ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО НАВЧАННЯ ОСНОВАМ ДИЗАЙНУ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ : ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ К ОБУЧЕНИЮ ОСНОВАМ ДИЗАЙНА В профильной школе • Название:
 • ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО НАВЧАННЯ ОСНОВАМ ДИЗАЙНУ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ
 • Альтернативное название:
 • ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ К ОБУЧЕНИЮ ОСНОВАМ ДИЗАЙНА В профильной школе
 • Кол-во страниц:
 • 252
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені М.П. Драгоманова

  На правах рукопису


  СЛАБКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

  УДК 378.017:658.512.2  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО НАВЧАННЯ ОСНОВАМ ДИЗАЙНУ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

  13.00.02 теорія та методика навчання технологій

  Д и с е р т а ц і я
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук

  Науковий керівник:
  Сидоренко Віктор Костянтинович,
  член-кореспондент НАПН України,
  доктор педагогічних наук, професор


  Київ - 2012  ЗМІСТ
  ВСТУП
  РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ДИЗАЙНУ ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 11
  1.1 Термінологічний аналіз основних понять дослідження 11
  1.2 Проектна діяльність як передумова необхідності вивчення основ дизайну школярами 25
  1.3 Основи дизайну в структурі професійної підготовки майбутніх учителів технологій 39
  Висновки до першого розділу 56
  РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ З ОСНОВ ДИЗАЙНУ 58
  2.1. Психолого-педагогічні вимоги до процесу підготовки майбутніх учителів технологій з основ дизайну 58
  2.2. Структура процесу підготовки майбутніх учителів технологій до навчання основам дизайну 89
  2.3 Дидактичні умови реалізації структури процесу підготовки майбутніх учителів технологій до навчання основам дизайну 123
  Висновки до другого розділу 153
  РОЗДІЛ 3 ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО НАВЧАННЯ ОСНОВАМ ДИЗАЙНУ 155
  3.1 Програма і методика експериментальної роботи 155
  3.2. Експериментальна робота з реалізації дидактичних умов підготовки майбутніх учителів технологій до навчання основам дизайну 166
  Висновки до третього розділу 192
  ВИСНОВКИ 194
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 196
  ДОДАТКИ 216  ВСТУП
  Актуальність теми. Модернізація української освіти націлює навчальні заклади держави на підготовку всебічно розвиненої особистості, здатної до активної адаптації в суспільстві, самостійного життєвого вибору, початку трудової діяльності та продовження професійної освіти, самоосвіти і самовдосконалення. Особливу роль у вирішенні цього завдання має освітня галузь «Технології» як складова змісту загальної освіти, метою якої є формування технічно й технологічно грамотної особистості, підготовка її до трудової діяльності та професійного самовизначення.
  Розвиток і модернізація технологічної освіти сьогодні ведеться за кількома напрямами: створюються нові типи навчальних закладів – ліцеї, гімназії, коледжі; розвивається позашкільна освіта; запроваджується профільне навчання; розробляються за окремими розділами технологій елективні курси, різноманітні за об’ємом і змістом навчальні плани, програми, підручники тощо.
  Для реалізації технологічної освіти учнів необхідний висококваліфікований фахівець – учитель технологій, що вільно володіє професійними знаннями, готовий до постійного професійного росту, соціальної та професійної мобільності.
  Технологічна освіта як напрям (спеціальність) забезпечується підготовкою фахівців у вищих навчальних закладах з присвоєнням кваліфікації вчителя технологій за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра.
  У сучасних умовах розвитку технологічної освіти підготовка вчителів технологій вимагає нових ідей та напрямів діяльності. Випускники вищих педагогічних навчальних закладів мають бути не тільки технічно освіченими, але й здійснювати керівництво перетворювальною діяльністю учнів одночасно з техніко-технологічними відомостями, мати уявлення про стиль, композицію, кольорознавство, формоутворення, види мистецтва, сучасні напрями розвитку дизайну, володіти художньо-графічними навичками, уміти використовувати накопичений суспільством досвід створення естетичних цінностей для розвитку творчих здібностей, проектної культури учнів. Тому оновлення науково-методичного педагогічного знання і підвищення ефективності системи технологічної освіти пов’язані з дизайном, дизайн-освітою.
  Дизайн як змістова основа підготовки вчителів технологій, відповідаючи сучасному призначенню, забезпечує культурологічну, гуманітарну спрямованість і, тим самим, підвищує цінність професійної підготовки вчителів технологій.
  Дизайн-освіта припускає впровадження основ дизайну як дисципліни, що має могутній освітньо-виховний потенціал, у всю систему освіти, а не лише у професійно-дизайнерську. У процесі дизайн-освіти відбувається навчання, виховання, розвиток і формування людини з проектним мисленням.
  Основи теорії, історії та методології дизайну досліджували Є.А. Антонович, Д.В. Лебедєв, В.П. Тименко, В.М. Трофімчук та ін.
  Розробляли основи дизайн-освіти С.М. Кожуховська, Є.О. Клімов, О.Г. Куликов, Н.М. Конишева, Л.П. Малиновська, В.П. Наумов, В.І. Пузанов, В.М. Розін, В.Ф. Сидоренко, Є.В. Ткаченко та ін.
  Теоретичні і методичні питання творчості розглянуті в роботах Д.Б. Богоявленської, Л.С. Виготського, В.В. Давидова, В.М. Дружиніна, Є.М. Кабанової-Меллєр, Т.В. Кудрявцева, О.М. Леонтьєва, С.А. Новосьолова, І.В. Осипової, С.Л. Рубінштейна, Л.Н. Столович, Н.Ф. Тализіної тощо.
  Наукові основи проектної діяльності, синтезу технічних і художніх знань знайшли відображення в працях О.М. Коберника, Л.В. Оршанського, В.К. Сидоренка, В.П. Титаренко, С.І. Ткачука, С.В. Ящука та ін.
  Питання теорії і методики естетичного виховання, художньої освіти, розвитку творчих здібностей студентів та учнів розкривалися в дослідженнях В.Є. Багдасарової, М.Н. Марченко, О.О. Мелік-Пашаєва, Н.Г. Михайлової, О.М. Ростовцева, К.В. Шорохова та ін.
  Водночас, проведений аналіз теорії і практики підготовки вчителів технологій з основ дизайну дозволив виявити наступні суперечності:
  - між розвитком ідей дизайн-освіти і складністю їх упровадження в практику педагогічної освіти;
  - між зростаючими вимогами до рівня підготовки вчителів технологій у сфері дизайну з метою забезпечення технологічної освіти учнів і відсутністю науково обґрунтованої системи підготовки майбутніх учителів технологій з основ дизайну;
  - між необхідністю підготовки вчителя технологій з основ дизайну і відсутністю відповідного навчально-методичного забезпечення.
  Можливий шлях подолання сформульованих суперечностей зумовлює актуальність і доцільність розробки теми дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх учителів технологій до навчання основам дизайну у профільній школі».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до Тематичного плану науково-дослідної роботи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, науковий напрям «Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів» (державний реєстраційний номер 0198U001733).
  Тему дисертації затверджено Вченою радою Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол № 8 від 01.03.2010 р.) та узгоджено у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук України (протокол № 7 від 27.09.2011 р.).
  Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити дидактичні умови підготовки майбутніх учителів технологій до навчання основам дизайну у профільній школі.
  Задачі дослідження:
  1. Вивчити та проаналізувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і практиці.
  2. Розкрити зміст і структуру підготовки майбутніх учителів технологій до навчання основам дизайну у профільній школі.
  3. Визначити дидактичні умови підготовки майбутніх учителів технологій з основ дизайну у вищих педагогічних навчальних закладах.
  4. Експериментально перевірити ефективність дидактичних умов професійної підготовки майбутніх учителів технологій з основ дизайну.
  Об’єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх учителів технологій.
  Предмет дослідження: дидактичні умови підготовки майбутніх учителів технологій до навчання основам дизайну у профільній школі.
  Методологічною та теоретичною основою дослідження є:
  - правові засади вищої освіти, що випливають із Законів України «Про загальну середню освіту» [46], «Про вищу освіту» [45], Національної доктрини розвитку освіти, Державної національної програми «Освіта» (Україна XXI століття), Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір, Положення про державний вищий навчальний заклад, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах;
  - теоретичні засади філософії освіти (В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Г.І. Волинка, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, М.І. Михальченко, В.О. Романенко, А.В. Толстоухов та ін.);
  - теоретичні основи теорії особистості (Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, В.О. Моляко, К.К. Платонов, С.Л. Рубінштейн, Б.М. Теплов та ін.);
  - положення і висновки щодо методологічних основ трудового навчання, виховання, технологій (П.Р. Атутов, І.Д. Бех, О.В. Биковська, О.Г. Глущенко, В.Г. Гетта, П.П. Костенков, Н.К. Крупська, А.С. Макаренко, І.В. Мартинюк, І.С. Мар’єнко, С.Г. Мельничук, В.К. Сидоренко, В.О. Сухомлинський, М.П. Тименко, В.П. Титаренко, С.І. Ткачук, Д.О. Тхоржевський та ін.);
  - положення і висновки щодо основ теорії, історії та методології дизайну (Є.А. Антонович, Д.В. Лебедєв, В.П. Тименко, В.М. Трофімчук тощо).
  Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано комплекс загальнонаукових, конкретно-наукових, спеціальних методів дослідження:
  теоретичні: аналіз і синтез педагогічних, філософських, психологічних, соціологічних наукових знань, нормативних документів, навчальних видань з проблеми підготовки майбутніх учителів технологій; класифікація, порівняння, узагальнення даних щодо підготовки майбутніх учителів технологій до навчання основам дизайну у профільній школі; моделювання, систематизація та узагальнення теоретичних і методичних основ підготовки майбутніх учителів технологій у вищих навчальних закладах;
  емпіричні: вивчення, аналіз та узагальнення практики підготовки майбутніх учителів технологій до навчання основам дизайну у профільній школі; бесіди, анкетування, інтерв’ювання та соціологічне опитування з підготовки майбутніх учителів технологій до навчання основам дизайну; педагогічне спостереження умов підготовки майбутніх учителів технологій у вищих навчальних закладах; педагогічний експеримент; статистична та аналітична обробка експериментальних даних щодо педагогічної ефективності науково-обґрунтованих дидактичних умов професійної підготовки майбутніх учителів технологій до навчання основам дизайну у профільній школі.
  Наукова новизна одержаних результатів та теоретичне значення дослідження полягає в тому, що:
  вперше обґрунтовано роль і місце основ дизайну в структурі підготовки майбутніх учителів технологій; визначено і розкрито комплекс дидактичних умов підготовки майбутніх учителів технологій до навчання основам дизайну у профільній школі, що включає організаційний, змістовий, мотиваційний компоненти;
  удосконалено сутність понять «дизайн-освіта», «підготовка майбутніх учителів технологій з основ дизайну»; зміст і структуру підготовки майбутніх учителів технологій з основ дизайну у вищих педагогічних навчальних закладах з урахуванням інваріантної та варіативної складових підготовки фахівця; визначення психолого-педагогічних умов до процесу підготовки майбутніх учителів технологій до навчання основам дизайну у профільній школі;
  подальшого розвитку набули основні положення підготовки майбутніх учителів технологій; дизайн-освіти у практиці педагогічної освіти; розробки навчальних програм у вищих навчальних закладах.
  Практичне значення дослідження полягає в розробці і впровадженні в навчальний процес вищих педагогічних навчальних закладів навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх учителів технологій з основ дизайну, що включає програму навчальної дисципліни «Основи дизайну», фонд тестових завдань з основ дизайну, базу проектних завдань, методичних рекомендацій для виконання лабораторно-практичних робіт з основ дизайну.
  Особистий внесок здобувача. Одержані результати дисертаційного дослідження є авторською розробкою деяких аспектів підготовки майбутніх учителів технологій з основ дизайну. Ідеї та думки, що належать співавторам публікацій, не використовувалися у матеріалах дисертації.
  У спільних роботах автору належать: [163] – деякі елементи проектно-модульної технології на уроках технічної праці; [171] – розробка графічних завдань до виконання лабораторно-практичних робіт; [170] – методичні рекомендації до виконання творчого проекту.
  Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення і результати дисертаційного дослідження викладено в міжнародних науково-практичних конференціях: «Основні напрями реформування технологічної та професійної освіти» (Київ, 2011 р.), «Науково-методичні засади управління якістю освіти в університетах» (Київ, 2011 р.), «V Міжнародні наукові читання, присвячені пам’яті академіка С.Я. Батишева» (Київ – Миколаїв, 2011 р.), «Інноваційні технології в підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики» (Полтава, 2010 р.); всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 80-й річниці від дня народження академіка Д.О. Тхоржевського «Освітня галузь «Технологія»: реалії та перспективи» (Київ, 2010 р.) «Сучасні проблеми та шляхи вирішення профорієнтації молоді» (Херсон, 2011 р.).
  Матеріали дослідження постійно доповідались і обговорювались на засіданнях кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, конференціях, семінарах, «круглих столах» міжнародного, всеукраїнського, районного рівнів з питань вищої освіти, підготовки майбутніх учителів технологій.
  Основні положення та результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка № 239/01 від 15.09.2011 р.), Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (довідка № 04-11/1065 від 11.10.2011 р.), Херсонського державного університету (довідка № 05-12/2018 від 15.11.2011 р.), Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (довідка № 2332 від 07.10.2011 р.).
  Автор дослідження особисто брав участь в апробації та практичній реалізації розроблених положень та рекомендацій, працюючи понад 20 років на посаді викладача Інституту гуманітарно-технічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
  Публікації. Основні результати дослідження відображені у 9 наукових та навчально-методичних працях, серед яких 5 – одноосібні статті у наукових фахових виданнях, 1 – у співавторстві, 3 – навчальних та навчально-методичних видань, 2 – у співавторстві.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури з проблеми підготовки майбутніх учителів технологій з основ дизайну було розкрито стан досліджуваної проблеми в теорії і педагогічній практиці та доведено її актуальність у сучасних соціально-економічних умовах.
  З’ясовано, що актуальність її розробки зумовлюється важливістю питань розвитку всебічної особистості, здатної до активної адаптації в суспільстві, самостійного життєвого вибору, початку трудової діяльності, продовження професійної освіти, самоосвіти і самовдосконалення.
  Узагальнення різних підходів, аналіз практики показали, що в сучасних умовах підготовка майбутніх учителів технологій з основ дизайну – це цілеспрямований процес засвоєння знань, умінь і навичок, а також досвіду творчої діяльності, необхідного для професійної педагогічної діяльності в області дизайн-освіти.
  2. Визначено, що навчання основам дизайну повинно спрямовуватися на освоєння закономірностей, засобів і методів проектної діяльності, основ композиції, формоутворення без поглибленого вивчення якого-небудь напряму дизайну і включати інваріантну і варіативну складову підготовки майбутніх учителів технологій з основ дизайну.
  Загальними напрямами, що складають основу підготовки майбутніх учителів до викладання основ дизайну, встановлено «Дизайн інтер’єру», «Графічний дизайн», «Комп’ютерний дизайн», варіативними – «Дизайн меблів» та «Дизайн костюма».
  3. Встановлено, що важливу роль у підготовці майбутніх учителів технологій до навчання основам дизайну у профільній школі мають відповідні дидактичні умови як сукупність взаємопов’язаних компонентів навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах, що сприяють професійній підготовці педагога з основ дизайну.
  Процес підготовки майбутніх учителів технологій до навчання основам дизайну у профільній школі утворює три компоненти: організаційний (забезпечення єдності теоретичної і практичної підготовки з дизайну; впровадження навчальної дисципліни «Основи дизайну»; забезпечення активної творчої діяльності студентів); змістовий (удосконалення мети, завдань, змісту, форм, методів і засобів з урахуванням когнітивного, операційного й особистісно-творчого блоків); мотиваційний (розвиток інтересу до майбутньої професійної діяльності; підвищення мотивації майбутніх учителів технологій до вивчення основ дизайну; формування особистісно-професійної компетентності; розширення потреби майбутніх учителів до навчання дизайну у профільній школі).
  4. Експериментально перевірено визначені дидактичні умови підготовки майбутніх учителів технологій до навчання основам дизайну у профільній школі. Рівень підготовки майбутніх учителів технологій з дизайну в експериментальних групах вищий порівняно з контрольними.
  Водночас, проведене дослідження не претендує на вичерпне вирішення всіх питань підготовки майбутніх учителів технологій до навчання основам дизайну у профільній школі. Так, перспективним є дослідження методики підготовки майбутніх учителів технологій з основ дизайну, порівняльний аналіз професійної підготовки педагогів в інших державах тощо.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абдулина O. A. Общенаучная подготовка учителя в системе высшего педагогического образования: для пед. спец. вузов. [2-е изд.], перераб. и доп. / O. A. Абдулина - М.: Просвещение, 1989. - 139 с.
  2. Актуальные проблемы подготовки учителей общетехнических дисциплин. / [Под ред. Д. А. Тхоржевского.] - Киев, 1986. - 74 с.
  3. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво. / Є.А. Антонович, Р.В.Захарчук-Чугай, М.Е. Станкевич – Львів:Світ, 1992. - 270 с.
  4. Аронов В. Г. Традиции дизайнерского образования в Великобритании / В. Г. Аронов // Труды ВНИИТЭ. М., 1989. - вып. 50. - С. 13-27.
  5. Аронов В. Р. Дизайн и искусство. / Аронов В. Р. - М.: Знание, 1984. - 64 с.
  6. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. / С. И. Архангельский. - М.: Высшая школа, 1980. - 368 с.
  7. Бабанский Ю. К. Оптимизация учебного процесса (В вопросах и ответах). / Ю. К. Бабанский., М. М. Поташник. - Киев.: Рад. школа, 1984. 287 с.
  8. Батышев С. Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса / С. Я. Батышев. - М.: Педагогика, 1980. - 448 с.
  9. Безмоздин JI. H. Художественно-конструкторская деятельность человека / Л. H. Безмоздин. - Ташкент: Фан, 1975. - 287 с.
  10. Безмоздин Л. H. В мире дизайна / Л. H. Безмоздин - Ташкент: Издательство «ФАН» Узбекской ССР, 1990. - 314 с.
  11. Безрукова B. C. Педагогика. Проективная педагогика. Учебное пособие для инженерно-педагогических институтов и индустриально- педагогических техникумов / B. C. Безрукова. - Екатеринбург: Изд-во «деловая книга», 1996. - 344 с.
  12. Бердяев H. A. Философия творчества, культуры и искусства - в 2-х томах / Н. А. Бердяев. - М.: Искусство, 1994. - Т.1. - 542 с.
  13. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем. (Проблемы и методы психолого-педагогического обеспечения технических обучающих систем.) / В. П. Беспалько. - Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1977. - 304 с.
  14. Биковська О.В. Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.01 / О. В. Биковська ; кер. роботи В. М. Мадзігон ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2008. - 44 с
  15. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества / Богоявленская Д. Б. - Изд-во Ростовского университета, 1983. - 176 с.
  16. Боднар О. “За” і “проти” європейського вектора розвитку дизайн-освіти в Україні / О. Боднар // Вісн. Львів. академії мистецтв. – Львів : ЛАМ, 1999. – Спецвипуск. – С. 178 – 181.
  17. Божович Л. Психологія творчості / Л. Божович. – К. : Наука, – 1980. – 135 с.
  18. Бойчук А.В. Харьковская школа дизайна / А.В. Бойчук, В.. Даниленко. – М. : Искусство, 1972. – 116с.
  19. Бондаренко С. М. Проблема формирования познавательного интереса при классно-групповом и программированном обучении (по материалам психолого-педагогической литературы / С. М. Бондаренко // Вопросы алгоритмизации и программирования обучения / под ред. JI. H. Ланды. М., 1973. - Вып. 2. - С. 255-261.
  20. Борев Ю. Б. Эстетика. В 2-х т. Т.1 - [4-е изд.], допол. / Ю. Б. Борев. - Смоленск: Русич, 1997. - 576 с.
  21. Бутенко В.Г. Організація естетичної освіти майбутніх учителів / В.Г. Бутенко // Сучасний вчитель і його науково-педагогічна підготовка. – Херсон : ХДПУ, 1991. – 139 с.
  22. Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание / М. Вартофський ; [пер. с анг. / Общ. ред. И. Б. Новака, В. Н. Садовского]. - М.: Прогресс, 1988. - 507 с.
  23. Вдовченко В. Програма профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів з трудового навчання у 10 – 11 класах «Графічний дизайн» / В. Вдовченко, В. Тименко // Освіта і упр. – 2007. – Т. 10. – № 1. – С. 129 – 160.
  24. Вдовченко В. Трудове навчання: технологія і дизайн : прогр. для 5-го класу. / В. Вдовченко, В. Тименко. // Сільська шк. України. – №21 (93) липень,2004. – С.14 – 27.
  25. Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. - М.: Современный гуманитарный институт, 2001. - 211 с.
  26. Генисаретский О. И. Актуальные проблемы исследования проектной культуры / О. И. Генисаретский // Техническая эстетика. - 1989. - № 5. - С. 4-6.
  27. Генисаретский О.И. Проектная деятельность, ориентированная на человека. Круглый стол / О. И. Генисаретский // Техническая эстетика. -1988. - № 10. - СЛ.
  28. Гершунский Б. С. Педагогическая прогностика: методология, теория, практика. / Б. С. Гершунский. - Киев: Высш. шк., 1986. - 200 с.
  29. Гершунский Б. С. Прогнозирование содержания образования / Б. С. Гершунский // Народное образование. - 1990. - № 9. - СЛ.
  30. Глазычев В. Л. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на Западе / В. Л. Глазычев. - М.: Искусство, 1970. - 191 с.
  31. Глинский Б. А. Моделирование как метод научного познания / Б. А. Глинский. - М.: Изд- во Моск. ун-та 1965. - 248 с.
  32. Горстко А. Б. Познакомьтесь с математическим моделированием / А. Б. Горстко. - М.: Знание, 1991. - 160 с.
  33. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении / В. В. Давыдов. - М., 1972. - 350 с.
  34. Даниленко В.Я. Дизайн – освіта в Україні в європейському контексті / В.Я. Даниленко. // Вісн. Львів. академії мистецтв. – Спецвипуск. – Львів : ЛАМ, 1999. – С.173 – 177.
  35. Даниленко В.Я. Основи дизайну / В.Я. Даниленко. – К. : ІЗМН, 1996. – 150 с.
  36. Джеджула О.М. Дидактичний аспект формування змісту навчальної дисципліни / О.М. Джеджула. // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1999. – № 1. – С.39 – 41.
  37. Джоне Дж. К. Методы проектирования / Джоне Дж. К. ; пер с англ. К.И. Бабицкого. – [2-е изд.]. – М. : Мир, 1986. – 326 с.
  38. Джонс Дж. Методы проектирования / Дж. Джонс. - М. Мир, 1986.
  39. Дидактика технологического образования: [книга для учителя. Часть 1. / Под ред.П. Р. Атутова]. - Москва: ИОСО РАО, 1997. - 230 с.
  40. Дижур А. Л. Дизайн и проблемы перестройки образования / А. Л. Дижур // Техническая эстетика. - 1987. - № 9. - С. 1-3.
  41. Дизайн и искусствоведение. Сборник научных трудов. Выпуск 1. - М.: МГОПУ, 1995. - 118 с.
  42. Дружинин В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. - СПб.: Издательство «Питер», 2000. - 368 с. - (Серия «Мастера психологии»)
  43. Дуранов М. Е. Профессионально-педагогическая деятельность и исследовательский подход к ней: Моногр. / М. Е. Дуранов. - Челябинск, ЧГАКИ, 2002. - 276 с.
  44. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого- педагогического исследования: учеб. пособие [для студ. высш. пед. учеб. заведений] / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 208 с.
  45. Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 №2984-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002 р., № 20. – Ст.134
  46. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 №651-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999 р., № 28. – Ст.230
  47. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебник для вузов. [изд. второе], доп., испр. и перераб. / И. А. Зимняя. - М.: Логос, 2002. - 384 с.
  48. Зязюн І.А. Мистецтво і освіта / І.А. Зязюн // Зб. наук. праць «Діалог культур: Україна у світовому контексті». (Серія : Художня освіта).– Львів : Каменяр, 2002. – Вип. 3. – С. 97 – 104.
  49. Игровые занятия в строительном вузе. Методы активного обучения / [под ред. Е. А. Литвиненко, В. И. Рыбальского]. - Киев: Вища школа, - 1985.
  50. Ильин Г. Л. Проективное образование и реформация науки / Г. Л. Ильин. - М., - 1993.
  51. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні : навч.- метод. посіб. / За заг. ред. О.М. Коберника, Г.В. Терещука. – Тернопіль – Умань, 2007. – 208с.
  52. Кабанова-Меллер E.H. Формирование приемов умственной деятельности и умственное развитие учащихся / Е. Н. Кабанова-Меллер. - М.: АКН РСФСР. 1968.
  53. Кавтарадзе Д. Н. Обучение и игра. Введение в активные методы обучения / Д. Н. Кавтарадзе. - М.: Московский психолого-социальный институт, Флинта, 1998. - 192 с.
  54. Каган М. С. Новое слово в теории дизайна / М. С. Каган // Техническая эстетика. - 1991. №4. - С. 3-5.
  55. Кантор K. M. Красота и польза / К. М. Кантор. - М.: Искусство, 1995. - 410 с.
  56. Кириенко В. И. Психология способностей к изобразительной деятельности / В. И. Кириенко. - М., Изд-во АПН РСФСР, 1959.
  57. Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись: учеб. пособие. [2-е изд.], перераб. и доп. / Ю. М. Кирцер. - М.: Высш. шк. 1997. - 271 с.
  58. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии / М. В. Кларин. - Рига, НПЦ «Эксперимент», 1995. - 176 с.
  59. Климов Е. А. Как выбирать профессию: кн. для уч-ся. / Е. А. Климов. - М., Просвещение, 1990. - 158 с.
  60. Коберник О.М. Дидактичні основи сучасного уроку трудового навчання / О.М. Коберник. // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. – № 2. – С. 3 – 7.
  61. Ковалев А. Г. Психологические особенности человека. Т.2. Способности / А. Г. Ковалев, В. Н. Мясищев. - Изд-во ЛГУ, 1960.
  62. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория: учеб. пособие / Н. А. Ковешникова. М.: Омега, Л., 2005. - 224 с. (Нитапказ. Учебник для высшей школы)
  63. Коган Л. Н. Художественная культура и художественное воспитание / Л. Н. Коган. - М.: Знание. 1979.
  64. Кожуховская С. М. Некоторые проблемы дизайн-образования / С. М. Кожуховская // Вестник УМО по проф.-пед. образованию. - Екатеринбург: Изд-во Урал, гос. проф.-пед.ун-та, 1997. - № 1.
  65. Колесникова И. А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие [для высш. учеб. заведений] / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова - Сибирская; [под ред. И.А. Колесниковой]. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 288 с.
  66. Коллингс Е. Опыт работы американской школы по методу проектов / Е. Коллингс. - М.: Новая Москва, 1926. - 288 с.
  67. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник / 2-е исправл. и доп. изд. - М.: Наука, 1975. - 717 с.
  68. Концепція профільного навчання в старшій школі // Інформ. зб. М – ва освіти і науки України. – 2003. – № 24. – С. 3 – 15.
  69. Конышева Н. М. Методика трудового обучения младших школьников: Основы дизайнобразования: учеб. пособие [для студ. Сред. Пед. Учеб. заведений] / Н. М. Конышева. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 192 с.
  70. Конышева Н. М. Нужен ли школе практический труд? / Н. М. Конышева // Школа и производство. - 2001. - № 1. - С. 7-11.
  71. Коськов М. А. Еще раз о теоретической подготовке дизайнеров / М. А. Коськов // Техническая эстетика. - 1989. - № 9. - С.23-24.
  72. Котлярова И. О. Системное представление об исследовании: учеб. Пособие / И. О. Котлярова, Г. Н. Сериков. - Челябинск, - 1996. - 81 с.
  73. Краевский В. В. О проблеме соотношения педагогической науки и педагогической практики / В. В. Краевский // Новые исследования в педагогических науках. Педагогика. - 1971. - № 4. - С.
  74. Красило А. И. Психология обучения художественному творчеству. Учебное пособие для психологов и педагогов / А. И. Красило. - М.: Институт практической психологии, 1998. - 136 с.
  75. Краткий педагогический словарь пропагандиста / [под общ. ред. М. И. Кондакова, A. C. Вишнякова]. - М.: Политиздат, 1988. - 367 с.
  76. Краткий словарь по логике / [под ред. Д.П. Горского]. - М.: Просвещение, 1991. - 208 с.
  77. Креативный ребенок: Диагностика и развитие творческих способностей / Серия «Мир вашего ребенка». Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 416 с.
  78. Кросс H. Дизайнерские методы познания. Перевод N е 08355 ВНИИТЭ / Н. Кросс. - М., 1983.
  79. Кругликов Г. И. Технология творчества: книга для учащихся / Г. И. Кругликов, В. Д. Симоненко. - Курск: изд. Курского государственного педагогического университета, 1995. - 188 с.
  80. Крутецкий В. А. Психология математических способностей школьников / В. А. Крутецкий. - М., Просвещение, 1968, - 432 с.
  81. Кудрявцев Т. В. Психология технического мышления. (Процесс и способы решения технических задач) / Т. В. Кудрявцев. - М.: Педагогика, 1975. - 304 с.
  82. Кузин B. C. Психология. / [под ред. Б.Ф.Ломова.] / B. C. Кузин. - М.: Высшая школа, 1982.
  83. Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя. Л., Изд-во ЛГУ, 1967. 182 с.
  84. Курьерова Г. Итальянская модель дизайна. Проектно-поисковые концепции второй половины ХХ века / Г. Курьерова. – М. : ВНИИТЭ, 1993. – 148 с.
  85. Кыверялг А.А. Вопросы методики педагогических исследований / А.А. Кыверялг. – Таллинн : Мир, 1971. – 132 с.
  86. Лазарева Н. Дизайн интерьера: хобби или профессия...М., ООО «Редакция журнала «Офис», 1997. -156с.
  87. Лебедєв Д. В. Дизайн та сучасна загальноосвітня школа/ Д.В. Лебедєв // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010. – № 10-11. – С. 48-53
  88. Левина М. М. Технологии профессионального педагогического образования: учеб. пособие [для студ. Высш. пед. учеб. заведений]. / М. М. Левина. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 272 с.
  89. Левицкий Л. В. Дизайн и инженерное образование / Л. В. Левицкий // Техническая эстетика. - 1989. - №7. - С. 13-15.
  90. Легенький Ю. Национальная модель дизайна в Украине / Ю. Легенький // Тез. докл. междунар. конф. [«Дизайн-2000»], – (Херсон 10 – 12 июня 2000 г.) – Херсон : ХГТУ, 2000. – С. 7 –10.
  91. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность / А. Н. Леонтьев. - М., Политиздат, 1975. - 304 с.
  92. Леонтьева М. Г. Об использовании метода проектов в образовательной области «Технология» / М. Г. Леонтьева // Школа и производство. - 2000. - №6. - С. 6.
  93. Лук П. Н. Психология творчества / П. Н. Лук. - М.: Наука, 1978.
  94. Лукьянов Б. В. мире эстетики: Кн. для учащихся. [2-е изд., доп. И перераб.] / Б. В. Лукьянов. - М.: Просвещение, 1988. - 272 с.
  95. Маклаков А. Г. Общая психология / А. Г. Маклаков. - СПб.: Питер, 2002. - 592 с. (Серия «Учебник нового века»)
  96. Малиновская Л. П. Вопросы формирования дизайнерского мышления на уроках изобразительного искусства в начальных классах / Л. П. Малиновская. - Тернополь, 1993.
  97. Марголин В. Наука в дизайн-образовании: невостребованные ресурсы / В. Марголин // Техническая эстетика. - 1990. - № 2. - С. 19-20.
  98. Маркетинг / Упоряд., вступ. Ст. A. I. Кредисова. К.: Украша, 1994. - 399 с. Рос. мовою.
  99. Мастера искусств об искусстве. - М., 1966. -Т.2. - 343 с.
  100. Мелик-Пашаев A. A. Педагогика искусства и творческие способности / А. А. Мелик-Пашаев. -М., 1981.
  101. Мелик-Пашаев A. A. Ступеньки к творчеству: художественное развитие ребенка в семье / А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская. - М., 1987.
  102. Методика обучения технологии. книга для учителя. [под ред. В.Д. Симоненко] Изд-во Ишимского государственного педагогического университета. НМЦ «технология», Брянск - Ишим, 1998. - 296 с.
  103. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. - М.: Новый учебник, 2002. - 192 с.
  104. Мигаль С.П. Львівська дизайнерська школа: становлення, проблеми, перспективи / С.П. Мигаль // Зб. наук. праць «Діалог культур: Україна у світовому контексті». (Серія : Художня освіта).– Львів : Світ, 2000. – Вип. 5. – С. 410 – 421.
  105. Минервин Г. Б., Мунипов В. М. О красоте машин и вещей. кн. [для учащихся ст. классов] / Г. Б. Минервин, В. М. Мунипов. - М., «Просвещение», 1975. - 151 с.
  106. Мир профессий: Человек - художественный образ / Сост. А.И. Смирнов. М., Молодая гвардия, 1987. - 383 с.
  107. Михайлов С.М. Основы дизайна: учеб. [для вузов / под ред. С.М. Михайлова. 2-е изд., перераб. и доп.] С. М. Михайлов, Л. M. Кулеева. - М: «Союз дизайнеров», 2002. - 240 с.
  108. Муравьев Е.М. Общие основы методики преподавания технологии в общеобразовательных учреждениях. учебное пособие [для студентов педвузов] по спец. «Технология и предпринимательство» / Е. М. Муравьев. - Шуя, Изд-во Шуйского пединститута, 1996. - 156 с.
  109. Мэй Р. Мужество творить: Очерк психологии творчества / [перевод с английского] / Р. Мэй. - Львов: Инициатива; Москва: Институт общегуманитарных исследований, 2001. - 128 с. (серия «Psychologia Vera»)
  110. Наумов В. П. Основы проектной деятельности: учеб. пособие / [под. Ред. В.Д. Симоненко] / В. П. Наумов, А. Г. Куликов. - Магнитогорск: МаГУ, 2001. - 150 с.
  111. Немов P. C. Психология словарь-справочник: В 2 ч. / P. C. Немов. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - ч.1. - 304 с.
  112. Немов P. C. Психология словарь-справочник: В 2 ч. / P. C. Немов. М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - ч.2. - 352 с.
  113. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. для вчителів шкіл / [О.І. Ляшенко, О.Я. Савченко, А.М. Федяєва та ін.] ; під ред. В.О. Зайчик]. – К. : НМЦВО, 2001. – 222 с.
  114. Новые ценности образования. / Тезаурус для учителей и школьных психологов. М., 1995.
  115. Общая и профессиональная педагогика: Учебное пособие [для студентов педагогических вузов / Под ред. В. Д. Симоненко]. - Вентана-граф, 2005. - 368 с. (Педагогическое образование).
  116. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. - М.: Сов. Энциклопедия, 1964. - 284 с.
  117. Оршанський Л.В. Реалізація педагогічної моделі художньо-трудової підготовки майбутніх учителів трудового навчання/ Л.В. Оршанський // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр. – Вип. 13. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. - С. 151-157.
  118. Основы профессиональной культуры / [под редакцией В. Д. Симоненко]. - Брянск: Издательство Брянского государственного педагогического университета. 1997. - 307 с.
  119. Павлова М. Б. Образовательная область технология: Теоретические подходы и методические рекомендации / М. Б. Павлова и Д. Питт. - Иорк: Технологическое и предпринимательское образование в России, 1997. - 81с.
  120. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 544 с.
  121. Педагогика. Учебное пособие [для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей] / под ред. П. И. Пидкасистого. М.: педагогическое общество России, 2001. - 640 с.
  122. Педагогическая энциклопедия: в 4-х т./ Гл. редактор И. А. Каиров. - М.: Советская энциклопедия, 1964. - Т. 1-4
  123. Переверзев Л. Б. Дизайн в средней школе: британский эксперимент / Л. Б. Переверзев // Техническая эстетика. - 1987. - №6. - С. 28
  124. Переверзев Л. Б. Научно-техническое и художественное начало в дизайне / Л. Б. Переверзев // Вопросы технической эстетики, вып. 2, «Дизайн как предмет научных и социально-философских исследований», Изд-во «Искусство», - М.. 1970. - 39 с.
  125. Плышевский В. Н. Студентам - первые теоретические понятия / В. Н. Плышевский // Техническая эстетика. - 1989. - № 8. - С. 11-13.
  126. Подласый И. П. Педагогика: Новый курс: учеб. [для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн.] / И. П. Подласый. - М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2002. Кн.1: Общие основы. Процесс обучения. - 576 с.
  127. Политехнический словарь: 2-е изд. М., 1980. - 656 с.
  128. Популярная художественная энциклопедия. - М., «Советская энциклопедия», 1986.
  129. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности: / [под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова]. - СПб.: Речь, 2001. - 448 с.
  130. Преображенская H. A. Потенциал вашей личности / H. A. Преображенская. - Екатеринбург: У - Фактория, 2003. - 320 с.
  131. Проблемы дизайнерского образования в последних изданиях ВНИИТЭ // Техническая эстетика. - 1994. - № 2-3. - С. 41 - 43.
  132. Проектная культура и образовательный процесс. Опыт США // Техническая эстетика. - 1994. - №2-3. - С. 84-87.
  133. Профессионально-педагогические понятия: Слов./ [Сост. Г. М. Романцев, В. А. Федоров, И. В. Осипова, О. В. Тарасюк] / [под ред. Г.М. Романцева]. - Екатеринбург: Изд-во Рос. Гос. Проф.-пед. ун-та, 2005. - 456 с.
  134. Психологические тесты / [под ред. A. A. Карелина: в 2-х т.]. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 2001. - Т2. - 248 с.
  135. Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей образовательных учреждений. - Ростов н/Д.: Феникс, 1998. - 544 с.
  136. Пузанов В. И. Дизайн в инженерном образовании / В. И. Пузанов //Техническая эстетика. - 1994. - № 2-3. - С. 33-35.
  137. Пузанов В. И. Дизайнерская модель культуры / В. И. Пузанов // Техническая эстетика. - 1989. - № 11. - С.16-19.
  138. Пузанов В. И. Интеллект дизайнера: проектное предпринимательство в эпоху модерна / В. И. Пузанов // Техническая эстетика. - 1992. - № 4. - С. 16-19.
  139. Пузанов В. И. Кафедра дизайна в инженерном вузе: какой ей быть / В. И. Пузанов // Техническая эстетика. - 1992. - № 6. - С. 8-11.
  140. Пузанов В. И. Кто мы коллеги-дизайнеры? / В. И. Пузанов // Техническая эстетика. - 1991. - №4. - С.6-8.
  141. Рапитов А. И. Курс лекций по логике науки / А. И. Рапитов. - М.: Высшая шк. 1971. - 173 с.
  142. Розенблюм Е. А. Художник в дизайне. Опыт работы Центр. Учебно- эксперимент. Студии художественного проектирования на Сенеге. Предисловие JI. Ждановой / Е. А. Розенблюм. - М., «Искусство», 1974. 176 с.
  143. Розин В. М. От традиционной парадигмы образования - к новой / В. М. Розин // Техническая эстетика. - 1990. - № 6. - С. 10-12.
  144. Розин В. М. Проектирование как объект философско- методологического исследования / В. М. Розин // Вопросы философии. -1984. - № 10. - С.
  145. Романов Е. В. Теоретические основы профессионально-педагогической подготовки учителя технологии и предпринимательства: Монография / Е. В. Романов. - Магнитогорск,: МаГУ, 2000. - 88 с.
  146. Ростовцев H. H. История методов обучения рисованию / H. H. Ростовцев. - М., Просвещение, - 1982.
  147. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. - СПб.: Питер, 2002. - 720 с. (Серия «Мастера психологии).
  148. Рунге В. Ф. Основы теории и методологии дизайна / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский. - М.: МЗ-Пресс, - 2001.
  149. Савенко І.В. Дизайн як сучасна галузь практичної діяльності людини / І.В. Савенко // Трудова підготовка в закладах освіти. – К. – 2003. – № 1. – С. 37 – 39.
  150. Саркисов С. К. Основы архитектурной эвристики: Учебник / С. К. Саркисов. - М.: Архитектура - С, 2004. - 352 е..
  151. Семушина Л. Г., Ярошенко Н. Г. Содержание и технологии обучения в средних спецальных учебных заведениях: учеб. пособие [для преп. Учреждений сред. Проф. Образования] / Л. Г. Семушина, Н. Г. Ярошенко. - М.: Мастерство, 2001. - 272 с.
  152. Сериков Г. Н. Образование: Аспекты системного отражения / Г. Н. Сериков. - Курган: Зауралье, 1997. - 461 с.
  153. Сидоренко В. Ф. Дизайн как общеобразовательная дисциплина (по следам поисковой программы Королевского колледжа искусств) / В. Ф. Сидоренко // Библиотека дизайнера ВНИИТЭ. Дизайн в общеобразовательной школе. - М, - 1994. - С. 9-14.
  154. Сидоренко В. Ф. Модель «опережающего» образования (к вопросу о перестройке системы подготовки дизайнеров) / В. Ф. Сидоренко // Техническая эстетика. - 1986. - №9. - С. 18-20.
  155. Сидоренко В. Ф. Образование: образ культуры / В. Ф. Сидоренко // Техническая эстетика. - 1989. - №1. - С. 1-3.
  156. Сидоренко В. Ф. Образование: образ культуры / В. Ф. Сидоренко // Техническая эстетика. - 1989. - № 12. - С. 1-2.
  157. Сидоренко В. Ф. Пути перестройки образования / В. Ф. Сидоренко // Техническая эстетика. - 1990. - №1. - С. 5-7.
  158. Сидоренко В.К. Інтеграція трудового навчання і креслення як засіб розвитку технічних здібностей школярів (дидактичний аспект) : дис. на здобут. наук. ступеня док. пед. наук : спец. 13.00.02 / В.К. Сидоренко. – К., 1995. – 376 с.
  159. Сидоренко В.Ф. Дизайн как проектная деятельность / В.Ф. Сидоренко // Техн. эстетика. – 1977. – № 8. – С. 1 – 3.
  160. Симоненко В.Д. Технологизация и инновационность образования как стратегический фактор промышленного подъема в рыночных условиях. Монография. М.: изд. Рос. экон. акад., 2001. 190 с.
  161. Симонов В. П. Директору школы об управлении учебно- воспитательным процессом / В. П. Симонов. - М., Изд-во «Педагогика», 1987. - 160 с.
  162. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики / М.Н. Скаткин . – [2-е изд.]. – М. : Педагогика, 1988. – 96 с.
  163. Слабко В.М. Введення проектно-модульної технології на уроках технічної праці / В.М. Слабко, А.С. Чумак // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Вип. 30. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – С. 343–348.
  164. Слабко В.М. Дидактичні умови підготовки майбутніх учителів технологій з основ дизайну / В.М. Слабко // Пед. науки: зб. наук. пр. – Вип. VIX. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С. 313-318.
  165. Слабко В.М. Дизайн у структурі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя трудового навчання / В.М. Слабко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – № 1 (81) – С. 36–40.
  166. Слабко В.М. Основи дизайну : навч. прогр. / В.М. Слабко. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 20 с.
  167. Слабко В.М. Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів технологій з основ дизайну / В.М. Слабко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія,досвід, проблеми: зб. наук. пр. / Редкол. : І.А. Зязюн (голова) та ін. – Вип. 28. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2011. – С. 462–466.
  168. Слабко В.М. Роль і місце технічної компетентності у підготовці майбутнього викладача дизайну / В.М. Слабко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. пр. – Вип. 7. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 207–210.
  169. Слабко В.М. Роль та місце дизайну у технологічній підготовці школярів / В. М. Слабко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія,досвід, проблеми: зб. наук. пр. / Редкол. : І.А.Зязюн (голова) та ін. – Вип. 27. - Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2011. – С. 80–85.
  170. Слабко В.М. Курсова робота з теорії та методики викладання «Технологій» : навч. метод. посіб. / В.М. Слабко, Д.Е. Кільдеров, І. В. Жерноклєєв, Л.В. Кільдерова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 49 с.
  171. Слабко В.М. Практикум з основ дизайну : навч.-метод. посіб. / Д.В. Лебедєв, В.М. Слабко. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. - 58 с.
  172. Сластенин В. А. и др. Педагогика: Учеб. пособие [для студ. высш. пед. учеб. заведений] / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, E. H. Шиянов [под ред В.А, Сластенина. 2-е изд., стереотип]. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 576 с.
  173. Словарь иностранных слов. - М.: ЮНВЕС, 1997. - 251 с.
  174. Словарь-справочник по педагогике / [авт.-сост. В. А. Межериков; под общ. ред. П. И. Пидкасистого]. - М.: ТЦ Сфера, 2004. - 448 с.
  175. Смолкин A. M. Методы активного обучения: Науч.-метод. Пособие / А. М. Смолкин. - М.: Высш. шк, 1991. - 176 е..
  176. Советский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1980. - 1600 с.
  177. Современный словарь по педагогике / сост. Е. С. Рапацевич. - Мн.: «Современное слово», 2001. - 928 с.
  178. Сомов Ю. С. Композиция в технике / Ю. С. Сомов. - М.: Машиностроение, - 1987.
  179. Способности ваших детей (пособие для родителей и воспитателей). / [сост. Н. П. Линькова и Е. А. Шумилин]. - М., «Просвещение», 1969. - 216 с.
  180. Столович Л. H. Жизнь. Творчество. Человек / Л. H. Столович. - М., 1985.
  181. Таленс Я. Ф. Работа конструктора / Я. Ф. Таленс. - Л: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1987.
  182. Татіївський П. Український дизайн: сьогодення і перспективи розвитку / П. Татіївський // Вісн. Львів. академії мистецтв. – Львів : ЛАМ. – № 9. – 1999. – С. 182 – 190.
  183. Технология: Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательной школы / [под ред. В. Д.Симоненко]. - М.: Вентана - Граф, 1999. - 288с.
  184. Тименко В.П. Дизайн і технології в системі неперервної освіти / В.П. Тименко // Дизайн-освіта: профільне навчання старшокласників (програми, календарні плани і не тільки...) [упоряд. М. Голубенко, В. Вдовченко, В. Тименко]. – К. : Вид. дім «Шкіл. світ» : Вид. Л. Голіцина, 2006. – С.126 – 127.
  185. Титаренко В.П. Виставкова діяльність студентів – необхідна умова формування естетичної культури майбутніх учителів трудового навчання / В.П. Титаренко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2010. – Вип. 80. – С. 21–24. – (Серія «Педагогічні науки») (фахове видання).
  186. Титаренко В.П. Теоретичний аналіз педагогічної проблеми формування естетичної культури майбутніх учителів технологічної освіти / В.П. Титаренко // Гуманізація навчально-виховного процесу: [зб. наук. пр. / ред. проф. В.І. Сипченко]. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – Вип. LIII. – Ч. ІІ. – С. 67–76
  187. Тихонов A. C. Творческий потенциал учебного проектирования / A. C. Тихонов, О. В. Сидоров // Школа и производство. - 1995. - № 1. - С. 22-24.
  188. Ткаченко Е. В. Дизайн-образование. Теория, практика, траектории развития / Е. В. Ткаченко, С. М. Кожуховская. - Екатеринбург, - изд- во «АКВА-ПРЕСС», 2004. - 240 с.
  189. Ткаченко Е. В. Дизайн-образование: концептуальные версии / Е. В. Ткаченко, В. П. Климов // Образование и наука. - № 1 (3), - С. 94-100.
  190. Ткачук С.І. Теоретико-методологічні передумови дослідження проблеми формування технологічної культури майбутніх учителів освітньої галузі "технологія"/ С.І. Ткачук // Вища освіта України №3 (додаток 1) 2011 р. - Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Т.1. – С. 563-572.
  191. Трайнев В. А. Деловые игры в учебном процессе: методология разработки и практика проведения. / В. А. Трайнев. - М.: Изд. Дом «Дашков и К»: МАН ИПТ, 2002. - 360с.
  192. Трофімчук В.М. Етапи художньо-конструкторської діяльності старшокласників / В.М. Трофімчук // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2006. – № 1. – С. 33-37.
  193. Трофімчук В.М. Художнє конструювання - важливий етап формування творчої активності старшокласників/ В.М. Трофімчук // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2005. – № 4. – С. 43-47.
  194. Туник Е. Опросник креативности Рензулли: тестовая методика / Е. Туник // Школьный психолог. - 2004. - №4. - С. 14-17.
  195. Устинов А. Г. Дизайн в японской школе / А. Г. Устинов // Техническая эстетика. - 1988. - №6. - С. 11-16.
  196. Устинов А. Г. Проблемы дизайн-школы / А. Г. Устинов // Техническая эстетика. - 1991. - №2. - С. 12-14
  197. Устинов А. Г. Эстетика труда и производства: метод. Пособие / А. Г. Устинов, И. П. Юров. - М.: Высш.шк., 1988. - 119 с.
  198. Устинов А. Г. Японская модель дизайнерского образования / А. Г. Устинов // Техническая эстетика. - 1986. - №11. - С. 22-26.
  199. Фокин Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и содержание, творчество: учеб. пособие [для студентов высш. учеб. заведений] / Ю. Г. Фокин. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 224 с.
  200. Формирование интереса к учению у школьников / [под ред. А. К. Марковой]. - М., 1986.
  201. Фридман Л. М. Наглядность и моделирование в обучении / Л. М. Фридман. - М., 1984.
  202. Халдин Г. Наше время придет. / Г. Халдин. - Техническая эстетика - 1992, -№ 4 - С. 9.
  203. Хан-Магомедов С. О. Дизайн и эстетическое воспитание / С. О. Хан-Магомедов // Техническая эстетика. - 1986. - № 4. - С.
  204. Хан-Магомедов С. О. Пионеры советского дизайна / С. О. Хан-Магомедов. - М.: Галарт,1995. - 424 с.
  205. Холмянский Л. М., Щипанов A. C. Дизайн: Кн. для учащихся / Л. М. Холмянский, A. C. Щипанов. - М.: Просвещение, 1985. - 240 с.
  206. Хруцкий Е. А. Организация проведения деловых игр: учеб.- метод. пособие [для преподавателей сред. Спец. Учеб. заведений] / Е. А. Хруцкий. - М.: высш. шк., 1991.- 320 с.
  207. Художественное проектирование: учеб. пособие [для студентов пед. ин-ов по спец. № 2109 «черчение, рисование и труд»] / Б. В. Нешумов, Е. Д. Щедрин, Г. Б. Минервин и др.; [под ред. Б. В. Нешумова, Е. Д. Щедрина]. - М.: Просвещение, 1979. - 175 с.
  208. Чечель И. Д. Метод проектов / И. Д. Чечель // Директор школы. - 1988. - № 3, 4.
  209. Шимко В. Т. Основы дизайна и средовое проектирование: учеб. пособие / В. Т. Шимко. - М.: Издательство «Архитектура - С», 2004. - 160 с.
  210. Шорохов Е. В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. пособие для учителей / Е.В. Шорохов. - М., «Просвещение», 1974. - 144 с.
  211. Шорохов Е. В. Основы композиции: учеб. пособие [для студентов пед. Ин-тов по спец. № 2109] «Черчение, рисование и труд» / Е. В. Шорохов. - М.: Просвещение, 1979. - 303 с.
  212. Штофф В. А. Моделирование и философия / В. А. Штофф. - Л.: Наука, 1966. - 301 с.
  213. Щипачев A. C. Дизайн. Книга для учащихся / A. C. Щипачев. - М.: Просвещение, 1985.
  214. Энциклопедия психологических тестов. Личность, мотивация, потребность. - М.: ООО «издательство ACT», 1997. - 300 с. (Практическая психология для всех)
  215. Эрганова Н. Е. Основы методики профессионального обучения: учеб. пособие. [- 2-е изд., испр. и доп.] / Н. Е. Эрганова. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.- пед. ун-та, 1999. - 138 с.
  216. Эстетика: Словарь / под общ. ред. A. A. Беляева и др. - М.: Политиздат, 1989. - 447 с.
  217. Юдин С. С. Об искусствах, красоте, музыке / С. С. Юдин // Наука и жизнь. - 1989. - № 1.- С. 84-85.
  218. Ящук С.В. Виконання основних етапів проектування на уроках трудового навчання / С.В. Ящук // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. – № 2. – С. 13 – 16.
  219. Bettini H. Design sperimentale. – In: Industrial design : teoria e pratika nella prospettiva degli anni 70 : Atti del convengo promosso dal Centro Studi e Ricerche Busnelli – Misinto. Milano, [1973], p. 94-103.
  220. Crane W. The basis of design. – L., 1998, - 343 p.
  Design in General Education. Royal College of Art. – London, 1979.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)