ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКОГНІТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ : ФОРМИРОВАНИЕ лингвокогнитивный УМЕНИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКОГНІТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Альтернативное название:
 • ФОРМИРОВАНИЕ лингвокогнитивный УМЕНИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 • Кол-во страниц:
 • 306
 • ВУЗ:
 • Херсонський державний педагогічний університет
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Херсонський державний педагогічний університет


  На правах рукопису

  БІДЕНКО ЛАРИСА ВАЛЕНТИНІВНА

  УДК 378.147:371.13 – 057.87[81:811.161.1+004](043.5)


  ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКОГНІТИВНИХ УМІНЬ
  МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
  ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  13.00.02 – теорія та методика навчання (російська мова)

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник
  СТАТІВКА Валентина Іванівна
  доктор педагогічних наук, професор
  Херсон-2012
  ЗМІСТ
  ВСТУП…………………………………………………………………………… 4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКОГНІТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ……………….………………….

  12
  1.1. Лінгвокогнітивні уміння: сутність поняття та лінгводидактичні підходи до їх упорядкування………………………….……………………………...
  12
  1.2. Роль психобіологічних механізмів у формуванні
  лінгвокогнітивних умінь…………………………………………………...…………
  32
  1.3. Інформаційна компетентність як складова професійної компетентності майбутнього учителя російської мови…………………….…….….
  42
  1.4. Інформаційні технології у навчальному процесі вищих навчальних закладів………………………………………………………………………………....
  45
  Висновки до розділу 1……………………………..……………………….… 57
  РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКОГНІТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ…………………………………………………………………………………..

  61
  2.1. Аналіз наявного електронного навчально-методичного супроводу….. 61
  2.2. Ставлення викладачів до використання інформаційних технологій……………………………………………………………………………… 67
  2.3. Ступінь сформованості лінгвокогнітивних умінь студентів-русистів…………................................................................................................................. 70
  Висновки до розділу 2…………………………………………...………………. 92
  РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКОГНІТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ………………………………………………….

  95
  3.1. Мета, завдання та хід експериментального навчання…………………. 95
  3.2. Система вправ для формування лінгвокогнітивних умінь із використанням інформаційних технологій……………………………………........... 111
  3.3. Особливості застосування ІТ у різних формах організації навчального процесу………………………………………………………………………………… 121
  3.3.1. Формування лінгвокогнітивних умінь на лекційних заняттях ………… 121
  3.3.2. Формування лінгвокогнітивних умінь на практичних заняттях ............... 137
  3.3.3. Формування лінгвокогнітивних умінь під час самостійної пізнавально-практичної діяльності майбутніх учителів………………………………………….... 144
  3.4. Аналіз результатів експериментального навчання…………..…………….. 154
  Висновки до розділу 3…………………………………………………………….. 176
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………………..………………………………….. 181
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………..………………. 187
  ВСТУП
  Актуальність дослідження. Сучасні інформаційні технології зумовлюють нові можливості розвитку вищої педагогічної освіти й висувають відповідні вимоги до рівня професійної підготовки та інтелектуальних здібностей майбутніх учителів. У Державній національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)» зазначено, що головними завданнями підготовки нового покоління педагогічних кадрів є підвищення їх загальної культури, професійної кваліфікації та соціального статусу до рівня, що відповідає запитам суспільства. Належна підготовка фахівців передбачає оволодіння глибокими теоретичними знаннями, формування лінгвокогнітивних умінь, здатність до саморозвитку й самовдосконалення, тобто набуття професійної компетентності. Одним із основних шляхів підвищення якості освіти вчителя російської мови є широке впровадження інноваційних технологій навчання, серед яких важливе місце належить інформаційним технологіям (ІТ).
  Аналіз наукових джерел вітчизняної та зарубіжної дидактики й лінгводидактики засвідчує, що в теорії й практиці вищої школи накопичено значний досвід, який може стати основою модернізації системи професійної підготовки майбутніх учителів-русистів за допомогою ІТ: описано шляхи формування мовної особистості (Є.П. Голобородько, Л.В. Вознюк, Л.В. Дивидюк, В.П. Олексенко, Ю.М. Караулов, О.М. Семеног, Т.В. Симоненко, Л.В. Струганець та ін.); розглянуто структуру професійної педагогічної компетентності майбутнього учителя-словесника (О.М. Горошкіна, З.П. Бакум, Г.О. Михайловська, М.І. Пентилюк, Л.П. Руденко, В.І. Статівка, О.М. Семеног та ін.); проаналізовано та систематизовано дидактичні підходи до тлумачення поняття «технологія», описано структуру технології та подано її класифікацію (В.Л. Матросов, Г.К. Селевко, В.О. Ситаров, В.О. Якунин та ін.); визначено дидактичні принципи та закономірності інформатизації навчального процесу у вищій школі (М.О. Антонченко, І.А. Башмаков, В.Ю. Биков, А.О. Богданов, Т.В. Васильєва, А.Д. Гарцов, Н.Б. Дорошенко, М.І. Жалдак, В.Ф. Іванов, К.Р. Піотровська та ін.); з’ясовано можливості застосування ІТ у професійній філологічній освіті (О.М. Горошкіна, І.А. Викорєва, В.О. Жулкевська, М.М. Починкова, О.М. Семеног, Н.В. Сороко, Л.В. Струганець, Н.В. Якименко та ін.); досліджено особливості застосування ІТ у навчальному процесі вищої школи (В.Ф. Іванов, Г.В. Калюжна, Н.В. Кічук, Г.О. Козлакова, В.А. Краснопольський, І.В. Крилов, І.В. Роберт та ін.); теоретично обґрунтовано і створено засоби навчання на основі комп’ютерної техніки (М.М. Головань, А.В. Гуржій, Н.Б. Дорошенко, М.І. Жалдак, Ю.М. Жук, В.В. Лапінський, Н.В. Морзе, С.А. Раков, І.В. Роберт, П.А. Ротаєнко, Л.М. Синельникова, Н.В. Якименко та ін.); запропоновано до розгляду концепції дистанційної освіти та варіанти їх втілення (А.M. Бернадський, Є.О. Владимирська, В.О. Жулкевська, В.Г. Кремень, О.В. Мамаєв, С.О. Сисоєва, П.В. Стефаненко, О.М. Хмель, В.М. Хуторський та ін.); розроблено технології комп’ютерного навчання студентів (А.Т. Ашеров, І.А. Башмаков, Н.М. Кириленко, Н.В. Морзе та ін.); досліджено психолого-педагогічні основи ефективного використання ІТ у навчально-пізнавальній діяльності (В.П. Беспалько, Б.С. Гершунський, Ю.І. Машбиць, Е.С. Полат та ін.).
  Пошуку ефективних шляхів застосування ІТ у підготовці майбутніх учителів присвячено низку дисертаційних робіт, у яких досліджується формування професійного потенціалу студента вищої школи за допомогою ІТ (О.М. Разінкіна); інноваційні засоби і технології навчання (В.Ю. Биков, Ю.О. Жук); використання комп’ютера як засобу інтенсифікації процесу навчання російської мови, у тому числі російської мови як іноземної (Т.В. Васильєва); підготовка майбутнього вчителя гуманітарного профілю до застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітньої школи (Р.С. Гурін); організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування ІТ (Н.І. Бойко) та ін.
  Численні праці переконують, що дослідження ефективного застосування ІТ у системі вищої педагогічної освіти належить до одного з пріоритетних напрямів. Разом із тим у вітчизняній методиці відсутні наукові праці, у яких теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено методику формування лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів російської мови засобами ІТ.
  Аналіз наукового доробку та спостереження за навчальним процесом засвідчує, що педагогічні університети здійснюють лінгвістичну підготовку студентів засобами ІТ. Разом з тим, виникає низка суперечностей між:
  1) соціальними потребами оновлення й удосконалення форм і методів підготовки майбутніх учителів російської мови в інформаційному суспільстві та недостатньо дослідженими загальнотеоретичними й методичними основами застосування ІТ у процесі формування лінгвокогнітивних умінь;
  2) рівнем розвитку сучасних освітніх технологій, зокрема інформаційних, і недостатнім використанням їх під час викладання лінгвістичних дисциплін;
  3) потребами сучасної підготовки майбутніх учителів російської мови і низьким рівнем забезпечення навчального процесу електронними засобами навчання – слайдматеріалами, відеоматеріалами, електронними посібниками тощо.
  Необхідність розв’язання цих суперечностей є актуальним теоретичним і практичним завданням, що вимагає дослідження проблеми формування лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів російської мови засобами ІТ у таких аспектах: теоретичному – обґрунтувати сучасну цілісну теоретичну систему організації пізнавально-практичної діяльності з використанням ІТ для формування лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів російської мови; методичному – створити методику формування лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів російської мови засобами ІТ; практичному – розробити систему лекційних і практичних занять з використанням ІТ, тематику індивідуальних навчально-дослідних завдань, електронного посібника для забезпечення самостійної пізнавально-практичної діяльності майбутніх учителів.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове дослідження є складовою комплексної теми кафедри російської мови та зарубіжної літератури Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка «Методика викладання лінгвістичних дисциплін у вищому навчальному закладі» (0107U002250). Тему дисертації затверджено вченою радою Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (протокол № 5 від 28 грудня 2008 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 1 від 24 лютого 2009 р.).
  Метою дослідження є створення науково обґрунтованої та експериментально перевіреної методики формування лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів російської мови, забезпечену електронними засобами навчання та придатну для використання на лекційних, практичних заняттях і в самостійній пізнавально-практичній діяльності студентів.
  Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:
  1) з’ясувати теоретичні засади дослідження на основі аналізу дидактичної, лінгводидактичної та методичної літератури;
  2) виявити рівень сформованості лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів російської мови в умовах застосування традиційної методики;
  3) розробити лінгводидактичну модель та описати її, визначивши принципи й закономірності використання ІТ у навчальному процесі, систему вправ поетапного формування лінгвокогнітивних умінь, електронні засоби, доцільні для використання у навчанні;
  4) експериментально перевірити ефективність методики формування лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів російської мови засобами ІТ.
  Об’єкт дослідження – процес підготовки майбутніх учителів російської мови в системі вищої педагогічної освіти.
  Предметом дослідження є методика формування лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів російської мови засобами ІТ під час засвоєння дисципліни «Вступ до мовознавства».
  Гіпотеза дослідження – формування лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів російської мови засобами ІТ буде ефективним, якщо:
  - визначити принципи й закономірності використання електронних засобів навчання в різних формах організації навчального процесу під час формування лінгвокогнітивних умінь і керуватися ними у викладацькій діяльності;
  - розробити систему вправ, забезпечену електронними засобами навчання і контролю, для поетапного формування лінгвокогнітивних умінь;
  - виявити типи і види демонстраційного матеріалу, який сприятиме формуванню лінгвокогнітивних умінь на лекційних, практичних заняттях і в самостійній пізнавально-практичній діяльності майбутніх учителів російської мови.
  Розв’язання поставлених завдань і необхідність перевірки вихідних припущень зумовили використання таких методів: теоретичних – аналіз лінгвістичної, лінгводидактичної, психолого-педагогічної літератури; вивчення нормативних документів МОНмолодьспорту України; розробка системи вправ з метою розвитку професійної компетентності майбутніх учителів російської мови; емпіричні – спостереження за навчальним процесом, анкетування викладачів і студентів, індивідуальні та колективні бесіди з ними для визначення стану сформованості лінгвокогнітивних умінь і рівнів володіння викладачами засобами ІТ; експериментальні – констатувальний зріз для виявлення рівнів сформованості лінгвокогнітивних умінь студентів за умов застосування традиційної методики; формувальний експеримент як засіб перевірки ефективності розробленої методики; статистичні – застосування методів статистичного аналізу (метод Краудера) для перевірки загальної гіпотези дослідження.
  Упровадження результатів дослідження здійснювалося на базі Херсонського державного університету (акт № 01-12/2247 від 15.12.2011), Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (акт № 1341-33/03 від 15.12.2011); Запорізького національного університету (акт № 4 від 16.11.2011), Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (акт № 6 від 14.12.11). Експериментом було охоплено 356 особи, з них 45 викладачів і 311 – студентів.
  Дослідження проводилося в три етапи:
  На першому етапі (2007 – 2008 рр.) теоретично обґрунтовано тему дисертації, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, гіпотезу, методи наукового пошуку. Вивчено наукову літературу з проблеми дослідження. Проведено спостереження за навчальним процесом з метою виявлення рівнів сформованості лінгвокогнітивних умінь студентів. Проаналізовано програми, підручники, посібники з дисципліни «Вступ до мовознавства», методичні вказівки до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, вивчено педагогічний досвід викладачів. Розроблено діагностувальні завдання, проведено анкетування викладачів та студентів; підтверджено актуальність окресленої проблеми.
  На другому етапі (2008 – 2009 рр.) продовжено дослідження теоретико-методологічних засад формування лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів російської мови, проведено констатувальний зріз і проаналізовано його результати; розроблено програму експериментально-дослідного навчання, визначено методи поетапного формування лінгвокогнітивних умінь; запропоновано засоби ІТ (презентації, слайди, електронний посібник та ін.) для використання під час формувального експерименту.
  На третьому етапі (2009 – 2011 рр.) проведено формувальний експеримент, статистичну обробку (кількісний і якісний аналіз) експериментальних даних, що дало підстави зробити висновок про ефективність дослідного навчання за розробленою методикою, правильність висунутої гіпотези. Результати експериментального дослідження узагальнено у висновках, завершено оформлення тексту дисертації.
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено лінгводидактичну модель поетапного формування лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів російської мови засобами ІТ; уточнено поняття «когнітивні вміння», «лінгвокогнітивні вміння»; запропоновано класифікацію лінгвокогнітивних умінь з опорою на етапи засвоєння наукової інформації; доповнено принципи та виявлено закономірності використання демонстраційного матеріалу на заняттях і в самостійній пізнавально-практичній діяльності студентів; розроблено систему вправ для формування лінгвокогнітивних умінь, забезпечену засобами ІТ, визначено критерії сформованості лінгвокогнітивних умінь; подальшого розвитку набула методика формування лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів російської мови під час засвоєння лінгвістичних дисциплін у вищій школі.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні методики формування лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів російської мови за допомогою ІТ, що може бути використана на заняттях зі «Вступу до мовознавства» і «Методика викладання російської мови», на курсах підвищення кваліфікації викладачів. Електронні засоби навчання (комплекси презентацій, мультимедійні засоби, електронний посібник) сприятимуть підвищенню ефективності навчання (на лекційних, практичних заняттях) та учіння (у самосійній пізнавально-практичній діяльності) студентів.
  Апробація та впровадження результатів дослідження. Результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри російської мови та зарубіжної літератури Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, у виступах на конференціях різного рівня, у тому числі міжнародних науково-практичних конференціях: «Психолого-педагогічні проблеми викладання основ наук у сучасній школі» (Воронеж, 2008), «Проблеми викладання російської мови у школах і ВНЗ на сучасному етапі» (Ніжин, 2009), «Держава і право: проблеми становлення і розвитку» (Суми, 2009), «Сугестивні аспекти мови і проблеми мовленнєвої комунікації» (Одеса, 2008), УІІІ Міжнародній науковій конференції «Міжкультурні комунікації: мова і суспільство» (Алушта, 2009); усеукраїнських: «Мовна особистість студентів-філологів і учнів загальноосвітніх шкіл у сучасній парадигмі освіти» (Суми, 2010), «Фольклор українсько-російського порубіжжя: традиції та сучасність» (Суми, 2011) і на щорічних наукових конференціях у Сумському державному педагогічному університеті.
  Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечено лінгвістичним, лінгводидактичним, психологічним обґрунтуванням вихідних положень, критичним аналізом фактичного матеріалу, узагальненням педагогічного досвіду викладачів-філологів, організацією експерименту із застосуванням методів, прийомів і системою вправ відповідно до об’єкта, предмета, мети й завдань дослідження, якісно-кількісним аналізом експериментальних результатів, апробацією розробленої методики та впровадженням її в навчальний процес вищої школи.
  Основні положення, висунуті в дисертації з метою розв’язання окреслених суперечностей, відповідають сучасним лінгводидактичним пошукам і завданням вищої школи.
  Публікації. Основні результати дисертації висвітлено в 11 наукових публікаціях, із них 5 статей надруковано в наукових фахових виданнях України; 4 статті – інших наукових виданнях, з яких одна стаття в співавторстві (особистий внесок – проаналізовано систему порівняльного аналізу підсистеми вокалізму російської мови та мов іноземних студентів); 2 тез наукових конференцій.
  Структура та обсяг дисертації визначаються метою і завданнями наукового пошуку. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел, що нараховує 314 найменувань. Загальний обсяг дисертації становить 213 сторінок, з яких 186 сторінок основного тексту, що містить 21 таблицю, 27 рисунків.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  На основі узагальнення результатів проведеного дослідження процесу формування лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів російської мови засобами інформаційних технологій зроблені такі загальні висновки:
  1. Під час дослідження підтверджено необхідність кардинальних змін у сфері вищої педагогічної освіти, що передбачає досягнення високого рівня професійної компетентності майбутніми вчителями російської мови, тобто оволодіння ними лінгвокогнітивними вміннями за допомогою ІТ як умови опанування сучасними засобами здобування інформації, здійснення дослідницької діяльності та самовдосконалення.
  2. Методом аналізу теоретичних положень психологічної, дидактичної літератури уточнено дефініції основних понять теми дослідження – «когнітивні вміння», «лінгвокогнітивні вміння», що стало підставою для віднесення лінгвокогнітивних умінь до групи когнітивних. Лінгвокогнітивні вміння – це скерована свідомістю інтелектуальна діяльність, що спрямована на пізнання мовної системи, і формуються на основі оволодіння лінгвістичними поняттями та способами інтелектуальної діяльності.
  Шляхом аналізу, синтезу, співставлення та узагальнення створено класифікацію лінгвокогнітивних умінь, яка базується на концептуальних положеннях теорії П.Я. Гальперіна про етапність засвоєння знань. У відповідності до основних етапів оволодіння знаннями виокремлено наступні групи умінь: 1) ті, що формуються на етапі сприймання та розуміння інформації: визначати родо-видову приналежність лінгвістичних понять; виокремлювати їх суттєві ознаки, відрізняти конкретне явище від інших, однорідних, моделювати мовні та позамовні дефініції понять, наводити власні приклади; 2) уміння етапу запам’ятовування: оперувати лінгвістичними поняттями, відтворювати основні групи мовних понять, будувати зв’язний текст з теми дослідження, створювати таблиці на основі аналізу теоретичного тексту, виокремлювати внутрішню логіку мовлення, виділяти факти і робити певні висновки, користуватися образно-схематичними засобами, складати опорні конспекти і схеми-відповіді, стислий чи розгорнутий план матеріалу; 3) уміння етапу застосування знань на практиці: виокремлювати практичні завдання, пов’язувати теоретичний матеріал із практикою, застосовувати таблиці і схеми для вирішення певного лінгвістичного завдання, розподіляти процес їх вирішення на етапи, відкривати нові аспекти у практиці, що поглиблюють теоретичне знання матеріалу.
  Під час дослідження конкретизовано психологічні передумови ефективного застосування ІТ у процесі формування лінгвокогнітивних умінь. Серед них: інтенсифікація когнітивних процесів: уваги, пам’яті, сприймання, мислення; урахування змістовної сторони семантичної довготривалої пам’яті; ступінь сформованості репрезентативних когнітивних систем; володіння прийомами запам’ятовування; організація цілеспрямованих усвідомлених активних дій студентів із лінгвістичним матеріалом; позитивний вплив візуального сприймання нової інформації на інтелектуальний розвиток особистості та на формування когнітивних умінь.
  Встановлено, що використання ресурсів ІТ дозволяє керувати психобіологічними процесами: виявлено позитивний вплив ІТ на увагу та її сконцентрованість і стійкість; обумовленість ефективності виконання пізнавальної діяльності шляхом включення різних типів сигналів (слухових, зорових, кінестетичних); регулювання мисленнєвих операцій за допомогою ІТ позитивно позначається на формуванні лінгвокогнітивних умінь; активізація пізнавальної діяльності сприяє розвитку самостійності та створює умови для продуктивної роботи студентів із лінгвістичними текстами.
  Визначено, що на сучасному етапі оновлення системи вищої педагогічної освіти кінцевим результатом освітньої діяльності має стати професійна компетентність. В основі професійної компетентності майбутніх учителів російської мови – лінгвістична, мовленнєва, етнокультурологічна, когнітивна, лінгвокогнітивна дослідницька, інформаційно-комунікаційна компетентності, а ефективність їх формування залежить від застосовуваної методики. Найбільшу залежність ступеня сформованості від застосовуваної методики має інформаційно-комунікаційна компетентність, оскільки вона виявляється в уміннях здійснювати самостійний науковий пошук у предметній галузі, раціонально працювати з постійно оновлюваною інформацією світового рівня, перш за все електронною. Ця компетентність формується ефективно за умов системного використання викладачами вищої школи ІТ на аудиторних і позааудиторних заняттях.
  Виявлено, що дієвість та ефективність формування лінгвокогнітивних умінь засобами ІТ залежить від комплексу екстралінгвістичних умов: наявності навчально-методичної бази для проведення занять з використанням ІТ у вищій школі; ступеня підготовленості викладачів до використання нових засобів навчання; презентації знань у вигляді структури, що динамічно розвивається; урахування розумової самостійності та ініціативності студентів під час формування лінгвокогнітивних умінь; створення та використання системи проблемних завдань із застосуванням ІТ.
  3. Спостереження за навчальним процесом та його аналіз сприяли виявленню спеціальних принципів використання ІТ, до яких належать: 1) відповідність ІТ загальній стратегії навчального заняття; 2) умотивованість використання різних видів демонстраційного матеріалу на заняттях; 3) залучення до технології тільки таких компонентів, що гарантують якість навчання; 4) забезпечення стійкого зворотного зв’язку в навчанні.
  4. На основі констатувальних зрізів встановлено, що переважає середній, низький рівні сформованості лінгвокогнітивних умінь: першокурсники недостатньо володіють уміннями підвищувати інформаційну насиченість тексту через скорочення мовленнєвої площини; виділяти виокремлювати факти; узагальнювати та систематизовувати теоретичний матеріал; оперувати поняттями, що вивчаються у самостійно створеному тексті, користуватися образно-схематичними засобами, складати таблиці-опори, схеми-відповіді, проводити логічні операцій із мовними одиницями (аналізування, порівняння, класифікація, характеристика, трансформування тощо).
  5. Аналіз підручників, науково-методичної літератури, електронних лінгвістичних сайтів, сайтів вищих навчальних закладів України довів, що електронних засобів формування лінгвокогнітивних умінь у процесі засвоєння курсу «Вступ до мовознавства» недостатньо, а наявні засоби потребують додаткового опису їх використання.
  Узагальнення теоретичних положень сучасного стану досліджуваної проблеми, спостереження за навчальним процесом, анкетування та констатувальний зріз стали підставою для створення лінгводидактичної моделі поетапного формування лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів російської мови засобами ІТ. Запропонована модель схематично відтворює експериментальну методику: мету, етапи, зміст навчання, методи, засоби ІТ, систему вправ, типи та види демонстраційного матеріалу на різних формах навчання.
  Аналіз наукової літератури та практика застосування ІТ у навчальному процесі зумовили розроблення класифікації демонстраційного матеріалу, зокрема, виокремлено типи (електронні словники, глосарії, електронні підручники; навчальні відеофільми, науково-методичні розробки в сфері дистанційного навчання) та види демонстраційного матеріалу (навчальні відеофільми, презентації (зорові слайди – слайд-дефініція, слайд-дефініція+ілюстрація, слайд-схема, слайд-таблиця, слайд-концепція, слайд – узагальнення, слайд – персоналії, слайд-контроль; зорово-слухові – слайд із ідентичним текстовим зображенням; слайд з розширеним текстовим сприйняттям; анімаційні слайди – відтворення «оживлення» руху; фільмований матеріал; навчально-комп’ютерні програми); обґрунтовано їх місце у навчальному процесі, описано цілі застосування, з’ясовано особливості використання на лекційних, практичних заняттях та у самостійній пізнавально-практичній діяльності студентів.
  6. Дослідне навчання довело, що на першому етапі – сприймання та розуміння інформації – лінгвокогнітивні вміння ефективніше формуються під час лекційних занять. Результати цього етапу показали тісний взаємозв’язок між рівнем розвитку зазначених умінь та інтересом до навчання мови, що викликаний упровадженням нових ІТ. Другий етап – запам’ятовування та застосування знань на практиці реалізувався на практичних заняттях і продемонстрував, що використання ІТ сприє поглибленню знань з теорії мови та формуванню когнітивної, лінгвокогнітивної, мовленнєвої, етнокультурознавчої компетентностей майбутніх учителів російської мови. У ході третього етапу – застосування лінгвокогнітивних умінь переважно у самостійній пізнавально-практичної діяльності та частково на практичних заняттях було доведено, що використання ІТ підвищує ефективність формування та рівень сформованості лінгвокогнітивних умінь.
  7. Під час експериментального навчання було доведено ефективність системи вправ, до складу якої входять аналітико-синтетичні (вправи, в основі яких – аналіз, порівняння, зіставлення, класифікація, абстрагування), трансформувальні (виокремлення внутрішньої логіки тексту, підвищення інформаційної насиченості тексту через скорочення мовленнєвої площини тощо), мовленнєві (вправи на вибудовування зв’язного наукового тексту), комбіновані.
  Експериментальне навчання засвідчило доцільність основних положень експериментальної методики: ефективність формування лінгвокогнітивних умінь підвищується, якщо в навчальному процесі скеровуватись визначеними у ході дослідження принципами, враховувати виявлені закономірності використання ІТ (1) ефективність демонстраційного матеріалу підвищиться, якщо коментар викладача не буде збігатися з текстом слайду; 2) якщо слайди-схеми, слайди-таблиці мають узагальнювальний або систематизувальний характер, то вони можуть виконувати проспективну, ілюстративну, аналізувальну, узагальнювальну, підсумкову функції та використовуватися на різних етапах формування лінгвокогнітивних умінь; 3) концентрація уваги послабиться при швидкій зміні слайдів; 4) ефективність сприйняття знизиться, якщо шрифтове оформлення не буде відповідати нормі (максимальна кількість знаків – 100); 5) стомлюваність зору підвищиться через неправильно виконане кольорове оформлення слайду; 6) правильне композиційне оформлення позитивно впливатиме на ефективність рефлексії) та використовувати створену систему вправ, котра забезпечена засобами ІТ. Результати зрізових робіт продемонстрували позитивні зміни у сформованості лінгвокогнітивних умінь студентів ЕГ порівняно з КГ: показники сформованості збільшилися у середньому на 12% (високий рівень сформованості лінгвокогнітивних умінь у ЕГ становив 18,6%, проти 14,7% у КГ; достатній рівень сформованості лінгвокогнітивних умінь у ЕГ – 46,2%, КГ – 35,8%. Змінилися показники середнього та низького рівнів: кількість студентів з середнім рівнем в ЕГ становила 26,7 % проти 37,1 % у КГ; низький рівень виявили 8,5% студентів ЕГ і 12,4 % КГ.
  Показники сформованості лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів російської мови загалом збільшилися на 12 %.
  8. Результати експериментального навчання засвідчили ефективність розробленої методики. Дисертаційне дослідження підтвердило висунуту гіпотезу.
  Перспективи наукового дослідження полягають у подальшій розробці теоретичних основ застосування ІТ у процесі оволодіння лінгвістичною компетентністю та створенні методики формування лінгвокогнітивних умінь у процесі засвоєння інших лінгвістичних дисциплін.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абасов З.А. Ученик как субъект педагогической технологи / З.А. Абасов // Школьные технологии. – 2001. – № 2. – С.39–44.
  2. Абдуханов С.И. Самостоятельная работа студентов / С.И. Абдуханов // Высшее образование в России. – 2005. – № 11. – С. 9–14.
  3. Алгазина Н.Н. Формирование орфографических навыков : пособие для учителей / Н.Н. Алгазина. – М.: Просвещение, 1987. – 86 с.
  4. Алексеєва М.І. Мотиви учнів : навч. посібн. / М.І. Алексєєва. – К.: Рад. школа, 1974. – 120 с.
  5. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: Модульне навчання : навч. посібн. / А.М. Алексюк. – К.: ІСДО, 1993. – 220 с.
  6. Алефиренко Н.Ф. Теория языка. Вводный курс : учебн. пособ. [для студ. филол. спец. высш. учеб. завед.] / Н.Ф. Алефиренко. – 2-е изд., испор. и доп. – М: Академия, 2007. – 368 с.
  7. Амосов Н.М. Психология личности / Н.М. Амосов. – М.: МГУ, 1979. – 320 с.
  8. Анохина Г.М. Развитие понятийного мышления у школьников : пособие для учителей / Г.М. Анохина.– Воронеж, 1999. – 153 с.
  9. Анисимова А.В. Инновационные методики преподавания русского языка делового общения магистрам-филологам, будущим преподавателям : электронный учебник / А.В. Анисимова, К.В. Маерова. – М.: Российский университет дружбы народов, 2010.
  10. Антонченко М.О. Формування інформаційної культури студентів в умовах становлення інформаційного суспільства / М.О. Антонченко // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / редкол.: М.О. Лазарєв (відп.ред.) [та ін.] – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – Ч.2. – С.155–161.
  11. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства : пер. с англ. / Р. Арнхейм. – М.: Прометей, 1994. – 352 с.
  12. Артеменко Е.Б. Сборник упражнений и заданий и контрольная работа по курсу «Введение в языкознание» : учеб. пособ. [для студ.-заочн. фак. русск.яз. и лит-ры пед. ин-тов] / Е.Б. Артеменко. – М.: Просвещение, 1983. – 112 с.
  13. Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе : учебник для студентов высших учебных заведений / С.И. Архангельский. – М., Высш. шк., 1974. – 384 с. – С. 28.
  14. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы / С.И. Арахангельский. – М.: Высш. шк., 1980. – 368 с.
  15. Асвацатуров Г.О. Педагогічний дизайн мультимедійного уроку –[Електронний ресурс] – Режим доступу: . Загол з екрану. – Мова укр.
  16. Атабекова А.А. Новые компьютерные технологии в преподавании русского языка как иностранного : электронный учебно-методический комплекс / А.А. Атабекова. – М.: Российский университет дружбы народов, 2010.
  17. Атанов Г.А. Обучение и искусственный интеллект, или Основы современной дидактики высшей школы : учебник для студентов высших учебных заведений / Г.А. Атанов, И.Н. Пустынникова. – Д.: ДОУ, 2002. – 504 с.
  18. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения : пер. с англ. / Р. Аткинсон. – М.: Прогресс, 1980. – 528 с.
  19. Ашеров А.Т. Методы и модели формирования и развития информационной культуры студентов технических специальностей: монография / А.Т. Ашеров, Т.Л. Богданова; укр. инж. – пед. академия, Донбасская гос. машиностроительная академия. – Х.: 2008. – 318с.
  20. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды / Ю.К.Бабанский. – М.: Педагогика, 1989. – 256 с.
  21. Бабанский Ю.К. Интенсификация процесса обучения / Ю.К. Бабанский. – М.: Знание, 1987. – 78 с.
  22. Балыхина Т.М. Содержание и структура профессиональной компетенции филолога. Методологические проблемы обучения русскому языку: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.02 / Т.М. Балыхина – М., 2000. – 386 с.
  23. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику / А.Н. Баранов. – М.: Эдиториал, 2001.– 358 с.
  24. Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем / И.А. Башмаков. – М.: Филин, 2003. – 675 с.
  25. Бевзенко С.П. Вступ до мовознавства : Короткий нарис : навч. посібн. [для студ. філолог. вищ. навч. закл.] / С.П. Бевзенко. – К.: Вища школа, 2006. – 144 с.
  26. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранных языков : пособие для преподавателей и студентов / Б.В.Беляев. – М.: Просвещение, 1965. – 227 с.
  27. Бернадський А.М. Дистанційна освіта: регіональний аспект / А.М. Бернадский, И.Г. Краєвський // Дистанційна освіта. – 1998. – № 1. – С. 37–41.
  28. Беспалько В.П. Слагаемые педагогических технологий / В.П.Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
  29. Биков В.Ю. Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес вищої школи / В.Ю. Биков, Р.А. Юсіна // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т систем. дослідж. освіти України. – К., 1995. – Вип. 13. – С. 154–158.
  30. Биков В.Ю. Дистанційна освіта – перспективний шлях до розвитку професійної освіти / В.Ю. Биков // Педагогічна газета. – 2001.– №1 (79).
  31. Біляєв О.М. Про культуру мовлення вчителів-словесників, учителів загалом і не лише словесників / О.М. Біляєв // Урок української. – 2000. – №. 1. – С. 23–27.
  32. Благодаренко Л.Ю. Підвищення педагогічної ефективності навчання фізики в основній школі під час використання мультимедійних технологій. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Загол. з екрану. – Мова укр.
  33. Бовтенко М.А. Электронные образовательные ресурсы: современные возможности – [Електронний ресурс] – Режим доступу: Загол. з екрану. – Мова рос.
  34. Богданов А.И. Информатизация и образование в ХХІ веке / А. И.Богданов, Н. Д. Дережин, В.С. Стефанова // Открытое образование. – 2001. – № 1. – С. 14–22.
  35. Богоявлевский Д.Н. Приемы умственной деятельности и их формирование у школьников / Д.Н. Богоявлевський // Вопросы психологии. – 1969. – № 2. – С. 25–37.
  36. Бойко Н.І. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 – [Електронний ресурс] / Н.І. Бойко; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2008. – 23 с. – укp.
  37. Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В.А. Болотов, В.В. Сериков // Лучшие страницы педагогичекой прессы. Журнал-дайджест. – 2004. – №2.– С. 2–6.
  38. Бондарко Л., Скрелин, П., Евдокимова, В. Русская фонетика. Комплексный мультимедийный гипертекстовый учебник. Санкт-Петербургский ГУ. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: .– Загол. з екрану.– Мова рос.
  39. Бочарова С.П. Память в процессах обучения и профессиональной деятельности / С. П. Бочарова. – Тернополь: Б.и., 1998. – 352с.
  40. Буряк В. Керування самостійною роботою студентів / В. Буряк // Вища школа. – 2001. № 4–5, С. 48–52.
  41. Введение в языкознание. Программы для педагогических институтов. Сборник 1. / Сост. В.И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1985. – 63с.
  42. Валгина Н.В. Историческая грамматика русского языка. –[Електронний ресурс] –Режим доступу: . - Загол. з екрану – Мова рос.
  43. Ванівська О.М. Інформаційні технології в процесі реалізації мовних стратегій у вищій школі : автореферат. к. педагог. наук, спец.: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти /О.М.Ванівська. – К.: Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 21 с.
  44. Варпахович Л.В. Лингвистика в таблицях и схемах : пособие/ Л.В. Варпахович. – 2-е узд., испр. – Минск: Новое знание, 2007. – 128 с.
  45. Васильева Н.В. Краткий словарь лингвистических терминов / Н.В. Васильева, В.А. Виноградов, А.М. Шахнарович. – М.: Русский язык, 1995. – 176 с.
  46. Васильева Т.В. Компьютер как средство интенсификации процесса обучения РКИ (на нач. этапе) : дис. …канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.В. Васильева. – М., 1994. – 186 с.
  47. Васильченко Л.В. Разработка учебных материалов на основе использования средств информационно-коммуникационных технологий/ Л.В. Васильченко // Сборник материалов Регионального форума преподавателей-русистов восточноевропейских стран СНГ / под общей редакцией Т.М. Балыхиной. – К.: Журнал «Радуга», 2007. – 182 с.
  48. Веккер Л.М. Психологические процессы / Л.М. Веккер. – Л.: Ленинградский университет, 1974. – Т.1 – С.56–78.
  49. Вембер В.П. Роль та місце електронного підручника в навчально-методичному комплекті з навчального предмета для загальноосвітньої школи / В.П. Вембер // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка – Т. VIII, Вип. 6. – К., 2009. – С. 43–51
  50. Вербицкий А.А. Самостоятельная работа студентов младших курсов / А.А. Вербицкий // Высшая школа России, 1995. – №3.
  51. Виготський Л.С. Лекции по психологии / Л.С. Виготський. – СПб: Союз, 1997. – 144 с.
  52. Викорєва І.А. Використання комп’ютерних технологій на уроках української мови / І.А. Викорєва //Обдарована дитина. – 2001 – № 10. – С. 22–25.
  53. Вишневський О.І. Теоретичні основи педагогіки: курс лекцій / О.І. Вишневський, О.М. Кобрій, М.М. Чепіль. – Дрогобич: Відродження, 2001. – 268 с.
  54. Вища освіта в України: Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання колегії Міністерства освіти і науки України. – К., 2003.
  55. Вища освіта і наука – найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку. Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.05. // Інформаційний збірник МОН України. – 2005. – №13–14. – С. 3–16.
  56. Вища освіта України і Болонський процесс: навч. посіб. / [М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин]; за ред. В.Г.Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2004. – 384 с.
  57. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.С. Вітвицька. – К.: Центр навч. літ., 2003. – 316с.
  58. Владимирська Є. Дистанційна чи відкрита освіта: дефініційні артикуляції / Є. Владимирська // Вища освіта України, 2004. – №2.– С. 112–115.
  59. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / Н.П. Волкова. – К.: Академія, 2001. – 324 с.
  60. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий. — Исследования мышления в советской психологи / П.Я. Гальперін. – М.: Просвещение, 1966. – 380 с.
  61. Ганаева Е.А. Формирование когнитивно-коммуникативных умений подростков : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : Оренбург, 1999. – 218 с.
  62. Гарцов А.Д. Новые информационные технологии в высшей школе: информационные технологии в методике преподавания языков : новые приоритеты : курс лекций / А.Д. Гарцов. – М. : РУДН, 2004.– 182 с
  63. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы / Б.С. Гершунский. – М.: Педагогика, 1987. – 263 с.
  64. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций / Ю.Б. Гипперейтер. – М.: «ЧеРо», 2002. – 336 с.
  65. Голета О.О. Применение информационных технологий в образовании – [Електронний ресурс] – Режим доступу: – Загол з екрану. – Мова рос.
  66. Голобородько Є.П. Концептуальні засади формування мовної особистості на сучасному етапі – [Електронний ресурс] – Режим доступу: – Загол з екрану. – Мова укр.
  67. Головань М.С. Зміст дидактичних принципів в умовах навчання на основі нових інформаційних технологій / М.С. Головань // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / ред. кол.: М.О. Лазарєв (відп. ред) [та ін.] – Суми: СДПУ ім. А. Макаренка, 2000. – С. 17–25.
  68. Головин Б.Н. Введение в языкознание : учебн. пособ. / Б.В. Головин. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1983. – 231 с.: илл.
  68а. Головко Л.Л. Активізація самостійної роботи студента під час лекційних занять / Л.Л. Головко // Освіта і управління. – 2002. – № 5. – Ч.1. – С.147–150.
  69. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 374 с.
  70. Горбатов Д.С. Умения и навыки: о соотношении содержания этих понятий / Д.С. Горбатов // Педагогіка. – 1994. – №2. – С.15–19.
  71. Григорьев О.А. Информатизация образования – [Електронний ресурс] – Режим доступу: – Загол з екрану. – Мова рос.
  72. Гуржій А.В. Матеріально-технічна база закладів освіти та інформатизація навчання / А. В. Гуржій // Освіта України. – 2004. – №19(12 березня). – С. 6–7.
  73. Гурін Р.С. Підготовка майбутнього вчителя гуманітарного профілю до застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітньої школи: дис… канд..пед.наук : 13.00.04 / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д. Ушинського. – 2004.
  74. Давидюк Л.В. Взаимосвязь изучения русского и украинского языков на современном этапе / Л.В. Давидюк // Русский язык и литература : Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: Сб. науч. тр. – К.: 2009. – 442с. – С.368-371.
  75. Дидактика современной школы: пособие для учителей / Б.С. Кобзар [и др.], под ред. В.А. Онищука. – К.: Рад. шк., 1987. – 351 с.
  76. Добрынин Н.Ф. Характер активности внимания – [Електронний ресурс] – Режим доступу: – Загол з екрану. – Мова укр.
  77. Донець С.Л. Вступ до мовознавства : практикум / С.Л. Донець, Л.І. Мацько. – К.: Вища шк., 1989. – 54 с.
  78. Дорошенко С.І. Вступ до мовознавства – пропедевтичний курс загального мовознавства // Шляхи практичного втілення мети і завдання курсу: Зб. наукових праць / За заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко. – Х.: ТОВ "ЕДЕНА", 2003. – Вип.10. – С. 7–12.
  79. Дорошенко Н.Б. О пользе мультимедийных учебных комплексов в высшем и профессиональном образовании / Н.Б. Дорошенко // Прикладная информатика. – 2007. – № 3. – С. 44–53.
  80. Древич Ж.С. Методика преподавания истории физики в педагогическом вузе с помощью мультимедиа технологий / Ж.С. Древич, В.А. Ільїн // Преподавание физики в высшей школе. – 2005. – № 30. С. 155–171.
  81. Дружинин В.Н. Когнитивная психология : учебник для вузов/ В.Н. Дружинін, В.Д. Ушаков. – М.: ПЄРСЄ, 2002 – 408 с.
  82. Ентоні Р. Епоха пропаганды. Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление – [Електронний ресурс] – Режим доступу: / – Загол. з екрану. – Мова рос.
  83. Єрмоленко С. Я. Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С.Я. Єрмоленко, С.П. Бибик , О.Г. Тодор. – К.: Либідь, 2001. – 223 с.
  84. Жалдак М.І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: посібник для вчителів / М.І. Жалдак, В.В. Лапінський, М.І. Шут. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – 182 с.
  85. Жалдак М.І. Педагогічний потенціал інформатизації навчального процесу та проблеми його розкриття. ХХІ: Інформатика. Школа. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 11.02.2005: – Загол. з екрану. – Мова укр.
  86. Жалдак М.І. Професійна діяльність вчителя та інформаційна технологія / М.І. Жалдак // Освіта. – 2004. – 3 березня. – С. 5.
  87. Жук Ю.О. Організація навчальної діяльності у комп‘ютерно орієнтованому середовищі – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua. – Загол з екрану. – Мова укр.
  88. Жулкевська В. До проблеми дистанційного навчання у вищих закладах освіти: [Про організацію дистанційної форми навчання у ВНЗ України] / В. Жулкевська // Рідна школа. – 2001. – № 5. – С.15-18.
  89. Забродина И.В. Формирование когнитивно-коммуникативных умений у учащихся подросткового возраста (на примере гуманитарных дисциплин) : дис. ... канд. пед. наук. Челябинск, 1996. – 178 с.
  90. Завгородний В.А. Информационно-компьютерные технологи в процессе обучения устному профессиональному общению студентов-иностранцев / В.А. Завгородний // Педагогічні науки: зб. наук. пр. /редкол.: М.О. Лазарєв (відп.ред) [та ін.] – Суми: Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, – 2009. – Ч.2. – С. 218–222.
  91. Загвязинський В.И. Общая педагогіка: уч. пособие / В.И. Загвязинський, И.Н. Емельянова. – М.: Высшая школа, 2008. – 391 с.
  92. Загнітко А.П. Текстотвірний потенціал заголовка – [Електронний ресурс] – Режим доступу: – Загол з екрану. – Мова укр.
  93. Заїка Є.В. Шкільне психологічне консультування: шляхи оптимізації пізнавальної діяльності учнів / Є.В. Заїка, І.О. Зуєв // Практична психологія та соціальна робота. –2009. – №2. – С. 13–15.
  94. Зазюн І.А. Освітні технології у вимірах педагогічної рефлексії / І.А. Зазюн //Світло. – 1996. – №1. – С.4-6.
  95. Закон України «Про вищу освіту» // Офіційний вісник України. – 2002. – №8. – С. 1–43.
  96. Закон України «Про стан впровадження нових інформаційних технологій для науково-методичного забезпечення самостійної роботи студентів ВНЗ» – [Електронний ресурс] – Режим доступу: – Загол з екрану. – Мова укр.
  97. Закон України «Про освіту» // Освіта України: Нормативно-правові документи. До ІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. – К.: Міленіум, 2001. – С. 11–35.
  98. Зельманова Л.М. Наглядность в преподавании русского языка : пособие для учителя / Л.М. Зельманова. – М. : Просвещение, 1984. – 159 с.
  99. Зимняя И.А. Педагогическая психология : учебник для вузов / И.А. Зимняя. – 2-е изд., доп., испр. и перераб. – М.: Логос, 2003. – 384 с.
  100. Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание / П.И. Зинченко. – М., АПН РСФСР, 1961. – 561 с.
  101. Информационные технологии в образовании : учебное пособие для высших педагогических учебных заведений / под ред. И. Г. Захарова. — М.: Академия, 2003. — 188 с.
  102. Іванов В. Ф. Сучасні комп’ютерні технології і засоби масової комунікації: аспекти застосування / В.Ф. Іванов, О.К. Мелещенко. — К.: ІЗМН, 2006. — 352 с.
  103. Ильин Е.П. Умения и навыки: нерешенные вопросы / Е.П. Ильин // Вопросы психологии . – 1986. – №2. – С.21–28.
  104. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: колективна монографія / В.Ю. Биков, О.О. Гриценчук, Ю.І. Жук та ін. – К.: Атака, 2005. – 252 с.
  105. Інформаційні технології в навчанні / за заг. ред. О.І. Пометун – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 240 с.
  106. Кабанова-Меллер Е.Н. Психология формирования знаний и навыков у школьников / Е.Н. Кабанова-Меллер. — М. : Изд-во АПН РСФСР, 1962. — 376 с.
  107. Казаков В.А. Самостоятельная работа студентов : учеб. пособие / В.А. Козаков. – К.: УМК ВО, 1989. – 189 с. – С. 10.
  108. Калабина С.И. Практикум по курсу «Введение в языкознание»: сб. задач / С.И. Калабина. – М.: Высшая школа, 1985. – 112 с.
  109. Калюжна Г. Викладання іноземної мови з використанням Інтернет-ресурсів / Г. Калюжна // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – №2. – С. 23–28.
  110. Караулов Ю.М. Русский язык и языковая личность/ Ю.М.Караулов. – М.: ЛКИ, УРСС Эдиториал, 2010. – 264 с.
  111. Карпова Л.Г. Формування професійної компетентності вчителя загальноосвітньої школи: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец.13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Л.Г. Карпова. – Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2004. – 20 с.
  112. Карташова Л.А. Особистісно орієнтована система навчання основ інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх вчителів іноземних мов: дис. …канд. пед. наук.: 13.00.02 / Л.А. Карташова. – К., 2004. – 233 с.
  113. Кириленко Н.М. Педагогічні вимоги до практичного застосування комп’ютерних технологій дидактичних ігор у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н.М. Кириленко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 2(16)— Режим доступу: http:/www. http:/www.ime.edu-ua.net/em6/emg.htm/.
  114. Кічук Н.В. Проблема підготовки фахівців до тьюторської діяльності: деякі педагогічні аспекти – [Електронний ресурс] / Н.В. Кічук // Педагогічні видання е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку». – 2008. – № 1. – Режим доступу :http://intellect-invest.org.ua
  115. Климов Е.О. Основы психологи : учебник для вузов / Е.О. Климов. – М.: Культура и спорт ЮНИТИ, 1997. – 432 с.
  116. Кліменко В. Індивідуальна робота студентів в умовах реформування вищої школи / В. Кліменко // Вища школа. – 2006. – № 4. – С. 42–45.
  117. Князян М.О. Нові технології навчання / М.О. Князян: науково-методичнимй збірник / за ред. Б.М. Жебровський. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2007. Вип. 49. – 102 с.
  118. Князян М.О. Роль самостійно-дослідницької діяльності у системі професійної підготовки вчителя іноземних мов: компетентнісний підхід / М.О. Князян // Рідна школа, 2008. – № 12 – С .10–13.
  119. Князян М.О. Формування пізнавальної мотивації дослідницької діяльності студентів / М.О. Князян // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – №1. – С. 173– 181.
  120. Коваленко И.М. Компьютерные технологии в современном образовательном процессе – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ito.edu.ru/2006.
  121. Коджаспирова Г.М. Технические средства обучения и методика их использования : учеб пособие для студ. высш. пед. учеб заведений / Г. М. Коджаспирова, К. В. Петров. – М. : Академия, 2002. – 255 с.
  122. Кодухов В.И. Введение в языкознание : учебник / В.И. Кодухов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1987. – 228 с.
  123. Кодухов В.И. Задания к практическим занятиям и контрольная работа по «Введению в языкознание» : учеб.пособ. [для студ.-заочн.фак.русск.яз. и лит-ры пед ин-тов] / ВИ. Кодухов; под ред М.И. Кузьминкиной. – М.: Просвещение,1977. – 104 с.
  124. Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение : учебное пособие / В.А. Козаков. – К.: Вища шк., 1990. – 248 с.
  125. Козлакова Г.О. Інформаційні технології: Інтелектуалізація навчання у вищій школі / Г.О. Козлакова // Вища освіта України. – 2002. – № 1. – С.48–52.
  126. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики : колективна монографія / під заг. ред. О.В. Овчарука. – К.: К.І.С, 2004. – С. 39–42.
  127. Кондрашов Н.А. Сборник задач и упражнений по введению в языкознание : учеб.пособ. [для студ.пед.ин-тов] / Н.А. Кондрашов, Л.Ф. Копонос, Л.П. Рупосова. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение,1991. – 176с.: ил.
  128. Кондрашова Л. Формуючий потенціал навчання в сучасній вищій педагогічній школі / Лідія Кондрашова // Рідна шк. – 2005. – №8. – С. 12–15.
  129. Копотій В. Розвиток мислення учнів / В. Копотій // Комп’ютер у школі і сім‘ї. – 2006. – № 5. – С.8–11.
  130. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: підручник / В.А. Кочерган. – К.: Академія, 2000. – 368 с.
  131. Кочуровський М.О Філософія в запитаннях і відповідях : навч. посібник / М.О. Кочуровський, Ю.П. Тарєлкін, В.О.Цикін. – Сумы. – 2008. – 288 с.
  132. Кравченко О.Г. Інформаційно-комунікаційна складова фахової компетентності вчителя мовника – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:/www. nbuv.gov.ua.
  133. Краснопольський В.Е. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами комп`ютерної техніки (на матеріалі викладання англійської мови) : автореф. дис. … канд. пед. наук: спец.13.00.02 «Теорія і методика навчання» / В.Е. Краснопольський. – Луганськ, 2000. – 20 с.
  134. Краткий психологический словарь / сост. Л.А.Карпенко; под общ. ред. Л.В.Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985.– 431 с.
  135. Краудер Н. О различиях между линейным и разветвлённым программированием / Н. Краудер // Программированное обучение за рубежом: сб. ст. / под ред. И.И.Тихонова . – М.: Высшая школа, 1968. С. 58–67.
  136. Кремень В.Г. Дистанційна освіта – перспективний шлях розв’язання сучасних проблем розвитку професійної освіти / В.Г. Кремень // Вісник Акад. дистанційної освіти . – 2003. – С. 4–11.
  137. Кривошеев А.О. Электронный учебник – что это такое? / А.О. Кривошеев // Университетская книга. – 1998. – №2. – С. 13–15.
  138. Крилов І.В. Інформаційні технології: теорія і практика / І .В. Крилов. – К.: Центр, 2006. – 128 с.
  139. Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов /Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. – М: Филол. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. – 245 с.
  140. Кузьминський А.І. Педагогіка вищої школи : навч. посібн. / А.І. Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – 486 c.,
  141. Кулько В.А. Формирование у учащихся умений учиться : пособие для учителей / В.А. Кулько, Т.Д. Цехмистрова. – М.: Просвещение, 1983. – 80 с.
  142. Куриленко В.Б. Инновации в обучении культуре письменной профессионально-деловой речи : электронный ученик / В.Б. Куриленко. – М.: Российский университет дружбы народов, 2010.
  143. Кустовський С.М. Дидактичні умови організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів у вищих навчальних закладах : автореферат дис. …канд. пед. наук: спец.13.00.04 «Теорія та методика професійного навчання» / С.М. Кустовский. – Вінниця, 2005. – 20 с.
  144. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А.А. Кыверялг. – Таллин: Валгус, 1980. – 224 с.
  145. Лавриненко-Омецинская Е.Д. Рецензия лекции… Нужна ли? И какая? / Е.Д. Лавриненко-Омецинская. – М.: ТАУС. – 1990. – 65 с.
  146. Ладыженская Т.А. Исследование по развитию связной речи учащихся / Т.А. Ладыженская. – М.: Педагогика,1974. – 168 с.
  147. Лакофф Дж. Когнитивное моделирование. Язык и интеллект / пер с англ. – М.: Прогресс, 1996. – 416 с.
  148. Лапинський В.В. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізик, інформатики: посібник для вчителів /В.В. Лапинський. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова. – 2004. – 182 с. С. 6–11.
  149. Левинов А.М. Формирование общеучебных учений / А.М. Левинов // Советская педагогика. – 1980. – № 3. – С. 68–72.
  150. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. — М.: Политиздат, 1977. — 304 с.
  151. Леонтьев А.Н. Психология общения: учебное пособие / А.Н.Леонтьев. – 3-е узд. – М.: Смысл. – 1999. – 365 с.
  152. Лернер И.Я. Дидактические мотивации учения в школьном возрасте / И.Я. Лернер. – М.: Просвещение, 1983. – 235 с.
  153. Лернер И.Я. Развивающее обучение с дидактической позиции / И.Я. Лернер // Педагогика. – 1996 – № 2. – С. 7–11.
  154. Литвинова С.Г. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів-предметників – [Електронний ресурс] – Режим доступу – Режим доступу: http:/www. nbuv.gov.ua.
  155. Лихачов Б.Т. Педагогіка. Курс лекцій: учебн. пособ. для студ. пед.. университетов, пед. учебн. заведений и слушателей ИПК и ФПК / Б.Т. Лихачов. – М.: Юрайт, 1999. – 464 с.
  156. Лобода Т.М. Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу у процесі викладання української мови: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Т.М. Лобода; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2001. — 21 с.: рис. — укp.
  157. Лошкарева Н.А. Проблема формирования системы учебных учений и
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины