ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНОГО СТИЛЮ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ : ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ индивидуально-личностного СТИЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ • Название:
 • ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНОГО СТИЛЮ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
 • Альтернативное название:
 • ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ индивидуально-личностного СТИЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
 • Кол-во страниц:
 • 269
 • ВУЗ:
 • КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
  ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


  На правах рукопису

  ДОРОХІНА ІРИНА ВАСИЛІВНА

  УДК 378.147

  ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
  ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНОГО СТИЛЮ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
  ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


  13.00.09 – теорія навчання

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник:
  Буряк Володимир Костянтинович,
  доктор педагогічних наук, професор


  Кривий Ріг – 2011
  ЗМІСТ

  СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4

  ВСТУП 5

  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНОГО СТИЛЮ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 17
  1.1. Експлікація поняття «стиль пізнавальної діяльності» та його специфічних різновидів 17
  1.2. Дидактичні ідеї вітчизняних і зарубіжних педагогів про формування стилю пізнавальної діяльності індивіда 38
  1.3. Структура індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності та її варіації, детерміновані профілем професійної підготовки студента 47
  Висновки до розділу 1 66

  РОЗДІЛ 2 ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНОГО СТИЛЮ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 68
  2.1. Дидактичні умови формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів ВПНЗ 68
  2.2. Дидактичне моделювання процесу формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів ВПНЗ 84
  2.2.1. Характеристика типів і принципів дидактичного моделювання 84
  2.2.2. Варіативно-дидактична модель формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів ВПНЗ 90
  2.3. Дидактичні аспекти процесу вивчення студентами ВПНЗ іноземної мови 102
  Висновки до розділу 2 119

  РОЗДІЛ 3 ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНОГО СТИЛЮ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 121
  3.1. Ознаки, критерії, показники та рівні сформованості індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів ВПНЗ 121
  3.2. Вивчення потреби й стану сформованості індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів ВПНЗ 129
  3.3. Апробація дидактичної моделі формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів ВПНЗ та аналіз результативності дослідницької роботи 150
  Висновки до розділу 3 167

  ВИСНОВКИ 169

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 172

  ДОДАТКИ 216

  СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
  ВПНЗ – вищий педагогічний навчальний заклад;
  ІДМ – індивідуальний дидактичний маршрут;
  ІМЗ – інформаційно-мультимедійне забезпечення;
  ІОСПД – індивідуально-особистісний стиль пізнавальної діяльності;
  ІСПД - індивідуальна стратегія пізнавальної діяльності;
  КДС – когнітивно-діяльнісний сегмент;
  КЕС – когнітивно-емпіричний сегмент;
  КЗС – когнітивно-змістовий сегмент;
  ПД – пізнавальна діяльність;
  ПКС – пізнавально-креативний сегмент;
  ПОС – пізнавально-особистісний сегмент;
  ПОЧ – професійно орієнтоване читання;
  ППС – пізнавально-прогностичний сегмент;
  СПС – сегмент пізнавальної спрямованості;
  ТМВ – текст множинного вибору.
  ВСТУП

  В українському суспільстві проблема якості освіти, надання якісних освітніх послуг проголошена пріоритетною детермінантою збереження суверенності держави, затвердження реальної політичної, соціально-економічної незалежності. Водночас моніторингові дослідження якості освіти, здійснені на національному, регіональному, муніципальному рівнях і на рівні окремих навчальних закладів свідчать про певні тенденції зниження якості освіти та якості надання освітніх послуг. Провідними вітчизняними науковцями (Т. Алексєєнко [5], О. Локшина [244], О. Мороз [283], Н. Ничкало [296]) визначено й основні причини виникнення негативних тенденцій – хронічне недофінансування освітньої галузі, відсутність адекватного реформам механізму фінансування й перерозподілу коштів, брак висококваліфікованих педагогічних кадрів. Вплинути на перші два чинники пересічний освітянин практично не в змозі, натомість у середовищі вищого педагогічного навчального закладу (ВПНЗ) є цілком реальним забезпечити відповідний професійно-педагогічний рівень випускника за наявних ресурсів, активуючи при цьому науково-педагогічний потенціал викладачів і студентства. Пошуки резервів для такої активації, на нашу думку, варто здійснювати на тлі модифікацій основного виду діяльності молоді студентського віку – діяльності пізнавальної.
  Цей напрям наукових досліджень, хоч і вважається добре знаним, а проблематика – висвітленою достатньою мірою завдяки фундаментальним дослідженням Є. Голанта [82], Ю. Кулюткіна [215], П. Підкасистого [318], М. Скаткіна [360], І. Шайдур [405], Т. Шамової [407], Г. Щукіної [416] та інших учених, проте в сучасних умовах інтеграції української освітньої системи в загальноєвропейський освітній простір він набуває зовсім іншого забарвлення. Адже у базових євроінтеграційних нормативних документах (Болонська декларація, Будапештсько-Віденська Декларація про створення Європейського простору вищої освіти [49] та ін.) як першочергове висувається завдання надання якісної вищої освіти для всіх [49, с. 2], «забезпечення тих, хто навчається, можливостями для отримання знань, умінь і компетенцій для побудови їхньої кар’єри та життя як громадян демократичних країн, а також для їх особистісного розвитку» [49, с. 2]. Це гасло цілком можливо зреалізувати у вітчизняних умовах на ґрунті здобутків діяльнісного (П. Анохін [14], Б. Гершунський [75], О. Глузман [80], О. Леонтьєв [234], Б. Ломов [243], С. Максименко [252], І. Малафіїк [253], Ю. Машбиць [263], С. Рубінштейн [340] та інші) та особистісного (І. Бех [34], Є. Бондаревська [43], М. Боришевський [45], С. Гончаренко [85], В. Гриньова [90], І. Зязюн [159], В. Кремень [208], О. Мороз [281], О. Пєхота [317], В. Радул [332], В. Рибалка [334], В. Сластьонін [363], С. Смірнов [366], О. Цокур [399] та інші) підходів. Синтез вітчизняного й зарубіжного науково-педагогічного досвіду спрямовує дослідницькі зусилля на пошук нових характеристик, які дозволяють зіставляти загальні цільові настанови з потребою максимальної індивідуалізації навчально-виховного процесу сучасних вищих навчальних закладів та відбивають індивідуальний темп, інтенсивність просування студента на шляху набуття фахової досконалості. Однією з таких індивідуалізованих характеристик, практично не задіяних у вітчизняному педагогічному середовищі, є стиль пізнавальної діяльності студента.
  Витоками означеного напряму наукового дослідження слугують наукові роботи, присвячені вивченню проблеми формування пізнавальної діяльності та пізнавальної самостійності студентів навчальних закладів різних рівнів акредитації (Л. Вяткін [67], Н. Євтушенко [130], Г. Заскалєта [145], М. Кустовський [219], Л. Лазарєва [223], В. Логвіненко [239], Ю. Мілов [272], Т. Сердюк [348], М. Солдатенко [367], О. Тарабаєва [375], Л. Тархова [376], Т. Шалавіна [406] та інші), організації та активізації пізнавальної діяльності (А. Кірсанов [180], Ю. Кулюткін [215], В. Лозова [240], Є. Макарова [251], Р. Нізамов [294], Г. Троцко [381], Л. Черчата [404] та інші), дотичних проблем вивчення ролі науково-дослідної роботи у підготовці спеціаліста (В. Кисільова [181], М. Конопля [195], Л. Коростильова [202], С. Сисоєва [356] та інші), впливу самостійної роботи тих, хто навчається, на процес пізнання (В. Антропов [16], Н. Бойко [39], В. Буряк [52], В. Володько [65], М. Гарунов [74], В. Граф [89], І. Ільясов [167], М. Литвинова [238], В. Луценко [245], В. Ляудіс [247], С. Майборода [250], О. Малихін [254], І. Наумченко [288], А. Петьков [316], Л. Ростовецька [338] та інші), здобуття студентами професійних компетенцій на тлі впровадження європейських освітніх стандартів (О. Абдуліна [1], В. Байденко [25], В. Бондар [42], М. Вачевський [54], А. Кузьмінський [213], В. Мадзігон [249]) та здійснення порівняльного аналізу особливостей пізнавальної діяльності студентів в Україні та за її межами (О. Андрюшина [11], А. Глузман [80], В. Зінченко [155], Т. Кошманова [205], С. Омельчук [311], Л. Пуховська [331], А. Сбруєва [346]).
  Розмаїтий спектр наукових досліджень скеровує дослідницьку думку в русло пошуку загальнотеоретичних та методологічних передумов максимальної індивідуалізації професійної підготовки майбутніх педагогів у середовищі кредитно-модульної системи навчання та вироблення в них індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності, адже сучасна освітня мета вищих закладів освіти, як зазначає Ю. Зіньковський, – «випускник з гармонійно розвинутими соціально-суспільними, духовно-інтелектуальними якостями й глибокою професійною підготовкою. Остання не є кінцевою, сталою, вона має змінюватися протягом життя фахівця у зв’язку зі зміною особистих запитів і неминучим прогресом технологій» [154, с. 17], і стиль пізнавальної діяльності за цих змін є вирішальним. Різноманітні стильові характеристики пізнавальної та навчально-пізнавальної діяльності студентів висвітлено в наукових дослідженнях О. Андрос [10], І. Бобришевої [35], І. Золотухіної [156], Н. Калугіної [174], Т. Любімової [246], О. Напрасної [287], Г. Неустроєва [293], Д. Сочівко.
  Задля розв’язання проблеми формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів варто послуговуватись психологічними дослідженнями, що висвітлюють психологічні особливості молодої людини у процесі пізнання та психологічні закономірності здобуття професійної освіти, – працями Б. Ананьєва [7], О. Анісімової [13], Л. Анциферової [17], Дж. Брунера [47], М. Дяченко [123], А. Здравомислова [150], Е. Зеєра [151], Є. Ільїної [163], А. Маслоу [260], В. Пономаренко [324], науковими розробками, у яких вивчаються психолого-педагогічні закономірності індивідуалізації навчального процесу вищої школи (Н. Кузьміна [212], О. Напрасна [287], В. Русанов [342], М. Холодна [397], В. Чайка [401]), стилі навчальної та навчально-професійної діяльності та стильові характеристики діяльності вчителя (Ю. Горькова [86], Л. Євланова [128], Н. Загуменних [140], І. Золотухіна [156], А. Маркова [257], Г. Неустроєв [292], Д. Ніколенко [295], В. Сластьонін [364], М. Рожков [337], О. Чепкова [403], Л. Фрідман [394]).
  В останні десятиліття в науковому просторі для розв’язання проблем, пов’язаних із підвищенням якості професійної підготовки, використовується як надзвичайно дієвий метод моделювання. Теоретичні основи створення освітніх моделей і системної динаміки моделювання вивчають Н. Бордовська [44], А. Вербицький [58], Дж. Гласс [77], Б. Глинський [79], В. Глушков [81], Дж. Джонс [106], В. Зінченко [155], Є. Троїцький [380], В. Штофф [411] та інші. Водночас, небезпідставне й таке твердження: рівень теоретичних узагальнень, представлений у науково-педагогічних дослідженнях, автори яких обрали моделювання інструментом розв’язання наукових проблем, перебуває в стані дисонансу з практичною реалізацією та практичною доцільністю використання вказаного методу. Тож органічне поєднання новітнього інструментарію та проблеми формування стилю пізнавальної діяльності студентів нам видається цілком доречним.
  Поряд зі сказаним вище, власний багаторічний досвід викладання у вищих педагогічних навчальних закладах дозволяє виокремити протиріччя, спонукальні для остаточного формулювання теми дисертаційного дослідження:
  - між наявною знаннєвоорієнтованою сутністю навчального процесу вищої педагогічної школи та розумінням того, що процес навчання у ВПНЗ не зводиться лише до засвоєння основ майбутньої діяльності, а передбачає суб’єктний розвиток самого спеціаліста, його індивідуальних когнітивних програм, особистісних сенсів;
  - між декларованим наданням студенту свободи вибору та фактичною недосконалістю дидактичних, методичних можливостей для навчально-пізнавальної самореалізації студента в реальному середовищі ВПНЗ;
  - між очевидним високим рівнем науково-теоретичних узагальнень проблеми формування певного стилю пізнавальної діяльності суб’єктів навчального процесу та епізодичними спробами реалізації цих узагальнень у практичній роботі ВПНЗ;
  - між попитом в українському освітньому середовищі на вчителів-професіоналів, здатних постійно оновлювати зміст, методи й прийоми педагогічної діяльності, використовувати новітні наукові досягнення, передовий педагогічний досвід, виявляти динамізм і мобільність та використанням традиційних підходів до фахової підготовки майбутнього вчителя, які продукують консерватизм, стереотипність та ригідність мислення студентів, збереженням орієнтирів на масовість, поточність професійної підготовки.
  Викладене вище дозволило сформулювати тему дисертаційного дослідження: «Дидактичні засади формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів».
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи Криворізького державного педагогічного університету в частині наукової теми «Теорія та практика самостійної роботи учнів і студентів», державний реєстраційний номер 0100005594. Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради КДПУ (протокол № 5 від 14.12.2006 р.) й узгоджено в бюро Ради з координації наукових досліджень в Україні в галузі педагогіки і психології АПН України (протокол № 9 від 27.11.2007 р.).
  Мета: теоретично обґрунтувати та дослідницьким шляхом перевірити ефективність варіативно-дидактичної моделі формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
  Задачі дисертаційної роботи:
  1. Розглянути теоретичні питання формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів, а саме: на ґрунті вивчення філософської, психолого-педагогічної, соціологічної, методичної літератури уточнити поняття «стиль пізнавальної діяльності», описати його основні різновиди; дослідити існування потреби формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності в освітньому середовищі ВПНЗ.
  2. Висвітлити сутність дидактичних ідей вітчизняних і зарубіжних педагогів про основні підходи до розв’язання проблеми формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності тих, хто навчається.
  3. На тлі дослідження дидактичних аспектів вивчення студентами іноземної мови у ВПНЗ виокремити й описати дидактичні умови формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
  4. Розробити варіативно-дидактичну модель формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів ВПНЗ та дослідницьким шляхом перевірити її ефективність.
  5. На ґрунті зіставлення теоретичних розробок з результатами дослідницької діяльності зробити висновки й узагальнення щодо ефективності застосування дидактичної моделі в умовах ВПНЗ.
  Об’єкт дисертаційної роботи: процес пізнавальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
  Предмет: варіативно-дидактична модель та відповідні їй дидактичні умови формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
  Гіпотеза: формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів буде результативним за наявності науково-теоретичного обґрунтування й упровадження варіативно-дидактичної моделі, що діє в інтегративному дидактичному просторі ВПНЗ, який продукує дидактичну мобільність суб’єктів навчального процесу, диференціацію пізнавальної діяльності, її максимальну індивідуалізацію, персоналізацію та суб’єктність.
  Методологічною та теоретичною основою дисертаційного дослідження є загальні положення філософії про закономірність розвитку наукового знання, його єдність (Р. Барт [30], Х.-Г. Гадамер [69], М. Гайдеггер, С. Гессен [76], Е. Гуссерль [94], В. Дільтей, Е. Дюркгейм, П. Наторп, К. Поппер [325], П. Рикер [335], А. Шюц); положення загальнонаукової методології вивчення педагогічних феноменів, явищ і процесів та їх моделювання (А. Алексюк [6], С. Гончаренко [85], І. Зязюн [157], Ю. Зіньковський [154], Ю. Конаржевський, В. Краєвський [206], В. Кремень [208], Н. Кузьміна [212], Ю. Кулюткін [215], В. Лозова [240], Б. Ломов [243], В. Мадзігон 249[], А. Реан [44], В. Сєріков [352], В. Штофф [411], П. Юцявічене [419]); самореалізації особистості у пізнавальній діяльності (Н. Бордовська [44], Дж. Брунер [47], І. Лернер [235], С. Максименко [252], І. Наумченко [288], В. Онищук, А. Петровський, П. Підкасистий [318], М. Солдатенко [367], Т. Шамова [407], Г. Щукіна [415]), ідеї побудови навчального процесу вищої школи на принципах персоналізації та самостійності суб’єктів (С. Архангельський [21], В. Буряк [51], М. Вачевський [54], А. Вербицький [58], С. Вітвицька [60], В. Володько [65], О. Глузман [80], І. Кобиляцький [185], В. Козаков [190], Н. Кузьміна [212], М. Левіна [229], О. Малихін [ 255], А. Маслоу [260], Н. Ничкало [296], К. Роджерс [336], В. Сєріков [3520], В. Сластьонін [364], Я. Устінова [385], В. Шахов [409], Є. Ширшов [414], О. Шуманова , М. Фіцула [391], О. Хомич), вільного вибору індивідуально-особистісних навчальних стратегій (Є. Бондаревська [43], Н. Мажар, К. Платонов [322], А. Сабуров, А. Хуторськой [398], Л. Фрідман [393], О. Цокур [399], В. Чайка [400], В. Юдін [418], І. Якіманська [422]).
  Вихідними методологічними положеннями дисертаційного дослідження є положення про взаємозалежність і взаємозумовленість основних педагогічних феноменів, явищ і процесів, про особливості буття педагогічних, соціально-гуманітарних наук, диспозицію педагогічного знання в загальній структурі соціально-гуманітарної інформації, сучасні уявлення про педагогічну реальність, положення теорії пізнання про особливості організації та здійснення навчального процесу у вищій педагогічній школі.
  Фундаментальні положення дисертаційного дослідження ґрунтуються на засадничих основах провідних нормативних документів щодо розвитку й функціонування вітчизняної та європейської освіти: Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державній національній програмі «Освіта: Україна ХХІ століття», Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Декларації Болонського Стратегічного Форуму (2009 р.), Будапештсько-Віденській Декларації про створення Європейського простору вищої освіти (2010 р.) та інших.
  Добір методів дисертаційного дослідження зумовлений його метою та потребою розв’язання висунутих завдань. У ході дослідження ми використали такі групи методів:
  - власне теоретичні (аналіз філософської, соціологічної, психолого-педагогічної, методичної літератури з метою здійснення упорядкування й систематизації понятійного апарату, синтез педагогічних наукових знань і фактів для продукування стрижневих визначень дисертаційного дослідження;
  - методи моделювання (абстрагування й узагальнення науково-педагогічної інформації, моделювання структури, змісту навчальної діяльності, форм, методів формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів ВПНЗ);
  - емпірико-експериментальні (опитування, анкетування, використання діагностичних методик, поточне та підсумкове експрес-тестування з метою визначення й опису основних ознак індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів на констатувальному та підсумковому етапах дослідження, експертна оцінка методичних матеріалів для визначення оптимальних індивідуально-дидактичних маршрутів у межах запропонованої варіативно-дидактичної моделі);
  - сучасні методи математичної статистики (критерій Пірсона, критерій Колмогорова-Смирнова, критерій Фішера, коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона для експериментальної перевірки висунутої гіпотези дослідження).
  Експериментальною базою дослідження є Криворізький національний університет та Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
  Наукова новизна одержаних унаслідок здійснення дисертаційного дослідження результатів полягає в тому, що:
  - уперше: теоретично обґрунтовано структуру індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студента ВПНЗ у її змістовому наповненні та визначено її варіації, детерміновані профілем професійної підготовки студента (гуманітарний і технолого-педагогічний); виявлено дидактичні умови формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів ВПНЗ (провідна та супідрядні дидактичні умови-кластери); розроблено й апробовано варіативно-дидактичну модель формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів ВПНЗ;
  - набули конкретизації й уточнення поняття «стиль пізнавальної діяльності», «індивідуально-особистісний стиль пізнавальної діяльності студента»; особливості здійснення варіативного підходу до моделювання педагогічної дійсності вищого педагогічного навчального закладу;
  - подальшого розвитку набули засадничі принципи дидактичного моделювання, обґрунтовано доцільність створення сучасних дидактичних моделей на принципах альтернативності, гнучкості й варіативності, дослідницької орієнтації змісту навчання, палімпсесту;
  - активовано в науково-педагогічному середовищі феномени індивідуальної стратегії пізнавальної діяльності студента, індивідуального дидактичного маршруту, обов’язкового й додаткового портфоліо як провідних методів формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності сучасного студента;
  - розроблено й описано критерії, показники, рівні сформованості семи сегментів індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів ВПНЗ.
  Наукове значення дисертаційної роботи полягає в тому, що дістали подальшого розвитку теоретичні положення про пізнавальну діяльність як визначально-провідну у формуванні індивідуально-особистісних характеристик суб’єктів навчального процесу вищої школи, про засади дидактичного моделювання в середовищі вищого педагогічного навчального закладу, визначено принципи, шляхи, форми й методи реалізації варіативно-дидактичної моделі формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів, уточнено ознаки й показники.
  Практичне значення дисертаційної роботи визначається розробкою й упровадженням у навчальний процес вищої педагогічної школи варіативно-дидактичної моделі формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів, що реалізовувалася у процесі вивчення іноземної мови й забезпечила міцність, ґрунтовність отриманих знань; забезпеченням можливості використання в навчальному процесі методичного комплексу для реалізації індивідуального добору текстового матеріалу, різнорівневих практичних завдань, індивідуалізованого мультимедійного забезпечення.
  Основні теоретичні засади й висновки дисертаційного дослідження, а також експериментальний матеріал слугуватимуть для подальшого вивчення науковцями проблеми формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності суб’єктів навчального процесу. Орієнтація на теоретичні та практичні результати дисертаційного дослідження забезпечить повноту й цілісність професійно-особистісного розвитку студентів, дозволить викладачам іноземних мов розробляти й використовувати в навчальній роботі зі студентами адаптативні дидактичні моделі з урахуванням індивідуальних освітніх траєкторій студентів.
  Результати дослідження впроваджено у практику роботи Криворізького державного педагогічного університету (довідка № 27-724 від 24.02.2011 р.), Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (довідка № 103-н від 28.02.2012 р.), Слов’янського державного педагогічного університету (довідка № 91-01-158 від 01.03.2012 р.), Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 268 від 22.03.2012 р.).
  Вірогідність та обґрунтованість основних висновків дисертаційного дослідження забезпечується теоретико-методологічною обґрунтованістю його вихідних положень, застосуванням комплексу методів, адекватних меті й завданням, об’єкту та предмету, репрезентативністю експериментальної вибірки, результатами експериментальної перевірки висунутої гіпотези дослідження, можливістю відтворення перебігу експериментальних процесів, використанням комплексу сучасних діагностичних методів і методів математичної статистики на всіх етапах дослідницької роботи, упровадженням результатів дисертаційного дослідження у процес навчання іноземної мови у педагогічних університетах України.
  Апробацію результатів дисертації здійснено під час проведення педагогічного експерименту та шляхом оприлюднення теоретичних і практичних висновків й узагальнень у процесі виступів на таких конференціях: міжнародній науково-практичній конференції «Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців у контексті Болонської декларації: Foreign Language as a Means of Prospective Specialists’ Mobility in the Context of Bologna Declaration» (Кривий Ріг, 18.03.2010 р.), VIII mezinarodni vedecko-prakticka konference «Veda a vznik – 2011/2012» (Прага, 27.12.2011 – 05.01.2012 р.), VIII международна научна практична конференция «Настоящи изследования и развитие – 2012» (м. Софія, 17–25.01.2012 р.), VIII mezinarodni vedecko-prakticka konference «Moderni Vymozenosti vedy – 2012» (Прага, 27.01.2012–05.02.2012 р.).
  Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 15 робіт, із них – 7 статей у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 методичні рекомендації, тези 4-х наукових конференцій, 1 навчально-методичний посібник, 2 публікації в інших виданнях.
  Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, шести додатків, містить 16 рисунків і 15 таблиць. Список використаних джерел складається з 430 найменувань. Загальний обсяг дисертації – 257 сторінок, обсяг основного тексту – 159 сторінок.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Сучасна вища педагогічна освіта перебуває в стані реформування, переходу від масової підготовки вчителів у вищих педагогічних навчальних закладах до фахової підготовки, яка має максимально індивідуалізований характер. Гостро постає потреба використання індивідуалізованих характеристик, показників особистісного просування студента на шляху професійного становлення. Тож напрям дисертаційної роботи є своєчасним і актуальним: у дисертації вперше досліджено феномен індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів, висвітлено основні теоретичні та практичні аспекти, пов’язані з його формуванням в освітньому просторі вищого педагогічного навчального закладу.
  Дисертаційна робота надає нам підстави для таких висновків.
  1. Індивідуально-особистісний стиль пізнавальної діяльності студента ВПНЗ – це інтегративне динамічне явище, яке віддзеркалює цільові установки, домінантні способи пізнання й добору змісту навчально-пізнавальної інформації, оптимальний темп навчально-пізнавальних дій, детермінує продуктивність цієї діяльності. Експлікацію індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності здійснено на основі зіставлення визначень і змісту таких педагогічних феноменів, як стиль навчально-пізнавальної діяльності студента та стиль професійної діяльності педагога, що відбиває діяльнісну та прогностичну функції професійної підготовки майбутнього вчителя. Також ураховано основні підходи до розуміння індивідуального й особистісного у структурі особистості. Визначено структуру індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності як єдність множинності елементів і зв’язків між ними, елементи структури представлені у вигляді сегментів, що мають свої компоненти й складники: когнітивно-змістовий, когнітивно-емпіричний, когнітивно-діяльнісний, сегмент пізнавальної спрямованості, пізнавально-особистісний, пізнавально-прогностичний, пізнавально-креативний сегменти. Описано варіанти сегментної структури індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів гуманітарного та технолого-педагогічного напрямків професійної підготовки, висвітлено розбіжності, які існують у запропонованих варіантах.
  2. На основі аналізу широкого кола педагогічної та історико-педагогічної літератури висвітлити сутність дидактичних ідей вітчизняних і зарубіжних педагогів про основні підходи до розв’язання проблеми формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності тих, хто навчається, виокремлено положення авторських дидактичних теорій, якими варто послуговуватись з метою розв’язання проблеми дисертаційного дослідження.
  3. Уперше теоретично обґрунтовано основні дидактичні умови формування індивідуально-особистісногго стилю пізнавальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Провідною дидактичною умовою формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів визнано створення інтегративного дидактичного простору, який характеризується єдністю й взаємозумовленістю дидактичних кластерів (підпорядкованих дидактичних умов). Кластерами інтегративного дидактичного простору є індивідуалізація та диференціація пізнавальної діяльності студента у ВПНЗ, персоналізація та суб’єктність пізнавальної діяльності, використання сучасного інформаційно-мультимедійного забезпечення, дидактична мобільність студентів на ґрунті інтенсифікації пізнавальної діяльності.
  4. У дисертаційній роботі визначено й конкретизовано основні принципи дидактичного моделювання (альтернативності, гнучкості й варіативності, науково-дослідницької орієнтації змісту пізнавальної діяльності, палімпсесту). Розроблено варіативно-дидактичну модель формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів ВПНЗ, яка містить етапи-складники: усвідомленість навчально-пізнавальних дій, пізнавальне самоствердження студента, вироблення та застосування індивідуальних способів, прийомів пізнавальної діяльності, пізнавальна самодіяльність, самокорекція пізнавальної діяльності. Етапи-складники відбивають сутність послідовних зовнішнх формувальних впливів, внутрішня логіка формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студента ВПНЗ детермінована вибором індивідуальної стратегії ПД, розробкою індивідуального дидактичного маршруту для кожного студента, забезпечення його просування означеним маршрутом завдяки алгоритмізації окремих навчальних дій, виконанню вправ і практичних завдань різних видів, самостійної роботи тощо.
  5. Дослідницьким шляхом перевірено ефективність використання варіативно-дидактичної моделі формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів і відповідних їй дидактичних умов у процесі вивчення іноземної мови. З’ясовано, що ця модель і дидактичні умови позитивно впливають на рівень сформованості кожного сегмента індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
  Усвідомлюємо, що здійснена дисертаційна робота не вичерпує кола проблем, пов’язаних з формуванням індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Потребуютть ретельного дослідження питання, пов’язані з:
  - удосконаленням методів і прийомів самостійної пізнавальної діяльності студентів, застосуванням сучасних комп’ютерних технологій у її організації та під час контролю результативності;
  - процесом формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів і потребами соціалізації особистості тих, хто навчається, у сучасних освітніх реаліях;
  - контекстуалізацією інноваційних дидактичних методів, спрямованих на формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів, у реаліях викладання певної навчальної дисципліни.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования / Оксана Алексеевна Абдуллина. – [2е- изд., перераб. и доп.] – М. : Просвещение, 1990. – 141 с.
  2. Абульханова-Славская К. А. Типология личности и гуманистический подход / Ксения Александровна Абульханова-Славская // Гуманистические проблемы психологической теории. – М. : Наука, 1995. – С. 27–48.
  3. Аверинцев С. Софія-Логос. Словник / Сергій Аверинцев. – К. : Дух і Літера, 2004. – 640 с.
  4. Азаров Ю. П. Искусство воспитывать. – М. : Просвещение, 1979. – 255 с.
  5. Алексєєнко Т. А. Управління якістю підготовки фахівців в університеті в контексті болонського процесу // Педагогічний процес : теорія і практика. – Вип.1. – 2004. – С.7 – 18.
  6. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: підручник / Анатолій Миколайович Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.
  7. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Борис Герасимович Ананьев. – [3-е изд.]. – СпБ. : Питер, 2001. – 288 с.
  8. Андреев А. А. Дидактические основы дистанционного обучения в высших учебных заведениях : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / Александр Александрович Андреев. –М., 1999. –289 с.
  9. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности / Валентин Иванович Андреев. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1988. – 238 с.
  10. Андрос О. Я. Стиль самоорганизации деятельности студентов в структуре интегрального исследования индивидуальности : стиль деятельности и общения / Ольга Яковлевна Андрос. – Пермь, 1992. – С. 104–121.
  11. Андрюшина О. Освітні інвестиції в контексті національного моніторингу якості загальної освіти (досвід США) / О.Андрюшина // Вища школа, 2011. – № 3. – С. 62–66.
  12. Аникеева Н. П. Психологический климат в коллективе / Нелли Петровна Аникеева. – М. : Просвещение, 1989. – 224 с.
  13. Анисимова О. М. Самооценка в структуре личности студента : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Социальная психология» / О. М. Анисимова – Л., 1987. – 24 с.
  14. Анохин П. К. Избранные труды. Философские аспекты теории функциональной системы / Пётр Кузьмич Анохин. – М. : Наука, 1976.
  15. Антология педагогической мысли Украинской ССР / [сост.
  Н. П. Калениченко]. – М. : Педагогика, 1988. – 635 с.
  16. Антропов В. А. Организация самостоятельной работы студентов / В. А. Антропов, Н. И. Шаталова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. ун-т путей сообщения, 2000. – 76 с.
  17. Анциферова Л. И. Психологические особенности взрослого человека и система непрерывного образования // Психолого-педагогические проблемы непрерывного образования. – Л. : НИИ ООВ АПН СССР, 1980. – 31 с.
  18. Ардеев А. Х. Образовательная информационная среда как средство повышения эффективности обучения в университете : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Александр Халилович Ардеев. – Ставрополь, 2004. – 165 с.
  19. Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : [навч.-метод. посіб.] / Любов Вікторівна Артемова. – К. : Кондор, 2008. – 272 с.
  20. Архангельский С. И. Лекции по научной организации учебного процесса в высшей школе / Сергей Иванович Архангельский. – М. : Высш. шк., 1976. – 200 с.
  21. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы : [учебн.-метод. пособ.] / Сергей Иванович Архангельский. – М. : Высш. школа, 1980. – 368 с.
  22. Архипов В. И. Развитие познавательной самостоятельности студентов в процессе усвоения учебных грамматических понятий : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Владимир Иванович Архипов. – Казань, 2007. – 30 с.
  23. Ахметова М. Н. Управление познавательной деятельностью студентов в процессе педигры / М. И. Ахметова // Управление познавательной деятельностью студентов в процесе обучения в вузе. – Иркутск : Изд-во Иркутского гос. ун-та,1985. – С. 86–89.
  24. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения / Юрий Константинович Бабанский. – М. : Педагогика, 1977. – 286 с.
  25. Байденко В. Еволюція бакалаврату і магістратури : 1999 – 2010 роки (європейський ракурс) / В. Байденко // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 9–24.
  26. Балл Г. Про духовний зміст науково-пізнавальної діяльності / Г. Балл // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: [наук.-метод. журнал] – В. 1. – 2002. – С. 135 – 144.
  27. Балюк В. А. Учебная и научно-исследовательская работа студентов как фактор развития познавательной самостоятельности студентов / В. А. Балюк, Е. Ф. Мосин // Развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся и студентов. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1979. – № 1 – С. 74–87.
  28. Барабанова Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання у немовному вузі : [монографія] / Галина Василівна Барабанова.– К. : ІНКОС, 2005. – 315 с.
  29. Барановская Т. А. Формирование самоконтроля в учебной деятельности студентов : дис. канд. психол. наук : 19.00.13 / Татьяна Артуровна Барановская. – М., 1989. – 184 с.
  30. Барт Р. Смерть автора / Р. Барт // Избранные работы : Семиотика, поэтика. – М., 1989.
  31. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : Искусство, 1986. – 445 с.
  32. Бегеш Г. Психологія / Гельмут Бенеш. – К. : Знання-Прес, 2007. – 510 с.
  33. Бернс Р. Развитие “Я–концепции” и воспитание / Роберт Бернс. – М. : Прогресс, 1986. – 422 с.
  34. Бех І. Д. Образ “я” як мета формування і розвитку особистості / І.Д.Бех // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 12. – С. 30–41.
  35. Бобрышева И. Е. Культурно-типологические стили учебно-познавательной деятельности иностранных учащихся в методике обучения русскому языку как иностранному : дис. … д-ра пед..наук : 13.00.02 / Ирина Евгеньевна Бобрышева. – М., 2004 – 392 c.
  36. Богатырёв А. И. Теоретические основы педагогического моделирования: сущность и эффективность / А. И. Богатырёв, И. М. Устинова. – Екатеринбург : ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики», 2009. – 48 с.
  37. Бодалёв А. А. Личность и общение / Алексей Александрович Бодалёв. – М. : Просвещение, 1983. – 272 с.
  38. Божович Л. И. Избранные психологические труды. Проблемы формирования личности / Лидия Ильинична Божович / [под общ. ред. ; с предисл. Д. И. Фельдштейна]. – [2-е изд.] – М. : Междунар. пед. академия, 1995. – 209 с.
  39. Бойко Н. І. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Наталія Іванівна Бойко. – К. : 2008. – 27 с.
  40. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти : [навч. посіб. для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти] / Ярослав Якович Болюбаш. – К. : КОМПАС, 1997. – 64 с.
  41. Бондар В. І. Дидактика : [навч. посіб.] / Володимир Іванович Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.
  42. Бондар В. Теорія і практика модульного навчання у вищих закладах освіти / В. Бондар // Освіта і управління. – 1999. – № 1.
  43. Бондаревская Е. В. Теория и практика личностного образования / Евгения Васильевна Бондаревская. – Ростов-на-Дону : Учитель, 2000. – 320 с.
  44. Бордовская Н. В. Педагогика. Учебник для вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – СПб. : Питер, 2000. – 304 с.
  45. Боришевський М. Й. Розвиток здатності до саморегуляції поведінки як вияв суб’єктного становлення особистості / Мирослав Йосипович. Боришевський // Психологія суб’єктної активності особистості. – К. : Знання, 1993. – С. 18–19.
  46. Брунер Дж. С. Культура образования / Джером Сеймур Брунер. – М. : Просвещение, 2006. – 223 с.
  47. Брунер Дж. С. Психология познания. За пределами непосредственной информации : [пер. с англ.] / Джером Сеймур Брунер. – М. : Прогресс, 1977. – 89 с.
  48. Брушлинский А. В. Проблемы психологии субъекта / Андрей Владимирович Брушлинский. – М. : Ин-т психологии, 1994. – 109 с.
  49. Будапештсько-Віденська Декларація. – Режим доступу : sch26.at.ua/news/budapeshtsko_videnska…/2010-03-16-234.
  50. Буева Л. П. Общественный прогресс и гуманизм / Людмила Пантелеевна Буева. – М. : Знание, 1985. – 64 с.
  51. Буряк В. К. Самостійна робота з книгою / Володимир Костянтинович Буряк. – К. : Знание, 1990. –48 с.
  52. Буряк В. К. Система дидактичних умов ефективної організації навчальної пізнавальної діяльності / В. К. Буряк // Рідна школа. – 2007. – № 5. – С. 25–27.
  53. Васюкова Е. Е. Уровни развития познавательной потребности / Е. Е. Васюкова // Вопросы психологии. – 1984. – № 5. – С. 125–131.
  54. Вачевський М. В. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх маркетологів професійної компетенції / Мирон Васильович Вачевський. – К., 2005. – 364 с.
  55. Веберг Т. И. Педагогические условия развития познавательной самостоятельности у будущих учителей математики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Тамара Ивановна Веберг. – Липецк, 1999. – 148 с.
  56. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. – Ірпінь : Перун, 2003. – 1440 с.
  57. Веников В. А. Основы теории подобия и моделирования. Терминология / Валентин Андреевич Веников. –М. : Наука, 1973. –265 с.
  58. Вербицкий А. Самостоятельная работа студентов: проблемы и опыт / А. Вербицкий, Ю. Попов, В Подлеснов, Е. Андросюк // Высшее образование в России. – 1995. – № 2. – С. 23–25.
  59. Вершинина И. Комплексная диагностика уровней усвоения программ / И. Вершинина. – Режим доступа : www.svenmon/ru/.../n.-b.-vershinina-kompleksnaya-diagnostika-uro.
  60. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання / Світлана Сергіївна Вітвіцька. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 384 с.
  61. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Лев Семенович Выготский : [под. ред. В. В. Давыдова]. – М. : Педагогика, 1991. – 479 с.
  62. Выготский Л. С. Проблемы развития психики // Собрание cочинений : в 6 т. / Лев Семенович Выготский / [под ред. А. М. Матюшкина]. – М. : Педагогика, 1983. – Т. 2-3. – 368 с., ил. – (Акад. пед. наук СССР).
  63. Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : [навч. посіб.] / Омелян Іванович Вишневський. – К. : Знання, 2008. – 566 с.
  64. Волкова Н. П. Педагогіка : [посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – К. : Академія, 2002. – 576 с.
  65. Володько В. М. Самостійна пізнавальна діяльність студентів : [метод. рек.] / В. М. Володько, І. С. Дмитрик, Т. В. Іванова. – К. : ІСДО, 1993. – 52 с.
  66. Вяткин Л. Г. Об этапах исследования познавательной самостоятельности студентов / Л.Г.Вяткин // Управление познавательной деятельностью студентов в процессе обучения в вузе : сб. науч. тр. – Иркутск : Изд-во Иркутского гос. ун-та, 1986. – С. 36–42.
  67. Вяткин Л. Г. Опыт развития познавательной самостоятельности студентов / Л. Г. Вяткин, Г. И. Железовский // Педагогика. –1993. –№1. –С. 61–66.
  68. Габай Т. В. Учебная деятельность и ее средства / Татьяна Васильевна Габай. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – 255 с.
  69. Гадамер Х.-Г. Истина и метод : [пер. с нем. ; общ. ред. Б. Н. Бессонова] / Ханс-Георг Гадамер. – М. : Прогресс, 1988. – 704 с.
  70. Галян І. М. Психодіагностика : [навч. посіб.] / Ігор Михайлович Галян. – К. : Академвидав, 2011. – 464 с.
  71. Гальперин П. Я. Зависимость обучения от типа ориентировочной деятельности / П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина. – М. : Изд-во МГУ, 1968. – 238 с.
  72. Ганелин Ш. И. Дидактический принцип сознательности / Шолом Израилевич Ганелин. – М. : АПН РСФСР, 1961. – 78 с.
  73. Гарунов М. Г. Активные методы обучения как средство развития у будущих специалистов опыта самостоятельной профессиональной деятельности // Управление познавательной деятельностью студентов в процессе обучения в вузе. – Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1985. – С. 52–57.
  74. Гарунов М. Г. Самостоятельная работа студентов / М. Г. Гарунов, П. И. Пидкасистый. – М. : Знание, 1978. – 325 с.
  75. Гершунский Б. С. Дидактическая прогностика / Борис Семенович Гершунский. – К. : Вища шк., 1979. – 240 с.
  76. Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / Сергей Иосифович Гессен. – М. : Школа-Пресс, 1995. – 447 с.
  77. Гласс Дж. Статистические методы в педагогике и психологи : [пер. с англ.] / Дж. Гласс, Дж. Стэнли. –М. : Прогресс, 1976. – 494 с.
  78. Глинский Б. А. Методология науки : когнитивный анализ : [учебн. пособ.] / Б. А. Глинский, О. Е. Баксанский. – М. : Альтекс, 2001. – 188 с.
  79. Глинский Б. А. Моделирование как метод научного исследования (гносеологический анализ) / Б. А. Глинский , Б. С. Грязов, Б. С. Дынин. – М. : Изд-во МГУ, 1965. –109 с.
  80. Глузман А. В. Профессионально-педагогическая подготовка студентов университетов : теория и опыт исследования / Александр Владимирович Глузман. – К. : Украинская энциклопедия, 1998. – С. 12–38.
  81. Глушков В. М. Гносеологическая природа информационного моделирования / В. М. Глушков // Вопросы философии. –1963. –№10. –С.13–18.
  82. Голант Е. Я. О развитии самостоятельности и творческой активности учащихся в процессе обучения / Евгений Яковлевич Голант. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1971. – 134 с.
  83. Гончаренко С. У. Проблема підвищення теоретичного рівня освіти / С. У. Гончаренко, Н. В. Пастернак // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 2. – С. 16–29.
  84. Гончаренко С.У. Методика як наука / Семен Устимович Гончаренко. – К. : Знання, 2000. – 71 с.
  85. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  86. Горькова Юлия Александровна. Становление индивидуального стиля деятельности молодого педагога : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Юлия Александровна Горькова. – Великий Новгород, 2010. – 222 с.
  87. Грабарь М. И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы / М. И. Грабарь, К. А. Краснянская. – М.: Педагогика, 1977. –136 с.
  88. Грачёв В. В. Теоретические основы персонализации образовательного процесса в высшей школе : автореф. дис. на соиск. уч. степени д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Владимир Викторович Грачев. – М., 2007. – 39 с.
  89. Граф В. Основы организации учебной деятельности и самостоятельной работы студентов : учебн.-метод. пособие / В. Граф, И. И. Ильясов, В. Я. Ляудис. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 79 с.
  90. Гриньова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти) / Валентина Миколаївна Гриньова. – Х. : Основа, 1998. – 300 с.
  91. Гузеев В. В. Системные основания интегральной образовательной технологии : автореф. дис. на стоиск. уч. степени д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Вячеслав Валерьевич Гузеев. – М., 1999. – 23 с.
  92. Гузій Н. В. Категорія професіоналізму в теорії і практиці підготовки майбутнього педагога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Наталія Василівна Гузій. – К., 2007. – 42 с.
  93. Гульчевская В. Г. Педагогические основы личностно-ориентированного образования. Модульное пособие для дистанционного обучения / В. Гульчевская, Т. Лакоценина. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ИПК ИПРО, 2002. – 47 с.
  94. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцедентальная феноменология / Эдмунд Гуссерль.– СПб., 2004.
  95. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения : Опыт теоретического и экспериментального исследования / Василий Васильевич Давыдов. – М. : Академия, 2004. –282 с.
  96. Давидюк Н. Стимулювання пізнавальної діяльності студентів / Н. Давидюк // Педагогіка і психологія. Наук. вісник Чернівецького ун-ту. – Чернівці : Вид - во ЧДУ, 1999. – В. 47 – С. 117–119.
  97. Данилов М. А. Дидактика: Проблемы методологии педагогики и методики исследования / Михаил Александрович Данилов. – М. : Педагогика, 1972. – 350 с.
  98. Данилов М. А. Об условиях развития познавательной самостоятельности и активности у учащихся на уроках / Михаил Александрович Данилов. – Казань : Таткнигоиздат, 1963. –96 с.
  99. Данилова В. И. Дидактическое структурирование процесса обучения студентов в педагогическом вузе : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Вера Ильинична Данилова. – Пермь : ПГПУ, 2003. – 204 с.
  100. Дахин А. М. Педагогическое моделирование : сущность, эффективность и … неопределенность [Електронний ресурс]. / А. М. Дахин – Режим доступу: www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?…id…
  101. Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках [Електронний ресурс]. / Р. Декарт– Режим доступу: psylib.org.ua.
  102. Демидчук Н. В. Самостоятельная работа студентов как условие формирования потребности в самообразовании / Демидчук Н. В., Лебедева В. Л., Чернышева Л. В. // Психолого-педагогические основы активной работы студентов по овладению будущей профессией : сб. науч. тр. – Днепропетровск : Изд-во ДГУ, 1990. – С. 118–121.
  103. Державна національна програма «Освіта : Україна ХХІ ст.» – К. : Райдуга, 1993. – 62 с.
  104. Дидактика современной школы / [ред. В. А. Онищука]. – К. : Радянська школа, 1987. – 351 с.
  105. Дистервег А. Посібник для освіти німецьких учителів / Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег // Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія / [уклад. Є. Коваленко, Н. Бєлкіна]. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – С. 360–424.
  106. Джонс Дж. Методы проектирования / Джеймс Джонс. – М. : Мир, 1986. – 138 с.
  107. Джуринский А. Н. История педагогики / Александр Наумович Джуринский. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 432 с.
  108. Довідник з педагогіки і психології : навч. посіб. для викладачів, аспірантів та студентів педагогічних навчальних закладів / О. В. Скрипченко, Т. М. Лисянська, Л. О. Скрипченко – К. : Знання, 2001. – 216 с.
  109. Докучаєва В. В. Генетико-моделюючий метод у дослідженні проектувальної компетентності педагога / В. В. Докучаєва // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 15. – С. 183–193.
  110. Дорохіна І. В. Забезпечення наступності як провідна педагогічна умова формування умінь самостійного навчання в процесі вивчення іноземної мови професійно спрямованої в педагогічному університеті / І. В. Дорохіна // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 36. – С. 38–40.
  111. Дорохіна І. В. Роль іноземної мови професійно спрямованої у формуванні умінь самостійного навчання студентів педагогічного університету / І. В. Дорохіна // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008. – Вип.21. – С. 93–98.
  112. Дорохіна І. В. Теоретико-методологічні засади формування пізнавальної самостійності студентів гуманітарних спеціальностей у процесі навчання / І. В. Дорохіна // Молодь і ринок : щомісячний наук-пед. журнал. – 2011. – Вип. 1 (72). – С. 120–124.
  113. Дорохіна І. В. Експлікація поняття «стиль пізнавальної діяльності» та його специфічні різновиди / І. В. Дорохіна // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – Вип. 33. – С. 62–68.
  114. Дорохіна І. В. Структура індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності та її варіації, детерміновані профілем професійної підготовки студента [Електронний ресурс] / І. В. Дорохіна // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. І. О. Грязнов. – 2012. – Вип. 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_1/12ugmpks.pdf.
  115. Дорохіна І. В. Створення інтегративного дидактичного простору як дидактична умова формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів ВПНЗ / І. В. Дорохіна // Психологічні науки : проблеми і здобутки. – Додаток 2 до №2. – Т. VIII (33). / Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». – С. 97–104.
  116. Дорохіна І. В. Дидактичні ідеї вітчизняних та зарубіжних педагогів про формування стилю пізнавальної діяльності індивіда / І. В. Дорохіна // Гуманізація навчально-виховного процесу. – Спецвипуск 8. – Слов’янськ, 2012. – С. 158–164.
  117. Дорохіна І. В. Наступність у формуванні умінь самостійного навчання в процесі вивчення іноземної мови професійно спрямованої / І. В. Дорохіна // Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців у контексті Болонської декларації : Foreign Language as a Means of Prospective Spesialists’ Mobility in the Context of Bologna Declaration : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18.03.2010 р.). – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – С. 63–64.
  118. Дорохіна І. В. Підходи до тлумачення поняття «стиль пізнавальної діяльності» та його специфічні різновиди / І. В. Дорохіна // Materialy VIII mezinarodni vedeko-practicka konference [“Veda a vznik – 2011/2012”], (Praha, 27.12.2011–05.01.2012). – Dil 18 : Pedagogika. – Praha : Publishing House “Education and Science” s. r. o. , 2011/2012. – С. 64–67.
  119. Дорохіна І. В. Навчальний посібник для самостійної роботи до курсу «Іноземна мова професійного спрямування» зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Технологічна освіта» для 1 курсу / Ірина Василівна Дорохіна ; заг. ред. проф. О. В. Малихіна. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – 137 с.
  120. Дорохіна І. В. Формування індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів : [метод. рек. для викл. і студ. вищ пед. навч. закл.] / Ірина Василівна Дорохіна. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – 48.с.
  121. Дьомін А. Чому в навчальній діяльності є студенти пасивні і працьовиті? / А. Дьомін, О. Дьомін // Неперервна професійна освіта : теорія і практика : наук.-метод. журнал. – 2002. – № 3. – С. 65–75.
  122. Дьюї Дж. Школа і суспільство / Джон Дьюї // Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія / [уклад. Є. Коваленко, Н. Бєлкіна]. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – С. 449–463.
  123. Дьяченко М. И. Психология высшей школы / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск : Изд-во БГУ, 1993. – 325 с.
  124. Духавнева А. В. История зарубежной педагогики и философия образования / А. Духавнева, Л. Столяренко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. – 480. [1] с. – (Серия «Учебники, учебные пособия»).
  125. Эльконин Д. Б. Введение в психологию развития / Даниил Борисович Эльконин. – М. : Тривола, 1994. – 167 с.
  126. Эрдниев П. М. Укрупнение дидактических единиц в обучении математике / Пюрвя Мучкаевич Эрдниев. – М. : Просведение, 1986. – 255 с.
  127. Евдокимов В. И. Повышение эффективности обучения средствами наглядности : для студентов, изучающих спецкурс по педагогике : [учебн. пособ.] / Владимир Иванович Евдокимов. – Х. : ХГПИ, 1989. – 183 с.
  128. Евланова Л. И. Совершенствование индивидуального стиля деятельности учителя в системе непрерывного образования : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Людмила Ильинична Евланова. – Новосибирск, 2009. – 216 с.
  129. Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія : [навч. посіб.] / Микола Борисович Євтух. – К. : Вища школа, 1995. – 237 с.
  130. Євтушенко Н. І. Формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів у процесі навчання гуманітарних дисциплін як педагогічна система / Н. І. Євтушенко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць. – К. : КНЛУ, 2009. – Вип. 39. – С. 79 –81.
  131. Елканов С. Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя / Самсадин Бутохович Елканов. – М. : Просвещение, 1989. – 189 с.
  132. Єрьоміна І. М. Науково-дослідницькі вміння в системі підготовки фахівця / І. М. Єрьоміна // Засоби навчання та науково-дослідної роботи. – Харків : Вид-во ХДПУ, 1998. – В. 6. – С. 93–95.
  133. Ермакова О. Н. Воспитание образовательной самостоятельности будущего учителя средствами предметно-дидактического комплекса педагогических дисциплин : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / О.Н.Ермакова. – Магнитогорск, 2007. – 26 с.
  134. Есипов Б. П. Самостоятельная работа учащихся на уроках / Борис Петрович Есипов. – М. : Педагогика, 1961. – 178 с.
  135. Жукова Н. М. Индивидуализация и дифференциация обучения студентов вузов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Наталья Михайловна Жукова. – Москва, 2006 – 233 с.
  136. Журавлев В. И. Педагогика : [учебн. пособ.] / [В. И. Журавлев и др. ; ред. П. И. Пидкасистый]. – М. : Академия, 1995. – 637 с.
  137. Заболотська О. О. Теоретико-методичні засади формування індивідуальності майбутніх учителів-словесників у професійній підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ольга Олександрівна Заболотська. – Одеса : Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 2007. – 42 с.
  138. Загвязинский В. И. Методология и методика дидактического исследования / Владимир Ильич Загвязинский. – М. : Педагогика, 1982. – 160 с.
  139. Загвязинский В. И. Теория обучения : Современная интерпретация : [учебн. пособ. для студ. высш. пед. учеб. завед.] / Владимир Ильич Загвязинский. – М. : Академия, 2001. – 192 с.
  140. Загуменных Н. А. Психологические барьеры в процессе формирования индивидуального стиля деятельности учителя : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Нина Александровна Загуменных. – Курск, 2005 – 160 c.
  141. Закон України "Про вищу освіту"// Відомості Верховної Ради (ВВР). –2002. –№ 9.
  142. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про освіту». – К. : Генеза, 1996. – С.1–3.
  143. Занков Л. В. Избранные педагогические труды / Леонид Владимирович Занков. – М. : Педагогика, 1990. – С.6–66.
  144. Занюк С. С. Психологія мотивації : [навч. посіб.] / Сергій Степанович Занюк. – К. : Либідь, 2002. – 304 с.
  145. Заскалєта С. Г. Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів сільськогосподарського інституту (за матеріалами вивчення іноземних мов) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Світлана Григорівна Заскалєта. – К., 2000. — 167 с.
  146. Засоби навчання загальноосвітніх навчальних закладів (теоретико-методологічні основи): [навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів та слухачів системи післядипломної освіти] / А. М. Гуржий, І. В. Орлова, М. І. Шут, В. В. Самсонов. –К. : КПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001. –96 с.
  147. Захарова А. В. Генезис самооцінки : автореф. на соиск. уч. степени
  д-ра психол. наук : спец. 19.00.07 «Возрастная и педагогическая психология» / Аїда Василівна Захарова. – М., 1989. – 42 с.
  148. Захарова Е. В. Организация самостоятельной деятельности студентов с использованием информационно-коммуникационных технологий (на примере иностранного языка) : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Елена Валерьевна Захарова. – Якутск, 2008. – 22 с.
  149. Захарченко М. В. Історія соціології )від античності до початку ХХ ст.) / М. В. Захарченко, О. І. Погорілий. – К. : Либідь, 1993. – 336 с.
  150. Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности / Андрей Григорьевич Здравомыслов. – М. : Политиздат, 1986. – 223 с.
  151. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования. Практикум : [учебн. пособ. для студ. уч. высш. проф. образования] / Эвальд Фридрихович Зеер. – М. : Академия, 2008. – 144 с.
  152. Зимняя И. А. Педагогическая психология : [учебн. пособ.] / Ирина Алексеевна Зимняя. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 480 с.
  153. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке / Ирина Алексеевна Зимняя. – М. : Просвещение, 1978. – 159 с.
  154. Зіньковський Ю. Камені спотикання вітчизняної вищої освіти / Ю.Зіньковський // Вища школа. – 2011. – № 3. – С. 3–7.
  155. Зинченко В. П. Мир образования и образование миров / В. П. Зинченко // Вопросы философии. – 1997. – № 2. – С. 8–15.
  156. Золотухина И. А. Организационно-педагогические условия эффективного развития индивидуального стиля учебной деятельности студентов педагогического вуза средствами физической культуры : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Инна Анатольевна Золотухина. – Барнаул, 2009. – 190 с.
  157. Зязюн І. А. Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу / І. А. Зязюн // Рідна школа. – 2000. – № 3. – С. 8–12.
  158. Зязюн І. А. Діалектика змісту освіти і змісту учіння / І. А. Зязюн // Педагогіка вищої та середньої школи : спец. випуск «Проблеми і перспективи культурологічної особистісно-орієнтованої освіти : зб. наук. праць. – 2003. – № 6. – С. 32–40.
  159. Зязюн І. А. Філософські проекції освіти і освітніх технологій / І. А. Зязюн // Шлях освіти. – 1996. – № 1. – С. 4–9.
  160. Зязюн Л. Гуманістична парадигма освіти і виховання / Л. Зязюн // Вища школа України. – 2002. – № 3. – С. 111–113.
  161. Зязюн Л. І. Теоретичні засади розвитку і саморозвитку особистості в освітній системі Франції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Лариса Іванівна Зязюн. – К., 2008. – 38 с.
  162. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Евгений Павлович Ильин. – М. : СПб. : Питер, 2000. – 512 с.
  163. Ильин Е. П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности / Евгений Павлович Ильин. – М., 2003.
  164. Ильин Е. П. Психология воли / Евгений Павлович Ильин. – СПб. : Питер, 2002. – 228 с.
  165. Ильина Т. А. Педагогика: Курс лекций : [чебн. пособ. для студентов пед. ин-тов] / Татьяна Андреевна Ильина. – М. : Просвещение, 1984. – 496 с.
  166. Ильина Т. А. Структурно-системный подход в обучении / Татьяна Андреевна Ильина. – М. : Знание, 1972. – Вып. 1, 2, 3. – 72 с.
  167. Ильясов И. И. Структура процесса учения / Ислам Имранович Ильясов. – М. : Изд-во МГУ, 1986. – 198 с.
  168. Иоганзен Б. Г. Педагогическая деятельность и научная организация труда / Бода Германович Иоганзен. – Томск : Томск. ун-т, 1973. – 61 с.
  169. Иомдин Б. Л. Семантика глаголов иррационального понимания / Б. Л. Иомдин // Вопросы языкознания, 1999. – № 4.
  170. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в. : [учебн. пособ. ; под ред. А. И. Пискунова]. – М. : ТЦ Сфера, 2001. – 512 с.
  171. Кабанова-Меллер Е. Н. Учебная деятельность и развивающее обучение / Евгения Николаевна Кабанова-Меллер. – М. : Знание, 1981. – 96 с.
  172. Каган М. С. Философская теория ценности / Моисей Самойлович Каган. – СПб. : Петрополис, 1997. – 204 с.
  173. Каджаспирова Г. М. Педагогический словарь / Г. М. Каджаспирова, А. Ю. Каджаспиров. – М. : Академия, 2000. – 176 с.
  174. Калугина Н. А. Временные характеристики индивидуального стиля деятельности : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Калугина Наталья Андреевна. – Москва, 2000. – 147 c.
  175. Кант И. Критика чистого разума / [пер. Н. Лосского] / Иммануил Кант. – М. : Мысль, 1994.
  176. Каптерев П. Ф. Дидактические очерки / П.Ф.Каптерев // Педагогіка : Хрестоматія / [уклад. А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко]. – К. : Знання-Прес, 2006. – С. 217–224.
  177. Карандашев В. Н. Стиль педагогического общения / В. Н. Карандашев // Педагогическая психология : Хрестоматия – СПб. : Питер, 2006. – 412 с.
  178. Квінтіліан Марк Фабій. Про виховання оратора / Марк Фабій Квінтіліан // Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія / [заг. ред. Є. Коваленко]. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 48–58.
  179. Киричук О. В. Психолого-педагогічне проектування навчально-виховного процессу / О. В. Киричук, О. М. Коберник // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 4. – С. 4–10.
  180. Кирсанов А. А. Учить учиться – основа активизации познавательной деятельности учащихся / А. А. Кирсанов // Воспитание познавательной активности и самостоятельности учащихся. – Казань, 1969. – Вып. № 67. – С. 18–31.
  181. Кисільова В. П. Формування творчої особистості учня профільного ліцею у процесі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 «Терія і методика професійної освіти» / Валентина Петрівна Кисільова. – К., 2001. – 18 с.
  182. Кларин М. В. Иновационные модели учебного процесса в современной зарубежной педагогике : дис. ...д-ра пед. наук : 13.00.01 / Михаил Владимирович Кларин. –М., 1995. –365 с.
  183. Клигман И. К. Дифференциация обучения: возможности и подходы / И. К. Клигман // Вестник высшей школы. – 1988. – № 10.
  184. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / Евгений Александрович Климов. – М. : Академия. – 304 с.
  185. Кобыляцкий И. И. Основы педагогики высшей школы / Иван Иванович Кобыляцкий. – К. : Вища школа, 1978. – 286 с
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины