МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ЯК ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ДИСЦИПЛІНИ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У КОЛЕДЖІ : МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ КАК общеобразовательных дисциплин с использованием мультимедийных средств В КОЛЛЕДЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ЯК ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ДИСЦИПЛІНИ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У КОЛЕДЖІ
 • Альтернативное название:
 • МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ КАК общеобразовательных дисциплин с использованием мультимедийных средств В КОЛЛЕДЖЕ
 • Кол-во страниц:
 • 225
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені М.П. ДРАГОМАНОВА

  На правах рукопису

  СУДАКОВА Ірина Євгенівна

  УДК 378.637.016:57:004 (043.3)

  МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ЯК ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ДИСЦИПЛІНИ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У КОЛЕДЖІ

  13.00.02 - теорія та методика навчання (біологія)

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник –
  кандидат педагогічних наук,
  доцент Буяло Тетяна Євгеніївна  Київ – 2011
  ЗМІСТ
  ВСТУП …………………………………………………………………………….… 4
  РОЗДІЛ 1
  ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  1.1. Теоретичні основи використання комп’ютерних технологій в процесі навчання...…………………………………………………………………………..… 14
  1.2. Особливості застосування комп’ютерних технологій на заняттях з біології ………………………….………………………………………………………….….. 58
  1.3. Стан реалізації проблеми в практиці роботи коледжів на даному етапі розвитку освіти…………………………………………………………………….…..72
  Висновки до першого розділу ..…………..……………………………………….. 77
  РОЗДІЛ 2
  МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ
  2.1. Навчальна інформація як основа мультимедійного курсу біології...……….. . 81
  2.2. Мультимедійні засоби навчання біології...………………………………….... 89
  2.3. Методика використання мультимедія у процесі вивчення курсу біології у вищих навчальних закладах І – ІІ рівнів акредитації ………………………….... .104
  Висновки до другого розділу...…………………………………………….……..... 145
  РОЗДІЛ 3
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОЛЕДЖІ
  3.1.Організація та проведення педагогічного експерименту ……………………………………………………………………………………...… 147
  3.2. Обробка результатів експерименту та їх аналіз…………………………....… 154
  Висновки до третього розділу..…………………...…….………………………..… 169
  ВИСНОВКИ…...………...……………………….……...…..….….…………….... 171
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………..…............…………….….. 174
  ДОДАТКИ ………………………………...…………………………………….…. 201
  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Основною рисою сучасності є те, що в будь-який сфері людської діяльності все ширше використовуються інформаційні комп’ютерні технології. Сучасні інформаційні комп’ютерні технології дозволяють створювати, зберігати, переробляти інформацію та забезпечують ефективні способи її надання споживачеві. Вони набувають значення визначального чинника життя і засобу якісного підвищення ефективності управління всіма сферами суспільної діяльності.
  В Україні інформатизація суспільства набула статусу державної політики. Відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №926 „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні“ 2011 рік було оголошено Роком освіти та інформаційного суспільства.
  У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті визначено, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, створення індустрії сучасних засобів навчання, що відповідають світовому науково-технічному рівню. Інформаційно-комунікаційні технології стають важливим чинником ефективного досягнення цілей освіти, її доступності та ефективності. Все це забезпечує підготовку молодого покоління до життя та діяльності в інформаційному суспільстві.
  Широке впровадження в навчально-виховний процес комп’ютерних, а саме мультимедійних інноваційних технологій навчання, є актуальним для вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації. У 2009-2010 навчальному році освітні послуги надавали 511 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації [187]. Близько половини студентів цих закладів – випускники 9 класів. Такі студенти поряд з фаховою підготовкою здобувають повну середню освіту, в тому числі й з біології.
  Для забезпечення якісних знань, сучасність вимагає певних змін в освіті взагалі та в біологічній зокрема, її модернізацію, яка спрямована на забезпечення якості відповідно до новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики, ії узгодження з потребами життя [98]. Основна мета реформування біологічної освіти вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації – забезпечення широких можливостей для розвитку, навчання та виховання творчої особистості, у результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в сучасному суспільстві; виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності [94]. Розв’язання такого складного завдання потребує використання інноваційних технологій навчання – комп’ютерних, а саме, мультимедійних технологій.
  Саме тому, в умовах, де персональний комп’ютер є необхідним атрибутом робочого місця будь-якого фахівця і студента, актуальності набуває вирішення проблеми створення якісних програмних продуктів, призначених для навчання різних дисциплін, які дозволять підвищити якість успішності студентів, зекономити навчальний час на опрацювання програмного матеріалу в середньому на 25 – 30 %, істотно полегшує працю педагога [89].
  Використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі є предметом дослідження багатьох учених, розкривається у фундаментальних роботах А.Т. Ашерова [7], Р. Вільямса [32], Б.С. Гершунського [45], В.М. Глушкова [49], А.М. Гуржія [59], А.П. Єршова [73], Г.М. Клеймана [106], В. Г. Кременя [31], Н. Краудера [122], Ю.І. Машбиця [141], С. Пейперта [175], В. Скіннера [198], О.І. Щербак [1] та ін.
  Теоретичні, методологічні, психолого–педагогічні аспекти її застосування у навчальному процесі висвітлені у працях вітчизняних та зарубіжних вчених: А.А. Андрєєва [2], Н.В. Апатової [5], К. Аткинсона [242], Дж. Бозарса [244], Л. Букі [246], А.Ф. Верланя [30], П.Я. Гальперіна [41], Б.С. Гершунського [45], О.В. Данилової [62], М.І. Жалдака [74], Ю.О. Жука [77], В.Ф. Заболотного [80], А.П. Кудіна [115], В.В. Лапінського [130], Р. Майєра [255], Д.Ш. Матроса [136], Е.И. Машбиця [141], Н.В. Морзе [149], В.В. Олійника [162], Ю.А. Пасічника [172], І.П. Підласого [178], Ю.С. Рамського [186], І.В. Роберта [189], М.М. Семко [193], А.В. Степанюк [151], Н.Ф. Тализіної [223], Р. Уоткінса [262], Е. Фількінштейна [249] та ін.
  Питаннями впровадження комп’ютерних технологій та Інтернет-ресурсу у навчальний процес з біології присвячують свої наукові роботи О.В. Богачук [18], С.І. Боріс [21], З.В. Вербицька [28], Ю.О. Дорошенко [67], Г.М. Клейман [106], О.Г. Козленко [110], Г.М. Кравцов [121], І.В. Лапига [127], О.М. Легкий [132], Н.Ю. Матяш [138], І.Г. Мещерський [145], Л.П. Міронець [147], Є.О. Неведомська [155], О.І. Нечитовська [159], В.П. Овчарук [161], В.М. Пакулова [170], Н.О. Постернак [180], В.І. Проценко [182], Л.П. Семко [193], І.Ю. Сліпчук [200], В.О. Смірнов [204], О.В. Тасенко [225], З.П. Хаблак [231], І.В. Хом’як [234].
  Аналіз нормативних, законодавчих актів, інформаційних джерел та практики педагогічної організації навчання у коледжах України виявили суперечності між необхідністю впровадження сучасних комп’ютерних технологій у процес навчання біології, їх дидактичним потенціалом і відсутністю навчально-методичних розробок з використанням комп’ютерних технологій у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, рівнем підготовки викладачів біології до ефективного використання мультимедійних засобів навчання на заняттях, а також недостатньою розробленістю методичних підходів до навчання загальноосвітніх дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.
  Необхідність розв’язання виявлених суперечностей зумовила вибір теми дисертаційного дослідження: „Методика навчання біології як загальноосвітньої дисципліни з використанням мультимедійних засобів у коледжі“.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно тематичного плану науково-дослідних робіт Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова з теми „Технологія методичної підготовки вчителів природничих дисциплін в умовах кредитно-модульної системи навчання“ (номер державної реєстрації 0105U000452). Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова (протокол № 13 від 19.06.2008 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 4 від 26.05.2009 р.).
  Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності методики навчання біології як загальноосвітньої дисципліни в коледжі з використанням мультимедійних засобів.
  Відповідно до мети було визначено завдання дослідження:
  1. Здійснити аналіз психолого-педагогічної, методичної і біологічної літератури, нормативних документів, практичного досвіду використання засобів навчання біології у коледжі з метою визначення шляхів вдосконалення процесу вивчення біології як загальноосвітньої дисципліни коледжу з використанням мультимедійних засобів.
  2. Розробити й експериментально перевірити ефективність методики навчання біології як загальноосвітньої дисципліни коледжу студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації з використанням програмно-педагогічного засобу „Біологія“.
  3. Створити методичні рекомендації для викладачів щодо роботи з програмно-педагогічним засобом „Біологія“.
  Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес із загальноосвітньої дисципліни біології в коледжі.
  Предмет дослідження: зміст, принципи, методи та форми навчання біології студентів у коледжі з використанням мультимедійних засобів навчання, які відповідають сучасним методичним, психолого-педагогічним та ергономічним вимогам.
  Гіпотеза дослідження грунтується на припущенні, що методика навчання біології як загальноосвітньої дисципліни коледжу з використанням мультимедійних засобів буде ефективною, якщо розробити та впровадити у навчально-виховний процес програмно-методичний засіб із урахуванням загальнодидактичних принципів навчання, психологічних принципів сприйняття інформації, принципів мультимедійної теорії навчання та забезпечення зворотного інтерактивного зв’язку із студентом.
  Для реалізації завдань застосовувалися методи дослідження:
  - теоретичні (системно-структурний, історичний, порівняльний, логіко-дидактичний) дозволили систематизувати теоретичний матеріал, законодавчі документи, періодичні та інтернет-видання, матеріали Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Кабінету Міністрів з питань комп’ютеризації навчально-виховного процесу і дали змогу з’ясувати й уточнити основні поняття дослідження, охарактеризувати основні напрями використання комп’ютерних технологій у навчанні біології;
  - моделювання задля конструювання мультимедійного курсу;
  - емпіричні (спостереження за педагогічним процесом, аналіз навчальних комп’ютерних програм, бесіди із студентами та викладачами, вивчення документації навчальних закладів, анкетування викладачів та студентів) сприяли обґрунтуванню необхідності розробки і впровадження в навчальний процес з біології комп’ютерних навчальних програм;
  - педагогічний експеримент, за допомогою якого відбулась перевірка ефективності розробленої експериментальної методики навчання біології як загальноосвітньої дисципліни коледжу;
  - методи математичної статистики, кількісного аналізу та інтерпретації експериментальних даних, дозволили підтвердити ефективність використання обґрунтованої у дослідженні методики навчання та створеного на етапі підготовки програмно-педагогічного засобу „Біологія“.
  Організація дослідження. Дисертаційне дослідження проводилося протягом 2001 – 2010 років у три етапи:
  На першому етапі (2001 – 2008 рр.) проведено констатувальний експеримент: здійснено аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури, законодавчих актів, програм міжнародних організацій з питань впровадження комп’ютерних (мультимедійних) технологій у навчальний процес взагалі та з біології у коледжі зокрема. Проаналізовано стан сучасного ринку навчальних комп’ютерних програм з біології в Україні. Сформульовано мету, об’єкт, предмет, завдання й робочу гіпотезу дослідження.
  На другому етапі (2008 – 2009 рр.) – проведено пошуковий експеримент: визначено концептуальні положення розробки та методичні вимоги до програмно-педагогічного засобу, запропоновано алгоритм комп’ютерного заняття з біології. За результатами пошукового експерименту розроблено зміст та структуру мультимедійного курсу „Біологія“ і методику його використання. Випробувано окремі елементи та внесено певні корективи в експериментальну методику.
  На третьому етапі (2009 – 2010 рр.) проведено формувальний експеримент: з’ясовано вплив розробленого програмно-педагогічного засобу на якість знань студентів і рівень їх навчальних досягнень; здійснена обробка, аналіз й узагальнення отриманих результатів, сформульовані основні висновки дослідження, оформлено тексти дисертації та автореферату.
  Експериментальна база дослідження. Науково-дослідна робота була зосереджена в навчальних закладах: Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка, Харківському машинобудівному коледжі, Хмельницькому політехнічному коледжі, Одеському технічному коледжі, Київському коледжі зв’язку, Полівалентному ліцеї Раймона Кено (м. Руен, Франція). У формувальному етапі педагогічного експерименту брали участь 837 студентів: 423 студента експериментальних груп і 414 – контрольних груп.
  Наукова новизна дослідження полягає у тому, що:
  • вперше у вітчизняній методиці навчання біології обґрунтовано методику навчання біології як загальноосвітньої дисципліни у коледжі з використанням комп’ютерного засобу навчання: програмно-педагогічного засобу «Біологія», структурованого з урахуванням основних компонентів навчально-виховного процесу, зміст якого укладено з дотриманням принципів: загальнодидактичних, психологічних (сприйняття інформації), а також мультимедійної теорії навчання та забезпечення зворотного інтерактивного зв’язку із студентом. Науково обґрунтовано зміст і структуру програмно-педагогічного засобу для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації „Біологія“ та методику навчання біології як загальноосвітньої дисципліни студентів коледжів за допомогою цього засобу;
  • удосконалено засоби формування і контролю знань студентів коледжів з біології з використання програмно-педагогічного засобу;
  • подальшого розвитку набула методика навчання загальноосвітньої дисципліни біології студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з використанням мультимедійних засобів, реалізація принципів навчання - наочності, науковості, доступності, зв’язку навчання з життям, активності студентів у навчанні, які лежать в основі запропонованого програмно-педагогічного засобу.
  Практичне значення дослідження. Розроблено та впроваджено методику використання мультимедійних технологій на прикладі мультимедійного курсу „Біологія“ у навчальний процес з біології студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
  Створено програмно-педагогічний засіб „Біологія“ та підготовлено методичні рекомендації для викладачів.
  Розроблено практичні рекомендації щодо підготовки, проектування й проведення занять з біології на основі використання програмно-педагогічного засобу із урахуванням загальнодидактичних принципів навчання, психологічних принципів сприйняття інформації, принципів мультимедійної теорії навчання. Результати дослідження можуть бути використані для розробки комп’ютерних навчальних програм, комп’ютерних підручників з різних розділів біології та інших загальноосвітніх дисциплін як коледжу, так і загальноосвітніх навчальних закладів.
  Запропонована методика може бути використана у загальноосвітніх навчальних закладах, вищих навчальних закладах на заняттях з методики навчання біології, у системі підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних кадрів.
  Впровадження результатів дослідження здійснюється у Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка (довідка № 94 від 13.05.2010р.), Одеському технічному коледжі Одеської національної академії харчових технологій (довідка № 327/11 від 14.10.2011р.), Харківському машинобудівному коледжі (довідка № б/н від 14.10.2011р.), Хмельницькому політехнічному коледжі (довідка № б/н від 05.10.2011р.), „Міжрегіональному вищому професійному будівельному училищі м. Краматорська“ (довідка № б/н від 16.03.2010р.), ДПТНЗ „Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу“ (довідка № 263 від 26.03.2010 р.), Запорізькій гімназії № 28 (довідка № б/н від 12.05.2010р.), Загальноосвітній школі №72 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням хімії та біології (довідка б/н від 11.02.2010р.), Відділі освіти Орджонікідзевської районної адміністрації Запорізької міської ради Запорізької області (довідка № б/н від 21.03.2010р.), Полівалентному ліцеї Раймона Кено (м. Руан, Франція) (довідка № б/н від 01.04.2010р.). Підвищення рівня навчальних досягнень студентів з біології свідчить про позитивний вплив обґрунтованої у дослідженні методики навчання біології з використанням розробленого програмно-педагогічного засобу на хід і результати навчання біології.
  Вірогідність і надійність результатів дослідження забезпечена відповідністю методів дослідження його об’єкту, предмету, меті й завданням; ретельним аналізом науково-методичної літератури, який сприяв всебічному вивченню об’єкта дослідження. Надійність результатів дослідження забезпечується чіткою методикою проведення педагогічного експерименту, детальним аналізом отриманого теоретичного та емпіричного матеріалу, впровадженням результатів дослідження в практику навчання біології у коледжах.
  Апробація результатів дослідження відбувалася шляхом виступів на: Міжнародній конференції „Навчання та виховання, NECC Conference“ (29 червня – 2 липня 2003 року, м. Сієтл, США), Міжнародній науково-практичній конференції „Науково-методичні засади управління якістю освіти в університетах“ (10 квітня 2009 року, м. Київ), Всеукраїнській науково-практичній конференції „Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка“ (18-19 квітня 2007 року, м. Суми), Регіональній науково-практичній конференції „Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу“ (22 березня 2011 року, м. Суми). Міжнародних семінарах для викладачів, організованих посольством США та ETRC, „Інтернет технології в освіті“, „Мультимедійні засоби навчання“, „Moodle та робота з ним“ (Київ, 2007-2009), семінарі „Платформи дистанційної освіти“ (15-20 червня 2003 року, м. Пулман, США), міжнародному семінарі компанії Inwent „Електронний підручник“ (15-16 лютого 2008 року, м. Київ), засіданнях кафедри теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, 2008-2009), засіданнях педагогічного колективу Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка (Київ, 2007-2009).
  Публікації. Основні теоретичні положення і результати дисертаційного дослідження відображено у 8 публікаціях автора, з них 6 статей опубліковано у вітчизняних наукових фахових виданнях з педагогічних наук (всі одноосібні), 1 стаття у зарубіжному збірнику наукових праць 1 тези матеріалів конференції.
  Структура і обсяг дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел (263 найменувань) і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 225 сторінок. Основний текст дисертації викладено на 173 сторінках. Робота містить 15 таблиць і 26 рисунків.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукової проблеми навчання біології як загальноосвітньої дисципліни студентів коледжу, суть якого полягає в обґрунтуванні та використанні мультимедійних засобів навчання. Одержані результати підтвердили гіпотезу й дали підстави для таких висновків:
  1. Здійснений аналіз нормативних документів, психолого-педагогічної та методичної літератури з питань застосування комп’ютерних, мультимедійних технологій у навчальному процесі з біології в коледжі показав необхідність зміни традиційної системи навчання біології в коледжі на нову, засновану на сучасних досягненнях в сфері комп’ютерних технологій.
  2. На підставі розроблених науково-педагогічних положень, проведених експериментальних досліджень і досвіду навчання у вищій школі з’ясовано основні чинники, що впливають на ефективність навчання біології першокурсників із числа випускників основної школи – сформованості уміння самостійно працювати на окремих структурних етапах навчання, належний рівень просторових уявлень, теоретичну підготовленість, здатність засвоювати великий обсяг інформації за коротший термін часу і т.д. Розроблено і впроваджено у навчально-виховний процес ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації цілісну методику навчання біології як загальноосвітньої дисципліни.
  3. Аргументовано вибір мультимедійних систем у якості базових для використання в процесі навчання біології в коледжі; встановлено напрями їх використання в процесі навчання студентів, докази можливості і необхідності впровадження їх в процес навчання біології, а саме: візуалізація навчальної інформації, її джерело (Інтернет, бази даних, електронні бібліотеки, чати); контроль знань, проектна діяльність студентів та їх науково-дослідницька робота.
  4. З’ясовано та обґрунтовано сучасні методичні, психолого-педагогічні, ергономічні вимоги до мультимедійних засобів навчання з біології у навчально-виховному процесі в коледжах. На їх основі розроблено програмно-педагогічний засіб „Біологія“ для проведення занять з біології як загально-освітньої навчальної дисципліни коледжу, що був перевірений на практиці; описано технічне оснащення для впровадження засобу та його функціонування у навчальному процесі.
  Основною програмою педагогічного засобу є Microsoft PowerPoint, базисна програма пакету Microsoft Office, яка не вимагає фінансових затрат на встановлення додаткового програмного забезпечення. Презентації Microsoft PowerPoint забезпечують достатній рівень візуалізації навчального матеріалу, легкість його сприйняття та високий науковий рівень.
  Запропонований мультимедійний курс характеризується: зменшенням труднощів переходу від методів навчання середньої школи до методів навчання вищої; передбаченням спеціальних методів для індивідуального поповнення знань; дотриманням послідовності подачі навчального матеріалу і правильне співвідношення між його частинами і розділами на різних фазах, етапах і періодах навчання. Передбачено засвоєння навчального матеріалу на визначеному рівні на кожному етапі педагогічної діяльності; для раціоналізації педагогічної праці, полегшення роботи викладача і розширення його можливостей широко застосовуються новітні методи навчання і контролю, із застосуванням комп’ютерних технологій.
  5. Створено методичні рекомендації для викладачів щодо підготовки та проведення занять з використанням мультимедійного курсу; наведено рекомендації щодо проведення семінарів-презентацій та самостійної розробки мультимедійних презентацій.
  6. Спираючись на результати педагогічного експерименту, отримано об’єктивну картину ефективності запропонованої методики навчання біології за допомогою мультимедійного курсу „Біологія“. Упровадження даної методики сприяло появі якісних змін навчальних досягненнях студентів експериментальних групах. Так, середній бал оцінки студентів експериментальної групи (на кінець експерименту) зріс на 1,2 бали (з 6,4 до 7,6), а контрольної – на 0,6 балів (з 6,6 до 7,2), приріст знань (Д) становить 0,6. Коефіцієнт якості знань К(%) студентів експериментальної групи зріс у 1,8 разів (з 44,6% до 79,91%), а контрольної – у 1,3 рази (з 50,5% до 68,12%). Висновок підтверджується результатами розрахунку критерію Пірсона (χ2 ≈ 16,92, у порівнянні зі стандартним значенням χ2 ≈ 7,81). Педагогічна ефективність експериментальної методики також доводиться позитивним значенням приросту знань студентів експериментальних груп (Д=0,6).
  7. Аналіз результатів дослідження підтверджує правомірність висунутої гіпотези і свідчить про доцільність запропонованих інновацій; дозволяє стверджувати, що основні положення, на яких базується мультимедійний курс, можуть бути використані не тільки у навчанні інших загальноосвітніх дисциплін коледжу, а й біологічних дисциплін вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації, зокрема у закладах медико-фармакологічного профілю, а також для підвищення професійно-педагогічної компетенції учителів загальноосвітніх шкіл та викладачів вищих навчальних закладів.
  Перспективними дослідженнями в цьому напрямі вважаємо розробку програмно-педагогічних засобів для виконання студентами різноманітних дослідницьких завдань, проектів, системи самостійних робіт.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Аналіз куррікулума підготовки педагога професійної школи в Україні: зб. наук. праць / за ред. O.І. Щербак. – К.: Науковий світ, 2003 – 35с.
  2. Андреев А.А. Компьютерные и телекоммуникационные технологии в сфере образования / А.А. Андреев // Школьные технологии. – 2001. – №3. – С. 15 – 18.
  3. Анисимова В.С. Игровые учебные задания по биологии на программированной основе (6-7 классы) / В.С. Анисимова, Б.А. Таньков. – М., 1987. – 187 с.
  4. Аносов І.П. Людина в Інтернет-технологічному освітньому процесі: до постановки проблеми / І.П. Аносов // Педагогіка і психологія формувань творчої особистості: проблеми і пошуки. Збірник наукових праць. – Київ-Запоріжжя, 2002. – Вип.24. – 139с.
  5. Апатова Н.В. Информационные технологи в школьном образовании / Н.В. Анапова. – М.: ИОСО РАО, 1994. – 228 с.
  6. Атаманчук П.С. Еталонні вимірники якості знань учнів з фізики / П.С. Атаманчук // Фізика та астрономія в школі. – 1997. – № 2. – С.11-14.
  7. Ашеров А.Т., Громов Е.В. Поколения информационных технологий обучения: матеріали Всеукр. наук. конф. [„Комп’ютери в навчальному процесі“], (Умань, 23-24 черв. 1999р.) / М-во освіти і науки України. – Умань, ІНКОМТЕХ, 1999. – 83 с.
  8. Бабаева Ю.Д. Психологические последствия информатизации / Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войцунский // Психологический журнал. – 1998. – Т.9. – №1. – C. 89–100.
  9. Барна І.В. Біологія. Задачі та розв’язки. Навч. посіб. у 2-х частинах / І.Барна, М.Барна. – Тернопіль: Мандрівець, 2000. – Ч. І. – 224 с.
  10. Безуглий В.В. Методика навчання Фізичної географії України засобами комп’ютерних технологій: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. / Безуглий Віталій Вікторович. – К., 2001. – 211 с.
  11. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / Владимир Павлович Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 190 с.
  12. Бібліотека електронних наочностей. Біологія, 6 – 11 кл. [Електронний ресурс]: Навч. посіб. – К.: АТЗТ „Квазар – Мікро Техно“, 2004. – 1електрон. опт. диск (CD-ROM): цв; 12см. – Систем. вимоги: MS Windows 200х/XP, 64 Mb RAM (рекомендовано128Mb), звукова карта, відеокарта 4 Mb. – Назва з титул. екрану.
  13. Біологія 8-9. Людина [Електронний ресурс]: Навч. посіб. – Донецьк: Ін-т проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, 2003. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв; 12см. – Систем. вимоги: MS Windows 200х/XP, 128Mb RAM, звукова карта, відео карта 4 Mb. – Назва з титул. екрану.
  14. Біологія, 6-11 кл.: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. –– Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/average/perelik.
  15. Біологія. 10-й клас [Електронний ресурс]: Навч. посіб. – К.: КСЕДЕКС АЙ ТІ БІ ЕС, 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв; 12см. – Систем. вимоги: ОС: MS Windows 200х/XP, 128Mb RAM, звукова карта, відео карта 4 Mb. – Назва з титул. екрану.
  16. Біологія. Програма для вищіх навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/higher.
  17. Біологія: [підруч. для 10 класу загальноосвітніх навч. заклад.] / О.В. Данилова, Д.А. Шабанов, О.В. Брайон, С.А. Данилов – Х.: Торсінг, 2001. – 256 с.
  18. Богачук О.В. Особливості використання комп’ютерних технологій на уроках біології / О.В. Богачук // Біологія. – 2003. – № 32 (44), листопад. – C. 6–8.
  19. Бойко О.В. Комп’ютерні демонстраційні комплекти “Фізика-10”, “Фізика-11” як засоби фронтального навчання на уроках фізики / О.В. Бойко, В.М. Кадченко, Д.А. Путілов // Физика и астрономия. – 2005. – №3. – C. 50–52.
  20. Бондар Т.А. Активні форми та методи пізнавальної діяльності та їх використання на уроках біології / Т.А. Бондар // Біологія. – 2003. – №7 (19). – C. 2–6.
  21. Борис С.И. Возможности использования российских электронных изданий на уроках биологии / С.И. Борис, Н.К. Ханнаннов // Биология. – 2005. – №6 (март). – C. 18–25.
  22. Борис С.И. Возможности использования российских электронных изданий на уроках биологии / С.И. Борис, Н.К. Ханнаннов // Биология. – 2005. – №7 (апрель). – C. 28–32.
  23. Бугайов О.І. Концептуальні положення щодо розробки педагогічних програмних засобів з фізики / О.І. Бугайов, М.В. Головко, В.С. Коваль // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №8. – C. 13–16.
  24. Бухаркина М.Ю. Мультимедийный учебник: что это? / М.Ю. Бухаркина // Иностранные языки в школе. – 2001. – № 4. – С. 29 – 33.
  25. Вакулюк В.Н. Мультимедийные технологии в учебном процессе / В.Н. Вакулюк // Высшее образование в России. – 2004. – №2. – С.101 – 105.
  26. Васильева И.А. Психологические аспекты применения информационные технологий / И.А. Васильева, Е.М. Осипова, Н.Н. Петрова // Вопросы психологии. – 2002. – №3. – C. 81–88.
  27. Введение в научное исследование по педагогике: Учебное пособие для студ. пед. институтов / [Бабанский Ю.К., Журавлев В.И., Розов В.К. и др.] ; под ред. В.И. Журавлева. – М.: Просвещение, 1988. – 239 с.
  28. Вербицька З.В. Поліфункціональна роль нових інформаційних технологій у вивченні біології / З.В. Вербицька // Біологія. – 2005. – №7 (91), березень. – С. 2–3.
  29. Верзилин Н.М. Общая методика преподавания биологии: учебн. [для студ. пед. ин-тов по биол. спец.] / Н.М. Верзилин, В.М. Корсунская. – М.: Просвещение, 1983. – 384 с.
  30. Верлань А.Ф. Інформаційні технології в сучасній школі (рос. мовою) / Верлань А.Ф., Тверезовська Л.О., Федорчук В.А. – Кам’янець-Подільський: Науково-видавничий відділ Кам’янець-Подільського держ. пед. ін–ту, 1996. – 72 с.
  31. Вища освіта України і Болонський процес: навч. посіб. / [Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Слепкота М.Ф. та ін.] ; за ред. В.Г. Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга, 2004. – 384с.
  32. Вільямс Р., Маклін К. Комп’ютери в школі: пер. з англ. / Р. Вільямс, К. Маклін; за ред. В.Б. Распопова. – К., 1988. – 294 с.
  33. Віртуальна біологічна лабораторія 10-11 кл. [Електронний ресурс]: Навч. посіб. – К.: Компанія СМІТ, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв; 12см. – Систем. вимоги: Windows 98/МЕ/ NT/2000/XP, 128Mb RAM, звукова карта, відео карта 4 Mb. – Назва з титул. екрану.
  34. Віртуальна біологічна лабораторія для 8-9 класів [Електронний ресурс]: Навч. посіб. – К.: ЗАТ “Транспортні системи” , 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв; 12см. – Систем. вимоги: Windows 98/МЕ/ NT/2000/XP, 128Mb RAM, звукова карта, відео карта 4 Mb. – Назва з титул. екрану.
  35. Волинський В.П. Загальна характеристика комп’ютерних засобів навчання / В.П. Волинський // Біологія і хімія в школі. – 2005. – №2. – C. 44–45.
  36. Волинський В.П. Класифікація програмних засобів навчального призначення / В.П. Волинський // Комп’ютер у школі та сім’ї – 2005. – №1. – C. 19–20.
  37. Волкова В.П. Педагогіка: [посіб. для студентів вищих навчальних закладів] / В.П. Волкова. – К.: Видавничий центр „Академія“, 2001. – 576 с.
  38. Волощук О. Дидактичні можливості та якість мультимедійних навчальних программ / О.Волощук // Вища освіта України. – 2005. – №4. – C. 139–141.
  39. Вчіться спілкуватися з персональним комп’ютером: [посіб. для вчителя] / І.Ф. Слєдзінський, А.М. Ломакович, В.Г. Габрусєв та ін. – К.: Рад. шк., 1990. – 143 с.
  40. Габриков А.А. Новые информационные технологии успешного обучения физике / А.А. Габриков // Педагогические технологии. – 2006. – №4. – С.50 – 54.
  41. Гальперін П.Я. Введение в психологию: [учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по гуманит. спец]. / А.И. Подольский (ред., предисл. и коммент.) — М. : Книжный дом “Университет”, 1999. – 332 с.
  42. Гевал П.А. Загальні принципи використання комп’ютера на уроках різних типів / П.А. Гевал // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. – №3. – C. 33 – 35.
  43. Гендина, Н.И. Информационная грамотность или информационная культура: альтернатива или единство (результаты российских исследовании) [Текст] : доклад на ИФЛА-2004 / Н.И. Гендина // Школьная библиотека. - 2005. - №3. - С.18-24.
  44. Гендина, Н.И. Информационная грамотность или информационная культура: альтернатива или единство (результаты российских исследовании) [Текст] : доклад на ИФЛА-2004 / Н.И. Гендина // Школьная библиотека. - 2005. - №4. - С.8-14.
  45. Гершунский Б.С. Методические проблемы использования компьютерной техники в системе образования и педагогической науке / Б.С. Гершунский // Программированное обучение: Вып. 23. – М., 1986. – C.13–24.
  46. Гладюк Т.В. Лабораторні роботи із загальної біології: [метод. посіб. для вчителів та студентів.] / Гладюк Т.В., Гладюк М.М., Міщук Н.Й. – Тернопіль, 1997. – 48 с.
  47. Глазьєва В.К. Поєднання традиційних та інноваційних методів навчання на уроках хімії / В.К. Глазьєва, С.В. Мишківська // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №2. – C. 26–27.
  48. Глас Дж. Статистические методы в педагогике и психологи / Дж Глас, Дж. Стэнли; пер. с англ. Л.И. Хаирусовой; под. ред. Адлера Ю.П. – М.: Прогресс, 1976. – 495 с.
  49. Глушков В.М., Довгялло А.М., Машбиц Е.И. и др. Основные проблемы использования вычислительной техники в учебном процессе : сб. докл. науч.-технич. сем. [Применение ЭВМ в учебном процессе] / под ред. А.И. Берга. – М: Сов. радио, 1969. – С. 7– 34.
  50. Голівер Н.О. Дидактичні умови використання комп’ютерних технологій у процесі навчання студентів вищих технічних навчальних закладів: автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.09 „Методика навчання“ / Н.О. Голівер. – Луцьк, 2005. – 20.[1] с.
  51. Головко М.В. Становлення та напрями вдосконалення методики використання педагогічних програмних засобів з фізики / М.В. Головко // Наукові записки. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка. – 2006. – Випуск 66. – Ч.1. – С. 46 – 52.
  52. Головко М.В. Удосконалення методики навчання астрономії засобами комп’ютерних технологій / М.В. Головко // Астрономія в школі. – 2007. – №3. – С. 27–32.
  53. Голодюк Л.С. На курсах підвищення кваліфікації вчителі створюють електронні дидактичні матеріали / Л.С. Голодюк // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2007. – №1. – C. 22–26.
  54. Горбунов Л.М. Построение системы повышения квалификации педагогов в области информационно-коммуникационных технологий на основе принципа распределенности: материалы междунар. конф. ИТО, (Москва, 10 – 12 нояб. 2004 г.) / МИФИ. – М., 2004. – С. 50-54.
  55. Гордон Л.Г. Мультимедиа как инструмент гуманитарных приложений : материалы междунар. конф [„Электронные изображения и визуальные искусства“], (Москва, 27-28 март. 1998г.). – М., 1998. – С.45-55.
  56. Грабарь М.И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях / М.И. Грабар, К.А. Краснянская. – М.:Педагогика, 1997. – 136с.
  57. Громова Т. Біосфера та її межі / Т.Громова // Біологія. – 2007. – №10 (514), квітень. – С. 3-4.
  58. Гуревич Р.С. Можливості новітніх інформаційних технологій у підготовці педагогічних кадрів / Р.С. Гуревич, А.М. Коломієць // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2002. – №2. – С. 52-53.
  59. Гуржій А.М. Аналіз стану комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів за 1997-2001 роки / А.М. Гуржій, В.Ю. Биков, В.В. Гапон [та ін.] // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002. – №4. – C. 3–13.
  60. Гуржій А.М. Засоби навчання : навч. посіб. / Гуржій А.М., Жук О.Ю., Волинський В.П. – К.: ІЗМН, 1997. – 208 с.
  61. Далингер В.А. Компьютерно-ориентированное преподавание в средней школе: Психолого-педагогический аспект проблемы: Методические рекомендации для студентов физико-математических факультетов и учителей математики. Часть I. / Виктор Алексеевич Далингер. – Омск: Издательство Омского пединститута, 1989. – 30 с.
  62. Данилова О.В. Впровадження інформаційних технологій під час організації навчально-виховного процесу з біології у старшій школі / О.В. Данилова // Біологія. – 2007. – №11(167), квітень. – С. 37-39.
  63. Данилова О.В. Мультимедіа власноруч: текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако. – К.: Вид. дім „Шкіл. світ“: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 120 с.
  64. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. – Режим доступу: http://www2.znz.edu-ua.net/storage/490.txt.
  65. Дистанционное обучение: [учеб. пособие / под. ред. Е.С. Полат]. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 192 с.
  66. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. / І.М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 218 с. – (Серія „Альма-матер“).
  67. Дорошенко Ю.О. Біологія та екологія з комп’ютером / Ю. Дорошенко, Н. Семенюк, Л. Семко. – К.: Вид. дім „Шкіл. Світ“: Вид. Л.Галіцина, 2005. – 128 с.
  68. Дорошенко Ю.О., Лапінський В.В., Мальований Ю.І. Педагогічні програмні засоби: сучасний стан і можливості / Ю.О. Дорошенко, В.В. Лапінський, Ю.І. Мальований // Гуцульська школа. – 2000. – №1-2 (9-10). – С. 6–10.
  69. Дорошенко Ю.О., Мельник Ю.С., Савченко В.Ю., Патланжоглу М.О. Особливості організації інтерфейсу комп’ютерної навчальної програми : матеріали Всеукр. наук. конф. [„Комп’ютери в навчальному процесі“], ( Умань, 23-24 черв. 1999 р.) / збірник під ред. К. Пахотіна. – Умань: ІНКОМТЕХ, 1999. – C. 37–39.
  70. Дорошенко Ю.О., Семенюк Н.В. Застосування професійно орієнтованих завдань та інформаційних технологій у лабораторному практикуму з екології людини : матеріали 2-ої Всеукр. наук.-практ. конф. [„Комп’ютери в навчальному процесі“], (Умань, 29-30 жовт. 2002 р.): / збірник під ред. М.В. Дудика. – Умань: Алмі, 2002. – C. 20–22.
  71. Дубовицкая Т. К проблеме диагностики учебной мотивации / Т.К. Дубовицкая // Вопросы психологи. – 2006. – № 1. – С. 73 – 78.
  72. Ерофеева Г.В. Обучение физике в техническом университете на основе применения информационных технологий: автореф. дис. на здобуття ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.02. „Методика навчання“ / Г.В. Ерофеева. – Томск, 2005. – 37. [1] с.
  73. Ершов А.П. Научно-методические основы школьного курса информатики / А.П. Ершов // Вестник АН СССР. – 1985. – №12. – C. 49–59.
  74. Жалдак М.І Комп’ютер у школі / М.І. Жалдак // Гуцульська школа. – 2000. – №1-2 (9-10). – С. 10–13.
  75. Жалдак М.І Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики / М.І. Жалдак // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Випуск 7. – 2003. – C. 3–16.
  76. Жалдак М.І, Лапінський В.В., Шут М.І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики. посіб. для вчителів / М.І. Жалдак, В.В. Лапінський, М.І. Шут // Вкладка газети „Інформатика“, 2004. – №41–47.
  77. Жук Ю.О. Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі професійно-технічного закладу освіти / Ю.О. Жук // Нові технології навчання: Наук. – метод. зб. – К.: ІЗМН, 1998. – №24. – С. 72–78.
  78. Журавльова Л.А. Міжнародна програма запровадження сучасних комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах / Л.А. Журавльова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №6. – C. 13–21.
  79. Заболотний В.Ф. Використання комп’ютерних демонстраційних моделей при навчанні методики вивчення кінематики / В.Ф. Заболотний // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол.ред. М.Т. Мартинюк. – К.: Науковий світ, 2006. – С. 59-65.
  80. Заболотний В.Ф. Впровадження мультимедіа під час вивчення методики навчання фізики / В.Ф. Заболотний // Освітнє середовище як методична проблема: Збірник наукових праць / Херсонський державний університет. Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С. 154-155.
  81. Заболотний В.Ф. Електронний посібник для самостійної роботи студентів / В.Ф. Заболотний // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 36. Серія: Педагогічні науки: Збірник у 2-х т. – Чернігів: ЧДПУ, 2008 – № 46. – Т. 1. – С.55-60.
  82. Заболотний В.Ф. Формування методичної компетентності учителя фізики засобами мультимедіа: [монографія] / Володимир Федорович Заболотний. – Вінниця: ПП „ТД „Едельвейс і К““, 2009. – 456 [1] с.
  83. Заболотный В.Ф. Мультимедия как средство организации самостоятельной деятельности студентов / В.Ф. Заболотний // Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии. БФФХ – 2009г. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2009. – С.246-249.
  84. Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс старшої школи / Авт.-упоряд.: О.В. Данилова, С.А. Данилов. – 2-е вид., перероб., доповн. – К.: Ґенеза, 2008. – 176 с.
  85. Загальна біологія. 10 клас [Електронний ресурс]: Навч. посіб. – К.: ЗАТ „Транспортні системи“, 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв; 12см. – Систем. вимоги: Windows 98/МЕ/ NT/2000/XP, 128Mb RAM, звукова карта, відео карта 4 Mb. – Назва з титул. екрану.
  86. Загальна методика навчання біології: навч. посібник / [І.В. Мороз, А.В. Степанюк, О.Д. Гончар та ін.] ; за ред. І.В. Мороза. – К.: Либідь, 2006. – 592 с.
  87. Закон України „Про вищу освіту“. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/pravo/law_02/.
  88. Закон України „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні“. – Режим доступу: ttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/newsnpd.
  89. Закон України „Про національну програму інформатизації“. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
  90. Закон України „Про освіту“. – Режим доступу: http://www. osvita.org.ua/pravo/law_00/.
  91. Ибрагимов И.М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ибрагимов И.М. Под ред. А.Н. Ковшова. – М.: Издательский центр „Академия“, 2005. – 336с.
  92. Ильин В.А., Кудрявцев В.В. Новый вид обучения в вузе и школе – мультимедийные лекции / В.А. Ильин, В.В. Кудрявцев // Збірник науковіх праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: КПДУ, 2006. – Вип.12. – С. 43-46.
  93. Информатика в понятиях и терминах: Кн. для учащихся ст. кл. сред. шк. / Г.А. Бордовский, В.А. Извозчиков, Ю.В. Исаев и др.; Под. ред. В.А. Извозчикова. – М.: Просвещение, 1991. – 208 с.
  94. Информационные технологии в обучении. Медиа образование. – Режим доступа: http://www.mediaedu.ru.
  95. Іванов С.В. Комп’ютеризація процесу викладання хімії у вищій школі / С.В. Іванов // Вісник НАУ. – 2004. – №2. – С. 140–144.
  96. Ігнатенко В.А. Технічні засоби навчання / Ігнатенко В.А., Кнорозок Л.М., Мельничук О.В. – Ніжин: Ред. – вид. відділ Ніжинського держ. пед. ун-ту ім. М. Гоголя, 2001. – 104 с.
  97. Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали наук.-практ. конференції, (Львів, 18-19 лют. 2010 р.) / Нац. Ун-т „Львівська політехніка“. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 70 с.
  98. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / [Н.В. Вовковінська, Ю.О. Дорошенко, Л.М. Забродська та ін.] ; за ред. В.М. Мадзігона, Ю.О. Дорошенка. – К.: Педагогічна думка, 2003. – 272 с.
  99. Казанцева І. Творчі завдання – шлях активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології / І. Казанцева // Рідна школа. – 2000. – №11. – C. 69–71.
  100. Каплун С.В. Питання методики застосування комп’ютерних технологій у процесі викладання фізики / С.В. Каплун // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №3. – C. 17–19.
  101. Каталог біологічних сайтів України. – Режим доступу: http://www.uaportal. com.ua/ukr/ Science/Biology.
  102. Каяліна (Манойлова) С.В. Розвиток пізнавальної самостійності учнів засобами комп’ютерної техніки на уроках хімії: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Каяліна (Манойлова) С.В.– К., 2004. – 335 с.
  103. Кириленкова В. Компьютер на уроках биологии / В. Кириленкова // Учительская газета. – 2006. – №26. – C. 5.
  104. Кирмайер М. Мультимедиа: [Пер. с нем.] / Михаэль Кирмайер. – СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 1994. – 185. [1] с.
  105. Классификация образовательных электронных изданий: основные принципы и критерии: [методическое пособие для преподавателей / под ред. Демкин В. и др.] – Томск, 2003. – 60. [1] с.
  106. Клейман Г.М. Школы будущего: компьютеры в процессе обучения: Пер. с англ / Гленн.М. Клейман. – М.: Радио и связь. – 1987. – 176. [1] с.
  107. Книга вчителя біології, природознавства, основ здоров’я: Довід.-метод. вид./ Упоряд. О.В. Єресько, С.П. Яценко. – Вид. 2-ге, доповн. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 368. [1] с.
  108. Коваль В.С., Шабалтас І.П. Поради щодо використання педагогічних програмних засобів на уроках фізики / В.С. Коваль, І.П. Шабалтас // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №2. – C. 28–31.
  109. Ковальова К.І. Методика використання комп’ютерно-орієнтованих засобів у процесі вивчення фізичної географії у загальноосвітній школі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02. „Методика навчання“ / К.І. Ковальова. – К., 2005. – 24. [1] с.
  110. Козленко О.Г. Мультимедійні програми з біології: порівняння можливостей / О.Г. Козленко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №2 – С. 24–25.
  111. Козленко О.Г. На урок біології з комп’ютерним курсом „Открытая биология 2.5“ / О.Г. Козленко // Біологія. – 2004. – №26 (350), травень. – С. 20–24.
  112. Козленко О.Г. Практична робота з молекулярної біології за комп’ютерною программою / О.Г. Козленко // Біологія. – 2003. – №4. – С. 15–17.
  113. Козленко О.Г. Ресурси Інтернет – учителям біології та хімії / О.Г. Козленко // Біологія. – 2003. – №8 (260), лютий. – С. 21–24.
  114. Козленко О.Г. Ресурси Інтернет – учителям біології та хімії / О.Г. Козленко // Біологія. – 2003. – №68 (248), грудень. – С. 23.
  115. Комп’ютерні системи контролю знань у дистанційному навчанні / А.П. Кудін, Г.В. Жабєєв, Ю.А. Свистун [та ін.] // Вісник Акад. дистанц. освіти. – 2004. - № 2. – С. 68-71.
  116. Концепция информатизации образования // Информатика и образование. – 1990. – №1. – С. 3–9.
  117. Концепція інформатизації освіти // Рідна школа. – 1994. – №11. – С. 26–30.
  118. Корнєєв В.П. Дидактичні вимоги до комп’ютерних програм з географії / В.П. Корнєєв // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №8. – C. 25–27.
  119. Корнєєв В.П. Технології в навчанні географії / В.П. Корнєєв. – Х.: Вид. група „Основа“, 2004. – 112.[1] с.
  120. Коротков А.М. Компьютерное образование с позиций системно-деятельностного подхода / А.М. Корткова // Педагогика. – 2004. – №2. – C. 3–10.
  121. Кравцов Г.М., Сидорович М.М. Мультимедійний програмно-методичний комплекс „Віртуальна біологічна лабораторія“ : матеріали третьої міжнар. наук.-метод. конференції [„Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи“], (Херсон, 25 – 27 жовт. 2005р.) / Херс. держ. ун-т. – Херсон, 2005. – C. 82–83.
  122. Краудер Н.А. О различиях между линейным и разветвленным программированием / Н.А. Краудер // В сб. „Программированное обучение за рубежом“. М.: Высшая школа, 1968. – С.58–67.
  123. Кремінь В. Г. Головне завдання – модернізація освіти / В.Г. Кремінь // Біологія і хімія в школі. – 2002.– №6. – C. 2-12.
  124. Кучеров І.С. Нейробіологічна концепція навчання / І.С. Кучеров // Біологія і хімія в школі. – 2009. – № 6. – С. 3-5.
  125. Кыверялг А.А. Вопросы методики педагогических исследований / А.А. Кыверялг. – Таллин: Валгус, 1971. – 331. [1] с.
  126. Ланда Л.Н. О некоторых проблемах программированного обучения / Л.Н. Ланда // Вопросы программированного обучения. – Киев, 1963. – 125. [1] с.
  127. Лапига І.В. Оцінювання якості знань студентів з генетичних основ мікроеволюції організмів засобами комп'ютерної експертно-навчальної програми / І. В. Лапига // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки : реалії та перспективи – Випуск 11: збірник наукових праць / за ред. В.Д. Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 260 с.
  128. Лапига І.В. Унаочнення механізму малігнізації клітин організмів засобами Action Script / І.В. Лапига // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – Випуск 2: збірник наукових праць / за ред. О.І. Волкова. – К.: Вид-во КНУТД, 2008. – 142с.
  129. Лапига І.В. Унаочнення складних форм адаптації тварин і рослин засобами мультимедіа технологій / В. Лапіга І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2, Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – Випуск 6: збірник наукових праць / за ред. В.Д. Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 306с.
  130. Лапінський В., Карташова Л. Використання засобів ІКТ у професійній діяльності вчителів / В. Лапінський, Л. Карташова // Інформатика. – № 6 (294), лютий, 2005. – C. 23–24.
  131. Лебедева М.Б. Что такое ИКТ-компетентность студентов педагогического университета и как ее формировать? / М.Б. Лебедева // Информатика и образование. – 2004. - № 3. – С. 95-100.
  132. Легкий О.М, Шухова Е.В. Комп’ютер у навчанні біології / О.М. Легкий, Е.В. Шухова // Біологія і хімія в школі. – №3. – 2000. – C. 13–15.
  133. Локтюшина Е.А. Компьютеры в школе: Учеб.-метод. Пособие / Е.А. Локтюшина, А.В. Петров. – Волгоград: Перемена, 2001. – 144 с.
  134. Малиновський Б.М. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні / Б.М. Малиновський. – К.: „Інтерлінк“, 2004. – 216. [1] с. – (Видання друге, виправлене та доповнене).
  135. Манако А.Ф. Мультимедійні технології в школі / А.Ф. Манако // Інформатика. –2006. – № 7(343), лютий. С. 18–21.
  136. Матрос Д.Ш. Внедрение информационных и коммуникационных технологий в школу / Д.Ш. Матрос // Информатика и образование. – 2000. – №8. – C. 9–11.
  137. Матрос Д.Ш. Информатизация среднего образования. – Режим доступа: http://ito.edu.ru/2005/Seminar/docs/2005-04-22.html.
  138. Матяш Н.Ю. Вивчення біології людини з використанням комп’ютерних технологій. Тема „Виділення“ / Н.Ю. Матяш // Біологія та хімія. – 2007. – №3. – C. 10–16.
  139. Матяш Н.Ю. Вивчення біології людини з використанням комп’ютерних технологій. Тема „Шкіра“ / Н.Ю. Матяш // Біологія та хімія. – 2007. – №4. – C. 14–16.
  140. Матяш Н.Ю. Погляд на проблему комп’ютеризації навчального процесу / Н.Ю. Матяш // Біологія та хімія. – 2004. – №4. – С. 55–56.
  141. Машбиц Е.И. Компьютеризация обучения: проблемы и перспективы / Ефим Израилевич Машбиц. – М.: Знание, 1986. – 80. [1] с.
  142. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения: (Педагогическая наука – реформе школы) / Ефим Израилевич Машбиц. – М.:Педагогика, 1988. – 192. [1] с.
  143. Мельничук О.В. Технічні засоби навчання: [навч. метод. посібник.] / О.В. Мельничук. – Ніжин: НДПУ ім. Гоголя, 2001. – 103. [1] с.
  144. Мерлин В.С. Психология индивидуальности / В.С. Мерлин. – МПСИ Модэк, 2005. – 544. [1] с.
  145. Мещерский И.Г. Программные продукты на компакт-дисках – что может заинтересовать учителя биологии? / И.Г. Мещерский // Биология. – 2002. – №27–28. – C.20–21.
  146. Міжнародна програма ЮНЕСКО „Інформація для всіх“.– Режим доступу: http://www.dlab.irtc.org.ua/unescochair/intallprog_ukr.html.
  147. Міронець Л.П. Методика застосування комп’ютерних технологій у процесі навчання біології учнів 7-го класу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Методика викладання“ / Л.П. Міронець. – К., 2010. – 22. [1] с.
  148. Мойсейюк Н.Є. Педагогіка: [навч. посібник] / Н.Є. Мосейчук. – К., 2003. – 615.[1] с. – (4-є видання, доповнене).
  149. Морзе Н.В. Международные стандарты в области IT - Presentation Transcript : круглый стол [„Современные международные стандарты в области информационных технологий для учителей“] / Морзе Н.В. – Голицыно, 2008.
  150. Морзе Н.В. Основи методичної підготовки вчителя інформатики: [монографія] / Наталья Вікторівна Морзе. – К.: Курс, 2003. – 372.[1] с.
  151. Мороз І.В. Загальна методика навчання біології: навч. посібник / Мороз І.В., Степанюк А.В., Гончар О.Д.; за ред. І.В. Мороза. – К.: Либідь, 2006. – 592 с.
  152. Нанаєва Т. Intel® Навчання для майбутнього: [посіб. до курсу програми „Intel® Навчання для майбутнього“] / Тетяна Нанаєва. – К.: Видавництво „Нора-прінт“, 2006.
  153. Науменко Г.Г., Науменко О.М. Деякі проблеми підвищення ефективності формування хімічних знань школярів із використанням інформаційної технології навчання / Г.Г. Науменко, О.М. Науменко // Комп’ютер у школі та сім’ї. –2004. – №7. – C. 15–17.
  154. Національна доктрина розвитку освіти. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
  155. Неведомська Є.О. Використання новітніх комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі з біології / Євгенія Олексіївна Неведомська // Стан розвитку біологічної науки та проблеми шкільної біологічної освіти. – Випуск 7. – К.:КМПУ імені Б. Грінченка, 2003. – 123. [1] с.
  156. Неведомська Є.О. Комп’ютерні технології під час навчання біології / Є.О. Неведомська // Біологія і хімія в школі. – 2007. – №4. – C. 10–14.
  157. Нестеренко О.В. Інформаційне суспільство і масова інформаційна просвіта / О.В. Нестеренко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №4. – C. 3–5.
  158. Нестерова О.В. Педагогическая психология в схемах, таблицах и опорных таблицах / Оксана Валерьевна Нестерова. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 112. [1] с.
  159. Нечитовська О.І. Особливості використання комп’ютерних технологій на уроках біології / О.І. Нечитовська // Біологія. – 2003. – №32 (44). – С. 6–8.
  160. Ніколаєнко С. В освіті – інформаційна революція. – Режим доступу: http://pleyady.kiev.ua/index.php?go=Pages&in=view&id=576.
  161. Овчарук В.П. Бінарні уроки біології та інформатики / В.П. Овчарук, Т.Є. Сокульська // Біологія. – 2003. – №32 (44). – С. 6–8.
  162. Олійник В.В. Наукові основи управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: [монографія] / Віктор Васильович Олійник. – К.: Міленіум, 2003. – 594. [1] с.
  163. Организация комплексных научных исследований в системе профессионального технического образования / [под ред. А.П. Беляевой]. – М.: Высшая школа, 1983. – 248. [1] с.
  164. Осин А.В. Мультимедия в образовании: контекст информатизации / І.Г. Мещерський [145], Осин. – ООО „РИТМ“, 2005. – 320. [1] с.
  165. Основи впровадження інноваційних технологій навчання фізиці: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Атаманчук П.С., Сосницька Н.Л. – Кам’янець-Подільський: Абетка – НОВА.2007. – 200. [1] с.
  166. Основи нових інформаційних технологій навчання: посіб. для вчителів / [авт. кол.] ; за ред. Ю.І. Машбиця. – К. ІЗМН, 1997. – 264 с.
  167. Основы компьютерной грамотности / [Машбиц Е.И., Бабенко Л.П., Вернек Л.В. и др.] ; под. ред. А.А. Стогния. – К.: Выща шк. головное изд-во, 1988. – 215 с.
  168. Островерхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології / Надія Михайлівна Островерхова. – К.: Фірма „ІНКОС“, 2003. – 352 . [1] с.
  169. Охременко Л. З досвіду створення і використання комп’ютерних програм з хімії / Л.З. Охременко // Біологія і хімія в школі. – 2007. – №2. – C. 43–44.
  170. Пакулова В.М. Особенности современного урока биологии / В.М. Паулова // Биология в школе. – 2005. – №8. – C. 23–26.
  171. Парламентські слухання з розвитку інформаційного суспільства в Україні 21 вересня 2005 року. – К., 2005. – 64 с.
  172. Пасічник Ю.А., Заболотний В.Ф. Проблеми створення електронного підручника / Ю.А. Пасічник, В.Ф. Заболотний // Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики“. – К.: НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2004. – С. 18-21.
  173. Педагогический энциклопедический словарь / [под ред. Бим-Бад М.] – М.: Дрофа, 2003. – 528. [1]с.
  174. Педагогічний словник / [за ред. Ярмаченка М.Д.] – К.: Педагогічна думка, 2001. – 516 с.
  175. Пейперт С. Переворот в сознании: дети, компьютеры и перспективные идеи / Сеймур Пейперт. – М., 1989. – 220. [1] с.
  176. Пєхота О.М. Освітні технології: навч.-метод. посібник / Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О.М. ; за заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: АСК, 2002. – 255 с.
  177. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: навч. посібник / [Пєхота О.М., Бурдак В.Д., Зязюн І.А. та ін.] ; за ред. І.А. Зязюна, О.М. Пєхоти. – К.: Вид-во А.С.К., 2003. – 240 с.
  178. Підласий І.П. Учитель і комп’ютер / Іван Павлович Підласий. – К.: Т-во „Знання“ УРСР, 1988. – 48.[1] с.
  179. Полька Н.С. Гігієнічні аспекти охорони здоров’я школярів під час роботи з персональними комп’ютерами / Н.С. Полька // Комп’ютер у школі та сім’ї – 1998. – №4. – C. 43–45.
  180. Постернак Н.О. Стимулювання пізнавального інтересу учнів до біології / Наталія Олександрівна Постернак. – К.: Ґенеза, 2006. – 144.[1] с.
  181. Применение ЭВМ в учебном процессе. Сборник докладов научно-технического семинара. / Под общ. ред. А.И. Берга. Изд-во „Советское радио“, 1969. – 248. [1] с.
  182. Проценко В.І. Використання ЕОМ та принципів математичного моделювання на уроках біології / В.І. Проценко // Біологія. – 2006. – №5 (125), лютий. – C. 2–12.
  183. Пясковський Б.В. Комп’ютеризація: суть та перспективи розвитку / Вадим Валерійович Пясковський. – К., Знання, 1990. – 15. [1]с.
  184. Райков Б.Е. Общая методика естествознания / Борис Евгеньевич. – Л.: Учпедгиз, 1947. – 291. [1] с.
  185. Раков С.А. Сучасний учитель інформатики: кваліфікація і вимоги / С.А. Раков // Комп’ютер у школі та сім’ї.м – 2005. – №5. – С. 17 – 24.
  186. Рамський Ю.С., Балик Н.Р. Деякі аспекти використання експертних систем у навчальному процесі / Ю.С. Рамський, Н.Р. Балик // Рідна школа. – 1995. – №2. – C. 17–23.
  187. Рахункова палата України. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16723744;jsessionid.
  188. Ривкінд Й.Я. Комп’ютер у школі / Й.Я. Ривкінд, Є.Д. Маргуліс. – К.: Рад. шк., 1991. – 191 с.
  189. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования / Ирэна Веньяминовна Роберт. – М.: Школа-Пресс, 1994. – 205 с.
  190. Романова Л.С. Активізац
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины