РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 5 КЛАСІ : РЕАЛИЗАЦИЯ социокультурной содержательной ЛИНИИ НА УРОКАХ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ • Название:
 • РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 5 КЛАСІ
 • Альтернативное название:
 • РЕАЛИЗАЦИЯ социокультурной содержательной ЛИНИИ НА УРОКАХ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ
 • Кол-во страниц:
 • 259
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Г. С. СКОВОРОДИ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені Г. С. СКОВОРОДИ

  На правах рукопису

  Кобцев Дмитро Анатолійович

  УДК 811.161.2:371.32


  РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 5 КЛАСІ


  13. 00. 02 – теорія і методика навчання української мови


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник –
  доктор педагогічних наук,
  професор К. М. Плиско


  Харків - 2012


  ЗМІСТ


  Вступ............................................................................................................ 4

  Розділ 1. Теоретичні засади реалізації соціокультурної змістової лінії на уроках української мови
  1.1. Поняття «соціокультурність» у сучасному науковому
  осмисленні.................................................................................................. 13
  1.2. Тематичні домінанти соціокультурної змістової лінії ..………………. 17
  1.3. Соціокультурний компонент у програмах і підручниках
  для 5 класу………………………………………………………………... 25
  Висновки з розділу 1...………………………………………………….. 44

  Розділ 2. Засоби реалізації соціокультурної змістової лінії на уроках української мови й визначення стану проблеми
  2.1. Взаємодія компонентів дисциплін гуманітарного й художньо-естетичного циклів на уроках української мови під час формування соціокультурної комптентності учнів…………………….…………… 47
  2.2. Текст як провідний засіб реалізації соціокультурної змістової лінії в процесі міжпредметних зв’язків української мови й дисциплін природничо-математичного циклу..…………………………………… 65
  2.3. Стан реалізації соціокультурної змістової лінії
  в освітній практиці ……………………………………………………. 79
  Висновки з розділу 2...…………………………………………………... 93
  Розділ 3. Дослідно-експериментальна робота з формування соціокультурних компетентностей учнів на уроках української мови в 5 класі
  3.1. Загальна структура формувального експерименту……………………..96
  3.2. Методика реалізації соціокультурної змістової лінії на уроках української мови……………………….……………………………….. 119
  3.3. Результати перевірки експериментальної методики реалізації соціокультурної змістової лінії на уроках української мови…………165
  Висновки з розділу 3...…………………………………………………. 174

  Висновки.................................................................................................. 176

  Додатки..…………………………………………………………………179

  Список використаних джерел…………………………………………. 242

  ВСТУП

  Провідна роль навчання мови зумовлена потребою збереження й розвитку культурних надбань українського народу, необхідністю піднести духовний рівень молоді, байдужість якої гальмує суспільний прогрес, подолати комплекс меншовартості, прищеплюваний українцям упродовж століть, і стати, нарешті, справжніми патріотами й громадянами України. Лише за таких умов можна зберегти себе як націю, відстояти незалежність, побудувати життя, гідне європейців. Зрозуміло, соціальний аспект названої проблеми щільно пов’язаний із лінгвістично-методичним і має якнайбезпосередніший вплив на піднесення якості вивчення української (державної) мови школярами. Способи, форми реалізації цих проблем мають бути відображеними в навчально-методичній літературі нового типу, яка забезпечила б оптимальний взаємозв’язок оволодіння мовними засобами й усебічним розвитком школяра.
  Увагу в дослідженні було спрямовано саме на п’яті класи, оскільки свідомість учнів 5 класів, яка перебуває в процесі формування, коли потяг до знань, хоча б і на репродуктивному рівні, є досить потужним, дає всі підстави стверджувати, що саме на цьому етапі можливо й необхідно докласти максимальних зусиль для виховання свідомої мовної особистості, запрограмувати засобами мови національну ідентичність дитини, створити умови для затвердження патріотичних поглядів, сприяти становленню майбутнього громадянина України як яскравої частки вільного, по-справжньому демократичного (а отже патріотичного) громадянського суспільства. Адже набагато легше й корисніше сприяти виробленню ціннісних орієнтирів, ніж потім «ламати» неправдиві стереотипи. Тому невід’ємним складником у ході навчального процесу є реалізація соціокультурної змістової лінії як оптимальне забезпечення досягнення основної мети курсу держваної мови. Окрім того, такий ракурс дослідження передбачає перспективу, зорієнтовану на основну й старшу школу.
  Актуальність і доцільність дослідження зумовлена необхідністю наукового осмислення обраної проблеми, оскільки особлива роль у становленні мовної особистості належить соціокультурній змістовій лінії, що органічно поєднує мовний і мовленнєвий дидактичний матеріал шкільного курсу. Це наголошено в Концепції вивчення української мови, розробленій науковцями лабораторії навчання української мови і літератури Інституту педагогіки АПН України й програмі для ЗНЗ у 5–12 класах (автори Г.Шелехова, В.Тихоша, А.Корольчук, В.Новосьолова, Я.Остаф за ред. Л.Скуратівського). У програмі виділено ідейну основу пізнання світу й тотожності особистого «Я» із власним народом, викладено основні напрями, а саме: формування загальної культури учнів (сучасний світогляд на світобудову, природу, суспільство, людину), ознайомлення з культурою рідного народу і людства загалом, розвиток духовного світу особистості, які є імпульсом для подальших досліджень у процесі реалізації соціокультурної змістової лінії, пошуках шляхів і форм розвитку мовленнєвої діяльності учнів, що й зумовило обрання теми дисертаційної роботи.
  Багатоаспектність проблематики визначає необхідність певної класифікації сфер досліджень. Питанням формування особистості, виховання й навчання, науковій парадигмі, в основі якої є дослідження онтологічного й соціокультурного стану духовності особи, її становлення в непростому міжкультурному, міжособистісному контексті присвячено праці відомих педагогів, психологів ХІХ – ХХ ст. (Б.Ананьєв, О.Андреєв, Ш.Амонашвілі, В.Болотов, Л.Виготський, П.Гальперін, Д.Гудков, Д.Ельконін, М.Жинкін, О.Киричук, О.Ковальов, Г.Костюк, О.Леонтьєв, В.Сербіков, Р.Солсо, Д.Узнадзе, К.Ушинський). Проблеми соціальної психології, розробка теорії психічних процесів, етнопсихолінгвістики й лінгвокультурології знаходяться переважно в центрі уваги зарубіжних і українських дослідників (Є.Більченко, О.Бодальов, О.Брушлинський, Л.Веккер, В.Девід Джонсон, В.Дороз, М.Коул, В.Красних, О.Морозов, О.Савицька, О.Смирнов, Г.Філіпчук, Д.Чернилевський, К.Юнг). Компетентнісний підхід в освітньому процесі як стратегічний орієнтир, світовий досвід у цьому плані висвітлений на конференціях, у монографіях (Є.Божович, І.Ґудзик, І.Зимня, О.Овчарук, О.Пехота, К.Плиско, О.Пометун, О.Савченко, О.Таізова, Л.Філатова, О.Хуторський, Г.Черкес, Г.Шелехова). Глобальним питанням гуманізації освіти, розвитку критичного мислення, філософії освіти й соціокультурної теорії придяляють увагу учені різних регіонів (М.Зубрицька, Ю.Мальований, М.Михальченко, О.Тягло). Проблеми формування у школярів умінь сприймати усне й писемне мовлення, когнітивна методика навчання української мови, текст і дискурс, розвивальне навчання, роль наочності досліджують науковці З.Бакум, Л.Варзацька, О.Горошкіна, Н.Дика, В.Євдокимов, В.Лозова, С.Ломакович, М.Пентилюк, Н.Петрова, В.Статівка, Г.Шелехова.
  Необхідність упровадження соціокультурної змістової лінії зумовлює проведення інтегрованих уроків, реалізацію міжпредметних зв’язків у навчально-виховному процесі (Л.Варзацька, Т.Донченко, С.Караман, Г.Лещенко, В.Максимова, М.Пентилюк, О.Савченко, З.Філіпчук, М.Шанський, Л.Шевцова, Г.Шелехова). Відсутність чи недостатня стрижнева системність міжпредметних зв’язків викликає стурбованість багатьох науковців, наприклад, російських, які пишуть про те, що у школі «предмети існують незалежно один від одного», зміст предметів «закладається в голови учнів розрізнено», і це є істотним недоліком російської освіти [76, с.22].
  У сучасній науково-методичній літературі значну увагу приділено проблемам полікультурної освіти (в Україні – В.Бойченко, В.Болгаріна, І.Бондаренко, І.Ґудзик, В.Дороз, О.Ковальчук, І.Лощенова, Л.Перетяга, А.Солодка, О.Сухомлинська, К.Юр’єв; у Росії – О.Аракелян, А.Джуринський, Г.Дмитрієв, В.Єршов, В.Макаєв, З.Малькова, Є.Пассол, Т.Поштарьова, Л.Супрунова). Наголошено на формуванні толерантності як домінанти полікультурної освіти. Вивчаючи світові тенденції, досвід в освітніх сферах у США, Росії й інших країнах, автори декларують необхідність знання людиною свого коріння, свого місця в цьому світі, вагомість формування етнокультурної компетентності (Л.Перетяга, Т.Поштарьова), але у вживаній нині формулі «я» – «вони», «свій» – «чужий» в окремих випадках першість віддають знанню не «свого», а «чужого». Акценти більшою чи меншою мірою зміщені в бік глобалізаційних процесів, тісно пов’язаних із проблемами полікультурного освітнього розвитку. Шанобливе ставлення до культур інших народів, широкий контекст не виключає глибинного вивчення своєї культури, особливо в умовах постколоніальних реалій, які переживає нині Україна. Процесам всеосяжної глобалізації протидіє останнім часом Європа – перед загрозами нищення етнічної самобутності. Актуальність проблеми збереження національних традицій, національної ідентичності, підкреслені в документах ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи, у низці публікацій із приводу соціокультурної експансії сучасних мегадержав (М.Жулинський, О.Литвиненко, М.Михальченко, С.Павлюк, В.Паламарчук).
  Огляд наукової літератури дає підстави констатувати, що проблема реалізації соціокультурної змістової лінії не привертає достатньої уваги дослідників, а її характеристики залишаються не зовсім з’ясованими (І.Ґудзик). Це стосується, насамперед, методики реалізації соціокультурної змістової лінії на уроках української мови. Серед пріоритетних завдань у вихованні духовно багатої мовної особистості вагоме місце належить формуванню мовленнєвої культури, яке не може відбуватися поза становленням націокультурного світогляду. Не можна не погодитись із думкою Л.Скуратівського про загрозу нігілістичного ставлення до української мови й культури як до вторинних, другорядних і про потребу в галузі методики «розробити ефективну методичну систему мотивації вивчення предметів українознавчого циклу, передусім української мови [153, с.2]». Актуальність проблеми, необхідність розробки методичної системи глибшого засвоєння соціокультурного матеріалу зумовили вибір теми дисертації.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема «Реалізація соціокультурної змістової лінії на уроках української мови в 5 класі» є частиною наукових планів кафедри української мови і кафедри теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Тему дисертації затверджено вченою радою Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди (протокол № 2 від 22. 04. 2011 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН України (протокол № 6 від 14. 06. 2011 р.).
  Мета дослідження полягає у створенні теоретично й методологічно обґрунтованої та експериментально перевіреної методики реалізації соціокультурної змістової лінії на уроках української мови в 5 класі.
  Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:
  • дослідити лінгвістичні, психологічні, педагогічні, методичні джерела з наукової проблеми;
  • з’ясувати теоретичні засади реалізації соціокультурної змістової лінії в шкільній практиці;
  • проаналізувати чинні програми й підручники щодо реалізації соціокультурної змістової лінії на уроках української мови;
  • розробити завдання, які б ураховували особливості міжпредметних зв’язків з метою посилення ролі соціокультурного аспекту в освітньому процесі;
  • визначити рівні сформованості соціокультурної і комунікативної компетентностей учнів загальноосвітніх шкіл;
  • розробити й апробувати методику реалізації соціокультурної змістової лінії в 5 класі.
  Об’єкт дослідження – процес навчання української мови в 5 класі.
  Предметом дослідження є методика формування соціокультурної компетентності в процесі розвитку комунікативних умінь і навичок п’ятикласників.
  Мета і зміст дослідження визначають його гіпотезу, яка полягає в тому, що ефективність утілення соціокультурної змістової лінії підвищиться за умови:
  • добору відповідного дидактичного матеріалу із соціокультурним наповненням;
  • дотримання принципу текстоцентризму під час навчання української мови;
  • послідовного здійснення міжпредметних зв’язків для набуття учнями знань із різних освітніх галузей, необхідних для мовного, мовленнєвого і світоглядного розвитку.
  Виконання визначених завдань і перевірка гіпотези здійснювалися за допомогою таких методів дослідження: теоретичні – вивчення наукової літератури з лінгвістики, психолінгвістики, лінгводидактики; наукове обґрунтування, уточнення поняття «соціокультурна змістова лінія»; методичний аналіз програм, підручників для з’ясування стану реалізації соціокультурної змістової лінії на уроках української мови в контексті міжпредметних зв’язків; емпіричні – спостереження за навчально-виховним процесом, відвідування уроків та їх аналіз, ознайомлення з педагогічною документацією, застосування діагностичних методів: анкетування вчителів та учнів, тестове опитування, діагностування; педагогічний експеримент – констатувальний, формувальний і контрольний для перевірки висунутої гіпотези, з’ясування рівня сформованості соціокультурної компетентності школярів, здійснення дослідного навчання; статистичні – кількісний і якісний аналіз результатів педагогічного експерименту з викориcтанням методів математично-статистичної обробки отриманих даних для узагальнення результатів і визначення ефективності дослідного навчання.
  Упровадження результатів дослідження. Матеріали дослідження впроваджено в навчальний процес таких освітніх закладів: загальноосвітня школа №1 І–ІІІ ступенів м. Буська Львівської обл. (акт № 465 від 15. 10. 2010р.), школа-ліцей № 1 ім. 10-річчя України м. Сімферополя (акт № 420 від 17. 11. 2010р.), Ясеновецький навчально-виховний комплекс Золочівського району Львівської області (акт № 47 від 07. 12. 2010 р.), Харківська спеціалізована школа № 99 (акт № 17 від 30. 12. 2010р.), загальноосвітня школа № 167 І–ІІІ ступенів м. Харкова (акт № 194 від 02. 03. 2011р.). Усього експериментом було охоплено 570 учнів і 27 учителів української мови і літератури.
  Дослідна робота проводилась у три етапи. На першому етапі (2006 – 2007 рр.) теоретично обґрунтовано тему, вихідні позиції наукового дослідження: мету, завдання, об’єкт, предмет, робочу гіпотезу, основні напрями роботи; опрацьовано наукову й навчально-методичну літературу з проблеми наукового пошуку, проаналізовано навчальні програми, підручники, посібники для загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій.
  На другому етапі (2007 – 2008 рр.) узагальнено особистий досвід роботи в школі, проаналізовано уроки вчителів-словесників, з’ясовано значення проблеми для формування соціокультурної компетентності учнів, розроблено критерії оцінювання, проведено констатувальний експеримент (анкетування вчителів та учнів, тестові опитування, діагностування), за висновками якого визначено рівень сформованості комунікативної та соціокультурної компетентностей школярів, розроблено методичні рекомендації щодо реалізації соціокультурної змістової лінії на текстовій основі, підготовлено й упорядковано дидактичні матеріали соціокультурного спрямування українознавчого змісту для вчителів. У базових освітніх закладах здійснено апробацію авторських навчальних посібників соціокультурної проблематики.
  На третьому етапі (2009 – 2011 рр.) на основі створеної лінгводидактичної моделі розроблено методику формування соціокультурної компетентності п’ятикласників, що спрямована на розвиток комунікативних і соціокультурних умінь і навичок учнів з опорою на тексти соціокультурного українознавчого змісту. Здійснено перевірку ефективності результатів експериментально-дослідного навчання. Оброблено статистичні дані дослідження, сформульовано висновки, завершено роботу над дослідженням й оформлено текст дисертації.
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше розроблено та експериментально перевірено методику реалізації соціокультурної змістової лінії в процесі формування мовної особистості; уточнено поняття «соціокультурна змістова лінія» з урахуванням лінгводидактичного й психологічного аспектів та підкреслено значущість у ній українознавчого чинника; запропоновано критерії добору дидактичних матеріалів соціокультурної тематики на текстовій основі та вправи-завдання; здійснено блокове структурування текстів для увиразнення соціокультурного компонента, закладеного чинною програмою; з’ясовано шляхи втілення міжпредметних зв’язків з метою поглиблення знань учнів із різних освітніх галузей; створено аудіовізуальний комплекс для сприяння розвитку інтелектуального потенціалу учнів; відбито ідею україноцентризму як умову формування соціокультурної, комунікативної, когнітивної та креативної компетентностей школярів; доповнено тематику соціокультурної змістової лінії актуальними для п’ятикласників культурологічними темами; подальшого розвитку набула методика впровадження міжпредметних зв’язків на уроках української мови.
  Практичне значення отриманих результатів дослідження зумовлено тим, що запропонована методика, зроблені висновки можуть бути використані в науково-методичних розвідках, у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл, зокрема для вдосконалення змісту програм і підручників з української мови, створення методичних посібників, а також під час підготовки студентів-філологів ВНЗ різних рівнів акредитації і фахової перепідготовки вчителів-словесників. Результати дослідження сприятимуть поглибленню теорії й методики навчання української мови в основній школі, а пропоновані дидактичні матеріали – реалізації соціокультурної змістової лінії та забезпеченню міжпредметних зв’язків на уроках української мови.
  Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні положення дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі і кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, були висвітлені в доповідях на наукових семінарах і конференціях, у тому числі міжнародній «Світові виміри української культури» (Львів, 2008); усеукраїнських «Тестові технології в освітніх системах. Зовнішнє оцінювання 2008» (Харків, 2007), «Лінгвістика та лінгводидактика: надбання, актуальні проблеми, перспективи розвитку» (Бердянськ, 2011); регіональній науково-практичній конференції, присвяченій 50-річчю діяльності вченого-педагога Є.П.Голобородько, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України (Херсон, 2010).
  Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечена комплексним підходом до розв’язання поставлених завдань, застосуванням змістово-адекватних і загальнодидактичних способів реалізації соціокультурної змістової лінії на уроках української мови, доцільно організованою експериментальною перевіркою методики формування соціокультурної компетентності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах; кількісним і якісним аналізом результатів дослідного навчання.
  Публікації. Основний зміст і результати дослідження відбито в 15 одноосібних наукових працях, у тому числі надруковано 5 статей у наукових фахових виданнях України, 6 навчально-методичних посібників та 4 тези наукових конференцій.
  Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків і списку використаних джерел (200 найменувань). Загальний обсяг дисертації – 258 сторінок, з яких 178 сторінок основного тексту, що містить 20 таблиць, 5 схем, 3 рисунки.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  У процесі апробації дослідження було доведено його гіпотезу, яка полягала в тому, що ефективність реалізації соціокультурної змістової лінії на уроках української мови підвищиться:
  а) у випадках взаємозв’язку з іншими змістовими лініями чинної програми (мовною, мовленнєвою, діяльнісною) за напрямками вдосконалення аудіювання й читання, розвитку текстотворчих умінь під час говоріння й письма, формування правописних умінь і навичок учнів;
  б) якщо вивчення української мови буде проводитись переважно на текстовому, соціокультурно зорієнтованому дидактичному матеріалі, який охоплює всі різновиди мовленнєвої діяльності учнів;
  в) коли навчання відбуватиметься в системі міжпредметних зв’язків з метою набуття учнями знань з різних освітніх галузей, необхідних для їхнього мовного, мовленнєвого, світоглядного розвитку;
  г) за умови посилення ролі українознавчого аспекту в освітньому процесі.
  Гіпотеза ґрунтувалася на виявленій шляхом аналізу недостатній з’ясованості ролі соціокультурної змістової лінії, методики її реалізації на уроках української мови.
  Дослідження дозволяє зробити такі висновки:
  1. Аналіз наукової літератури дав змогу уточнити поняття «соціокультурна змістова лінія», що концентрує в собі спрямування на вияв і формування культурного рівня учня, майбутнього члена суспільства, у межах певного національно окресленого соціуму і спирається на україноцентричну ідею в процесі утвердження національної свідомості, соціокультурної самоідентифікації особистості.
  2. Визначення критеріїв перевірки навчальних досягнень учнів у соціокультурній сфері з основних видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) потребувало особистісно орієнтованого підходу до вивчення української мови і врахування психологічної налаштованості учнів на розуміння мети уроку, побудованого за соціокультурними тематичними блоками.
  3. Для створення методики реалізації соціокультурної змістової лінії необхідно було розробити лінгводидактичну модель синхронізації українознавчої тематики шкільних предметів, що дала можливість поєднати відповідний зміст навчання, принципи, методи і прийоми, види робіт. Це дозволило констатувати синтез соціокультурних знань учнів з домінуванням україноцентричного компонента, активне розширення інформаційного поля школярів з проекцією на потенційний розвиток їхніх креативних, інтелектуальних можливостей.
  4. Забезпечення інтеграції соціокультурної інформації з програмовим матеріалом навчальних предметів завдяки створеному механізму міжпредметного взаємозв’язку змістових ліній підвищило рівень сформованості соціокультурної компетентності, що виявилося в більшій поінформованості учнів ЕК порівняно з КК про етнічну культуру і сприяло зародженню пізнавального інтересу та бажання вивчати свою етнокультурну спадщину.
  5. Змістове наповнення дидактичного чинника було вмотивовано методичним забезпеченням уточненої та розширеної соціокультурної тематики в контексті міжпредметних зв’язків, що сприяло соціалізації школярів, розвитку їхніх вербально-когнітивних умінь, заклало основи формування національного світогляду.
  6. Вагомим функційним чинником реалізації соціокультурної інтеграції став запропонований аудіовізуальний комплекс, в основу якого покладено принцип узгодження навчальних матеріалів мистецької сфери (музичного, образотворчого, словесного мистецтва). Результати проведеного експерименту засвідчили, що використання міжпредметних матеріалів стало передумовою співтворчості учнів, які краще сприймають соціокультурну тему, коли вона подається в музичному й візуальному обрамленні.
  7. Роботу над формуванням соціокультурної компетентності п’ятикласників варто проводити переважно на текстовій основі. Аналітичні спостереження за сприйняттям учнями художніх, науково-технічних текстів довели, що тексти соціокультурного спрямування допомагали розумінню й запам’ятовуванню матеріалу, оскільки найкраще сприймається та інформація, що охоплює вже відоме й нове. Експериментально підтверджено, що учень краще розуміє текст, коли його зміст пов’язує зі своїми потребами, мотивами, тобто використовує отриману інформацію у власній мовленнєвій діяльності.
  8. Експериментальне дослідження підтвердило основні положення гіпотези, умотивованість використання розробленої методики реалізації соціокультурної змістової лінії, що передбачала залучення учнів до активних форм навчально-пізнавальної діяльності. Результати контрольного експерименту підтвердили ефективність розробленої методики, яка спирається на модель реалізації соціокультурної змістової лінії на уроках української мови. Кількісні показники засвідчили, що рівень соціокультурної компетентності учнів ЕК загалом збільшився на 16 %.
  9. Практична цінність роботи зумовлена тим, що її матеріали, результати й висновки можуть бути використані для укладання навчально-методичної літератури та в діяльності педагога.
  10. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми реалізації соціокультурної змістової лінії на уроках української мови. Докладного вивчення потребують питання впливу мовленнєвого середовища на цей процес; проблема наступності у формуванні соціокультурної компетентності учнів основної і старшої шкіл на уроках української мови та в позакласній роботі.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики сотрудничества / Ш. А. Амонашвили. – К.: Освіта, 1991. – 110 с.
  2. Ананьєв Б. О человеке как объекте и субъекте воспитания: проблемы педагогической антропологии: [Избр. пед. труды] / Б. Ананьєв. – М.: Наука, 1980. – 150 с.
  3. Андреев А. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско-методологического анализа / А. Андреев // Педагогика. – 2005. – № 4. – С. 19–27.
  4. Андрусенко В. П. Діалогічне навчання на уроках української літератури: [Вип. 1. Вип. 2] / В. П. Андрусенко. – Харків: Основа, 2009. – 110с.; 143с.
  5. Баландіна Н.Ф. Російська мова: 5 кл.: [Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. з укр. мовою навчання] / Н.Ф.Баландіна, К.В.Дегтярьова, С.О.Лебеденко; за ред. Н. Ф. Баландіної. – К.: Знання України, 2005. – 304с.
  6. Барабаш Ю. Вопросы эстетики и поэтики. 4-е изд. / Ю.Барабаш. – М.: Сов. Россия, 1983. – С. 303–333.
  7. Бевз Г. П. Математика: [Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / Г.П.Бевз, В.Г.Бевз. – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 352 с.: іл.
  8. Бєлкіна Е. В. Образотворче мистецтво: [Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. шк.] / Е. В. Бєлкіна, А. А. Поліщук, Л. В. Фесенко. – К.: Промінь, 2005. – 207с.: іл.
  9. Біляєв О.М. Зміст уроку мови / О.М.Біляєв // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 4. – С. 2–7.
  10. Біляєв О.М. Лінгводидактика рідної мови / О.М.Біляєв. – К.: Генеза, 2005. – 180 с.
  11. Божович Л. И. Избр. психологические труды / Л.И. Божович. – М., 1995. – 53 с.
  12. Бойченко Т. Є. Основи здоров’я: [Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / Т.Є. Бойченко, С.В. Василенко, Н.І. Гущина та ін. – К.: Навч. книга, 2005. – 192 с. :іл.
  13. Буслаев Ф. И. Преподавание отечественного языка / Ф. И. Буслаев. – М.: Просвещение, 1992. – 512 с.
  14. Варзацька Л. Міжпредметна інтеграція в системі особистісно зорієнтованої мовної освіти / Л. Варзацька // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 7. – С. 6–9.
  15. Варзацька Л. Особистісно зорієнтована модель мовленнєвого розвитку особистості / Л. Варзацька, О. Янчук // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 2. – С. 13–18.
  16. Ващенко Г. Виховний ідеал: [Полтавський вісник] / Г. Ващенко. – Полтава: 1994. – 192 с.
  17. Ващенко Г. Твори: Т. 4.: [Праці з педагогіки та психології] / Г.Ващенко. – К.: Школяр – Фада ЛТД, 2000. ¬– 416 с.
  18. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і гол. ред. В.Т.Бусол. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
  19. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки / О.Вишневський. – Дрогобич: Коло, 2003. – 528 с.
  20. Власова В. С. Вступ до історії України: [Підруч. для 5 кл. загальноосв. навч. закладів] / В. С. Власова, О. М. Данилевська. – К.: Генеза, 2005. – 200с.: іл., карти.
  21. Волошина О. В. Музичне мистецтво: 5 кл.: [Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.] / О. В. Волошина, О. В. Мільченко. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 144 с.: іл.
  22. Воропай О. Звичаї нашого народу: У 2-х т. / О. Воропай. – К.: Оберіг, 1993. – Т І – 449 с; Т ІІ – 442 с.
  23. Выготский Л. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.Выготский. – СПб.: Союз, 1997. – 96 с.
  24. Гальперин П. Введение в психологию / П. Гальперин. – М., 1976. – 150с.
  25. Гегель. Эстетика: [В 4-х т. – Т. ІІІ] / Гегель. – М.: Искусство, 1971. – 621 с.
  26. Глазова О. Кольорове слово: [Зведений комплект розвитку зв’язного мовлення. 5 клас] / О. Глазова. – Харків: Веста, 2005. – 112 с.
  27. Глазова О. П. Рідна мова: [Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / О.П. Глазова, Ю.Б. Кузнецов. – К.: Освіта України, 2005. – 288 с.: іл.
  28. Гнатенко П. Український національний характер / П. Гнатенко. – К.: ДОК, 1997. – 115 с.
  29. Голобородько Є. П. Урок рідної мови: Сучасний підхід та технології / Є. П. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2003. – № 1 (1). – С. 20–22.
  30. Голуб Н. Розвиток зв’язного мовлення учнів засобами музики та живопису як цілісна система / Н. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 3. – С. 12–18.
  31. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
  32. Горошкіна О. М. Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю: Монографія / О. М. Горошкіна. – Луганськ : Альма-матер, 2004. – 362 с.
  33. Грибан Г. Взаємозв’язок у вивченні мови та літератури / Г. Грибан // Дивослово. – 1998. – № 2. – С. 19–22.
  34. Гриценко Л. Основні ідеї інтегративного особистісно-розвивального навчання / Л. Гриценко // Завуч. – 2003. – № 15. – С. 4–5.
  35. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М.Грушевський. – К.: Знання, 1991. – 240 с.
  36. Грушевський М. Про українську мову і українську школу / М.Грушевський. – К.: Веселка, 1991. – 46 с.
  37. Губерський Л. Культура. Ідеологія. Особистість. Методолого-світоглядний аналіз / Л. Губерський, В. Андрущенко, М. Михальченко. – К.: Знання України. – 2002. – 580 с.
  38. Ґудзик И. Ф. Компетентностно-ориентированное обучение русскому языку в начальных классах (в школах с украинским языком обучения) / И.Ф.Ґудзик. – Черновцы: Букрек, 2007. – 495 с.
  39. Данилевська О. Мова як джерело морального досвіду (лінгвістичний компонент у структурі підручника етики для 5 класу загальноосвітніх шкіл / О. Данилевська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 6. – С. 15–17.
  40. Данилевська О. Етика: [Підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл.] / О.Данилевська, О.Пометун. – К.: Генеза, 2005. – 192 с.: іл.
  41. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Дивослово. – 2004. – № 3. – С. 77–78.
  42. Дика Н.М. Вибір стилю педагогічної взаємодії – запорука розвитку компетентної мовної особистості / Н.М. Дика // Метеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в євроінтеграційних процесах». (23-24 лютого 2010). С.328–326.
  43. Донченко Т. Текст як дидактичний матеріал / Т. Донченко // Урок української. – 2001. – № 7. – С. 33–36.
  44. Донченко Т. Лінгвістичний аналіз тексту під час підготовки до переказу в 5 – 9 класах / Т. Донченко. – К.: Форум, 2002. – 176 с.
  45. Донченко Т. Формування у п’ятикласників поняття про текст / Т.Донченко // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 4. – С. 28–30.
  46. Донченко Т. Учнівські твори як засіб мовленнєвого розвитку учнів / Т.Донченко // Українська мова і література в школі. – 2009. – №1. – С. 2–7.
  47. Дорошенко С. Граматична стилістика української мови: [Посібн. для учнів] / С. Дорошенко. – К.: Рад. шк., 1985. – 200 с.
  48. Дружененко Р. Навчання рідної мови як етнопедагогічна проблема / Р.Дружененко // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 2. – С. 11–15.
  49. Евдокимов В. И. Повышение эффективности обучения средствами наглядности / В. И. Евдокимов. – Харьков, 1989. – 183 с.
  50. Єрмоленко С. Я. Рідна мова: [Підруч. для 5-го кл.] / С. Я. Єрмоленко, В.Т.Сичова. – К.: Грамота, 2005. – 240 с.: іл.
  51. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации / Н. И. Жинкин. – М.: Наука, 1979. – 319 с.
  52. Житник Б. Методичний порадник: форми і методи навчання / Б.Житник. – Харків: Основа. – 2005. – 176 с.
  53. Життя етносу: соціокультурні нариси. – К.: Либідь, 1997. – 240 с.
  54. Жулинський М. Національні культури і проблеми глобалізації / М.Жулинський // Слово і час. – 2002. – № 12. – С. 5–10.
  55. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Відділ сучасних мов. Страсбург. – К.: Ленвіт, 2003. – 261 с.
  56. Заєць В. Міжпредметні лінгвістичні лабораторії як форма інтегрування учнівських знань / В. Заєць // Дивослово. – 2009. – № 7-8. – С. 41–42.
  57. Зимняя И. Лингвопсихология речевой деятельности. / И. Зимняя. – Москва – Воронеж, 2001. – 430 с.
  58. Зимняя И. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / И. Зимняя. – М., 2004. – 136 с.
  59. Исследование проблем психологии творчества / Под ред. Я.А.Пономарева. – М.: Наука, 1983. – 336 с.
  60. Канке В. Основы философии: [Учеб. для студ. сред. спец. завед.] / В.Канке – М.: Логос, 1999. – 287 с.
  61. Караман С. Інтегроване навчання / С. Караман // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 1. – С. 46–56.
  62. Кирило-Мефодіївське товариство: [У 3-х т. Т. І – ІІІ]. – К.: Наукова думка, 1990.
  63. Киричук О. В. Проблеми психології педагогічної взаємодії // Психологія: [Респ. наук. метод. зб.] / О. В. Киричук – К.: Освіта, 1991. – Вип. 37. – С. 3–12.
  64. Климук Л. В. Трудове навчання: Обслуг. види праці: [Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів] / Л. В. Климук, Б. М. Терещук, В.І.Туташинський. – К.: Арка, 2005. – 192 с.: іл.
  65. Кобцев Д. Українська мова. Розвиток зв'язного мовлення. 5 клас. Дидактичні матеріали для вчителя та учня. [Навчальне видання] / Д.Кобцев, І.Приходько. – Львів: Афіша, 2001. – 156 с.
  66. Кобцев Д. Рідна мова. Збірник диктантів із завданнями. 5 – 11 класи: [Навчальне видання] / Д. Кобцев, І. Приходько. – Львів: Державне спеціалізоване видавництво «Світ», 2004. – 480 с.
  67. Кобцев Д. А. Інтегроване навчання на уроках української мови: англійська мова, російська мова, українська література, зарубіжна література, історія України, етика: [Навчальне видання] / Д.А. Кобцев. – Харків: Вид. група «Основа», 2010. – 299с.
  68. Кобцев Д. А. Інтегроване навчання на уроках української мови: музичне мистецтво, образотворче мистецтво: [Навчальне видання] / Д.А. Кобцев. – Харків: Вид. група «Основа», 2010. – 196с. (з компакт-диском).
  69. Кобцев Д. А. Інтегроване навчання на уроках української мови: природознавство, математика, трудове навчання, фізична культура й основи здоров’я: [Навчальне видання] / Д.А. Кобцев. – Харків: Вид. група «Основа», 2010. – 314с.
  70. Коваленко І. Психологічні чинники засвоєння виражальних засобів мови учнями середнього шкільного віку / І. Коваленко // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 6. – С. 12–16.
  71. Коваль А. Слово про слово / А. Коваль. – К.: Рад. школа. – 1986. – 384с.
  72. Ковбасенко Ю. І. Зарубіжна література: [Підруч. для 5-го кл.] / Ю.І.Ковбасенко, Л.В.Ковбасенко. – К.: Грамота, 2005. – 296 с.: іл.
  73. Коменский Я. А. Избр. педагог. соч.: [В 2-х т.] / Я. А. Коменский. – М.: Педагогика, 1982.
  74. Коменский Я. А., Локк Д., Руссо Ж. Ж., Песталоцци А. Педагогическое наследие: [Зб.] / Я. А. Коменский, Д. Локк, Ж. Ж. Руссо, А.Песталоцци. – М.: Педагогика, 1988. – 416 с.
  75. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: [Бібліотека з освітньої політики] / Під заг. ред. О.В.Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112 с.
  76. Короткина И. Б. Концепция «Академической грамотности» и проблемы интеграции российского образования в мировую систему / И.Б.Короткина // Школьные технологии. – 2009. – № 1. – С. 18–23
  77. Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала. Вид. 2 / Л. Костенко. – К.: 2005.
  78. Костомаров М. «Закон Божий» (Книга буття українського народу) / М.Костомаров. – К.: Либідь, 1991. – 39 с.
  79. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк. – К.: Рад. шк., 1989. – 608 с.
  80. Коул М. Культурно-историческая психология: [Пер. с англ.] / М. Коул. – М.: Когито-Центр, 1997. – 450 с.
  81. Кучерук О. Дидактичні технології комунікативного розвитку школярів / О. Кучерук // Дивослово. – 2009. – № 4. – С. 8–12.
  82. Ларцев В. С. Социокультурный генезис личности / В. С. Ларцев. – К., 2002. – 360.
  83. Леонтьев А. Н. Избр. психол. произв.: [В 2-х т.] / А. Н. Леонтьев. – М.: Наука, 1993.
  84. Лещенко Г. Комунікативна україномовна компетенція в контексті сучасної мовної освіти / І. Лещенко // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 3. – С. 2–5.
  85. Лещенко Г. Уроки української словесності (бінарні) як засіб реалізації нового змісту мовно-літературної освіти / Г. Лещенко // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 1. – С. 36–43.
  86. Лещенко Г. Компендіум основних методичних понять: стислий виклад засад формування комунікативної україномовної компетенції / Г.Лещенко // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 5. – С. 6–13.
  87. Лизанчук В. Навічно кайдани кували (факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні) / В. Лизанчук. – Львів: Інст. народозн. НАН Укр., 1995. – 412 с.
  88. Лизанчук В. Чи можна об’єднати націоналізм і глобалізм? / В.Лизанчук // Урок української. – 2004. – № 8 – 9. – С. 5–9.
  89. Літературознавчий словник-довідник. – К.: Академія, 2006. – 752 с.
  90. Лобова О. В. Музичне мистецтво: [Підруч. для 5 кл.] / О. В. Лобова. – К.: Школяр, 2005. – 160 с.
  91. Лозко Г. Українське народознавство: [Вид. 3-тє. доп.] / Г. Лозко. – Харків: Див, 2005. – 472 с.
  92. Лозова В. І. Пізнавальна активність школярів / В. І. Лозова. – Харків, 1990. – 120 с.
  93. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання: [Навчальний посібник] / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – 2-е вид., випр. і доп. / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – Харків: «ОВС», 2002. – 400 с.
  94. Лосева Л. Как строится текст / Л.Лосева. – М.: Просвещение, 1980.– 93 с.
  95. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. – М.: Политиздат, 1997. – 525 с.
  96. Максютіна О. Як вовка не годуй, а... фразеологізмів він не знатиме (Урок-дослідження з елементами театралізації. 5 клас) / О.Максютіна // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 1. – С. 12–17.
  97. Малий етнополітологічний словник. – К.: МАУП.– 2005. – 283 с.
  98. Мельничайко В. Елементи лінгвістичного аналізу художнього тексту на уроках мови / В. Мельничайко // Дивослово. – 1998. – № 2. – С. 15–18.
  99. Методика викладання української мови в середній школі: [Навчальний посібник] / За ред. І.С.Олійника. 2-е вид. – К.: Вища школа, 1989. – 439 с.
  100. Методика викладання рідної мови в середніх навчальних закладах: [Підручник для студентів-філологів] / За ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2000. – 264 с.
  101. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за ред. М.І.Пентилюк: М.І.Пентилюк, С.О.Караман, О.В.Караман, О.М.Горошкіна та ін. – К.: Ленвіт, 2009. – 400с. – С. 81–86.
  102. Михальченко М. Філософія освіти і соціокультурна теорія / М.Михальченко // Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 38–51.
  103. Мовчан Р. В. Українська література: [Підручник для 5-го класу загальноосвіт. навч. закл.] / Р. В. Мовчан. – К.: Генеза, 2005. – 240 с.: іл.
  104. Морозов А. Креативная педагогика и психология: [Уч. пос.] / А.Морозов, А.Чернилевский. – М.: Академический проект, 2004. – 560с.
  105. Морська Л. І. English: [Посіб. для 5-го кл. (4-й рік навч.) загальноосвіт. навч. закл.] / Л. І. Морська, М. О. Кучма, В. М. Плахотник. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2006. – 272 с.: іл.
  106. Найденко Л. Міжпредметні зв’язки на заняттях з української мови / Л.Найденко // Українська мова і література в школі. – 1978. – № 5. – С. 58–62.
  107. Науменко Л. Джерело – саме життя (Два уроки з вивчення української фразеології) / Л.Науменко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 6. – С. 6–9.
  108. Нечуй-Левицький І. В концерті: [Зібр. тв.: У 10-ти т. – Т. 10] / І.Нечуй-Левицький. – К.: Наукова думка, 1968. – С. 120–135.
  109. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології / І. Нечуй-Левицький. – К.: Обереги, 1992. – 86 с.
  110. Нечуй-Левицький І. Українство на літературних позвах з Московщиною / І. Нечуй-Левицький. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2005. Вид. 2-е. – 305 с.
  111. Новий тлумачний словник української мови: У 3-х т. / Уклад. В.Яременко, О.Сліпушко. – К.: Аконт, 2006. – 926 с.
  112. Нудьга Г. Українська пісня і дума в світі / Г. Нудьга. – Львів: Ін-т народознавства НАН України.– Кн.І– 1997.– 424 с., Кн. ІІ – 1998. – 512 с.
  113. Нудьга Г. Козак, філософ, поет / Г. Нудьга. – Львів: Інст. українозн. ім.І.Крип’якевича НАН Укр, 1999. – 208 с.
  114. Нудьга Г. У колі світової культури: [Вип. 6] / Г. Нудьга. – Львів: ЛНУ ім.І. Франка, 2006. – 440 с.
  115. Огієнко І. Українська культура / І. Огієнко. – К.: Абрис, 1991. – 272 с.
  116. Оптимізація діяльності заступника директора школи з навчально-виховної роботи: [Посібник, І частина]. – Полтава, 1997. – 35 с.
  117. Паночко М. Міжпредметні зв’язки мови і фізичної культури / М.Паночко // Українська мова і література в школі. – 1981. – № 1. – С. 60–66.
  118. Педагогическая энциклопедия: [В 4-х т. – Т. 3]. – М.: Сов. енциклопедия, 1966. – 889 с.
  119. Пентилюк М. Інтегративно-гуманітарний підхід до формування мислення і мовлення п’ятикласників / М. Пентилюк, Т. Мельник // Українська мова і література в школі. – 2000. – № 6. – С. 4–6.
  120. Пентилюк М. Концепція когнітивної методики навчання української мови / М. Пентилюк, А. Нікітіна, О. Горошкіна // Дивослово. – 2004. – №8. – С. 5–9.
  121. Пентилюк М. Сучасний урок української мови / М.Пентилюк, Т.Окуневич. – Харків: Основа, 2007. – 169 с.
  122. Пентилюк М. І. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: збірник статей / М. І. Пентилюк. – К., Ленвіт, 2011. – 256 с.
  123. Петрова Н. Текст и дискурс / Н. Петрова // Вопросы языкознания. – 2003. – № 6. – С.123–131.
  124. Плиско К. М. Взаємозв’язок у паралельному викладанні української і російської мов. Вивчення української мови в тісному зв’язку з літературою та іншими навчальними предметами / К.М.Плиско. – К.: Рад. школа, 1978. – С. 54–61.
  125. Плиско К. М. Синтаксис української мови із системою орієнтирів для самостійного вивчення: [Навч. пос. для студ. філолог. фак. ун-тів і пед. ін-тів] / К. М. Плиско. – Харків: Основа, 1992. – 149 с.
  126. Плиско К. М. Структура уроків мови. Принципи, методи і форми навчання української мови / К.М. Плиско. – Харків, 1995. – С. 208–211.
  127. Плиско К.М. Теорія і методика навчання української мови в основній школі: [Навчальне видання] / К.М. Плиско. – Харків: Вид. група «Основа», 2009. – 82 с.
  128. Плиско К. М. Лінгводидактичні засади організації навчання української мови в загальноосвітній школі: [Навчальне видання] / К. М. Плиско. – Харків: Вид. група «Основа», 2010. – 315 с.
  129. Подласый И. П. Педагогика: [В 2-х кн.] / И. П. Подласый – М.: Владос, 1999. – кн. 1. 576 с. – С. 363.
  130. Потебня О. Думка й мова. Із записок з теорії словесності. Естетика і поетика слова: [Збірник] О. Потебня. – К.: Мистецтво, 1985. – 302 с.
  131. Поштарева Т. Е. Формирование этнокультурной компетентности / Т.Е.Поштарева // Педагогика. – 2005. – № 3. – С. 35–42.
  132. Приходько І. Українська ідея у творчості І. Нечуя-Левицького. – Львів: Каменяр, 1998. – 70 с.
  133. Приходько І. Слово-образ у контексті історико-літературного процесу / І.Приходько. – Харків: Вид. група «Основа». – 2010. – 256 с.
  134. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5 – 12 класи // [Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, В. І Тихоша та ін.]. – К.: Перун, 2005. – 176 с.
  135. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська література. 5 – 12 класи // [Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, О. А. Камінчук та ін.]. – К.: Перун, 2005. – 208 с.
  136. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Зарубіжна література. 5 – 12 класи // [Ю. І. Ковбасенко, Г. М. Грибницький та ін.]. – К.: Перун, 2005. – 112 с.
  137. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Іноземні мови. 5 – 12 класи // [В. Г. Редько, Н. П. Басай, Л. В. Биркун та ін.]. – К.: Перун, 2005. – 208 с.
  138. Програма для 5 – 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання: Російська мова // [Н.Г.Озерова, Г.О.Михайловська, Л.В.Давидюк та ін.]. – Чернівці: Букрек, 2005. – 156с.
  139. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Історія. 5 – 12 класи // [В. С. Власов, П. Б. Полянський, О. І. Пометун та ін.]. – К.: Перун, 2005. – 144 с.
  140. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Етика. 5 – 6 класи // [В. В. Єфіменко, А. І. Мовчун, Л. Л. Хоружа]. – К.: Перун, 2005. – 24 с.
  141. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Художньо-естетичний цикл. 5 – 8 класи // [М. Бєлова, Є. В. Бєлкіна, Л. М. Масол та ін.]. – К.: Перун, 2005. – 240 с.
  142. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство. 5 – 6 класи // [О. Г. Ярошенко, Т. Г. Гільберг, В. Р. Ільченко та ін.]. – К.: Перун, 2005. – 24 с.
  143. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Математика. 5 – 12 класи // [М. І. Бурда, Г. В. Апостолова, В. Г. Бевз та ін.]. – К.: Перун, 2005. – 64 с.
  144. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Трудове навчання. 5 – 9 класи // [Л. І. Денисенко, Г. А. Кондратюк, Г. Є. Левченко та ін.]. – К.: Перун, 2005. – 256 с.
  145. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Фізична культура. 5 – 12 класи // [В. М. Єрмолова, М. Д. Зубалій, Л. І. Іванова та ін.]. – К.: Перун, 2005. – 272 с.
  146. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Основи здоров’я. 5 – 12 класи // [Т. Є. Бойченко, В. М. Заплатинський, В. В. Дивак]. – К.: Перун, 2005. – 48 с.
  147. Психологія / за ред. Г. Костюка. – К.: Рад. шк., 1968. – 568 с.
  148. Психологічна енциклопедія. – К.: Академвидав, 2006. – 424 с.
  149. Рубля Т. Є. Образотворче мистецтво: 5 кл.: [Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.] / Т. Є. Рубля, С. І. Федун. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 144 с.: іл.
  150. Синиця І. О. Особливості взаємозв’язку усної і писемної мови в учнів V – VII класів: [Наукові записки НДІ психології] / О. І. Синиця. – К.: Рад. школа, 1960. – Т. 9. – С. 62–107.
  151. Скуратівський Л. Концепція підручника рідної мови (української). 5 – 11 класи / Л. Скуратівський, Г. Шелехова // УМЛШ. – 2001. – № 3. – С. 5–7.
  152. Скуратівський Л. Інтелектуальні засади мовленнєвого розвитку учнів основної школи на уроках української мови // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 2. – С. 15–20.
  153. Скуратівський Л. Мотив як рушійна сила пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення мови / Л. Скуратівський // Дивослово. – 2005. – № 5. – С. 2–5.
  154. Скуратівський Л. Психолого-дидактичні тенденції загального і мовленнєвого розвитку школярів в науці і практиці середньої школи ХХІ століття / Л. Скуратівський // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 8. – С. 22–26.
  155. Словник української мови. – Т. 9. – К.: Наукова думка, 1978. – 916 с.
  156. Словник фразеологізмів української мови. – К.: Наукова думка, 2003. – 1097с. – 7922 од.
  157. Словник-довідник з української лінгводидактики / За ред. М.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. – 149 с.
  158. Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність / Сміт Ентоні Д. – К., 1994
  159. Солсо Р. Л. Когнитивная психология: [Пер. с англ.] / Р. Л. Солсо – М.: Прогресс, 1976. – 598 с.
  160. Старчик Л.М. Розвиток здібностей на уроках української мови і літератури / Л.М.Старчик // Обдарована дитина. – 2007. – № 9. – С.8–11.
  161. Стативка В. И. Взаимосвязанное обучение умениям речевой деятельности / В. И. Стативка. – Сумы, 2004. – 332 с.
  162. Сухомлинський В. О. Вибр. тв.: [В 5-ти т. – Т. І, ІІІ] / В.О.Сухомлинський. – К.: Рад. шк., 1976.
  163. Терещук Б. М. Трудове навчання. Техн. види праці: [Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів] / Б.М. Терещук, В.І. Туташинський. – К.: «Видавництво „Арка”», 2005. – 208 с.: іл.
  164. Тесленко О. Міжпредметні зв’язки як дидактична умова підвищення рівня знань учнів з фразеології / О. Тесленко // Дивослово. – 2000. – № 1. – С. 37–39.
  165. Тиводар М. Етнологія: [Навч. посібн.] / М. Тиводар. – Львів: Світ, 2004. – 624 с.
  166. Тойнби А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби. – М.: Прогресс, 1991. – 736 с.
  167. Удовиченко Л. Забезпечення ґрунтовної літературної освіти в умовах інтегрованого навчання / Л. Удовиченко // Українська мова і література в школі. – 2000. – № 6. – С. 15–21.
  168. Узнадзе Д. Н. Психологические исследования / Д. Н. Узнадзе. – М.: Наука, 1966. – 180с.
  169. Українська фольклористика. Словник-довідник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 447 с.
  170. Ушинський К. Рідне слово // Ушинський К. Вибр. педагог. твори. – Т. І. – К.: Рад. шк., 1983. – 488 с.; С. 211 – 233.
  171. Фасоля А. Психологічний аспект навчання / А. Фасоля // Українська мова та література. – К.: Шкільний світ, 2003. – № 34, 37.
  172. Фасоля А. Особистісно-зорієнтоване навчання: шлях становлення / А.Фасоля // Українська мова і література в школі. –2006.– № 5.– С.45–49.
  173. Філіпчук З. Міжпредметні зв’язки з української мови та географії / З.Філіпчук // Українська мова і література в школі.–1988.– № 5. – С.2–57.
  174. Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.
  175. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Зібр. тв.: У 50-ти т. – Т. 31. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 45–119.
  176. Франко І. Одвертий лист до гал(ицької) української молодежі // І.Франко. Зібр. тв.: У 50-ти т. – Т. 45. – К.: Наукова думка, 1986. – С. 401–409.
  177. Франко І. Поза межами можливого // Франко І. Зібр. тв.: У 50-ти т. – Т. 45. – К.: Наукова думка, 1986. – С. 276–285.
  178. Фрицюк В. Проблема креативності у педагогічних дослідженнях / В.Фрицюк // Педагогічна думка. – 2009. – № 1. – С. 32–37.
  179. Фурсова Л. Ще раз про інтегровані уроки рідної мови / Л.Фурсова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 1. – С. 51–54.
  180. Хом’як І. Типологія уроків у лінгводидактичній спадщині О.Біляєва // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 4 – С. 2–5.
  181. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58–64.
  182. Хуторской А. Место учебника в педагогической системе / А.Хуторской // Педагогика. – 2005. – № 4. – С. 10-18.
  183. Чапек К. Как делается мировая литература // Чапек К. Собр. соч: В 7 т. – Т. 7. – М., 1977. – С. 454–455.
  184. Шевцова Л. Екологічне виховання на уроках української мови / Л.Шевцова // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 5. – С. 31–34.
  185. Шелехова Г. Формування в школярів умінь сприймати усне і писемне мовлення / Г. Шелехова // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 4. – С. 7-11.
  186. Шелехова Г. Особливості мовленнєвої змістової лінії нової програми з української (рідної) мови для 5-го класу / Г. Шелехова // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 7. – С. 12–20.
  187. Шелехова Г. Уроки повторення і узагальнення в 5-му класі / Г.Шелехова // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 3. – С. 19–24.
  188. Юнг К. Г. Психология и поэтическое творчество; К пониманию психологии архетипа младенца / К. Г. Юнг // Самосознание европейской культуры ХХ века. – М.: Политиздат, 1991. – С. 103–124.
  189. Ярмолюк А. Формування соціокультурної компетенції старшокласників у процесі роботи над текстом / А. Ярмолюк // Українська мова і література в школі. – 2008. – № 7-8. – С. 33–37.
  190. Ярошенко О. Г. Природознавство: 5 клас: [Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.] / О.Г.Ярошенко, В.І.Баштовий, Т.В.Корошевнюк; За ред. О.Г.Ярошенко. – К.: Генеза, 2005. – 128 с.: іл.
  191. Baker L. Wigfield A. Dimensions of children's motivation for reading and their relation to reading activity and reading achivement // Reading Research Qua-terly. – 1999. – № 4. – P. 452–457.
  192. Concepts in Communication. Purpose and Change. Albert R. Kitzhaber, General editor. – Holt, Rinehart and Winstin, Inc. – NY, 1974. – 487 p.
  193. Dillon D.R., O'Brien, Heilman E.E. Literacy research in the next milleni-um: From paradigms to pragmatism and practicality // Reading Research Quater-ly. – V 35. – № 1. – 2000. – P. 10–26.
  194. Lewis Norman. How to read better and faster. Fourth Edition.– Dehli. – 240 p.
  195. The Literacy profile scales. Toward effective assessment and reporting. P.Griffin, P. G. Smith, L. E. Burrill. Australian curriculum studies association (INC). – Victoria, Australia, 1995. – 160 p.
  196. Mackey, W. F. Mother tongue. Other tongues and link languages. What they mean in a changing world. – Prospects quarterly review of education. Vol. XXII, № 1. – Unesco Publishing, 1992.
  197. Mc.Cartey S.J. Identitty construction in elementary readers and writers // Reading Research Quaterly. – 2001. – № 2. – P. 122–151.
  198. Rixon Shelagh. Developing listening skills. – Essential Language Teaching Series/ Modern English Publications. – Published by Macmillan Publishers, 1-st published 1986.
  199. Temple Ch., Meredith K., Steel J. How children learn: A statement of first principles. Geneva, NY: Reading and Writing for Critical Thinking Project, 1998.
  200. Walker A. G. Handbook on Questioning Children. A Linguistic Perspecti¬ve. – Washington: ABA Center on Children and the Law, 1994. – 119 p.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины