КОРЕКЦІЯ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ТА ВПРАВ : КОРРЕКЦИЯ сенсорного развития умственно отсталых дошкольников СРЕДСТВАМИ дидактических игр и УПРАЖНЕНИЙ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • КОРЕКЦІЯ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ТА ВПРАВ
 • Альтернативное название:
 • КОРРЕКЦИЯ сенсорного развития умственно отсталых дошкольников СРЕДСТВАМИ дидактических игр и УПРАЖНЕНИЙ
 • Кол-во страниц:
 • 210
 • ВУЗ:
 • Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

  На правах рукопису  Трикоз Сніжана Валеріївна

  УДК: 376 – 056.36:376.032:159.935] – 053.4

  КОРЕКЦІЯ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ТА ВПРАВ
  13.00.03 – корекційна педагогіка

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук
  Науковий керівник:
  доктор психологічних наук,
  професор
  Хохліна Олена Петрівна


  КИІВ -2012  ЗМІСТ
  Стор.
  ВСТУП……………………………………………………………… .. ……………4
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ………………………………………..................................................12
  1.1. Проблема сенсорного виховання в загальній психології та педагогіці……12
  1.2. Стан розробленості питань розвитку сприймання і сенсорного виховання розумово відсталих дітей у психолого-педагогічній літературі ………………..25
  Висновки до першого розділу ……………………………………….....................46
  РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ…..………………………………..49
  2.1 Теоретичне обґрунтування методики вивчення сенсорної сфери психіки розумово відсталих дошкільників. Методика констатувального етапу дослідження……………….......................................................................................49
  2.2. Результати дослідження та їх аналіз…………………………………..……...66
  Висновки до другого розділу……………………………………………………...96
  РОЗДІЛ 3 СИСТЕМА КОРЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ………………………………....100
  3.1. Організація, зміст і методика формувального експерименту……...……...100
  3.2. Результати формуювального експерименту їх якісний та кількісний аналіз……………………………………………………………………..………...123
  3.3. Методичні рекомендації з сенсорного розвитку розумово відсталих
  дошкільників..…….……………………………………………………………….132
  Висновки до третього розділу……………………………………………………146
  ВИСНОВКИ …………………………………………………………………… ...149
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………...152
  ДОДАТКИ…………………………………………………………………………168  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
  Д1 − наслідування дій експериментатора;
  Д2 − сумісні дії експериментатора та дитини;
  Д3 − словесна інструкція експериментатора;
  Д4 − надання експериментатором еталонної назви властивості;
  ЕГ – експериментальна група;
  КГ – контрольна група;
  НР – дитина з нормальним інтелектом;
  РВ – розумово відстала дитина (легка розумова відсталість F − 70, за класифікацією МКБ − 10 від 1992 р.).  ВСТУП


  Актуальність дослідження. Найважливіша мета корекційного навчання полягає у підготовці дітей із порушеннями розвитку до самостійної життєдіяльності, інтеграції в сучасну систему суспільних відносин. Рання педагогічна корекція, подолання та попередження відхилень у розвитку є визначальною умовою для досягнення цієї мети. Особливе значення для психічного розвитку дитини, зокрема з порушеннями розумового розвитку, має сенсорне виховання.
  Проблема сенсорного виховання − одна з найактуальніших у педагогіці раннього розвитку. Психічні процеси, відчуття та сприймання забезпечують сенсорно-перцептивний рівень відображення навколишньої дійсності в образній формі, який, власне, є безпосереднім, чуттєвим, тим, що виконує регуляцію актуальних дій суб’єкта (Б. Ломов [82]). Таке відображення дійсності складає основу формування пізнавальної діяльності (Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн [21, 79, 127]та ін.) і, насамперед, мислення. Тому розробка проблеми сенсорного виховання є необхідною умовою підвищення рівня розумового розвитку підростаючого покоління.
  Відіграючи важливу роль у вихованні загалом (розумовому, фізичному, естетичному тощо), розвиток сенсорних процесів має суттєве значення для удосконалення практичної діяльності суб’єкта, оскільки “будь-яка доцільна дія регулюється чуттями” (І. Сєченов), а для її регуляції “потрібні складні механізми зворотної аферентації” (П. Анохін), “сенсорної корекції” (Н. Бернштейн) та ін. Відтак, сенсорне виховання дитини є необхідною умовою формування у неї предметної-практичної та інших видів діяльності, що особливо важливо для трудового виховання. При здійсненні найпростіших практичних дій необхідно враховувати властивості предметів (розмір, форму, фактуру тощо), які орієнтують та регулюють дії людини. Чим складніші трудові операції, тим більше вимог до визначення властивостей предметів, що сприймаються. Сучасна автоматизація та комп’ютеризація виробництва зумовлюють необхідність удосконалення людського сприймання. Адже саморегулюючі виробничі машини виконують фізичну працю, частково − керівну функцію, але за людиною залишається контролююча функція, здійснення якої базується на основі сприймання сигналів різної модальності та оцінювання їх значення для коригування виробничого процесу.
  Таким чином, сенсорне виховання є невід’ємною складовою та основою розвитку підростаючого покоління, засвоєння суспільного досвіду, успішного шкільного навчання та ефективної підготовки до самостійної життєдіяльності. В цьому контексті особливе значення відводиться сенсорному розвитку дитини, що розглядається найбільшою мірою в аспекті теорії розвитку сприймання як формування та удосконалення перцептивних дій (Ш. Абдулаєва, В. Аванєсова, Б. Ананьєв, З. Богуславська, Л. Веккер, Л. Венгер, О. Войлокова, И. Волобуєва, О. Єкжанова О. Запорожець, В. Зінченко, М. Лісіна, М. Поддьяков, А. Рузьска, А. Усова [1, 2, 13, 15-19, 24, 51, 55-56, 57, 116, 117, 129, 136]та ін.). Формування ж перцептивних дій передбачає опанування перцептивних операцій (дій обстеження) відповідно до засобів (знарядь) – сенсорних еталонів, за допомогою яких виявляються властивості та особливості об’єктів, та завдань (пошук, виявлення, розрізнення, ідентифікація тощо) (Л. Венгер [15]). Центральне місце у теорії розвитку сприймання шляхом формування та удосконалення перцептивних дій посідає ідея О.Запорожця щодо засвоєння дітьми “сенсорних еталонів” – систем чуттєвих властивостей предметів, до яких належать кольори спектру, система геометричних фігур, фонем, система музичних звуків та ін. Загалом, сенсорне виховання розглядається як процес формування в дитини відчуття та сприймання, здатності (умінь) точно та повно відображати предмети, виділяти їх властивості та відношення (колір, форму, розмір, розташування у просторі та ін.).
  На основі ідеї Л. Виготського, О. Леонтьєва, П. Гальперіна [21, 36,79] та ін. про інтеріоризацію, тобто процесу перетворення зовнішніх, реальних дій із предметами у внутрішні, психічні, визначено механізм формування перцептивних дій як такий, що здійснюється за допомогою активних рухів рецепторних апаратів, і надалі – до згорнутих форм, що не утримують зовнішніх рухів (О. Запорожець [55]). Відтак, постає необхідність вивчення тих видів практичної діяльності, які є вихідним пунктом у формуванні перцептивних дій, а також умов та етапів інтеріоризації, співвідношення вікового та функціонального розвитку сприймання.
  Закономірності навчання дітей сприймання послідовно реалізуються в дошкільній дидактиці − у спеціально розробленому змісті та методичних засобах розвитку сприймання. Доведено, що за відсутності спеціально організованого сенсорного виховання розвиток дитини уповільнюється і не завжди досягає рівня, необхідного для подальшого розвитку у неї пізнавальної діяльності, успішного шкільного навчання, підготовки до фізичної та розумової праці, важливою складовою яких є сприймання (О. Катаєва [66]та ін.).
  Проблема сенсорного виховання, щонайперше в аспекті розумового розвитку та підготовки до життя, особливо актуальна щодо дітей з вадами інтелекту. Так само, спеціально організоване навчання та виховання у розвитку розумово відсталої дитини відіграють ще більшу роль, аніж у розвитку нормальної дитини (Л. Виготський, О. Войлокова, О. Єкжанова, Л. Занков, О. Катаєва, І. Соловйов, О. Стребелєва, Ж. Шиф [21, 24, 51, 66-68, 70, 138, 140, 143, 154] та ін.).
  Ефективність корекції розвитку розумово відсталих дітей значною мірою залежить від раннього залучення до навчально-виховного процесу, цілеспрямованого ознайомлення з навколишнім світом. Це передбачає спеціальну організацію чуттєвого пізнання на основі розвитку сенсорно-перцептивної сфери, оскільки недоліки сприймання є специфічною закономірністю аномального розвитку (В. Лубовський [84]). Окрім того, результати спеціальних досліджень свідчать, що у розумово відсталих дітей наявні вади та особливості сприймання (К. Вересотська, О. Гаврілушкіна, С. Давидова, О. Єкжанова, О. Катаєва, С. Кім, А. Обухівська, Б. Пінській, В. Петрова, С. Рубінштейн, О. Стребелєва [20, 32, 35, 44, 51, 66, 72, 99, 107, 110, 128, 143] та ін.). Це враховується у корекційно-розвивальній та навчально-виховній роботі та програмах розвитку дошкільників. При цьому слід зазначити, що вивчення сенсорно-перцептивної сфери цієї категорії дітей здійснювалося опосередковано, через призму забезпечення корекції та розвитку розумової сфери та формування предметно-практичної діяльності. На сьогодні у системі дошкільного виховання розумово відсталих дітей сенсорне виховання передбачає ознайомлення із системами сенсорних еталонів і формування різноманітних способів обстеження предметів; організацію обстеження дітьми властивостей предметів та їх відношень. Завдання сенсорного виховання більшою мірою розв’язуються у процесі навчання дітей малювання, конструювання, математики, ігрової діяльності. Необхідні дидактичні матеріали та методи розвитку сприймання добираються кожного разу у відповідності до зазначених видів діяльності та не мають системного характеру. Водночас, недосконалість сприймання розумово відсталих старших дошкільників і молодших школярів свідчать про необхідність спеціально організованого сенсорного виховання дітей цієї категорії.
  Системного дослідження проблеми сенсорного виховання дошкільників з вадами інтелекту на основі вивчення особливостей та рівнів їхнього сенсорного розвитку – сформованості сприймання як дії, що характеризується специфічними завданнями, засобами та операціями; розробки та впровадження у навчально-виховний процес відповідного педагогічного забезпечення, в основу якого покладалась би спеціально розроблена система дидактичних ігор та вправ, достатня для формування у дітей перцептивних дій, ще не проводилось.
  Враховуючи актуальність та недостатню розробленість проблеми, було визначено тему дослідження: «Корекція сенсорного розвитку розумово відсталих дошкільників засобами дидактичних ігор та вправ».
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, напрям: «Реформування змісту спеціальної освіти дітей з особливими потребами», комплексна тема лабораторії олігофренопедагогіки: «Науково-методичне забезпечення навчання розумово відсталих дітей різних вікових груп» (реєстраційний номер 0109U000286).
  Тему дисертаційного дослідження узгоджено на засіданні Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН України (протокол № 8 від 25. 10. 2011 р.).
  Мета дослідження – розробка системи педагогічної роботи з сенсорного розвитку розумово відсталих дошкільників засобами дидактичних ігор та вправ, спрямованих на формування перцептивних дій.
  Відповідно до мети було визначено наступні завдання:
  1. На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури дослідити стан розробленості проблеми сенсорного розвитку розумово відсталих дошкільників.
  2. Виявити особливості сенсорного розвитку розумово відсталих дошкільників.
  3. Розробити систему корекційних занять з сенсорного розвитку розумово відсталих дітей дошкільного віку на основі використання дидактичних ігор та вправ.
  4. Експериментально перевірити ефективність розробленої системи занять з забезпечення сенсорного розвитку розумово відсталих дошкільників.
  Об’єкт дослідження – сенсорний розвиток розумово відсталих дошкільників.
  Предмет дослідження – психолого-педагогічні засоби корекції сенсорного розвитку розумово відсталих дошкільників.
  Теоретико-методологічною основою дослідження слугували положення теорії пізнання про відчуття та сприймання, як основу емпіричного, чуттєвого пізнання, його орієнтувальну та регулюючу функції; теорія сенсорного виховання як формування перцептивних дій (О. Запорожець, В. Зінченко, Л. Венгер та ін.); теорія культурно-історичного розвитку дитини (Л. Виготський); ідея інтеріоризації зовнішнього у внутрішнє (Л. Виготський, О. Леонтьєв, П. Гальперін); системний та діяльнісні підходи у психології та педагогіці (Б. Ломов, К. Платонов, О. Леонтьєв, Ю. Бабанський, В. Синьов, С. Гончаренко та ін.); положення про загальні та специфічні закономірності психічного розвитку аномальної дитини (В. Лубовський); уявлення про структуру дефекту, в тому числі розумово відсталої особи (Л. Виготський); положення про принципову можливість розвитку розумово відсталої дитини; про провідну роль корекційно-розвивального навчання у розвитку аномальної дитини (Л. Виготський); поняття про корекцію у дефектології (В. Баудіш, В. Синьов, Б. Тупоногов, О. Хохліна та ін.).
  Методи дослідження. Для розв’язання окреслених завдань використовувався комплекс взаємопов’язаних методів, зокрема:
  теоретичні: аналіз та узагальнення даних загальної та спеціальної психолого-педагогічної та методичної літератури стосовно сенсорного виховання та сенсорного розвитку дошкільників;
  емпіричні: спостереження за учбовим процесом у дошкільних закладах з метою виявлення особливостей сенсорного розвитку дошкільників, бесіди з дефектологами та вихователями спеціальних дошкільних установ щодо сенсорного розвитку та виховання дітей; констатувальний та формувальний експерименти.
  Для аналізу емпіричних даних на констатуючому та формуючому етапах дослідження використовувався їх якісний та кількісний аналіз.
  Експериментальна база дослідження. Дослідженням було охоплено 67 дітей, з них 47 дошкільників з розумовою відсталістю спеціалізованого дитячого закладу № 569 (м. Київ), дитячої дошкільної установи № 374 (спеціалізовані групи) (м. Харків), 20 дітей з нормальним інтелектом дошкільної установи № 41 (м. Київ).
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
  вперше:
  - теоретично обґрунтовано та розроблено спеціальну систему корекційних занять з сенсорного розвитку розумово відсталих дітей дошкільного віку на основі використання дидактичних ігор і вправ, спрямованих на поетапне формування перцептивних дій з урахуванням їх структури (завдання, засоби, операції), рівня та особливостей їх прояву у дітей;
  - визначено показники, критерії та рівні сенсорного розвитку розумово відсталих дошкільників;
  уточнено та доповнено:
  - наукові дані про особливості сенсорного розвитку розумово відсталих дошкільників у контексті теорії формування перцептивних дій;
  подальшого розвитку набули:
  - педагогічні умови сенсорного виховання розумово відсталих дітей у спеціальному дошкільному закладі.
  Практичне значення здобутих результатів полягає у розробці системи корекційних занять із сенсорного розвитку розумово відсталих дітей, що може застосовуватись у роботі спеціальних дошкільних навчальних закладів та в умовах родинного виховання; при діагностиці психічного розвитку розумово відсталих дошкільників; для розроблення навчально-методичних посібників для корекційних педагогів та вихователів, для студентів-дефектологів.
  Основні результати дослідження були використані при створенні навчально-виховної програми «Сенсорне виховання» для дошкільних навчальних закладів для розумово відсталих дітей, навчально-методичного комплексу «Сенсорне виховання розумово відсталих дітей у спеціальних дошкільних закладах» (методичні рекомендації та дидактичний матеріал), які впроваджено в практику роботи дошкільних навчальних закладів для розумово відсталих дітей (комісія спеціальної педагогіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 1 від 10 квітня 2012 р.)).
  Вірогідність наукових положень та висновків дослідження забезпечується теоретичною обґрунтованістю вихідних положень, використанням комплексу методів, адекватних меті, предмету, об’єкту та завданням, достатнім обсягом фактичного матеріалу, кількісним та якісним аналізом здобутих результатів.
  Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом обговорення основних теоретичних положень дисертації та практичних рекомендацій на засіданнях лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, педагогічних нарадах дошкільних навчальних закладів, семінарах з практичними працівниками. Основні положення та результати дисертаційного дослідження обговорювались на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Інтеграція аномальної дитини в сучасній системі соціальних відносин (м. Київ, 1994 р.), науково-звітній конференції Інституту дефектології АПН України “Психолого-педагогічні умови підвищення результативності учіння школярів з психічними вадами” (м. Київ, 1995 р.), симпозіумі психолого-педагогічних проблем сучасної дефектології “Проблеми та перспективи розвитку психології в Україні” (м. Київ, 1996 р.), (м. Дніпропетровськ, 1999 р.), (м. Слов’янськ, 2000 р.), Міжнародній науково-практичної конференції “Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем” (м. Ужгород, 2003 р.), міжнародних науково-практичних конференціях Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” (м. Київ, 2010 р.), на науково-практичній конференції Інституту спеціальної педагогіки НАПН України “Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови” (м. Київ, 2010 р.).
  Публікації. Основний зміст та результати дослідження висвітлено у 19 публікаціях (17 одноосібних публікацій, 2 у співавторстві), з яких 12 опубліковано у фахових виданнях.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  Здобуті в процесі дослідження результати дають змогу дійти таких загальних висновків:
  1. Внаслідок теоретичного аналізу літературних джерел з’ясовано, що проблема сенсорного виховання та сенсорного розвитку є однією з найбільш актуальних у педагогіці раннього розвитку. Психічні процеси відчуття та сприймання забезпечують сенсорно-перцептивний рівень відображення навколишньої дійсності в образній формі, що виконує регуляцію актуальних дій суб’єкта. Таке відображення дійсності складає основу формування пізнавальної діяльності та має суттєве значення для удосконалення практичної діяльності суб’єкта.
  Визначено, що суть сенсорного виховання складає сенсорний розвиток дитини, який розглядається найбільшою мірою в аспекті теорії розвитку сприймання як формування та удосконалення перцептивних дій. Формування ж перцептивних дій передбачає опанування перцептивних операцій (дій обстеження) відповідно до засобів (знарядь) – сенсорних еталонів, за допомогою яких виявляються властивості та особливості об’єктів, а також завдань (пошук, виявлення, розрізнення, ідентифікація тощо). Загалом, сенсорне виховання розглядається як процес формування в дитини відчуття та сприймання, здатності відображати предмети, виділяти їх властивості та відношення.
  2. В результаті спеціально проведеного емпіричного вивчення сенсорного розвитку як сформованості перцептивних дій відповідно до їх структури (завдання, засоби, операції), змісту складових та показників, механізмів та рівнів сприймання кольору, форми, величини предметів і явищ дійсності, в розумово відсталих дошкільників виявлено уповільненість, недоліки та специфічні особливості. У більшості дітей виявлено достатній рівень сенсорного розвитку. Виокремлення та розрізнення заданих властивостей предметів доступно всім дітям цієї категорії, однак уявлення про властивості кольору, форми мають нестійкий та фрагментарний характер; знання щодо сенсорних еталонів форми та кольору недостатні або формальні.
  Перцептивна діяльність розумово відсталих дошкільників здійснюється більш успішно в умовах практичного співставлення об’єкта та зразка, вибору за зразком, малої кількості об’єктів та їх контрастності, а з труднощами  в умовах відстроченого вибору, вибору з більшої кількості об’єктів, ніж 4, групування за зразком та інструкцією, переносу способу обстеження предмета та розв’язання завдання в нову ситуацію. Найбільше недоліків виявлено щодо сприймання дітьми форми та кольору. Упродовж перебування у спеціальному дошкільному закладі сенсорний розвиток дітей не набуває значних змін.
  3. Експериментально доведено, що сенсорному розвитку розумово відсталих дошкільників сприяє застосування у навчально-виховному процесі системи корекційних занять з використанням дидактичних ігор та вправ. В основу розробки такої системи покладаються вимоги до поетапного формування перцептивних дій відповідно до їх структури; кожний етап формування забезпечується спеціально визначеними завданнями та змістом. Встановлено, що сенсорному розвитку розумово відсталих дітей сприяє формування орієнтувально-пошукової діяльності, ознайомлення із сенсорними еталонами (форми, кольору, величини), поєднання сенсорного досвіду дитини зі словом-назвою властивостей предметів, за умови здійснення з дітьми загальної корекційної роботи та специфічної, спрямованої на корекцію відхилень сенсорного розвитку розумово відсталих дошкільників. При розробці системи дидактичних ігор та вправ враховувались виявлені рівні та особливості сенсорного розвитку дітей, їхні можливості.
  4. Розроблена система корекційних занять із сенсорного розвитку передбачає накопичення розумово відсталими дітьми сенсорного досвіду, формування в них дій обстеження властивостей предметів, формування уявлень про колір, форму, величину предметів та засвоєння ними назв сенсорних еталонів, включення сенсорного досвіду у діяльність дитини. Реалізація такої системи занять у процесі використання дидактичних ігор і вправ базується на залученні всіх доступних способів засвоєння дітьми сенсорного досвіду: привертання уваги дітей до зовнішніх властивостей предметів, спільні дії педагога і дитини, дії за наслідуванням дій дорослого, дії за зразком, за вербальною інструкцією. Використання у роботі зазначених способів уможливлює надання дитині індивідуальної допомоги у навчально-виховному процесі для забезпечення успішного виконання нею завдань на всіх етапах, накопичення чуттєвого сенсорного досвіду зі своєчасним поєднанням зі словом, його усвідомленим застосуванням у практичній діяльності.
  5. Експериментально підтверджено, що після проведення спеціально організованої навчально-виховної роботи із сенсорного розвитку у розумово відсталих дошкільників значно покращились кількісні та якісні показники виконання завдань з предметами, що відрізняються за кольором, формою, величиною, що свідчить про підвищення рівня їх сенсорного розвитку, зокрема рівня сформованості уявлень про зовнішні властивості предметів та знань сенсорних еталонів. Отримані результати формувального етапу дослідження є підставою для висновку про ефективність розробленої системи дидактичних ігор та вправ для сенсорного розвитку розумово відсталих дошкільників.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Зокрема, потребує розробки педагогічне забезпечення, корекція та розвиток сприймання інших зовнішніх властивостей предметів, проблема визначення оптимальних організаційних умов використання запропонованої системи роботи з сенсорного виховання в спеціальних освітніх закладах для РВ дітей та ін.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абдулаева Ш.А. Формирование сенсорного опыта и методика его организации у детей раннего возраста: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения» / Ш.А. Абдулаева. – М., 1975. – 18 с.
  2. Аванесова В.Н. Дидактические игры и упражнения в самостоятельной деятельности детей // Сенсорное воспитание в детском саду / [под ред. Н.Н. Поддьякова, В.Н. Аванесовой] / В.Н. Аванесова. – М., 1981. – С. 125-169.
  3. Ананьев Б.Г. Сенсорно-перцептивные характеристики индивидуального развития человека: Избранные психологические труды: в 2 т. / Б.Г. Ананьев. – М., 1980. – Т. 1. – 1980. – С. 180-185.
  4. Ананьев Б.Г. Особенности восприятия пространства у детей / Б.Г. Ананьев, Е.Ф. Рыбалко. – М.: Просвещение, 1964. – 304 с.
  5. Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число / Л.В. Артемова. – К.: Томіріс, 1997. – 176 с.
  6. Атемасов А.В. Роль слова в решении дошкольниками задач на выделение признаков объектов / А.В. Атемасов // Вопросы психологии. – 1984. – №4. – С. 58-61.
  7. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии / В.М. Астапов. – М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 216 с.
  8. Бабкин П.А. Практический курс сенсорного развития ребенка по методике «цвет - звук - движение - число - буква - эмоции» / П.А. Бабкин // Научные достижения и передовой опыт в области педагогики и народного образования: Инф. сб. – Вып. 12 (36). – М., 1992. – С. 9-64.
  9. Бабенкова Р.Д. Пространственная организация движений учащихся вспомогательной школы / Р.Д. Бабенкова, С.И. Юровский // Дефектология. – 1971. – №3. – С. 30-34.
  10. Баскакова И.Л. О переключении внимания дебилов в умственной и сенсомоторной деятельности // Психологические вопросы коррекционной работы во вспомогательной школе: [сб. научн. тр. / под ред. Ж.И. Шиф и Т.И. Головиной] / И.Л. Баскакова. – М.: АПН СССР НИИ дефектологии, 1977. – С. 81-88.
  11. Бондарь В.И. Влияние характера обучения на формирование двигательных трудовых навыков у учащихся младших классов вспомогательной школы: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.03 «Коррекционная педагогика» / В.И. Бондарь. – Москва, 1971. – 25 с.
  12. Бородата Л. Дітям про величину / Л. Бородата // Дошкільне виховання. – 1992. – №10. – С. 10-11.
  13. Веккер Л.М. Восприятие и основы его моделирования / Л.М. Веккер. – Л.: ЛГУ, 1964. – 194 с.
  14. Васильева Т.Г. Дидактические игры и упражнения по ознакомлению детей 5-7 лет с формой и величиной предметов: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теория и история пед-ки» / Т. Г. Васильева. – М., 1973. – 23.с.
  15. Венгер Л.А. Восприятие и обучение / Л.А. Венгер. – М.: Просвещение, 1969. – 364 с.
  16. Венгер Л.А. Домашняя школа мышления / Л.А. Венгер. – М.: Знание, 1985. – 80 с.
  17. Венгер Л.А. Воспитание и действие / Л.А. Венгер, А.В. Запорожец. – М.: Просвещение, 1967. – 322 с.
  18. Венгер Л.А. Домашняя школа мышления: для детей четырех лет / Л.А. Венгер. – М.: Знание, 1983. – 96 с.
  19. Венгер Л.А., Венев И.Д. Развитие восприятия цвета в дошкольном детстве / Л.А. Венгер, И.Д. Венев // Формирование восприятия у дошкольника: сб. статей / [под ред. А.В.Запорожца и Л.А.Венгера]. - М.: Просвещение, 1968 - 278 с.
  20. Вересотская К.И. Узнавание изображения предметов в зависимости от изменения их положения в пространстве // Вопросы психологии глухонемых и умственно отсталых детей / [под ред. Л.В. Занкова, И.О. Данюшевского] / К.И. Вересотская. – М.: Учпедгиз, 1940. – С. 94-113.
  21. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии / Л.С. Выготский [сост. Т.М.Лифанова]. - М.: Просвещение, 1995. - 527 с.
  22. Виховання почуттів у дітей за методом Марії Монтессорі: дидактичний матеріал / [укл. і ред. З.Б. Борисова, Р.А. Семернікова]. – К.: Освітянин, 1995. – 132 с.
  23. Власова Т.А. Знание особенностей дефекта – важнейшее условие улучшения учебно-воспитательной работы с аномальными детьми / Т.А. Власова // Дефектология. – 1969. – № 1. – С. 10-17.
  24. Войлокова Е.Ф. Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной недостаточностью: учебно-методическое пособие / Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В., Ковалева Л.Ю. – СПб.: КАРО, 2005. – 304 с.
  25. Волобуева И.А. Система дидактических игр и упражнений как средство формирования зрительных сенсорных умений учащихся 1-2 классов: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теория и история педагогики» / Ирина Анатольевна Волобуева. – К., 1996. – 28.с.
  26. Волков Н.Н. Восприятие предмета и рисунка / Н.Н. Волков. – М.: АПН РСФСР, 1950. – 506 с.
  27. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе: пособие [для учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов / под ред. В.В. Воронковой]. – М.: Школа-Пресс, 1994. – С. 14-23.
  28. Воспитание сенсорной культуры ребенка: [книга для воспитателя детского сада / под ред. Л.А. Венгера]. – М.: Просвещение, 1968. – 143 с.
  29. Восприятие и деятельность / [под ред. А.Н. Леонтьева]. – М.: Московский университет, 1976. – 320 с.
  30. Виноградова А.В. Особенности актуализации представлений умственно отсталыми дошкольниками // Коррекционная робота в специальных школах и дошкольных учреждениях: сб. научн. трудов / А.В. Виноградова, А.С. Клих. – Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1985. – С. 20-25.
  31. Вопросы эстетического воспитания детей / [Под ред. Н. П. Саку-линой]. -М., 1960. − 131с.
  32. Гаврилушкина О.П. Особенности формирования изобразительной деятельности умственно отсталых детей дошкольного возраста: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.03 «Коррекционная педагогика» / Ольга Петровна Гаврилушкина. – М., 1976. – 18 с.
  33. Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для умственно отсталых детей: книга для учителя / О.П. Гаврилушкина. – М.: Просвещение, 1991. – 94 с.
  34. Гаврилушкина О.П. Организация подготовительного периода к обучению умственно отсталых дошкольников изобразительной деятельности / О.П. Гаврилушкина // Дефектология. – 1975. – №3. – С. 79-85.
  35. Гаврилушкина О.П. Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников: книга для воспитателя / О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова. – М.: Просвещение, 1985. – 72 с.
  36. Гальперин П.Я. К учению об интериоризации / П.Я. Гальперин // Вопросы психологии. – 1966. – №6. – С. 25-32.
  37. Генезис сенсорных способностей / [под ред. Л.А. Венгера]. – М.: Просвещение, 1976. – 256 с.
  38. Гіренко Н.А. Сенсомоторний розвиток учнів допоміжної школи в процесі трудового навчання: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.03 «Корекційна педагогіка» / Н.А. Гіренко. – Київ, 1996. – 24 с.
  39. Гозова А.П. Осязательное восприятие // Особенности умственного развития учащихся вспомогательной школы / А.П. Гозова. – М.: Просвещение, 1965. – 343 с.
  40. Головина Т.Н. К вопросу о коррекционной работе с цветом в младших классах вспомогательной школы // Психологические вопросы коррекционной работы во вспомогательной школе: сб. научн. тр. / Т.А. Головина. – М.: АПН СССР НИИ дефектологии, 1977. – С. 88-97.
  41. Грошенков И.А. Изобразительная деятельность во вспомогательной школе: учебное пособие [для студентов дефектологических факультетов педагогических ин-тов] / И.А. Грошенков. – М.: Просвещение, 1982. – 168 с.
  42. Гусева Г.М. Методические разработки по основам специальной дошкольной педагогики для студентов-дефектологов / Г.М. Гусева. – М., 1983. – 102 с.
  43. Гульянц Э.К. Коррекционно-воспитательное значение ручного труда и его организация в специальном детском саду / Э.К. Гульянц // Дефектология. – 1969. – № 2. – С. 60-67.
  44. Давыдова С.И. Выполнение умственно отсталыми дошкольниками заданий по подражанию, образцу и словесной инструкции / С.И. Давыдова // Дефектология. – 1973. – №2. – С. 69-72.
  45. Давыдова С.И. Изучение умственно отсталых дошкольников в процессе психолого-педагогического эксперимента // Дошкольное воспитание детей с проблемами интеллектуального развития: [хрестоматия / авторы: Баряева Л.Б., Зарин А.П., Ложко Е.Л.] / С.И. Давыдова. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1999. – С. 25-26.
  46. Давыдович Е.Б. Сенсорное воспитание детей третьего и пятого года жизни в условиях разновозрастной группы детского сада: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теория и методика дошкольного образования» / Е.Б. Давыдович. – М., 1991. – 18 с.
  47. Диагностика отклонений в умственном развитии / [под ред. Стадненко Н.М.]. – К.: Освіта, 1991. – 94 с.
  48. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников: пособие для воспитателя детского сада / [под ред. Л.А. Венгер]. – М., 1978. – 95 с.
  49. Дошкольное воспитание аномальных детей: книга для учителя и воспитателя / [Носкова Л.П., Соколова Н.Д., Гаврилушкина О.П. и др.]; под ред. Л.П. Носковой. – М.: Просвещение, 1993. – 224 с.
  50. Дульнев Г.М. Основы трудового обучения во вспомогательной школе. Психолого-педагогическое исследование / Г.М. Дульнев. – М.: Педагогика, 1969. – 216 с.
  51. Екжанова Е.А. Формирование изобразительной деятельности у детей 6-ти лет с задержкой развития / Е.А. Екжанова // Дефектология. – 1989. – №4. – С. 48-55.
  52. Ельконин Д.Б. Избранные психологические труды / Д.Б.Ельконин. М.: Педагогика, 1989. – 560 с.
  53. Єременко І.Г. Готовність розумово відсталих дітей до навчання в допоміжній школі / І.Г. Єременко, В.Є. Туринська. – К.: Радянська школа, 1981. – 100 с.
  54. Занков Л.В. Очерки психологии умственно отсталого ребенка / Л.В. Занков. – М.: Учпедгиз, 1935. – 176 с.
  55. Запорожец А.В. Восприятие и действие / А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, В.П. Зинченко, А.Г. Рузская / [под ред. А.В. Запорожца]. – М.: Просвещение, 1967. – 324 с.
  56. Запорожец А.В. Избранные психологические труды. В 2-х т. / А.В. Запорожец. – М., 1986. – Т. 1. – 1986. – 320 с.
  57. Запорожец А.В. Педагогика и психология сенсорного развития и воспитания дошкольников // Теория и практика сенсорного воспитания в детском саду / [под ред. А.П. Усовой и Н.П. Сакулиной] / А.В. Запорожец, А.П. Усова. – М.: Просвещение, 1965. – С. 3-18.
  58. Замский Х.С. О разнообразии при повторении учебного материала во вспомогательной школе / Х.С. Замский. – М.: АПН РСФСР, 1954. – Вып. 57. – С. 67-148.
  59. Збрицька А. Підхід диференційований, індивідуальний (до виховання дошкільників) / А. Збрицька, В. Капелюхівська // Дошкільне виховання. – 1992. – №2-3. – С. 20-21.
  60. Зинченко В.П. Восприятие как действие / В.П. Зинченко // Восприятие и действие. Симпозиум 30. – М., 1966. – С. 54-63.
  61. Зинченко В.П. Формирование зрительного образа / В.П. Зинченко, Н.Ю. Вергилес. – М.: МГУ, 1967. – 106 с.
  62. Ільченко А.М. Ідеї раннього і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями у педагогічній спадщині М. Монтессорі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.03 «Корекційна педагогіка» / А.М. Ільченко. – Київ, 2007. – 20 с.
  63. Индивидуальный подход к детям в воспитательно-образовательном процессе детского сада / [под ред. В.К. Котырло, С.Е. Кулачковской]. – К.: Рад. школа, 1989. – 87 с.
  64. Індивідуальний підхід: його сутність і шляхи реалізації у вихованні дошкільників / [упор. О.Л. Кононко]. – К.: Освітянин, 1996. – 131 с.
  65. Исследования личности и познавательной деятельности учащихся вспомогательной школы: [cб. нучн. тр. / под ред Петровой В.Г.]. – М.: НИИ дефектологии АПН СССР, 1980. – 82 с.
  66. Катаева А.А. Сенсорное развитие и сенсорное воспитание аномальных детей дошкольного возраста: автореф. дисс. на соискание научн. степени д-ра психолог. наук: спец. 19.00.10 «Коррекционная психология» / А.А. Катаева. – М., 1977 – 33 с.
  67. Катаева А.А. Обучение умственно отсталых дошкольников в игровой форме с использованием показа и словесной инструкции / А.А. Катаева, С.И. Давыдова // Дефектология. – 1976. – №1. – С. 69-72.
  68. Катаева А.А. Восприятие и обобщение величин у умственно отсталых дошкольников / А.А. Катаева, С.Г. Ким // Дефектология. – 1976. – №6. – С. 72-78.
  69. Катаева А.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников / А.А. Катаева, Е.А. Стребелева. – М.: Просвещение, 1991. – 190 с.
  70. Катаева А.А. Дошкольная олигофренопедагогика / А.А. Катаева, Е.А. Стребелева. – М.: Просвещение, 1988. – 134 с.
  71. Каффеманас Р.Б. Исследование осязательного восприятия аномальных детей / Р.Б. Каффеманас // Дефектология. – 1988. – №2. – С. 21-28.
  72. Ким С.Г. Восприятие величины предметов и группировка предметов по величине у умственно отсталых детей дошкольного возраста / С.Г. Ким // Дефектология. – 1975. – №4. – С. 67-71.
  73. Кондратьев В.К. Возможности использования игровой деятельности умственно отсталых дошкольников в воспитательно-образовательной работе // Коррекционная работа в специальных школах и дошкольных учреждениях / В.К. Кондратьев. – Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1985. – С. 39-45.
  74. Коррекционно-воспитательная работа в специальных дошкольных учреждениях: [сб. научн. тр. / под ред. Морозовой Н.Г.]. – М.: АПН СССР НИИ дефектологии, 1976. – 102 с.
  75. Котырло В.К. Особенности осознания величины предметов детьми дошкольного возраста: дис. …канд. пед. наук: спец. 13.00.07 / В.К. Котырло. – Киев, 1959. – 210 с.
  76. Кузнецов В.В. Развитие сенсорных и двигательных способностей школьников, как фактор ускорения формирования трудовых навыков (на примере занятий техническим трудом в 4-5 кл.): автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения» / В.В. Кузнецов. – М., 1980. – 19 с.
  77. Кулеша Э. Формирование предметных действий у умственно отсталых дошкольников: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.03 «Коррекционная педагогика» / Э. Кулеша. – Л., 1990. – 17 с.
  78. Кудрявцева Е.М. Развитие анализа зрительно воспринимаемых предметов у детей-олигофренов // Умственное развитие учащихся вспомогательной школы / Е.М. Кудрявцева. – М.: АПН РСФСР, 1961. – С. 69-80.
  79. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Прогресс, 1975. – 305 с.
  80. Літовченко О.В. Розвиток моторики розумово відсталих дошкільників засобом стимулювання тактильної та пропріоцептивної чутливості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.03 «Корекційна педагогіка» / О.В. Літовченко. – Київ, 2004. – 21 с.
  81. Локшина О.І. Вплив ідеї Монтессорі на дошкільне виховання в США // Сучасні проблеми теорії та практики школи та педагогіки за кордоном / О.І. Локшина, О.О. Олєйнікова. – К., 1993. – 120 с.
  82. Ломов Б.Ф. Методические и теоретические проблемы психологи / Б.Ф. Ломов.. – М.:Наука, 1984. – 445с.
  83. Лурия А.Р. Ощущения и восприятие / А.Р. Лурия. – М.: Прогресс, 1975. – 319 с.
  84. Лубовский В.И. Общие и специфические закономерности развития психики аномальных детей / В.И. Лубовский // Дефектология. – 1971. – №6. – С. 15-19.
  85. Максимова З.Н. Дидактические упражнения и игры по ознакомлению детей 3-5 лет с цветом: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения» / З.Н. Максимова. – М.,1973. – 19 с.
  86. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии / Е.М. Мастюкова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 304 с.
  87. Мамайчук И.И. Гаптическое и зрительное восприятие у дошкольников в норме и при нарушениях интеллекта: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. психолог. наук: спец. 19.00.10 «Коррекционная психология» / И.И. Мамайчук. – Ленинград, 1978. – 14 с.
  88. Мария Монтессори. Метод научной педагогики применяемый в домах ребенка / Монтессори Мария; [пер. с итальян.]. – М.: Задруга, 1915. – 315 с.
  89. Матмасов Ю.Т. Формирование геометрических представлений у учащихся младших классов вспомогательной школы: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. психолог. наук: спец. 19.00.10 «Коррекционная психология» / Ю.Т. Матмасов. – Л., 1973. – 20 с.
  90. Мацюк Л.Г. Дидактичні ігри з математики в дитячому садку: посібник / Л.Г. Мацюк, В.Д. Крушинська. – К.: Освіта, 1992. – 63 с.
  91. Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: сборник игр и игровых упражнений / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М.: Книголюб, 2007. – 120 с.
  92. Морозова Н.Г. Формирование познавательных интересов у аномальных детей / Н.Г. Морозова. – М.: Просвещение, 1969. – 280 с.
  93. Морозова Г.В. Особенности анализирующего восприятия изображенных предметов глухими, слабослышащими и умственно отсталыми детьми / Г.В. Морозова // Дефектология. – 1988. – № 2. – С. 16-21.
  94. Миронова С.П. Реалізація індивідуального підходу до дітей з вадами інтелекту у процесі навчання / С.П. Миронова, М.П. Матвєєва. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2001. – 28 с.
  95. Мирский С.Л. Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в трудовом обучении / С.Л. Мирский. – М.: Педагогика, 1990. – 160 с.
  96. Моргулис И.С. Сенсорное воспитание учащихся начальных классов школ слепых в условиях трудового обучения: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.03 «Коррекционная педагогика» / И.С. Моргулис. – М., 1965. – 20 с.
  97. Нудельман М.М. Методы исследования воображения аномальных детей: курс лекций / М.М. Нудельман. – М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1978. – 60 с.
  98. Нудельман М.М. Развитие воображения умственно отсталых детей в процессе игровой деятельности // Психологические вопросы коррекционной работы во вспомогательной школе: [сб. научн. тр. / под ред Ж.И. Шиф и Т.И. Головиной] / М.М. Нудельман. – М.: АПН СССР НИИ дефектологии, 1977. – С. 97-104.
  99. Обухівська А.Г. Особливості виділення ознак предметів розумово відсталими / А.Г. Обухівська // Питання дефектології. – К.: Радянська школа, 1982. – №14. – С. 30-32.
  100. О педагогическом изучении учащихся вспомогательных школ / [под ред. Л.В. Занкова]. – М.: АПН РСФСР, 1953. – 147 с.
  101. Особенности умственного развития учащихся вспомогательной школы / [под ред. Ж.И. Шиф]. – М.: Просвещение, 1965. – 343 с.
  102. Осязание в процесcах познания и труда / [Ананьев Б.Г., Веккер Л.М., Ломов Б.Ф., Ярмоленко А.В.]. – М.: АПН РСФСР, 1959. – 262 с.
  103. Основные показатели готовности детей 6-летнего возраста к школьному обучению / [под ред. Л.А. Венгера, Г.Г. Кравцова]. – М.: Педагогика, 1988. – 134 с.
  104. Отбор детей в специальные дошкольные учреждения / [под ред. А.А. Венгер, Г.Л. Выгодская, Э.И. Леонгардт]. – М.: Просвещение, 1972. – 143 с.
  105. Павлова Л.Н. Формирование представлений о величине предметов при обучении началам математики детей пятого года жизни: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Л.П. Павлова. – М., 1988. – 22 с.
  106. Певзнер М.С. Динамика развития детей-олигофренов / М.С. Певзнер, В.И. Лубовский. – М.: АПН РСФСР, 1963. – 223 с.
  107. Петрова В.Г. Практическая и умственная деятельность детей-олигофренов / В.Г. Петрова. – М.: Педагогика, 1968. – 231 с.
  108. Петрова В.Г. К вопросу о разнообразии форм обучения детей с нарушениями интеллектуального развития / В.Г. Петрова, И.В. Белякова // Дефектология. – 1995. – №3. – С. 19-22.
  109. Переслени Л.И. Психофизиологические характеристики приема и переработки сенсорной информации / Л.И. Переслени, П.Б. Шонин // Дети с задержкой психического развития / [под ред. Т.А. Власовой, В.И. Лубовского, Н.А. Цыпиной]. – М.: Педагогика, 1984. – С. 19-35.
  110. Пинский Б.И. Психологические особенности деятельности умственно отсталых школьников / Б.И. Пинский. – М.: АПН РСФСР, 1962. – 150 с.
  111. Пилюгина Э.Г. Сенсорное воспитание детей раннего дошкольного возраста в процессе ознакомления с цветом: дисс. … канд. пед. наук: спец. 13.00.06 / Э.Г. Пилюгина. – М., 1971. – 147 с.
  112. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: пособие для воспитателя детского сада / Э.Г. Пилюгина. – М.: Просвещение, 1983. – 36 с.
  113. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша: игры на развитие восприятия цвета, формы и величины у детей раннего возраста: [кн. для воспитателя детского сада и родителей] / Э.Г. Пилюгина. – М.: Просвещение, 1996. – 112 с.
  114. Побірченко Н.А. Зошит із сенсомоторики для дітей 5-6 років / Н.А. Побірченко. – К.: Освіта, 1996 – 48 с.
  115. Побірченко Н.А. Методичні вказівки до зошита із сенсомоторики / Н.А. Побірченко. – К.: Освіта, 1997. – 32 с.
  116. Поддьяков Н.Н. Развитие динамичности зрительных представлений у детей дошкольного возраста / Н.Н. Поддьяков // Вопросы психологии. – 1965. – №1. – С. 100-112.
  117. Познавательные процессы: ощущения, восприятия / [под ред. А.В. Запорожца, Б.Ф. Ломова, В.П. Зинченко]. – М.: Просвещение, 1972. – 335 с.
  118. Поляк Г.В. Новая школа на западе. Педагогическая система О. Декроли / Г.В. Поляк. – М.: Работник просвещения, 1928. – 98 с.
  119. Психологические вопросы коррекционной работы во вспомогательной школе / [под ред. Ж.И. Шиф]. – М.: Педагогика, 1972. – 150 с.
  120. Психологические вопросы сочетания слова и наглядности в учебном процессе вспомогательной школы / [под ред. Л.В. Занкова]. – М.: АПН РСФСР, 1956. – 206 с.
  121. Психологические проблемы коррекционной работы во вспомогательной школе / [под ред. Ж.И. Шиф, В.Г. Петровой, Т.Н. Головиной]. – М.: Педагогика, 1979. – 176 с.
  122. Психологія розумово відсталої дитини: підруч. / [В.М. Синьов, М.П. Матвєєва, О.П. Хохліна]. – К.: Знання, 2008. – 359 с.
  123. Развитие восприятия в раннем дошкольном детстве / [под ред. А.В. Запорожца, М.И. Лисиной]. – М.: Просвещение, 1966. – 288 с.
  124. Розенгардт–Пупко Г.Л. Речь и развитие восприятия в раннем дошкольном возрасте / Г.Л. Розенгардт–Пупко. – М.: Академия мед. наук СССР, 1948. – 200 с.
  125. Розенфельд Ф.С. Особенности осязательного восприятия ребенка-дошкольника/Ф.С.Розенфельд – М.: Известия АПН РСФСР,1948.– Вип.17
  126. Романовская Н.Ф. Индивидуальный подход к учащимся 4-х классов вспомогательной школы при обучении их письменному изложению: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.03. «Коррекционная педагогика» / Н.Ф. Романовская. – М., 1951. – 21 с.
  127. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / Сергей Леонидович Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2002. – 720 с.
  128. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника / С.Я. Рубинштейн. – М.: Просвещение, 1987. – 190 с.
  129. Рузская А.Г. Развитие восприятия формы у детей дошкольного возраста // Развитие восприятия в раннем и дошкольном детстве / [под ред. А.В. Запорожца и М.И. Лисиной] / А.Г. Рузская. – М.: Просвещение, 1966. – С. 247-271.
  130. Русова С.Ф. Избранные педагогические сочинения / С.Ф. Русова. – М.: Просвещение, 1996. – 304 с.
  131. Савельєва В.С. Розвиток сенсомоторики у дітей дошкільного віку / В.С. Савельєва. – К.: Тов. «Міжнародна фінансова агенція», 1998. – 36 с.
  132. Сакулина Н.П. Значение рисования в сенсорном воспитании ребенка-дошкольника // Сенсорное воспитание дошкольников / [под ред. А.В. Запорожца и А.П. Усовой] / Н.П. Сакулина. – М.: АПН РСФСР, 1963. – С. 57-100.
  133. Сакулина Н.П. Сенсорное воспитание в процессе изобразительной деятельности // Теория и практика сенсорного воспитания в детском саду / [под ред. Л.А. Венгера] / Н.П. Сакулина. – М.: Просвещение, 1965. – С. 100-136.
  134. Сенсорное воспитание в детском саду: пособие для воспитателя / [под ред. Н.Г. Поддьякова, В.Н. Аванесовой]. – М.: Просвещение, 1981. – 192 с.
  135. Сенсорное воспитание в детском саду: [методические указания / под ред. Н.П. Сакулиной и Н.Г. Поддьякова]. – М.: Просвещение, 1969. – 215 с.
  136. Сенсорное воспитание дошкольников / [под ред. А.В. Запорожца, А.П. Усовой]. – М.: АПН РСФСР, 1963. – 226 с.
  137. Сенсорные и интеллектуальные аномалии и пути их преодоления: [сб. науч. тр. / редкол.: Л.П. Назарова (отв. ред.) и др.]. – Л.: ЛГПИ, 1984. – 140 с.
  138. Соловьев И.М. Восприятие действительности умственно отсталыми детьми // Особенности познавательной деятельности учащихся вспомогательной школы / И.М. Соловьев. – М.: АПН РСФСР, 1953. – С. 5-72.
  139. Соловьев И.М. Восприятие умственно отсталых школьников // Особенности умственного развития учащихся вспомогательной школы / [под ред. Ж.И. Шиф] / И.М. Соловьев. – М.: Просвещение, 1965. – С. 35-76.
  140. Соловьев И.М. Психология познавательной деятельности нормальных и аномальных детей / И.М. Соловьев. – М.: Просвещение, 1966. – 223 с.
  141. Стадненко Н.М. Некоторые вопросы понимания картин учащимися вспомогательной школы / Н.М. Стадненко // Доклады АПН РСФСР. – 1958. – №1. – С. 129-132.
  142. Стадненко Н.М. К вопросу о развитии обобщений у учащихся 1-2 классов вспомогательной школы / Н.М. Стадненко // Пятая научная сессия по дефектологии. – М.: Просвещение, 1967. – С. 45-51.
  143. Стребелева Е.А. Пути формирования наглядных форм мышления у умственно отсталых дошкольников: автореф. дисс. на соискание научн. степени докт. пед. наук: спец. 13.00.03 «Коррекционная педагогика» / Е.А. Стребелева. – М, 1992. – 32 с.
  144. Таран І. Оселя доброти: спеціальні дошкільні заклади і групи // Дошкільне виховання. – 1992. – №2-3. – С. 31-34.
  145. Тихеева Е.И. Игры и занятия малых детей / Е.И. Тихеева. – 2-е изд., – М.: Просвещение, 1965. – 119 с.
  146. Український педагогічний словник [уклад Гончаренко С.У.]. - Київ: Либідь, 1997.- С .59.
  147. Фаусек Ю.И. Детский сад Монтессори. Опыт и наблюдения в течение двенадцатилетней работы в детском саду / Ю.И. Фаусек. – Л.: Госиздат, 1926. – 224 с.
  148. Формирование восприятия у дошкольника / [под ред. А.В. Запорожца и Л.А. Венгер]. – М.: Просвещение, 1967. – 280 с.
  149. Фребель Ф. Детский сад //Пед.соч. /Ф.Фребель. – М.: Тихомиров, 1913.- Т.2. -581 с.
  150. Хачапуридзе Б.И. Дидактические материалы и игры в связи с некоторыми задачами воспитания дошкольников / Б.И. Хачапуридзе. – Т.: Госиздат Грузии, 1939. – 189 с.
  151. Холмовская В.В. Роль эталонов формы в различении пропорций детьми дошкольного возраста / В.В. Холмовская // Новые исследования в педагогических науках. – 1965. – №4 – С. 85-74.
  152. Хохліна О.П. Психолого-педагогічні основи корекційної спрямованості трудового навчання учнів з вадами розумового розвитку / О.П. Хохліна. – К.: Педагогічна думка, 2000. — 288 с.
  153. Цикото Г.В. Особенности выполнения умственно отсталыми детьми дошкольного возраста задач, требующих восприятия цвета // Психологические вопросы коррекционной работы во вспомогательной школе / [под ред. Ж.И. Шиф] / Г.В. Цикото. – М.: Педагогика, 1972. – С. 92-113.
  154. Шиф Ж.И. Некоторые особенности наглядного мышления детей-олигофренов // Умственное развитие учащихся вспомогательной школы / Ж.И. Шиф. – М.: АПН РСФР, 1961. – С. 14-36.
  155. Шостак В.И. Природа наших ощущений: кн. для внеклас. чтения учащихся 8-10 кл. / В.И. Шостак. – М.: Просвещение, 1983. – 127 с.
  156. Anwar F. The role of sensory modality for the reproduction of shape by the severely retarded/ F. Anwar //British Journal of Developmental Psychology- 1983 - N 1.
  157. Stratford B. Perception and perceptual- motor processes in children with Down's Syndrome and normal children / B. Stratford // Journal of Psyhology – 1980 – 104.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины