МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ПОБУДОВИ СТЕРЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ : МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ ПОСТРОЕНИЯ пространственных фигур с использованием информационно-коммуникационных технологий

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ПОБУДОВИ СТЕРЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Альтернативное название:
 • МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ ПОСТРОЕНИЯ пространственных фигур с использованием информационно-коммуникационных технологий
 • Кол-во страниц:
 • 229
 • ВУЗ:
 • ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  На правах рукопису

  ГУЛІВАТА ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА
  УДК 371.315.7:51  МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ПОБУДОВИ СТЕРЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  13.00.02 Теорія та методика навчання (математика)


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник:
  Співаковський Олександр Володимирович,
  доктор педагогічних наук,
  професор


  Херсон 2012
  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………. 4
  ВСТУП……………………………………………………………………… 5
  РОЗДІЛ І
  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОБУДОВИ СТЕРЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР………………………………….…

  13
  1.1 Проблема формування конструктивно-геометричних умінь та навичок учнів побудови зображень стереометричних фігур………
  13
  1.2 Психолого-педагогічні особливості навчання учнів старшої школи побудови зображень стереометричних фігур………………….........
  28
  1.3 Дидактичні засоби навчання у реалізації принципу наочності під час вивчення стереометрії…………………………………………….
  46
  ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ…………………………………. 64
  РОЗДІЛ ІІ
  МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОБУДОВИ СТЕРЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ……………………………………………….………..  67
  2.1 Аналіз використання педагогічних програмних засобів в курсі стереометрії з точки зору навчання побудови зображень стереометричних фігур…………………..……………………………

  67
  2.2 Компоненти методики навчання учнів побудови стереометричних фігур з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
  79
  2.2.1 Методика використання демонстраційних комп’ютерних моделей під час розв’язування стереометричних задач на побудову перерізів основних стереометричних фігур………...

  84
  2.2.2 Форми та методи контролю навчальних досягнень учнів старшої школи під час навчання побудови стереометричних фігур засобами інформаційно-комунікаційних технологій…...

  162
  ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ……………………........................ 170
  РОЗДІЛ ІІІ
  ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ…………………………………………………….

  174
  3.1. Опис педагогічного експерименту……………………………… 174
  3.2. Аналіз результатів педагогічного експерименту…………..…... 179
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………………..……………………………. 189
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………. 192
  ДОДАТКИ …………………………………………………………………. 214
  ПЕРЕЛІК УМОВИХ СКОРОЧЕНЬ

  ДКМ – демонстраційні комп’ютерні моделі;
  ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології;
  ППЗ – програмно-педагогічний засіб;
  НМК – навчально-методичний комплекс.

  ВСТУП
  Актуальність дослідження. Сучасна освіта розглядається в усьому світі як важливий чинник становлення та розвитку особистості, як невід’ємна частина формування соціокультурного середовища. Зміни в науці, техніці й виробництві висувають нові вимоги до математичної підготовки компетентного, конкурентоспроможного випускника у зв’язку з посиленням ролі математики в усіх сферах життєдіяльності людини та актуальністю реалізації одного з важливих завдань навчання геометрії в школі – розвиток просторової уяви та формування просторових уявлень учнів, здатності й умінь здійснювати операції з просторовими об’єктами. Це завдання сучасної школи актуалізує проблему формування конструктивно-геометричних умінь та навичок учнів, яка є важливим фактором, що сприяє загальнокультурному розвитку людини, її готовності до безперервної освіти і професійної діяльності як у технічній, так і будь-якій іншій сфері людської діяльності.
  Розв’язання вищезазначеної проблеми змушує вести пошук не лише у напрямку розробки принципово нового наукового супроводу навчального процесу, але і переусвідомлення минулого досвіду та його адаптації у нових історичних умовах, спрямованих на використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з метою якісного наповнення та модифікації інформаційного простору, яке відповідає сутності, обсягу, змісту, швидкості сприйняття інформації.
  Наукові роботи Л. С. Виготського [31-34], П. Я. Гальперіна [37-38], Г. С. Костюка [87-88], Н. Ф. Тализіної [164-165], І. С. Якиманської [191-192] присвячено визначенню ефективних прийомів та засобів керування розумовою діяльністю учнів.
  Теоретико-методичні аспекти формування умінь та навичок учнів побудови зображень стереометричних фігур та розвитку просторової уяви відображено в працях О.М. Астряба [8, 117], О. С. Борейка [15], Г. А. Владимирського [27-28], Г. Д. Глейзера [40], Я. Є. Гольдберга [42], В. О. Гусєва [116], О. Р. Зенгіна [73], М. Я. Ігнатенка [75], І. Г. Ленчука [97-99], В. І. Лисенко [106], В. М. Литвиненка [107], М. М. Лоповка [108], В. М. Савченка [147], З. І. Слєпкань [154], І. Ф. Тесленка [167-168], М. Ф. Четверухіна [182-184], В. О. Швеця [186-187] та інших.
  Процес комп’ютеризації освіти веде до постійного поширення впровадження сучасних ІКТ в навчальних закладах. Дослідження В. Ю. Бикова [12], М. І. Жалдака [63], В. Ф. Заболотного [66-70], В. І. Клочка [80], В. В. Лапінського [96], М. С. Львова [109], Н. В. Морзе [121], С. А. Ракова [138], Ю. С. Рамського [139], О. В. Співаковського [158-159] та інших вчених переконливо доводять, що впровадження інформаційних технологій у навчальний процес дає змогу індивідуалізувати та диференціювати процес навчання, значно розширити можливості вчителя у реалізації дидактичних принципів і тим самим підвищити якість засвоєння навчального матеріалу та сприяти активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.
  Сьогодні, як ніколи, все гостріше викристалізовуються протиріччя між: змістом шкільної математичної (зокрема, геометричної) освіти і дидактичним, процесійно-методичним його забезпеченням, з одного боку, та постійно зростаючими програмними вимогами, які під час навчально-виховного процесу ставить учитель, колектив до особистості учня, його уваги, пам’яті, мислення і фактичним рівнем психічного розвитку, розвитком якостей особистості з іншого; варіативністю інтересів, нахилів, здібностей суб’єктів навчального процесу та браком особистісної зорієнтованості змісту й організації навчання математики; наявною практикою впровадження ІКТ під час навчання математики та відсутністю науково виваженого психолого-педагогічного й методичного супроводу; об’єктивною необхідністю реалізації дидактичних умов, що закладені в змісті шкільної геометричної освіти і спрямовані на формування умінь та навичок побудови стереометричних фігур та недостатнім методичним забезпеченням, необхідним для розв’язання цих завдань.
  Однак існуючі дослідження не вичерпують всієї повноти багатогранної проблеми формування умінь та навичок учнів побудови зображень стереометричних фігур і вимагають вирішення наявних протиріч удосконалення форм, методів, прийомів та засобів навчання, спрямованих на реалізацію у навчально-виховному процесі принципів доступності, послідовності, наочності тощо.
  Отже, методика навчання учнів побудови зображень стереометричних фігур, яка ґрунтується на використанні ІКТ, потребує спеціального дослідження в дидактичному і методичному аспектах, що і зумовило вибір теми дослідження: «Методика навчання учнів старшої школи побудови стереометричних фігур з використанням інформаційно-комунікаційних технологій».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до науково-дослідної теми Херсонського державного університету «Провідні тенденції підготовки фахівців у галузі освіти в контексті Болонського процесу» (державний реєстраційний номер 0109U002277). Тема дисертації була затверджена на засіданні Вченої ради Херсонського державного університету (протокол № 6 від 31.01.2011 р.) та узгоджена у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 24.05.2011 р.).
  Мета і завдання дослідження - науково обґрунтувати і розробити методику навчання учнів старшої школи побудови зображень стереометричних фігур з використанням ІКТ та експериментально перевірити її ефективність під час навчальної діяльності.
  Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі наукові та практичні завдання:
  1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми у навчально-методичній, психолого-педагогічній, науковій літературі та шкільній практиці.
  2. Визначити психолого-педагогічні передумови та методичні вимоги до використання у навчальному процесі ІКТ, які сприяють реалізації методики формування знань, умінь та навичок побудови зображень стереометричних фігур.
  3. Розробити методику навчання учнів старшої школи побудови стереометричних фігур, яка базується на використанні демонстраційних комп’ютерних моделей (ДКМ).
  4. Створити навчально-методичний комплекс (НМК) для формування знань умінь та навичок побудови зображень стереометричних фігур з використанням ІКТ.
  5. Експериментально перевірити ефективність застосування запропонованої методики навчання учнів побудови зображень стереометричних фігур та розвитку просторової уяви.
  Об'єктом дослідження є навчально-виховний процес зі стереометрії у загальноосвітніх навчальних закладах.
  Предметом дослідження є методика формування знань, умінь та навичок учнів старшої школи побудови зображень стереометричних фігур за умов використання ІКТ.
  В основу дослідження покладено гіпотезу про те, що систематичне і цілеспрямоване навчання учнів побудови зображень стереометричних фігур буде ефективнішим, якщо використовувати інформаційно-комунікаційні технології навчання, зокрема ДКМ. Методика навчання побудови стереометричних фігур на основі ДКМ, сприятиме організації навчального середовища для дійового формування образів і цілісного бачення просторових фігур та розвитку просторової уяви, викликатиме інтерес до вивчення математики.
  Методи дослідження. Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань, перевірки гіпотези дисертаційного дослідження використано комплекс методів, зокрема:
  теоретичних: системний аналіз, порівняння, узагальнення даних з проблеми дослідження на основі вивчення наукової психолого-педагогічної літератури; вивчення наукових праць філософів і математиків з методології наукового пізнання, навчальної і методологічної літератури; аналіз (кількісний і якісний) результатів педагогічного експерименту;
  емпіричних: педагогічні спостереження за процесом навчання учнів старших класів загальноосвітніх закладів, цілеспрямований педагогічний експеримент (констатуючий, пошуковий і формуючий), опрацювання його результатів з використанням методів математичної статистики.
  Теоретико-методологічну основу дослідження складають: концепція діяльнісного підходу (П. Я. Гальперін [37-38], В. В. Давидов [56-57], О. М. Леонтьєв [101-104]); теорія розвивального навчання (Л. С. Виготський [31-34], Д. Б. Ельконін [190]); теорія змісту освіти (І. Я. Лернер [105], І. П. Підласий [132]); положення з психологічних теорій про шляхи формування дій і прийомів розумової діяльності (Г. С. Костюк [87-88], Н. Ф. Тализіна [164-165], Т. С. Тесленко [167]); положення психологічних теорій щодо шляхів розвитку образного мислення, просторової уяви та уявлень (А. В. Брушлінський [17-19], В.А. Далінгер [58], І. С. Якиманська [191-192]); теоретичні підходи до навчання геометрії та стереометрії (В.Г. Бевз [9], В. О. Гусєв [116], М. Я. Ігнатенко [75], Л. М. Лоповок [108], Н. Д. Мацько [113-114], З. І. Слєпкань [154], І. Ф. Тесленко [167-168], Л. Г. Філон [176], В. О. Швець [186-187], М. Ф. Четверухін [181-184]); концепція інформатизації освіти (М. І. Жалдак [63-64], В. Ф. Заболотний [66-70], В. І. Клочко [80], В. В. Лапінський [96], Н. В. Морзе [121], С. А. Раков [138], Ю. С. Рамський [139], О. В. Співаковський [158-159] та інші).
  Експериментальну базу дослідження становлять загальноосвітні навчальні заклади м. Хмельницького, м. Луцька, м. Літина Вінницької області, м. Вінниці, с. Корделівки Калинівського району Вінницької області.
  На різних етапах експерименту було охоплено 766 учнів та 12 учителів. У констатувальному експерименті взяли участь 350 учнів, у формувальному – 416 учнів.
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:
   вперше обґрунтовано необхідність розробки методики навчання учнів старшої школи побудови стереометричних фігур з використанням ІКТ, яка базується на ДКМ; аргументовано теоретичні основи створення НМК з використанням ДКМ; розроблено і запропоновано НМК для формування знань, умінь та навичок побудови зображень стереометричних фігур із використанням ІКТ; запропоновано методику навчання учнів старшої школи побудови зображень стереометричних фігур на основі використання ДКМ;
   удосконалено методику організації проведення навчальних занять з використанням ІКТ, зокрема ДКМ; експериментально підтверджено ефективність застосування запропонованого НМК під час вивчення стереометрії в загальноосвітніх навчальних закладах;
   подальшого розвитку набули теоретичні положення діяльнісного підходу щодо формування знань, умінь і навичок учнів під час вивчення стереометрії, реалізовані у використанні робочого зошита учня; прийоми і способи використання ІКТ під час навчання побудови зображень стереометричних фігур учнів старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що у навчальний процес загальноосвітньої школи впроваджено методику навчання побудови зображень стереометричних фігур з ІКТ, яка реалізована у створенні НМК для використання під час вивчення стереометрії і включає: застосування ДКМ з метою вивчення основних стереометричних фігур під час формування знань, умінь і навичок відповідних тем і розділів; методичні поради та приклади розв’язування стереометричних задач на побудову; тренувальні вправи для формування конструктивно-геометричних умінь та навичок учнів; робочий зошит учня; завдання для перевірки навчальних досягнень; елементи теорії та практики розвитку просторової уяви учнів під час вивчення основних стереометричних фігур.
  Результати дослідження впроваджено у загальноосвітніх навчальних закладах навчально-виховного об’єднання № 9 м. Хмельницького (довідка № 256 від 05.10.2011 р.), Луцької гімназії № 18 м. Луцька (довідка № 186 від 08.10.2011 р.), Літинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та № 2 Вінницької області (довідка № 2103/01 від 10.10.2011 р.), Вінницької фізико-математичної гімназії № 17 (довідка № 237 від 13.10.2011 р.), Вінницької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 34 (довідка № 536 від 23.12.2011 р.), Корделівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Калинівського району Вінницької області (довідка № 239 від 26.12.2011 р.).
  Особистий внесок здобувача у працях, виконаних у співавторстві. Всі одержані автором наукові результати є самостійним внеском у розвиток теорії та методики навчання геометрії. У статті «Демонстраційні комп’ютерні моделі як засіб формування просторової уяви» автором запропоновано методику формування просторової уяви під час навчання побудови перерізів піраміди площиною з використанням ДКМ. У статті «Роль використання педагогічних програмних засобів наочності при вивченні стереометрії» – автором запропоновано використання ДКМ під час вивчення геометрії з метою унаочнення навчального матеріалу. У статті «Використання комплексу демонстраційних мультимедійних моделей при побудові конічних перерізів на уроках геометрії для розвитку просторової уяви» – автором запропоновано методи дослідження та побудови конічних перерізів, які базуються на використанні ДКМ. У статті «Використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі» – автором встановлено можливості ефективного використання ДКМ з метою формування образного мислення, просторової уяви учнів. У статті «Формування вмінь побудови перерізів стереометричних фігур площиною з використанням динамічних комп’ютерних моделей» – автором запропоновано методику формування вмінь побудови зображень стереометричних фігур з використанням ДКМ. У статті «Розвиток просторової уяви учнів з використанням демонстраційних мультимедійних моделей» – автором запропоновано шляхи розвитку просторової уяви з використанням мультимедіа. У статті «Використання демонстраційних комп’ютерних моделей під час розв’язування задач на побудову перерізу циліндра» – автором запропоновано методику навчання розв’язування основних типів задач на побудову перерізу циліндра площиною з використанням ДКМ.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження доповідались на наукових конференціях різного рівня: міжнародних: «Проблеми математичної освіти» до 90-річчя з дня народження професора О. Ф. Семеновича (24-26 листопада 2010 р., м. Черкаси), «Професійно-особистісний розвиток і становлення фахівців у сучасних умовах розбудови вищої школи: методологія, теорія і практика» (21-22 жовтня 2010 р., м. Ужгород), «Інформаційно-комунікаційні технології навчання» (2-3 жовтня 2008 р., м. Умань), «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (14-16 травня 2007 р., м. Вінниця), «Шляхи розвитку духовності та професійної освіти» (7-9 листопада 2007 р., м. Вінниця); всеукраїнській: «Особливості підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах переходу школи на профільне навчання» (17-19 вересня 2010 р., м. Херсон).
  Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження опубліковано в 10 наукових працях у фахових виданнях України, з яких 3 − одноосібні, 7 статей у співавторстві.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел (194 найменування, з них – одне іноземною мовою). Повний обсяг дисертації викладено на 228 сторінках, з яких основний текст становить 191 сторінку. Робота містить 11 таблиць на 11 сторінках, 121 рисунок на 70 сторінках та 3 додатки на 15 сторінках.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  Результати проведеного теоретичного дослідження та педагогічного експерименту дають підстави для наступних висновків:
  1. Аналіз навчально-методичної, психолого-педагогічної, наукової літератури та шкільної практики дозволив розробити методику навчання побудови зображень стереометричних фігур, яка базується на якісному наповненні та модифікації інформаційно-комунікаційного простору, яке відповідає сутності, обсягу, змісту, швидкості сприйняття інформації. Враховуючи це, вважаємо доцільним удосконалення традиційної методики навчання побудови зображень стереометричних фігур, реалізованої у вигляді використання демонстраційних комп’ютерних моделей, що надають можливість формувати знання, уміння і навички на основі прийомів створення образів уяви, необхідних для цілісного бачення просторової фігури, при яких розвивається образне мислення учнів.
  Вивчивши проблему формування конструктивно-геометричних умінь, та навичок учнів, як одного із видів математичних компетенцій та стан її реалізації у старшій школі, відмічаємо, що уміння зображати просторові фігури на площині, виконувати побудови на зображеннях та аналізувати їх, нерозривно пов’язане з розвитком просторової уяви учнів. У зв’язку з цим встановлено, що розв’язання проблеми навчання побудови зображень стереометричних фігур може бути відшукано у застосуванні педагогічних програмних засобів інформаційно-комунікаційних технологій, які ґрунтуються на використанні прийомів розвитку просторової уяви (асоціація, аналогія, гіперболізація, загострення) та рекомендовано підтримувати такі види діяльності як розпізнавання, переміщення, перетворення та перебудова образів, підкріплених діяльністю самого учня, що стимулює розвиток геометричного мислення, зокрема його конструктивний, просторовий та інтуїтивний компоненти.
  2. Проаналізовано наявні програмно-педагогічні засоби на предмет ефективності їх використання під час вивчення стереометрії, з урахуванням методичних вимог наочності, доступності, поетапності формування конструктивно-геометричних знань, умінь і навичок учнів. Встановлено, що існуючі ППЗ Gran, пакет динамічної геометрії DG, ППЗ «Геометрія 10 клас», ППЗ «Геометрія 11 клас» лише частково задовольняють методичні вимоги формування знань, умінь та навичок учнів побудови зображень стереометричних фігур, тому що просторова уява, як різновид уяви, має певні особливості: вирізняється творчим характером; подає дійсність в образах та здійснює їх уявне перетворення; створює уявний образ об'єкта за його зображенням і, навпаки, зображення за уявним образом.
  3. Розроблена методика навчання учнів старшої школи побудови зображень стереометричних фігур базується на використанні системи демонстраційних комп’ютерних моделей, як супровід уроків стереометрії, з метою навчання учнів побудови зображень стереометричних фігур у відповідності до навчальних програм загальноосвітніх закладів. Пропоновані демонстраційні комп’ютерні моделі оформлені у вигляді послідовних слайдів, що надає можливість: поетапної демонстрації дій під час виконання побудов, які супроводжуються ефектами анімації; створення адекватного образу зображеної фігури, що приводить до правильного її уявлення; демонструвати прийоми основних та допоміжних побудов, не перевантажуючи рисунок; змінювати ступінь складності запропонованих задач, який виростає в міру конструктивного ускладнення фігури, та враховувати основні типи задач на побудову у стереометрії; індивідуалізувати та диференціювати процес навчання побудови зображень стереометричних фігур у залежності від можливостей учнів; підвищити інтерес учнів до навчання та ефективність сприйняття навчального матеріалу за рахунок подолання труднощів під час перекодування умовно-графічного зображення просторового тіла; забезпечити у навчальному процесі швидкоплинність зміни завдань; яскраво і наочно ілюструвати думку вчителя появою відповідних об’єктів під час пояснення, що сприяє кращому усвідомленню матеріалу, розвитку просторової уяви учнів; створити позитивний емоційний фон на занятті від краси форми просторової фігури, різних кольорів її елементів та їх динамічної появи, що ефективно впливає на засвоєння навчального матеріалу, формування чітких математичних уявлень та понять.
  4. Створений навчально-методичний комплекс, який включає: демонстраційні комп’ютерні моделі; робочий зошит для учня; завдання для формування знань, умінь та навичок; завдання, пов’язані з життєвим досвідом учнів; тестові завдання;
  дозволив реалізувати методику навчання побудови зображень стереометричних фігур та принципи організації навчального процесу зі стереометрії як процесу пізнання, що поділяється на два ступені: чуттєвий (сприйняття та уявлення) та логічний (перехід від уявлення до поняття з допомогою узагальнення та абстрагування).
  Навчання побудови зображень стереометричних фігур базується на використанні ДКМ і передбачає створення навчального середовища для ефективного формування образів і цілісного бачення просторових фігур та розвитку просторової уяви.
  З метою забезпечення самоосвіти учнів, використано елементи технології дистанційного навчання (http://disted.edu.vn.ua) для висвітлення матеріалів комплексу.
  5. Експериментально перевірено і доведено можливість ефективного навчання учнів старшої школи побудови зображень стереометричних фігур загальноосвітніх навчальних закладів різного типу і профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, про що свідчить статистична обробка результатів.
  6. Подальших досліджень потребує розробка комплексу демонстраційних комп’ютерних моделей, що базуються на використанні інших, більш потужних, програмних середовищ для супроводження основних розділів математики.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Агеева С. Р. Функциональная моторная ассиметрия и некоторые психофизиологические особенности школьников 1-14 лет / С. Р. Агеева // Новые исследования по возрастной физиологии : сборник. – М., 1987. – Вып. 1. – С. 17–20.
  2. Адамар Ж. Елементарна геометрія : в 2 ч. Ч.2, вип. 2. Стереометрія / Ж. Адамар ; пер. В. Е. Бучков, Я. Д. Костецький – К. : Рад. шк., 1955 –244 с.
  3. Александров А. Д. О геометрии / А. Д. Александров // Математика в шк. – 1980. – № 3. – С. 56–57.
  4. Алексевич Г.Л. Гуманізація оцінювання знань учнів / Г.Л. Алексевич // Василь Сухомлинський і сучасність : [науково-методичний збірник]. – К., 1994. – Вип. І. – С. 101-105., с.683-684
  5. Андрианов О. С. Архитектура мозга и индивидуальность личности / О. С. Андрианов // Успехи физиологических наук. – 1993. – Т. 24, №3. – С. 25–39.
  6. Антоненко М. І. Розв’язуання геометричних задач : кн. для вчителя / М. І. Антоненко. – К. : Рад. шк., 1991. – 128 с.
  7. Антошина И. В. Основные тенденции оценивания качества программных средств / И. В.Антошина, В. Г.Домрачев, И. В. Ретинская // Качество, Инновации, Образование. – 2004. – № 1. – С.70–75.
  8. Астряб О. М. Наочна геометрія в IV-V класах : метод. посіб. / О. М. Астряб. – Вид. 2-е. – К. : Рад. шк., 1953. – 120 с.
  9. Бевз В .Г. Методические основы построения системы стереометрических упражнений : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Валентина Григорьевна Бевз. – К., 1989. –197 с.
  10. Бевз Г. П. Методика викладання математики : навч. посіб. / Г. П. Бевз. – К. : Вища шк., 1977. – 376 с.
  11. Бевз Г. П. Методика розв’язування стереометричних задач : посіб. для вчителя. – К. : Рад. шк., 1988. – 192 с.
  12. Биков В. Ю. Сучасні завдання інформаційної освіти [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. – 2010 – № 1. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em.htm – Назва з екрану.
  13. Блонский П. П. Избранные педагогические и психологические сочинения : в 2 т. Т. 2 / П. П. Блонский ; под ред. А. В. Петровского. – М. : Просвещение, 1979. – 399 с.
  14. Блум Ф. Мозг, разум и поведение / Ф. Блум, А. Лейзерсон, Л. Хофстедтер ; пер. с англ. Е. З. Годиной. – М. : Мир, 1988. – 246, [2] с.
  15. Борейко О. С. Розвиток просторових уявлень учнів Х – ХІ кл. при вивченні стереометрії : дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / О. С. Борейко. – К., 1991 – 166 с.
  16. Брагина Н. Н. Функциональные асимметрии человека / Н. Н. Брагина. Т. А. Доброхотова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 1998. – 240 с. : ил.
  17. Брушлинский А. В. Воображение и познание / А. В. Брушлинский // Вопр. философии. – 1967. – № 11. – С. 80–85.
  18. Брушлинский А. В. Психология мышления и проблемное обучение / А. В. Брушлинский.  М. : Знание, 1983. – 96 с.
  19. Брушлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение : избр. психол. тр. / А. В. Брушлинский. – М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та ; Воронеж : МОДЭК, 2003. – 408 с.
  20. Бубнова М. Розвиток просторового мислення учнів на уроках геометрії з використанням інформаційних технологій / М. Бубнова // Математика в шк. – 2010. – № 10. – С. 36–41
  21. Бубняк Т. І. Вища математика : навч. посіб./ Т. І. Бубняк. – Л. : Новий світ - 2000, 2007. – 436 с.
  22. Бурда М. Програма з математики для шкіл гуманітарного напряму, 10-11класи / М. Бурда, Ю. Мальований // Математика в шк. – 2003. – № 6. – С. 14–16.
  23. Веккер Л. М. Психические процессы : в 3 т. Т.1. / Л. М. Веккер. – Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1974. – 342 с.
  24. Відкриття геометрії через комп’ютерні експерименти в пакеті DG / С. А. Раков, В. П. Горох, К. О. Осенков [та ін.]. – Х. : ХДПУ, 2002. – 108 с.
  25. Вітюк О. В. Використання засобів новітніх інформаційних технологій навчання під час розв’язування стереометричних задач обчислювального характеру / О. В. Вітюк // Математика в шк. – 2000.– № 5.– С.43–47.
  26. Вітюк О. В. Розвиток образного мислення учнів при вивченні стереометрії з використанням комп'ютера : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. В. Вітюк ; Нац. пед. ун-т ім. М. П.Драгоманова – К., 2001. – 20 с.
  27. Владимирский Г. А. О методах использования чертежа в преподавании геометрии / Г. А. Владимирский // Математика в шк. – 1946. – № 4. – С. 26–29.
  28. Владимирский Г. А. Экспериментальное обоснование системы и методики упражнений в развитии пространственного воображения / Г. А. Владимирский// Известия Акад. пед. наук РСФСР. – М., 1949. – Вып. 21. – С. 95–149.
  29. Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся : монография / под ред. И. С. Якиманской ; Науч.-исслед. ин-т общ. и пед. психологии АПН СССР. – М. : Педагогика, 1989. – 224 с.
  30. Вострокнутов И. Е. Теория и технология оценки качества программных средств образовательного назначения / И. Е.Вострокнутов. – М. : Госкоорцентр информ. технологий, 2005. – 300 с.
  31. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском воздасте : кн. для учителя / Л. С. Выготский ; [послесл. В. В. Давыдова].  3-е изд. – М. : Просвещение, 1991. – 90, [2] с.
  32. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования / Л. С. Выготский. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 279 с.
  33. Выготский Л. С. Собр. соч. : в 6 т. Т. 4. Детская психология / Л. С. Выготский ; под ред. Д. Б. Эльконина. – М. : Педагогика, 1984. – 432 с.
  34. Выготський Л. С. Психология развития ребенка / Л. С. Выготский. – М. : Эксмо, 2003. – 512 с.
  35. Габович И. Г. Алгоритмический подход к решению геометрических задач : кн. для учителя / И. Г. Габович ; ред. Л. Л. Розумова. – К. : Рад. шк., 1989. – 160 с. : ил.
  36. Газзанига М. Расщепленный человеческий мозг / М. Газзанига // Восприятие. Механизмы и модели / пер. с англ. Л. Я. Белопольского и Ю. И. Лашкевина ; под ред. и предисл. Н. Ю. Алексеенко. – М., 1974. – С. 47–54.
  37. Гальперин П. Я. Введение в психологию : учеб. пособие для вузов / П. Я. Гальперин. – 5-е изд. – М. : Университет : МПСИ, 2005. – 336 с.
  38. Гальперин П. Я. Лекции по психологи : учеб. пособие / П. Я. Гальперин. – М. : Университет : МПСИ, 2005. – 400 с.
  39. Гибш А. И. Принципы, методы и формы обучения математике : вопр. общ. методики математики / А. И. Гибиш // Известия Акад. пед. наук РСФСР – М., 1958. – Вып. 92. – С. 95–148.
  40. Глейзер Г. Д. Развитие пространственных представлений школьников при обучении геометрии / Г. Д. Глейзер. – М. : Педагогика, 1978. – 108 с.
  41. Говорун Д.И. Творческое воображение и эстетические чувства. – К.: Вища шк., 1990. – 143 с.
  42. Гольдберг Я. Е. С чего начинается решение стереометтрической задачи : пособие для учителя / Я. Е. Гольдберг. – К. : Рад. шк., 1990. – 118 с.
  43. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  44. Горошко Ю. В. Вплив нової інформаційної технології на практичну значимість результатів навчання математики в старших класах середньої школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Ю. В. Горошко. – К., 1993. – 103 с.
  45. Готман Е. Г. Решение геометрических задач аналитическим методом : пособие для уч-ся 9 и 10 кл. / Е. Г. Готман, З. А. Скопец – М. : Просвещение, 1979. – 128 с.
  46. Гулівата І. О. Використання комплексу демонстраційних мультимедійних моделей при побудові конічних перерізів на уроках геометрії для розвитку просторової уяви / І. О. Гулівата, В. Ф. Заболотний // Наук. зап. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2009. – Вип. 12. – С. 161–165.
  47. Гулівата І. О. Використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі/ І. О. Гулівата, В. Ф. Заболотний // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – Вип. 9. – С. 278–281.
  48. Гулівата І. О. Демонстраційні комп’ютерні моделі як засіб формування просторової уяви / І. О. Гулівата, В. Ф. Заболотний // Зб. наук. пр. Херсон. держ. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. – Херсон, 2010. – Вип. 56. – С. 401–406.
  49. Гулівата І. О. Естетичний аспект використання комп’ютерних моделей у навчальному процесі / І. О. Гулівата // Нові технології навчання : зб. наук. пр. / Ін-т інновац. технологій і змісту в освіти МОН України ; Вінниц. соц.-екон. ін.-т ун-ту «Україна». – К. ; Вінниця, 2007. – № 48, ч. 1 : Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умов глобалізації ринку освітніх послуг – С. 100–102.
  50. Гулівата І. О. Розвиток просторової уяви учнів з використанням демонстраційних мультимедійних моделей / І. О. Гулівата, В. Ф. Заболотний, Н. А. Мисліцька // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. – Умань, 2008. – Ч. 2. – С. 131–137.
  51. Гулівата І. О. Розвиток просторової уяви учнів у процесі вивчення стереометрії з використанням динамічних комп’ютерних моделей / І. О. Гулівата // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2010. – Вип. 18. – С. 46–49.
  52. Гулівата І. О. Роль використання педагогічних програмних засобів наочності при вивченні стереометрії / І. О.Гулівата, В. Ф. Заболотний // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. – Черкаси, 2010. – Вип. 191, ч. 4. – С. 20–23.
  53. Гулівата І. О. Формування вмінь побудови перерізів стереометричних фігур площиною з використанням динамічних комп’ютерних моделей / І. О. Гулівата, В. Ф. Заболотний // Математика в шк. – 2011. – № 9. – С. 41–45.
  54. Гуревич С. В. Методика построения чертежа к геометрической задаче при изучении геометрии основанном на идеях фузионизма : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 «Теория и методика обучения математике» / С. В. Гуревич ; Моск. гос. пед. ун-т им. В. И. Ленина. – М., 1997. – 173 с.
  55. Гурова Л. Л. Психологическое обоснование использования моделей при решении стереометрических задач / Л. Л. Гурова // Тр. науч. семинаров АПН / под ред. Н. Ф.Четверухина. – М., 1964. – Вып. 1. – С. 84–98.
  56. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении : (логико-психол. пробл. построения учеб. предметов) / В. В. Давыдов. – М. : Пед. о-во Росии, 2000. – 480 с.
  57. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения : опыт теорет. и экспериментал. психол. исслед. / В. В. Давыдов. – М. : Педагогика, 1986. – 240 с.
  58. Далингер В. А. Методика формирования пространственных представлений у учащихся при обучении геометри : учеб. пособие / Д. А. Далингер. – Омск : Изд-во Омск. гос. пед. ун-та, 1992. – 96 с.
  59. Дидактика современной школы : пособие для учителей / под ред. В. А.Онищука. – К. : Рад. шк., 1987. – 351 с.
  60. Дорф П. Я. Роль наглядных пособий в развитии пространственного воображения / П. Я. Дорф // Известия Акад. пед. наук РСФСР. – М., 1949. – Вып. 21. – С. 51–84.
  61. Енциклопедія освіти / [Акад. пед. наук України ; головний ред. В.Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
  62. Ефремов В. А. Сборник задач по геометри : для пед. уч-щ / В. А. Ефремов. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М. : Учпедгиз, 1949. – 96 с.
  63. Жалдак М. І. Комп’ютер на уроках геометрії : посіб. [для вчителів] / М. І. Жалдак, О. В. Вітюк. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000. – 167 с.
  64. Жалдак М. І. Комп’ютер на уроках математики : посіб. для вчителів / М. Ы. Жалдак. – К. : Техніка, 1997. – 303 с.
  65. Жук Ю. О. Педагогічні програмні засоби як ринковий продукт / Ю. О. Жук, О. М. Соколюк // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору : зб. наук. пр. / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука ; Ін-т засобів навчання АПН України. – К., 2004. – С. 154–158.
  66. Заболотний В. Ф. Використання демонстраційних комп’ютерних моделей при навчанні фізики / В. Ф. Заболотний, Н. А. Мисліцька, М. О Моклюк. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. : зб. наук. пр. / редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – К. ; Вінниця, 2006. – Вип. 11. – С. 208–212.
  67. Заболотний В. Ф. Використання демонстраційних комп’ютерних моделей у пропедевтичному курсі фізики для формування життєвої компетентності учнів / В. Ф.Заболотний, Н. А. Мисліцька, П. О. Ксендзов // Наук. вісн. Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. Сер. Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2006.– – Вип. 285. – С. 69–75.
  68. Заболотний В. Ф. Формування методичної компетентності учителя фізики засобами мультимедіа : монографія / В. Ф. Заболотний ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Вінниця : Едельвейс і К, 2009. – 453 с.
  69. Заболотный В. Ф. Демонстрационные компьютерные модели в системе средств формирования кинематических характеристик неравномерного движения/ В. Ф. Заболотный, Н. А. Мыслицкая // Проблемы и перспективы развития физического образования : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Красноярск, 2009. – С. 179–185.
  70. Закон України «Про Національну програму інформатизації» : за станом на 4 лют. 1998 р. № 75/98-ВР / Верхов. Рада України // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 27/28.
  71. Занков Л. В. Наглядность и активизация учащихся в обучении / Л. В. Занков. – М. : Учпедгиз, 1960. – 311 с.
  72. Земляная А. Д. Опыт развития пространственного воображения учащихся на основе наглядных пособий/ А. Д. Земляная // Известия Акад. пед. наук РСФСР. – М., 1949. – Вып. 21. – С. 85–93.
  73. Зенгин А. Р. Основные принципы построения изображений в стереометри : пособие для учителя / А. Р. Зенгин. – М. : Учпедгиз, 1962. – 107 с.
  74. Зыкова В. И. Очерки психологии усвоения начальных геометрических знаний : пособие для учителей / В. И. Зыкова. – М. : Учпедгиз, 1955. – 164 с.
  75. Игнатенко Н. Я. Геометрия : пособие для поступающих в вузы / Н. Я. Игнатенко ; Крым. гуманитар. ун-т. − К. : Пед. преса, 2005. − 121 с.
  76. Інструктивно-методичний лист про вивчення математики у 2004-2005 навч. році // Освіта України. – 2004. – 29 черв. – С. 1–7.
  77. Інформаційні технології в аналітичній геометрії : навч. посіб. для студ. математич. спец. ун-тів / С. А. Раков, В. П. Горох, Т. О. Олійник [та ін.] – Х. : Вид-во Харків. держ. пед. ун-ту, 2000. – 189 с.
  78. Кабанова-Меллер Е. Н. Формирование приемов умственной деятельности и умственное развитие учащихся / Е. Н. Кабанова-Меллер. – М. : Просвещение, 1968. – 288 с.
  79. Кабанова-Меллер Е. Н. Формирование пространственных представлений в процессе усвоения учащимися проекционного черчения / Е. Н. Кабанова-Меллер // Известия Акад. пед. наук РСФСР. – М., 1956. – Вып. 76. – С. 16–21.
  80. Клочко В. І. Нові інформаційні технології навчання математики в технічній вищій школі: дис. … докт. пед. наук: 13.00.02. / В. І. Клочко ; Він. нац. політ. у-нт. − В., 1998. – 396 с.
  81. Ковальчук М. Б. Комп’ютерно-орієнтована методика узагальнення і систематизації знань та вмінь в процесі навчання учнів геометрії : дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / М. Б. Ковальчук ; Вінниц. нац. техніч. у-нт. – Вінниця, 2005. – 216 с.
  82. Кононенко Н. В. Система задач как средство формирования конструктивных умений учащихся в процессе изучения школьного курса планиметрии : дисс. … канд. пед. наук. − Чита, 2002. − 167 с.
  83. Концепція профільного навчання у старшій школі // Математика в шк. – 2006. – № 4. – С. 2–7.
  84. Концепція шкільної математичної освіти : проект // Інформац. зб. М-ва освіти України. – 1995. – № 17. – С. 20–32.
  85. Корнєєва А. М. Психолого-педагогічні основи просторової уяви / А. М. Корнєєва // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2006.  Вип. 2. – С. 132140.
  86. Коршунова Л. С. Воображение и рациональность : опыт методолог. анализа познавател. функции воображения / Л. С. Коршунова, Б. И. Пружинин. – М. : Знание, 1989.– 212 с.
  87. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк ; за ред. Л. М. Проколієнко. – К. : Рад. шк., 1989. – 608 с.
  88. Костюк Г. С. Принцип развития в психологии / Г. С. Костюк // Методологические и теоретические проблемы психологи / под ред. Е. В. Шороховой. – М., 1969 – С. 118–152.
  89. Крайзман М. Л. Розв’язування геометричних задач методом векторів :навч.-метод. посіб / М. Л. Крайзман. – К. : Рад. шк., 1980 – 96 с.
  90. Кузьмина Н.В. Закономерности педагогической деятельности / Н.В. Кузьмина// Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы. − Л., 1978. − Вып. 4. − С. 66 − 74.
  91. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2007. – 447 с.
  92. Кулишер А. Р. Методика и дидактика геометри / А. Р. Кулишер. – Петроград : Сеятель, 1923. – 208с.
  93. Кульчицька Н. В. Вивчення стереометрії в старшій школі в умовах використання нової інформаційної технології : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. В. Кульчицька ; УДПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 1993. – 144 с.
  94. Кушнір Н. О. Формування просторового мислення під час засвоєння курсу «Стереометрія» // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Інформатика та комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній та вищій школі». – Бердянськ, 2001.– С. 34–41.
  95. Лаврентьєва Г. П. Психолого-педагогічні чинники ефективного використаня інформаційних технологій для розвитку дитини [Електронний ресурс] / Г. П. Лаврентьєва // Інформаційні технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. – 2010. – Вип. 4. – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em18/emg.html. – Назва з екрану.
  96. Лапінський В. В. Інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному процесі / В. В. Лапінський // Вища освіта України №3 (додаток 2), Тематичний випуск : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Т.2. ¬– К., 2008. – с. 264-272
  97. Ленчук І. Г. Графоаналітичний метод алгоритмізації побудови зображень комбінацій куля – описана піраміда / І. Г. Ленчук // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. – 2000. – Вип. 5. – С. 12–16.
  98. Ленчук І. Г. Конструктивна стереометрія в задачах: навч. посіб. для студ. математич. спец. пед. ВНЗ. – Житомир, 2010. – 368 с. – Бібліогр.: 101 назва.
  99. Ленчук І. Г. Методичні аспекти погодження в наочній стереометрії з практикою теорії комбінацій двох тіл / І. Г. Ленчук // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. – 2001. – Вип. 8. — С. 26–31.
  100. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.
  101. Леонтьев А. Н. О путях исследования восприятия : вступ. ст. / А. Н. Леонтьев // Восприятие и деятельность / под ред. А. Н. Леонтьева. – М., 1976. – С. 3–27.
  102. Леонтьев А. Н. Проблема деятельности в психологи / А. Н. Леонтьев // Вопр. философии. – 1972. – № 9. – С. 97–98.
  103. Леонтьев А. Н. Проблема развития психики / А. Н. Леонтьев. – М. : Мысль, 1965. – 572 с.
  104. Леонтьев А. Н. Психология образа / А. Н. Леонтьев // Вестн. МГУ. Сер. Психология. – 1979. – № 2. – С. 3–13.
  105. Лернер Г. И. Психология объемных форм (по изображениям) / Г. И. Лернер. – М. : Изд-во Моск ун-та, 1980 – 136 с.
  106. Лисенко В. І. Роль графічних засобів у формуванні знань, умінь та навичок в процесі вивчення математики : дис. … канд. пед. наук / В. І. Лисенко.; Херсон. держ. пед. ін-т. – Херсон, 1977. – 236 с.
  107. Литвиненко В. Н. Задачи на развитие пространственных представлений : кн. для учителя / В. Н. Литвиненко. – М. : Просвещение, 1991. – 127 с.
  108. Лоповок Л. М. Зображення круглих тіл : посіб. для вчителів серед. шк. / Л. М. Лоповок. – К. : Рад. шк., 1978. – 136 с.
  109. Львов М. С. Робоче місце вчителя в сучасній інформаційній системі управління навчальним процесом / М. С. Львов, О. В. Співаковський, В. С. Круглик // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 2, Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. – 2005. – № 3. – С.153–159.
  110. М’ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посіб. / П. А. М’ясоїд – К. : Вища шк., 2000. – 479 с. : іл.
  111. Мадер В. В. Введение в методологию математики : (гносеолог., методолог. и мировоззренч. аспекты математики. Математика и теория познания) : монография / В. В.Мадер. – М. : ИНТЕРПРАКС, 1994. – 447 c.
  112. Маклаков А. А. Общая психология : учеб. для вузов / А. А. Маклаков. – СПб. : Питер, 2008. – 583с. : ил.
  113. Мацько Н. Д. Формирование пространственых представлений у учащихся в процессе обучения : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. Д. Мацько ; НИИ педагогики УССР. – К., 1975. – 151 с.
  114. Мацько Н. Д. Формування геометричних понять в учнів 4-5 кл. : посіб. для вчителя / Н. Д. Мацько. – К. : Рад.шк., 1988. – 160 с.
  115. Менчинская Н. А. Проблемы учения и умственного развития школьника : избр. психол. тр. / Н. А. Менчинская. – М. : Педагогика, 1989. – 218 с.
  116. Методика обучения геометри : учеб. пособ. для студ. высш пед. учеб. заведений / В.А. Гусев, В.В Орлов, В. А. Панчишина [и др.] ; − М. : Издательский центр «Академия», 2004. − 368 с.
  117. Методика розв’язування задач на побудову. / О. М. Астряб, О. С. Смогоржевський, М. Б. Гельфанд [та ін.] ; за ред. О. М. Астряба, О. С. Смогоржевського. – К. : Рад. шк.,1953. – 385 с.
  118. Мисліцька Н. А. Демонстраційні комп’ютерні моделі в системі засобів формування фізичних понять / Н. А. Мисліцька, В. Ф. Заболотний Вінниця : ВДПУ, 2006. – 110 с.
  119. Мисліцька Н. А. Формування фізичних понять механіки з використанням демонстраційних комп’ютерних моделей / Н. А. Мисліцька // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2008. – № 7. – С. 51–55.
  120. Мордухай-Болтовский Д. Д. Психология математического мышления / Д. Д. Мордухай-Болтовский // Вопр. философии и психологии. – М., 1908. – Кн. 4. – С. 491–534.
  121. Морзе Н. В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання» / Наталія Вікторівна Морзе. – К., 2003. – 452 c.
  122. Мосеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н. Є. Мосеюк. – 3-є вид., доп. – К. : [Б.в.], 2007. – 656 с.
  123. Навчальна програма з математики для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. // Математика в шк. – 2011 р. – № 6. – С. 2–20.
  124. Немов Р. С. Психология : в 3 кн. Кн.1. Общие основы психологи / Р. С. Немов. – М. : Просвещение : ВЛАДОС, 1995. – 576 с.
  125. Немов Р. С. Психология : словарь-справоч. : в 2 ч. Ч. 1 / Р. С. Немов. – М. : Владос-ПРЕСС, 2007. – 303 с.
  126. Никитина Г. Н. Некоторые приемы развития пространственного мышления студентов педвуза / Г. Н. Никитина // Математика в шк. – 1993. – № 5. – С. 53–56.
  127. Никитина Г. Н. О развитии пространственного мышления студентов / Г. Н. Никитина, Л. Ф. Культина, А. Н. Пыжьянова // Математика в шк. – 1993. – № 3. – С. 32–36.
  128. Основи нових інформаційних технологій навчання: посіб. для вчителів / Ю.І .Машбиць, О. О. Гокунь, М. І. Жалдак [та ін.]. – К.: ІЗМН, 1997. – 264 с.
  129. Павлов И. П. Полн. собр. соч. : в 6 т., 8 кн. / И. П. Павлов. – Изд. 2-е. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1951-1952. – Т. 1-4.
  130. Песталоцци И. Г. Избранные педагогические произведения : в 3 т. Т.2 / И. Г. Песталоцци ; пер с нем., подгот. текста, ввод. ст. В. А. Ротенберг ; под ред. М. Ф.Шабаевой. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 563 с.
  131. Пиаже Ж. Структуры математические и операторные структуры мышления / Ж. Пиаже // Преподавание математики : пособие для учителей / пер. с фр. А. И. Фетисова. – М., 1960. – С. 23–32.
  132. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок : кн. для вчителя / І. П. Підласий. – К. : Рад. шк., 1989. – 204 с.
  133. Пойа Д. Как решать задачу = How to solve it : [понимание постановки задачи, составление и осуществление плана, анализ решения] / Д. Пойа ; пер. с англ. В. Г. Звонаревой и Д. Н. Белла ; под ред. и с предисл. Ю. М. Гайдука. – М. : URSS, 2009. –206 с. : ил.
  134. Програма поглибленого вивчення математики в 10-11 профільних класах / М. І. Бурда, М. І. Жалдак, Т. В. Колесник [та ін.] // Математика в шк. – 2003. – № 7. – С. 19–25.
  135. Прус А. В. Прикладна спрямованість шкільного курсу стереометрії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / А. В. Прус ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – 209 с.
  136. Психологічна енциклопедія / авт.-упоряд. О. М. Степанов. – К. : Академвидав, 2006. – 424 с.
  137. Развитие учащихся в процессе обучения (І-ІІ кл.) / под. ред. Л. В. Занкова. М. : Изд-во АПН РСФСР, 1963 – 291 с. : ил.
  138. Раков С.А. Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу у навчанні з використанням інформаційних технологій: дис. … д-ра. пед. наук : 13.00.02 / С.А. Раков ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. – 343 с.
  139. Рамський Ю. Про роль математики і деякі тенденції розвитку математичної освіти в інформаційному суспільстві / Ю. Рамський // Математика в шк. − 2007. − № 7. − С. 36-40.
  140. Редько А. З. Формирование представлений учащихся при изучении истории / А. З. Редько // Известия Акад. пед. наук РСФСР. – М., 1956. – Вып. 76. – С. 23–26.
  141. Реутова І. Лабораторно-практичні роботи на уроках геометрії : (до питання орг. навч. діяльн. учнів під час вивч. геометрії у кл. техніч. профілю) // Математика в шк. – 2010. – № 1/2. – С. 26–33
  142. Речицкая Е. Г. Развитие творческого воображения младших школьников в условиях нормального и нарушенного слуха / Е. Г. Речицкая, Е. А. Сошина. – М. : Владос, 1999. – 128 с.
  143. Рибо Т. Болезни личности. Опыт исследования творческого воображения. Психология чувств / Т. Рибо. – Мн. : Харвест, 2002. – 784с. – (Классика мировой психологи).
  144. Роберт И. В. Теория и методика информатизации образования : (психол.-пед. и технолог. аспекты) / И. В. Роберт ; Ин-т информатизации образования Рос. акад. образования. – 2-е изд., доп. – М. ИИО РАО, 2008. – 274 с.
  145. Ротенберг В. С. Мозг. Обучение. Здоровье : кн. для учителя / В. С. Ротенберг ; С. М. Бондаренко – М. : Просвещение, 1989. – 238 с. – (Психологическая наука – школе).
  146. Рубинштейн С. Л. Воображение. Основы общей психологи / С. Л. Рубинштейн. – М. : Учпедгиз, 1940. – 498 с.
  147. Савченко В. М. Изображение фигур в математике / В. М. Савченко. – К. : Вища шк., 1978. – 136 с.
  148. Савченко З. В. Основні вимоги до навчальних програм у базовій середній освіті [Електронний ресурс] / З. В. Савченко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em10/content/09szvief.htm. – Назва з екрану.
  149. Салтановська Н. Характеристика рівня сформованості геометричних уявлень в учнів 6-го класу / Н. Салтановська // Математика в шк.. – 2005. – № 6. – С. 2–4.
  150. Салтановська Н. І. Формування стереометричних уявлень учнів 5-8 класів у процесі навчання математики : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. І. Салтановська ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2009. – 20 с.
  151. Сеченов. И. М. Избранные философские и психологические произведения / И. М. Сеченов. – М. : Госполитиздат, 1947. – 647 с.
  152. Симан С. Доводимо теореми з використанням комп’ютерної графіки / С. Симан // Математика в шк. – 2006. – №7. – С.2–4.
  153. Скріпченко О. В. Психічний розвиток учнів. – К.: Рад. шк., 1974.
  154. Слєпкань З. І. Методика навчання математики : підруч. для студ. мат. спец. пед. навч. закл.в / З. І. Слєпкань. – К. : Зодіак-ЕКО, 2000. – 512 с.
  155. Смалько О. А. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій навчання : авторефер. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / О. А. Смалько ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. − К., 2003. −20 с.
  156. Смогоржевський. О. С. Дослідження задач на побудову / О. С. Смогоржевський. – К. : Рад. шк., 1961. – 88 с. – (Б-ка учителя математики).
  157. Современный словарь по педагогике. / [сост. Рапацевич Е.С.]. – Мн. : «Современное слово», 2001. – 928 с.
  158. Співаковський О. В. Педагогічні технології та педагогічно–орієнтовані програмні системи: предметно–орієнтований підхід / О. В. Співаковський, М. С. Львов // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2002. – № 2. – С. 17–21.
  159. Співаковський О. В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей : монографія / О. В. Співаковський. – Херсон : Айлант, 2003. – 249 с.
  160. Спрингер С. Левый мозг, правый мозг. Ассиметрия мезга : пер с англ. / С. Спрингер, Г. Дейч. – М. : Мир, 1983. – 256 с.
  161. Стереометрія у старшій школі : посіб. для вчителя / Я. С. Бродський, В. Ю. Грек, О. Л. Павлов [та ін.]. – Т. : Богдан, 2005. – 404 с.
  162. Стрельченко І. Програма з математики для класів економічного профілю / І. Стрельченко // Математика в шк. – 2003. – № 5. – С.43–51.
  163. Тадеєв, В. О. Геометрія. Фігури обертання. Векторно-координатний метод : дворів. підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. О. Тадеєв ; за ред. М. Й. Ядренка. – Т. : Богдан, 2004. – 480 с.
  164. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология / Н. Ф. Талызина. – М. : Академия, 1999. – 288 с.
  165. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н. Ф. Талызина. – М. : Изд-во МГУ, 1975. – 343 с.
  166. Таточенко В. І. Актуальні проблеми невстигання учнів в процесі навчання математики / В. І. Таточенко // Дидактика математики : пробл. і дослідж. : зб. наук. пр. / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – Вип. 25. – С. 66–75. – (Доступ у мережі Інтернет : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dmpd/2006_25/_25/66-74%2025_2006.pdf)
  167. Тесленко І. Ф. Елементарна математика. Геометрія : навч. посіб. / І. Ф. Тесленко. – 2-е вид., доп. – К. : Рад. шк., 1968. – 318 с.
  168. Тесленко І.Ф. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду учнів при вивченні математики: посіб. для вчителів / І.Ф. Тесленко. − К.: Рад. шк., 1982. – 160 с.
  169. Тихомиров О. К. Психология мышления / О. К. Тихомиров. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 322 с.
  170. Ткаченко В. П. Педагогічна проблема розвитку просторової уяви студентів при навчанні курсу нарисній геометрії / В. П. Ткаченко, А. М. Корнєєва // Освіта Донбасу : наук. метод. вид. / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка – Луганськ, 2006. – Вип. 3/4. – С. 59–63.
  171. Ткаченко В. П. Формування просторової уяви студентів при вивченні курсу «Нарисна геометрія» / В. П. Ткаченко, А. М. Корнєєва // Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. – Бердянськ, 2006.  Вип. № 3.  С. 176–181.
  172. Трегубенко О. М. Формування в учнів 5-6 класів уявлень про об’єкти та явища навколишньої дійсності в навчально-пізнавальній діяльності загальноосвітньої школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / О. М. Трегубенко ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2005 – 270 с.
  173. Триус Ю.В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Юрій Васильович Триус. – Черкаси, 2005 – 649 с.
  174. Унт И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения / И. Э. Унт. – М. : Педагогика, 1990. – 192 с.
  175. Ушинский К. Д. Собрание сочинений : в 11 т. Т. 6. Родное слово / К. Д. Ушинский ; ред. А. М. Еголин. – М.; Л. : Акад. пед. наук РСФСР, 1949. – 447 с. : ил.
  176. Філон Л. Елементи стереометрії в курсі математики основної школи : навч. посіб. для студ. мат. спец. вищ. навч. закл. / Л. Філон, В. Швець. – К. : Шкіл. світ, 2006. – 128 с. – (Б-ка «Шкіл. світу»). – Бібліогр. : с. 123–127.
  177. Фіцула М.М. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / М.М. Фіцула − К. : Академія, 2000. − 542 с.
  178. Цукарь А. Я. Упражнения на развитие пространственного воображения : задания для учащихся / А. Я.Цукарь. – СПб : Союз, 2000. – 114 с.
  179. Цукарь А. Я. Уроки развития воображения / А. Я.Цукарь. – Новосибирск : РИФплюс, 1997. – 166 с.
  180. Черткова Е. А. Разработка спецификации требований к компьютерным обучющим системам / Е. А. Черткова, И. В. Ретинская, К. К. Дауренбеков // Качество. Инновации. Образование – 2009. – № 3. – С. 63–67.
  181. Четверухин М.Ф. Изображение фигур в курсе геометри: пособие для учителей / М.Ф. Четверухин. − М. : Учпедгиз, 1958. − 216 с.
  182. Четверухин Н. Ф. Вопросы формирования и развития пространственных представлений и пространственного воображения учащихся / Н. Ф. Четверухин // Формирование и развитие пространственных представлений у учащихся. – М., 1964. – С. 52–60.
  183. Четверухин Н. Ф. Опыт исследования пространственных представлений и пространственного воображения учащихся / Н. Ф. Четверухин // Известия Акад. пед. наук РСФСР. – М., 1949. – Вып. 21. – С. 5–50.
  184. Четверухин, Н. Ф. О развитии пространственных представлений и понятий учащихся в связи с выполнением и чтением чертежей / Н. Ф. Четверухин // Тр. науч. семинаров / под ред. Н. Ф. Четверухина. – М., 1964. – Вып. 1. – С. 5–50.
  185. Шапар В. Б. Сучасний психологічний словник / В. Б. Шапар. – Х. : Прапор, 2007. – 640 с.
  186. Швець В. О. Використання на заняттях з математики окремих видів самостійних робіт, що активізують формування практичних вмінь і навичок / В. О. Швець // Дидактика математики: пробл. і дослідж. : зб. наук. пр. / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – Вип. 25. – С. 60–66.
  187. Швець В. О. Математичне моделювання як змістова лінія шкільного курсу математики / В. О. Швець // Дидактика математики: пробл. і дослідж. : зб. наук. пр. / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – Вип. 32. – С. 16–23.
  188. Шишкіна М. П. Методологічний підхід до оцінювання якості програмних засобів навчання / М. П.Шишкіна // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / МОН України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – К., 2010. – Вип. 61. – С. 22–28.
  189. Шрагина Л. А. Конструирование вербального образа как творческий процесс : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Л. А. Шрагина ; Ин-т психологии им. Г. С.Костюка АПН Укр
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины