проблема…….. 9
  1. 2. Особливості гендерного виховання школярів на уроках фізичної культури………………………………………………………
  32
  1. 3. Аналіз стану гендерного виховання в практиці проведення уроків фізичної культури в загальноосвітніх школах……………….
  51
  Висновки до розділу 1……………………………………………………..... 91
  РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ…………………………………………………………………....

  93
  2. 1. Обґрунтування педагогічних умов гендерного виховання на уроках фізичної культури ……………………………………………..
  93
  2. 2. Упровадження педагогічних умов гендерного виховання на уроках фізичної культури……………………………………………...
  119
  2. 3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи…….. 137
  Висновки до розділу 2………………………………………………………. 172
  ВИСНОВКИ………………………………………………………………….. 173
  ДОДАТКИ ………………………………………………………………….... 174
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………. 237
  ВСТУП

  Актуальність дослідження. У сучасних умовах реформування системи освіти в Україні увагу акцентовано на необхідності вивчення та осмислення різних аспектів гендерної проблематики, зокрема, формування гендерної ідентичності молодого покоління в процесі фізичного виховання. Одним з пріоритетних напрямів державної політики в розвитку основної школи є її спрямованість на виховання учнів різної статі, урахування вікових та статевих особливостей хлопців і дівчат у процесі формування цінностей фізичної культури та здорового способу життя. Це зумовлено суттєвими змінами, що відбулися в змісті, формах і методах виховної роботи на уроках фізичної культури, де на першому місці постали особистість вихованця, урахування рівня здоров’я, фізичного розвитку, стану фізичної підготовки в контексті сучасних тенденцій диференціації, гуманізації та гуманітаризації фізичного виховання на основі особистісно орієнтованого підходу.
  Європейська комісія (2009 рік) у процесі дослідження гендерного аспекту систем освіти країн-членів ЄС виявила, що назріла потреба впровадження комплексної гендерної політики. У ході парламентських слухань 2006 року „Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи” зазначено, що темпи та якість упровадження гендерної політики не відповідають потребам часу, перешкоджаючи подальшій демократизації й соціальному розвитку кожного члена нашого суспільства. Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.09.2009 р. № 839 затверджено „План заходів з впровадження принципів гендерної рівності в освіту”. Актуальність зазначеної проблеми підтверджується завданнями, поставленими Генеральною асамблеєю ООН у резолюції (58/5) „Фізична культура та спорт як засіб сприяння освіті, здоров’ю, розвитку і миру”, де відзначено необхідність консолідації зусиль урядів країн світу, спортивних організацій з метою використання можливостей фізичної культури та спорту для розвитку соціальної й гендерної рівності. Крім того, вивчення гендерного складника різних сфер життя суспільства, освіти й виховання є питаннями соціальної справедливості й забезпечення гармонійного розвитку особистості, невід’ємним складником якого є фізичне виховання.
  Пріоритетне значення у вирішенні цієї проблеми належить упровадженню в загальноосвітніх навчальних закладах гендерного виховання, спрямованого на врахування вікових і статевих особливостей фізичного розвитку та фізичної підготовки підлітків як основи формування інтересу до занять фізичною культурою, формування нових уявлень про роль і місце чоловіків і жінок у суспільстві й, зокрема, у процесі фізичного виховання.
  Важливу роль у вирішенні нагальних проблем гендерного виховання учнів основної школи відіграють уроки фізичної культури, які за умови підвищення якості, ефективності й доступності фізкультурної освіти, змін у змісті програмного матеріалу з фізичної культури, організації навчально-виховного процесу, диференціації та індивідуалізації вибору засобів і методів навчання й виховання більшою мірою б ураховували інтереси, схильності й здібності учнів різної статі, що загалом стимулює кожну особистість на цілеспрямоване підвищення рівня свого здоров’я та фізичної підготовки в контексті гендерної соціалізації школярів.
  Різноманітні аспекти роздільного навчання хлопців і дівчат знайшли своє відображення в працях Аристотеля, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо та ін.
  Вітчизняні педагоги (Г. Ващенко, А. Макаренко, В. Сухомлинський) акцентували увагу на необхідності врахування у вихованні особливостей розвитку хлопчиків і дівчат, організації співробітництва сім’ї, школи та громадськості в усіх видах діяльності.
  Завдання виховання та освіти з огляду на гендерну проблематику визначено в працях Т. Говорун, О. Кікінежді, Л. Татарнікової, Н. Чухим та ін. Понятійно-категоріальний апарат гендерного виховання представлено в наукових розвідках Т. Говорун, О. Кікінежді, В. Кравця, А. Мудрика, Л. Штильова, С. Вихор, А. Шевченко. З’ясуванню соціальних та культурних чинників формування інтересу дітей і підлітків до занять фізичною культурою присвячено роботи О. Бабешка, Г. Безверхньої, А. Москальової, І. Омельяненко, Н. Синькевич, Б. Шияна та ін. Особливості використання гендерного підходу у фізичному вихованні школярів визначено в науково-педагогічних дослідженнях С. Метюхової, Н. Смирнової, Л. Шолохової, О. Шнирової та ін.
  Аналіз ступеня дослідження проблеми та практики гендерного виховання школярів на уроках фізичної культури дозволили визначити суперечності між:
  • об’єктивною соціальною й особистісною значущістю гендерного виховання та відсутністю науково обґрунтованих педагогічних умов його реалізації в загальноосвітніх навчальних закладах;
  • потенційними можливостями загальноосвітніх шкіл щодо гендерного виховання учнів основної школи та недостатнім їх використанням у навчально-виховному процесі;
  • потужним педагогічним потенціалом фізичної культури як навчального предмета та недостатньою розробленістю теоретичних і методичних засад гендерного виховання учнів основної школи на уроках фізичної культури.
  Отже, актуальність проблеми, недостатній рівень її наукової розробленості, необхідність розв’язання виявлених суперечностей зумовили вибір теми дисертаційної роботи: „Гендерне виховання учнів основної школи на уроках фізичної культури”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри теорії і методики фізичного виховання Інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за проблемою „Теорія і методика профільного навчання за спортивним напрямком у старшій школі в умовах безперервної освіти” (державний реєстраційний номер 0108U002431).
  Тему дослідження затверджено Вченою радою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 23.12.2005 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 3 від 21.03.2006 р.).
  Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови гендерного виховання учнів основної школи на уроках фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах.
  Відповідно до мети визначено такі завдання:
  • на основі аналізу наукової літератури визначити основні підходи до вивчення проблеми гендерного виховання школярів;
  • розкрити особливості гендерного виховання школярів на уроках фізичної культури;
  • визначити стан гендерного виховання учнів основної школи в практиці проведення уроків фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах;
  • виявити та теоретично обґрунтувати педагогічні умови гендерного виховання учнів основної школи на уроках фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах;
  • експериментально перевірити ефективність виявлених педагогічних умов гендерного виховання учнів основної школи на уроках фізичної культури.
  Об’єкт дослідження – процес гендерного виховання учнів основної школи на уроках фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах.
  Предмет дослідження – педагогічні умови гендерного виховання учнів основної школи на уроках фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах.
  Відповідно до поставленої мети та завдань у дисертаційній роботі використано комплекс методів дослідження:
  теоретичні – аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури з теми дослідження для визначення теоретичних засад, обґрунтування понятійного апарату дисертаційної роботи, визначення сутності й особливостей гендерного виховання; аналіз, порівняння, класифікація, узагальнення й систематизація теоретичних та експериментальних даних;
  емпіричні – спостереження; анкетування, тестування, бесіда, інтерв’ю для виявлення стану гендерного виховання підлітків у процесі фізичного виховання; педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний) для перевірки ефективності запропонованих педагогічних умов гендерного виховання учнів основної школи;
  статистичні – збір та статистична обробка дослідно-експериментальних даних для визначення рівнів сформованості та підтвердження достовірності отриманих даних за критерієм Пірсона 2.
  Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в тому, що вперше обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови гендерного виховання учнів основної школи на уроках фізичної культури, які спрямовані на врахування вікових і статевих особливостей хлопців і дівчат, набуття знань на уроках фізичної культури про сутність гендерного виховання, використання інтерактивних методів навчання, що сприяють гендерному вихованню підлітків, створення мікро- та макросередовища, спрямованого на гендерну адаптацію учнів основної школи; розкрито особливості гендерного виховання школярів на уроках фізичної культури; уточнено критерії, рівні та показники гендерного виховання учнів основної школи; форми й методи гендерного виховання на уроках фізичної культури; подальшого розвитку набули теоретичні й методичні засади гендерного виховання в контексті фізичного виховання школярів.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці й упровадженні в практику уроків фізичної культури педагогічних умов та навчально-методичного забезпечення (методичні рекомендації для вчителів щодо гендерного виховання учнів основної школи; плани-конспекти експериментальних уроків фізичної культури), що забезпечують ефективність гендерного виховання учнів основної школи.
  Отримані результати дослідження можуть бути використані в системі післядипломної освіти на курсах підвищення кваліфікації вчителів фізичного виховання, при формуванні змісту навчальних програм із фізичної культури для учнів 5 – 9 класів; при підготовці навчальних посібників з теорії й методики фізичного виховання; у процесі фахової підготовки студентів фізкультурних навчальних закладів.
  Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес Лисичанської загальноосвітньої школи I – III ступенів № 14 (довідка № 34 від 27.01.11 р.), Донецького багатопрофільного ліцею № 125 „Престиж” (довідка № 53 від 27.01.2011 р.), Луганського НВО СЗШ I – III ступенів № 47 МНВК (довідка № 41 від 21.12.2010 р.), Добропільського НВК I – III ступенів № 4 (довідка № 41/3 від 06.01.2011 р.).
  Апробацію результатів дослідження здійснено шляхом публікації матеріалів дисертації, обговорення їх на засіданнях кафедри теорії і методики фізичного виховання Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, кафедри спортивно-педагогічних дисциплін Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту, а також на наукових конференціях: міжнародних – „Спорт, духовність і гуманізм у сучасному світі” (Донецьк, 2007, 2010), Міжнародному науковому конгресі „Олімпійський спорт і спорт для всіх” (Київ, 2010); Всеукраїнському науково-практичному семінарі „Актуальні проблеми фізичного виховання школярів: теорія і практика” (Луганськ, 2009).
  Публікації. Основні положення й висновки дисертаційної роботи відображено в 7 публікаціях (з них 6 одноосібних), 4 з яких опубліковано в наукових фахових виданнях України.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне розв’язання проблеми гендерного виховання учнів основної школи на уроках фізичної культури, що виявляється в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов, які забезпечують ефективність цього процесу.
  2. На підставі аналізу філософської, соціологічної, психолого-педагогічної літератури визначено, що гендерне виховання спрямоване на вироблення якостей, рис, властивостей, а також настанов особистості з метою формування в учнів основної школи поваги до особистості, незалежно від статі, індивідуальних якостей, їхньої самореалізації. Гендерне виховання особистості є важливим складником статево-рольового виховання й процесом формування в індивіда поведінки, притаманної носіям певної статі.
  Самореалізація школярів на уроках фізичної культури проходить у процесі оволодіння різними руховими діями відповідно до особистісного інтересу, що торкається фізичної підготовки та фізичного розвитку засобами конкретного виду фізкультурно-оздоровчої діяльності чи обраного виду спорту, що надає можливості розвивати індивідуальні та психофізичні якості хлопців і дівчат за гендерними ознаками.
  3. На підставі теоретичних узагальнень визначено особливості гендерного виховання учнів основної школи в процесі фізичного виховання, що полягають у диференційованому розвитку фізичних, духовних та психологічних якостей, рис та властивостей у хлопців та дівчат; набутті необхідних знань учнів основної школи із гендерних досліджень поряд із теоретико-методичними знаннями з фізичної культури, які забезпечують гендерний розвиток та формування гендерної культури школярів на основі реалізації гендерних стереотипів, засвоєння гендерних ролей та виховання відповідальності за свої міжособистісні взаємини; використанні фізичних вправ з різних варіативних модулів (гімнастики, спортивних та рухливих ігор, легкої атлетики) відповідно до початкових уявлень про мужність і жіночість, а також реалізації соціально схвалених статевих ролей і в уявних ситуаціях уроку фізичної культури, і в реальному житті.
  4. Доведено, що основними критеріями гендерного виховання учнів основної школи в процесі фізичного виховання є когнітивний, емоційно-ціннісний, мотиваційний та поведінковий, що дало змогу визначити показники й рівні гендерної вихованості учнів основної школи: низький, середній, достатній та високий.
  Аналіз стану гендерного виховання учнів основної школи в практиці проведення уроків фізичної культури засвідчив, що рівень гендерного виховання молодших і старших підлітків і дівчат, і хлопців експериментальної та контрольної груп знаходиться переважно на низькому та середньому рівнях, що не відповідає сучасним вимогам виховання дітей підліткового віку в середніх загальноосвітніх навчальних закладах.
  5. У результаті теоретичного осмислення проблеми гендерного виховання школярів і аналізу даних констатувальної частини дослідження обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови, спрямовані на врахування вікових і статевих особливостей хлопців та дівчат основної школи на уроках фізичної культури; набуття знань на уроках фізичної культури про сутність гендерного виховання; використання інтерактивних методів навчання, що сприяють гендерному вихованню підлітків; створення мікро- та макросередовища, спрямованого на гендерну адаптацію учнів основної школи.
  Експериментальним дослідженням доведено ефективність розроблених педагогічних умов гендерного виховання учнів основної школи на уроках фізичної культури. Аналіз результатів порівняльного дослідження в контрольних та експериментальних класах засвідчив значні переваги експериментальних груп. Так, на початку експериментальної роботи кількість школярів з різними рівнями гендерного виховання в контрольних та експериментальних групах суттєво не відрізняється. По завершенні експерименту було встановлено значну різницю відсоткового співвідношення рівнів гендерного виховання в молодших і старших підлітків контрольних та експериментальних груп на перевагу експериментальних груп, а саме: у контрольних групах низький рівень гендерного виховання хлопців та дівчат суттєво не змінився (дівчата – 40,0% на початку експерименту і 34,9% наприкінці; хлопці – 37,9% на початку і 33,1%), то в експериментальній групі він зменшився майже в чотири рази (дівчата – 38,5% на початку експерименту і 6,0% наприкінці; хлопці – 37,6% на початку експерименту і 6,0% наприкінці). Результати кількісного аналізу за критерієм Пірсона 2 підтвердили статистично значущі відмінності результатів експериментальних груп порівняно з контрольними.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх питань окресленої проблеми. Результати дослідження відкривають перспективи для вивчення питань, пов’язаних з розвитком педагогічної майстерності вчителя фізичного виховання як організатора процесу гендерного виховання особистості учня, з підготовкою індивідуальних програм гендерного розвитку молодших та старших підлітків, розробкою педагогічних основ органічного поєднання гендерних можливостей учнів з їхнім фізичним розвитком і саморозвитком, розробкою та теоретичним обґрунтуванням науково-методичного комплексу підготовки вчителів до формування гендерної культури школярів.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абраменкова В. В. Генезис отношений ребенка в социальной психологии детства : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра психол. наук : спец. 19.00.13 „Психология развития, акмеология / Абраменкова Вера Васильевна – М., 2000. – 54 с.
  2. Абубикирова Н. И. Что такое гендер? / Н. И.Абубикирова // Общественные науки и современность. – 1996. – № 6. – С. 123 – 125.
  3. Авер’янова Г. М. Особливості соціалізації молоді в умовах трансформації суспільства / Г. М. Авер’янова, І. М. Дембицька, В. В. Москаленко. – К. : Вид-во „ППП”, 2005. – 307 с.
  4. Айвазова С. Г. Гендерные исследования современных политических процессов / С. Г. Айвазова // Женщины в рос. обществе. – 2002. – № 2/3. – С. 24 – 32.
  5. Алавидзе Т. Л. Социальная психология в современном обществе : учеб. пособие / Т. Л. Алавидзе. – М. : Аспект-Пресс, 2002. – 335 с.
  6. Алёшина Ю. Е. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины / Ю. Е. Алёшина, А. С. Волович // Вопр. психологии. – 1991. – № 4. –
  С. 74 – 82.
  7. Алтухов В. Л. Материалистическая диалектика как методологическая основа познания и преобразования социалистического общества / В. Л. Алтухов, А. Е. Разумов. – М. : Знание, 1986. – 62 с.
  8. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития : информационный курс / В. И. Андреев. – Казань : Изд-во Казан. вуза, 1996. – Кн. 1. – 1996. – 567 с.
  9. Андреева Г. М. Социальная психология в современном обществе / Г. М. Андреева // Социология личности. – М., 1967. – С. 71 – 73.
  10. Аникеева И. П. Гендерные отношения в воспитательном пространстве / И. П. Аникеева // Пед. образование и наука. – 2002. – № 4. – С. 46 – 50.
  11. Антипова А. П. Взаимодействие педагогов и старших подростков в общеобразовательном процессе с учетом половой дифференциации : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Общая педагогика, история педагогики и образования” / Антипова Александра Петровна– СПб., 1999. – 20 с.
  12. Апарцева А .О .Гендерная психология : учеб. пособие / А. О. Апарцева. – Новосибирск : Изд-во НИПКиПРО, 2005. – 52 с.
  13. Арєф’єв В .Г . Фізична культура в школі (молодший спеціаліст) : навч. посіб. для студ. навч. закл. ІІ – IV рівнів акредитації / В. Г. Арєф’єв, Г. А. Єдинак. – 3-є вид., перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2007. – 248 с.
  14. Арєф’єв В. Г. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) : навч. посіб. для студ. навч. закл. ІІ – ІV рівнів акредитації / В. Г. Арєф’єв, Г. А. Єдинак ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – 383 с.
  15. Аристотель. Политика / Аристотель // Аристотель. Сочинения : в 4 т. – М., 1983. – Т. 4. – 1983. – С. 375 – 644.
  16. Аухадеева Л. А. Формирование коммуникативных умений у учащихся ССУЗ средствами ролевой игры : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Аухадеева Людмила Александровна. – Казань, 1994. – 228 с.
  17. Афанасьев В. Г. О системном подходе в воспитании / В. Г. Афанасьев // Сов. педагогика. – 1991. – № 2. – С. 77 – 80.
  18. Бабич В. І. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до формування культури здоров’я школярів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бабич В’ячеслав Іванович. – Луганськ, 2006. – 315 с.
  19. Бальсевич В. К. Спортивный вектор физического воспитания в российской школе / В. К. Бальсевич. – М. : НИЦ „Теория и практика физической культуры”, 2006. – 111 с.
  20. Бахрах И. И. Организационные, методические и правовые основы физической реабилитации : учеб. пособие / И. И. Бахрах, Г. Н .Грец. – Смоленск : СГИФК, 2003. – 151 с.
  21. Бахтин М. М. К философии поступка / М. М. Бахтин // Философия и социальные науки и техники. – М. : 1985. – С. 75 – 79.
  22. Бекешкина И. Э. Ценностная регуляция жизни личности / И. Э. Бекешкина // Разумная организация жизни личности : проблемы воспитания и саморегулирования / Л. В. Сохань, В. А. Тихонович, О. А. Киселева и др. – К., 1989. – С. 134 – 154.
  23. Бельмаз Я. М. Моральне виховання підлітків у загальноосвітніх школах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Бельмаз Ярослава Миколаївна. – Луганськ, 2005. – 20 с.
  24. Бем С. Л. Линзы гендера : трансформация взглядов на проблему неравенства полов / С. Л. Бем. – М. : РОССПЭН, 2004. – 331 с.
  25. Бендас Т. В. Гендерная психология : учеб. пособие / Т. В. Бендас. – СПб. : Питер, 2006. – 431 с.
  26. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. / І. Д .Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 2 : Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – 2003. – 344 с.
  27. Битянова М. Р. Адаптация ребенка в школе: диагностика, коррекция, педагогическая поддержка : сб. метод. матер. для адм., педагогов и шк. психол. / М. Р. Битянова. – М. : Образоват. центр „Педагогический поиск”, 1997. – 112 с.
  28. Бовуар С. Друга стать : у 2 т. / С. Бовуар ; Н. Воробйова (пер. з фр.). – К. : Основи, 1994. –Т. 2. – 1995. – 392 с.
  29. Богінська Ю. В. Соціалізація особистості молодшого школяра в процесі ігрової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / Богінська Юлія Валеріївна. – Луганськ, 2004. – 20 с.
  30. Богомолова Н. Н. Ситуационно-ролевая игра как активный метод социально-психологической подготовки / Н. Н. Богомолова // Теоретические и методологические проблемы социальной психологии : сб. ст. / под ред. Г. М. Андреевой, Н. Н. Богомоловой. – М., 1977. – С. 183 – 204.
  31. Божович Л. И. Психологические закономерности формирования личности в онтогенезе / Л. И. Божович // Вопр. психологии. – 1976. – № 6. – С. 45 – 53.
  32. Болотська О. А. Соціально-педагогічні умови гендерного виховання жінок-лідерів у діяльності громадських організацій та рухів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / Болотська Оксана Анатоліївна. – Луганськ, 2008. – 20 с.
  33. Бондаревская Е .В. Теория и практика личностно-ориентированного образования / Е. В. Бондаревская. – Ростов-н/Д. : Изд-во РГПУ, 2000. – 241 с.
  34. Боришевский М. И. Развитие саморегуляции поведения школьников : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогическая психология ” / Мирослав Иосифович Боришевский. – К., 1992. – 56 с.
  35. Братусь Б. С. Опыт обоснования гуманитарной психологии / Б. С. Братусь // Вопр. психологии. – 1990. – № 6. – С. 9 – 17.
  36. Бреслав Г. Половые различия и современное школьное образование / Г. М. Бреслав, Б. И. Хасан // Вопр. психологии. – 1990. – № 3. – С. 64 – 69.
  37. Буева Л. П. Концепция воспитания в философии А. Шопенгауэра / Л. П. Буева // Высшее образование для XXI века : VII междунар. науч. конф. (Москва, 18 – 20 нояб. 2010 г.) : докл. и матер. Круглый стол „Духовное развитие человека и содержание высшего образования”. – М., 2010. – Вып. 1. – С. 14 – 23.
  38. Васьков Ю . Наукові підходи до сучасного уроку: теорія, технологія, досвід / Ю. Васьков. – Х. : Вид-во „Ранок”, 2008. – 192 с.
  39. Векслер С. И. Современные требования к уроку : пособие для учителя / С. И. Векслер. – М. : Просвещение, 1985. – 127 с.
  40. Введение в гендерные исследования : учеб. пособие / под ред. И. В. Костиковой. – М. : Изд-во МГУ, 2000. – 224 с.
  41. Вихор С. Т. Гендерне виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Вихор Світлана Теодозіївна. – Т., 2005. – 272 с.
  42. Вихор С. Т. Гендерне виховання: паралелі крізь століття / С. Т. Вихор // Наука і сучасність : зб. наук. пр. нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К., 2003. – Т. XLI. – С. 82 – 90.
  43. Воронина О. А. Теоретико-методологические основы гендерных исследований / О. А. Воронина // Теория и методология гендерных исследований : курс лекций / под ред. О. А. Ворониной. – М., 2001. – С. 13 – 106.
  44. Воронина О. Свобода слова и стереотипный образ женщины в СМИ / О. А. Воронина // Знание. – 1999. – № 2. – С. 145 – 152.
  45. Воспитание лидера: секреты эффективной педагогики : тренинги с подростками, организация работы с педколлективом / авт.-сост. : Г. С. Чеснокова и др. – Волгоград : Учитель, 2009. – 168 с.
  46. Вчителі і батьки-вихователі : на допомогу педагогам шкіл, батькам у вихованні дітей / підгот.: В. Г. Патовий та ін. – К. : НДІ педагогіки УРСР, 1990. – 202 с.
  47. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский ; под ред. В. В. Давыдова. – М. : Педагогика-Пресс, 1999. – 536 с.
  48. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский ; гл. ред. А. В. Запорожец. – М. : Педагогика, 1982 – Т. 4 : Детская психология / под ред. Д. Б. Эльконина. – 1984. – 432 с.
  49. Гендерна педагогіка : хрестоматія / за ред. В. Гайденко ; пер. з англ. В. Гайденко, А. Предборська. – Суми : ВТД „Університет. кн.”, 2006. – 313 с.
  50. Гендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами : план, програма та метод. матеріали для викладання навч. модуля на курсах підвищ. кваліфікації резерву керівництв шкіл / кол. авт.-уклад.: В. В. Олійник та ін. ; АПН України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти, Канадсько-укр. гендер. фонд. – К. : ЦІППО, 2003. – 21 с.
  51. Гендерний розвиток в Україні. Реалії і перспективи / Шведське агентство з міжнар. розвитку (Sida) / Тамара Мельник (підгот.), Марія Корчинська (пер.), Сергій Пятерников (фото). – К. : ЛОГОС, 2003. – 104 с. : фотоіл., табл.
  52. Гендерний розвиток у суспільстві : (конспекти лекцій) / відп. ред. К. М. Левківський. – 2-ге вид. – К. : ПЦ „Фоліант”, 2005. – 351 с.
  53. Гендерное образование в системе высшей и средней школы: состояние и перспективы : матер. междунар. науч.-практ. конф., (Иваново, 24 – 25 июн. 2003 г.). – Иваново : Иванов. гос. ун-т, 2003. – 313 с.
  54. Гигиена детей и подростков : рук. для санитар. врачей / авт. : Г. Н. Сердюковская, А. Г. Сухарев, Е. М. Белостоцкая и др. ; под ред. Г. Н. Сердюковской и А. Г. Сухарева. – М. : Медицина, 1986. – 496 с.
  55. Глазырина Л. Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста : пособ. для педагогов дошк. учреждений / Л. Д. Глазырина, В. А. Овсянкин. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 176 с.
  56. Говорун Т. В. Батькам про статеве виховання дітей / Т. В. Говорун, О. М. Шарган. – К. : Рад. шк., 1990. – 157 с.
  57. Говорун Т. В. Гендерна психологія : навч. посіб. / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. – К. : Академія, 2004. – 308 с.
  58. Говорун Т. В. Соціалізація статі як психологічна проблема / Т. В. Говорун // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 2. – С. 5 – 13.
  59. Гончаренко Е. С. Развитие эмпатийного потенциала личности (на материале исследования детей 7 – 8 лет) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук : спец. 19.00.01 „Общая психология, психология личности, история психологии” / Гончаренко Екатерина Сергеевна. – Краснодар, 2003. – 22 с.
  60. Горащук В. П. Теоретичні та методологічні засади формування культури здоров’я школярів : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Горащук Валерій Павлович. – Х., 2004. – 407 с.
  61. Гревцов А. Г. Узнай себя : психол. тесты для подростков / А. Г. Гревцов, А. А. Азбель. – СПб. : Питер, 2008. – 176 с.
  62. Григорьев Д. В. Перспективы развития теории воспитательных систем / Д. В. Григорьев // Клас. рук. – 2010. – № 5. – С. 58 – 63.
  63. Гришак С. М .Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / Гришак Світлана Миколаївна. – Луганськ, 2007. – 20 с.
  64. Гуменюк М. П. Розвиток морально-вольових якостей засобами фізичної культури і спорту / М. П. Гуменюк. – К. : Т-во „Знання” УРСР, 1979. – 48 с.
  65. Гурлева Т. С. Автономная ответственность в развитии у подростков способности к саморегуляции / Т. С. Гурлева // Психология способностей. Современное состояние и перспективы исследований : матер. науч. конф., посвящ. памяти В. Н. Дружинина, ИП РАН, 19 – 20 сентября 2005 г. – М., 2005. – С. 275 – 279.
  66. Гусак Н. І. Підготовка юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / Надія Іванівна Гусак. – Луганськ, 2005. – 20 с.
  67. Гусева Ю. Е. Раздельное по полу обучение: усиление половой дифференциации или создание „нового типа” людей / Ю. Е. Гусева // Лидерство. Гендерные перспективы : тр. первой Междунар. конф. (Санкт-Петербург, 27 – 28 окт. 2003 г.) / под ред.Л. А. Герасимовой. – СПб., 2004. – С. 119 – 121.
  68. Данилевич М. В. Співпраця сім’ї та школи у фізичному вихованні учнів середнього шкільного віку : дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Данилевич Мирослава Василівна. – Луцьк, 1999. – 198 с.
  69. Дегтерев Е. А. Управление современной школой : учеб.-метод. пособие для рук., методистов, учителей, преподавателей общеобразоват. и спец. учеб. заведений, студентов и аспирантов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК / Е. А. Дегтерев, Ю. Н. Синицын. – Ростов-н/Д. : Учитель, 2005. – Вып. VIII : Педагогика здоровья. – 224 с.
  70. Денисов А. А. Психология воздействия знаковых систем на половую идентификацию подростков : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогическая психология” / Денисов Александр Анатольевич. – М., 2001. – 18 с.
  71. Державна національна програма „Освіта” („Україна ХХІ століття”) : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листоп. 1993 р. № 896 // Освіта. – 1993. – Груд. (№ 44/46). – С. 13 – 15. – (Спецвип.).
  72. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Основи здоров’я та фіз. культура. – 2005. – № 8. – С. 2 – 3.
  73. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України. – К. : [Б. в.], 1996. – 31 с.
  74. Дємєрков С. В. Домашні завдання з фізичної культури / С. В. Дємєрков, О. В. Отравенко, В. І. Коробко // Освіта Донбасу. – 2001. – № 3. – С. 76 – 79.
  75. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
  76. Дорошенко Н. М. Гендерна детермінація вибору студентами стратегії поведінки в конфлікті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологія” / Дорошенко Наталія Миколаївна. – К., 2003. – 19 с.
  77. Дуранов М. Е. Профессиональная педагогическая компетентность учителя и проблемы воспитания и развития личности / М. Е. Дуранов. – Магнитогорск : МГПИ, 1996. – Вып. 3. – 136 с.
  78. Дубич К. В. Особистісно орієнтоване виховання студентів в умовах соціокультурного середовища вищого навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Дубич Клавдія Василівна. – Луганськ, 2007. – 297 с.
  79. Дьюї Д. Моє педагогічне кредо / Джон Дьюї // Шлях освіти. – 1998. – № 1. – С. 50 – 55.
  80. Ениконалов С. Н. Концепции и перспективы исследования пола в клинической психологии / С. Н. Ениконалов, Н. В. Дворянчиков // Психологический журнал. – 1998. - № 6. – С. 22.
  81. Ениконалов С. Н. Концепция и перспективы исследования пола в клинической психологии / С. Н. Ениконалов, Н. В. Дворянчиков // Психол. журн. – 2001. – Т. 22. – № 3. – С. 100 – 115.
  82. Єремєєва В. Хлопчики і дівчатка: два різних світи / В. Єремєєва, Т. Хрізман. – К. : Ред. загальн.-пед. газ., 2003. – 112 с.
  83. Жданова С. Н. Исследование гендерного аспекта в освоении мира учащимися / С. Н. Жданова // Наука. – 2006. – № 4. – С. 204 – 207.
  84. Жестянников Л. В. Социально-экономическое регулирование системы физической культуры и спорта : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра экон. наук : спец. 08.00.05 „Экономика и управление народным хозяйством” / Жестянников Леонид Владиевич. – СПб., 2000. – 34 с.
  85. Жестянников Л. В. Физическая культура и спорт : современные проблемы и современные решения / Л. В. Жестянников // Теория и практика физ. культуры. – 2000. – № 3. – С. 48.
  86. Жирова Т. М. Твоя жизнь – твой выбор. Развитие ценностей здорового образа жизни школьников : психол.-пед. рек. для преподавателей и родителей / Т. М. Жирова. – Волгоград : Панорама ; М. : Глобус, 2007. – 160 с.
  87. Жукотинський К. К. Складові формування фізичної культури учнів позашкільних навчальних закладів / К. К. Жукотинський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 12. – С. 70 – 73.
  88. Журба К. О. Виховання духовності у підлітків в сучасній українській сім’ї і школі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Журба Катерина Олександрівна. – К., 2000. – 261 с.
  89. Зверева М. В. О понятии „дидактические условия” / М. В. Зверева // Новые исследования в пед. науках. – 1987. – № 1. – С. 29 – 30.
  90. Здравомыслова Е. А. Социальное конструирование гендера как методология феминистского исследования [Електронний ресурс] / Здравомыслова Елена, Темкина Анна. – Режим доступу : http://www.owl.ru/win/boks / articles/tz_gender.htm.
  91. Здравомыслова О. М. Российская семья в 90-е годы: жизненные стратегии мужчин и женщин / О. М. Здравомыслова // Гендерный калейдоскоп : курс лекций / под общ. ред. М. М. Малышевой. – М., 2002. – С. 473 – 489.
  92. Зеньковский В. (протоиерей) На пороге зрелости : беседы с юношеством о вопросах пола [Електронний ресурс] / протоиерей Василий Зеньковский. – Режим доступу : http://www.golubinski.ru/katehizis/zenkovski_pol.htm
  93. Зинченко В. П. Размышления о душе и ее воспитании / В. П. Зинченко. – М. : РАО, 2001. – 34 с.
  94. Игли А. Теория социальных ролей / А. Игли // Берн Ш. Гендерная психология. – М., 2001. – С. 104 – 106.
  95. Ильин А. В. Формирование эмоциональной сферы подростка в процессе физического воспитания в школе : учеб. пособие / А. В. Ильин. – К. : Знання, 1965. – 34 с.
  96. История педагогики и образования : от зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX века : учеб. пособие для пед. учеб. заведений / под ред. А. И. Пискунова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ТЦ „Сфера”, 2001. – 512 с.
  97. Іванченко Л. П. Формування у підлітків мотивації до систематичних занять фізичною культурою і спортом : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Іванченко Леонід Петрович. – Слов’янськ, 2007. – 243 с.
  98. Іващенко В. П. Теорія і методика фізичного виховання / В. П. Іващенко, О. П. Безкопильний. – Черкаси : Вид-во ЦНТЕІ, 2006. – Ч. 2. – 476 с.
  99. Каменская Е. Н. Гендерный поход в педагогике / Е. К. Каменская. – Ростов-н/Д. : Изд-во Ростов. ун-та, 2006. – 176 с.
  100. Камінська О. В. Гендерні особливості формування самоставлення в юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 „Соціальна психологія; психологія соціальної роботи” / Камінська Ольга Володимирівна. – К., 2008. – 22 с.
  101. Канабихина Е. И. Словарь гендерных терминов / Е. И. Кабанихина. – М. : Информация ХХІ век, 2002. – 256 с.
  102. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю : навч.-метод. посіб. / А. Й. Капська. – К. : УДЦССМ, 2001. – 297 с.
  103. Кікінежді О. М. Особливості гендерної соціалізації депривованого юнацтва : навч. посіб. / О. М. Кінінежді, О. Б. Крізь. – Т. : Навч. книга-Богдан, 2004. – 176 с.
  104. Кле М. Психология подростка : психосексуальное развитие : пер. с фр. / Мишель Кле. – М. : Педагогика, 1991. – 171, [1] с. : ил.
  105. Клепцова Е. Ю. Терпимое отношение к ребенку: психологическое содержание, диагностика, коррекция : учеб. пособие / Е. Ю. Клепцова. – М. : Академ. проект, 2005. – 192 с.
  106. Клецина И. С. Гендерный подход и равноправие в межличностных отношениях / И. С. Клецина // Российские женщины и европейская культура : материалы V конф., посвящённой теории и истории женского движения / сост. и отв. ред. Г. А. Тишкин. – СПб., 2001. –
  С. 249 – 255.
  107. Книга вчителя фізичної культури : довід.-метод. вид. / упоряд. : С. І. Операйло, А. І. Ільченко, В. М. Єрмолова та ін. – Х. : ТОРСІНГ Плюс, 2005. – 464 с.
  108. Кобилянська Л. С. Проблема ґендерної рівності: міжнародний досвід, українські перспективи / Кобилянська Л. С. // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К., 2004. – Вип. 36. – С. 67–69.
  109. Ковальчук Л. О. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ковальчук Любов Олександрівна. – Т., 2008. – 265 с.
  110. Коган В. Е. Воспитателю о сексологии / В. Е. Коган. – М. : Педагогика, 1991. – 255 с.
  111. Кон И. С. Психология половых различий / И. С. Кон // Вопр. психологии. – 1981. – № 2. – С. 47 – 57.
  112. Кон И. С. Психология старшеклассника / И. С. Кон. – М. : Педагогика, 1980. – 219 с.
  113. Кон И. С. Сексуальная культура ХХІ века / И. С. Кон // Педагогика. – 2003. – № 4. – С. 3 – 15.
  114. Конбановский В. И. О половом воспитании подрастающего поколения / В. И. Конбановский // Сов. педагогика. – 1964. – № 3. –
  С. 27 – 32.
  115. Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи // Документи про школу / упоряд. Н. Мурашина. – К., 2004. – С. 4 – 27.
  116. Концепція національного виховання // Освіта. – 1994. – 26 жовт. – С. 5 – 12.
  117. Концепція фізичного виховання в системі освіти України // Фіз. виховання в шк. – 1998. – № 2. – С. 2 – 7.
  118. Корда Г. С. Теорія та методика формування соціальної активності школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Корда Григорій Сергійович. – К., 1992. – 51 с.
  119. Корнєв М. Н. Соціальна психологія / М. Н. Корнєв, А. Б. Коваленко. – К. : ККФ, 1995. – 304 с.
  120. Корсак К. В. Гендерна тема в освітній сфері / К. В. Корсак // Управління шк. – 2004. – 4 берез. – С. 8 – 10.
  121. Костикова И. В. Основы гендерной педагогики / И. В. Костикова // Женщина в рос. обществе. – 2000. – № 3. – С. 67 – 74.
  122. Костюк Г. С. Принцип развития в психологии / Г. С. Костюк // Методологические и теоретические проблемы психологии / под ред. Е. В. Шороховой. – М., 1969. – С. 118 – 152.
  123. Кошелева Н. Г. Гуманізація вищої освіти як база особистісно-орієнтованої підготовки фахівців економічного профілю / Н. Г. Кошелева // Нові технології. – 2006. – № 2. – С. 37 – 41.
  124. Кравець В. П. Гендерна педагогіка : навч. посіб. / В. П. Кравець. – Т. : Джура, 2003. – 416 с.
  125. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб. : Питер, 2000. – 992 с.
  126. Красовицький М. Ю. Проблеми полікультурної освіти і виховання в загальноосвітній школі / М. Ю. Красовицький // Полікультурна освіта в Україні : зб. ст. – К., 1999. – С. 16 – 19.
  127. Краткая философская энциклопедия / ред.-сост.: Е. Ф. Губский и др. – М. : Издат. группа „Прогресс”, 1994. – 575 с.
  128. Круцевич Т. Ю. Критерии эффективности системы физического воспитания молодежи / Т. Ю. Круцевич // Физ. воспитание студентов творч. спец. – 2000. – № 1. – С. 35 – 39.
  129. Круцевич Т. Ю. Управління фізичним станом підлітків у системі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Круцевич Тетяна Юріївна. – К., 2000. – 43 с.
  130. Кузьмин В. П. Системный подход в педагогическом исследовании / В. П. Кузьмин // Методология педагогических исследований. – М., 1980. – С. 82 – 117.
  131. Кузнецов Т. С. Формирование культуры взаимоотношений старшеклассников и старшеклассниц (гендерный аспект) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Общая педагогика, история педагогики и образования” / Кузнецов Тимофей Сергеевич. – Волгоград, 2006. – 26 с.
  132. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручник / А. І. Кузьмінський, В. І. Омеляненко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2004. – 446 с.
  133. Куликова Л. Н. Проблемы саморазвития личности / Л. Н. Куликова. – Хабаровск : ХГРУ, 1997. – 315 с.
  134. Лаврентьева Л. И. Школа и нравственное воспитание личности / Л. И. Лаврентьева, Н. И. Куликова, Э. Г. Ерина // Завуч нач. шк. – 2004. – № 4. – C. 69 – 142.
  135. Лавриченко Н. Соціалізація і моральне становлення особистості як комплексна педагогічна проблема / Наталія Лавриченко // Шлях освіти. – 2004. – № 1. – С. 11 – 16.
  136. Латынина Д. И. История педагогики: история образования и педагогической мысли / Д. И. Латынина. – М. : Гардарики, 2003. – 603 с.
  137. Леонтьев А. А. История образования в России от Древней Руси до конца ХХ века [Електронний ресурс] / А. А.Леонтьев. – Режим доступу : http://rus.1september.ru/article.php?ID=200103304.
  138. Леонтьев А. К. Деятельность. Сознание. Личность / А. К. Леонтьев. – М. : Педагогика, 1971. – 328 с.
  139. Лихачев Б. Т. Простые истины воспитания / Б. Т. Лихачев. – М. : Педагогика, 1983. – 192 с.
  140. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов ; отв. ред. Ю. М. Забродин, Е. В. Шорохова. – М. : Наука, 1984. – 444 с.
  141. Лорбер Д. Пол как социальная категория / Д. Лорбер // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. – М., 1994. – № 6. – С. 146 – 148.
  142. Лукьяненко В. П.Физическая культура: основы знаний : учеб. пособие по физ. культуре для учащихся ст. кл. общеобразоват. шк. / В. П. Лукьяненко. – М. : Сов. спорт, 2003. – 224 с.
  143. Лунин И. И. Культурно-исторические аспекты психологии пола / И. И. Лунин // Психика и пол детей и подростков в норме и патологии : сб. тр. / под ред. Д. Н. Исаева. – Л., 1986. – С. 21 – 26.
  144. Луценко О. А. Гендерна культура – процес формування цінностей і нового типу свідомості / О. А. Луценко // Гендерні стратегії сталого розвитку України / за наук. ред. Л. С. Лобанової. – К., 2004. – С. 113 – 124.
  145. Луценко О. А. Навчальна програма „Гендерна педагогіка” / О. А. Луценко // Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку. – К., 2009. – С. 45 – 105.
  146. Майерс Д. Социальная психология : интенсив. курс / Д. Майерс. – 3-е междунар. изд. – СПб. : Прайм-Еврознак : Нева ; М. : ОЛМа-ПРЕСС, 2000. – 510 с.
  147. Макаренко А. С. Методика организации воспитательного процесса / А. С. Макаренко // Макаренко А. С. Собр. соч. : в 8 т. – М. – Т. 1. – 1983. – С. 267 – 330.
  148. Макаренко А. С. Педагогические сочинения : в 8 т. / А. С. Макаренко ; ред. М. И. Кондаков (гл. ред.). – М. : Педагогика. – Т. 4. – 1984. – 399 с.
  149. Малахова О. В. Педагогічні умови соціалізації молодших школярів у стосунках з однолітками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / Малахова Оксана Валеріївна. – Луганськ, 2007. – 19 с.
  150. Малес Л. В. Основи гендерного аналізу в дисциплінах соціогуманітарного циклу : метод. рек. / Л. В. Малес. – К. : Златограф, 2004. – 26 с.
  151. Маркова А. К. Педагогическая акмеология / А. К. Маркова // Акмеология : учебник / под общ. ред. А. А. Деркача. – М., 2004. –
  С. 442 – 452.
  152. Масагутов Р. М. Гендерные различия в проявлениях аутоагрессии у подростков / Р. М. Масагутов // Вопр. психологии. – 2003. – № 3. –
  С. 35 – 42.
  153. Матюшкова С. Д. Понятие „гендер” в социально-педагогической деятельности / С. Д.Матюшкова // Соц.-пед. работа. – 2005. – № 1. –
  С. 22 – 23.
  154. Махиня Н. В. Особенности гендерного воспитания в Германии [Електронный ресурс] / Н. В. Махиня. – Режим доступу : http://intellect-invest.org.ua/rus/pedagog_editions_emagazine_pedagogical_science_arhiv
  155. Махмутов М. И. Современный урок / М. И. Махмутов. – 2-е изд. – М. : Педагогика, 1985. – 184 с.
  156. Мельник Л. П. Соціально-педагогічні умови інтегральної виховної діяльності зі школярами у різних колективах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / Мельник Людмила Павлівна. – Луганськ, 2004. – 20 с.
  157. Мид М. Культура и мир детства / М. Мид. – М. : Педагогика, 1988. – 305 с.
  158. Мишель А. Долой стереотипы! Преодолеть сексизм в книгах для детей и школьных учебниках / А. Мишель. – Париж : ЮНЕСКО, 1986. – 122 с.
  159. Москаленко В. Особливості статево-рольової соціалізації в умовах трансформації суспільства / Валентина Москаленко, Валерія Романова // Соц. психологія. – 2003. – № 1. – С. 107–115.
  160. Мудрик А. В. О половом (гендерном) подходе в социальном воспитании / А. В. Мудрик // Воспитательная работа в шк. – 2003. – № 5. – С. 15 – 20.
  161. Мудрик А. В. Общение в процессе воспитания : учеб. для студентов вузов / А. В. Мудрик. – М. : Пед. о-во России, 2001. – 319, [1] с.
  162. Мудрик А. В. Общение как фактор воспитания школьников / А. В. Мудрик. – М. : Педагогика, 1984. – 112 с.
  163. Мудрик В. Социальная педагогика : учеб. для студентов пед. вузов / В. Мудрик ; под ред. В. А. Сластина. – М. : Изд. центр „Академия”, 1999. – 184 с.
  164. Мукомел С. А. Формування духовних цінностей старшокласників в умовах соціально-виховуючого середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / Мукомел Світлана Анатоліївна. – Луганськ, 2005. – 20 с.
  165. Мясищев В. Н. Социальная психология и психология отношений / В. Н. Мясищев // Проблемы общественной психологии. – М., 1965. – С. 273 – 286.
  166. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізична культура. 5 – 9 класи / затверджено МОН України (лист МОН України від 01.07.09. № 1/ 11-4630) // Фіз. виховання в шк. – 2009. – № 4. – С. 10 – 14.
  167. Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок через систему шкільної освіти: оцінка ситуації / О. М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Л. С. Ващенко, О. Т. Сакович та ін. – К. : Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004. – 108 с.
  168. Найн А. Я. О методическом аппарате диссертационных исследований / А. Я. Найн // Педагогика. – 1995. – № 5. – С. 44 – 49.
  169. Наследова Г. А. К вопросу о психологическом обосновании целесообразности раздельного обучения / Г. А. Наследова, Е. М. Тихомирова // Женский вопрос в контексте национальной культуры : психол. подход. – СПб., 1999. – Вып. 4. – С. 27 – 35.
  170. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / авт. кол. В. Литвин (кер.), В. Андрущенко, А. Гуржій та ін. ; за заг. ред. В. Литвина. – К. : Навч. кн., 2004. – Кн. 1 : Пріоритет інтелекту. – 2004. – 638 с.
  171. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті : затверджено Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347/2002 // Дошк. виховання. – 2002. – № 7. – С. 4–9.
  172. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні / І. Бех, Т. Алєксєєнко, Г. Пол та ін. // Освіта України. – 2004. – № 94. – С. 8 – 10.
  173. Національна програма „Діти України” // Дошк. виховання. – 1996. – № 6. – С. 4.
  174. Нестеренко В. Г. Вступ до філософії : онтологія моделі : навч. посіб. для вузів / В. Г. Нестеренко. – К. : Абрис, 1995. – 335 с.
  175. Николаев Ю. М. Теоретико-методологические основы физической культуры в преддверии ХХІ века : монография / Ю. М. Николаев. – СПб. : ГАФК им. П. Ф. Лесгафта, 1998. – 217 с.
  176. Николаев Ю. М. Физическая культура и основные сферы жизнедеятельности человека и общества в контексте социокультурного анализа / Ю. М. Николаев // Теория и практика физ. культуры. – 2003. – № 8. – С. 2–9.
  177. Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. для учителів фіз. культури. – Л. : Укр. технології, 2003. – 148 с.
  178. Обозов Н. И. Межличностные отношения / Н. И. Обозов. – Л. : ЛГУ, 1979. – 124 с.
  179. Образование в социокультурном воспроизводстве : механизмы и конфликты / отв. ред. В. Н. Шубкин. – М. : ИС РАН, 1994. – 238 с.
  180. Ожегов С. И. Словарь русского языка : 70000 слов / С. И. Ожегов ; под. ред. Н. Ю. Шведовой ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – 23-е изд., испр. – М. : Рус. яз., 1991. – 915, [1] с.
  181. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Нікітенко, О. М. Любарська та ін. ; за ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.
  182. Осипов А. И. Русское духовное образование / А. И. Осипов // Журн. Моск. Патриархии. – 1998. – № 3. – С. 32–45.
  183. Осмоловская И. М. Дифференциация обучения: за и против / И. М. Осмоловская // Шк. технологии. – 2001. – № 6. – С. 16 – 18.
  184. Основы теории и методики физической культуры : учеб. для техн. физ. культ. / под ред. А. А. Гужаловского. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – 352 с.
  185. Отвечалина О. Б. Особенности гендерных представлений воспитательниц дошкольных образовательных учреждений : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Отвечалина Ольга Борисовна. – М., 2005. – 196 с.
  186. Отравенко О. В. Формування духовного здоров’я учнів основної школи у процесі фізичного виховання : метод. рек. / О. В. Отравенко. – Луганськ : СПД Рушников В. С., 2008. – 128 с.
  187. Отравенко О. В. Формування духовного здоров’я учнів основної школи у процесі фізичного виховання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Отравенко Олена Вікторівна. – Луганськ, 2009. – 236 с.
  188. Отравенко О. В. Формування духовного здоров’я підлітків у процесі фізичного виховання / О. В. Отравенко // Вісн. Чернігів. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Сер. „Пед. науки, фіз. виховання та спорт”. – 2007. – Вип. 44. – С. 250–252.
  189. Охитина Л. Т. Психологические основы урока / Л. Т. Охитина. – М. : Просвещение, 1977. – 96 с.
  190. Панцырная Е. В. Реальное ролевое поведение как фактор готовности к школьному обучению : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13 / Панцырная Елена Владимировна. – М., 2000. – 153 с.
  191. Педагогічний словник / М. Д. Ярмаченко (відп. ред.), Н. Б. Копиленко (підгот.). – К. : Пед. думка, 2001. – 516 с.
  192. Перспективы гендерного образования в России: взгляд педагога / И. Костикова, А. Митрофанова, Н. Пулина, Ю. Градскова // Высш. образование в России. – 2001. – № 2. – С. 68 – 75.
  193. Песталоцци И. Г. Избранные педагогические произведения : в 3 т. : пер. с нем. / И. Г. Песталоцци ; под ред. М. Ф. Шабаевой. – М. : Изд. АПН РСФСР, 1961. – Т. 1. – 1961. – 720 с.
  194. Петренко О. Б. Становлення гендерного підходу до освіти
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины