КОРЕКЦІЯ ПРОСОДИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ ЗАСОБАМИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РИТМІКИ : КОРРЕКЦИЯ просодической стороны РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С дизартрией СРЕДСТВАМИ логопедической РИТМИКИ • Название:
 • КОРЕКЦІЯ ПРОСОДИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ ЗАСОБАМИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РИТМІКИ
 • Альтернативное название:
 • КОРРЕКЦИЯ просодической стороны РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С дизартрией СРЕДСТВАМИ логопедической РИТМИКИ
 • Кол-во страниц:
 • 314
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
  На правах рукопису
  БОРЯК Оксана Володимирівна
  УДК: 376.1-056.264:801.6-053.4:616.89-008.434.3 (043.5)

  КОРЕКЦІЯ ПРОСОДИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ ЗАСОБАМИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РИТМІКИ

  13.00.03 – корекційна педагогіка


  Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук
  Науковий керівник –
  доктор педагогічних наук, професор
  Шеремет Марія Купріянівна
  Київ - 2012  ЗМІСТ
  ВСТУП …………………………………………………………………………….5
  РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСОДИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ …...15
  1.1. Історичний аспект дослідження проблеми розвитку компонентів просодичної сторони мовлення у дітей дошкільного віку ……………15
  1.2. Характеристика компонентів просодичної сторони мовлення ……….24
  1.3. Онтогенез просодичної сторони мовлення …………………………….38
  Висновки до першого розділу ………………………………………………….50
  РОЗДІЛ 2. СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ …………………………………………………..52
  2.1. Характеристика складових компонентів темпоритмічної сторони мовлення дошкільників із дизартрією …………………………………..52
  2.2. Експериментальна методика дослідження просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією ………………………70
  2.3. Аналіз результатів констатувального етапу експерименту ……………...90
  Висновки до другого розділу …………………………………………………121
  РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕТОДИКА КОРЕКЦІЇ ПРОСОДИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ ……………………124
  3.1. Теоретичні засади методики формувального етапу експерименту ……124
  3.1.1. Особливості використання логопедичної ритміки в корекційній (логопедичній) роботі з дітьми старшого дошкільного віку з дизартрією ………………………………………………………...135
  3.2. Психолого-педагогічні умови забезпечення ефективності експериментальної методики ……………………………………………145
  3.3. Результати експериментальної перевірки методики корекції просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки …………………………………………165
  Висновки до третього розділу ………………………………………………...182
  ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………185
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………..188
  ДОДАТКИ ……………………………………………………………………...217
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  БКДО – Базовий компонент дошкільної освіти
  БПМ – діти без порушень мовлення
  ЗНМ – загальне недорозвинення мовлення
  КПСМ – компоненти просодичної сторони мовлення
  ПМР – порушення мовленнєвого розвитку
  ППСМ – порушення просодичної сторони мовлення
  ПСМ – просодична сторона мовлення
  ФФНМ – фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення
  ЦНС – центральна нервова система
  ЧМФ – час максимальної фонації
  ЧОТ – частота основного тону

  ВСТУП
  Актуальність дослідження. Сучасний стан модернізації спеціальної освіти в Україні характеризується об’єднанням наукових пошуків і зусиль, посиленою увагою до поглибленого вивчення особливостей загального, психічного і мовленнєвого розвитку дітей з порушеннями розвитку з метою забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку кожної дитини з урахуванням її психофізичних особливостей, можливостей, здібностей, інтересів тощо. Це вимагає від спеціалістів усіх галузей супроводу дітей, пошуку нових ідей, методологій і технологій ефективної допомоги, підтримки та максимально можливого розвитку дитини для її успішного соціального й особистісного становлення.
  У працях П.К. Анохіна, В.І. Бондаря, Л.С. Виготського, С.Ю. Коноплястої, Л.В. Кузнєцової, В.В. Лебединського, В.І. Лубовського, О.Р. Лурія, І.І. Мамайчук, В.Г. Петрової, В.М. Синьова, В.В. Тарасун, Л.І. Фомічової, М.К. Шеремет та інших науковців комплексне дослідження порушень розвитку стає загальнозначущою проблемою суспільства з огляду на стрімке збільшення дітей з проблемами психофізичного розвитку, спричиненого впливом негативних екологічних, соціально-економічних, демографічних та внутрішніх біологічних чинників, які ускладнюють або унеможливлюють їх соціально-психологічну адаптацію, входження в освітній простір і майбутнє професійне самовизначення [9; 34; 54; 101; 207; 219; 256].
  Ця проблема є актуальною для дошкільників із порушеннями мовлення, оскільки сьогодні в Україні спостерігається тенденція до зростання кількості дітей із тяжкими порушеннями мовлення. Цей факт вимагає перегляду методів і форм виховання та навчання зазначеної категорії дітей (С.Ю. Конопляста, З.П. Ленів, Л.В. Лопатіна, Н.В. Манько, І.С. Марченко, Н.Г. Пахомова, О.Г. Приходько, В.В. Тарасун, В.В. Тищенко, М.К. Шеремет, Д.І. Шульженко та ін.) [113; 127; 140; 143; 173; 224; 254; 258]. Сьогодні досить гострою проблемою логопедичної науки є проблема дизартрії, корекція якої має важливе медико-педагогічне, психологічне та соціальне значення.
  Складність мовленнєвого дефекту при дизартрії визначається не тільки зовнішніми, складними морфологічними й функціональними порушеннями (мовлення, дихання, ковтання тощо), але й соціальною та психологічною напруженістю, комунікативним дискомфортом, труднощами особистісної та соціальної адаптації (О.С. Алмазова, О.М. Вінарська, В.О. Кондратенко, Л.В. Лопатіна, О.М. Мастюкова, Г.П. Мозгова, М.С. Моргуліс, Н.Г. Пахомова, Л.О. Позднякова, К.О. Семенова, В.В. Тарасун, М.К. Шеремет). Тому такі діти є об’єктами ґрунтовних наукових досліджень у галузі логопедії, психокорекційної педагогіки, спеціальної та соціальної психології [6; 46; 97; 128; 144; 147; 173; 203; 220; 254].
  На сучасному етапі проблема дизартрії дитячого віку інтенсивно розробляється в клінічному, нейролінгвістичному, психолого-педагогічному напрямках. Найбільш досконало вона досліджена у дітей із церебральним паралічем (М.Б. Ейдінова, О.М. Правдіна-Вінарська, 1959; І.І. Панченко, 1974; К.О. Семенова, 1976; Г.В. Бабіна, 1978; О.М. Мастюкова, 1985; О.Г Приходько 2006; О.Ф. Архіпова, 2007 та ін.). У зарубіжній літературі ця проблема представлена працями G. Bohme (1966), M. Climent, T.E. Twitchell (1959), R.D. Neilson, N.O. Dwer (1984) [124, c.124].
  Проблема вивчення складових просодичної сторони мовлення є предметом досліджень у лінгвістиці, психолінгвістиці (В.О. Артемов, В.І. Бельтюков, Л.Н. Блохіна, Л.В. Бондарко, О.А. Бризгунова, І.О. Зимня, О.І. Ісеніна, М.І. Красногорський, М.С. Трубецькой, С.Н. Цейтлін, Н.В. Черемисіна, Л.В. Щерба та ін.) та в логопедії (О.Ф. Архипова, Л.І. Бєлякова, О.П. Єрмакова, О.В. Лаврова, Л.В. Лопатіна, О.С. Орлова, І.О. Поварова, Л.О. Позднякова, Р.К. Потапова, О.Ю. Ромась, З.Н. Серебрякова, А.Ф. Чернопольська, Г.В. Чиркіна, М.К. Шеремет, А.В. Ястребова та ін.). Актуальність цих досліджень зумовлена тим, що саме просодичні характеристики забезпечують інтонаційну виразність мовлення та відіграють важливу роль у відтворенні комунікативної функції мовлення. Саме за допомогою просодичних компонентів людина передає не тільки інформацію, але і свій емоційний стан [55, c.166].
  У логопедії просодичну сторону мовлення розглядають зазвичай у структурі дефекту при заїканні (Л.І. Бєлякова, О.О. Дьякова, В.О. Кондратенко) [25; 97]. Автори зазначають, що просодія відноситься до акустичних характеристик усного мовлення і включає такі компоненти, як темп, ритм, темпоритмічна організація, пауза, інтенсивність, тон
  мовлення [55, c.168].
  Але порушення темпоритмічного оформлення мовлення входить до структури багатьох мовленнєвих порушень, зокрема дизартрії. Монологічне мовлення дітей цієї нозології немодульоване, невиразне, змінюється його темп, страждає логічний наголос. Як правило, порушена ритмічна сторона мовлення, наявні повтори несудомного характеру [97, с.52].
  Аналіз спеціальної літератури засвідчує про недостатню розробленість методичної системи виявлення і подолання порушень просодичної сторони мовлення у дітей дошкільного віку з дизартрією.
  Однією з існуючих корекційних методик навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення засобами руху, музики та слова є логопедична ритміка.
  Г.А. Волкова визначає логопедичну ритміку як одну з форм активної терапії, яка може бути включена у «…реабілітаційну методику виховання, лікування та навчання осіб з різними порушеннями розвитку, особливо стосовно до людей з мовленнєвими патологіями» [51]. Основною метою логоритміки є подолання порушень мовлення шляхом розвитку та корекції рухової сфери.
  Уявлення про логоритмічне виховання дітей з проблемами мовлення ґрунтувалося на працях вітчизняних та зарубіжних учених (Н.Г. Александрової, Г.А. Волкової, В.О. Грінер, Е. Жак-Далькроза, В.О. Кондратенко, З.П. Ленів, Т.С. Овчіннікової, Є.В. Оганесян, К. Орфа, Є.Ф. Рау, C.Д. Руднєвої, Ю.О. Флоренської та ін.) [5; 51; 63; 78; 239]. Науковці сформулювали основні принципи здійснення корекційного логоритмічного впливу: урівноваження діяльності нервової системи, точність дозування подразників (темпу, ритму, динаміки музики та слова; узгодження індивідуального та колективного ритму вихованців; розвиток здатності до зосередження; урахування вікових особливостей для здійснення добору матеріалу) [115].
  Вищезазначене зумовлює актуальність та необхідність розв’язання проблеми виявлення і подолання порушень просодичної сторони мовлення дітей дошкільного віку, розробки діагностичних і корекційно-розвивальних методик та їх упровадження в систему дошкільної освіти. Цим зумовлено вибір теми дисертаційного дослідження «Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри логопедії і є складовою наукового напряму Інституту корекційної педагогіки і психології НПУ імені М.П. Драгоманова «Навчання, виховання, соціальна адаптація дітей із порушеннями психофізичного розвитку»; тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри корекційної педагогіки і спеціальної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка «Сучасні підходи до розвитку особистості дітей з особливостями психофізичного розвитку» (номер державної реєстрації – 0107U002249).
  Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова (протокол № 5 від 24 грудня 2009 р.) та узгоджена у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 2 від 30 березня 2010 р.).
  Мета дослідження - розробити й науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність методики корекції просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією.
  Для реалізації поставленої мети визначено такі завдання:
  1. З’ясувати рівень розробки досліджуваної проблеми у лінгвістичній, психолінгвістичній, психолого-педагогічній, спеціальній, науковій та методичній літературі.
  2. Визначити та дослідити рівень розвитку просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією.
  3. Визначити психолого-педагогічні умови корекції просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логоритміки.
  4. Розробити та обґрунтувати зміст методики корекції просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією, експериментально довести її ефективність.
  Об’єкт дослідження – мовленнєва діяльність дітей старшого дошкільного віку з дизартрією.
  Предмет дослідження – методика корекції просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки.
  Методи дослідження:
  теоретичні: аналіз, систематизація, порівняння та узагальнення різних поглядів на досліджувану проблему в галузі логопедії, корекційної педагогіки, загальної та спеціальної психології, лінгвістики, психолінгвістики з метою визначення стану її розробленості та перспективних напрямів розв’язання;
  емпіричні: аналіз анамнестичних даних, психолого-педагогічної документації з метою виявлення особливостей перебігу психомоторного, мовленнєвого розвитку дітей із дизартрією; аналіз бесід, опитування вчителів-логопедів з метою визначення стану особистісної та професійної готовності до роботи з дитиною, яка має дизартрію; психолого-педагогічні експерименти констатувального та формувального характеру для визначення рівнів розвитку просодичної сторони мовлення та перевірки ефективності методики корекційного (логопедичного) впливу на мовленнєвий розвиток у цілому та компоненти просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією зокрема;
  методи обробки даних: якісний аналіз та кількісна обробка результатів експерименту за допомого методів статистики.
  Теоретико-методологічною основою дослідження є філософські (Аристотель, Піфагор, Платон), психолого-педагогічні (Л.С. Виготський, М.І. Жинкін, С.Л. Рубінштейн), психолінгвістичні концепції (О.М. Гвоздєв, О.М. Леонтьєв, О.О. Леонтьєв, О.Р. Лурія, Є.Ф. Соботович) про місце мови та мовлення; загальнодидактичні принципи педагогічної спадщини (Я.А. Коменський, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинський, Л.М. Толстой, К.Д. Ушинський та ін.); специфічні закономірності розвитку в нормі та при порушеннях онтогенезу (В.І. Бондар, Л.С. Виготський, Р.Є. Левіна, В.І. Лубовський, В.М. Синьов, В.В. Тарасун, М.К. Шеремет); корекційну спрямованість навчання і виховання дітей (Д.І. Азбукін, О.С. Алмазова, Т.О. Власова, О.А. Єкжанова, Л.В. Занков, М.В. Іпполітова, К.С. Лебединська, І.Ю. Левченко, Л.В. Лопатіна, О.М. Мастюкова, О.С. Орлова, В.Г. Петрова, В.М. Синьов, О.А. Стребелєва, Г.В. Чиркіна, Л.І. Фомічова, М.К. Шеремет); науково-методичні дослідження про вплив логопедичної ритміки на результативність корекційно-розвивального навчання (Г.А. Волкова, В.О. Грінер, Е. Жак-Далькроз, Л.Н. Коміссарова, В.О. Кондратенко, О.А. Медвєдєва, Є.В. Оганесян, Є.Ф. Рау, С.Д. Руднєва, Ю.О. Флоренська); гуманітарний підхід у загальній та корекційній педагогіці (В.І. Бєляєв, І.Ф. Дементьєва, Г.Ф. Кумаріна, М.І. Мухін, Н.Є. Щуркова).
  Наукова новизна результатів дослідження полягає у тому, що:
  уперше:
  - науково обґрунтовано, розроблено та апробовано методику корекції просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки;
  - виявлено рівні розвитку просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з нормою та порушеннями мовленнєвого розвитку (дизартрією);
  - визначено психолого-педагогічні умови корекції просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логоритміки;
  - розроблено, науково обґрунтовано та експериментально перевірено методику багатоаспектної діагностики мовленнєвого та психомоторного розвитку дітей дошкільного віку;
  поглиблено та уточнено:
  - дані про психомоторний та мовленнєвий розвиток дітей з дизартрією старшого дошкільного віку;
  - подальшого обґрунтування дістали показники, критерії та рівні мовленнєвого розвитку дітей у процесі вікового онтогенезу;
  - розширено та конкретизовано дані про особливості мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку з дизартрією.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що розроблена методика корекції просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки дає можливість суттєво підвищити ефективність корекційного (логопедичного) впливу; може стати підґрунтям для вдосконалення навчальних, виховних та корекційних програм спеціальної комплексної методики в системі дошкільного виховання. Експериментальна методика може бути впроваджена в лекційні курси предметів корекційної спрямованості на дефектологічних факультетах ВНЗ, у післядипломній системі підвищення кваліфікації вчителів-логопедів.
  Результати дослідження впроваджено в корекційну (логопедичну) роботу спеціальних закладів освіти: ясла-садка № 16 (довідка № 10 від 11.05. 2011 р.) м. Слов’янська, соціального реабілітаційного навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеню – дошкільний навчальний заклад № 34» (довідка № 68 від 10.06. 2011 р.) м. Сум, спеціалізованого навчально-виховного комплексу № 26 «Перші кроки» (довідка № 47 від 07.02. 2012 р.) м. Полтави.
  Експериментальні бази дослідження: дошкільні заклади освіти
  № 174 (м. Одеса), № 193 (м. Одеса), № 248 (м. Одеса), № 34 (м. Суми), № 26 (м. Суми), № 16 (м. Слов’янськ) № 26 (м. Полтава).
  Експериментальним дослідженням охоплено Донецьку, Одеську, Полтавську, Сумську області України.
  Загальна кількість осіб, що взяла участь у дослідженні – 220: 166 дітей із ЗНМ (за психолого-педагогічною класифікацією) серед яких 102 дитини з дизартрією (за клінічною класифікацією) та 54 дитини без порушень мовленнєвого розвитку 5–6 (7) років.
  До окремих аспектів пошукової роботи було залучено 89 логопедів дошкільних закладів. Проаналізовано 166 карток логопедичного обстеження дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку.
  Організація дослідження.
  Дослідно-експериментальна робота здійснювалася у три етапи.
  Перший етап: вивчення та аналіз науково-методичної, лінгвістичної, психолінгвістичної, психолого-педагогічної, спеціальної літератури з проблеми особливостей просодичної сторони мовлення дітей у нормі та з порушенням мовленнєвого розвитку (дизартрією) (2009–2010 рр.).
  Другий етап: проведення констатувального етапу експерименту; здійснення діагностики рівнів розвитку просодичної сторони мовлення дітей у нормі та з дизартрією. Результати експерименту були піддані математичній обробці, узагальнені та дали змогу визначити взаємозв’язок та домінуючі напрямки корекційної роботи адаптованого логоритмічного впливу (2010 р.).
  Третій етап: експериментальне обґрунтування методики, основним напрямом якої є корекція порушень просодичної сторони мовлення, дихання, голосоутворення і супутніх патологій (порушення психофізичного та мовленнєвого розвитку) у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією та їх подальший розвиток. Визначення психолого-педагогічних умов корекційної (логопедичної) роботи.
  На підставі аналізу отриманих даних формувального експерименту вдосконалення спеціальної методики корекції порушень просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки, яка була застосована у практичній логопедичній роботі спеціалізованих закладів освіти з дітьми цієї нозології. Публікації дослідження та оформлення дисертації та автореферату (2010 –2012 рр.).
  Очевидно, що очікуваного корекційного результату у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку (дизартрією) можна досягти за певних спеціально створених умов:
  - науково обґрунтованого системного аналізу проявів як мовленнєвого, так і психофізичного дизонтогенезу у дітей із дизартрією;
  - розробки принципів, методів і змісту диференціальної діагностики мовленнєвого розвитку дітей із дизартрією з урахуванням психологічних механізмів і закономірностей формування мовленнєвої діяльності у процесі онтогенезу;
  - визначення впливу розладів просодичної сторони мовлення у дітей з дизартрією на формування і розвиток когнітивних процесів, емоційно-вольової сфери, психологічних параметрів особистісного розвитку;
  - розробки спеціальної системи корекційного логопедичного впливу з опорою на виявлення причин та індивідуальних особливостей порушень мовленнєвого розвитку у дітей із дизартрією старшого дошкільного віку засобами логопедичної ритміки.
  Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом публікацій праць, виступів автора на науково-практичних конференціях: міжнародних – «Новітні медико–психолого–педагогічні технології діагностики, запобігання і подолання мовленнєвих розладів» (Полтава, 2009), «Жизнь людей с умственными ограничениями в г. Сумы в 2015 году: состояние, перспективы, результат» (Суми, 2009), «Наукові підсумки 2010 року» (Київ, 2010), «Инновационные исследования в психологии и педагогике: студент, аспирант и наука» (Челябинск, 2010), «Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку» (Кам’янець-Подільський, 2011), «Актуальні проблеми логопедії», (Київ, 2011); всеукраїнських – «Сучасні проблеми логопедії та реабілітації» (Суми, 2012); регіональних – «Життя людей з розумовими обмеженнями в м. Суми у 2015 році: стан, перспективи, результат» (Суми, 2010); обласних – «Сучасні проблеми логопедії та реабілітації» (Суми, 2010), «Стратегія удосконалення підготовки педагогічних кадрів» (Суми, 2010); під час виступів з доповідями на звітних науково-практичних конференціях кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (2010–2011 рр.).
  Публікації. Результати проведеного дослідження висвітлено в 14 публікаціях, з них 8 надруковано у фахових виданнях України.
  Структура та обсяг дисертації визначені логікою дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
  Загальний обсяг роботи становить 305 сторінок, з них 187 сторінок основного тексту, список використаних джерел (267 найменувань), додатки – 89 сторінок. У роботі подано 14 таблиць, 20 рисунків.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Визначення науково-теоретичних засад корекції просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки та узагальнення результатів проведеного експериментального дослідження дали змогу дійти таких висновків:
  1. Теоретичний аналіз спеціальної літератури (психологічної, лінгвістичної, лінгводидактичної, психолінгвістичної, педагогічної, нейропсихологічної), сучасних підходів до виховання та навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення (дизартрією) виявив недостатній рівень розробки досліджуваної проблеми, що дозволило визначити пріоритетні напрямки мовленнєвого розвитку дитини дошкільного віку, зокрема корекції просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з псевдобульбарною та екстрапірамідною формами дизартрії легкого і середнього ступенів тяжкості.
  2. Визначено компоненти просодичної сторони мовлення та критерії їх розвитку у дітей старшого дошкільного віку. Компонентами просодичної сторони мовлення та їх показниками (критеріями) виступають: частоти основного тону: спектральний аналіз голосних звуків; темп мовлення: швидкий, повільний, помірний (нормований); ритмічна сторона мовлення: ритмічна структура слова; тембр голосу: наявність або відсутність назальності, дзвінкість, глухість, тьмяність, звучність; сила голосу: нормальний, тихий, гучний; вживання логічного наголосу: сприймання та правильність відтворення в реченнях; вживання пауз під час мовленнєвого акту: розташування пауз у мовленнєвому потоці та компонент впливу – мовленнєве дихання: тип дихання; тривалість вдиху та видиху у спокійному стані, ритмічність, синхронність, сила, вплив на голосоутворення; тривалість цілеспрямованого струменя повітря; час максимальної фонації.
  3. Розроблено методику діагностики рівня розвитку компонентів просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку. Аналіз даних діагностичного експерименту засвідчив, що діти старшого дошкільного віку з дизартрією знаходяться на значно нижчому рівні розвитку просодичної сторони мовлення, ніж їх однолітки без його порушень. Крім того, категорія цих дітей є дуже неоднорідною. За матеріалами дослідження виявлено кілька рівнів розвитку компонентів просодичної сторони мовлення: високий (вікова норма), достатній, середній, низький і початковий, охарактеризовано їх специфіку.
  4. Встановлено, що найбільш результативному розвитку та корекції компонентів просодичної сторони мовлення у дітей з дизартрією сприятиме проведення логоритмічних занять та (або) використання засобів логопедичної ритміки під час проведення корекційної (логопедичної) роботи. Відповідно було розроблено методику корекції просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки структура якої мала три послідовні етапи: діагностико-пропедевтичний, змістовно-корекційний, функціонально-мовленнєвий. Кожний етап роботи був спрямований на вирішення конкретних логопедичних завдань. Запропонована методика висвітлює організацію цілеспрямованої роботи щодо розвитку всіх компонентів просодичної сторони мовлення.
  5. Визначено психолого–педагогічні умови здійснення корекції просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку засобами логопедичної ритміки: зовнішні (організаційно-дидактичні) – організаційні, змістовні, матеріально-технічні, особистісні; внутрішні умови – мотиваційні, індивідуальні особливості розвитку.
  6. У результаті проведеного експериментального дослідження доведено: 1) діагностика мовленнєвого та моторного розвитку дітей старшого дошкільного віку з дизартрією є необхідною передумовою корекційного процесу; 2) успішність і темпи корекції просодичної сторони мовлення старших дошкільників із дизартрією зумовлені диференційованим підходом під час логоритмічного впливу до різних форм дизартрії й необхідністю створення спеціальних умов для корекційно-педагогічного навчання; 3) темпи нормалізації просодичної сторони мовлення, немовленнєвих та мовленнєвих функцій дітей старшого дошкільного віку з дизартрією підвищуються за умови комплексного підходу до планування та проведення системи організаційно-методичних і корекційно-логопедичних заходів з урахуванням складових компонентів просодичної сторони мовлення.
  7. Підсумковий порівняльний аналіз рівнів сформованості просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засвідчив позитивні зміни, що відбулися під впливом корекційно-педагогічного навчання дітей засобами логопедичної ритміки в експериментальних групах: високого рівня розвитку просодичної сторони мовлення досягли 27,9% дітей з дизартрією (переважно з псевдобульбарною формою легкого ступеня – 24,3%), виявлено 43,6% дітей з достатнім рівнем розвитку, середній та низький рівень розвитку виявили 25% дітей з дизартрією. Після проведення формувального експерименту кількість дітей з дизартрією низького рівня розвитку суттєво зменшилася з 33,3% до 3,4%, початковий рівень в експериментальній групі не був виявлений. Отже, запроваджена методика корекції просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки є ефективною для запровадження у логопедичну практику.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми корекції просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку у зв’язку з багатогранністю проблеми. Перспективу подальшого дослідження проблеми вбачаємо у розробці методик корекції просодичної сторони мовлення дітей з дизартрією середнього дошкільного віку.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Азбукин Д. И. Клиника олигофрении / Д. И. Азбукин. – М. : Учпедгиз, 1936. – 128 с.
  2. Айзенберг Б. И. Психокоррекционная работа с детьми, имеющими нарушения психического развития [Электронный ресурс] / Б. И. Айзенберг, Л. В. Кузнецова // Психотерапия в дефектологии : книга для учителя. – М. : Просвещение, 1992. − Режим доступа : http://www.pedlib.ru/Books/3/0039/index.shtml
  3. Александрова Л. Ю. Гармонизация просодических возможностей детей как педагогическая проблема / Л. Ю. Александрова, Н. П. Спирина ; Новгородский государственный университет. – Великий Новгород : НовГУ, 2006. – 24 с.
  4. Александрова Л. Ю. Гармонизация просодических возможностей как профессионально значимого качества студентов дефектологов [Электронный ресурс] / Л. Ю. Александрова // Тезисы к докладу на ІІ Всероссийских педагогических чтениях по вопросам коррекционной педагогики и специальной психологии, (7–8 ноября 2008 г.).  Режим
  доступа : http://www.tc-sfera.ru/public/index.php?ELEMENT_ID=8344
  5. Александрова Н. Г. Ритмическое воспитание / Н. Г. Александрова. – М., 1924. – 128 с.
  6. Алмазова Е. С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей : учебное пособие для студентов дефектологических факультетов пед. ин-тов / Е. С. Алмазова. – М. : Просвещение, 1973. – 151 с.
  7. Анализ перенапряжения голоса у детей с дисфункцией гортани / Логопедия. Нарушения голоса [Электронный ресурс]. − Режим доступа : http://www.logopedics.ru/10/2010/анализ-перенапряжения-голоса-у-детей/
  8. Анохин А. П. Генетические основы нейрофизиологических особенностей человека / А. П. Анохин ; ред. Н. П. Дубинин // Успехи современной генетики. – М., 1987. – С. 206–231.
  9. Анохин П. К. Системные механизмы высшей нервной деятельности / П. К. Анохин. – М., 1979. – 453 с.
  10. Артемов В. А. Психология речевой интонации. Интонация и просодия : лекции к спецкурсу / В. А. Артемов ; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1976. – Ч. 1. – 76 с.
  11. Артемов В. А. Психология речевой интонации. Интонация и просодия : лекции к спецкурсу / В. А. Артемов ; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1976. – Ч. 2. – 1976. – 87 с.
  12. Артемова Е. А. Логопедическая работа по формированию звукопроизношения у дошкольников со стертой дизартрией / Е. А. Артемова, В. С. Бунина // Логопедия. – 2008. – № 1. – С. 50–53.
  13. Артемова Е. Э. Особенности формирования просодики у дошкольников с речевыми нарушениями : дис. … канд. пед. наук : 13.00.03
  / Е. Э. Артемова. – М., 2005. – 156 с.
  14. Арутюнян Э. А. О физиологических механизмах реализации логических ударений / Э. А. Арутюнян // Механизмы речеобразования и восприятия сложных звуков. – М. : Наука, 1966. – С. 18–30.
  15. Архипова Е. Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста : учебное пособие / Е. Ф. Архипова. – М. : АСТ ; Астрель, 2007. – 224 с.
  16. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Книга
  2-я : Интонация / Б. В. Асафьев. – М. ; Л. : Госмузиздат, 1947. – 114 с.
  17. Бабина Г. В. Речевые нарушения при детском церебральном параличе / Г. В. Бабина // Вопросы логопедии : сборник трудов / Московский гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. – М. : МГПИ, 1978. – С. 15–27.
  18. Бабушкина Р. Л. Логопедическая ритмика : методика работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи / Р. Л. Бабушкина, О. М. Кислякова ; под ред. Г. А. Волковой. – СПб. : КАРО,
  2005.– 176 с. – (Коррекционная педагогика).
  19. Бадалян Л. О. Детская неврология / Л. О. Бадалян. – М. : Наука, 1984. – 576 с.
  20. Бадалян Л. О. Руководство по неврологии раннего детского возраста / Л. О. Бадалян, Л. Т. Журба, Н. М. Всеволожская. – Киев : Здоров’я, 1980. − 528 с.
  21. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
  / Міністерство освіти і науки України, Акад. пед. наук України ; наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. – К. : Світич, 2008. – 430 с.
  22. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. – 1999. – № 1. – С. 6–19.
  23. Бельтюков В. И. Взаимодействие анализаторов в процессе восприятия и усвоения устной речи (в норме и патологи) / В. И. Бельтюков; НИИ Дефектологии АПН СССР. – М. : Педагогика, 1977. – 176 с.
  24. Беляев В. И. Социальная педагогика : методология, теория, история / В. И. Беляев, Е. Н. Салтанов. – М. : Союз, 2004. – 414 с.
  25. Белякова Л. И. Заикание : учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности «Логопедия» / Л. И. Белякова, Е. А. Дькова. – М. : В. Секачев, 1998. – 304 с.
  26. Белякова Л. И. Эволюционный аспект исследования регуляторных механизмов речевой функции / Л. И. Белякова, Ю. О. Филатова // Дефектология. – 2010. – № 5. – С. 21–29.
  27. Березан О. І. Неврологічні основи логопедії : навчальний посібник для студентів спеціальності 6.010100 – «Корекційна освіта» / О. І. Березан. – Полтава : Друкарня ПП Ткалич А. М., 2008. – 92 с.
  28. Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности / Н. А. Бернштейн. – М. : Издательство «Медицина», 1966. –
  349с.
  29. Бехтерев В. М. Избранные произведения [Электронный ресурс] / В. М. Бехтерев. − Режим доступа : http://ua.bookfi.org/g/В.%20М.%20Бехтерев
  30. Блохина Л. П. Просодические характеристики речи и методы их анализа / Л. П. Блохина, Р. К. Потапова. – М. : [Б. и.], 1980. – 75 с.
  31. Богомазов Г. М. Сосуществование двух фонологических систем в языке ребенка / Г. М. Богомазов // Вопросы языкознания. – 2000. – № 1. –
  С. 102–110.
  32. Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. М. Богуш. − К. : Слово, 2003. − 344 с.
  33. Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию / И. А. Бодуэн де Куртенэ. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 1963. − Том ІІ. − 391 с.
  34. Бондар В. І. Інклюзивне навчання та підготовка педагогічних кадрів для його реалізації / В. І. Бондар // Науковий часопис НПУ імені
  М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. пр. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. –
  № 15. – С. 39–42.
  35. Бондарко Л. В. Основы общей фонетики : учебное пособие / Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, М. В. Гордина.  СПб. : Изд-во Санкт-Петербурского государственного университета, Филологический факультет, 2000.  157 с.
  36. Бонев Л. Руководство по кинезитерапии / Л. Бонев, П. Слынчев, Ст. Банков. – София : Медицина и физкультура, 1978. – 358 с.
  37. Брослаев И. С. Произвольное управление дыханием у человека
  / И. С. Брослаев. – Л., 1975. – 234 с.
  38. Брунер Дж. С. Онтогенез речевых актов / Дж. С. Брунер
  // Психолингвистика : сборник статей / сост. А. М. Шахнарович. – М. : Прогресс. – 1984. – С. 21–49.
  39. Брусиловский Л. С. Музыкотерапия : руководство по психотерапии / Л. С. Брусиловский. – Ташкент : Медицина, 1979. – 275 с.
  40. Брызгунова Е. А. Звуки и интонация русской речи
  / Е. А. Брызгунова. – М. : Русский язык, 1969. – 239 с.
  41. Буденная Т. В. Логопедическая гимнастика [Электронный ресурс] : методическое пособие / Т. В. Буденная – СПБ. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. – Режим доступа : http://www.pedlib.ru/Books/4/0398/4_0398-1.shtml
  42. Бутакова Л. Г. Занятия ритмикой и логопедической ритмикой в детском саду и во вспомагательной школе / Л. Г. Бутакова. – М. : Просвещение, 1994. – 339 с.
  43. Бюлер К. Теория языка / К. Бюлер. − М. : Прогресс, 1993. – 502 c.
  44. Визель Т. Г. Основы нейропсихологии / Т. Г. Визель. – М. : АСТ ; Астрель, 2009. – 384, [16] c. : ил.
  45. Вильсон Д. К. Нарушения голоса у детей [Электронный ресурс] : пер. с англ. / Д. К. Вильсон. – М. : Медицина, 1999. – 447 с. – Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/473644/
  46. Винарская Е. Н. Дизартрия / Е. Н. Винарская. – М. : АСТ ; Астрель, 2009. – 141 с.
  47. Винарская Е. Н. Дизартрия и ее топико-диагностическое значение в клинике очаговых поражений мезга / Е. Н. Винарская, А. М. Пулатов. – Ташкент : Медицина УЗССР, 1987. – 143 с.
  48. Виноградов Д. И. Постановка дыхания и голоса
  /Д. И. Виноградов. – М. : Музгиз, 1967. – 110 с.
  49. Власова Т. А. Дети с отклонениями в развитии / Т. А. Власова,
  М. С. Певзнер. − М. : Просвещение, 1973. − 173 с.
  50. Власова Т. М. Фонетическая ритмика : пособие для учителя
  / Т. М. Власова, А Н. Пфафенродт ; под ред. Н. Ф. Слезиной. – М. : Просвещение, 1989. – 160 с.
  51. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика : учебное пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2111 «Дефектология» / Г. А. Волкова. –
  М. : Просвещение, 1985. – 191 с.
  52. Волкова Г. А. Психолого-логопедическое исследование детей с нарушениями речи / Г. А. Волкова. – С.-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 1993. – 94 с.
  53. Выготский А. С. Развитие устной речи / А. С. Выготский // Собр. соч. : в 6 т. – М. : Просвещение, 1982. – Т. 3. – С. 27–33.
  54. Выготский Л. С. Собр. соч. : в 6 т. Т. 2 : Мышление и речь / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика, 1982. – 504 с.
  55. Галущенко В. І. Дослідження ритмічної здатності у дітей зі стертою формою дизартрії / В. І. Галущенко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія «Соціально-педагогічна» / за ред.: О. В. Гаврилова, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський В. С., 2008. – Вип. VІІІ. – С. 166–171.
  56. Галущенко В. І. Особливості сприйняття мелодичних малюнків інтонації дітьми зі стертою формою дизартрії / В. І. Галущенко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – 2009. – Вип. ХІІ. – С. 286–289.
  57. Галущенко В. І. Розвиток просодичної сторони мовлення в онтогенезі / В. І. Галущенко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні медико-психолого-педагогічні технології діагностики, запобігання і подолання мовленнєвих розладів», (1–2 жовтня 2009 р.). – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2009. – С. 25–33.
  58. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи / А. Н. Гвоздев. – М. : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1961. – 471 с.
  59. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятности и математической статистике / В. Е. Гмурман. – М. : Высшая школа, 1979. – 400 с.
  60. Голубева Г. Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников : методическое пособие / Г. Г. Голубева. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена ; Изд-во «Союз», 2000. – 61 с.
  61. Горелов И. Н. Проблема функционального базиса речи в онтогенезе / И. Н. Горелов. – Челябинск, 1974. – 116 с.
  62. Грачева M. C. Морфология и функциональное значение нервного аппарата гортани / М. С. Грачева. – М. : Медгиз, 1956. – 163 с.
  63. Гринер В. А. Логопедическая ритмика для дошкольников : пособие для работников логопедических учреждений / с предисловием действительного члена Академии мед. наук СССР, проф.
  В. А. Гиляровского / В. А. Гринер. – М. : Учпедгиз, 1951. – 120 с.
  64. Гринер В. А. Логопедическая ритмика для дошкольников : пособие для работников логопедических учреждений / В. А. Гринер. – Изд.
  2-е. – М. : Учпедгиз, 1958. – 168 с.
  65. Гуровец Г. В. Детская невропатология. Естественно-научные основы специальной дошкольной психологии и педагогики : учебное пособие для студ. сред. спец. учебных заведений / Г. В. Гуровец ; под ред. проф. В. И. Селиверстова. – М. : Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС»,
  2004. – 303 с.
  66. Давиденков С. Н. Симптоматология расстройств экспрессивной речи (1915) / С. Н. Давиденков // Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты) : учебное пособие для студентов высших и средних специальных педагогических учебных заведений. – М., 1997. – Т. 2. – С. 174–177.
  67. Даль В. И. Толковый словарь живого великого русского языка [Электронный ресурс] / В. И. Даль.– Режим доступа : http://www.dict.t-mm.ru/all/procodiya.html
  68. Дементьева И. Ф. Социальное сиротство: генезис и профилактика / И. Ф. Дементьева ; Государственный научно-исследовательский институт семьи и воспитания. – М. : Государственный НИИ семьи и воспитания. – 2000. – 46 с.
  69. Дети с отклонениями в развитии : методическое пособие / И. М. Гилевич, Е. А. Забара, М. В. Ипполитова и др. ; сост. Н. Д. Шматко. – М. : Аквариум, 1997. – 128 с.
  70. Дефектологический словарь / [под ред. В. И. Селиверстова]. –
  2-е изд., доп. – М. : Педагогика, 1970. – 504 с.
  71. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. – 2-е изд. − М. : Музыка, 1996. − 367 с.
  72. Ейгер Г. В. Механизмы контроля языковой правильности высказывания / Г. В. Ейгер. – Харьков : Основа, 1990. – 183 с.
  73. Екжанова Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста : научно-методическое пособие / Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева. – СПб. : КАРО, 2008. – 336 с.
  74. Ермакова И. И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков
  / И. И. Ермакова. – М. : Просвещение, 1996. – 342 с.
  75. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников : (дети с общим недоразвитием речи) : книга для логопеда / Л. Н. Ефименкова. –
  2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1985.  112 с.
  76. Экспериментальные исследования речи : сборник научных трудов / Рос. акад. наук, Ин-т языкознания ; [отв. ред. А. М. Шахнарович]. – М. : ИЯРАН, 1999. – 88 с.
  77. Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа
  / сост. JI. A. Баренбойм. − М. : Сов. композитор, 1978. − 368 с.
  78. Жак-Далькроз Э. Ритм / Э. Жак-Далькроз. – М., 2006. – 248 с.
  79. Жинкин Н. И. Механизмы речи / Н. И. Жинкин. – М. : Академ. пед. наук РСФСР, 1958. – 370 с.
  80. Жукова Н. С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. – Екатеринбург : АРД ЛТД, 1998. – 320 с. – (Серия «Учимся играя»).
  81. Жукова Н. С. Преодоление недоразвития речи у детей : учебно-методическое пособие / Н. С. Жукова. – М. : Социально-политический журнал, 1994. – 96 с.
  82. Закон України «Про дошкільну освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2628-14
  83. Занков Л. В. Избранные педагогические труды / Л. В. Занков. –
  М. : Педагогика, 1990. – 424 с. – (Серия «Труды действующих членов и членов-корреспондентов АПН СССР»).
  84. Зикеев А. Г. Развитие речи учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений : учебное пособие для студ. высш. пед. учебных заведений / А. Г. Зикеев. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 200 с.
  85. Зимняя И. А. Речевой механизм в схеме порождения речи / И. А. Зимняя // Психологические и психолингвистические проблемы владения и овладения языком / под ред.: А. А. Леонтьева, Т. В. Рябовой. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1969. – С. 5–17.
  86. Златоустова Л. В. Русская просодия в стихе и пении
  / Л. В. Златоустова // Языкознание в теории и эксперименте. – М., 2002. −
  С. 240.
  87. Иванова-Лукьянова Г. Н. Культура устной речи: интонация, паузирование, логическое ударение, темп, ритм / Г. Н. Иванова-Лукьянова.  М. : Флинта ; Наука, 1998. − 196 с.
  88. Интонация / [подгот.: И. Г. Торсуевой, Е. А. Брызгуновой,
  С. М. Гайдучик и др.]. – Киев : Вища школа, Изд-во при Киев. ун-те, 1978. –
  240 с.
  89. Исаченко В. А. Логоритмика как составная комплексной реабилитации детей с тяжелой патологией речи в условиях логопедического санатория / В. А. Исаченко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні медико-психолого-педагогічні технології діагностики, запобігання і подолання мовленнєвих розладів», (1–2 жовтня 2009 р.). – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2009. – С. 71–77.
  90. Исенина Е. И. Психолингвистические закономерности речевого онтогенеза (дословесный период) : учебное пособие / Е. И. Исенина. – Иваново : ИвГУ, 1983. – 78 с.
  91. Ільїна Н. В. Методологічні основи корекції розвитку образного мовлення у дошкільників із тяжкими мовленнєвими порушеннями
  / Н. В. Ільїна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. пр. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – № 15. – С. 103–105.
  92. Калягин В. А. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с нарушениями речи : пособие для студентов, педагогов, логопедов и психологов / В. А. Калягин, Т. С. Овчинникова. – Санкт-Петербург : КАРО, 2004. – 426 с.
  93. Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5–6 лет / М. Ю. Картушина. – М. : ТЦ Сфера, 2009. – 208 с.
  94. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи : пособие для логопеда / Г. А. Каше. − М. : Просвещение, 1985. − 207 с. : ил.
  95. Кодзасов С. В. Проблемы исследования просодии
  / С. В. Кодзасов // Известия Академии наук. Сер. «Литература и
  язык». – 2003. – Т. 62, № 4 – С. 45–55.
  96. Кольцова М. М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка / М. М. Кольцова. – М. : Медицина, 1973. – 144 с.
  97. Кондратенко В. О. Особливості інтеграції рухової та мовленнєвої діяльності у дітей з дитячим церебральним паралічем / В. О. Кондратенко
  // Теорія і практика сучасної логопедії : зб. наук. пр. / Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ : Актуальна освіта, 2006. – Випуск 3. – С. 52–53.
  98. Коноваленко В. В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. III период : пособие для логопедов / В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. −
  М. : Издательство «ГНОМ и Д», 2002. − 104 с.
  99. Коновалова Л. Ю. Логоритмика как эффективный метод преодоления речевых нарушений [Электронный ресурс] / Л. Ю. Коновалова, Е. А. Фогельгезанг. – Режим доступа : http://festival.1september.ru/articles/527158/
  100. Кононко О. Про базову програму розвитку дошкільника «Я у Світі» [Електронний ресурс] / О. Конанко. – Режим доступу : http://www.ukrdeti.com/iamysviti/iamysviti2.html
  101. Конопляста С. Ю. Психолого-педагогічні основи комплексної корекції мовленнєвого розвитку дітей з ринолалією : автореф. дис. … доктора пед. наук : спец. 13.00.03 «Корекційна педагогіка» / С. Ю. Конопляста. – К., 2010. – 46 с.
  102. Концепція спеціальної освіти осіб з психічними та фізичними вадами в Україні // Дефектологія. – 1996. – № 1. – С. 2–14.
  103. Копытова С. В. Коррекционная работа с детьми с дизартрическими расстройствами речи / С. В. Копытова // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2006. – № 3. – С. 63–69.
  104. Красногорский Н. И. К физиологии становления детской речи
  / Н. И. Красногорский // Высшая нервная деятельность. – 1952. – Т. 2,
  вып. 4. – С. 474–481.
  105. Кроль М. Б. Основные невропатологические синдромы / М. Б. Кроль, Е. А. Федорова. − М. : Медицина, 1966. − 512 с.
  106. Кумарина Г. Ф. Коррекционная педагогика в начальном образовании / Г. Ф. Кумарина, М. Э. Вайнер, Ю. Н. Вьюнкова : учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – М. : Изд-во ИЦ «Академия», 2003. – 320 с.
  107. Купчак О. М. Корекція мовленя у дітей зі складними психофізичними розладами засобами логоритміки // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – 2009. – Вип. ХІІ. –
  С. 304–307.
  108. Лаврова Е. В. Логопедия : основы фонопедии / Е. В. Лаврова. −
  М. : Академия, 2007. − 144 с. – (Рекомендовано УМО вузов РФ).
  109. Лазаренко О. И. Диагностика уровня сформированности речевой деятельности ребенка : (лингвист. развитие ребенка) [Электронный ресурс] / О. И. Лазаренко, А. В. Ястребова // Слово : православ. образоват. портал. – [М.], 2012. – Режим доступа : http://www.portal-slovo.ru/theology/37950.php?ELEMENT_ID=37950&SHOWALL_2=1
  110. Лебединская К. С. Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте / К. С. Лебединская, В. В. Лебединский. – М. : Академический Проект. – 2011. – 304 с.
  111. Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии / Р. Е.
  Левина. − М., 1968. − 367 с.
  112. Левченко И. Ю. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата / И. Ю. Левченко,
  О. Г. Приходько. – М. : Академия, 2003. – 320 с.
  113. Ленів З. П. До проблеми застосування арттерапії в корекційно-виховній роботі з дітьми-логопатами старшого дошкільного віку / З. П. Ленів // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія «Соціально-педагогічна» / за ред.: О. В. Гаврилова, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський В. С., 2008. – Випуск VІІІ. –
  С. 228–234.
  114. Ленів З. П. До проблеми застосування сучасних технологій корекції мовлення дошкільників із заїканням засобами арттерапії / З. П. Ленів // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – К. : НПУ імені
  М. П. Драгоманова, 2011. – № 18. – С. 124–128.
  115. Ленів З. П. Основні принципи та методи корекції порушень усного мовлення старших дошкільників засобами арттерапії / З. П. Ленів
  // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. пр. – Київ : НПУ імені
  М. П. Драгоманова, 2010. – № 15. – С. 158–163.
  116. Леонтьев А. А. Исследования детской речи / А. А. Леонтьев
  // Основы теории речевой деятельности : [сборник.]. – М., 1974. – С. 11–24.
  117. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения / А. Н. Леонтьев. – М. : Педагогика, 1983. – 325 с.
  118. Ливанов М. Н. Пространственно-временная организация потенциалов и системная деятельность головного мозга / М. Н. Ливанов. –
  М. : Наука. – 1989. – 201 с.
  119. Литвак Л. Б. Локально-диагностические особенности дизартрии и дисфоний в неврологической клинике / Л. Б. Литвак // Вопросы патологии речи / под ред. Є. А. Бабаян. – Харьков : УНИПИ, 1959. − Т. 32. − С. 59–65.
  120. Лич П. Младенец и ребенок: от рождения до пяти лет. : пер. с англ. / П. Лич. – 2-е изд. – М., 1985. – 288 с.
  121. Логвінова І. П. Формування комунікативної потреби дітей з аутизмом у невербальній взаємодії / І. П. Логвінова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія «Соціально-педагогічна» / за ред.: О. В. Гаврилова, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Випуск ХІІ. – С. 59–61.
  122. Логопедия : методические традиции и новаторство / под ред.:
  С. Н. Шаховской, Т. В. Волосовец. – М. : Издательство Московского психолого-педагогического института ; Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – 336 с.
  123. Логопедия : методическое наследие : в 5 кн. Кн. І : Нарушения голоса и звукопроизносительной стороны речи : в 2 ч. Ч. 2. : Ринолалия. Дизартрия : пособие для логопедов и студентов дефектологических факультетов педагогических вузов / под ред. Л. С. Волковой. – М. : Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2006. – 303 с.
  124. Логопедия : учебное пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дефектология» / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова и др. ; под ред. Л. С. Волковой. – М. : Просвещение, 1989. – 528 с. : ил.
  125. Логопедія : підручник / за ред. М. К. Шеремет.  друге видання, перероблене та доповнене. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 672 с.
  126. Лопатина Л. В. К вопросу о структуре фонетико-фонематического дефекта у дошкольников со стертой дизартрией / Л. В. Лопатина // Логопед в детском саду : научно-методический журнал. – 2007. – № 5 (20). – C. 1719.
  127. Лопатина Л. В. Комплексный поход в диагностике и коррекции общего недоразвития речи у детей / Л. В. Лопатина // Дошкольная педагогика. – 2003. – № 5. – С. 32–35.
  128. Лопатина Л. В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (коррекция стертой дизартрии) : учебное пособие / Л. В. Лопатина, Н. В. Серебрякова. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена ; Союз, 2001. – 191 с.
  129. Лопатина Л. В. Проявления и диагностика фонетических нарушений при стертой дизартрии / Л. В. Лопатина // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2006. – Т. 6, № 14. – С. 219230.
  130. Лопухина И. С. Логопедия. Речь, ритм, движение / И. С. Лопухина. – 2-е изд.  СПб. : КОРОНА принт, 2004. – 128 с.
  131. Лубовский В. И. Психологические проблемы задержки психического развития / В. И. Лубовский, Л. В. Кузнецова // Дети с задержкой психического развития / под ред.: Т. А. Власовой, В. И. Лубовского, Н. А. Цыпиной. – М., 1984. – 286 с.
  132. Лурия А. Р. Речь и мышление : материалы к курсу лекций по общей психологии / А. Р. Лурия. – М., 1975. – 120 с.
  133. Луценко І. О. Теоретичні та методичні засади розвитку комунікативно-мовленнєвої сфери дитини. Від народження до 6 років : [монографія] / І. О. Луценко. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 291 с.
  134. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок / А. И. Максаков. – М. : Просвещение, 1982. – 160 с.
  135. Максаков А. И. Учите, играя / А. И. Максаков, Г. А. Тумакова. – М. : Изд-во «Просвещение». – 1979. – 160 с.
  136. Максимов И. Фониатрия / И. Максимов ; пер. с болгарского В. Д. Сухарева. – М. : Медицина, 1987. – 288 с. : ил.
  137. Малярчук А. Я. Дидактичний матеріал для виправлення мовленнєвих недоліків : у 2-х ч. Ч. І : навч. посібник / А. Я. Малярчук. – К. : Літера ЛТД, 2005. – 272 с. : іл.
  138. Малярчук А. Я. Дидактичний матеріал для виправлення мовленнєвих недоліків : у 2-х ч. Ч. ІІ : навч. посібник / А. Я. Малярчук. – К. : Літера ЛТД, 2005. – 184 с. : іл.
  139. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии / И. И. Мамайчук. − СПб. : Речь, 2006. − 400 с.
  140. Манько Н. В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку : науково-методичний посібник / Н. В. Манько. – К. : КНТ, 2008. – 256 с.
  141. Мартынова Р. Основные формы расстройств речи у детей (дислалия и дизартрии) в сравнительном плане с позиции комплексного похода : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.03 «Дефектология»
  / Р. Мартынова. – М., 1972. – 20 с.
  142. Марцинковская Т. Д. История детской психологии [Электронный ресурс] / Т. Д. Марцинковская. – Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/marc_ist/index.php
  143. Марченко І. С. Спеціальна методика початкового навчання української мови (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників) : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів : спеціальність : «Корекційна освіта (логопедія)» / І. С. Марченко. – 1-ше видання. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 288 с.
  144. Мастюкова Е. М. Нарушение речи у детей с церебральным параличом : книга для логопеда / Е. М. Мастюкова, М. В. Ипполитова. — М. : Просвещение, 1985. – 192 с.
  145. Медникова Л. С. Концептуальные основы развития элементарной ритмической способности детей раннего возраста / Л. С. Медникова
  // Дефектология. – 2010. – № 4. – С. 3–10.
  146. Миронова С. П. Диференціація роботи логопеда дошкільного закладу з батьками вихованців / С. П. Миронова, В. П. Пельвецька // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія «Соціально-педагогічна» / за ред.: О. В. Гаврилова, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009.  Випуск ХІІ. – С. 315–319.
  147. Мозгова Г. П. Негативний психологічний клімат оточення – основа виникнення психосоматичних захворювань у дітей / Г. П. Мозгова
  // Логопедія. – 2011. − № 1. – С. 5154.
  148. Морозов В. П. Тайны вокальной речи [Электронный ресурс]
  / В. П. Морозов. – Режим доступа : http://www.papagenoforum.info
  149. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика : учебное пособие для студ. сред. пед. учебных заведений / Е. А. Медведева, Л. Н. Комиссарова, Г. Р. Шашкина, О. Л. Сергеева ; под ред. Е. А. Медведевой. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 224 с.
  150. Мухин М. И. Гуманистические традиции и новаторство в педагогическом опыте В. А. Сухомлинского : автореф. дис. в виде научного доклада … доктора пед. наук / М. И. Мухин ; Ин-т развития личности
  РАО]. – М., 1995. – 68 с.
  151. Мухина А. Я. Речедвигательная ритмика / А. Я. Мухина. – М. : АСТ ; Астрель ; Владимир : ВКТ, 2009. – 123 с.
  152. Назарькова Н. Особенности фонации у дошкольников с дизартрией [Электронный ресурс] : дипломная работа / Н. Назарькова.  Режим доступа : http://stud24.ru/pedagogy/osobennosti-fonacii-u-doshkolnikov-s/4089.html
  153. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу» № 240/165 від 27.03.2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0414-06
  154. Насонова Т. Р. Методика коррекционно-развивающих занятий с использованием логоритмических упражнений для детей с недостатками речового развития // Коррекционная педагогика. – 2010.  № 2 (38). –
  С. 34–45.
  155. Нетрадиционные методы в коррекционной педагогике / сост.
  М. А. Поваляева. – Ростов-н/Д. : Изд-во «Феникс», 2006. – 349 с.
  156. Нечай С. Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами. 25 000 слів / С. Нечай.  5 вид., виправл. та доповн.  К. : УЛТК, 2003. – 644 с.
  157. Николаева Т. М. Лингвистические исследования по общей и славянской типологии / Т. М. Николаева. – М. : Наука, 1966. – 272 с.
  158. Никольская О. С. Аутичный ребенок: пути помощи / О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг. – М., 1997. – 143 с.
  159. Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) / Н. В. Нищева. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. – 352 с.
  160. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи / Н. В. Нищева. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 560 с.
  161. Обухова Л. Ф. Возрастная психология : учебное пособие / Л. Ф. Обухова. − М. : Педагогическое общество России. – 1999. − 442 с.
  162. Овчинникова Т. Технологии создания музыкальной коррекционно-развивающей среды в логопедическом детском саду [Электронный ресурс] / Т. Овчинникова // Імідж сучасного педагога (спеціальна педагогіка: теорія; практика логопедії) : науково-практичний освітньо-популярний журнал.  2005.  № 67 (55–56). – Режим доступа : http://www.ukrdeti.com./200513_a6_2005.html
  163. Овчіннікова Т. С. Музика, ритм і співи в логопедичній роботі : методичний посібник для логопедів, учителів, вихователів і музичних керівників загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладів / за наук. ред. Л. О. Федорович. – Кременчук : Християнська Зоря, 2009. – 83 с.
  164. Оганесян Е. В. Логопедическая ритмика / Е. В. Оганесян. − М., 1998. – 98 с.
  165. Олейник Т. В. Роль логоритмических игр в развитии речи детей раннего возраста // Коррекционная педагогика. – 2010.  № 3 (39). – С. 46–52.
  166. Орлова О. С. Нарушения голоса у детей : учебно-методическое пособие / О. С. Орлова. – М. : АСТ ; Астрель ; Транзиткнига, 2005. – 125 с.
  167. Основы дошкольной педагогики / под ред.: А. В. Запорожца,
  Т. А. Марковой. − М., 2007. − 256 с.
  168. Основы специальной психологии : учебное пособие для студ. сред. пед. учебных заведений / Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и др. ; под ред. Л. В. Кузнецовой. − М. : Издательский центр «Академия», 2002. − 480 с.
  169. Особенности просодической стороны речи у детей с дизартрией [Электронный ресурс] : дипломная работа.  2006. – 68 с. – Режим доступа : http://kontrolnaja.ru/dir/pedagogika/15725
  170. Паан Й. Метод измерения слуховой сенсибилизации по голосово-речевым признакам / Й. Паан, Э. Паан // Актуальные проблемы фониатрии и клинической сурдологии : материалы конференции / Московский НИИ уха, горла и носа ; Ассоциация фониатров и фонопедов. – М., 1998. – С. 5360.
  171. Панченко И. И. Дизартрические и анартрические расстройства речи у детей с церебральным параличом и особенности логопедической работы с ними : дис. … канд. пед. наук : 10.00.03 / И. И. Панченко. – М., 1974. – 239 с.
  172. Пахомова Н. Г. Діагностика мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання в школі : навчально-методичний посібник / Н. Г. Пахомова. – Вид. 2-ге, доповн. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2009. – 107 с.  (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).
  173. Пахомова Н. Г. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання у школі : дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / Н. Г. Пахомова ; Інститут спеціальної педагогіки АПН України. – К., 2006. – 258 с.
  174. Педагогическая диагностика и коррекция речи : (из опыта работы) / под ред. М. А. Поваляевой. – Ростов-н/Д., 1997. – 296 с.
  175. Петрова В. Г. К вопросу о разнообразии форм обучения детей с нарушенным интеллектуальным развитием / В. Г. Петрова, И. В. Белякова
  // Дефектология. − 1995. − № 2. − С. 1922.
  176. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – М. : Педагогика-Пресс, 1994. – 528 с.
  177. Пищалка Я. О. Конспекти логоритмічних занять для дітей дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення
  / Я. О. Пищалка, Л. О. Федорович. – Запорріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. –188 с.
  178. Плиска О. І. Фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем : посібник / О. І. Плиска. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 285 с.
  179. Поваляева М. А. Комплексная педагогическая диагностика и коррекция речевых нарушений при дизартрии у детей старшего дошкольного возраста / М. А. Поваляева. – Ростов-н/Д. : Изд-во РГПУ, 1996. – 44 с.
  180. Поваляева М. А. Полный справочник : настольная книга логопеда / М. А. Поваляева. – М. : АСТ ; Полиграфиздат, 2010. – 608 с.
  181. Поваляева М. А. Справочник логопеда / М. А. Поваляева. –
  Изд. 5-е. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 445, [1] с. : ил.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины