ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ : ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
 • Альтернативное название:
 • ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
 • Кол-во страниц:
 • 220
 • ВУЗ:
 • ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  На правах рукопису


  УДК 376-054.62:811.161.1’243  КУШНІР Ірина Миколаївна  ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
  РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

  13.00.02 – теорія та методика навчання (російська мова)


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник –
  ДОНЦОВ
  АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ,
  кандидат педагогічних
  наук, доцент  Херсон – 2012

  ЗМІСТ
  ВСТУП ……………………………………………………………………………
  РОЗДІЛ І. Теоретичні засади формування соціокультурної компетентності міжкультурної мовної особистості ………………………..
  1.1. Соціокультурна компетентність іноземних студентів
  як лінгводидактична проблема …………………………………………….........
  1.2. Теоретичні основи дослідження феномену соціокультурної
  компетентності ……………………………………………………………………
  1.2.1. «Компетентність» як центральна категорія компетентнісного підходу до викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах ……………
  1.2.2. Лінгвокультурологічний та соціокультурний підходи в іншомовній лінгводидактиці як теоретична основа визначення змісту соціокультурної компетентності ……………………………………………
  1.2.3. Структурна модель соціокультурної компетентності …………………...
  1.3. Особливості формування соціокультурної компетентності іноземних студентів вищих навчальних закладів двомовних регіонів України ……..
  Висновки до І розділу ………………………………………………….................
  РОЗДІЛ ІІ. Стан сформованості соціокультурної компетентності іноземних студентів вищих навчальних закладів України ……………….
  2.1. Критерії, показники та рівні сформованості соціокультурної компетентності …….........................................................................................
  2.2. Аналіз процесу формування соціокультурної компетентності іноземних студентів на практичних заняттях з російської мови……............................
  2.3. Діагностика рівня сформованості соціокультурної компетентності іноземних студентів ………………………………………………………….
  Висновки до ІІ розділу …………………………………………………………...  РОЗДІЛ ІІІ. Лінгводидактична модель формування соціокультурної компетентності іноземних студентів та експериментальна перевірка її ефективності у процесі навчання російської мови …………………………
  3.1. Модель формування соціокультурної компетентності …………................
  3.2. Організація та хід експериментального навчання ………………................
  3.3. Результати експериментально-дослідної роботи …………………………..
  Висновки до ІІІ розділу …………………………………………………………..
  Висновки …………………………………………………………….....................
  Список використаних джерел …………………………………………………
  Додатки …………………………………………………………………………... 4


  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Перебудова вищої освіти України в межах інтеграції в Болонський процес зумовлена змінами як змісту навчання, так і його організації, що чітко регламентовано Державною національною програмою «Освіта (Україна ХХІ століття)». Серед вимог до мовної освіти випускників вищого навчального закладу пріоритетними є, окрім засвоєння лінгвістичних знань і формування відповідних умінь, готовність і здатність до ефективного застосовування їх у реальній комунікації, до постійного саморозвитку та самоосвіти. Оскільки умови спілкування зумовлені безпосередньо соціокультурним середовищем, то особливого значення набувають процеси формування комунікативної та соціокультурної компетентностей мовної особистості.
  У цьому контексті важливу роль відіграє процес мовної підготовки іноземних громадян, які здобувають вищу освіту в Україні. З усіх запропонованих для них мов навчання (української, російської чи англійської) більшість іноземних студентів обирають російську мову. Разом з активізацією процесів усесвітньої глобалізації, взаємодією та діалогом різних культур мова стає засобом міжкультурної комунікації та засобом пізнання іншомовної культури, тому у викладанні російської мови як іноземної актуальним став соціокультурний аспект. Для іноземних студентів, які навчаються у двомовних регіонах України й перебувають в умовах постійного діалогу культур, російська мова є не лише засобом набуття професійної кваліфікації, а й соціалізації, інтеграції в нову культуру.
  Аналіз наукової літератури засвідчив, що проблема формування соціокультурної компетентності студентів-іноземців цікавить як зарубіжних (О.О. Корнілов, Р. Норвуд, Дж. Равен, П.О. Сорокін та ін.), так і вітчизняних науковців (О.М. Білик, Г. А. Воробйов, Р.О. Гришакова, О.О. Заболотська, І.А. Закір’янова, Т.М. Колодько, О.О. Першукова, С.В. Мунтян, В.М. Топалова, С.О. Шехавцова). Класичні та сучасні дослідження механізмів оволодіння відповідною культурою під час вивчення іноземної мови (Є.М. Верещагін, В.Г. Костомаров, В.В. Красних, Ю.І. Пассов, В.В. Сафонова, О.О. Селіванова, С.Г. Тер-Мінасова, Г.Д. Томахін, В.П. Фурманова, Д. Хаймс), особливостей формування мовної особистості (Г.І. Богін, Є.Р. Боринштейн, Н.Д. Гальскова, Є.П. Голобородько, І.О. Зимня, І.Б. Ігнатова, Ю.М. Караулов, О.А. Леонтович, М.І. Пентилюк) та формування компетентностей (Н.М. Бібік, В.О. Болотов, Е.Ф Зеєр, О.В. Овчарук, О.І. Субетто, А.В. Хуторськой) різнобічно висвітлюють досліджувану проблему.
  У наукових працях розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування соціокультурної компетентності та компетенції майбутніх учителів іноземної мови в навчальному процесі та позанавчальній діяльності. Проте питання формування соціокультурної компетентності іноземних студентів ВНЗ України ще не було предметом спеціальних досліджень. Залишаються недостатньо обґрунтованими теоретичні положення входження іноземних студентів в український соціокультурний простір засобами російської мови як необхідної умови життя і навчання в Україні.
  Аналіз лінгвістичної, психологічної та педагогічної літератури, спостереження за реальним навчальним процесом доводить, що сьогодні сформувалася низка суперечностей між:
  • сучасним соціальним запитом на якість мовної підготовки іноземних студентів вищих навчальних закладів та рівнем сформованості їхньої соціокультурної компетентності;
  • необхідністю вдосконалення навчання іноземних студентів спілкуванню в соціокультурній сфері російської мови й недостатньою теоретичною розробкою та методичним забезпеченням цього процесу під час їх мовної підготовки.
  З огляду на це формування соціокультурної компетентності іноземних студентів є важливою проблемою, що потребує розроблення спеціальної методики та впровадження її в процес мовної підготовки студентів-іноземців. Це спонукало до вибору теми дисертації «Формування соціокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання російської мови».
  Актуальність і доцільність дослідження зумовлені такими чинниками: по-перше, сучасними тенденціями в методиці викладання іноземних мов; по-друге, необхідністю залучення іноземних студентів до українського соціокультурного простору засобами російської мови як іноземної; по-третє, необхідністю створення особливої методичної системи, спрямованої на формування соціокультурної компетентності іноземних студентів під час навчання російської мови.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація «Формування соціокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання російської мови» є складовою науково-дослідної роботи кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з проблеми «Сучасні педагогічні технології формування особистості в освітньому процесі» (державний реєстраційний номер 0106U003127). Тему наукового дослідження затверджено на засіданні вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 6 від 19.06.2008 р.) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 2 від 31.03.2009 р.)
  Мета дослідження полягає у створенні теоретично обґрунтованої та експериментально перевіреної методики формування соціокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання російської мови.
  Мета дослідження зумовила вирішення таких завдань:
  1) проаналізувавши засади компетентнісного, лінгвокультурологічного та соціокультурного підходів до навчання російської мови як іноземної, що складають теоретичну основу визначення феномена соціокультурної компетентності як елемента міжкультурної мовної особистості іноземних студентів, описати зміст і структуру соціокультурної компетентності;
  2) визначити критерії, показники, рівні сформованості кожного з компонентів соціокультурної компетентності іноземних студентів;
  3) з’ясувати стан сформованості соціокультурної компетентності іноземних студентів ВНЗ України в умовах традиційної системи навчання;
  4) створити лінгводидактичну модель й апробувати методику формування соціокультурної компетентності іноземних студентів, що оптимально поєднує інноваційні та традиційні методи і спеціальні засоби навчання;
  5) здійснити практичну перевірку ефективності розробленої методики навчання студентів-іноземців російської мови.
  Об’єктом дослідження є процес формування вмінь і навичок мовленнєвої діяльності іноземних студентів в соціокультурній сфері навчання на практичних заняттях з російської мови.
  Предмет дослідження – методика формування соціокультурної компетентності іноземних студентів основного етапу навчання російської мови.
  Гіпотеза дослідження. Формування соціокультурної компетентності іноземних студентів буде успішним і сприятиме розвитку їх мовної особистості, якщо:
  1) здійснювати формування вмінь і навичок мовленнєвої діяльності в соціокультурній сфері на основі синтезу лінгвокультурологічного, соціокультурного та компетентнісного підходів до викладання російської мови як іноземної;
  2) визначити ефективні методи навчання, що раціонально поєднуватимуть як традиційні, так й інноваційні (ігрові та проблемні);
  3) розробити спеціальну систему завдань для навчання іноземних студентів спілкуванню в соціокультурній сфері на засадах методики міжкультурної освіти.
  Для досягнення поставленої мети, вирішення завдань дослідження та перевірки висунутої гіпотези застосовувалися такі методи: теоретичні – аналіз і синтез лінгвістичних, психологічних, педагогічних, лінгвометодичних досліджень з обраної теми, що дало можливість конкретизувати поняття соціокультурної компетентності; аналіз навчально-методичного забезпечення реального процесу мовної підготовки іноземних студентів на основному етапі; розробка ефективних засобів навчання з метою формування соціокультурної компетентності іноземних студентів; емпіричні – спостереження за навчальним процесом; тестування студентів, анкетування викладачів і студентів, бесіди з викладачами та студентами, метод експертних оцінок та самоспостереження іноземних студентів для вивчення стану процесу навчання спілкуванню в соціокультурній сфері російської мови та визначення рівнів сформованості кожного з компонентів соціокультурної компетентності; експериментальні – констатувальний зріз та формувальний експеримент; статистико-математична обробка показників, отриманих експериментальним шляхом, як способи перевірки ефективності запропонованої методики.
  Упровадження результатів дослідження здійснювалося на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (акт упров. № 2201-3/148 від 23.05.2011 р.), Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (акт упров. № 66-02-373/78 від 13.12.2011 р.), Запорізького державного медичного університету (акт, протокол № 4 від 02.12.2011 р.) та Донецького національного університету (акт упров. № 1585/01-26/01.1.1. від 15.12.2011 р.).
  В експерименті взяли участь 249 іноземних студентів перших – четвертих курсів основного етапу навчання і 18 викладачів.
  Дослідження проводилося в три етапи:
  На першому етапі (2005 – 2006 рр.) доведено актуальність i необхідність дослідження феномена соціокультурної компетентності іноземних студентів; визначено вихідні положення наукового дослідження: окреслено мету, основні завдання, об'єкт, предмет, гіпотезу; здійснено аналіз лінгвістичної, психологічної, педагогічної та лінгво-методичної літератури.
  На другому етапі (2006 – 2007 р.) визначено критерії, показники та рівні сформованості досліджуваного конструкту, з урахуванням яких проаналізовано стан процесу навчання російської мови іноземних студентів, спрямованого на формування їхньої соціокультурної компетентності (констатувальні зрізи).
  На третьому етапі (2006 – 2010 рр.) створено й упроваджено в процес навчання російської мови експериментальну методику формування соціокультурної компетентності іноземних студентів (формувальний експеримент); здійснено аналіз отриманих результатів та узагальнено статистичні показники; завершено роботу над дослідженням й оформлено у вигляді дисертації.
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше науково обґрунтовано, створено та експериментально перевірено методику формування соціокультурної компетентності іноземних студентів ВНЗ України в процесі навчання російської мови; проаналізовано особливості залучення іноземних студентів до української культури засобами російської мови; визначено критерії, показники та рівні сформованості соціокультурної компетентності іноземних студентів; уточнено поняття «соціокультурна компетентність іноземних студентів» (його сутність, зміст і структуру відповідно до особливостей навчання російської мови як іноземної у двомовних регіонах України); набуло подальшого розвитку дослідження феномена міжкультурної мовної особистості в порівнянні із вторинною мовною особистістю.
  Практична значущість отриманих результатів полягає в тому, що теоретичні положення наукового дослідження, емпіричний матеріал і практичні висновки можуть упроваджуватись у навчально-виховний процес ВНЗ України; розроблені методи та система вправ сприятимуть посиленню мовного та мовленнєвого аспекту навчання російської мови студентів-іноземців у соціокультурній сфері. Дослідження надає можливості вдосконалення програм з російської мови як іноземної та розроблення навчально-методичного забезпечення мовної підготовки іноземних студентів, запропонована методика навчання може бути використана й під час підвищення кваліфікації викладачів російської мови як іноземної.
  Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження обговорювалися на кафедрі мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, висвітлювалися у виступах на міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: «Викладання мов у ВНЗ освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки» (Харків, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011), «Обучение иностранных студентов в иноязычной среде: лингвометодический, психологический и информативный аспекты» (Харків, 2007), «Культура та інформаційне суспільство» (Харків, 2007), ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції імені проф. Сергія Бураго «Мова і культура» (Київ, 2009), «Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур» (Бєлгород, 2010), ІV Міжнародній науково-методичній конференції (Сімферополь, 2010), «Межкультурная коммуникация: вопросы теории и практики» (Курськ, 2011).
  Достовірність наукових положень та основних висновків дослідження забезпечується методичним обґрунтуванням вихідних положень, застосуванням комплексу методів, адекватних меті, завданням, предмету та об’єкту дослідження, кількісним і якісним аналізом процесу та результатів навчання, практичною перевіркою зроблених висновків.
  Публікації. Основний зміст і результати дисертації відбито в 15 публікаціях, у тому числі 8 статей надруковано в наукових фахових виданнях України (одна в співавторстві; особистий внесок – зроблено порівняння понять «компетентність» і «компетенція»), 5 статей – в інших наукових виданнях (три в співавторстві; особистий внесок – проаналізовано засади компетентнісного підходу, деталізовано поняття «компетентність» відносно до іноземних студентів; виокремлено форми самостійної роботи студентів-іноземців; описано теоретичні засади культурологічного та соціокультурного підходів до навчання російської мови як іноземної), 2 тез наукових конференцій.
  Структура й обсяг дисертації. Наукова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків із розділів, загальних висновків, додатків і списку використаних джерел, що нараховує 255 найменувань. Загальний обсяг дисертації – 220 сторінок, із них – 165 сторінок основного тексту, що містить 14 таблиць, 5 рисунків, 2 схеми, 2 діаграми.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Проведене дослідження, підтвердивши вихідну гіпотезу, дозволяє зробити низку висновків:
  1. Актуальність і доцільність дослідження проблеми формування соціокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання російської мови зумовлені, по-перше, необхідністю формування соціокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання російської мови як складової комунікативної компетентності в сучасних умовах (процеси всесвітньої глобалізації, загострення потреби у міжкультурній комунікації); по-друге, приведенням процесу формування основних компонентів соціокультурної компетентності іноземних студентів у відповідність до сучасних лінгвометодичних підходів; по-третє, високими вимогами до мовної особистості іноземного студента, соціокультурна компетентність якого має бути на високому рівні сформованості; по-четверте, формуванням соціокультурної компетентності іноземних студентів у відповідності до сучасної методичної парадигми.
  2. Вивчення та критичний аналіз психолого-педагогічної та лінгводидактичної літератури підтвердили актуальність досліджуваної теми та необхідність створення методики формування соціокультурної компетентності іноземних студентів під час основного етапу навчання російської мови.
  3. Осмислення й узагальнення підходів до навчання російської мови як іноземної аргументовано доводить, що особливості феномена соціокультурної компетентності виявляються, з одного боку, на основі синтезу лінгвокультурологічного, соціокультурного та компетентнісного підходів, а з іншого боку, витікають з умов навчання іноземних студентів, що передбачають вивчення російської мови в українській соціокультурній сфері.
  4. Результати констатувального експерименту виявили, що, по-перше, відсутня необхідна кількість методичних матеріалів для комплексного формування всіх компонентів соціокультурної компетентності іноземних студентів; по-друге, більшість студентів-нефілологів не можуть реалізувати свої комунікативні інтенції відповідно до вимог міжкультурної комунікації в іншомовному соціокультурному середовищі у зв’язку з тим, що педагогами не розроблено систему методичних заходів, спрямованих на вирішення цієї проблеми.
  5. З метою здійснення комплексного формування соціокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання російської мови розроблено ефективну методику, що ґрунтується на лінгводидактичній моделі, всі елементи якої спрямовані на формування гносеологічного, аксіологічного, операційного та процесуального компонентів соціокультурної компетентності як інтегрованого якісного утворення міжкультурної мовної особистості іноземного студента.
  6. Сутність запропонованої методики полягала в чіткій тематичній організації дидактичного матеріалу, основними одиницями якого були навчальний текст і діалогічні єдності, спрямованого на формування всіх компонентів соціокультурної компетентності іноземних студентів під час навчання російської мови як іноземної. Особливості цієї методики полягали в тому, що кожний тематичний блок упроваджувався в навчальний процес, відповідно до методичного алгоритму (традиційне практичне заняття → проблемне заняття → ігрове заняття), що забезпечувало цілеспрямоване комплексне формування всіх компонентів соціокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання російської мови.
  7. Результати експериментального навчання підтвердили ефективність та раціональність розробленої методики формування соціокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання російської мови, як іноземної. Проведений експеримент дозволив створити оптимальні психолого-педагогічні умови й підвищити кількісні показники високого та середнього (на 17 %) рівнів сформованості гносеологічного, операційного, аксіологічного та креативно-процесуального компонентів соціокультурної компетентності іноземних студентів як елементів їхньої міжкультурної мовної особистості, та зменшити кількісні показники низького рівня (на 17,1 %).
  8. Запропонована методика навчання може бути ефективною під час формування соціокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання не лише російської, але й інших іноземних мов на основному етапі нефілологічного профілю.
  9. Розроблена методика може бути впроваджена у навчально-виховний процес ВНЗ України та залучена до змісту методичних матеріалів для підвищення кваліфікації викладачів російської мови як іноземної  Проведене наукове дослідження не претендує на вичерпне освітлення всіх аспектів означеної проблеми. Перспективними у даному напрямку залишаються дослідження міжкультурної мовної особистості іноземних студентів; психолого-лінгвістичних механізмів пізнання української соціокультурної реальності через навчання російської мови як іноземної; розробка інноваційних методик формування соціокультурної компетентності іноземних студентів.  СПИСОК ДЖЕРЕЛ

  1. Абакумова И.В. О становлении толерантной личности в поликультурном образовании / И.В. Абакумова, П.Н. Ермаков // Вопросы психологии. – 2003. – №3. – С.78 – 82.
  2. Азимов Э.Г. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков) / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – СПб. : Златоуст, 1999. – 472 с.
  3. Акишина А.А. Русский речевой этикет. Пособие для студентов-иностранцев / А.А. Акишина, Н.И. Формановская. – 4-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1986. – 181 с.
  4. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія: Теорія / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.
  5. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности / В.И. Андреев. – Казань: Изд-во Казан. ун.-та, 1988. – 238 с.
  6. Андрущенко В.П. Освіта в пошуку нових стратегій мислення / В.Андрущенко // Вища освіта України. – 2003. – №2. – С. 5–6.
  7. Антипов Г.А. Текст как явление культуры / Г.А. Антипов. – Новосибирск: Наука. Сибир. отделение, 1989. – 197 с.
  8. Антонів Л. В. Програма з української мови для студентів-іноземців вищих навчальних закладів / Л. В. Антонів, Б. М. Сокіл, Н. І. Станкевич. – Львів: вид-во Львів. нац. ун-ту, 2004. – 27 с.
  9. Арзамасцева Н.Т. Общекультурная компетентность будущих специалистов как важный фактор их профессиональной подготовки / Н.Т.Арзамасцева // Подготовка специалистов в области образования. – СПб.: РГПУ имени А.Герцена, 1999. – С. 53 – 57.
  10. Арутюнян Ю.В. Этносоциология / Ю.В. Арутюнян Л.М. Дробижева, А.А. Сусоколов. – М.: Аспект-Пресс, 1999. – 271 с.
  11. Арутюнов А.Р. Игровые задания на уроках русского языка / А.Р. Арутюнов, Н.Б. Музруков, П.Г. Чеботарев // Рус.яз. за рубежом. – 1984. – №1. – С. 53–61.
  12. Арутюнов А.Р., Чеботарев П.Г. Справочник «Интенции диалогического общения и их стандартные реализации» / А.Р. Арутюнов, П.Г. Чеботарев. – Русский язык за рубежом. – 1996. – № 5/6.
  13. Асоян Л.В. Актуальні методичні напрямки вдосконалення викладання російської мови студентам-іноземцям у ВНЗ України в навчально-професіональній сфері з урахуванням міжпредметних зв’язків / Л.В. Асоян, Т.В. Тарасова, Т.А. Цареградська // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: [Зб. наук. праць]. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – С. 34 – 41.
  14. Астахова В.І. Гуманістичний підхід – головний принцип освітньої реформи в Україні / В.І. Астахова // Проблеми освіти: Наук.-метод.зб. / Кол.авт. – К.: ІЗМН, 1998. – Вип. 12. – С. 3 – 14.
  15. Атрощенко Т.О. Розвиток культури міжнаціонального спілкування у студентському колективі / Т.О. Атрощенко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. – Тернопіль, 1999. – № 6. – С. 92 – 95.
  16. Ашиток Н.І. Мовна картина світу як багаторівнева структура / Н.І. Ашиток // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009, Вип. 28. – С. 208 – 215.
  17. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: Методические основы / Ю. К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1982. – 192 с.
  18. Балл Г.А. Теория учебных задач: психолого-педагогический аспект / Г.А. Балл – М.: Педагогика, 1990. – 184 с.
  19. Балгазина Б.С. Обучение языкам в диалоге культур. // Сучасні стратегії мовної підготовки іноземних студентів-нефілологів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Б.С. Блазгина. – 25-26 вересня 2008 р. – Запоріжжя, 2008. – С. 169.
  20. Балютина С.Е. Лишний компонент в структуре владения иностранным языком? Анализ понятия «социокультурная компетенция» в целях лингводидактического тестирования / С.Е. Балютина // Русский язык за рубежом. – 2008. – № 6. – С. 32
  21. Барабанщиков А.В. Военно-педагогическая диагностика / А.В. Барабанщиков, Н.И. Дерюгин. – М.: ВПА, 1995. – 108 с.
  22. Баранов А.Н., Крейдлин Г.Е. Структура диалогического текста: лексические показатели минимальных диалогов / А.Н. Баранов, Г.Е. Крейдлин //Вопросы языкознания. – 1992. – №3. – С.84 – 93.
  23. Баско Н.В. Изучаем русский, узнаем Россию: Учеб. пособие по развитию речи, практ. стилистике и культурологи / Н.В. Баско. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 279 с.
  24. Баско Н.В. Знакомимся с русскими традициями и жизнью россиян: Учеб. пособие по рус. яз. и культуроведению / Н.В. Баско. – М.: Рус. яз.-курсы, 2007. – 232 с.
  25. Бацевич Ф.С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф.С. Бацевич. – К.: Довіра, 2007. – 205 с.
  26. Бердичевский А.Л. Диалог культур: что дальше? / А.Л. Бердичевский // Мир рус. Слова. – 2005. – №1– 2. – С. 17–24.
  27. Бердяев H.A. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. – М.: Искусство, 1994. – Т. 1. – 542 с.
  28. Березюк О.С. Формування професійних якостей майбутніх учителів за допомогою педагогічного моделювання / О.С. Березюк // Матеріали науково-практичної конференції «Психолого-педагогічна освіта в Україні». – Х.: ХДПУ, 1994. – С. 34 – 36.
  29. Берсенева М.С. Формирование социокультурной компетенции иностранных студентов-филологов на материале православно окрашенных художественных текстов (Б.К. Зайцев, И.С. Шмелев): Автореф, дис. канд. пед. наук / М.С. Берсенева. – М.: Гос. ин-т рус. яз. им. А.С. Пушкина. – 2001. – 23 с.
  30. Бєляєв О.М. Концепція мовної освіти в Україні / О.М. Бєляєв, М.С. Вашуленко, В.М. Плахотник // Рідна школа. – 1994. – №9. – С. 71–73.
  31. Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2009. – 2(63). – С.26 – 31.
  32. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век / В.С.Библер. – М.: Политиздат,1991. – 412 с.
  33. Бим И. Л. Что мешает повышению результативности обучения иностранным языкам? / И.Л. Бим // Иностр. яз. в школе. – 2007. – № 4. – С. 2–6.
  34. Білик О.М. Соціально-педагогічні аспекти адаптації іноземних студентів в українському освітньому просторі / О.М. Білик, Н.В. Дикун. // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в условиях формирования высшего образования: материалы междунар. научн.-метод. конф. к 80-летию ХНАДУ, Харьков, 26-27 октября 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. автомоб.-дорож. ун-т, фак. подготовки иностр. граждан. – Х.: ХНАДУ, 2010. – С. 213 – 218.
  35. Білик О.М. Основи культури України: програма курсу для слухачів підготовчого відділення іноземних громадян / О.М. Білик, Т.М. Брагіна: навально-метод. матеріали. – Х.: ХДАК, 2010. – 12 с.
  36. Бобрышева И.Е. Модель коррекции заданий и упражнений с учетом культурно-типологических стилей учебно-познавательной деятельности / И.Е. Бобрышева // Рус.яз. за рубежом. – 2004. – №1. – С. 31–34.
  37. Богин Г.И. Относительность границ между национальными менталитетами в свете концепции межкультурной коммуникации / Г.И. Богин // Культура мира: Перспективы на рубеже ХХ века. – Тверь: IREX, ТвГУ, 2001. –
  С. 51– 55.
  38. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей / Д.Б. Богоявленская. – М.: Академия, 2002. – 320 с.
  39. Бодалев А.А. Психология общения / А.А.Бодалев. – М.: Издательство ин-та практической психологии, 1996. – 254 с.
  40. Болотов В.А. Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В.А. Болотов., В.В. Сериков // Педагогіка. – 2003. – № 10. – С. 28 – 36.
  41. Большакова Л.А. Развитие творчества (креативных способностей младших школьников) // Завуч начальной школы, 2001. – № 5. – С. 39 – 42.
  42. Боринштейн Є.Р. Соціокультурні особливості мовної особистості / Є.Р. Боринштейн // Соціальна психологія. – 2004. – № 5 (7). – C. 63 –72.
  43. Бориско Н.Б., Ишханян Н.Б. Социально-психологические предпосылки формирования лингвосоциокультурной компетенции / Н.Б. Бориско, Н.Б. Ишханян // Иностранные языки. – 1999. – №3. – С.53 – 55.
  44. Брагина Н. Г. Социокультурные конструкты в языке / Н. Г. Брагина. – М.: Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2004. – 358 с.
  45. Бушуев А.М. Дидактика творческой деятельности и развитие человека / А.М. Бушуев, Н.А. Слянцов. – М.: Молодая гвардия, 1989. – 198 с.
  46. Быкова О.П. О взаимной аккультурации преподавателя РКИ и учащихся в эпоху глобализации / О.П. Быкова // Рус. яз. за рубежом. – 2008. – №3. – С.79–87.
  47. Вайнрах У. Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике. Вып. VI. Языковые контакты. – М., 1972.С. – 25-60.
  48. Верещагин Е.М. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Рус.яз., 1990. – 246 с.
  49. Вишняков А.М. Предварительные условия постановки эксперимента в методических исследованиях / А.М.Вишняков, С.Ф.Шатилов // Рус. яз за рубежом. – 1989. – №2. – С. 53–58.
  50. Воробьёв В.В. Лингвокультурология / В.В. Воробьёв. – М.: Изд-во РУДН, 2008. – 336 с.
  51. Воробьев Г.А. Развитие социокультурной компетенции будущих учителей иностранного языка (поиск эффективных путей) / А.Г. Воробьев. // Иностр. яз. в школе. – 2003. – №2. – С. 30 – 36.
  52. Выготская С.И., Краевский В.В. Дидактические основания конструирования процесса обучения / С.И. Выготская, В.В. Краевский. // Новые исследования в педагогических науках. – 1986. – № 1 (47). –
  С. 36 – 40.
  53. Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский // Избранные психологические исследования. – М.: Наука, 1960. – С.37 – 287.
  54. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – М.: Наука, 1981. – 139 с.
  55. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий / П.Я.Гальперин // Исследования мышления в советской психологии: Сб. статей / отв. ред. В.В.Шорохова. – М., 1966. – С. 236 – 278.
  56. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – 4-е изд. – М. : Академия, 2008. – 336 с.
  57. Гамезо М. В. Знаковые модели и их роль в формировании умственных действий / М. В. Гамезо // Вопр. психологии. – 1975. – №6. – С. 75–83.
  58. Гасанов З.Т. Национальные отношения и воспитание культуры межнационального общения / З.Т.Гасанов // Педагогика. – 1996. – № 6. – С. 51 – 55.
  59. Геращенко І.Г. Філософія освіти: типи сучасних методологій / І.Г. Геращенко, С.Я. Клевцова // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. – К.: ІЗМН, 1996. – Вип. 6. – С. 24 – 28.
  60. Голобородько Є.П. Сучасні акценти педагогіки вищої школи / Є. П. Голобородько // Метода: зб. наук. праць. – Херсон: вид-во ХДУ, 2007. – С.7 –10.
  61. Голобородько Є.П. Концептуальні засади формування мовної особистості на сучасному етапі / Є.П. Голобородько // Мова і культура: Науковий щорічний журнал. Вип.5 «Проблеми гуманізації навчання і культурологічний підхід до методики викладання мови і літератури». – К.,2002. – С.60–64.
  62. Голубева А.В. Россия: характеры, ситуации, мнения. Вып.1 / А.В.Голубева. – СПб.: Златоуст, 2002. – 112 с.
  63. Горошкіна О.М. Формування мовної особистості учня / Горошкіна О.М., Кузьмішина О.С., Мордовцева Н.В., Нікітіна А.В., Попова Л.О., Порохня Л.В., Рудіна О.М., Студенікіна В.П. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2009. – 304 с.
  64. Гребенев И. В. Теория обучения и моделирование учебного процесса // И. В. Гребенев, Е. В. Чупрунов // Инновации в образовании. Вестник Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. – 2007. – №1. – С. 28–32.
  65. Гришакова Р.О. Педагогічні заходи формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у процесі фахової підготовки / Р.О. Гришакова. – Автореферет дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. Наук: 13.00.09 «Теорія навчання» – К.: 2007. – 35 с.
  66. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: Учеб. пособие для вузов / М.Т.Громкова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 415 с.
  67. Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии / В.В. Гузеев – М.: Сентябрь, 1996. – 112с.
  68. Гукаленко О.В. Поликультурное воспитание как процесс формирования национальной и этнической толерантности у современной молодёжи / О.В.Гукаленко // Известия Акакдемии педагогических и социальных наук. – Москва – Воронеж: НПО «МОДЭК», 2005. – Вып. 5. – С. 121 – 128.
  69. Гурвич П.Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков / П.Б.Гурвич. – Владимир: Изд-во Владимир. пед. ин-та, 1980. – 104 с.
  70. Гурицкая И.А. Отбор страноведческого и лингвострановедческого материала в целях включения его в учебные тексты (с учётом места обучения) / И.А. Гурицкая // Лингвострановедение и текст: Сборник статей / Сост. Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.: Рус.яз., 1987. – 179 с.
  71. Гуренко О.І. Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету в умовах поліетнічного середовища : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / О.І. Гуренко. – Х., 2005. – 295 с.
  72. Давыдова А.Н. Тексты и задания по русскому языку: Учеб. пособие по рус. яз. для иностр. студентов ІІІ курса эконом. спец. / А.Н.Давыдова, Е.В.Копылова, Л.П.Санина. – Харьков: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2006. – 124 с.
  73. Державна національна программа «Освіта» («Україна 21 століття»).- К.: Райдуга, 1994. – 61 с.
  74. Деркач А.А., Щербак С.Ф. Педагогическая эвристика: Искусство овладения иностранным языком / А.А.Деркач, С.Ф.Щербак. – М.: Педагогика, 1991. – 224 с.
  75. Дистервег А. Из книги «Руководство к образованию немецких учителей» / А. Дистервег // Хрестоматия по истории педагогики. – Минск, 1971.
  76. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник / І.М.Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
  77. Донцов А.В. Формування моральних механізмів поведінки студентської молоді / А.В. Донцов. – Х.: Шлях, 1999. – 226 с.
  78. Доценко Н.П. Читаем и говорим по-русски: Учеб.-метод. пособие по разговор. практике / Н.П.Доценко. – Харьков: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2004. – 100 с.
  79. Ерасов Б.С. Социальная культурология: Пос. для студентов высш. учеб. заведений. – 2-е. изд., испр. и доп. / Б.С.Ерасов – М.: Аспект Пресс, 1996. – 591 с.
  80. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации / Н. И. Жинкин. – М. : Наука, 1982. – 155 с.
  81. Заболотська О.О. Формування кроскультурної компетенції студентів / О.О. Заболотська // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка – №13 (224). – Ч. І, 2011– С. 74 – 86.
  82. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання докт. пед. наук, проф. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвит, 2003. – 237 с.
  83. Загвязинский В.И. Дидактика высшей школы: Текст лекций / В.И.Загвязинский. – Челябинск: ГПИ, 1990. – 98 с.
  84. Закір`янова І.А. Формування соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів іноземної мови в процесі професійної підготовки// Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія та методика виховання; ін-т вищої освіти АПН України. – К., 2006. – 22 с.
  85. Захарова А.В. Структурно-диагностическая модель самооценки / А.В.Захарова // Вопросы психологии. – 1989. – № 1. – С. 5 – 14.
  86. Зерна педагогічної новації. Хрестоматія / Л.В. Буркова, Н.Ф. Федорова. – К.: Київська правда, 2001. – 120 с.
  87. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: Учебное пособие / Э.Ф.Зеер. – Екатеринбург, 2000. – 368 с.
  88. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд. второе, доп., испр. и перераб. / И.А.Зимняя. – М.: Логос, 2001. – 384 с.
  89. Игнатенко И.А. Факторы формирования иноязычной социокультурной компетенции будущего учителя: автореф. дис. канд. пед. наук: 13. 00. 01 – теория и методика обучения / И.А. Игнатенко. – Воронеж: Воронеж. гос. пед. ун-т., 2000. – 19 с.
  90. Игнатова И.Б. Структура языковой личности в лингводидактическом аспекте / И.Б. Игнатова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. – Вип. 13. – Х.: 2008. – С. 54 – 61.
  91. Исламшин Р.А. Андрагогика: историко-педагогический процесс и языковая личность ХХІ века / Р.А.Исламшин. – М.: Изд. Моск. психолого-социального института; Воронеж: Изд. НПО «МОДЭК», 2005. – 288 с.
  92. Исследование речевого мышления в психолингвистике / Отв. ред. Тарасова Е. Ф. – М.: Наука, 1985. – 239 с.
  93. Каган М.С. Культура – философия – искусство – диалог / М.С.Каган, Т.В.Холостова. – М.: Знание, 1988. – 64 с.
  94. Капитонова Т.И. Живем и учимся в России. Учебник. / Т.И.Капитонова, И.И.Баранова, Е.В.Городецкая [и др.]. – СПб.: Златоуст, 2006. – 304 с.
  95. Капитонова Т.И. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному / Т.И.Капитонова, Л.В.Московкин, А.Н.Щукин. – М.: Рус.яз. – Курсы, 2008. – 312 с.
  96. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н.Караулов. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 264 с.
  97. Клименюк О. В. Методологія та методи наукового дослідження: Навчальний посібник / О. В. Клименюк. – К. : «Міленіум», 2005. – 186 с.
  98. Климкина О.И. Украинские лингвореалии в курсе лингвострановедения для иностранных студентов-русистов / О.И. Климкина // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: Сб. науч. тр. – К., 2009. – С. 306 – 310.
  99. Клюканов И.Э. Динамика межкультурного общения: системно-семиотическое исследование / И.Э.Клюканов. – Тверь, 1998. – 217 с.
  100. Колесова Д.В. Золотое перо. Книга для учащегося / Д.В. Колесова, А.А. Харитонов. – СПб.: Златоуст, 2008. – 96 с.
  101. Колодько Т.М. Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах: автореф.дис. на здобуття наук.ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» / Т.М. Колодько. – К: 2005. – 20 с.
  102. Колшанский Г.В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке / Г.В. Колшанский. – М.: 2005. – 232 с.
  103. Коменский Я.А. Дидактические принципы (отрывки из «Великой дидактики»): перевод с лат.: Красновский А.А. / Я.А.Коменский – М.: Просвещение, 1940. – 91 с.
  104. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. – К.: К.І.С., 2004. – 112 с.
  105. Костомаров В.Г. Методическое руководство для преподавателей русского языка иностранцам / В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Рус.яз., 1978. – 136 с.
  106. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / В.В. Красных. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. – 375 с.
  107. Кремінь В.Г. Освiта i наука України: шляхи модернiзацiї: Факти, роздуми, перспективи / В.Г. Кремінь. – К.: Грамота, 2003 . – 215 с.
  108. Крысько В.Г. Этническая психология: Учеб. пос. для студ. высш. учеб. заведений / В.Г. Крысько. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 320с.
  109. Крысин Л.П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка / Л.П.Крысин. – М.: 1989 – 189 с.
  110. Кулибина Н.В. Зачем, что и как читать на уроке / Н.В.Кулибина. – СПб.: Златоуст, 2001. – 264 с.
  111. Кулибина Н.В. Читаем стихи русских поэтов / Н.В.Кулибина. – СПб.: Златоуст, 2008. – 96 с.
  112. Кумбашева Ю.А. Человек в современном мире: учеб. пособие по разговор. практике для инотранцев, изуч. рус. яз. / Ю.А.Кумбашева. – М.: Флинта; Наука, 2006. – 196 с.
  113. Курилюк Т.И. Разговорная практика на уроках русского языка: Учеб. пособие для иностр. студентов 1-2 курсов эконом. ф-та и ф-та междунар. эконом. отношений и турист. бизнеса / Т.И.Курилюк. – Харьков: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2007. – 92 с.
  114. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту: Навч. посібник для студентів старших курсів фак-тів англ. мови / В.А.Кухаренко. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 272 с.
  115. Левченко О.П. Символи у фразеологічних системах російської та української мов: лінгвокультурологічний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. докт. філол. наук за спеціальністю 10.02.01. «Українська мова», 10.02.02 «Російська мова» – К., 2007. – 34 с.
  116. Леонтович О.А. Лингвистические аспекты межкультурной коммуникации: постановка проблемы / О.А. Леонтович. // "Языковая личность: проблемы обозначения и понимания". – Волгоград: Перемена, 1997. С. 86 – 88
  117. Леонтьев А.А. Предмет лингводидактики глазами филолога и методиста / А.А.Леонтьев // Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет. – Варшава, 2004. – С. 16
  118. Леонтьев А.А. Языковое сознание и образ мира // Язык и сознание: парадоксальная рациональность. – М.: Наука, 1993. – С.16 – 21.
  119. Леонтьев А.А. Язык не должен быть чужим / А.А. Леонтьев // Этнопсихолингвистические аспекты преподавания иностранных языков. – М.: 1996. – 120 с.
  120. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я.Лернер. – М.: Педагогика, 1976. – 185 с.
  121. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности / И.Я.Лернер. – М.: Знание, 1980. – 80 с.
  122. Лингвострановедение и текст: Сборник статей / Сост. Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.: Русский язык, 1987. – 179 с.
  123. Липский И.А. Социальная педагогика: Методологический анализ. Монография. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 320 с.
  124. Лурия А.Р. Язык и сознание / А.Р.Лурия, Е.Ф.Хомская. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 320 с.
  125. Лысакова И.П. К вопросу о понятийном аппарате дисциплин «лингвокультурология» и «межкультурная коммуникация» / И.П.Лысакова // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2009. - № 2. –
  С. 25 – 30.
  126. Максимов Л.К., Рубцов В.В., Якиманская И.С. Психологические основы новых педагогических технологий / Л.К.Максимов, В.В.Рубцов, И.С.Якиманская // Вопросы психологии. – 1991. – № 2. – С. 174 – 177.
  127. Маркина Н.А. Мы похожи, но мы разные: Учеб. пособие для продв. этапа обучения: Вып.2 / Н.А. Маркина, Ю.Е. Прохоров. – 2-е изд. – М.: Рус.яз.-Курсы, 2006. – 150 с.
  128. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пос. для вузов / В.А. Маслова. – М.: Academia, 2004. – 208 с.
  129. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения / М.И. Махмутов. – М.: Просвещение, 1977. – 240 с.
  130. Межкультурное образование: подход Совета Европы. – М.: ИНПО, 1995. – 180 с.
  131. Методика межкультурного образования средствами русского языка как иностранного / А.Л. Бердичевский, И.А. Гиниатуллин, И.П. Лысакова, Е.И. Пассов / Под. ред. проф. А.Л. Бердическвкого. – М.: Русский язык. Курсы, 2011. – 184 с.
  132. Методика преподавания русского языка как иностранного для зарубежных филологов-русистов (включённое обучение) / Под ред. А.Н. Щукина. – М.: Рус.яз., 1990 – 231 с.
  133. Меркулов М.М. Лингвострановедческий аспект упражнений и заданий к учебным текстам на основном этапе обучения студентов-нефилологов: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук: спец.: 13.00.02 «методика преподавания русского языка» / М.М.Меркулов. – Москва, 1989. – 22 с.
  134. Миллер Л.В. Жили-были. Учебник. 28 уроков русского языка для начинающих / Л.В.Миллер, Л.В.Политова. – 5-е изд. – СПб.: Златоуст, 2008. – 152 с.
  135. Мильруд Р.П. Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения иностранным языкам / Р.П.Мильруд, И.Р.Максимова // Иностр. яз. в школе. – 2000. – №5. – С. 17–22.
  136. Митрофанова О.Д. Преподавание русского языка как иностранного: вчера, сегодня, завтра / О.Д.Митрофанова // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2005. – № 2. – С. 19 – 23.
  137. Митрофанова О.Д. Принцип диалога культур в методическом освещении / О.Д.Митрофанова // Мир рус. слова. – 2005. – №1–2. – С. 44–48.
  138. Митяева А.М. Содержание многоуровневого высшего образования в условиях реализации компетентностной модели / А.М.Митяева // Педагогика. – 2008. – № 8. – С. 57–64.
  139. Михайловская Г. А. Лингводидактические основы формирования речевых умений в процессе обучения русскому языку / Г. А. Михайловская. – К.: изд. центр ОАО УКРНИИПСК, 1999. – 208с.
  140. Мишланова С.Л. Межкультурная парадигма и перспективы межкультурной коммуникации / С.Л.Мишланова, Т.М.Пермякова // Стереотипность и творчество в тексте: Межвуз. сб. науч. тр. – Пермь, 2005. – С. 340–350.
  141. Молчановская Н.И. Современная русская разговорная речь: Тексты и упражнения / Н.И.Молчановская. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 96 с.
  142. Модернізація системи вищої освіти: соціальна цінність і вартість для України: Монографія / Серія «Модернізація вищої освіти: світоглядно-педагогічні проблеми. – К.: 2007. – 257 с.
  143. Молчановский В.В. Преподаватель русского языка как иностранного: Введение в специальность / В.В. Молчановский, Л.Шипелевич. – М.: Рус.яз. – Курсы. – 2002. – 320 с.
  144. Мотина Е.И. К проблеме соотношения коммуникативных заданий и реализующих их высказываний / Е.И.Мотина, Е.Е.Жуковская, Г.А.Золотова [и др.] // Рус. яз. за рубежом. – 1984. – №1. – С. 62–65.
  145. Мунтян С.В. Методика розвитку діалогічного мовлення у процесі реалізації соціокультурної змістовної лінії в 6-7 класах автореф.дис. на здобуття наук.ступеня канд. пед. наук: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» – Херсон, 2011. – 23 с.
  146. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / Авт. кол.: В.Литвин, В. Андрущенко, А. Гурій та ін. – К.: Навч. книга, 2004. // Кн.2: Освіта і наука: творчий потенціал державо- і культуротворення. – 2004. – 672 с.
  147. Національна доктрина розвитку освіти України ХХІ століття // Освіта. – 2002. – 24 квітня. – С. 2 – 5.
  148. Немов Р.С. Основные трудности и требования, предъявляемые к научному эксперименту в методике преподавания РКИ / Р.С. Немов // Рус. яз. за рубежом. – 1988. – №3. – С. 45– 49.
  149. Никитина А.В. Русская традиционная культура: Учеб. пособие для иностранцев / А.В.Никитина. – СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2002. – 340 с.
  150. Новиченко Л.М. Українська національна культура: минуле, сучасне, майбутнє / Л.М. Новиченко, В.М. Русанівський, П.П. Толочко. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1990. – 48 с.
  151. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат– М.: Акакдемия, 2001. – 272 с.
  152. Окуневич Т.Г. Культура мовлення майбутнього учителя-словесника в умовах українсько-російської двомовності: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. пед. наук: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Т.Г. Окуневич. – Херсон, 2004. – 20 с.
  153. Олешков М.Ю. Лингвокультурологический аспект системного моделирования дискурса / М.Ю.Олешков // Рус. яз. за рубежом. – 2008. – №4. – С. 59–64.
  154. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: Навч. пос. / Г.С.Онуфрієнко. – К.: «Центр навчальної літератури», 2006. – 312 с.
  155. Орлова Э.А. Социокультурное пространство обыденной жизни: Методическое пособие по курсу "Культурная антропология" / Э.А. Орлова – М.: ГАСК, 2002. – 104с.
  156. Очерк американского коммуникативного поведения / под ред. И.А. Стернина и М.А. Стерниной. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. – 206 с.
  157. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: соціокультурний розвиток людства: Навч. посібник для студентів гуманітарних факультетів вищого навчального закладу / Ю.В.Павленко. – К.: Либідь, 1996. – 360 с.
  158. Пассов Е.И. Концепция коммуникативного иноязычного образования (теория и ее реализация). Методич. пособие для русистов / Е.И. Пассов, Л.В. Кибирева, Э. Колларова. – Спб.: Златоуст, 2007. – 200 с.
  159. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е.И. Пассов. – М.: Рус. яз., 1989. – 276 с.
  160. Пассов Е.И. Терминосистема методики, или Как мы говорим и пишем / Е.И. Пассов. – Спб.: Златоуст, 2009. – 124с.
  161. Пентилюк М.І. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: збірник статей / М.І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2011. – 256 с.
  162. Пентилюк М.І. Компетентнісний підхід до формування мовної особистості в євроінтеграційному контексті / М.І.Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 2. – С. 2–5.
  163. Перевозникова А.К. Лингвострановедение. Россия: страна и люди / А.К. Перевозникова. – М.: Рус. яз.-курсы, 2006. – 184 с.
  164. Першукова О.О. Розвиток соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в Європейській шкільній освіті: автореф. дис.на здобуття наук.ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка» / О.О.Першукова – К., 2002. – 20 с.
  165. Петров К.В. Формирование творческого потенциала учащихся как условие акмеологически задаваемого развития / К.В. Петров. // Мир психологии. – 2006. – № 4. – С. 174-180.
  166. Петров М.К. Язык, знак, культура / М.К. Петров. – М.: Наука. глав. ред. восточной л-ры, 1991. – 328 с.
  167. Петровский А.В. Психология. Словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.
  168. Піротті Н.В. Типологія науково-дослідних завдань у викладанні іноземних мов / Н.В.Піротті // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі: Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження, досвід, пошуки: Зб. наук. праць. – Харків, 2008. – Вип. 12. – С. 193–199.
  169. Пособие по развитию речевых навыков и умений на материале публицистических и художественных текстов / Н.М.Малашенко, О.Е.Белянко, А.Г.Матюшенко, Н.С. Ляпидевская. – М.: Рус.яз., 1988. – 112 с.
  170. Пєхота О.М., Кіктенко А.З. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко. – К.: А.С.К., 2000. – 256 с.
  171. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студентов пед. вузов: В 2 кн. / И.П.Подласый. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. – Кн.1: Общие основы. Процесс обучения. – С. 242 – 272.
  172. Пометун О. Інтерактивні методики та система навчання / О. Пометун. – К. : Шкільний світ, 2007. – 112 с.
  173. Програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.) // Освіта. – 1993. - № 44. – С. 46.
  174. Программа по русскому языку для студентов-иностранцев основных факультетов высших учебных заведений Украины III-IV уровней аккредитации / Н. И. Нагайцева, Т. А. Снегурова, С. Н. Чернявская [и др.]. – Х., 2004. – 59 с.
  175. Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев / Ю.Е.Прохоров. – М.: URSS; КомКнига, 2006 . – 224 с.
  176. Розов Н.С. Культура, ценности и развитие образования / Н.С.Розов. – М.: Педагогика, 1991. – 193 с.
  177. Романек Л.В. Великие люди Украины: Учебно-методич. Пособие по русскому языку для студентов-иностранцев / Л.В.Романек, Т.А.Снегурова, И.И.Снегурова. – Х.: НТУ «ХПИ», 2007. – 80 с.
  178. Руденко Л.М. Поняття когнітивної і мовної свідомості та мовна картина світу як психологічна проблема / Л.М.Руденко, Г.С.Коршун // Метода: Зб. наук. праць. – Херсон, Вид-во ХДУ, 2007. – С. 16–18.
  179. Русанівський В.М. Мовна картина світу в етнокультурній парадигмі / В.М. Русанівський // Мовознавство. – 2004. – № 4. – С. 3–7.
  180. Рябко Ю.А. Психологічна адаптація людини в умовах глобалізації суспільства / Ю.А.Рябко // Педагогіка і психологія: Вісник АПН України. – 2006. – №1. – С. 68–74.
  181. Савченко О. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти / О.Савченко // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / За заг. ред. О.Овчарук. – К., 2004. –
  С. 34 – 36.
  182. Сафонова В.В. Культуроведение в системе современного языкового образования / В.В. Сафонова // Иностранный язык в школе. – 2001. – № 3. – С. 17.
  183. Сафонова В.В. Социокультурный подход к обучению иностранным языкам / В.В. Сафонова. – М.: Высшая школа, Амскорт интернэшнл, 1999. – 305 с.
  184. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К.Селевко. – М.: Нар. образование, 1998. – 256 с.
  185. Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации: Монограф. учеб. пособие / Е.А. Селиванова. – К.: ЦУЛ, Фитосоциоцентр, 2002. – 336 с.
  186. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О.О.Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.
  187. Сеник Л.Н., Лебеденко И.Л. Об особенностях развития языковой личности в условиях межкультурной коммуникации / Л.Н.Сеник, И.Л.Лебеденко // Сучасні стратегії мовної підготовки іноземних студентів-нефілологів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 вересня 2008 р. – Запоріжжя, 2008. – 169 с.
  188. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи. – 2-е изд. / Э.Сепир – М.: Изд. группа «Прогресс», 2001. – 656 с.
  189. Сериков В.В. Личностный подход в образовании: концепции и технология / В.В.Сериков. – Волгоград: Перемена, 1994. – С. 152.
  190. Сисоєва С.О. Творчий розвиток учнів у контексті особистісно орієнтованого навчання / С.О.Сисоєва // Гуманітарні науки. – 2001. – № 1. – С. 110 – 118.
  191. Скалкин В.Л. Системность и типология упражнений для обучения говорению / В.Л.Скалкин // Иностр. яз. в школе. – 1979. – №2. – С. 19–24.
  192. Сластенин В.А. Педагогика: Учеб. пос. / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М.: Педагогика, 1986. – 150 с.
  193. Современный философский словарь. / Под общей ред. д. филос. наук профессора В.Е. Кемерова, 3-е изд., испр. и доп. – М.: Академический проект, 2004. – 864 с.
  194. Сорокин Ю.А., Марковина И.Ю., Крюков А.Н. Этнопсихолингвистика. – М.: Наука, 1988. – 192 с.
  195. Соціолого-педагогічний словник / За ред. В.В. Радула. – К.: «ЕксОб», 2004. – 304 с.
  196. Стативка В. И. Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности: теоретические основы и методические рекомендации / В. И. Стативка. – Сумы : Сум. ГПУ, 2004. – 331 с.
  197. Степко М. Компетентнісний підхід: його сутність. Що є прийнятним, а що проблемним для вищої освіти України / М.Степко // Вища освіта України. – 2009. – №1. – С. 43–45.
  198. Стернин И.А. Понятие коммуникативного поведения и проблемы его исследования. Русское и финское коммуникативное поведение. Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. С. 4-20.
  199. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. – К.: Знання, 2007. – 317 с.
  200. Субетто А.И. Онтология и эпистемлогия компетентностного похода, классификация и квалиметрия компетенцій / А.И. Субетто. – СПб.-М.: Исследоват. центр проблем кач-ва под-к
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины