ДИДАКТИЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ДИДАКТИЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ
 • Кол-во страниц:
 • 208
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ


  На правах рукопису


  КОСА ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА

  УДК 377.36:7.012

  ДИДАКТИЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

  13.00.09 – теорія навчання


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник:
  доктор педагогічних наук,
  доцент
  Доброскок
  Ірина Іванівна  Київ – 2012

  З М І С Т
  Стор.

  ВСТУП .......................................................................................................... .3

  РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи управління навчально-пізнавальною діяльністю студентіва коледжу у процесі вивчення фахоіо орієнтованих предметів…………………………………………………………………….. …12
  1.1. Стан дослідження проблеми в теорії і практиці…………………….. … 12
  1.2. Стратегія управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів в умовах коледжу будівництва, архітектури та дизайну……............................ 33
  1.3. Обґрунтування дидактичних умов управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу в процесі оволодіння фахово орієнтованими предметами………………………………………… .......................................... 61
  Висновки до розділу 1 .................................................................................... …94
  РОЗДІЛ 2 Експериментальна перевірка програми та методики як засобу управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу ….......................................................................................................... …………. 97
  2.1. Обгрунтування експериментальної методики й аналіз даних констатувального експерименту .…………………………………………….. 98
  2.2. Програма тактик та методика її реалізації як засіб управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу……………….………………. 126
  2.3. Оцінка ефективності навчання студентів коледжу фахово орієнтованих предметів за експериментальною методикою ……………………………… 150
  Висновки до розділу 2 ……………………....................................................... 178
  ВИСНОВКИ ..................................................................................................... 180
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................... …. 184
  ДОДАТКИ ……………………………………………………………………. 205


  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Згідно з Болонською декларацією розбудова системи вищої освіти потребує пошуку особливостей управління освітянською сферою, яка б розкривалася в таких характеристиках, як цілеспрямований вплив суб’єкта на об’єкт управління, створення умов для вільного вибору видів діяльності, що значною мірою залежить від рівня підготовки фахівців та упровадженням механізмів ефективного організаційно-методичного управління. Процес навчання слід розглядати як організований і планомірно керований процес, у якому основними елементами є мета, навчальна інформація, засоби педагогічної комунікації викладача і студента, форма їхньої діяльності, способи здійснення педагогічного керівництва навчально-пізнавальною діяльністю студента.
  Коледж як відкрита соціально-педагогічна система набуває новітніх ознак: зміна місії та функції коледжу; розширення асортименту освітніх послуг, які коледж надає; розвиток інноваційних процесів у коледжі, що потребують зміни поглядів на традиційний об’єкт управління; розширення напрямів розвитку; зміна соціальних і життєвих орієнтацій студентів коледжу; перехід на нову концепцію організації навчального процесу і відповідна зміна структури навчальних занять; ставлення викладачів та студентів коледжу до управління.
  Наведені ознаки коледжу як складної соціально-педагогічної системи поступово стають або вже стали характерними для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації. За такої позиції визначальною є проблема адаптації системи управління до нових ознак суб’єкта управління, які б відповідали новим запитам об’єкта управління.
  Відбувається зміна пріоритетів – із традиційного засвоєння знань під час лекційно-семінарських занять на фахово орієнтовану навчально-пізнавальну діяльність кожного студента. Така переорієнтація освітнього процесу вносить якісні зміни до змісту форм навчання, системи контролю й оцінки знань і вимагає розроблення організаційно-методичного забезпечення навчальної-пізнавальної діяльності студентів.
  У психолого-педагогічній літературі, присвяченій змісту навчально-пізнавальної діяльності студентів, розглядаються загальнодидактичні, психологічні, організаційно-діяльнісні й інші аспекти даної проблеми (Т. Габай, І. Зімня, І. Ільясов, Р. Касимов, В. Ляудіс, Р. Нізамов, І. Підласий та інші). Питання управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів висвітлено у працях українських педагогів-дослідників, наукові інтереси яких пов’язані з розробленням теоретико-прикладних основ управління навчальними закладами різних типів (В. Бондар, Л. Калініна, Л. Даниленко, Ю. Конаржевський, В. Луговий, В. Маслов, Н. Островерхова, В. Пікельна, М. Поташник, Н. Протасова, С. Сисоєва, Т. Шамова) та моделюванням систем управління (Ю. Конаржевський, В. Пікельна). Учені М. Бурда, С. Гончаренко, І. Зязюн, О. Киричук, М. Ярмаченко слушно підкреслюють, що соціальні зміни та інформаційний поступ впливають на організацію управління системою освіти, якістю освіти – зокрема.
  Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів в умовах коледжу, спрямоване на досягнення високого рівня якості навчання, є однією з недостатньо розроблених проблем у теорії та практиці вищої освіти.
  Моделі навчання у ВНЗ ґрунтуються на співдіяльності суб’єктів педагогічного дискурсу, яка складається з проектування і регулювання процесів засвоєння, керування процесом досягнення мети, інтеріоризації керованої діяльності, перетворення суспільних процесів пізнання на індивідуальні когнітивні процеси, формування особистості на етапах її розвитку. Навчання фахово орієнтованих предметів у вищій школі – керований процес, який проектується спільно викладачами, студентами, керівництвом вищого навчального закладу, тому його можна розглядати залежно від навчальної мети в аспекті загальних стратегій та конкретних навчальних тактик.
  Стратегічні методики нині вже не належать до таких, що дискутуються у світовій навчальній практиці, однак труднощі з визначенням стратегії як поняття певної наукової сфери завжди зумовлюються різними критеріями категоризації. Найпоширенішими у педагогічній психології є поведінковий підхід до диференціації стратегій (Дж.Нісбет), у річищі якого діяльність учнів і студентів розглядається за процесуальними характеристиками розв’язання навчального завдання, та навчально-комунікативний підхід, у якому стратегії є організаційним засобом навчальної комунікації (Р. Стенберг, Д. Міллер, О. Залевська, Н. Формановська, О. Іссерс).
  Поняття «стратегія» в дидактиці не достатньо чітко обґрунтоване як дидактична категорія. Термін «навчальна стратегія» найчастіше тлумачать як індивідуальний стиль навчання, комунікативно-синтетичний або інтелектуально-аналітичний способи засвоєння видів навчального мовлення (Дж. Каспер, Т. Роджерс, Р. ді П’єтро); як елемент програмованого навчання (С. Архангельський, В. Якунін). Дидактична стратегія як проектна ланка навчальної співдіяльності в умовах коледжу досі не має теоретичного обґрунтування та системного втілення в навчальний процес.
  Таким чином, актуальність теми дисертації зумовлена існуючими суперечностями між: тенденцією до розширення завдань вищих навчальних закладів в умовах інтеграції до світового освітнього простору та відсутністю загальної стратегії управління навчально-пізнавальною діяльністю в дисциплінарному забезпеченні освіти; широко впровадженими методиками засвоєння предметних знань і відсутністю методик системного керування операційно-функціональною частиною процесу навчання фахово орієнтованих предметів; зростаючими вимогами до рівня підготовки спеціалістів і недостатньою розробленістю дидактичних умов управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу у нових соціально-економічних умовах; необхідністю ефективного управління навчально-пізнавальною діяльністю та недостатньою розробленістю її організаційно-методичного забезпечення.
  Актуальність проблеми зумовила вибір теми дослідження: «Дидактичні умови управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу будівництва, архітектури та дизайну».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи в частині наукової теми «Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання», державний реєстраційний номер 0112U000336. Тему дисертації узгоджено в бюро Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 1 від 30.01.2012 р.)
  У дослідженні введено обмеження: розробляючи дидактичні умови управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу, ми обмежувалися дослідженням проблеми в рамках підготовки студентів коледжу будівництва, архітектури та дизайну у процесі вивчення фахово орієнтованих предметів.
  Мета дослідження – теоретично та методично обґрунтувати і перевірити дидактичні умови управління навчально-пізнавальної діяльністю студентів у процесі вивчення фахово орієнтованих предметів.
  Відповідно до поставленої мети визначено низку теоретичних і прикладних задач дослідження:
  – вивчити стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практиці;
  – виявити й обґрунтувати дидактичні умови управління навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення фахово орієнтованих предметів;
  – розробити стратегію управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів;
  – визначити сутність і структуру рівнів навчально-пізнавальної діяльності студентів, які забезпечують професійне становлення майбутніх фахівців;
  – розробити критерії ефективності управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу;
  – перевірити дослідно-експериментальним шляхом ефективність розробленої програми та методики як засобу управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів у процесі вивчення фахово орієнтованих предметів.
  Об’єкт дослідження – процес управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів.
  Предмет дослідження – дидактичні умови управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів, які забезпечують процес вивчення фахово орієнтованих предметів.
  Методологічною і теоретичною базою дослідження є теорії системного аналізу та системного підходу (В. Афанасьєв, В. Кремень, Т. Щедровицький, Ю. Юдін та інші), теорії діяльності (Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та інші), теорії психічних процесів (Л.Веккер), теорія поетапного формування розумових дій (П. Гальперін, Н. Тализіна та інші), концепція особистісного підходу до освіти (Ш. Амонашвілі, Е. Зєєр, В. Сєріков, І. Якиманська та інші), ідеї та положення загальної і професійної педагогіки (О. Бєлкін, В. Безпалько, Г. Бухарова, Г. Романцев, М. Скаткін, Є. Ткаченко та інші), теорія управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів і студентів (С. Архангельський, І. Доброскок, М. Євтух, Т. Шамова, Г. Щукіна та інші), проблеми теорії самостійної роботи в навчанні (В. Андреєва, О. Аюрзанайн, В. Буряк, Б. Єсипова, В. Козаков, Л. Кузнєцова, П. Підкасистий, І. Пустильник та інші), питання моделювання навчання (В. Краєвський, О. Фєдотов та інші), перекодування навчальної інформації (Л.Занков, Н.Салміна, А.Сохор, Л.Фрідман та інші), а також фундаментальні висновки з методології наукового педагогічного знання і методики навчання (Ю. Бабанський, В. Загвязинський, І. Лернер та інші).
  У процесі дослідження застосовувалися теоретичні й експериментальні методи: теоретичні – ретроспективний, порівняльний, системний аналіз, класифікації й узагальнення для обґрунтування сутності та змісту дидактичних умов управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів у процесі вивчення фахово орієнтованих предметів, критеріїв, показників і рівнів її ефективності; педагогічне прогнозування й моделювання для побудови ефективної стратегії управління згідно з предметом дослідження; емпіричні: педагогічне спостереження, опитування, анкетування, вивчення продуктів навчально-пізнавальної діяльності студентів, аналіз педагогічної діяльності викладачів та власної педагогічної діяльності задля управління навчально-пізнавальною діяльністю під час навчання; методи статистичного аналізу: методи математичної статистики для опрацювання результатів експерименту, аналізу отриманих даних і з’ясування кількісних залежностей між явищами та процесами, що вивчалися.
  Основні етапи дослідження. Для виявлення впливу розробленої нами методики управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу на якість навчання нами проведено експериментальне дослідження, що відбувалося в декілька етапів (2007-2012 рр.).
  На першому – підготовчому – етапі (2007–2009 рр.) опрацьовувалась література, формулювалося й уточнювалося припущення експериментального дослідження, на основі вивчення й аналізу теоретичних джерел визначались особливості управління навчально-пізнавальною діяльністю у психолого-педагогічній літературі, розроблялись теоретичні засади управління навчально-пізнавальною діяльністю студентами коледжу.
  Другий – констатувальний – етап дослідження здійснювався протягом 2009–2010 рр. і мав на меті: вивчення підходів, які пропонуються викладачами вищих (I-II рівнів акредитації) і середніх навчальних закладів при вивченні фахово орієнтованих предметів; ознайомлення з досвідом викладачів, пов’язаним з організацією навчального процесу з вивчення фахово орієнтованих предметів у школі й ВНЗ I-II рівнів акредитації (коледжі будівництва, архітектури та дизайну); аналіз отриманої інформації з позицій забезпечення дидактичних умов підвищення результативності навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжу будівництва, архітектури та дизайну.
  Третій – експериментальний – етап (2011-2012 рр.) пов’язаний із оцінкою й аналізом результатів практичної діяльності. Упродовж цього етапу проводилася статистична обробка даних, формулювалися висновки, завершувалося оформлення дисертації. Визначено ефективність і доцільність застосування розробленої стратегії управління навчально-пізнавальною діяльністю, реалізація якої забезпечує ефективність управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів у процесі вивчення фахово орієнтованих предметів. Основні методи дослідження: опитування, інтерв’ю, анкетування, аналіз і оцінка результатів дослідження.
  Наукова новизна полягає в тому, що: уперше визначено зміст і сутність управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу в процесі вивчення фахово орієнтованих предметів; визначено структуру стратегії та її місце в системі дидактичних категорій; виокремлено категоріальні характеристики дидактичної стратегії та суб’єктні функції викладача і студента в процесі її побудови; теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено стратегію управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів у процесі вивчення фахово орієнтованих предметів та особливості її компонентів (мотиваційного, когнітивного, операційно-діяльнісного, результативно-оцінювального); розроблено сукупність дидактичних умов, що мають забезпечити ефективність стратегії управління; здійснено організаційно-методичне забезпечення реалізації стратегії управління шляхом розроблення програми навчальних тактик; подальшого розвитку й конкретизації набули дефініції «діяльність», «навчально-пізнавальна діяльність», «управління навчально-пізнавальною діяльністю»; уточнено форми (самостійна робота, пізнавальна, професійно спрямована науково-дослідницька робота студентів), методи (управління навчанням й самонавчанням, реалізації системно-діяльнісного підходу в навчанні); зміст навчально-комунікативної діяльності; удосконалено механізми забезпечення комплексного системного впливу на процес управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу, які конструктивно позначаються на ефективності розвитку знань і способах навчально-пізнавальної діяльності, розвитку психологічних механізмів застосування засвоєних знань, прийомах діяльності.
  Теоретичне значення полягає: в науковому осмисленні системи конструювання дидактичних стратегій управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу; визначенні методів, прийомів, форм роботи, які передбачають проектування діяльності у процесі навчання; розробленні методологічних аспектів управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу; системно-діяльнісний підхід визначено як провідний задля побудови стратегії управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу; обґрунтовано дидактичні умови управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів у процесі вивчення фахово орієнтованих предметів в умовах коледжу.
  Практичне значення дослідження полягає в розробленні й упровадженні механізмів управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу, розроблено й упроваджено в навчальний процес програму навчальних тактик. Стратегія управління може бути використана для створення програм, підручників, посібників, розроблення навчальних курсів циклів математичної, природничо-наукової підготовки, професійно-практичної підготовки; при підготовці спеціалістів інших напрямів підготовки. Методичні матеріали стали основою для розроблення програм підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації; вивчення та практичне застосування методичних матеріалів включено до системи перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів.
  Апробація й упровадження результатів дослідження здійснювалися на базі Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну (довідка № 93 від 09.04.12). Основні результати дослідження впроваджені в навчальний процес Київського національного університету технологій та дизайну (довідка № 01-01/708 від 12.04.12), Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» (художньо-графічне відділення) (довідка №02/30–131/4 від 12.04.12), Криворізького гуманітарно-технічного ліцею (довідка №374 від 12.04.12), КПМНЗ «Криворізька міська художня школа №1» (довідка № 123 від 03.04.12).
  Тематичні аспекти дослідження було оприлюднено на: засіданнях лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України;
  всеукраїнських науково-практичних конференціях «Випереджувальний характер післядипломної педагогічної освіти щодо розвитку суспільства економіки знань», (Рівне, 2012), «Гуманізація навчально-виховного процесу» (Слов’янськ, 2012);
  міжвузівській науково-практичній конференції «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому навчальному закладі» (Дніпропетровськ, 2012).
  Публікації. Результати дослідження оприлюднено у 8 одноосібних публікаціях: 7 статтях у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.
  Структура дисертації. Логіку викладу і структуру роботи визначили мета й завдання дослідження. Зміст дисертації структурно організовано у вступ, два розділи, висновки до них і загальні висновки, список використаних джерел, що містить 237 позицій. Обсяг основного тексту становить 170 сторінок. Робота містить 20 таблиць і 5 рисунків.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Результати проведеного дослідження підтвердили основні положення дисертації і дають підстави зробити такі висновки:
  Вивчено стан досліджуваної проблеми у педагогічній теорії та практиці. На основі теоретичного, ретроспективного, системного аналізу уточнено сутність понять «навчально-пізнавальна діяльність», «управління навчально-пізнавальною діяльністю».
  Навчально-пізнавальну діяльність визначено як співдіяльність викладача і студента, у якій відбувається здійснення розумових дій, формування суб’єктно-діяльнісної компоненти особистісного утворення майбутнього фахівця. Охарактеризовано етапи навчально-пізнавальної діяльності: сприйняття, осмислення, інтеріоризація, застосування, аналіз та синтез, оцінка діяльності. Стратегія управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів розуміється як організація співвідношення між усвідомленою навчально-пізнавальною діяльністю, системою теоретичних знань та системою нормативних умінь і навичок. Навчально-пізнавальна діяльність як співдіяльність її суб’єктів уможливлює виокремлення операційної основи дидактичної стратегії – тактик дії та операцій, необхідних для виконання навчального завдання чи розв’язання проблеми і спроектованих у стратегії спільно викладачем та студентами.
  Обґрунтовано, що ефективність управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу в навчальному процесі забезпечуватиметься певним змістом навчального матеріалу з фахово орієнтованих предметів, а також за умови організації навчально-пізнавальної діяльності студентів з урахуванням підходів у підготовці майбутніх фахівців у поєднанні з найбільш ефективними з позиції цієї мети методами і формами навчання.
  Визначено сукупність дидактичних умов, які забезпечують ефективність управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу у процесі вивчення фахово орієнтованих предметів:
  1) актуалізація мотиваційного ресурсу студентів у стратегіях навчання фахово орієнтованих предметів (стратегія як проект діяльності встановлює зв’язок між мотивацією діяльності та методами її підтримки);
  2) урахування особливостей двомовної специфіки мислення у процесі оволодіння фахово орієнтованими предметами з метою забезпечення інтенсивності навчальної комунікації студентів (управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу будівництва, архітектури та дизайну шляхом узгодження мовленнєвих та образних структур як складових мови навчального предмета становить основу для розуміння навчального матеріалу);
  3) застосування системно-діяльнісного підходу до навчання фахово орієнтованих предметів, спрямованого на послідовне та систематичне управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів (системно-діяльнісний підхід здійснюється на основі створення проблемних навчальних ситуацій, передбачаючи рефлексію методу, що, у свою чергу сприяє активному використанню в навчальній співдіяльності в рамках категорійно-поняттєвого апарату понять).
  Розроблено стратегію управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу. До компонентів запропонованої стратегії управління віднесено: мотиваційний; когнітивний; операційно-діяльнісний; результативно-оцінювальний .
  Реалізація стратегії управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів має забезпечити ефективний розвиток чотирьох компонентів відповідно до низького, середнього, достатнього й високого рівнів.
  Критеріями ефективності управління навчально-пізнавальної діяльності визначено: а) рівень теоретичних знань, адекватного категорійно-поняттєвого апарату; б) сформованість нормативних умінь і навичок: рецепційних, продуктивно-стереотипних, реконструктивно-варіативних та творчо-рефлексивних (корелюють із параметрами рівня навчально-пізнавальної діяльності студентів – когерентністю, когезією, структурністю, лінійністю, інформативністю навчального дискурсу); в) наявність мотивації до навчально-пізнавальної діяльності.
  Знайшли висвітлення орієнтувальні, виконавчі, контрольні та корекційні тактики навчання.
  Експериментальна перевірка ефективності розробленої стратегії навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу у процесі вивчення фахово орієнтованих предметів, статистична обробка отриманих під час педагогічного експерименту результатів і їх узагальнення дозволяють зробити висновок про ефективність розробленої стратегії. Було перевірено успішність досягнення всіх об’єктів проектування стратегії, до яких віднесено: вид навчально-комунікативної діяльності, зміст навчально-пізнавальної діяльності, методи і мотиваційну підтримку, реалізацію програми тактик. Обмежена, але достатня кількість критеріїв ефективності навчальної співдіяльності забезпечила можливість статистичного підтвердження гіпотези в експериментальному режимі
  Доведено ефективність упровадження системно-діяльнісного підходу до навчання, що забезпечує ефективність управління навчально-пізнавальною діяльності шляхом чіткого формулювання цілей навчання, їх інтерпретації мовою задач, системного структурування предмета навчання, організації роботи на конструюванням орієнтувальної основи дій як основного елемента управління процесом засвоєння, застосування специфічних і загальнонаукових методів вивчення, загальних прийомів навчально-пізнавальної діяльності. З’ясовано: уміння в системно-діяльнісній схемі навчання відповідають діям, а навички – операціям, що дозволяє визначати рівень умінь та навичок у кореляційному взаємозв’язку зі здатністю студента навчально-комунікативного продукування.
  Таким чином, розв’язання завдань дисертаційного дослідження зумовило досягнення його мети, однак не вичерпує всіх аспектів проблеми управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу у процесі вивчення фахово орієнтованих предметів.
  Значної уваги в окресленій науковій площині потребують питання диференціації професійної спрямованості навчально-пізнавальної студентів студентів коледжу будівництва, архітектури та дизайну; виявлення засобів ефективного управління навчальним процесом; застосування інноваційних інформаційно-комунікативних технологій і запровадження на їх основі нових форм навчання у стратегії управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів.  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности / Ксения Александровна Абульханова-Славская. – М. : Наука, 1980. – 335 с.
  2. Алексєєва О.А. Демократичні реформування у вищій школі (в контексті гуманізації освіти) / О.А. Алексээва, Д.А. Ракша // Київський університет. – Вісник. Серія : Соціологія. Психологія. Педагогіка. – Вип 20/21. – 2004. – С. 67 – 68.
  3. Андерсон Дж. Когнитивная психология / Дж. Андерсон. – СПб. : Питер, 2002. – 496 с.
  4. Андрієвська В.В. / В.В. Андрієвська, Г.О. Балл, А.Г. Волинець // Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : [книга для вчителя] / за ред. Г.О. Балла, О.В. Киричука, Р.М. Шамелашвілі. – К. : ІЗМН, 1997. – 136 с.
  5. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы / Сергей Иванович Архангельский. – М. : Высш. шк., 1980. – 368 с.
  6. Асмолов А.Г. Деятельность и установка / Александр Григорьевич Асмолов. – М. : Изд. МГУ, 1979. – 151 с.
  7. Афанасьев В.Г. Общество: Системность, познание и управление / В.Г. Афанасьев. – Политиздание, 1981. – 432 с.
  8. Афанасьєва Н.І. Залежність якості засвоєння школярами і студентами навчального матеріалу з фізики від рівня розвитку їхнього формального мислення / Н.І. Афанасьєва, І.П. Кенєва, Ю.П. Мінаєв // Вісник Чернігівського державного університету імені Т.Г. Шевченка. – Випуск 13. Серія: Педагогічні науки : зб. 2-х т. – Чернігів : ЧДПУ, 2002. – №13. – Т.2. – С. 167–172.
  9. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения (общедидактический аспект) / Юрий Константинович Бабанский. – М. : Педагогика, 1977. – 254 с.

  10. Балл Г.А. Теория учебных задач: Психолого-педагогический аспект / Г.А. Балл. – М. : Педагогика, 1990. – 183 с.
  11. Баранов А.Н. Иллокутивное вынуждение в структуре диалога / А.Н. Баранов, Г.Е. Крейдлин // Вопросы языкознания. – 1997. – № 2. – С. 84 – 100.
  12. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт ; пер. с фр. Г. Косикова. – М. : Прогресс, 1989. – 616 с.
  13. Бархударов С.Г. О значении и задачах языка научных исследований в области терминологии С.Г. Бархударов // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М. : Наука, 1970. – 231с.
  14. Бегей В.М. Педагогічні основи демократизації управління загальноосвітньою школою : дис. … канд. пед. наук (13.00.01) / В.М. Бегей. – К., 1995. – 148 с.
  15. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика / В.С. Безрукова. – Екатеринбург : Изд-во «Деловая книга», 1996. – 344 с.
  16. Белухин Д.А. Основы личностно ориентированной педагогики: Курс лекций. – Ч.1. – М. : Иститут практич. психол., Воронеж НПО «МОДЭК», 1996. – 207 с.
  17. Береговський З.Я. Педагогічний аналіз в управлінні сучасною школою : дис. … канд. пед. наук / З.Я. Береговський. – Івано-Франківськ. – 1996. – 165 с.
  18. Березняк Е.С. Керівництво роботою школи / Е.С. Березняк, М.В. Черпінський. – К. : Рад. школа. – 1970. – 262 с.
  19. Берман Т.Г. Речевая ситуация и ситуативная направленность упражнений / Т.Г. Берман, В.А. Бухбиндер, В.Н. Очкасова // Иностранные языки в высшей школе. – Вып. 10. – М. : Высш. шк., 1975. – 142 с. – С.33 – 39.
  20. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / Владимир Павлович Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 192 с.
  21. Бикбулатов М.С. Дидактические возможности контроля осознанности усвоения знаний / М.С. Бикбулатов. – М. : Наука, 1981. – 124 с.
  22. Блауберг И.В. Выступления / И.В. Блаубер // Системные исследования: Ежегодник. – М. : Наука, 1970. – 208 с.
  23. Блинов В.М. Эффективность обучения (Методологический анализ определения этой категории в дидактике) / В.М. Блинов. – М. : Педагогика, 1976. – 192 с.
  24. Богданов В.В. Речевое общение: прагматические и семантические аспекты / В.В. Богданов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1990. – 88 с.
  25. Богин Г.И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов : автореф. дис. на соискание ученой степени докт. филол. наук (10.02.04) / Г.И. Богин ; Лен. гос. ун-т. – Л., 1984. – 31 с.
  26. Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды / А.А. Бодалев. – М. : Педагогика, 1983. – 271 с.
  27. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін). – Київ –Тернопіль, 2003. – 60 с.
  28. Бондар В.І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі /В.І. Бондар. – К. : Школяр, 2000. – 216 с.
  29. Бочаров М.К. Наука управления: новый поход (точка зрения ученого) / М.К. Бочаров. – М. : Знание, 1990. – 62 с.
  30. Брунер Дж. Психология познания: за пределами непосредственной информации / Дж. Брунер ; пер с англ. К. Бабицкого. – М. : Прогресс, 1977. – 412 с.
  31. Быков В.В. Научный эксперимент / В.В. Быков ; отв. ред. В.С. Тюхтин – М. : Наука, 1989. – 175 с.
  32. Валгина Н.С. Теория текста / Н.С. Валгина. – М. : Логос, 2003. – 185 с.
  33. ван Дейк Тейн. Язык. Познание. Коммуникация / Дейк Тейн ван ; пер. с англ. – М. : Лингво, 1989. – 364 с.
  34. Ведин Ю.П. Познание и знание / Ю.П. Ведин. – Рига : Зинатне, 1983. – 309 с.
  35. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов / Л.М. Веккер. – М. : Смысл, 1998. – 685 с.
  36. Веккер Л.М. Психические процессы : в 3 т. / Л.М. Веккер. – Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1976. – Т.2. Мышление и интеллект. – 342 с.
  37. Веккер Л.М. Психические процессы. Субъект. Переживание. Действие. Сознание / Л.М. Веккер. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. – Т.3. – 326 с.
  38. Верещагин Е. Речевые тактики «призыва к откровенности» / Е. Верещагин, Р. Ратмайр, Т. Ройтер // Вопросы языкознания. – 1992. – № 6.– С. 82 – 93.
  39. Вертгеймер М. Продуктивное мышление / М. Вертгеймер ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1987. – 336 c.
  40. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования: Мышление и речь / Лев Семенович Выготский. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1956. – 518 с.
  41. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства / Татьяна Васильевна Габай. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – 255 с.
  42. Гаєвський Б.А. Основи науки управління : [навч. посіб.] / Б.А. Гаєвський – К. : МАУП, 1997. – 112 с.
  43. Гак В.Г. Высказывание и ситуация / В.Г. Гак // Проблемы структурной лингвистики. – М. : Наука, 1972. – 450 с. – С. 350 – 372.
  44. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / Петр Яковлевич Гальперин. – М. : Наука, 1981. – 139 с.
  45. Гвишиани Н.Б. Язык научного общения. Вопросы методологии / Н.Б. Гвишиани. – М. : Наука, 1986. – 279 с.
  46. Генов Ф. Психология управления / Ф. Генов. – М. : Наука, 1982. – 152 с.
  47. Гершунский Б.С. Педагогическая прогностика: Методология, практика, теория / Борис Семенович Гершунский. – К. : Высшая школа. – 1986. – 197 с.
  48. Гласс Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Дж. Гласс, Дж. Стэнли ; пер. с англ. – М. : Прогрес, 1976. – 495 с.
  49. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

  50. Горелов И.Н. Основы психолингвистики : [учеб пособ.] / И.Н. Горелов, К.Ф. Седов. – М. : Лабиринт, 2004. – 316 с.
  51. Горский Д.П. Вопросы абстракции и образования понятий / Д.П. Горский. – М. : Акад. наук СССР, 1961. – 351с.
  52. Грабарь М.И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы / М.И. Грабарь, К.А. Краснянская. – М. : Педагогика, 1977. – 136 с.
  53. Грайс Г.П. Логика и речевое общение / Г.П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. ХVI. Лингвистическая прагматика. – М. : Прогресс, 1985. – 500 с. – С. 217 – 237.
  54. Гриньова М.В. Теоретико-методичні основи формування саморегуляції навчальної діяльності школярів : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня докт. пед. наук / Марина Вікторівна Гриньова. – Полтава, 1998. – 48 с.
  55. Гузик М.П. Комбінована система організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі : дис. … канд. пед. наук (13.00.09) / М.П. Гузик. – К., 2004. – 230 с.
  56. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения / Василий Васильевич Давыдов. – М. : Педагогика, 1981. – 423 с.
  57. Даниленко Л.І. Соціально-педагогічні умови ефективного управління загальноосвітньою школою : дис. … канд. пед. наук (13.00.01) / Л.І. Даниленко. – К., 1994. – 215 с.
  58. Державна національна програма «Освіта» : Україна ХХІ століття. – К. : Райдуга, 1994. – 62 с.
  59. Дзюбенко О.Г. Вопросы формирования дискуссионной речи. Постановка проблемы. Поиск путей решения / О.Г. Дзюбенко. – Тернополь : НИИ «Проблем человека», 1992. – 536 с.
  60. Доблаев Л.П. Смысловая структура учебного текста и проблемы его понимания / Л.П. Долбаев. – М. : Педагогика, 1982. – 176 с.
  61. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации / Т.М. Дридзе. – М. : Наука, 1984. – 267 с.
  62. Д’яков А.С. Основи термінотворення. Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А.С. Д’яков, Т.Р. Кияк, З.Б. Куделько. – К. : Видавн. дім «КМ Academia», 2000. – 216 с.
  63. Эльконин Д.Б. Развитие устной и письменной речи учащихся : хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Даниил Борисович Эльконин. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980. – С. 254 – 265.
  64. Язык и личность : [учеб пособ.] / Г.В. Ейгер, И.А. Рапопорт. – Х : ХГУ им. Горького, 1991. – 81 с.
  65. Ельбрехт О.М. Адаптивне управління навчальним процесом основної школи з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу : дис. …канд. пед. наук (13.00.01) / О.М. Ельбрехт. – К., 2004. – 251 с.
  66. Єльникова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальноосвітньою середньою освітою в регіоні : монография / Г.В.Єльникова. – К. : ДАККО, 1999. – 303 с.
  67. Залевская А.А. Введение в психолингвистику / А.А. Залевская. – М. : Российск. гос. гуманит. ун-т., 1999. – 382 с.
  68. Занков Л.В. Избранные педагогические труды. – М. : Новая школа, 1996. – 432 с.
  69. Зарубина Н.Д. Текст: лингвистический и методический аспекты / Н.Д. Зарубина. – Русский язык, 1981. – 113 с.
  70. Земская Е.А. Язык как деятельность: Морфема. Слово. Речь / Е.А. Земская. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 688 с.
  71. Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности / И.А. Зимняя. – М. : МПСИ ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 2001. – 432 с.
  72. Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание / П.И. Зинченко. – М. : Изд-во «Ин-т практ. психологии», Воронеж : НПО «МОДЭК», 1996. – 544 с.
  73. Злобина Е.Г. Общение как фактор развития личности / Е.Г. Злобина. – К. : Наукова думка, 1981. – 562 с.
  74. Зорина Л.Я. Дидактические основы формирования системности знаний старшеклассников / Л.Я. Зорина. – М. : Педагогика, 1978. – 128 с.
  75. Зоц В.М. Моделі управління школами // Теорія і практика діяльності загальноосвітніх закладів нового типу в Україні : [наук.-метод. посіб.] / В.М. Зоц ; за ред. В.Ф.Паламарчук. – Кіровоград, 2000. – С. 221-243.
  76. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії : наук.-метод. посіб. / І.А. Зязюн. – К. : МАУП, 2000. – 312 с.
  77. Ильин Е. Мотивация и мотивы / Евгений Павлович Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – 512 с.
  78. Ильясов И.И. Структура процесса учения / Ислам Имранович Ильясов. – М. : Изд-во Мос. ун-та, 1986. – 199 с.
  79. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О.С. Иссерс. – 4-е изд. – М. : КомКнига, 2006. – 288 с.
  80. Кабанова-Меллер Е.Н. Учебная деятельность и развивающее обучение / Евгения Николаевна Кабанова-Меллер. – М. : Знание, 1981. – 96 с.
  81. Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание : избр. статьи /Моисей Самойлович Каган. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1991. – 383 с.
  82. Калініна Л.М. Моделі управлінської діяльності керівника школи / Л.М. Калініна // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. праць / ред. кол. Л.І. Даниленко (гол. ред.) та ін. – К. : Логос, 2000 – 162 с.
  83. Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости / З.И. Калмыкова. – М. : Педагогика, 1981. – 200 с.
  84. Кантор И.М. Понятийно-терминологическая система педагогики: Логико-методологические проблемы / И.М. Кантор. – М. : Педагогика, 1980. – 158с.
  85. Карамушка Л.М. Психологічні умови управління закладами середньої освіти / Л.М. Карамушка. – К., 2000. – 159 с.
  86. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти : монографія / Л.М. Карамушка. – К. : Ніка-Центр, 2000. – 332 с.

  87. Кедров Б.М. Предмет и взаимосвязь естественных наук / Б.М. Кедров. – М. : Наука, 1967. – 411 с.
  88. Кенкманн П.О. Некоторые методологические вопросы социологического анализа формирования личности : автореф. на соискание ученой степени канд. филос. наук : 090001 / АН СССР. Ин-т социологических исследований / П.О. Кенкманн. – М., 1975. – 23 с.
  89. Киверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А.А. Киверялг. –Таллин : Валгус, 1980. – 334 с.
  90. Кириченко М.О. Управління загальноосвітнім навчальним закладом. (Методологічний аспект) : дис. … канд. пед. наук (13.00.01) / М.О. Кириченко. – К., 2001. – 149 с.
  91. Киричук А.В. Общение в классном коллективе как объект педагогического управления : автореф. дисс. …докт. пед. наук / А.В. Киричук. – К., 1974. – 54 с.
  92. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе: Анализ зарубежного опыта / М.В. Кларин. – М. : Знание, 1989. – 78 с.
  93. Клингберг Л. Проблемы теории обучения / Л. Клинберг ; пер с нем. – М. : Педагогика, 1984. – 256 с.
  94. Клобуцков Е.В. Функциональная грамматика дискурса / Е.В. Клобуцков // Лингвистика на исходе ХХ века: итоги и перспективы. – М. : Прометей, 1995. – С. 67 – 89.
  95. Клюев Е.В. Речевая коммуникация / Е.В. Клюев. – М. : ПРИОР, 1998. – 175 с.
  96. Кнорринг В.И. Искусство управления : [учебник] / В.И. Кнорринг. – М. : Узд. БЕК, 1977. – 288 с.
  97. Кожевникова К. Об аспектах связности в тексте как целом / К. Кожевникова // Синтаксис текста. – М. : Наука, 1979. – 212 с. – С. 49 – 67.
  98. Коломінський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті : [монографія] / Н.Л. Коломінський. – К. : МАУП. – 2000. – 286 с.
  99. Конаржевский Ю.А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и управление школой / Ю.А. Конаржевский. – М. : Педагогика, 1986. – 183 с.
  100. Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна) : підручник / А.Є. Конверський. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 535 с.
  101. Кондаков М.И. Теоретические основы школоведения / М.И. Кондаков. – М. : Педагогика, 1982. – 192 с.
  102. Константинов Н.А. История педагогики / Н.А. Константинов. – М. : Просвещение, 1982. – 477 с.
  103. Копнин П.В. Логические основы науки / П.В. Копнин. – К. : Наукова думка, 1968. – 283 с.
  104. Копыленко О.М. Текст как продукт деятельности говорящего и слушающего / О.М. Копыленко // Исследования речемыслительной деятельности. – Алма-Ата, 1974. – С. 129 – 133.
  105. Корніяка О.М. Лабіринти розуміння: Текст як об’єкт розуміння / О.М. Корніяка. – К. : Знання, 1990. – 48 с.
  106. Костюк Г.С. Про психологію розуміння / Г.С. Костюк // Навчально-виховний процес і розвиток особистості. – К. : Вища школа, 1989. – С. 261 – 300.
  107. Краевский В.В. Проблемы научного обоснования обучения (Методологический анализ) / В.В. Краевский. – М. : Педагогика, 1977. – 264 с.
  108. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации : курс лекций / В.В. Красных. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2001. – 270 с.
  109. Кремінський Б.Г. Формування сучасного наукового стилю мислення учнів в процесі навчання фізики : дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Б.Г. Кремінський. – К., 1997. – 202 с.
  110. Кремень В. Державно-громадська модель управління освітніми змінами / Василь Кремень // Директор школи. – 2001. – № 4. – С 6.
  111. Крижанская Ю.С. Грамматика общения / Ю.С. Крижанская, В.П. Третьяков. – Л. : Изд-во Лен. ун-та, 1990. – 208 с.
  112. Кудряшова Л.Д. Изучение эффективности управлющей деятельности : автореф. дис. канд. псих. наук / Л.Д. Кудряшова. – Л., 1977. – 18 с.
  113. Кудряшова Л.Д. Каким надо быть руководителю: Психология управленческой деятельности / Л.Д. Кудряшова. – Ленинград, 1986. – 258 с.
  114. Кулебакин С.В. Работы по построению научно-технической терминологии в СССР и советская терминологическая школа / С.В. Кулебакин, Я.А. Климовицкий // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М. : Наука, 1970. – С. 11–39.
  115. Кутина Л.Л. Формирование языка русской науки / Л.Л. Кутина. – М. : Наука, 1964. – 216 с.
  116. Кухаренко В.А. Интерпретация текста / В.А. Кухаренко. – М. : Наука, 1988. – 188 с.
  117. Кучинский Г.М. Диалог в процессе совместного решения мыслительных задач / Г.М. Кучинский // Проблема общения в психологии. – М. : Наука, 1981. – 275 с. – С. 92 – 134.
  118. Ладыженская Т.А. Устная речь как средство и предмет обучения / Т.А. Ладыженская. – 2-е изд. – М. : Наука, 1998. – 134 с.
  119. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику / Дж. Лайонз. – М. : Прогресс, 1978. – 543 с.
  120. Ланда Л.Н. Умение думать. Как ему учить / Л.Н. Ланда. – М. : Знание. – Серия: Педагогика и психология. – Вып. 4. – 1975. – 64 с.
  121. Левченко Т.І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах : [монографія] / Т.І. Левченко. – Вінниця : Вид-во «Нова книга», 2002. – 512 с. 5, с.409.
  122. Ленерт У. Проблемы вопросно-ответного диалога / У. Ленерт // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып.ХХІІІ. – М. : Прогресс, 1988. – С. 258 – 280.
  123. Леонтьев А.А. Педагогическое общение / Алексей Николаевич Леонтьев. – М. : Знание, 1979. – 48 с.
  124. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность / Алексей Николаевич Леонтьев. – 2-е изд. – М. : Эдиториал УРСС, 2003. – 216 с.
  125. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / Алексей Николаевич Леонтьев. – М. : Смысл ; Изд. центр «Академия», 2004. – 352 с.
  126. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Д.А.Леонтьев. – 2-е изд , испр. – М. : Смысл, 2003. – 487 с.
  127. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения / Исаак Яковлевич Лернер. – М. : Педагогика, 1981. – 185 с.
  128. Лернер И.Я. Проблема методов обучения и пути ее исследования / исаак Яковлевич Лернер // Вопросы методов педагогических исследований. – М. : НИИ Общей педагогики АПН СССР, 1973. – С. 21 – 34.
  129. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности / Исаак Яковлевич Лернер. – М. : Знание, 1980. – 96 с.
  130. Лігоцький А.О. Управління персоналом : [навч. посіб.] / А.О. Лігоцьгий. – К., 2004. – 176 с.
  131. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф. Ломов. – М. : Наука, 1984. – 444 с.
  132. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии / Д.С. Лотте. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 1962. – 158 с.
  133. Лук А. Н. Мышление и творчество / Александр Наумович Лук. – М. : Политиздат, 1976. – 144 с.
  134. Лукіна Т.О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні : дис. … д-ра наук з державного управління (25.00.02) / Т.О. Лукіна. – К., 2005. – 526 с.
  135. Лурия А.Р. Письмо и речь: Нейролингвистические исследования / А.Р. Лурия. – М. : Изд.центр «Академия», 2002. – 352 с.
  136. Лурия А.Р. Язык и сознание / А.Р. Лурия ; под ред. Е.Д. Хомской. – Ростов н/Д. : Феникс, 1998. – 416 с.
  137. Ляудис В. Я. Формирование учебной деятельности студентов / под ред. В. Я. Ляудис. – М. : Изд-во МГУ, 1989. – 240 с.
  138. Макаров М.Л. Коммуникативная структура текста / М.Л. Макаров. – Тверь : Изд. Тверск. ун-та, 1990. – 52 с.
  139. Максимова В.Н. Межпредметные связи в процессе обучения / В.Н. Максимова. – М. : Просвещение, 1988. – 192 с.
  140. Маслов В.І. Теоретичні основи педагогічного менеджменту : [навч. посіб. для працівників освіти] / В.І. Маслов, В.Н. Драгун, В.В. Шаркунова. – К. : ЦІУВ, 1996. – 87 с.
  141. Маслоу А. Самоактуализация личности и образование / А. Маслоу ; пер. с англ. – Серия : Психопедагогика и методология науки. – Вып. 4. – К.–Донецк : Ин-т психологии АПН Украины, 1994. – 52 с.
  142. Матвеева Т.В. К лингвистической теории жанра / Т.В. Матвеева // Collegium. – 1995. – № 1–2.– С. 65 – 71.
  143. Матюшкин А.Н. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / Алексей Михайлович Матюшкин. – М. : Педагогика, 1972. – 134 с.
  144. Машбиц Е.И. Психологические основы управления учебной деятельностью / Ефим Изралиевич Машбиц. – К. : Вища школа, 1987. – 224 с.
  145. Махмутов М.И. Проблемное обучение: основные вопросы теории : [учеб. пособ.] / Мирза Исмаилович Махмутов. – М. : Педагогика, 1975. – 368 с.
  146. Межпредметные связи естественно-математических дисциплин : [сб. статей] / под ред. В.Н. Федоровой. – М. : Просвещение, 1980. – 207 с.
  147. Менчинская Н.А. Проблемы учения и развития / Наталья александровна Менчинская // Проблемы общей, возрастной и педагогической психологии. – М. : Педагогика, 1978. – С. 241 – 244.
  148. Методы системного педагогического исследования. – Л. : ЛГУ, 1980. – 172 с.
  149. Микулинская М.Я. Развитие лингвистического мышления учащихся / М.Я. Микулинская. – М. : Педагогика, 1989. – 168 с.
  150. Микулинская М.Я. Управление познавательной деятельностью учащихся / М.Я. Микулинская. – М. : Педагогика, 1983. – 126 с.
  151. Микк Я.А. Оптимизация сложности учебного текста. В помощь авторам и редакторам / Я.А. Микк. – М. : Просвещение, 1981. – 119 с.
  152. Миллер Дж. Планы и структура поведения / Дж. Миллер, Е.Галантер, К. Прибрам ; пер с англ. О.Виноградовой. – М. : Прогресс, 1965. – 237 с.
  153. Минаев Ю.П. Максимизация знаний: выбор образовательной стратегии методом математического моделирования / Ю.П. Минаев, П.И. Самойленко, М.Н. Цыганок // Приложение к ежемесячному теоретическому и научно-методическому журналу «Среднее профессиональное образование». – 2001. – №3. – С. 147–160.
  154. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи. Проблемы обучения / О.Д. Митрофанова. – М. : Русский язык, 1985. – 216 с.
  155. Мышление: процесс, деятельность, общение. – М. : Наука, 1982. – 287 с.
  156. Налимов В.В. Вероятностная модель языка. О соотношении естественных и искусственных языков / В.В. Налимов. – М. : Наука, 1979. – 303 с.
  157. Непийвода Н.Ф. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект) / Н.Ф. Непийвода. – К. : ТОВ «Міжнар. фін. агенція», 1997. – 303 с.
  158. Низамов Р.А. Дидактические основы активизации учебной деятельности студентов / Равиль Авзалович Низамов. – Казань : КГУ, 1975. – 130 с.
  159. Никифорова О.И. Роль представления в восприятия слова, фразы, описания / О.И. Никифорова // Известия Академии педагогических наук РСФСР. – Вып.7. – 1947. – С. 121 – 163.
  160. Новиков А.И. Семантика текста и ее формализация / А.И. Новиков. – М. : Наука, 1983. – 213 с.
  161. Нурминский И.И. Статистические закономерности формирования знаний и умений учащихся / И.И. Нурминский, Н.К. Гладышева. – М. : Педагогика, 1991. – 224 с.
  162. Оконь В. Основы проблемного обучения / В. Оконь. – М. : Просвещение, 1968. – 208 с.
  163. Орлов Ю.М. Как определить эффективность учебной работы? / Ю.М. Орлов // Вестник высш. школы. – 1986. – № 6. – С. 12 – 15.
  164. Основы теории речевой деятельности / под. ред. А.А. Леонтьева. – М. : Наука, 1974. – 368 с.
  165. Остренко М. Технология «Учебный портфель» в образовательном процессе. Развитие критического мышления через чтение и письмо. Часть III [електронний ресурс] / М.Остренко // режим доступу: http://lib.1september.ru/2003/16/1.htm.
  166. Основы математической статистики и ее применение / под ред. В. Урсяну ; пер. с рум. Л.С. Кучаева. – М. : Статистика, 1970. – 224 с.
  167. Панько Т.І. Українське термінознавство / Т.І. Панько, І.М. Кочан, Г.П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 216 с.
  168. Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории / А.Ф. Папина. – М. : Эдиториал УРСС, 2002. – 145 с.
  169. Петров Ю.А. Азбука логичного мышления / Ю.А. Петров. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 104 с.
  170. Пиаже Ж. Роль действия в формировании мышления / Ж. Пиаже // Вопросы психологии. – 1965. – № 6. – С. 64 – 68.
  171. Пидкасистый П.И. Организация деятельности ученика на уроке / П.И. Пидкаистиый, Б.И. Коротаев. – М. : Знание, 1985. – 80 с.
  172. Пидласий І.П. Як підготувати ефективний урок : кн.. для вчителя / І.П. Підласий. – К. : Рад. Школа, 1989. – 204 с.
  173. Пикельная В.С. Теоретические основы управления: школоведческий аспект : [метод. пособ.] / Валерия Семеновна Пикельная – М. : Высш. шк., 1990. – 175 с.
  174. Пікельна В.С. Нова модель управління школою / Валерія Семенівна Пікельна // Рад. школа. 1992. – № 11-12.
  175. Подмазин С.И. Личностно-ориентированное образование: Социально-философское исследование / Сергей Иванович Подмазин. – Запорожье : Просвіта, 2004. – 246 с.
  176. Полякова Г.А. Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу : дис. …канд. пед. наук : 13.00.01 / Г.А. Полякова. – К. – 2003. – 187 с.
  177. Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогика / Я. А. Пономарев. – М. : Педагогика, 1976. – 280 с.
  178. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Т.Г. Почепцов. – М. : Веклер, 2001. – 308 с.
  179. Проблеми лінгвістики науково-технічного тексту // Вісник «Львівська політехніка». – Львів, 1995. – № 295. – 161 с.
  180. Проколієнко Л.М. Зміст, передбачуваний цілями навчання і змістовий бік методу навчання / Л.М. Проколієнко // Психологія програмованого навчання / за ред. Г.С. Костюка, Г.О.Балла. – К. : Рад.школа, 1973. – С. 81 – 86.
  181. Прыгин Г.С. Проявление феноменов «автономности зависимости» в учебной деятельности / Г.С. Прыгин // Новые исследования в психологии. – 1984. – № 2. – С. 45–52.
  182. Реан А.А. Психология и педагогика / А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум. – СПб. : Питер, 2004. – 432 с.
  183. Решетова З.А. Психологические основы профессионального обучения / З.А.Решетова. – М. : МГУ, 1985. – 205 с.
  184. Рикьор Поль. Про інтерпретацію / Рикьор Поль // Після філософії: кінець чи трансформація? ; перекл. з англ. – К. : Четверта хвиля, 2000. – 432 с. – С.312 – 333.
  185. Розенберг Н.М. Использование научной терминологии в школьных учебниках / Н.М. Розенберг // Проблемы школьного учебника. – М. : Просвещение, 1978. – Вып. 6. – С. 73–88.
  186. Романов А.А. Системный анализ регулятивных средств диалогического общения / А.А. Романов. – М. : Инcтитут языкознания АН СССР, 1988. – 183 с.
  187. Салмина Н.Г. Знак и символ в обучении / Н.Г.Салмина. – М. : Изд-во Моск. у-та, 1988. – 288 с.
  188. Самодрин А.П. Організація діяльності профільно-диференційованої середньої загальноосвітньої школи : дис. …кан. пед. наук (13.00.01) / А.П. Самодрин. – Кривий Ріг. – 1998. – 198 с.
  189. Седов К.Ф. Коммуникативные стратегии дискурсивного поведения и становления языковой личности / К.Ф. Седов // Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты. – Волгоград ; Саратов : Перемена, 1998. – 234 с. – С. 9 – 20.
  190. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии : [учеб. пособ.] / Г.К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.
  191. Сердюк Т.В.
  192. Сидоренко В.К. Технічне креслення : [пробний підручник для учнів професійно-технчних навчальних закладів] / В.К. Сидоренко. – Львів : Оріяна-Нова, 2000. – 497 с.
  193. Сисоєва С.О. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : [навч. посіб.] / С.О. Сисоєва, І.В. Соколова. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 308 с.
  194. Славин А.В. Наглядный образ в структуре познания / А.В. Славин. – М. : Политиздат, 1971. – 271 с.
  195. Скалкин В.Л. Обучение регуляционному аспекту диалогической речи / В.Л. Скалкин, Л.И. Богатикова // Интенсивное обучение иностранным языкам в высшей школе / под ред. Г.А. Китайгородской. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 157 с. – С. 89 – 100.
  196. Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних словосполучень /уклад. Л.О. Пустовіт та ін. – К. : Довіра, 2000. – 1081 с.
  197. Сохор А.М. Логическая структура учебного материала. Вопросы дидактического анализа А.М. Сохор. – М. : Педагогика, 1974. – 192 с.
  198. Сорокин Ю.А. Теория и прикладные проблемы речевого общения / Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, А.М. Шахнарович. – М. : Наука, 1979. – 327 с.
  199. Сохор А.М. Логическая структура учебного материала. Вопросы дидактического анализа / А.М. Сохор. – М. : Педагогика, 1974. – 192 с.
  200. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика для технических вузов / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. – 2-е изд, доп. и перераб. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – 512 с.
  201. Суворова Н.В. Обучение устной диалогической учебно-профессиональной речи на системе текстов в нефилологическом вузе / Н.В. Суворова. – М. : Высш. шк., 1991. – 256 с.
  202. Сунцов Н.С. Управление общеобразовательной школой: Вопросы теории и практики / Н.С. Сунцов. – М. : Педагогика, 1982. – 144 с.
  203. Суперанская А.В. Общая терминология: Вопросы теории /А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева ; отв. ред. Т.Л. Канделаки. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 248 с.
  204. Сучасний словник-мінімум іншомовних слів : близько 6000 слів. – К. : Довіра, 2002. – 445 с.
  205. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний / Нина Федоровна Талызина. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1975. – 342 с.
  206. Текст как объект комплексного анализа в вузе / под ред. И.В. Арнольд. – Л. : ЛГПИ, 1984. – 160 с.
  207. Тихомиров О.К. Психология мышления / О.К. Тихомиров. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 270 с.
  208. Токарук Л.С. Критерії ефективності організаційно-адаптивного управління навчально-виховним процесом / Л.С.Токарук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : [зб. наук. пр.]. – Випуск 9 / редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2006. – С. 294 –297.
  209. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования / Д.Н. Узнадзе. – М. : Наука, 1966. – 452 с.
  210. Урбах В.Ю. Биометрические методы / В.Ю. Урбах. – М. : Наука, 1964. – 415 с.
  211. Усова А.В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения / Антонина Васильевна Усова. – М. : Педагогика, 1986. – 176 с.
  212. Файоль А. Общее и промышленное управление / А. Файоль. – М. : Республика, 1992. – 345 с.
  213. Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход / Н.И. Формановская. – М : Изд-во «Русский язык», 2002. – 214 с.
  214. Формирование учебной деятельности школьников / под ред. В.В. Давыдова. – М. : Педагогика, 1982. – 216 с.
  215. Фридман Л.М. Наглядность и моделирование в обучении / Л.М. Фридман. – М. : Знание, 1984. – 80 с.
  216. Халперн Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. – СПб. : Питер, 2000. – 512 с.
  217. Хміль Ф.І. Становлення сучасного менеджменту в Україні: проблеми теорії та практики / Ф.І. Хміль. – Львів : Львівська комерційна академія, 1996. – 206 с.
  218. Холлендер М. Непараметрические методы статистики / М. Холлендер, Д.А. Вульф ; пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1983. – 518 с.
  219. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования / М.А. Холодная. – Спб. : Питер, 2002. – 272 с.
  220. Хомский Н. Язык и мышление / Н. Хомский ; пер. с англ. – М. : Изд-во МГУ, 1972. – 122 с.
  221. Хрыков Е.Н. Внутришкольной контроль: состояние, концепция, перспективы развития / Е.Н. Хрыков. – Луганск : ВТУ, 1994. – 178 с.
  222. Шамова Т.И. Управление образовательными системаи : [учеб. пособ.] / Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко, Г.Н. Шибанова. – М. : Академия, 2002. – 350 с.
  223. Шапоринский С.А. Обучение и научное познание / С.А. Шапоринский. – М. : Педагогика, 1981. –208 с.
  224. Шахнарович А.М. Прагматика текста: психолингвистический поход / А.М. Шахнарович, М.А. Габ// Текст в коммуникации: – М. : Ин-т языкозн., 1991. – 211 с.
  225. Штульман Е.А. Специфика методического эксперимента / Е.А. Штульман. – Сов. педагогика. – 1988. – № 3. – С.61 – 65.
  226. Щукина Г.И. Роль деятельности в учебном процессе / Галина Ивановна Щукина. – М. : Просвещение, 1986. – 144 с.
  227. Якунин В.А. Педагогическая психология : учеб. пособ. / В.А. Якунин ; Европ. ин-т экспертов. – СПб. : Изд–во Михайлова В.П., Изд-во «Полиус», 1998. – 639 с.
  228. Bloom B.S. A Taxonomy of Educational Objectives : Handbook 1 / B.S. Bloom / The Cognitive domain. – Harlow : AEI press, 1956.– 96 p.
  229. di Pietro R.The Psychology of Asquisition Strategies. – Cambridge : Cambridge University Press, 1987. – 165 p.
  230. Malewski M. Teorie andragogiczne / M. Malewski // Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej. – Wroclaw. – 1998. – 195 s.
  231. Nisbet J & Shuchsmith J. Learning Strategies. – New York : Routledge, 1991.– 178 p.
  232. Farch C. On Identifying Communication Strategies // C. Farch & G.Kasper (eds). Strategies in Interlanguage Communication. – London: Longman, 1983. – 212 p.
  233. Rodgers T. The Strategies of Individual Learning / T. Rodgers. – N. : Newburry House Publishers, 1978. – 288 p.
  234. Rubin J. Study of Cognitive Processes in Second Language Learning / J. Rubin // Applied Linguistics. – 1981. – Vol. 11. – Pp. 117 – 131.
  235. Ryan R.M. A Motivational Analysis of Self-determination and Self-regulation in Education / R.M. Ryan, J.P. Connel, E.L. Deci // In Ames C. Ames R. Research on Mmotivation in Education. – Vol.2. – N.Y., Academic press, 1985. – 98 p.
  236. Spencer K. The Psychology of Educational Technology and Instructional Media / K. Spencer. – London : United Writers Press, 1991.– 211 p.
  237. Structure of Learning Processes / Ed. by J. Valsiner & Y.-G. Voss. – Norwood, N.J. : Ablex Pub. Corp., 1996. – 344 p.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины