ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН КУРСАНТІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СИСТЕМИ МВС : ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КУРСАНТОВ В учебно-воспитательном процессе ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ МВД

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН КУРСАНТІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СИСТЕМИ МВС
 • Альтернативное название:
 • ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КУРСАНТОВ В учебно-воспитательном процессе ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ МВД
 • Кол-во страниц:
 • 195
 • ВУЗ:
 • Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Харківський національний педагогічний університет
  імені Г. С. Сковороди


  На правах рукопису

  Пеньков Володимир Іванович

  УДК 355.23 + 37.035.7

  ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН КУРСАНТІВ
  У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
  ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СИСТЕМИ МВС
  13.00.07 – теорія і методика виховання

  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук
  Науковий керівник:
  Троцко Анна Володимирівна
  член-кореспондент НАПН України,
  доктор педагогічних наук, професор


  Харків – 2012
  ЗМІСТ
  ВСТУП…………………………………………………………………………..…..…3
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН КУРСАНТІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СИСТЕМИ МВС ………….…………………..…….9
  1.1 Суть міжособистісних взаємин курсантів як психолого-педагогічної проблеми.9
  1.2 Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування міжособистісних взаємин у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу системи МВС…………………………………………………………………………………...25
  1.2.1 Виявлення морально-психологічного стану особового складу підрозділу (діагностика характеру міжособистісних взаємин у навчальній групі, їх видів)...25
  1.2.2 Організація спільної діяльності курсантів, створення виховних ситуацій, що відповідно до визначених особливостей взаємин майбутніх офіцерів забезпечують оволодіння знаннями та вміннями гуманних міжособистісних стосунків ……………………………………………………………………………...58
  Висновки до розділу 1………………………………………………………………..93
  РОЗДІЛ 2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН КУРСАНТІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СИСТЕМИ МВС……………………………..…….95
  2.1 Загальні питання організації та проведення педагогічного експерименту…………………………………………………………………………95
  2.2 Реалізація педагогічних умов формування міжособистісних взаємин курсантів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу системи МВС….123
  2.3 Аналіз результатів експериментальної роботи….………………………….....147
  Висновки до розділу 2………………………..…………………………………..…162
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ…………………………………..………………………..164
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………...166
  ДОДАТКИ…………………………………………………………………………...183
  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження. Успішність реалізації прав і свобод громадян країни пов’язана з діяльністю правоохоронців, яка полягає у забезпеченні внутрішньої безпеки держави, охороні громадського порядку, боротьбі зі злочинністю і вимагає підвищення якості міжособистісної взаємодії під час службових чи особистих контактів. Повага людської гідності, дотримання військової честі, неупереджене ставлення до протиправних посягань та недопущення дискримінації прав і свобод громадян є основою міжособистісних взаємин між військовими і населенням.
  Досвід побудови міжособистісних взаємин на гуманних засадах майбутні офіцери набувають у навчально-виховному процесі, а також під час служби, бойового навчання, громадської роботи, побутового життя. Спільна підготовка до навчальних занять і виконання службових завдань передбачає взаємодію у процесі встановлення контактів, обміну інформацією. У курсантському підрозділі відбувається зіткнення інтересів, думок, поглядів, часто виникають серйозні розбіжності, суперечки, що ускладнюють міжособистісні взаємини і загострюють їх до конфліктної ситуації. Це зумовлює необхідність формування міжособистісних взаємин курсантів на засадах взаємоповаги і взаєморозуміння.
  У психолого-педагогічній літературі вивчалися суть, структура, зміст міжособистісних взаємин (А. Ананьєв, О. Бодальов, Л. Буєва, Л. Виготський, Є. Ільїн, М. Каган, Я. Коломінський, І. Кон, В. М’ясищев, М. Обозов, А. Петровський, А. Реан, зарубіжні учені – М. Ніколас, К. Роджерс, І. Сайтарлі та інші); стиль побудови міжособистісних взаємин у військових колективах (Є. Потапчук, О. Сафін, О. Тімченко, В. Ягупов та інші) [2; 13; 16; 29; 53; 55; 61; 62; 94; 97; 99; 117; 124; 130; 133; 138; 139; 164; 166-174].
  У дослідженнях вітчизняних та російських учених розкривалися питання, що стосуються: впливу міжособистісних взаємин на процес спілкування (Є. Козуб, Є. Кондратьєва, Є. Цуканова), формування міжособистісних взаємин у малих групах, колективі (Н. Анікєєва, А. Лутошкін, Л. Уманський), створення морально-психологічного клімату у військовому колективі (І. Антонова, В. Богданов, Р. Кричевський), урегулювання міжособистісних конфліктів (А. Горбатенко, О. Гориманова, М. Рибаков), ролі лідера у системі міжособистісних взаємин (А. Видай, В. Каширин, Р. Кричевський), культури взаємин між викладачами і студентами, курсантами (Ю. Астраханцева, Т. Вєрьовкіна, Т. Черкашина) [3; 6; 12; 23; 25; 33; 34; 56; 59; 63; 67; 79; 136].
  Водночас проблема формування міжособистісних взаємин курсантів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу системи МВС не була предметом спеціального наукового дослідження.
  Актуальність зазначеної проблеми посилюють виявлені в процесі дослідження суперечності, що мають місце у сучасному вищому навчальному закладі системи МВС:
  – між вимогами нормативних документів Збройних Сил України до формування статутних відносин на засадах гуманізму і наявністю нестатутних взаємин у військових колективах;
  – між потребами самовираження і самоствердження курсантів у міжособистісних взаєминах і недостатньою спрямованістю ВНЗ системи МВС на розвиток процесів самості у військовій справі;
  – між необхідністю підвищення рівня сформованості міжособистісних взаємин майбутніх правоохоронців та недостатньою розробленістю й забезпеченням педагогічних умов формування міжособистісних взаємин у навчально-виховному процесі ВНЗ системи МВС.
  Актуальність, недостатній рівень теоретичної дослідженості та практичної розробленості зазначеної проблеми, необхідність подолання визначених суперечностей зумовили вибір теми дослідження “Формування міжособистісних взаємин курсантів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу системи МВС”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відповідає напряму наукових досліджень кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в середніх та вищих навчальних закладах» (РК №1 – 200199U004104).
  Тему дослідження затверджено вченою радою Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 3-а від 29. 08. 2008 р.) й узгоджено в Раді з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 7 від 30.09.2008 р.).
  Мета дослідження полягає у виявленні впливу теоретично розроблених та експериментально перевірених педагогічних умов формування гуманних міжособистісних взаємин курсантів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу системи МВС на якість професійної підготовки майбутніх офіцерів.
  Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:
  1. Розкрити суть міжособистісних взаємин у курсантських колективах.
  2. Виявити причини виникнення міжособистісних конфліктів у курсантських колективах.
  3. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування гуманних міжособистісних взаємин курсантів на засадах гуманізму в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу системи МВС й експериментально перевірити їх ефективність.
  Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес вищого навчального закладу системи МВС.
  Предмет дослідження – педагогічні умови формування гуманних міжособистісних взаємин курсантів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу системи МВС.
  Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що успішність формування міжособистісних взаємин курсантів у процесі виконання спільних навчальних і службових завдань на засадах гуманізму забезпечується педагогічними умовами: а) виявлення морально-психологічного стану особового складу підрозділу (діагностика характеру міжособистісних взаємин у навчальній групі, їх видів); б) організація спільної діяльності курсантів, створення виховних ситуацій, що відповідно до визначених особливостей взаємин майбутніх офіцерів забезпечують оволодіння знаннями та вміннями гуманних міжособистісних стосунків.
  Із метою виконання визначених завдань і перевірки гіпотези було використано такі методи дослідження: теоретичні: вивчення законодавчої, нормативної та методичної документації щодо проблеми формування міжособистісних взаємин, аналіз психолого-педагогічної літератури для порівняння, зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему, визначення поняттєво-категоріального апарату, розроблення і впровадження педагогічних умов формування міжособистісних взаємин курсантів у практику їхньої професійної підготовки; емпіричні: анкетування, тестування, бесіди з курсантами, слухачами магістратури, інтерв’ю, спостереження, метод узагальнення незалежних характеристик з метою виявлення рівнів сформованості міжособистісних взаємин курсантів та передбачення позитивної динаміки їх показників; математичної статистики для кількісного і якісного аналізу емпіричних даних.
  Наукова новизна та теоретична значущість дослідження полягають у тому, що:
  – уперше теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування міжособистісних взаємин курсантів на засадах гуманізму, а саме: а) виявлення морально-психологічного стану особового складу підрозділу (діагностика характеру міжособистісних взаємин у навчальній групі, їх видів); б) організація спільної діяльності курсантів, створення виховних ситуацій, що відповідно до визначених особливостей взаємин майбутніх офіцерів забезпечують оволодіння знаннями та вміннями гуманних міжособистісних стосунків;
  – уточнено поняття «міжособистісні взаємини курсантів» як особистісно-професійні зв’язки між майбутніми офіцерами, які супроводжуються гуманним ставленням до іншої людини в навчально-виховному процесі, в умовах здійснення правоохоронної діяльності та у позаслужбових відносинах на основі взаємоповаги, емпатії, тактовності, толерантності в процесі спілкування, що дозволяє уникати конфліктних ситуацій; критерії сформованості міжособистісних взаємин майбутніх офіцерів (характер виявлення мотивів, що лежать в основі побудови гуманних стосунків, характер стратегії взаємодії, вибір якої обумовлений знаннями і вміннями побудови гуманних взаємин, рівень комунікативної толерантності й агресивності, характер спрямованості курсанта сприймати групу, рівень сформованості самооцінки, характер групової згуртованості, характеристика стану психологічного клімату в курсантському колективі) та їх показники;
  – подальшого розвитку набули форми і методи (групова робота, тренінги) виховання курсантів на засадах гуманізму і демократизму, побудови толерантних стосунків між курсантами.
  Практична значущість результатів дослідження полягає в тому, що науково обґрунтовані педагогічні умови формування міжособистісних взаємин курсантів пройшли експериментальну перевірку в навчально-виховному процесі ВНЗ системи МВС.
  Матеріали дослідження впроваджено в навчально-виховний процес Національного університету цивільного захисту України (акт упровадження від 10.02.2012 р.), Харківського національного університету внутрішніх справ (акт упровадження від 13.02.2012 р.), Академії внутрішніх військ МВС України (акт упровадження від 15.02.2012 р.).
  Теоретичні положення, практичні напрацювання, викладені в дисертації, можуть використовуватися викладачами і офіцерами-виховниками, курсантами і слухачами в навчально-виховному процесі ВНЗ системи МВС, а також під час написання навчально-методичних праць і виконання кваліфікаційних робіт.
  Особистий внесок дисертанта в працях, написаних у співавторстві, полягає у визначенні педагогічних умов формування міжособистісних взаємин курсантів у навчально-виховному процесі ВНЗ системи МВС та розробки їхнього науково-методичного забезпечення.
  Апробація результатів дослідження. Результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (2009 – 2012 рр.), а також на Міжнародних науково-практичних конференціях “Науково-педагогічні пошуки та новітні технології в системі вищої освіти” (Харків, 2004 р.), “Освіта і доля нації. Перспективи та орієнтири розвитку українського суспільства” (Харків, 2010 р.), “Сучасна вища освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика” (Харків, 2010 р.), “Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України” (Харків, 2011 р.), “Формування корпоративного іміджу сил охорони правопорядку як чинника психологічної безпеки” (Харків, 2011 р.), “Інтеграція науки та методики освіти у підготовці майбутніх фахівців в умовах Болонського процесу” (Ялта, 2011 р.), “Образ дитини у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях” (Харків, 2011 р.), “Організація виховної роботи з учнівською та студентською молоддю: досвід та перспективи” (Херсон, 2012 р.), “Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України” (Харків, 2012 р.).
  Публікації. Основні результати дослідження викладено у 18 публікаціях, серед них: 7 – навчально-методичних посібників (у співавторстві), 4 – одноосібні статті в провідних наукових фахових виданнях, 1 – стаття в інших виданнях, 6 – тези в збірниках матеріалів конференцій.
  Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (185 найменувань, із них іноземними мовами – 9). Результати дослідження проілюстровано в 30 таблицях, 3 рисунках, 3 додатках. Загальний обсяг дисертації становить 193 сторінки, із них основного тексту – 165 сторінок.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  Узагальнення результатів теоретичного пошуку та експериментальної роботи дало підстави дійти висновків.
  1. Розкрито суть поняття «міжособистісні взаємини курсантів» як особистісно-професійні зв’язки між майбутніми офіцерами, які супроводжуються гуманним ставленням до іншої людини в навчально-виховному процесі, в умовах здійснення правоохоронної діяльності та у позаслужбових відносинах на основі взаємоповаги, емпатії, тактовності, толерантності в процесі спілкування, що дозволяє уникати конфліктних ситуацій.
  2. Відзначено, що міжособистісна взаємодія між курсантами виникає на підставі виявлення різних особистісних інтересів, уподобань, смаків, переконань (36 %); потреби у професійному спілкуванні (25 %); виявлення вміння товаришувати, бути доброзичливими, відкритими, привітними у спілкуванні (21 %); зацікавленості результатами спільної праці (18 %).
  У дослідженні згруповано причини виникнення міжособистісних конфліктів у курсантському колективі, що обумовлені: а) виявленням негативних якостей курсантів (прискіпливість, заздрість, грубість, схильність до пліток, неврівноваженість, владність, різкість у спілкуванні, нечесність, байдужість); б) незлагодженістю у стосунках між особистістю і курсантським колективом (несприйняття загальних цілей колективу, неправильна реакція особистості на вплив з боку колективу і, навпаки, занижена оцінка своїх можливостей, невиправдані сподівання як окремих особистостей, так і груп, колективів): в) слабким розвитком колективу (відсутність свідомої дисципліни в підрозділі, неправильна реакція на критику, відстоювання інтересів тільки своєї групи та ігнорування громадських інтересів, «хибне» уявлення про лідерство в групі, відсутність авторитету в групі).
  3. Теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування міжособистісних взаємин курсантів на засадах гуманізму, а саме: а) виявлення морально-психологічного стану особового складу підрозділу (діагностика характеру міжособистісних взаємин у навчальній групі, їх видів); б) організація спільної діяльності курсантів, створення виховних ситуацій, що відповідно до визначених особливостей взаємин майбутніх офіцерів забезпечують оволодіння знаннями та вміннями гуманних міжособистісних стосунків.
  4. Перевірено й доведено ефективність педагогічних умов формування міжособистісних взаємин курсантів на основі уточнених критеріїв (характер виявлення мотивів, що лежать в основі побудови гуманних стосунків, характер стратегії взаємодії, вибір якої обумовлений знаннями і вміннями побудови гуманних взаємин, рівень комунікативної толерантності й агресивності, характер спрямованості курсанта сприймати групу, рівень сформованості самооцінки, характер групової згуртованості, характеристика стану психологічного клімату в курсантському колективі) та показників рівнів сформованості міжособистісних взаємин майбутніх офіцерів в експериментальних групах.
  У групі Е1 звернення до гуманізму, виявлення гуманних якостей (доброзичливість, справедливість, щирість та ін.) дозволило курсантам позбутися негативних якостей, які заважали їм реалізувати власний потенціал і спілкуватися з одногрупниками. Індивідуальна виховна робота з курсантами групи Е2 позитивно вплинула на їхнє позитивне ставлення до колективу і, навпаки, колективу до них. Ефективними виявилися виховні заходи, що організовували курсантів групи Е3 на спільну працю й згуртовували курсантський колектив.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. Перспектива її подальшого дослідження полягає у вивченні питань, пов’язаних із формуванням гуманних взаємин між командиром і підлеглими, розкриттям особливостей міжособистісного спілкування правоохоронців.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Адміністратору школи. Тренінги з розвитку комунікативності вчителів [Текст] / уклад. А. Г. Дербеньова, А. В. Кунчевська. – Х. : Основа, 2009. – 191 с. – (Серія “Тренінги в педагогічній практиці”).
  2. Ананьев, Б. Г. О проблемах современного человекознания [Текст] / Б. Г. Ананьев. – М. : Наука, 1977. – 380 с.
  3. Аникеева, Н. П. Психологический климат в коллективе [Текст] / Н. П. Аникеева. – М. : Просвещение, 1989. – 224 с.
  4. Анохина, Т. В. Педагогическая поддержка как реальность современного образования / Т. В. Анохина // Классный руководитель. – 2000. – № 3. – С. 63-81.
  5. Антонова И. В. Личностная идентичность современного педагога и особенности его общения [Текст] / И. В. Антонова // Вопросы психологии. – 1997. – № 6. – С. 23–30.
  6. Астраханцева, Ю. Л. Социальные представления преподавателей вуза о поведении в конфликте со студентами [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ю. Л. Астраханцева. – Ижевск, 2010. – 176 с.
  7. Барабанщиков А. В. Военная педагогика и психология [Текст] / А. В. Барабанщиков, В. П. Давыдов, Э. П. Утлик, Н. Ф. Феденко ; под ред. А. В. Барабанщикова. – М. : Воениздат, 1986. – 239 с.
  8. Бедерханова, В. П. Педагогическая поддержка индивидуализации ребенка / В. П. Бедерханова [Текст] // Классный руководитель. – 2000. – № 3. – С. 39– 51.
  9. Белинская, Е. Как стать лидером / Е. Белинская. – М. : МОДЭК, 2000. – 192 с.
  10. Безпалько, В. П. Слагаемые педагогической технологии [Текст] / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 192 с.
  11. Бех, І. Д. Закономірності сучасного виховного процесу [Текст] / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 1 (42). – С. 33– 40.
  12. Богданов, В. А. О системном подходе к изучению социально-психологического климата в первичном коллективе [Текст] / В. А. Богданов, В. Е. Семенов // Психология возрастных коллективов : тезисы докл. Всесоюз. симпозиума. – М. , 1978. – С. 13–14.
  13. Бодалев, А. А. Психология межличностных отношений (К 100-летию со дня рождения В.Н. Мясищева) [Текст] // Вопросы психологии. – 1993. – № 2. – С. 86–91.
  14. Бондаревская, Е. В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного обучения / Е. В. Бондаревская [Текст] // Педагогика. – 1997. – № 4. – С. 11–17.
  15. Бойко, А. М. Концептуальні основи особистісно-соціального виховання [Текст] / А. М. Бойко // Постметодика. – 2002. – № 5-6. – С. 4–12.
  16. Буева, Л. П. Общественные отношения и общение [Текст] / Л. П. Буева // Методологические проблемы социальной психологии. – М. : Наука, 1975. – С. 106–123.
  17. Васильев, Н. Н. Тренинг преодоления конфликтов [Текст] / Н. Н. Васильев. – СПб. : Речь, 2002. – 174 с.
  18. Вах, Т. Поведение участников управленческих игр в процессе принятия решений [Текст] / Т. Вах // Управленческие игры. – София, 1979. – С. 193–201.
  19. Психология и педагогика высшей военной школы : учеб. пособие / В. И. Вдовюк, В. И. Варваров, В. П. Давыдов и др. ; под ред. А. В. Барабанщикова. – М. : Воениздат, 1989. – 366 с.
  20. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., доповн. та СД) [Текст] / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2009. – 1736 с.
  21. Вербин, С. Наука принятия решений [Текст] / С. Вербин. – СПб. : Питер, 2002. – 160 с.
  22. Вербицький, А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход : метод. пособие [Текст] / А. А. Вербицкий. – М. : Высш. шк., 1991. – 207 с.
  23. Веревкина, Т. А. Межличностные отношения педагогов и студентов [Текст] / Т. А. Веревкина // Среднее профессиональное образование. – 1997. – № 9. – С. 29–32.
  24. Верещагіна, Л. А. Психология потребностей и мотивация персонала [Текст] / Л. А. Верещагина, И. М. Карелина. – Х. : Гуманитарный центр, 2002. – 152 с.
  25. Видай, А. Ю. Формування лідерської спрямованості особистості майбутнього офіцера Збройних сил України [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / А. Ю. Видай. – К., 2002. – 19 с.
  26. Виховна робота у підрозділах внутрішніх військ [Текст] : навч. посіб. / авт. кол. : Пеньков В. І. та ін. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – 163 с.
  27. Волкова, Н. П. Професійно-педагогічна комунікація [Текст] / Н. П. Волкова – К. : Академія, 2006. – 255 с.
  28. Волошина, В. Я. Гуманістична сутність дидактики В. О. Сухомлинського [Текст] / В. Я. Волошина // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 14–20.
  29. Выготский, Л. С. Педагогическая психология [Текст] / Л. С. Выготский ; под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика-Прессе, 1999. – 536 с.
  30. Гаврилова, Т. П. Понятие эмпатии в зарубежной психологии [Текст] / Т. П. Гаврилова // Вопросы психологии. – 1975. – № 2. – С. 147–158.
  31. Газман, О. С. Педагогическая поддержка детей в образовании как инновационная проблема [Текст] / О. С. Газман // Новые ценности в образовании. – М., 1995. – Вып. 3. Десять концепций и эссе. – С. 59.
  32. Голиков, Ю. Г. Формування вмінь і навичок самовиховання студентів та курсантів вищих навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / Ю. Г. Голиков. – Одеса : СВД М. П. Черкасов, 2005. – 46 с.
  33. Гориманова, О. Н. Межличностные конфликты во взаимоотношениях студентов вузов [Текст] / О. Н. Гориманова // Вестник АГТУ. – 2006. – №5 (34). – С. 301–305.
  34. Горбатенко, А. С. Методика определения структуры малой группы с помощью формализованного анализа межличностных выборов [Текест] / A. С. Горбатенко, Т. М. Горбатенко // Вопросы психологии. – 1984. – № 4. – С. 112–118.
  35. Гришин, Д. Учись самовоспитанию [Текст] / Д. Гришин, Я. Колдунов // Воспитание школьников. – 1969. – № 3. – 48 с.
  36. Гришина, Т. В. Освітня технологія як професійний пріоритет учителя [Текст] / Т. В. Гришина. – Х. : Основа, 2003. – 96 с. – (Серія “Бібліотека журналу “Управління школою”; Вип. 4”).
  37. Гуманістична дидактика В. О. Сухомлинського [Текст] / уклад. і автор передмови В. І. Лозова. – Х. , 2005. – 116 с.
  38. Давыдов, Г. А. Профессиональная предрасположенность и ее формирование у курсантов военных училищ [Текст] / Г. А. Давыдов. – М. : ВПА, 1986. – 59 с.
  39. Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України [Текст]. – К., 2001. – с.15.
  40. Донцов, А. И. Проблемы групповой сплоченности [Текст] / А. И. Донцов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 128 с.
  41. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях: психологический аспект [Текст] / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, В. А. Пономаренко. – Мн. : Изд-во Университетское, 1985. – 207 с.
  42. Емельянова, И. Н. Теория и методика воспитания : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / И. Н. Емельянова. – М. : Академия, 2008. – 256 с.
  43. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укл. Н. П. Наволокова. – Х. : Основа, 2010. – 176 с. – (Серія “Золота педагогічна скарбниця”).
  44. Євсюков, О. В. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх офіцерів у навчальному процесі вищого військового навчального закладу [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О. В. Євсюков. – Х. , 2006. – 20 с.
  45. Жалдак, Л. Управління згуртуванням студентської групи [Текст] / Л. Жалдак // Освіта і управління. – 1999. – № 3. – С. 99–102.
  46. Железняк, Л. Ф. Военно-профессиональная направленность личности офицера [Текст] / Л. Ф. Железняк. – М. : ВПА, 1979. – 168 с.
  47. Про вищу школу Закон України № 2984-ІІІ, із змінами від 19 січня 2010 р.
  48. Земна, А. Б. Проблема ефективного управління студентською групою: тренінг розвитку лідерських якостей студентів [Текст] / А. Б. Земна // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 3. – С. 42–48.
  49. Зимняя, И. А. Педагогическая психология [Текст] / И. А. Зимняя. – Изд. второе доп., исп. и перераб. – М. : Логос, 1999. – 384 с.
  50. Злотніков. А. Л. Особливості емоційної стійкості курсантів в процесі первинної військово-професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.09 “Психологія діяльності в особливих умовах” / А. Л. Злотніков – Х. , 2004. – 20 с.
  51. Зонь, В. В. Виховання вольових якостей у курсантів вищих військових навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / В. В. Зонь. – К., 2002. – 20 с.
  52. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2006. – 512 с.
  53. Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных отношений [Текст] / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2010. – 576 с.
  54. Каверін, О. В. Формування готовності до охорони громадського порядку курсантів вищих навчальних закладів МВС України [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.06 “Юридична психологія” / О. В. Каверін. – К., 2009. – 19 с.
  55. Каган, М. С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений [Текст] / М. С. Каган. – М. : Политиздат, 1988. – 319 с.
  56. Каширин, В. Психология самоутверждение лидера в Военно-морских курсантских колективах [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.05 “Социальная психология” / В. Каширин. – М., 1978. – 19 с.
  57. Кларин, М. В. Педагогическая технология в учебном процессе: анализ зарубежного опыта / М. В. Кларин. – М. : Знание, 1989. – 80 с.
  58. Климент,о А. И. Практика тестирования [Текст]: сб. ст. / А. И. Клименко ; сост. Ю. Н. Банников. – М. : Профиздат, 1991. – 80 с.
  59. Козуб, Е.Л. Особенности взаимосвязи общения и межличностных отношений в студенческих группах педагогического вуза [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Е. Л. Козуб. – М., 1994. – 183 с.
  60. Колеченко, А. К. Энциклопедия педагогических технологий [Текст] : пособие для преподавателей / А. К. Колеченко. – СПб. : КАРО, 2005. – 368 с.
  61. Коломинский, Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах (общие и возрастные особенности) [Текст] : учеб. пособие / Я. Л. Коломинский. – 2-е изд., доп. – Мн. : Тетра Системс, 2000. – 432 с.
  62. Кон, И. С. Личность как субъект общественных отношений [Текст] / И. С. Кон. – М. , 1966. – С. 16.
  63. Кондратьева, С. В. Межличностные отношения и его роль в общении [Текст] : автореф. дис. … д-ра психол. наук : спец. 19.00.05 “Социальная психология” / С. В. Кондратьева. – Л. , 1977. – 51с.
  64. Концепція виховної роботи у Збройних силах та інших військових формуваннях України // Вартові неба. – 1998. – 10 жовт. – С. 10–12.
  65. Кремень, В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору [Текст] / В. Г. Кремень. – К. : Педагогічна думка, 2009. – С. 23.
  66. Криворучко П. П. Морально-психологічний стан військового підрозділу : оцінка та прогнозування [Текст] / П. П. Криворучко, О. Ф. Хміляр, Р. А. Шпак, С. В. Василенко. – К. : Молода нація, 2005. – 52 с.
  67. Кричевский, Р. Психология руководства и лидерства в спортивном коллективе [Текст] / Р. Кричевский, М. Рыжак. – М. : Изд-во МГУ, 1983. – 207 с.
  68. Межличностное общение : учебник для вузов [Текст] / В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. – СПб. : Питер, 2003. – 544 с.
  69. Кутузов, В. В. Военно-профессиональное воспитание курсантов инженерных ВВУЗов ВВС [Текст] / В. В. Кутузов. – М. : ВПА, 1984. – 322 с.
  70. Лаптев, Л. Г. Акмеологические основы эффективности воинского труда [Текст] / Л. Г. Лаптев. – М. : Итар-ТАСС, 1999. – 342 с.
  71. Левитов, Н. Д. Психотехника и профессиональная пригодность [Текст] / Н. Д. Левитов. – М., 1954. – 110 с.
  72. Левченко, С. М. Особистісно орієнтоване виховання майбутніх офіцерів у вищому військовому закладі [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / С. М. Левченко. – Х. , 2004. – 20 с.
  73. Лекції з педагогіки вищої школи : навч. посіб. / за ред. В. І. Лозової. – Х. : ОВС, 2006. – 496 с.
  74. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] / А. Н. Леонтьев. – М. : Наука, 1975. – 304 с.
  75. Лисенко, Л. В. Організація позааудиторної виховної роботи у студентській групі [Текст] / Л. В. Лисенко // Напрями наукових досліджень кафедри педагогіки : Педагогіка та психологія : зб. наук. праць. – Х. , 1997. – Вип. 4. – С. 126–129.
  76. Лузан, П. Г. Студентська група: про оптимізацію міжособистісних взаємин у ній [Текст] / П. Г. Лузан, Л. М. Жалдак // Педагогіка толерантності. – 1999. – № 2. – С. 53-56.
  77. Лукашевич, Н. П. Самоменеджмент: как достигнуть успеха в деловой карьере [Текст] / Н. П. Лукашевич, О. Н. Лукашевич. – Кн. 2. Практикум деловой карьеры. – Х. : Око, 1998. – С. 296–304.
  78. Лукьянчиков, Э. Становление лидерских качеств личности в системе высшего военно-профессионального образования [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 “Теория и методика профессионального образования” / Э. Лукьянчиков. – Орел, 2003. – 21 с.
  79. Лутошкин, А. Студенческая группа и групповая психология [Текст] / А. Лутошкин, Л. Уманский // Студенческая группа. – М. : Молодая гвардия, 1975. – С. 71–91.
  80. Лущак, А. Р. Діагностика психофізичної підготовки курсантів навчальних закладів МВС України [Текст] / А. Р. Лущак. – Івано-Франківськ : ПФ НАВСУ, 2001. – 68 с.
  81. Маєвський, В. І. Забезпечення ОВС громадського порядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу [Текст] / В І. Маєвський // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2008. – № 3. – С. 3–10.
  82. Макаренко, А. С. Методика виховної роботи [Текст] / А. С. Макаренко. – К. : Рад. шк., 1990. – 366 с.
  83. Маковський, О. Особливості формування якостей лідера у курсантів вищих військових навчальних закладів [Текст] / О. Маковський // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 1. – С. 200–204.
  84. Маралов, В. Г. Основы самопознания и саморазвития [Текст] / В. Г. Маралов. – М. : Академия, 2002. – 256 с.
  85. Маркова, А. К. Формирование мотивации учения [Текст] / А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов. – М. : Просвещение, 1990. – 192 с.
  86. Маслянов, Н. Психолого-педагогические условия готовности курсантов к лидерству [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 “Теория и методика профессионального образования” / Н. Маслянов. – Калининград, 2001. – 20 с.
  87. Меновщиков, В. Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисними и проблемными ситуациями : учеб.-метод. пособие [Текст] / В. Ю. Меновщиков. – М. : Смысл, 2002. – 182 с.
  88. Мерлин, В. С. Личность и общество : учеб. пособие [Текст] / В. С. Мерлин. – Пермь : Перм. ГПИ, 1990. – 92с.
  89. Методика воспитательной работы : учеб. пособие для студ. высш. пед. учебных заведений [Текст] / Л. А. Байкова, Л. К. Гребенкина, О. В. Еремкина и др.; под. ред. В. А. Сластенина. – М. : Академия, 2002. – 144 с.
  90. Михайлова, Н. Н. Педагогика поддержки [Текст] / Н. Н. Михайлова, С. М. Юсфин. – М. , 2001. – 234 с.
  91. Молотай, В. А. Формування психологічної готовності військовослужбовців внутрішніх військ МВС України до діяльності по охороні громадського порядку [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.09 “Психологія діяльності в особливих умовах” / В. А. Молотай. – Хмельницький, 2006. – 20 с.
  92. Мотозюк, Л. М. Формування організаторських здібностей у майбутніх керівників прикордонних підрозділів (психологічний аспект) [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.09 “Психологія діяльності в особливих умовах” / Л. М. Мотозюк. – Хмельницький, 2006. – 20 с.
  93. Мясищев, В. Н. Основные проблемы и современное состояние психологии отношений человека [Текст] / В. Н. Мясищев // Психол. наука в СССР. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1960. – С. 25–30.
  94. Мясищев, В. Н. Социальная психология и психология отношений [Текст] / В. Н. Мясищев // Проблема общественной психологии. – М. : Мысль, 1965. – С. 258–273.
  95. Нещадим, М. І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / М. І. Нещадим. – К., 2004. – 56 с.
  96. Никиреев, Е. М. Направленность личности и методы ее исследования : учеб. пособие [Текст] / Е. М. Никиреев. – М. : Изд-во Москов. психол.-социал. ин-та; Воронеж : МОДЭК, 2004. – 192 с.
  97. Николас М. Как преодолеть непонимание и улучшить взаимоотношения [Текст] / М. Николс. – М. , 2003. – 234 с.
  98. Обозов, Н. Н. Психологическая культура взаимных отношений [Текст] / Н. Н. Обозов. – М. : Знание, 1986. – 46 с.
  99. Обозов, Н. Н. Психология межличностных отношений [Текст] / Н. Н. Обозов. – К. : 1990. – 1192 с.
  100. Олійник, Л. В. Компетентнісний підхід як необхідна умова сучасної освіти у військовому університеті [Текст] / Л. В. Олійник // Проблеми освіти. – 1965. – С. 43– 47.
  101. Організація виховної та соціально-психологічної роботи в учбових закладах МВС України : наук.-практ. Посіб. / за заг. ред. проф. О. М. Бандурки. – Х. : Ун-т внутр. справ, 1996. – 83 с.
  102. Оржеховська, В. М. Посібник з самовиховання [Текст] / В. М. Оржеховська, Т. В. Хілько, С. В. Кириленко ; Ін-т змісту і методів навчання. – К. : ІЗМН, 1996. – 190 с.
  103. Ординський, В. Л. Актуальні проблеми виховання курсантів у вищих навчальних закладах системи МВС України [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Л. Ортинський, В. І. Ряшко. – Л., 2006. – 272 с.
  104. Освітні технології [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А. С. К., 2001. – 256 с.
  105. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу: Документи і матеріали 2003-2004 рр. [Текст] / за ред. В. Кременя. – ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 151 с.
  106. Основы военной психологии и педагогики [Текст] : учеб. пособие / под ред. А. В. Баранникова, Н. Ф. Феденко. – 2-е изд., перераб. – М. , 1981. – 366 с.
  107. Панкратов, В. Н. Психотехнология управления людьми [Текст] : практ. руководство / В. Н. Панкратов. – СПб. : Изд-во ин-та психотерапии, 2002. – 336 с.
  108. Педагогіка : навч. посіб. / упоряд. І. М. Богданова, І. А. Бужина, Н. І. Дідусь. – Одеса, 2001. – 357 с.
  109. Педагогічна майстерність [Текст] / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. ; за заг. ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища шк.., 1997. – 349 с.
  110. Педагогічна майстерність учителя : навч. посіб. / за ред. В. М. Гриньової, С. Т. Золотухіної. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Х. : ОВС, 2006. – 224 с.
  111. Педагогічна майстерність : хрестоматія : навч. посіб. / упоряд. : І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко та ін.; за ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища шк., 2006. – 606 с.
  112. Пеньков, В. І. Навчально-методичний посібник для керівного та науково-педагогічного складу з організації освітньої діяльності в Академії внутрішніх військ МВС України : навч.-метод. посіб. / В. І. Пеньков. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2007. – 306 с.
  113. Пеньков, В. І. Організація виховної роботи з попередження позастатутних стосунків у військових колективах [Текст] / В. І. Пеньков // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. праць. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2010. – Вип. 26. – С. 130–136.
  114. Пеньков, В. І. Етичний аспект діалогічної взаємодії між викладачем і курсантами в навчально-виховному процесі [Текст] / В. І. Пеньков // Педагогіка та психологія : зб. наук. праць. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. – Вип. 40. – Ч. 3. – С. 18–24.
  115. Пеньков, В. І. Суть і чинники міжособистісних стосунків курсантів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу системи МВС України [Текст] / В. І. Пеньков // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. праць. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. – Вип. 30. – С. 121–128.
  116. Петрова, Н. П. Тренинг для победителя. Самомененджмент эпохи Интернет [Текст] / Н. П. Петрова. – СПб. : Речь, 2002. – 216 с.
  117. Петровский, А. В. Личность. Деятельность. Коллектив [Текст] / А. В. Петровский. – М. : Политиздат, 1982. – 255 с.
  118. Пєхота, О. М. Культура співробітництва : практика групової роботи студентів [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, С. В. Ратовська. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 252 с.
  119. Платонов, К. К. Общие проблемы теории групп и коллективов [Текст] / К. К. Платонов. // Коллектив и личность. – М. , 1975. – С. 8.
  120. Подоляк, Л. Г. Психологія вищої школи: підручник [Текст] / Л. Г. Подоляк, І. Юрченко. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 352 с.
  121. Подоляк, Я. Актуальні проблеми психології вищої військової школи [Текст] : навч. посіб. / Я. Подоляк. – Х., 2006. – 160 с.
  122. Пометун, О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання [Текст] : наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за заг. ред. О. І. Пометун. – К. : Вид-во А. С. К., 2004. – 192 с.
  123. Порицький, А. В. Особливості саморегуляції психічних станів курсантами в процесі первинної військово-професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.09 “Психологія діяльності в особливих умовах” / А. В. Порицький. – Х., 2004. – 20 с.
  124. Потапчик, Є. М. Попередження проблемної міжособистісної взаємодії серед підлеглого особового складу військових підрозділів [Текст] / Є. М. Потапчук, І. Р. Карчевський // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; за ред. С. Д. Максименка – К., 2005. – Т. VІІ. – Вип. 2. – С. 195–200.
  125. Приходько, І. І. Професійний психологічний відбір майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України [Текст] : монографія / І. І. Приходько. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2008. – 190 с.
  126. Професіографічна характеристика основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України (кваліфікаційні характеристики професій, професіограми основних спеціальностей) [Текст] : довідник / М. І. Ануфрієв, Ю. Б. Ірхін, М. Н. Курко та ін. – К. : КІ МВС України, 2003. – 80 с.
  127. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов [Текст] / ред. Г. В. Дубов, А. В. Опалев. – М. : Щит-М, 1998. – 397 с.
  128. Психологія професійної діяльності офіцера : підручник / В. Г. Кремень, С. Д. Максименко, О. Д. Сафін та ін. – Хмельницький : Вид-во АПВУ, 1999. – 464 с.
  129. Райскуп, Я. Психологическая профессиография [Текст] / Я. Райскуп // Психология труда. – 1979. – № 6. – С. 44–62.
  130. Реан, А. А. Психология и психодиагностика личности. Теория, методы, исследования, практикум [Текст] / А. А. Реан. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 255 с.
  131. Рибалко, Л. С. Методолого-теоретичні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя (акмеологічний аспект) : монографія / Л. С. Рибалко. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2007. – 443 с.
  132. Романкова, Л. М. Моделювання конфліктних ситуацій як засіб оптимізації міжособистісних стосунків в педагогічному колективі [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Л. М. Романкова. – Рівне, 2002. – 19 с.
  133. Роджерс, К. Взгляд на психотерапию. Становление человека [Текст] / К. Роджерс. – М. , 1994. – С. 64; 240; 245.
  134. Рожков, М. И. Теория и методика воспитания : учеб. пособие для вузов [Текст] / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова. – М. : ВЛАДОС-Пресс, 2004. – 382 с.
  135. Рубинштейн, А. С. Основы общей психологии [Текст] / А. С. Рубинштейн. – СПб : Питер, 2002. – 712 с.
  136. Рыбаков, М. М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе [Текст] / М. М. Рыбаков. – М. : Просвещение, 1991. – 124 с.
  137. Рыданова, И. И. Основы педагогики общения / И. И. Рыданова. – Мн. : Беларуская навука, 1998. – 319 с.
  138. Сайтарли, І. А. Культура міжособистісних стосунків [Текст] : навч. посіб. / І. А. Сайтарли. – К. : Академвидав, 2007. – 240 c.
  139. Сафін, О. Д. Психологія управлінської діяльності командира [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Сафін. – Хмельницький : Вид-во Академії ПВУ, 1997. – 149 с.
  140. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии [Текст] : учеб. пособие / Г. К. Селевко. – М. : Народ. образ., 1998. – 256 с.
  141. Семиченко, В. А. Психологія спілкування [Текст] / В. А. Семиченко. – К. : Магістр-S, 1998. – 152 с.
  142. Сенько, Т. В. Психология взаимодействия. Часть первая: Базисная структура межличностного взаимодействия [Текст] : учеб. пособие / Т. В. Сенько. – Минск : Карандашев, 1999. – 120 с.
  143. Серебряк В. В. Православно-педагогічні аспекти виховання курсантів ВНЗ системи МВС України [Текст] / В. В. Серебряк // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. праць; гол. ред. Г. П. Шевченко. – Луганськ : Вид-во Східноукр. нац. ун-ту імені В. Даля, 2009. – Вип. 5 (34). – С. 150–156.
  144. Серебряк, В. В. Формування гуманістичних принципів у майбутніх правоохоронців [Текст] / В. В. Серебряк, О. А. Єнна // Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. праць / гол. ред. Г. П. Шевченко. – Луганськ : Вид-во Східноукр. нац. Ун-ту імені В. Даля, 2011. – Вип. 3 (44). – С. 129-136.
  145. Сіцінський, А. С. Вимоги до діяльності військового керівника як державного управлінця [Текст] / А. С. Сіцінський // Науковий вісник Державної прикордонної служби. – К., 2003. – № 5. – С. 33–37.
  146. Скрыпников, О. Психолого-педагогические условия формирования качеств лидера у курсантов военных институтов [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 “Теория и методика профессионального образования” / О. Скрыпников. – Саратов, 1999. – 20 с.
  147. Сотниченко, В. Організаційні засади навчально-пізнавальної діяльності курсантів вищих навчальних закладів МВС України як чинник формування професіоналізму / В. Сотниченко, Н. Гупан // Вісн. Луган. акад. внутр. справ МВС України ім. 10-річчя незалежної України. – 2004. – Спец. вип. – Ч. 5. – С. 3–10.
  148. Социальная психология [Текст] : Курс лекций / Н. М. Ануфриева, Т. Н. Зелинская, Н. Е. Зелинский. – 2-е изд. – Киев : МАУП, 1997. – 88 с.
  149. Сухомлинський, В. О. Вибрані твори : в 5 т. Т. 1. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості; Духовний світ школяра; Методика виховання колективу [Текст] / В. О. Сухомлинський ; [редкол. : О. Г. Дзеверін (голова), М. М. Грищенко, С. П.Заволока, Г. І. Сухомлинська та ін.]. – К. : Рад. шк., 1976. – 654 с. (С. 403–604).
  150. Сухо рада, Г. І. Спортивно-масова робота у вищих військових навчальних закладах (на прикладі курсантів-зв’язківців) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фізичного виховання і спорту : спец. 24.00.02 “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Г. І. Сухорада. – Л., 2003. – 20 с.
  151. Теорія і практика виховної роботи у внутрішніх військах МВС України : підручник [Текст] / Ю. П. Бабков, В. І. Пеньков, І. Г. Радванський, М. І. Товма та ін. ; за ред. С. Т. Полторака. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2008. – 650 с.
  152. Товма, М. І. Психологічні умови формування професійно важливих якостей майбутніх командирів спеціальних підрозділів внутрішніх військ МВС України у процесі професіоналізації [Текст] : монографія / М. І. Товма, В. С. Молдавчук. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2010. – 253 с.
  153. Тренінги спілкування [Текст] / упоряд. Т. Гончаренко. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 120 с.
  154. Троц, А. С. Динаміка самовдосконалення майбутнього офіцера у вищому військовому навчальному закладі [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / А. С. Троц. – Одеса, 2003. – 20 с.
  155. Троцко, Г. В. Теоретичні та методичні основи підготовки студентів до виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04; 13.00.01 “Теорія і методика професійної освіти”; “Теорія та історія педагогіки” / Г. В. Троцко. – К. , 1997. – 54 с.
  156. Троцко, А. В. Виховання особистості майбутнього вчителя: До ІХ Міжнародної виставки навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2006” [Текст] / А. В. Троцко. – Х., 2006. – 127 с.
  157. Уманский, Л. Психология организаторской деятельности школьников [Текст] / Л. Уманский. – М. : Просвещение, 1980. – 152 с.
  158. Фаустова, Э. Межличностные отношения в студенческой среде / Э. Фаустова // Высшее образование в России. – 1999. – № 1. – С. 96-97.
  159. Хрестоматія з педагогіки вищої школи : навч. посіб. / уклад. : В. І. Лозова, А. В. Троцко, О. М. Іонова, С. Т. Золотухіна; за заг. ред. В. І. Лозової. – Х. : Віровець А. П. “Апостроф” , 2011. – 408 с.
  160. Цуканова, Е. В. Влияние межличностных отношений на процесс общения в условиях совместной деятельности / Е. В. Цуканова // Проблема общения в психологии : сборник ; отв. ред. Б. Ф. Ломов. – М., 1981. – С. 148–167.
  161. Чернышев, А. С. Психологическая школа молодежных лидеров [Текст] / А. С. Чернышев, Ю. А. Лунев, Ю. Л. Лобков, С. В. Сарычев. – М. : Моск. психол.-социол. ин-т, 2005. – 275 с.
  162. Яворська, Г. Х. Дефеніція понять ”дорослі”, ”зрілість”, ”соціально-професійна зрілість працівників ОВС” [Текст] / Г. Х. Яворська // Акмеологія в Україні: Теорія і практика. Наукове видання. – К., 2010. – №1. – С. 112-119.
  163. Яворська, Г. Х. Дисциплінованість необхідна якість особистості майбутнього офіцера міліції [Текст] / Г. Х. Яворська // Збірник наукових праць № 49/2 Ч.ІІ /Державна прикордонна служба України. Національна академія державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2009. – С. 42-48.
  164. Ягупов, В. В. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2003. – 560 с.
  165. Ярощук, Л. Г. Методика виховної роботи : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] [Текст] / Л. Г. Ярощук. – 2-ге вид., випр. – К. : Слово, 2012. – 320 с.
  166. Broxon P. A. A test of interpersonal attraction predictions derived from Balance theory [Текст] // Abnormal Social Psychology. – 1963. – Vol. – 66.
  167. Greenberg Jerald. Managing Behavior in Organizations [Текст]. – Prentice Hall, 2005.
  168. Horney, K. Neurosis and Human Growth [Текст] / К. Horney. – New York, 1950. – Р. 17.
  169. Lowman, R. L. (Ed.). The California School of Organizational Studies, handbook of organizational psychology: A comprehensive guide to theory, skills and techniques. [Текст] / San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2002.
  170. Luthans, F. Organizational behavior. [Текст] / NY., 1973.
  171. Newcomb, T. M. The prediction og interpersonal attraction [Текст] // The American Psychologist, 1956. – Vol. 11.
  172. Pels, D. S. Leadership within a Hierarchical Organization [Текст] / J. Soc. Issues, 1951, №7.
  173. Robbins Stephen P. Organizational Behavior - Concepts, Controversies, Applications. 4th Ed. Prentice Hall, 2004.
  174. Rogelberg, S. G. (Ed.). Handbook of research methods in industrial and organizational psychology [Текст] / Malden, MA: Blackwell, 2002.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины